Goudsche Courant, zondag 3 december 1876

W I RAAWMAAKERS BANKETBAKKER B 17 HAVEN 1 OEÊTALEERD VAN AP VRIJDAG MET i§t©m i siiaiiwisssffl siitaissr il r ék ® tl tters Marsepijne H a ten gevuld met Fondant DAGELIJKS VERSCHE BOTERLETTERS noriktodntvto t li S ï iiimbtt COURMTi Nienws èo Adyerlentiebiad voor Gouda en Oiiisireien Verzoeke Bestelllngeii vaa Gebak al $ Surprise in llUs te ontyange JEWINZEl SAL ZO DAG DEN GEHEELEN D Gé pENb ZÉ n EENE RUIME SORTEERING f i op kaarten en m paquetten in ver hiHende prijzen I GOEDKOOPE MUZIEK No 1 676 11 uitgaaf K0K8MA waarvan Catalogussen roorhanden ijjn eer geschikt voor St NI COL A AS C ADE AÜX renheid weder BUITENGEWONE VERGADERING f l op Zondag den 3 Dec£ beb 1876 des avonds ten 8 uur waarin als SPEEKfiR zal optreden de Zeer Eerwaarde Heer 1 jf i t f ¥ ï Priester en Pastoor te Bovenkehk Ü teS die rich bij oen der Bestuursleden candidaat steBen hebban op derc Vergadering Vrijen Toegang Dm HB Leden wordt voorts bekend gemaakt dat in dit Lezingsjaar nog zullen optreden i i De Weledelgestr Heer Mb HAREY BARGB r De Zeereerw Heer B H BRINKMAN De Zeereerw Hooggel Heer Prof B VAN MEÜR8 De Zeereerw Hooggel Heer Da H J A M SCHABPli AN De Weled Zeergel Heer Dr H J SLEUBS Namkn hbt Bestdui 4iy Az D A PONSIOEN Ie Secretaris CoiBDianditalre Vennootschap en STEENKOLEN Binnen DRIE of VIER DAOEN L SROOGLEEVER FORTDUN B o T T B R D A M Zuldblaak n 84 CoiaassiB van Toezicht di Hsibbn Mr J KNOTTENBELT n P 1 PL TAN KOETSVELD I l O y SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Oouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bij den Heer Mr J J ORTmjN DROOüLEEVER AdTOcaat WestMMB aK 204 te Oouda volgens een t zjjnen Kantore Terkrggbaar Baglement 67 Ctp H L mn kontant zonder korting gedurende de lossing 7 n Vrg aan Huis bezorgd of Toor buiten de Stad Vrg Scheep Jan Prince Ci Kantoor TURFMARKT H 101 Oouda 30 NoTember 1876 Gouda Dxuk van A Brinkman J BEIIiMiT ÜL HOFLEVERANOISa heeft de eer te berichten dat bH ge Tim h t Sr NICOLA A8 FEB8Th ruim voorzien zal e n van Goed gevHMc B0TERLETTKR3 FiJne Chocolade en Suilwrwerken Mlill BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln voornemens op WOENSDAG dea 6 DECEMBER 1876 des namiddass ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschruTinff AAN TE BESTEDEN 1 Het vergrooten van het geboow der BUROER AVONOSOHOOJ a aan 4a HoutmaoMnoht Het maken en m de vaart brengen van eene PONT Ind TurMngeigrttoht tagea oror ét Vlamingstraat De Bestekken Teekeningen en VoofWawdeh zullen dagelijks de Zondagen nitgezoniérd des voormiddags van 10 tot des namiddags l ure ter Plaatselöke Secretarie en aan rdf Stadstimmerwerf ter inzage liggen Het Bestek van perceel h 1 i ad 50 eh de Algemeene Voorwaarden ad § 0 Centi to verkregen ter Plaatselylte Secretarie Inlichtingen worden gegwren do w den Gemeente Architect De InsehrgvingsBilletten zoUen op zsgal geschreven door den Inacbryver en zgne Boran geteekend behoorigk gesloten den S Deembber 1876 vóór des namiddags 5 nre m aauid = = = in deze Courant behoort 1 BüvoegseL TËiNfL kND 18 Wfliaiisiil Oostereiii ie zj ke p lof l J W jlke wij A eü ii l sJle blades iSal ii qrie Bndfeie leJHrkip M I 11 ié de £ i4 el b Bfu aan ïkijij niet bèM ttcn dour vreiiJaH rziclit 1 viti iferoatriU jr li l ccu iij zijn liiij vaii de raolu to het begi ü zegt otücieeUte HuU jtche v r luiaKf aam zijii voorstel oni iirkij4 lèjAii UimMÜBit trii t l jii ii ii iij e i lc lij f al E f f dut terwijl Ii i ud4net ei i scl èiiiifo UPnp CetSlxt dut zgii doel sleohWii kcrTorin ii ren TOor de Slavis lii bcvolkiiiKeii te ferkr i cu l kij liUen p gAijik t u il siMIcn I e Itecr Ciladoloue K fl in du Cmlta Mrary Reciew de kuop te keuueu dat da onfereutie zich beiig zul houurn met deu toestand der ilelleuen Hij betooi t dat Palmerslou en Huüsell voornemens waren om lie belreureuüwaardige grensregfeling van Griekeulaiid te verbeteren door aan Griekenland Thessalii en den Emms te geven onder desazereiaiteit Ier l orte Hg legt verder te jelooven dat de CtrristeHen in Tnrkge dt voorkeur zouden geven aan liiitcelaehe boren UumiMhe hulp Hij besluitxijii piel met het betoog dat Kngeland in plaats van reii dreijtende poliiiek van eigeiibiuu zieh liever de yiMathie moet tnehteii t vcrwerveu vuu 1 millioeu u H lieneu lie i arli mcjiUlre taf i ukrijk is geweken omdat kiiile partijen ioiJ ri f ifc Uègeerlujj als de re mliiikiiii cli mkerderlieiil der Kamer opzagen tegen eu crisis verklaarde de linkerzijde dat zij de oude v t liefer wilde houdeD dan genoegen aemeu met de meuwe het MliiiBterie bc oot daarop werkelijk bet wetsontwerp in te trekken De zaak blijft dos zooiils die was waarschijnlijk ook de eenzijdige wetsuilkggiiig der Regeeriug ten voordecle van de elericaleu Ter gelegener tijd kan dus de strijd hervat worden Het prestige van T nfsure is iutussehen zeer verminderd De Duilsube Rijksdag zet het onderzoek der rechterlijke wetten met voorbeeldigen ijveryoort Dinsdag leed de regeering weer een nederlaag opliet ergerlijke pnnt van de verplichte getuigenis van het geheele redactlepersoneel van een periodiek geaohriftj slechta 50 stemmen verklaarden zieh voor De verkier lDgeii voor den Uaitschcn Bjjksdag t jn blijkens bet ia de Rtieht Ameiger opgenomen besluit vtn i November bepaald op 10 Januari Tn de llelgischc Kamer zijn twee wetsontwerpen ingedieud eeu tot schorsing der aanmunting van zilvtreu fr iikstDkkett iset 1 Januari 1S77 en een waarbij verboden wordt de invoer doorvoer overea uittaden vau vergiftige stoffen iu Belgische havens ea op de Belgisohe kusten I e Keg xring beroept ziob oaarby op het door Nederland gegeven voorbeeld I De bank naestie heeft weder eeu onderwerp van debat uitgemaakt tussoheo deu Kongaarschen ndnister van Suanoiën en de drie ooustitutioueele traolies der kkmer Ëen voorstel der regeering betreifeude de organisatie der bank op den grondslag van het dualikfie tan het rijk werd door verscheidene redenaars vrij heftig bestreden zoodat deze zaak wel eens noodlottig zou kunnen worden voor het bestaan van het kabinet In de kamer antwoordde Koloman Tisza op eene iaterpellatie betreffende een door de re ecring uitgeVMraigd verbod tegen PoolSch kathoheke vereenigingea De miniater verklaarde dat de regeering i al dttUlen dat onder het masker van dengudsdisiist politieke vereenigingen warden gesticht Hongsr i zeidc hij wil van geen olericale politiek ket j dsn ti t iolie ie of vw e nig n de n go l8dientt weie j ji j Heden be viil voorspoedig van een Zoont Mevrouw FETTER geb van Bochove eo a 30 Novemb 1876 ♦ Bevallen eéne doode 1 i Goiuja 1 Ded wee bochters waarvan P KAPiuN BoNn 1816 Heden overleed de jongste onzer lievelingen HÊNRIETTi fKANCOISB CONSTANCE u H F GORÏSSENI f J M H GÓRISSEN HooBNDOoBN Gouda 30 November 1 6 Heden overleed te Schiedam na eene kortsjbondige ziekte onze geliefde Moeder en Behiiwdmoeder MejnffirouW de Wed J G ON DAGouDs vAAitu in den ouderdom van 67 jaren Gouda J QONDA 1 Dee 1876 I 6ÜNDA KLurr lenige Kenimgeving 4 Voor de vele en Jiartelgke bewijzen van deelMtoing bö ons 25 JARIQ HÜWELUKSFEEÖT oudervouden betuigen wfl onzen welgemeendeu dank G A iÖ J OABRLT en Echtgenoote Gouda 2 Dec 1876 D ondejgeteekende betuigt xjjnen hartelyken dank aan allen die blijken van belangstelling hebben betoond zoowel voer als na de bevalling m ner Echtgenoote en bovendien alle lof en dank aan den WelEd Heer Dr A RUMEIJN voor dé liefderijke en zorgvuldige behandeling aan m ne Echtgenoote betoond G J VAN BAALEN Oouda 2 Dee 1876 Voor de talrgke Wgkeu van deelneming gedurende de laatste dagen ondervonden betuigen wjj onzen dankl H J W HÜBER A pUBER SCHEAAOBN Gouda 2 Dec 1876 De ondergeteekende zegt allen hartelijk dank die hem gisteren blgken van belangstelling hebbeu gegeven Gouda 2 December 1876 VAN BERGEN UZENDOORN Zy die nog iets te vorderen hebben van den Ondergeteekende gelieven zich te vervoegen bjj Zijnen Gemagtigde den Heer A J BOERS Crahetiutnmt j i i h B BOERS Mevi ouw Wed van GOOR Haven yvms enFEBRUARI die kan Kolden en Werken Ieder wordt gewaarschuwd niets af te gevw a n DAVID DUMORTIER op haar of eens anders naam K DÜMOETlER KoMs GmcUt 3 December 1876 t IhstümMfè J i ili915 i ï ï V Ui ft TEKöTOND GEVRAAGD EEN SL y i R8J0 GP 1 i raet bet vak bekend Adres aan hetj Bureau dezer Courant GEVONDEN bij gelegenheid der Voorstelling van Woensdag jl een FLACON met GOUDEN STOP Tegen betaling dezer AdvertentiekostMi terugte bekomen bg den Kastelein der Sociëteit ÜNS Gekoegen 1 ia blijft zich steeds minisaam aanbevelen voor de REPARATIE van NAAIMA CHINES STOOMen andere WERKTUIGEN alsmede voor alles wat tot i het SMIDSVAK behoort Voorhanden eene zeer nette sorteering Gouden en Zilveren K3 5 Ukeej Heeren en Dames RINGEN VESTKETTiNGEN PARURES en BELLEN MEDAILLONS en CHARIVARIE8 bijzOndisr geschikt voor St NICOLAASCADEAÜX ook eene fraaie Keuze jüWEBLEN mum qOlX vAir DE PAVOORDT F iy i Dttbbele Buurt GoujB4 Aardbeziën Frambozen Koffij Cliocülaad Noyaux l Puil sch I Fleur d Orang Ci 1 tfr f Rose Vanille fa Roode Witte en Safraan 1 PLATEN Voorhanden bij