Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1876

waarheid worden daar ook een actrice van naara iwanwer ea waai ïg ook optreodt moet 0 dic haar Irqfticii ua ini vv iurdi te zij i Wij zullen later j elemiiliiiil biljijtii uu liiiiltr oorJul over mevrouw de Vlies it IP pitkiu l e liwr 1 H ispels speelde gister weer meesterlijk DiiHjue ohcris die spoltemijeu die hatelijkhedeu tegen iiiyihier Pjiner luie kwamen ze nietten volle tot hun ncliti DiL ov r Mi jren van sohert tot ernst liue i icluiii v erc p i ti v rn egeveu en mzijn geheele spt 1 lu Eijü sarueusp i ik eoowel met mevrouw de Vries als met Küaitr Faasseu toonde hij Bich als vroeSfer eea bekwaara kunstenaar We noemden daar den n tiin van Hosier Fa iaseu eu ouk deze vertolkte 8gn rol niet talent T i u gotdfii eu zei r rijkiii doch vnj yMelcn biirgerraaü stdde hij jroed voor en hij als PüUief evenals Ije Uras als Vertlelet wareu uituemetide tpj custelhngen van den markies do Presles De heer van Korlaar is alt d de heer van Korhuir laien wij onlangs hier of daar eu die 1 enkele woorden teekeneu dien heer volkomen if lu Welke rol hij optretdt wien bij voorstelt welk karakter hij vertolkt steeds isliy dujieltcleu niet zeer eel indruk makende meestal in leuielfdeu toon spre keud meneer van Kurlaar Het nafltnkje KiesptjH getiteld was niet mooi genoeg oin t hier nadat i rteds in Augustus was opgevotid weder te ge iu t was zóó dat t morgen in Rotterdam waar t wordt opgevoerd by gelegen lieid van eene kiiidervoorstelliug de kleinste der kleinen leker harteUjk zal doen lachen De Gemeenteraad v in Schoonhoven had uit üu midden eepe Commissie benoemd ten einde by den minister vna Biuneulaudsohe Zaken pogingen aan te wenden om de Gemeente geheei of gedeeltelyk te oiiUieSen an de kosten verbonden aan de door het Hoogheemheemraadschap van de Krimpenerwaard noodig geacht woidende werkzaamheden aan den Lekdijk langs die Gemeente welke kosten tengevolge van den hoogeu va erstand in dit voogaar voor die Gemeente zeer snzieul k zyu In een onlangs gehouden raadsvergadering is eene Unissive vaa den minister van Binnenlandsehe Zaken ingekomen waarin wordt medegedeeld dat de Ge meejite veifplwiht is het dykvak dier Gemeente te onderhouden en dat het bes nur van de Kriinpcaer j waard de bevoogdheid beeft tot invordering der gemaakte kosten en tot bet vaststellen van een plan van dyksverbetering dat de regeering dtts hierin viiiet tusschenbeide kan komen noch oe gemeente iSchooiihoven van de op haar rustende verplichting oniiNjtful tenzy dan door die verplichting ten laste van ht t Kijkte nemen waartoe geen termen bestaan l Aeiuiiiu kan er sprake zijn van het rerleeueu van cui rykssttbsidie te dezer ziike aan de Gemeente De Raad had hit rop besloten aan het College van jDykgraaf eu Hoogheemraden van de Krimpenerwaard t vragen felke werkzaamfaeden men in het jaar 1876 Vfnurat te zien uitgevoerd daar de yd thans ver ftnkf i m alles volgens het opgegeveue te doen uitvoeren laatstgenoemd Bestnor heeft eoht r n men l meemt begrepen dat het na zelf de bedoelde erken zal uitvoeren dp kosten der Gemeente ook omdat de Gemeente nalatig Js geweest vóór den gestelden termyn 16 November aan hare verplich iBgen te voldoen door het tot stand brengen der ge is hte verbeteringen Staten Generaal Tweede Kakeb Zittingen tsn 28 en 29 November Sij de aangevangen algemeene beraadslaging over de Ittutsbegrooting is in de zitting van Dinsdag over de Bolitieke toestand besproken door de hh Casembroot Tflatgena Hattmans Heydenrijek en Sohimmelpenninck lih der Oye Nagenoeg allen achtten den toestand dat teze onscrvatieve regeer liberaal regeert onhoudbaar b Iraren van meening dat de verklaring van den minister van koloniën omtrent de conversie van het grond betlt in Indiê alsnog eene grootere verzwakking van het kabinet was De heer Heydenrijek heeft pertinent gevraagd deelt het kabinet de preferentie van den jidinister van koloniën voor individueel bezit De hesr van Wassenaer Catw ck zal vooralsnog niet tegen de begrooting Zijn In de lotting van Woensdag zijn de algemeene bernadsla lfgèa over Ie staatsbegreoting voortgezet De heer van der Hoeven heeft de regeering uitvoerig tegen de ongegronde verwijten gisteren uiteebracht verdedigd Na versehilleude replieken heeft de regeeïng zelve die grieven wederlegd die volgens haar Merendeels op misverstand behisten Het ontwerp betteSends de herzisuiug der kieswet zal spoedig bet 3sp rtement verlaten De onderwyswet zal worden ingediend v 5r het reces Omtrent de uitvoering ïkj agrarische wet heerscht by de regeering overeeuttemming De keer Kappeyne van de CoppoUo heeft ni Ul a aan de conservatieven hunne stelselmatige poshie tegenover liberale kabinetten T weten Ilêdett T09rtietting Men meldt nit Maastrioht i De atroudissements reohtbank alhier hééft eene instructie bevolen naar aanleiding van het proces verbaal opgemaakt ter zake eener op 14 Mei te Stittard gehouden processie Uit Apeldoorn wordt van 28 November gemeld Ëeue gruwelijke misdaad is heden gepleegd op den tegenwoordig zoo eenzamen Aruhemscheu weg Vraaw V uit Beekbergen had zich heden ochtend naar haren broeder op ïerlel begeven en keerde tegen den middag te voet naar Beekbergen terug Onderweg is zy aangevallen en van bet geld befsofd dat zij bij zich had Vraeselyk mishandeld vond men tegen schemeravond haar lijk op den berm tusschen de zoogenaamde Woeste Hoeve en Beekbergen De vermoorde vrouw biat zes kinderen ixhter Als vcrmoedelyke dader is eeu poldergast in hechtenis genomen Toen VVr ingcl opperbevelhebber was van de troepen in de Mark vaardigde hij eeu bevel uit waarby aan alle üificiereu gelast werd model sporen te dragen en niet meer de zoogenaamde eigen sporen De hh luitenants waren daarmede in het gehei 1 niet ingenomen en stoorden zich niet aan de order Op zekeren dag zag dan ook papa Wrangel een officier met buiten modelsporen slenteren Hy sprak hem aan wees hem op de overtreding eu gaf hem drie dagen kamerarrest Ja maar durfde de officier in zijne ergernis bits opmerken Uwe Excellentie draagt zelf buiten model sporen Wat watbliefl riep de oude Wrangel terwyl hy naar zijne hielen keek Ja waarlijk het is zoo Wel drommels ik beb wel veertien dagen kamerarrest verdiend Nu Iqiteuant die moet ge meteen maar eens voor my uitzitten Het gezigt van den luitenant was buiten alle verhouding lang geworden De Aauttrd Ooarmt bevat het volgende Zoowel aan de beurs als door hetgeen naar aanleiding van het aldaar loopend gerucht in de dagbladen voor en tegen werd geschreven is de vraag met levendigheid besproken wat er waar of niet waar is van eene poging tot oproer aas boord van de Prmtet Jmalia Er wbhlt ons door een onzer stadgenooten een bnef medegedeeld van een zijner naastbestaanden die zich aan boord van gemeld siooraschip bevindt Die brief gedagteekendter reede van Ismatla Ifi November 11 eu afkomstig van volkomen i ertrouwbare hand behelst het volgende In plaats vanfens gisteravond te Port Said aan wal te vermaken hebben wy geagiteerde oogeublikkeii gehad Omstreeks zes uur numelyk verspreidde zich de mare dat er oproer wua oiuier de truepeu aan boonl 125 mau Men trachtte om de dames uiut te venj itrusten het gerucht niet tot baar te doen doordriu t u maar toen de kruidkamer die achteruit was ontslottu j werd en al de wapens die ia de nabijheid vaii oiue hutten worden bewaard naar voren gebr ieht werden kon ondanks alle voorzorg de zaak niet voor de dames geheim blyven Aauvaukelyk waren de gemcfateu en mededeelingeu verward tot dat eiudelyk met zekerheid vernomen werd dat de soldaten die allen beneden in bet schip waren den toegang van het sotdateukwartier tot de gangen der oiSeiersverblijven wilden verbreken In groote baast vluchtten nu de dames m een der vele langs zijde liggende sloepen en gingen onder begeleiding van enkele heereti naar wal De officiersvrouweu eu ook de moeders bleven aan boord dewijl vele kinderen reeds te bed bgen Omstreeks half elf werd het berieht naar Wal gezonden dat de orde hersteld was Zy die derwaarts vertrokken waren keerdea daarop naar boord terug De zaak had zich volgcuderwy ze toegedragen De mansehappen wsren beneden in hun verblyf geconsigneerd omdat de majoor bevreesd was voor desertie Niet ten onrechte zeker want ook te Southampton reeds had drie man zich daaraan sehnldig gemaakt Doeh die maatregel beviel hun niet Eenigeu spraken toen al om het schip in brand te steken en in massa te deserteeren Eerst trachtten zy door de luiken aan dek te komen maar de onderofficieren stonden er op wacht om ban dit te beletten en wilden te dien einde de trappen optrekken Doeh daarop begon een algemeen tumult De belhamels sloegen de lantaarns stak wierpen met de stukken eu allia wat zq maar grijpen en vangen konden naar boven toen werd het scheepsvolk gewapend en begon er eeij degelijke vechtpartij met den sabel Doch eerst nadat er een paar revolverschoten gevalle waren werd OMU de kerels meester die gelukkig geen andere wapens dan huisraad ketels banken enz hadden waarmisde zy evenwel eenige soheepoflicieren gewond hebben De zeven gekweUle muiters zijn er niet malsoh afgekomen sabelhouwen op het hoofd en een twee ribben stuk Ten 12 ure konden alle passagiers zich gerust naar bed begeren sNaehtS evenwel werden zy weder door geroep te wapen gewekt Allee vloog looted mdgel k gewapend naar boven Maar gelskkig ditmaal was het een loos alarm Een onderofllcier door het gebeurde in den sUap vervolgd was nit zijn kooi gerallen en hid dim wapealoeet pMH Het rott op wsebt bid daarop al irm gemaakt Een ouderofiioier Jn df trate opschudding door een matroos voor fef wsMrWaker aangezien outviug van hem een sabèülag die Wkta geeu kwetsuur veroorzaakte althans de bedoehjs nderofiiisier il ed van morgeit jn dienst reeds weder Heden is icu eerst onder oek idgest ten ge volg Waarvan een vijftal dadetyk in de bieien werd gesloten Dit onderzoek heeft voorts de bovenrer melde misdadige oegiaerken bevestigd Het knelit dadig optreden van majoor Guffroy en de andere officieren heeft alles gelukkig verydeld De schuldigen zyd speciaal Franscheu en Belgen Menschenleveui Z u met te betreuren Venoelmng evenwel verdient dat eene dar passalgieis 2t klnaei t n gevolge van den schrik ontijdig bevalleu is In eene Dinsdag avond te Amsterdur gckmden voorbereidende vergadering tot vestig u f e tr Amster damache aUeelinif der Vrreeuiging Voor lykyerbranding heeft dr M Hoogrwerlf van Kotterdafi eet vry talrijk publiek wuaro aler ouderscheideue 4ocl i ren en hoogU eraren op welsprekende en boeiende ifijzs bezig gehouden over de hygiënische belangen die de verbisnding der lykeii boven de begraving oea verkiezen en over de wyze van verbranding m den oven van Siemens Dr Hoogewerf gaf toe dat onder de gunstigste voorwaarden het begraven van lykeu g u bygicuisch nadeel oplevert maar hy jras vuu meening dat vooral in groote steden die gunstige voorwaarden lu de meeste gevallen met worrhsi aaogetrotteu Indien echter door het verbranden van lykea bet aantal ter begraving bestemde dooden Venliludert zal de verbranding bet voordeel opleveren van orerbevolkiug der begraafpbialseu legen te gaan De iedin der Vcreeuiging vuur lykvi rürauding die voor tich en de hunaeu de vei branding wensthioit subsi ratht tot verbranding eisclieii zouden mat het grootste gruuegeu medewerken tot liei verbeterm rsn d a tueiiuud der begraafplaatsen voor hen die tegen de verbranding beswaren hebben l ruf iuuning verklaarde voorslauder te zyn van het duel der Vereeniging in zoo verde eiseh om het recht tut verbranding te erbiiigeu ralkuiqeu gewettigd ia maar hij geloiifde dat du Vrreeuigitif vtel meer aauhaugci s z m ti tleu wanneer zy het beweeMe hygK iiische nadeel der begraafpinatsrn het vallen Begraafphiattrn kunnen worden ingerioht ook dr Huugewerlf sleiuUe d t tue tonder gevaar voor de volksgeEoudbeid die deugdelijke innchting is alleeu eèu quaestie van geld Waar die mugelykheiil bestaat iiftig het liygieiinche arguincut niet gelden Het stiBveWer Vereenigmg uuur verbraudiug der lykcn keurde de hoogleeraur echter Krtuwius af iuugeadeel hjj geluotde d It zy vaii de wrtgeveude maoht het reeht daar tiic zou verkiygeu dat utel kan wurdeii betwi i tf iWrfW Htt Algemeen Neit rUndwh Wi rkliedeu verbund zal op 26 eu 26 Dec a s weder vergaderen in t gebouw van den Amsterdaiuscben Werkmautboud tipuistraat te Amsterdam Ouder de punten van behandeling kamM o a voor VVettelyke regeling op de iuriehting der fabrieksgebouweu eu werkplaatsen De kiudersrheid Eeu algemeen Nederiaudach pipnsioenfands Het algemeen stemrecht Een algemernen loonstaodaard in de voornaamste vakken Het vormen van provinoiale verbonden die desnoods ook telbuudsg kunnen optreden waar het belang dit vordert Het stellen of ondersteunen van eaudidatnren voof da Tweede Kamer A 8chal5ng van den arbeid op den Zondag Invoering van een reservekas Oprichting van een bureau van informatie voor Werk tB werkverbetering zoekende leden l J U IIIM l Sfc Vergadering van den Gemeentonwa DINSDAG 28 NOVEMBER TsgeswoorJis 4e bh t o B r ea IJnndMn töwi ïirefy Eeoijr Klit Fnoce Nixitbons vau Uoor MeiMsuker MglUr Fartuyn Drosgleevir ui bCtfutes fast Brost OoediMstsi fl SoeL De loortiUsr eitt aiela M it haar Stiatar kaalt kMnas gegeiea Jaar sit de Geiossala te lua vtrkiatod Is a t dafa ver i a4cnDg b te aoca Oe Mtslea dar verig rerg diiriaj werfta al s H georrcatoerd iBKekaaiaa ia aaaa isaivs vaa kk Oadspstoaeds Stim deier proriDeu gaedkiacaade das iko t vaa giwad aa ta keer ƒ u Kraaeabart No i lcsti Eaae mUif e vaa deieirda gardkeareade het kadrag dar jaarwedda vaa ket oaderwbMad peraaDeel Notlf a ea VI does ia overleg laiet den DisIriela SebMlepiimar an de betrakken bwifdaadenivzera aae voordtaekt laart geplaatst ma op da Tsiaeksuiibwl de h r J i aptvf Sliedrecht aerate arnenaaboal da heer U C J da Gesol Rotterdam twaede armeoichoal da keer F Toitbof te Marpmioet aa sp de Uargerubaal voor meiajes nejuhr A J A na Zaüdia te Naotdorp daar gaans easbikta aollieiUllbk ai b awar haddaa aaogameld boa da nissdrackt aiM grsstlt lyn ter viiie ea benoamiag in aeae vsigaads w gsdaria i JSen miaai e aa da Comniaaia a er d tlt da B WHskae aoI dia ia overleg met de Commiaeie over de muziek dar dd Saballarii eg dea sertten Btadi uulekaieeater eeoe saakevslis doM voor tweodei Msslak ea Kapelaueatar lyads ds bs i A Vraoawiik ts Uiden B ea W varoealgea si k Mi mede ter visie en benoeming in een volgaade vargaderug Een miasite vsa dal ka r M Sprout dal ky da kaaosaült sla liddsr ssiaJiaais sist ds uosiakBchool SaaassaLMsk £ aall s o f9ltlü t n t beid t aji ba ea berirb tende dgf lir $ na Zgnen vso der neaa de benoamioii in bun espge unqMit Katif Mk idroS van fl van 6 nt ea andere Bediendeo in de Btnz TOD Leeuiag verzoekende verhooging vua tractement wordt gesteld ia handen van de Cornmisiie over da Iklee j bank ter fine van bericht en raad Aan de orde is aca ODralel tot w iligiag der rekaumg van Ullgaieo dieoél 1816 bet wordt IS etemoilog lebracll en algemeen goedgekeurd B ca W nemen aao deze ateuiiiiiag C M Va 3 Horaas k s betrefi e d brag op dt Raveo tegeoonr de Micderbroederstraat na ecuige diM ui ie waaraan verscbealaaa leden deeluanaeii wordt kat voorstel vso fi en W btefop in stemming ttebracht en uanfienumeu met 12 ttmP Stesnossn d vaa de hh Kist fa Pr i ee d s tan 4 a beer A bnokman dritkke fu nitiiever dar G aAaKCoMfat die zieb durk bertid reritlaart oio de U S 4 t Vfslag der baoddingeu van d o lla J elke braSkataande door de bh J van Hiutum L Th wordt geataakt voort te zetUo lodlen hem danrfuur teiie anbaldia uit da Oemceoteku van 4U0 s jaara wordt verlaend B ea W stellen vo t d gaftaagda aalisidir loe la ataaa na korte discnssie wordt biertoe besloten met 1 i tegtu 1 stem die van dea keer Pnoce de haer yortuyn Drooglcevar nam dfca dels Ksmmisg goso doeL Sas verioek vsa dsa bear J H Spiarisga ais ontslag sla bttlpooderwfjxer aao de Burgeraebool voor jongrns legiu 1 daaaari svoi t oervol verleend Wordt beooomd tot bolponlerw zer aan de burgerseboul voor joogeos de heer G N Krsiafcear tot kidpaiiderwgaer saa de Tossehenaebool de beer W Herman de Giuut en UI kalpoadcrwyterea aao de opeSbai longe Jofvrouwenacbool ejnhr A M OoedUoed Niets meer aan de orde zyode wordt na uiacbliging om aao de geaomen bealuiten aitfocriag te geven loader resomptie do reigaderiog gealoloa B55 r 1111 i i w g s w w e BBaag Ï OLITIES Gevonden voorwerpen aan het Buttau niu politie alhier gedepoueefdt Een yzer st u k Oewisht MA RE T BË r I C H T B N Qooda 3S November Tot ongereer vorige pryzea was de omzet klein Poldertarwe puike witte 11 75 a 12 23 Mindere IK i 11 60 Rogge puike 7 75 i 8 10 Mindere a 7 60 Voer 6 50 a 6 86 Gerst puike 7 50 l f is Miwiere 6 50 i fl ih Haver zw pS P 5 g4 S flO Lichte 4iS a S De Vramarkt met gewonen aanvoer den handel vlug uitgenomen inferieure soort traag vette varkens vau i i a ii ci uts p kalf kilo nagera varkens en Ijiggeu 4a Hl vcKc lebaiMU vjag Aangevoerd 28 partijen kaas pryieu ƒ JfO S3 XJL r bul ƒ l J il f 1 80 Wcibulïr I SO i l 0 COHHf SPONJUEHTIE Het iiiiieMiMttii aISk lau CrMst Ud uut U kamer roa toopiulmdtJ agrdt ia na vulgead lir geplaalat P i HiiiMnit vekbetKrino Ia t a va l ar ataat ia t hnwkt hevaUaoda dea ailalag rkioM iA de kM vaw koopbaadel dal de heer tlmm I Jm m kaar llastlstoui ko siemmesi veikReg ütmoet aya dft d beer Usaelateio 13 au de boer Groo lesdorst 30 stoSiaiaa op aiek vareeaigde I 1 1 1 1 il I II 1 1 III II r w nT g erlijke StaadOonda RCN 2 Leoawdos i dera C Borat ea H JIjl jkdnanas o ian k t sa W W vda l ht ItatiaAn ou ers Jansen en M vaa dor Braay tBBUBDBN 27 Nor f da Koater kaïatr vaa P 1 Draal 7S 1 211 A vaa dar Paaow f is M G van eidoVo 2 Nok M Sirra sa O vsa Wassl Ii d ikl en S Knast G BrenknMi eU kL C Blok L tap Dnarao aa P Dankaarla Bargerl jke Sis van onderstaande Oemeenten ran S3 tot 29 November 1876 Moordrecht GEBÖittIN Adriasa Jobaana sadsis B vaa dar Vooras v oyi WiW i Qaaak f SDBITIOVWDi O Kao jiaaa IP jraaTH Ooma It O Bisraakonli U j A Btost It CLEQUWD vaa 8pron aa 10 j taa ZwaaltMrdam uoadèrak eXMÜER flsdno OVEBLEDEN 25 Nov P M C DoeksV 1 ab 2R t im Nsld i ed taa A asa MeijcraS 7 ONDEKTBOUWDi Oeeasi CtoüWDi eeaas OBBOBBIf tfev KhiInS odddra G Bot a 1 Balklaar 2 KIszbia sadan F vka dsr WMr eh G Tar t Laendsrt oadsra T Iioevs aa C Basi iiSsN è kk ONDBRTR roWD 0ioss t WW BitCWOi Ossab Baastreoht GEBOREN 22 thv WiUsn oadars A s OMaf Sb A Wlw i it Wyo oadsra t Uosk ea C J rPJWMDBNv Gasns Imimg Isv J vaa Scsk U j sa i Vovi 81 Le ridicule tue De steller van het cinfame stak voorkomende in de Goudsehe Courant van Zondag jl betwflfelt met de Geachte Redactear dier Courant of dat iték KWAAD zal hebben gedaan aan de verkiezing der herkozen Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gouda 28 Maart 1876 Mevrouw We van GOOR Haven viaagt tegpenFEHHüARI 77 eene ï 4 M Koaapeer M J ea C van Sckaik 2Tjf J JB P dea Beif SI J en M Mrator 19 j Beeuwijk GEBOEEN 22 Nov Cornelia ouders J Hogenolst en P C irbooro 24 Neeltje oiidirs W van Dam ea A boilrlaar Grietje ood rs P Korre eu N Verbeek ï Cnetjf ouders J vau fa A Moraal qK EltLEUiiN iü hoi C tan Veen eebtgeooote van M Vuvioerd 38 J 28 C vao Es 27 J OiNULUniüUWDt J Zviljaeaborg wed vsa A Both 44 J OB C ttoth 18 J GEHUWD 2S Nov R Via rn Scbeer Waddinxveen i M GEBOrtEN Maartje oliders 1 Kort rn 1 Slnjdhorst Pleter Maria oudera f Hey eu £ aB £ rk Morgarelfaa ouders G Verzijden en W Verkade Curnelis oudera J van Trirt rn M Uoegeoboom OIKKI FDEN Rip 3 J CMIIJtl KUL Will Geeue OhHLWD rent die kan Koken en Werken ADVERTENTIËISr Heden in het water gevaUen en jamfqierl verdronken mmim UE KLEINE BALINEES Gouda 28 November 1 76 Verioeke van rouwbekhij vergeltooiul te blijven I Marasquin I Citroen Ananas a Oranje a Kirsch § Aardbeziën sj Frambozen r KoflS p Noyaux 1 Punsc I Tleur d Ordige I Rose SVanille l Roode Witte en Safraan J PLATEN Voorhanden bij Voor de vele bewgzen van leelnemiag ondervoodea coowel biitnan aU buiten deze Aad bi het overlyden van onze waarde Tante Mejiifvrouvr ALIDA MüüLEMAN bfetmgen wj bg deze onzen oprechten dauk Ntuaens de famUie Gouda 1 Pee 1 876 J O de WILDE Zg die nog iets te rorderen hebben van den Ondergeteetende gelieven rich te vervoegen b Zijnen jemagtigde den Heer A J HOEKS Crabëüutraat a iSrC B BOERS ♦ 1 Abshaubbin é of Antl Kliuiaiitlsche Watten Ter genezing van de meest ingewortelde rhumatiek rhnmatiiiche tand hala en hoofdpgn rhumatische kramp eu aandoeningen in dea rug in 4e zgde enz bestaat en tot heden geen Milzam en tevens goedkooper middel dan de eeuig onnavolgbare en krachtig werkende ABSHAUBBIN S of ANTI KHÜMAT1Ö HE WATTEN JiAi ïtt Voorjiandf mmm mm Uii ve KOKSMA CATALOGUSSEN n 5 Cts verkrggbsar bg den Boekhandelaar A léBINKMAN Lange Tiendew Hét nut dat zg alom ftichtoi ia groot ea zy trekken daarom de uiind icht van iedereen tot zicb ook van de guueeskundigen die dezelve tegen genoemde kwalen zeer aapbfvelen De uiterst g koope prjg van slechts OT Cts Mr blad lal ook niemuid terug beboeTen te londen om zich aan eene proefneming te wageji wanneer men slechts zoigt zich Echte aan te schatl eu kenbuT aan de onderteekenkc der blaikwe omslagen wa trop de gebrniksaanii zing en de namen der 260 depothouders voorkomen door den bereider en hoofddepothouder A BKELTVBLÏ Az Delft die deze Watten voor den prijs ran 30 Cent r pakje o a Terkrygbaw haeft s eld bij A O VAU DETH Gouda T W hen uil Aooii ii i n J GOUDKADE BoAoop OTTü HOOGBNDÜK Capellt a d iJt VOLKOiaN APTnEKSEL DER 3 KtlVAS K AciraaBRSTaL aEiND TomBca kn Köoanwmsihi s De echte QUIN LAHOCHK ii een zeer Aanï naam EMotei hetwelk nithiiitfdo der bijzondere bereidingswijze van UUtopHK ai de werkzame beatAnddeeleri j v i mdere preparaten is in de Hospitalen tfeftóHjk bewfr en alsmede idQOr een twintigjarig $ TAALHOt DEND Kina soörte n Tsreel rood en grijs beva Zijne yoortrefWijkheld boven alle preparaten is in de HöSpltileb deftóHjk en alsmede dpot een twintigjarig succes teireri Venwkhkxn of ntoedelnosheid maahhwnlen KrHtsohM I tt i4 H tegkn dé beftena ftüorJsen der vochtige landen i Af JS i mêBAmot doi in Apotheken Aanbevolen té ert AtVATTiNG Tan leeftijd of VERMOEIENIS BLQEDSGEBREK of Zijne KLEUR LOOSHklD bLBkKZlimit e LAficlAifE HERSTULING 6KyOL EN Van HET EKAA JCy lL i en ƒ Fabrie erk ÏT J er l edeponeönl a MKiuL0 0T