Goudsche Courant, zondag 3 december 1876

I Rijiklanêsche Druivenborsthoni f Hl ZEKER MIDDE tegen HOEST HBESCHHEID VEBSLUMING KEELPÜN KINKHOEST DCK KINDEREN Ten einde aan het veelvuldig verlangen der verbruikers van le DRUIVBN B0B8TH0NIQ te voldoen en ook om iedereen in de gelegenheid te stellen bjj bovenstaande gevallen van dit uitstekend genees en huismiddel gebruik te kannen maken 7 ullen thans zooals zulks iir Duitschland het geval is behalve de flacons van fl 1 ook nog thans van 65 oente en fl 2 te verkrijgen zijn Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zön dat de flacon van fl 2 van eene geele die van fl 1 van eene roode en die van fl 0 65 van eene tfitu captule met nevenstaaad fabriekstempel voorzien is r rt i MT B ied r artikel is eene uitvoerige gebraiksaanviJzUig Bovensttiande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voomamelgk te Oouda bg L W ter L Schenk en J C Zeldeni k te Sehoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Ouden TfiT ïü t Jiniuier Idenbnig te Woerden bg N C na d r Ku Eu in de andere plaaMMi in de bekeade depots Emmeiik H VOM OIHBOSN 4 2 ooLeenlog der Stoomvaart M IJ Zeeland gewaarborgd door Z K 11 prlus Hendrik der Nederl anden Inschry vingen worden aangenomen tot Dinsdag 5 December a s ten onze Kantore alwaarPROSPECTüSSKltf verkrijgbaar zgn HOFFMAN Co 2k3 Smidsknechts en EBN JONQEN kunnen vast werk bekomen tegen flink loon bij C van BERKEL M VËRZIJL Beiirtscljipper op s Gravenhage bericht dat kg voortaan des ZONDAGS NAMipDAGS ten 1 re van hier vertrekt STEENKOLEN Binnen TWEE DAOEN arriveert het Schip RUHR GROVE KACHELKOLEN waar uit wg tot kontant zonder korting gedurende de lossing afleveren VRU aan Huis bezorgd of voor buiten de stad VRU Scheep JAN PR1 CE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 2 December 1876 Uit de hand te koop EEN STUK WEILAND gelegen aan den Ho ogen Sehielandschen Z e e d g k in den OosTroLDEn onder de gemeente ÖOÜDA groot Twee en een hali hectare ruim Uit de hand te koop staande aandenMoo rdscheu Tiendeweg onder de gemeente GOUDA I i bevragen bg J di VOS Bouwman te Moor i fe ht Openbare Verkoopingp te GOUDA Op Maandag 18 Dxckiibül 1876 des voordaffs ten Elf ure in het KofBjhuis de Harmonie aaUf de Markt te Gouda van Bun HUI8 BRF en ghik OHOND an de Koningstraat te Gouda wgk O Nr 403 kadaster Seqtie D Nr 1117 groot 2 aren 75 jtentiareu HUIS en HBPtia voren O Nr 303 kadaster Sectie D Nr 843 groot 70 centiaren Bn een OOFTTUIN met Schuurtje in de Korte Akkeren te Gouda R Nr 272 kadaster Sectie E Nrs 656 tot 659 groot 9 aren 49 dentdareo Nadtre inlichtingen zgn te bekomen ten Kantoren ma de Notarissen FORTÜIJNDROOGLEB VER en KIST te Gouda In RICHTER S BOEKHANDEL te Nytutfm iij venchenen en bü alle boekhandelaren voor haadeu Dr Airy s NatnurgMiseswijBe 494 blaai sterk met veel in den tekst gedrukte aoatomisclis afbeeldingsn Frijs i Dit nitffiimtende weA kan aan alle zieken onvanokillig un elke liekte zij lijden dèirom dringend worden aanbevolen omdat desè geneeswijie de proof soUtterend beeft doorgestaan miIs bhjkt mt de talrijke in bet boek opgenomen uitetekende getaigsofariften Alleen echt verkrggbaar teGondaTby F H A Wolff Alphen a d Rgn L Varossian Zoon Apoth Bodegraven P Versloot Boskoop A J van Twont Delft L van Leenwen s Gravenhage J L F O Snabilié Apoth Hazerswonde W Hendriks Haactrecht J D den Hartog HUlegersberg wed de Haadt De van ouds gerenommeerde m M THEEËN uit den Koninkinken Nederlandschen Wurtembergschen THEE HANDEL van P W TROUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rottttdam steeds verkrjigbaar te Gouda bjj J J V b SANDEN Botermarkt SAISON g2 Voor het tegenwoordige Saison be GC ci veelt zich de op groote schaal ingerichte VAN Stoomverwerij s CHËMISCHK Wasscherij e = = £ ftombault Vbyzonder aan tot het VERWEN vanSH OVERJASSEN DEMI SAISONS en C Dames MANTELS welke in alle kleu g ren zonder lostomen of krimpen ge 2 S erfd worden 55 2 Agent voor Gouda en Omstreken den = Heer T A 6 van DETH Markt gr waar Stalenboeken ter bezichtiging Pruscourauten en verdere Inlichtingen te bekomen zijn g NB Het goed verft niet af en wordt e CC met de beste verfstoffen geverfd SS Depot van THEE vrt KKT Maoazun van M Ravenswaay Zonen GORmCHEM Deze THEEËN worden aigele verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding vsn Nommer en Prgs voorzien van nevenstaaad Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroeriiig van geëerde orden utbevdende J BREEBAART LZ BoteiKwkt te 6oiM a Leiden I E Noordyk i Oudewater F Jonker Idenbnrg Rotterdam C J W Snabilié jApoth Rystryk 0 J vah Ginkel Schoonhoven J Wolff Zoon Drog Voorburg A van Veen Waddinxveen C van Eeuwen Woerden W H van Diggelen Openbare t erkooping Ten overstaan van A KLUIT Notaris te Moordrecht op VRUDAG 8 DECEMBER 1876 des voormiddags ten 10 are te Moordrecht in den Zuidplaspolder aan de woning bewoond geweest door wjjlen A STIGTER van 8 KüEIJEN 2 PINKVAARZEN 2 KALVEN 1 EZEL 1 HIT WAGENS en MELKGEREEDSCHAP alsmede MMtJBELEN en HUISRAAD en eeuige Gouden en Zilveren Voorwerpen Daags te voren te beeichtigen Gedur ende 26 Jar eo beproeW AnatherinPreparalen ran Ur J G POPP k k Hof TudarU Z M ileii kciur vab Owwonjk t Wecueo Bognergftwe r U Tot vulling van holle Taodêó II isr geen heiluniar en beter roiddel dao bet T utlulüinbeer m1 dat tedereeu zelf xeei gemakketuk cd tonder pgn id den bollen Taod kan plaatsen dat ilch dan aan den Tand fla het TaudTleeMh vaithccht den Tand voor verder bedt rf baboedt en de pfjn verdnjft Anatherin Moiidwalor in flacona tegen n 1 75 eo il 1 20 it het voortreffet kste iniddtl ttgen rhamatieilie taudpgn b ontateking zwellen en zweeren van het tandvleesch het luat den aanwezigen tandHtcin op un voorkomt dr uieuwa vurmi daarvan maakt lotstaaude tandea weder vaat door veratrrkiM van het tandvlecach van alle M badeli ke itoffen reinigt geoft aaa den mond een aaoKename friucbe reuk terwgl het da önaBDgeiiMmen reuk weldra doet verdwyncn Anatherin Tandpasta Dit ffliddil geeft reUbeid en friicbbeid aan dau adem ott dient bovendien on de Undan wn beldar witten gUoa t doen verkrugeo hnn badarf te oorkoiMii en bet taadvUeaab te eraUikeu Prga fl 1 20 en 80 ecvti Plantaardig Taadpoeder Het reinigt de Uadeu loaitmt d t door mo digdykitk gebruik met illeen d nwoonlnk zuo lutlge UDdsteto eer ijdert lutr ook hot gUsuor der ttndeo ttn keldwlitul e Sjoheid toeDeenit Pr a por daqa 80 tmV If aarachuwing Alle beataanda naaaakaeU vau AnathenD Mradwater xIJK alleen op de lichte geloofvaardigbeid van bet Pablieiin W rakend en hebben xcer veel achadc ten gevirfga gehad vi hebban geheel geen werkiof teweeg gebracht daaroA waar lehRw ik hierittede bet genade pablieon toot aKnkooy n xalke oafnaakaelB k k RotTudaita ea uittiader der Aiathann Pnjitntca s Te tieii T verkrqgen te Gouda by h Sehenic winkdiM op de Uoogstnat ijk A I2S w Botterdam b K B van Santen Kolff apoth en A 8ehippert jn k CK blaaowe poreeleinwinkel te i Hage by J L V Ou Bnabilij apoth te Lejden by E NoordgIÉ t UtneMSj bg F Altena apoth te Amitenlam h 9 vaa WiBé i ktim ie C verkoophuis te Oudewatat bji IS fi TSB Vrcuniagsn W SobooBliovea bg A Welf Gedurende het St NICOLAASFEEST wederom ruim vdfczim van een groote Sorteering SURPRISES CHOCOLAADen SUIKERWERKEN Groote en Kleine GEBAKKEN AMANDEL n CONFITUUR HARTEN BEULING en SAUCYSE BROODJES eOEB QE7IILBE EDTERLETTEHS U BANKETLETTERS enz M VM dur BURG BatkelMker Wljdstraat NATIONALE MILITIE MTSVEmmO NüUmTERWISSEUNQ ♦ Breda Ridderkerk De ondergeteekenden P W de JONG en J de JONG kantoor hondeude te BREDA tn RI H EliKERK maken hg deze bekend dat zy n et elkander eene Maatschap of Vennootsüiap hebben aangegaan tot het voor genieene rekening uitoefenen eener Zaakwaarnmnlnff betreffende het leveren en stellen van PLAATSVE VAyUERS en NtTMMmtVEIUMSaiSLAARS vow Oeti dietutt der Nationale MUUie welke Vennootschap is gevestigd te BREDA en RIDDERKERK en binnen het geheela Byk zal worden uitgeoefend 7jX bevplen ïich bij deze beleeldelijk aan bg Onder en Voogden tot het bezorgen van PLAATtiVBRV ANGERS en NÜMMEliVERWISSELAABS voor den dienst der Nationale Militie en hopen zich hetzelMe vertrouwen waardig te maken dat wglen hun Vader de Heer JAfN DE JONG en de eerst ouderteekende reeds sedert zoo vele jaren hebben mogen genieten B j het sloiten der Oontracten verbinden zg zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervangers en Nnmmerverwisselaars aan hnnne verphgtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttgd in geen opzicht worden bemoeijel ikt zoodat niet alleen de verantwoordelgkheid volgens art 61 der wet van 19 Ang 18C1 Still n 72 voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zgook tevenn den opvolgenden Broeder van dien Loteling vrywaren ingeval door hemvolgens de bepalingen van de art 49 en 50 dier wet geene vryHtelling mocht knnnenworden erlangd dientengevolge zal EEN GEZIN VAN DRIE BKOEDEKSsdoor hetslniten van ¥ n Contract voor allee gevrijteaard zijn Belttii hebl enden die verlangen mochten met de ondergeteekenden te onderhandelen worden uitgenoodjgd zich met franco brieven te adresgeeren met opgave waar en wanneer men heil verlangt te spreken Geen coutructen worden gesloten als met de ondergeteekenden of wel met hnnne zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Breda JAN den HOEDT te Eindhoven DIEK ua BKUYN te Dubbeldam en TEUNIS vak WING£ D£N te Hendrik Idt Amhacht P W J DE JONG RIDDERKERK 16 October 1875 n Een der Leden der firma of een der Agenten door ons aangewezen collen tegenwoordig zjjn MAANDAG te Gonnchem in het Koffijhuis De Beurs by den Heer Bkesser DINGSOAG t Rotterdam in het Koffijhais Café du Commerce bg den Heer Schkooks DONDBBDAG te Gouda in het Hotel De Zalm bg den Heer Vos VRiJuAG te Dordrecht in het Neérlandsch KofBjhuis bg den Heer Zahm Universeel Ziiiverings Zoul is het eenvoudigste en goedkoopste hnismiddel te en maagpgn maagkramp slechte spgevertering zuur hoofdpgn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van zure vruchten het weekko ea van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgrt in ieder hnisgeziu gevonden warden In pakjes fc 18 33 en ftO cents Haarbalsem of Eau philocome Deze Maem is eene spiritus oplossing van een ze r fijn vet met eene toevoeging van Póra4 ai em extract van kina en welriekende olieën HgreiniKtdehuidvanhetho fd eBkaah i beftteniddel geBoemd worden om de groei van het haar te bevordereneu het uitvallen te voorkovM In fii ns il 45 en 90 centa H ËDg lsch f andpoeder In eleg te dezen van lUO en 50 grammen a 45 en 25 cenfa S van de Idiaton Droppel h evigste Kiespün H t tondw achadelgke heitanddeden bevrgden oogenbl fleoiV luM 26 Cents likkelgk St Nicolaas Hoogstraat A 110 11 Gouda bericht bg deze zgn geëerde begnnstigera dat s Magazijn van GALANTEaiËK voor bovengenoemde gelegenheid is voondea van eene zeer Groote Collectie der Siewwste en rymête en verder van alles dat tot het vak behoort Hij vleit zich derhalve gelpk het vonge jaar ook nu met een drnk bezoek te wcndeii Tereesd en blgft na zich in de gewaardeerde gnnat lin Btadgenooten te hebben aanbevolen G van V£0l i De oudergetaekende bericb zgoen jachten Begunstigers dat hg bg zgne B R O O OBAKKËRIJ ook de l heeft bijgevoegd Hopende ook Uetme e zelfde gunst te mogen genieten als bg da Broodbakken genoten te hebben Veidera beveel ik mij nog aan om met Sr NICOLAAS voorradig te hebben rBm Cʧmf SuikerwerkcD Chocolade enz Hopende met een bezoek van ÜEd vereerd te worden Verblgve ik hoogaohtend L VAK WANKOM Lange Tiende weg Ooada St Nicoiaas Korte Tiendeweg hoek Stoofsteeg heeft voorhuiden FB6BEL en andere SPELEN PRENTENBOEKEN CABTONNAGES ens enz geschikt voor St Nicolaa Cadeanx Gebroeders KAlffBDIZEB HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berigten d hmuia ETALAGÏ TOOI Jietj S Nicolaasxèesty in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk wa tot het lev i n vwt OOSP GEVULÖKK COMMENSAIi m kunnen geplaatet worden Adres bnreati dezer Courant d j ig gj Openbare Fepkoop § Ten overstaan van den Notaris A te MoordreclU bij Veiling Verhoóging rtl i op den 6nDEC IMBKK 876 desv9 ten Hen nre te Moordrecht Het PosTHtiis van ♦ N l Een WINKELUUIS SCE WERF en ERF te Moord echt aaa het p kad ssctie B Nummers 30S en 80 zamen groot 05 Aren 7 Centiaren GrondlaMem 1S76 U fT 2 Een WINKELHUIS en EBP te Moordrtckt aan den Schiclapdsehea 1m4 i kad sectie B Nummers 1261 en 1262 teza WWff groot 01 Are 45 Centiaren om M M ifm f 8 11 BMeder fa $ fiUletbln lBfoRn iP IT vl jjgen bp voorn Notape j i