Goudsche Courant, zondag 3 december 1876

V 55ofirf jjf 3 ece ii r 1876 iu lo WEGENS VERPLAATSINGm VOOIlHA DEM EE E RIME SORTEERI G U ï BLAAIJWSTRAAT W RAAIJxlIAAIiEJiS BANKETBAKKER B 17 HAVEN M f M IjlIjlGEËTALEERD VAN AF VRIJDAGS MET x Banketletters Marsepijne Harten gevuld met Fondant DAGELIJKS VERSCHE BOTERLETTERS lm H w Verzoeke Bestellingen van Gebak als Surprise lu tijds te ontvangen M WIMi 2AL ZO PAG PE i fiEHEELE DAG mmm ZIJl i M t lUt X EENE RUIME SOETEERING op kaarten en in paquctten in versehillende prijzen a QEI KOOPE MUZIEK No 1 676 Uitgaaf KOKSMA waarvan Catalogussen voorhanden z n zeer geschikt voor St NI COL A AS C AD £ A UX llii ft i De St McölaaS Etalage tlVu t lAMOa Tiende weg t 1 fJ g V A BI IIsri 3 vlLA ISr t É ij iT f ii 18 prachtig men vindt er tal van Voorwerpen tot nut en in venpaak J tolMMilf U HOFLEVERANCIER heeft de eer te berichten dat bü gele nii wid van het Sr NICOLAA8 FEE8T hg wed ruira voorzien zal zjjn van Goed gevulde ftOTEaLETTERS Fij ne Chocoladfl ea Sulkerwerken De ondergeteekende heeft de eer te berichten dathn DONDERDAG 7 DEOEMBER a Gouda met zvjne Artikelen zal bezoekMi n alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn hg M ufvrouw de Wed A HARDIJZEE Societeit Vredebest op de Makkt s Hagb Ofiiciwt De bezichtiging is v r ij en ongehinderd de j teuze getoakkelijk bij m i PNT ELEIWEB E 10 ALHIER ï iU Banketbakker Hoogstrakt ▼ enoékt zijnen geachten Begunstigers beleefd hem bij gelegenheid van het y Gouda Druk van A Brinkman der met een bezoek te vereeren k ï m KM 1 BINNENLAND GOUDA ï December 1876 Gitóienavond werd aan deo Bnrgemersler dezer meente ene nerennde gebracht ter herinnering aan MU la s J arabtabcdieniug Dut hij nog tal ru JM Mt w kracht moge hebbeu om iiau het loofd dezei gpraceate te ia i ongdwijfeld a eMdi Ouleren is bet nieuwe Hospitaal aan de iCaroemelkitoot alhier in gebruik getteld De zieken uit het voormalige hotpitaal lijn daarheen vervoerd X Heden viert naar wy vernemen een onzer itadlienooten de heer H O HoeChsmer een merkwaardig fint Hq il nl vijfentwintig jaren apotheker Staten Qeoeraal ïweeui Kamei Zittingen au 10 Nurember 1 Di cumber Ill de zitting van Donderdag hebben bij de vooHzcttinu van de algtfmeene brraadalagiugeii ovet de it at begrootiii t de hh Bluuié Smidt Bastert en van der LocfP drn ftnancieeltn toeatand besproken en lie bfrekeniii jen van den minilter van financiën onffuuBtig eu oujniat genoemd De miuiitar heeft lieh daartegen verdedigd De heer Begiam heeft ildi tegen den unval van den heer Kappeyne van de Coppello op de eontervatieven verzet De heer Pran en van de Pntte heeft zijne volkonwu adhaetie betnigd aan het geaprokene van deu heer Kappeyne van de Ooppello en zich aan diena i e geaohaard Se miuitter van kolonie heeft verkhiaid dat gem heslait van z jii deparlcmeni i uitgegaan tot meer ft inirf optreden in Atshiu Hij beveatigde de ont Wstil VIM liH tHefftiMI dat iu Atahin de genemal Wichert van Krrchein door geiieraal I iemont ii Vertnngcu Xa verachilleude replieken ia het alge m 11 dl bat gealote i Hoofdal I Hnia des Koning met al reiiiceue alemiiien aiiiigenomen In ile zitting au Vrmlug werden Hoofdat Il Uoogu colhjgea eu IU Buitenl Z met aigemeene temmen aangenomeiL Bg de algemeene beraadalagingea over het Ualatgenoemde werden vooruamel k t r sprake gebracht Venezuela en de auiker conferentie De heer Crcmers keurde het regeeriugsbeleid en in het byionder e aan Venemëla gestelde eisehen af be heer van Kek eu de Minister bestreden hem Tegen het denkbeeld van den heer van der Hoeven oin Curai aan Venezuela nf te staan protesteerde de Uegeeriug en vele afgeraanligden Jijeii amendement der Commiiiaie van ftapportenrs 6ni de verkooging van het salaris van den Secret Gencraal te schrappen weid met 66 tegen 8 stemmen aangenomen De beteindeltng vin Hoofdst IV Jtutitie is BHMMgen Maandag voortzetting Ter ttitbrriding van den dienst en tqt vermeerdering van het materieel der Maatschapp j wordt door de ataitnvaartmaataohuppij Zetland eeue leeniiig uitfesehreven van ƒ 8 200 000 uit t i geven in 3Ï0Ü ïandeelen a leoo reute iVa pot s jaars Vèattgeh wfl op deze zaak de aandaehl onzer leiers dan geschiedt dit hoofdzakelijk wegens de bijzonderevoorwaarden waaronder deze lecning jijesloten wordt In den proapeetua tqoh wordt dpor dé mujitschappij Zeeta t ltied gtdéeid i t K H prius Hmdrik der Neijler nden eere voorzitter der Maatschuppg waar fiorift onvoorwaardelijk en rechtstreeks 4ai de hondiB der oUigatidn deier leening de betafin der rMitfe m ailosaing op de daarvoor viistgrstelde termijaen Dete waarborg wordt op de obligntien veriiieU die ten blijke daarvan door eeoen door Z K H bü aotariaêle akte daartoe benoemden gemaohtigde ondertaekend worden j Briqa Hendrik i c4a Wrhwld Ujk xn door wo id la lUM de nmlbMMDni te bewüien hoeZMr hein de atg me n welvaart en in t bizohder Heerlands fandelhen ekea vaagtsbelmgan ter harte gaan door dit nieuwe waariv vorstelül l k vaq belMfptelling in een ninionale ondememiiq heeft de priaa zich r iuw ea r oh vnrwnrven op 4 dankbaarheid jehurt Mti Bij deu Kaad der geraeente£ ningen is ingekomen een adre van den acadeiniaoheiMenaat mtt verzoek dat de Riuid moge besluiten de kermis af te schaifen of zoo daartpgen herwaren mochten bestaan deze te verplaatsen vau Mei wiar de maanden Jnli of Angostua opdat de Btudie niet langer worde belemmerd door de kermis en de studenten daardoor niet te veel rorden benadeeld Bij den gemeenteraad vuu Üordreehl is door deu Voorzitter cc voorstel iiigedieud om te beginnen met 1 Juli 1877 de gamerntu reiuigiiig in eigen beheer te nemen alsme le een voorstel tot uitbreiding van de rioleering volgens het Liernurstelacl De heer H P Vogel architect heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres waarin hü omdat zijn naam genoemd werd als architect voor liet ontwerpen van de gevels van het nieuw te bou en departement van Justitie mededeelt dat hy bijna een jaar daarna gemeend heeft xijn ontslag te moeten nemen Toen hij tot bovrngenoemde betrekking werd uitgeiiondigd vleide hy zich dut zijn ontwerp uudat het door de Minialers van BinacBUndaohe Zakeu en van Justitie zou aqu vaitgesteld en het geheele plan ia de Tweede Kamer pnUiek zon tyn gezien met meer aau het oordeel van de commissie van Bigka adviaeara zou weiden onderworpen overtnigd ala hij wa dat deze zijn project zuu afkeuren Die hoop werd echter niet verweaenlijkt In plaat van xijn plf ia er een gdüel ander geprojecteerd welks uitvoeriug de verandering van de liandagebonwen op het plein onvermüdelijk maakt teneinde tot het lievelingsdenkbeeld de thersteUiag van het oude Hngsoha Buueuliof te komen Naar aanleiding van de mededeeliag in de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk V dedt adicaaant ten alotte mede i lo ii t i tde Bül iaadi ii a a naa aa e 1 1 nimifa rekend en bon advies den bouw betnkkdgk weinig vertraagd heeft en So dat al moge de 2 itf r teakeoing niét loeutl giewijzigd zijn de prwMeekeningan een totaal ander karakter hebben gekregen ala die welke vroeger aan de leden der Tweede kamer zqn overgelegd en die teekeningen zel daarin niet meer herkenbaar zijn Naar wij vernamen heeft het Hoofdbeatunr der Uollaadacke Miatsehappij van liandbouw zich naar aanleiding van het besloit der algemeene vergadering te Rotterdam tot de regeering gewend met verzoek om een wet in te dienen waarbij het verbod van iel geinaitn vm kmdm btxeém de jaar totfabruiarbM ook worde uitgestrekt tot U dl tiutarlMd XoikB a De Arak Cl geeft de volgende bizondetheden omtrent den moord bjj de Woeste Hoeve op den Apeldoomsohen weg gepleegd De vermoorde Elisabeth Gerritien hoiavrouw van J W te Beekbergen had zich met deu vrachtwagen naar haar broeder begeven die ongesteld was tij meende ook met den wagep huiswaarts Ie keeren maar omdat ij zich niet wel gevoelde zes weken geleden was zij moeder geworden begaf zij zich te voet op weg Den paar boeren die in het land pUggen staken zagen baar op den weg en van de tegenovergestelde zijde een maiuperaoon haar tegemoet komen Toeit deze hen kort daarop voorbij ging zag hg er onthutst uit zoodat zij hem onwillekeurig aandachtiger opnamen Toen het gerucht van den moord verspreid werd gaven de boeren terstond Uuuis van hetgeen zij gezien badden en wezen zelfs de plaiita aan waar de VQOuw moest vermoord zijp WerkUyk werd haar Igk daar gevonden Zij verklAardeu tevens dat zij den persoon diehnn achttrdocht had gaande gemaakt wel zouden herkennen iuderdaad herkenden zg een vreemdeling in deze Itreek die gister avond in een logement in de Lai straat was aangekomen eu door de justitie verdwmt werd Deze man had eerst opgegeven uit Utrecht gekomen te zijn late vmjtlaard hy vanOtterloo in de buurt van Beekbergen te voet den weg te hebben a el d Zijn rechter voormouw droeg de sporei van kort te voren uitgewassohen te zijn De nden van den moord moet waarsohi nl j in dief tal wWden gewicht De90eeut welke de ongelnkÜCB vrouw bjj eioh had ma hau jMriiiomenopd n wad v 4 V o Vi r De verdachte is in verzekerde bewaring Later wordt ni3g gemeld dat de verdachte Fet uit Almelo ziju misdaad h eft bekend hg had diel gepleegd om iu het bezit van het geld der vermoorde te geraken In de Woensdag te Amsterdam gehouden zitl igvau ileu gemwiiteraud werd behandeld een voonM vau burg en weth om 8 per jaar te heSén v a een buis dienstig tot afvoer van faecale stoffen op het pneumatisch buizennet der gemeente IKl vooratd werd verdedigd f grond ilat de gefannk tkafi bi vrijd waren van de bij het gebruik van riolen onvtrmgdelgke kosten Het werd bestreden op grond dat men het door velen niet gewilde stelsel zoo Mbkeiijk mogelijk voer de ingezetenen moest ailBMi en daf eene dergelijke heffing niet op andere stlUÉ werd toegepast Van de pubheke tribnne w id éa verdediging door teekenen van afkeurii en da bestrgdiug door teekenen van goedkeuring begio t ii De voorzitter verzocht het publiek heiteaUd k ri daarvan te onthanden Toen het echter niet ophield gaf hij hut tot ontruimiBg der tribaftfe Dat beval werd evenwd met alleen niet opgevolgd maar M werd zelfc van de tribune het woord tot hem giridk Kr werd geroepen wij mogen onze belaagea Wel hooren bespreken als gü ons weg wilt lMMi i gaat dan over in geheime zitting em t M meester liet daarop door inmiddels ontboden politiek agenten de tribune ontruimen en sehorste de veig M dering voor eenige o nblikkeB Ma de heiopadv Werd het voorstel aangenomen met algem eile atiMiAt op vier na v In het aquaiinm te New Tork bevindt zinlijj iini llegende walvisch Deze gast de len der zee isg huisvest in een bassin dat 30 000 gallons water bevat betwdk om de 24 ren verfrisdit moet worden Het dier werd in de St Looreasbaai gevangen iu een opcetta jb daartoe gegiavaa ea aaet palen omk iode dtfpt waarin het bg vloed was gezwommen en waaruit het bjj eb niet meer geraken kon Met een schooner wad de walvisch van Quebec Kanada vervoerd daar kreeg hü een Iiouten kast tot verblijf o hierin bracht men hem per aa naar Montreal van waar hg per extra spoortreut naar New ïork werd getransporteerd Gedurende da gansohe vierdaagsche kndreia kreeg hij tdkeaa het noifc dige riiKhe zeewater en de tot iga voedsel vendaohti haringea INGEZONDEN MfnUer d Stdaciar t Ik ben niet van ondankbaarheid viü te plrf t dat gevoel ik au ik de paa opuem ou m mola te deelen dat ik geen vrede heb met we beoor deeling van mijn ingezonden stok van gepaMeeidaa Ondankbaar noem ik mij dat mü de aeldiaaaeer te beurt gevallen is door de Bedaetia beatnlea te zijn geworden in een met ongewone pBxD l tte g drukt artikel waarin mijn gevoelen reeds dadelj rooft de helft ia t gebjk gesteld wetd Ik zal mijn ondankbaarheid niet zoover iiilalniUlij om u opheldering te vragen omtrent uw artikrit waarin betoogd wordt dat mijne besohoawiag i theorie volkoom waar dooh in praktijk too al nM ongepast dan XoA zeker oiguiit is P EiD Ik zal u aledits in herinnering brengen wat dada mij is beweerd t tfüt dat de Qondaehe Kiesveneuiging rttkiwA doet openbaarheid der vergaderingen vaa da Tn iaar van Koophandel voor te staan l f Niet dat de Kamer van Koopkaadd aalfk faee t hate deuren gesloten te houden i Nitt dat er niet eenige aanleiding beatond om houding dier Kamer in dat opdiht af te kenniwjh Maar wfl Over den gnotaa ophef di over ÜMi zaak werd gemaakt Wél over de naag of het ppMt waa dat kat Bestuur der Goudsohe Kiesvareenigui aent ea laiat ook de vergadering tot hoaMvenisohte proolameeide Wat het uit den aard der aak niet nwoht iqn W fl over den engen kring waarin de gedariKteï aig der vergadering taawrkt bleef ongetwiffdd aaariiaa de leden geen t Mbbfa ad aa te deakao trar de ymn strekkiag va hat fktMÜng venaaM bit ébctm 4 1 jus v ma a