Goudsche Courant, zondag 3 december 1876

J I i W eRsdag 6 December 1876 W 1916 GOPSCHE COURANT Nied s n Advertentieblad voor Gouda m Omstreken fl tro t ti Ie nweit n j i er4e IMnteur mijn ingeioudeu ttok nog eens n i te slaan n gij ziut errareu dat ik de kweitie bgoa iiitaloitebd op praot eh terreiu heb overgebracht Gij vraagt mij an het slot nn uw artikel of bet niet a u im ipnekt dat i die bua v en9 h opeabaarhad niet vtrvnld deu by iedera ge egeikbaid daamajf traohtenF Ik antwoord daarop ja ongetwijfeld Maii itl tp alle mmertH Op d toepassing op de doorvoeriug van dat ati wat myu oog gericht toen ik ni jti voi eehraef veel minder op het vraagstuk zelf Dat iohijnt door u uiut opgemerkt te zijn uw artikel in mijn oog geen wederlegging va tuk mag heeteu maar veel meer een varii oiatur op rayn theraa een storm in een glas GluN Lid tam di Kxmek van Kooph ÈotüHl reedi een mtvovrd tan ie Redactie ftacUen Hekr op de Ürukkeri na vueiieH t iU aiyi Ma iti onieritaaiuk U mogeu terug Slechte manieren bij Vjerkiézinlfe en Kamer van Koophandel Ieder dia lieh wel eeoi met verkieziugeiif heeft iafeiaten n elk die behu itelt in de pubheke za k deat dat ep ijin beurt weet wMe middelen welke Wn mm aanwiudt om zij ïlandidaten de nge te reraehaCen niet altijd evéu eerlyk zgn In de hitte vaa den tlijd ziet men fatsoenlyke eerlijke WMohea 4ii 0Vi doen die haast ongelooflgk ichijifea ft tpraefc ui t vau opiettelylie leugens en lutige i illeii1in waarvan kelaaal dagbladschr vera en nrtiwiilgainealeii bjj schiep e ke verkiezing zich hndtania om argeloosen kiezer een rad voor de oogea tt dmiia Ik laat dergelijke laagheden geheel buiten nktaiof Ik pnek nn mentenen die te goeder trouw handelen Jonder enige andere bedoeling d eeue in ham pog goede taak te terorderen Oader het aaküd der aaoaimitait det men er niet tegen op te leggea die men ooh niet in fatioenli k veroorloven of daden te doen waarnor men zich in het volle licht der publiciteit tegenonr liJBe medebnrgen schamen zou Wh begtqpt reeds dat ik met dezen aanloop wenaeh te kemea op de laatate verkiezing voor de Kamer na Kaopküdel en dat bovenstaande opmerkingen lïet geroig zjin van de ook door de redactie reeds afgekeurde naamlooxe advertentie Voor de redactie mu dit blad spqt het my dat hare afkeuring zoo Ikat it f ekomen toen het kwaad reeds was gtsticht Ik weet te goed dat alleen toevallige omstandigheden de tigerinf der advertentie belet h ben maar anderen die minder onrtoigd ziju nn de goede trouw der ndaetie inneB hare lAeuriug lesende misschien gezegd of gedacht hebben Het papier is geduldig Hen ntttnaadt een onedel wapea niet maar keert iféUk tan af ab het gebmikt ie Dmr Mtir iat MM eckiUiigieU eUm der Uola km fekn 9a ndèete heeft reeds bemerkt dat ik loo rrü ben met haar rati nMemag te Teriohillen omtrent de WRfciiig der bedoelde advertentie Ik geloof dat te wel degelijk kwaad gidaan heeft Zq heeft den i ri die door de oppositie xniver gesteld was op het teirein van beginielen overgebracht op h t gebiad der personaliteit De tteUer der advertentie kalft MBB argumenten geateid tegeaorer argumenten maar dis bedoelingen der tegenpartij verdacht gemaakt nadir aanlaidii en tonder bewijs hetgeen altijd een oaedrfe wijie wan itiijdvoeren is en in het bijzonder hatnnreanntid bj verkiezingen waar hrt zoo moeil k n woor het groi der kieters om personen van laken te oDdenoheiden Hij heeft den draak gestoken aut eal groot beginsel dat der openbaarheid in pnUiefce aken een beginsel dat onze vaders niet nderen missehien ook wel de vader van den steller der advertentie na jarenUngen strijd hebben veroverd een strijd waarvan wij nog dagelijks de vmohten flIÊAen en een ovenrinning waarvan kort geleden wm de gemeente huishoudiug betreft het zilveren fteit il gevierd Hq heeft een loopje genomen met one goed ra t om te weten wat er met ons geld gebeurt en met het streven der burgerq om invloed oit te adeoen op bet bestunr Zie mijnheer de Bedaoteur dat zijn geene onschuldig middelen om oandidaten afbreuk te doen of din t ma de overwinning te verzekeren Sen ttnk ib het bedoelde nrvalaeht den publieken geest brengt de kieters op een dwaalspoor en doet afbreuk aan de tonde werking van ome instellingen Indien ik den steller hieU voor een bedrieger ik zou het met n eeos tqn dat het tak infaam was maar na zijne toeliohting in het vorig anmmer en ik h b nog tdiM Mdeaai voor die mttning houd ik den inHadar vo r m naadenkand opgiwoodin poUtiekeo tinaegiit dia in ijti ijnt ijja wüorden niet weegten da itrdckUv vaa i ogea geidirgf niet begnjipt Ia aw vorig matma tod heeft de iniender doen in ifB deel pwMit il dl laden na de iwl dadhe Cinveteeiogiag de hh ti toeteudont s t heUèheliJk te maken Maar mijobeer de kieiersvoörlichter begrijpt gj Biet dat gij too voortgaande ieta douden zult dat verdient tds een teen joug plantje gekoesterd en gekw t te wolden nl de bet agstelling in de publieke zaak Le ridioole tne j L dat is wamr niaar ab een onhandig schutter met ktt geweer omgaat dan kan het gebüiren dat hij zSn euen hond voor een laai aaniiM On hebt gemAiid s tiovdscbe Kietvereeniging te niken maar hle gjf iets geraakt bt dan is het gejireest ouze vrije instelliugen de openbaarheid ai4 vertegenwoordigende vergaderingen het recht der kiezers om de handelingen hunnfr représeutanten l te controleereu Grelnkkig dat deie cakeu soliede genoeg zijn zoodat we ons vooreerst niet behoeven ojigerust te maken olrer de verwoeptin eu door uwa ongeoefende hand daarouder aangei ht Maar r sl i Wt jammer d it zulk aeschruf ulsfthet uwe deii kiezers Wordt vooJKelegd a s eeii g ftntwoord op de openbar behandeling eenecfprincipiede J uaestie dat het blijkens den uitslajc d4 stemming ndmk maakt opi de kiezers en df de steller na bprihet minder gepaste rran mjn daad gewezen te zijn tioh nog verbeddt de goedel taak beirohlerlijk t t zdp geveest Zie dat MWije nidt veel vooil de Jaudso $ burgerij vooral omdat de kilzert vo r e iKaber v n Koophandel mogen i geacht Wordenhandeldrijvend deel daarvutl uit tewaldrop ons stadje drijft j t tijuheer de K ik ben gopn lid an Kitsvereenigiug en ook geeh kie vi van Koopliundei en dus in eze quaesi tijdig mogelijk Naar mijne mtteniug kan Kiesvereeniging met het volste reeht i e woorden tot 4e hare te maken welke de inister van Bipn zakèi dezer dagen tot een Limburgsch afgevaardigde richtte derg ke wapenen kwetsen meer de band vani hem die ze gebruikt dan hem tegen wien ze gericht zijn Kn dan had Mr Haffmans ten minste den moed met open vizier aish van deze wapent te bedienen terwijl de teller van deze naamlooze advertentie Is een sluipmoordenaar uit zjjn sehuilhoek zijne vergiftigde pijlen zendt aan het adres der hh Grootendorst e s Zooals ik zeide ik ben geen lid van de Goudsohe Kiesvereeniging eu zon niet gaarne voor mijn rekening nemen wat daar al zoo gesproken en gedaan wordt maar ik durf beweren dat in dete taak de vereeniging roijaal beeft gehandeld en een goed besluit consequent en logisch heeft doorgrzet Ik laat de personen der aftttdeude heeten geheel buiten de quaestie man kende e als aehtenawoardige handelaars maar is dit voldoende om ze tot leden vau de K V K te kieeenf Men wist van hen in deze qnalitett nieti Het eenige middel om nu in het vervolg met oordeel te kunnen kiezen is de openbaarheid der zittingen Men stelt dien eisch afgescheiden van alle persoonlijke quaeatién De eenige vraag die dus te beantwoorden viel wts Is dete eandidaat voorstander van de openbaarheid of niet f Een ander shibbolelb eeu andere leus was eenvoudig onmogelijk £ eivt wanneer de zittingen openbaar tijn kan men vragen naar de veidiensten der aftredende leden En welke waren nn de argumenten der aftr huren voor hunne weigering om de tittiugen publiek te maken £ r wordt nieta verhandeld dat de moeite waard is om gehoord te worden Dus de heeren schaamden zich om met hun werk voor den dag te komen Zelden M de S heb ik iemand sterker bewqs van onvermogen aan zieh lelf zien uitreiken Voor de kiesvereeniging zekei een reden te meer om te zeg Laat deze nuttelooze leden die volgens hun eigen verkUriug kracht noch heerlijkheid aan de kamer kunnen geven gaan in vrede Laat ons zien of er § een beter elementen voor dat lichaam te vinden zgn ie een einde maken aan dat dolce far niente En nn de kiezers mijnheer de H Ik heb u reeds gezegd dat zij mij zijn tegengevallen Waren die meer dan honderd voorstanders der aftr leden allen tegenstanden der openbaarheid Ik weet het niet het ia wel mogelqk Wilden zq openbaarheid maar hadden zij ieta tegen de hh Grootendorst c s Maar dan was er toch wel een ander middel om van hun gezindheid te doen blijken men kon wel andere candidaten nemen of althans de aftr heeren kiezen onder protest Wq staan hier voor een groot vraagteeken Mijn persoonlijk gevoelen is dit Men zal gezegd hebben Och die heeren zitten daar zoo gezellig bij elkander zjj voeren niets noemenswoards uit dus kwaad kan het niet ze te herkiezen Het is voor zulke brave menschen niet aardig zoo onzacht aan de deur gezet te worden We tullen te weder in staat stellen het vaderlandsehe ipreekwooid in praetijk te brengen waarin gesproken wordt van eea güi te drinken enz Dete geheele historie bewqit dat ons kiqenpwtoneel nog weinig hart heeft voor be nselÉi aU daarbij dan nog komt ingenomenheid met looi aMhiii tM M Wfaiu i m i l t uulitelte dat Itbaut er ui is lysiigelcgd pn uiei op te wdtken daa pefBoneele vragen o reeteo i geen der 180 kieters behoefte geVodt om I it pliji de zaak die hij fcor tijn stem steODt in het opeg baar te verdedigen als personen die hart tooneii te hebben voor de publieke taak die overtu d zijn raa de tfaarheid val het ytua rei agitur hu ii uw zaak die behandeld wordt het mikpunt woidea vin spotternij van kwaadaardige onderatellingen vu knupdrijig Iraarvoor een schooljongen zich schamen loa dan heeft men alle reden nn Ie zeggen het publieke leven in onze goede stad is flauw Moge het gebeulde de MvOték mmmH behoedzaamheid leeren want in niqu oog IsGórfout geweest eea bestnarder op den vewata f plaatsen iMt dat hij de sebaarsiAite ni BÜn tscandidaten wel verklaarbaar was maar voi us mij toch een fout Den inzender der bewuste advertentie geef ik in overweging eeilt bedaard na te denkenover de port vau tijn ge i hrij Aan de burgern onzer stad wentch ik tegen èene Volgende verkieoog wat meer courage J Laatste B6rich t 1 r kalm en aar 4 Pest 1 De iln h HodhaarschtiHui vaaidigdeu au w ordik Tisia op de treffende de Bankqtto tie Uat de Houl ring aan delgrondbegins eu vau dei aaromtrent zij met d Ooalpnrijkache B eree istemiiiing is geko n vasthoudtbevooroonlMd maan ook Wn itellingitiwi ztiilijkiug dier bef tisélen itreeft De mer yi irt zich met dit aatwootU voldoaa Iteeu de rste liukerzijde en de onaf hankeljjfce liberale ptit jit immeu tegen i Versailles l Dec t e senaat naai de nign an het ontwerp betreffende de taking van vervX gingen aan Berthaald vcifledigde lijn tegenvoonlf waarmede de minister D aure zich vereenigtle Utt 156 tegen 13S stemmen jéaloot de Senaat nii tot de behaiideliag der artiki en over te gaan Parijs 1 Dec In e i bijeenkomst van gedelegeerden der drie groepeb van de liukenijde iii ds Kamer en in den Senaaf is besloten den Mintiter Dttfaure uit te noodigen i jn ontslag te vragen ener op aan te diingea dat Jnlei Simon in i ii e ti tot pretident van den Ministerraad benoesgid voidc met behoud der andere Ministers Het suaaei dsMT combinatie is zeer twijfelachtig daar Mae Mahaaktt uauvragen van ontslag door Dafaore schijnt te beschtt wen als een demissie van het geheele Kabinet IPOSTBK ItJEliT Staat van brieven geadresseerd aan onbekenden verzouden uit Gouda gedurende de Ie helft der maand November 1878 welke op schriftelijke aanvrage au het postkantoor alhier kunnen worden gereclameerd D de Bruin Amsterdam B Kroon Cz en T Oskam BergAmbaoht Mej O Verdoom s Hage N r d Walle Leiden A v d Faanw Ouderkerk a y C Dellaar Botterdam C Boere Sloten C de QuartA Westmaat W Maas Zegveld Van het Hulpkantoor te MoordreehL D Spruyt Delft Briefkaart Mev der Koller Amsterdam De Directeur van het Postkantooi f D J A VAH KRUUNE Burgerlijke Stand OEBOBZN 80 Kor Bartas A driaan oadcrs O J A na Koon Fieter ouden P H Woorlse l t C vaa DuD Johtn Adolf oiidtn A D Fitter es H M van BoclioTe I Dce Margaretht Uirit ogdsit D K pt a en M P Rond OVERLEDEN 30 Nov H F C Gerima 1 ONDBBTBOUWU S Dse F ds Joof 80 j sa J l Staden 8 j 1 vtn d r Valk 80 j ea J F Hobadta BoligfavtD 28 j J van dar Strift 87 n IT A hrijn 87 j Advertentiéne mDITVi IinSBV X J tan OPDOBP ArU UMvKliUmM ig dagelgks van 10 tot 3 en savondi van 6 8 aur te coiuaIteer voordi RADICALE GENEZING VAN BEBÜKKN Anuttrdam Plantage Mniderg r acht N 5 No 807 dar beroemde WekelUkscbe Zamenspr keB üitMve J J H KEMMEB te VtrteU ia heden voorhanden hg den BoeUuwddaar Lange Tiandaweg ia OtMta De BegrooliDgtiTvtscussièii L il Weder ia de tyd daar dat liet beleid onzer ifgeering aan eea ernstig onuer oek wordt oadeijwörpea Beveelt de grondwet dat jaarlgki de begrootiagea voor het vólgendejaar door de Ikaverteganwoordiging moeten worden rastwsteld van dit voorschrift wordt gebruik gefiaokt om aiet iteehta ct en n iar ook taken te bebordeelen AehtereeDvobrana komt alles an de orde nadat eerst hetlregeeringsbeleid in ign geheel besproken il j Drie zittingen zgn dit jaar aan de ot emeene beraadélagingen uewyd zittingen die niet licht door alKa die belaug stellen ii de tuekomst dei vaderlands zuUen vergeten worden Diuadag Woeusdag en Donderdag w iielden storm en bageklag elkander af uuu onzen parlementairen bum4 eu de positie van bet ministerie is in dien driedaagschen strgd niet verbeterd integendeel hté is meer eu meer blyklMuir dat het niet boven da aartgea itaat zoosli men zoude willen doen guleoren maar dat het zonder den steun vaa eenise partg het leven moet rekken en aHeea en kaa itaande honden door de wdwillendheid van de liberale partg een stean die slechts zoo lang zal verieend worden ali die partjj hec goed vindt Ue berigate aanvallen toeh kwamen van de zijde die de miniiterieele party genoemd werd de vereeniging van conujiervatieven antirevolutionairen eu katholieken bet KougeiuBoide nuuuterverboud dat al eren iuuig scugut te zyn itls het bemchte keizersverbond in het oosten is dit feitelgk uiteenge iat toen het bet mi est noodig waa om Luroua i rust te betvareii bet verbond bier tuuuue slechts kracht wanneer het te doen waa om de liberale begmaeleu te bestrgden en nu in weerwil dier beatrgding het miniiterie niet geheel vrg blgkt van dete beginselen na het verbond jni 4 zgn beste krachten moest inspannen om het terrein te behoadea nu spat bet hg daa miniten storm uiteen en van bet verbond il weinig meer over Van tgd tot tgd moge men nog eenige samenwerking tien de kracht ia gebroken het is bl kbaü dat men volstrekt met betzelfde wil wanneer er van opboawen sprake is dat men alleen kracht beeft om te bestrgden niet om zelf ieta tot stand te bMngen Hoofdzakelgk werden drie zaken besproken Van conservatieve zgde stond de minister van koh niên en met hem het geheele ministerie aan een bevigen aanval bloot Is het dan wuarlgk ds overtuiging van het ministerie dat de gemeentegronden op Java onder de ingezetenen moeten verdeeld worden Zal het de conversie bjyofdeien op grond dat individueel grondbezit in het belang van den Javaan is Nog klonk den ibaaogitigdea gemoederen da redevoering van den nieuwen minister ia deeoien welwa8 de ijndruk doer h t gesprokene in de eerste kamer verzacht maar toch men was nog zeer ongerust en die ongerustheid is zeker niet verminderd door de verklaringen van het ministerie hoe vaag die ook mogen zgn Bet ministerie heeft voor dien aanval het hoofd niet in den schoot gelegd het is niet geschrikt voor de schilderingen van ellende en laiiuner die men van de conversie verwachtte Toch waa het balsem voor de wonde door vriendenhaad geslagen toen de Lidische specialiteit Dee Amorie van der Hoeven met kracht van bewgzen de convenie verdecÜgde en den minister ipi kracbtigMi steun toezegde Zullen de kathirfiekien dien uitstekenden radenaar die als hun toekomstige aanvoeider werd aangewezen volgen als er sprake is om in het Oosten de liberale beginselen meeï en meer in toepaasing te brengen V Zil op dit gebie4 in het vervolg overeenstemming tnsschen de liberalen eu katholieken besMuin Van auti revolutionaire zgde werd de toekomstige wet tot regeliqg van het lager onderwgs ter sprake gebracht De gemoederen waren verontrust door de loopende geruchten Zonde waarlgk het ministerie de vrienden van vroeger geheel in den steek laten en niets anders doen ora de geinoedsbezivaren weg te nemen dan eenvoudig te bepalen dat lyp iedere openbare school schoolgeld itioet geheiVen worden Voor bet kerstmis reces tal de wet ingediend worden verklaarde de minitter dan kunt ge oordeelen of de wet U aaunemelgk voorkomt troost werd niet gegeven bet u dan ook hard zoo in zgn verwachtingen teleurgesteld te worden Waarlgk voor de liberale partg was spreken niet noodig het was voldoende dat bet hoofd der liberale partg onder wien in den loop der discussie de heer Fransen van de Putte verklaarde gaarne als luitenant en zoo noodis ais eenvoudig soldaat te willen dienen de ver£eldheid der miuisteneele partg constateerde en de verklaring afi de dat de Uberale partg bereid is de teugels Sec legeering ie aanvaarden indien de appositie georgaoiMid zonde zgn J erst na raetstelling der wet op het lager onderwgs zoude een betere partgregiriiag tot stand komen Op den derden dag waa het woord aan de liberale partg Ziehtotds8iak bepalende werd de toestand der geldmiddelen lan een streng onderzoek onderworpen en het gewogen maar te licht bevonden herhaaldelgk uitgesproken Waar blgit de belasting hervorming zoo dringend noodig bg de voortdurende opvoering van alle uitgaven Ken oorlog begrootiug i4i de ingediende mocht niet door den minister van financiën goedgekeurd zgn nn de tekorten steeds toenemen de begiooting der inkomsten fictief is en voor een groot deel steunt op de accgnsen van bet gedisteleer J Van het Indische batig slot werd niet eens gesproken De minister trachtte zich te verdedigen met de ingediende zegelwet en met eenige rooskleurige schilderingen niemand liet zich daardoor dapeeren bet zwggett der vroegere miuisteneele party was hi K vol beteekenis Maar reeds genoeg over de drie dagen De incidenten die plaats hadden en van eene bniteugewone opgewondenheid getuigden slaan wg over zg bebooreu niet te buis in een vergadering van ernstige mannen die het alleen om zaken niet om personen te doen is De vierde dag was aan zaken gewgd Hoofdsttik II behelzende de uitgaven voor de hooge collegiSn van staat en het kabinet des kouings weid zonder discnssie eli met algemeene stemmen aangenomen en dit was ook na eenige discussie met Hoofdstuk UI de uitgave voor buiteulandsche zaken het geval Hier werd echter met groote meerderheid op voorstel der commissie van rapporteurs een post van 500 geschrapt zgnde de Verbooging van het traktement van den JSecretaris Generaal De Secretaris Generaal zal zich dus eren als zgn collega s bg de andere departementen met een traktement van SOUO moeten tevreden stellen De discussiSn liepen hoofdzakelgk over onze verbonding met Venezuela en de bonding van den minister in deze zaak Met bevreemding hoorde men het advies van den heer van der Hoenn om de quaestie voor goed op te loisen door de dorre rots in de aardrgksknnde het eiland Cura9ao genoemd aan Venezuela af te staan Protest van de bondgenooten van oiiteren ook van den minister Toch verdkat het denkbeeld overweging om die kolonie op te geven die ons geen voordeel maar last veroorzaakt Dit moge nu een zeer burgerlek denkbeeld zgn de minister behandelt immera de zaken ook slechts burgerlgk volgens zgn eigen verkUring Uit de verklaringen bleek veraer dat de zaak zoo goed als geëindigd was tonder ons een dubbeltje of druppeltje gekost te hebben Ook de Laxemburgsihe scnuUregeling kwam weder even ter sprake Wilde het ministerie die taak regelen zoo noodig met eenige opolferingen van onte tgde de vertegenwoordiging scheen van geen opofferingen te willen weten Eindelgl werd de suikerconventie nog besproken en een krachtig woord van afketuiiwgehoord tegen de houding van den Ned aöifschen vertegenwoordiger op de bgeenkomst tePargs die niet met Engeland samen gegaanwas om den vrgen handel te verdedigen Na de afhandeling der baitenlandsche xaJna j kon men nog aan justitie beginnen Hierover in een volgend artikeL L ó B UITENLAND Boiteolaodsch Overzicht De beslissing van den Franschen Senaat waarbij het voontel tot ataking der vervolgingen tegen de deelnemen aan den opstand der Commune verworpen werd heeft Ie moeilijkheden waarinde regeering ch bevindt onttagtyk vergroot Zeoals men weetTheett ondanks de verdediging van het voorstel door Dnfanre de Senaat met lii tegea IM atennea geweigerd tot de behandeling der artikekin over te gaan Generaal Chaiigariiier had tioh tegen het voorstel verklaard dat hij een préfaoe de ramntstie noemde eu de heer de Meaux omdat het naar lijjie meeniug in strijd waa met den bekenden brief waarin Mac Mahoa belooft op breede a aal het reoht van gratie tae te paasen Dit is nu de tweede maal dat de Senaat opeal in botsing komt met de meerderheid der Kamer en de Begeering tevens Berst geschiedde die bi de voorgestelde wyugiug der wet op het hooger onderwijs nn by een voorstel tot staking der vervolgingen waarin leln de heer Dabure en Mac Mahon geen kwaad sagen De n ntionaire meerderheid van den Senaat stemt eenvoudig af Men kan gerust voorspellen dat het Vrijdag niet de laatste maal waa dat tij zulks deed De Kamer heeft een aantal posten op de begrooting geaehispt of gewijzigd iniionderfaeid op de bè rootiug van eeredienst en zonder tw lel zal de Senaat tioh ook daartegen verzetten De Begeering heeft in de Kamer het ontwerp betreffende de militaire eerbew n hg de uitvaart vaa ridders van het Legioen van Eer ingetrokken De heer Lauasedat stelde als motie van orae voor nDe Kamer overtuigd dat de Segeering de beginselen van gewetensvrijheid en van gelgkheid voor d wet zal weten te handhaven gaat over tot de oidi van den dag Nadat de heer de Maroère deze motie had overgenomen werd zij met 870 tegen ib stemmen goedgekeurd De Kamer heeft daarna de beraadslaging over de begrootiug voor openbare werken ten einde gebraokt De miuiater Dufaure heeft in den ministerraad verklaard dat hjj voornemens is tijn ontslag te nemen Zijne ambigeuooten boden daarop insgelijks hun ontslag aan De president Mac Mahon heeft er in den ininiaterraod ernstig op aangedrongen dat de ministers althans voor het tegenwoordige hunne betrekking nog zouden blüreu waarqemen Volgens de katste beriohteu blijft het ministerie bij t ne aanvraag volharden en mag men eene medëdeeliug in dien geest in het Jmmal Officie te femoet tien evenwel met bijvoeging dat de rainisten tot hunne vervanging in functie blqven De algemeene opinie in Frankrijk is dat da kamer dour haar ongeduld zeer impolitiek gehandeld heeft maar dat de houding viq deu senaat miaitnia even gevaarlijk is voor de rust des Iand