Goudsche Courant, woensdag 6 december 1876

QiJijk uit Wceueo gemeld werd bad de Keizer betoafd in eigen persaon de verzoening tuasoken het 0 ttt itjkache en Uongoarsche K biuet in rerbaiid iiKi Uuuue verschillende opvatting in de Bank qaüestit te beprj t en Deze tussehenkoinst waarvan de i a Jreit Preme in baar nommer van Yrydag tioh eeu gofd rtduitaat voorstelde schqut Kouder aueces te zgn gebleven l i n telegram it Pezt aan de AS i ioiy slthnns meldt dat d onlangs benoemde Rgksrninister Tan FiriauisMhi baron Hofmand bij den Keizer ontboden is naar men zegt om met de samenstellir g ran een Cisleilhaansoh Kabinet belast te worden De Timit deelt op graag van zijn carropondeat te Berlyii mede dat Butaisohe troepen m Russische niforra S rvic binnentrekken Kussisohe ambtenaren die Bulsianje adminiatrateeren zullen na de bezetting Taa dat gewest wonUta aangesteld Prins ïscherkasaki ouder wiens toezicht een groot deal der laudcryeu vau den Poolsohen adel twaalf jaren geleden verdeeld werden onder de landbouwers tan Foleu zou de reorganisatie Ta het landbezit in Bulgarije besturen Be verhouding tussoheu Bnitsohland en Buslaiid is volgens dieuzelfden correspondent niet zoo vriend sohappelgk als ze schijnt In zgn brief aan graaf Sehouwalolf betreurt prins Qortschakoff het dat twee itaten als Kugelaud eu Rusland die zoo gemakkelijk alle Earopeesche vraagstukken gezamenlijk tot hun wedenijdseb voordeel zouden kunnen oplossen niet samengingen Dezu woorden hebben in Uuitachlaiid geen geringe verwondering gewekt Men achtte het wal al te kras dat prins Gertsehakoff dia reeds zoo laag het doet voorkomen dat het verbond der drie keiiers het plechtanker der Eurapees he staatkunde is plotseling zich gewend heeft tot een vierde mogendheid met het aanbod om met haar gezamenlijk de zaken te regelen met uittluiting van zgn bondgenooteu Uen vond het beleed igend voor Duitsohland dit h j zalke woorden publiek had gemaakt De Saitsche bladen zgu vol over de redeneeringen Tan pnns Bismarok op een zgner soiree s en de daarop febaseerdejnToltrekkingen Zoowel de medcdeelingen zelf alt JFtoclioUing zyu te uitgebreid voor ons bestek Alleen Beinen we het volgende roor Volgens de Kol Ztg heeft Bismarck zieh klus uitgelaten Aan het behoud van den vrede valt nog niet te wanhopen maar mocht het tot een oorlog komen gelgk ket zeker deu sckga keeft dan zouden Rusland eu Turkije na eeuigeu tgd dien moede worden Diiitsckland zou alsdan met meer kans op goed gevolji tusschenbeide kuiiuen komen dan nu Aan Kuslaiitj thans eeu raad te geven ware verkeerd het eeuige gtirolg daarvan zou zgn de openbare meeuiug in Kusl iiid te kwetsen Wat over Engeland door Bisiioirck werd opgemerkt wordt aldus opgevat de Bijk auselier koopte dat Engeland in geen geval een op n oorlog met Rusland zou voeren hoogstens een officieaten zooala Rusland in Servië Over Oootenrqk Prak Bismarok met zeer veel sympathie Indien ook Oostenrgk in den oorlog mockt betrokken eu zqn bestaan bedreigd w orden zon het Duitscklandl roeping zjjn voor Oostenrijks bestaan gel k in ket algemeen voor ket bekoud van de tegenwoordige aamenstelling der landkaart aldaar op te komen Te P ys ia berickt ontvangen dat de Saltan in de kweatie vag de constitutie keeft beslist tan Tt ordeele Tan Midkat Paeka en de nieuwe grondwet i edig zal worden gepubliceerd Daaruit zou tegens voortTloeiea dat de kansen op den vrede wat Turkije betraft beter zgn geworden BINNENLAND GOUDA B December 187 I oor het provinciaal bestuur vau 2aidbolland it gisteren aanbesteed ket onderkoud van de brug aan bet rabat albier gedurende 2 jaren ingaande 1 Jan 1877 en eindigende op 31 Dec 1878 V f billetten van iuaokrüving waren icgekonMn het laagst was ingesakreven door den keer P A Bnixhoat alkier voor ƒ 385 per jaar Het Tervoer langs den Nederlandscben Ryn spoorweg heeft gedurende de maand November pgefaraekt aan reiiigen 1S6 639 aan goederen ƒ 804 aan direct verkeer van reizigers en goedereu 1M 3B1 te zamen SSl 794 Sedert 1 Mei 1878 was de opbrengst van reizigersen goederen 3 148 867 Naar wü Tememen is Tan wege de ngeering aan de Bxplaitatie maatsebappg kennis gegeren dat de Terbinding Tan een stsatsspoorweg met den Hollandadien spoorweg door Rotterdam met 1 Maart e k gereed ui iqn om geëxploiteerd te worden N n a Het koofdbettttur der Tereeniging voor Iqkenverbranding heeft aan de Tweede Kamer een adres geriokt waatia in ket liokt wordt gesteld dat d Tereeniging geen dsraog wentokt om de verbiandiBg ia te Toeren raaar opkomt tegen den dwniig die tot duSTar kier te lande bestaat om all lijken te begraven Zij traagt erkenning van ieders vrijheid in dat opzicht Het hoofdbestuur wijst o a op het voorbeeld door de r geeriug van het Oroot IIutogdom Sakseu Goburg iotha aan de Earopeesche Regeeringen gfgeveu vnu die liberaliteit die er naar streeft uiteL nloupeude inzichten en wansohen zooveel mogelgk te eerbiedigen de Igkeorerbraudiug is dait faooltatief iuf voerd en men is bezig op de nieuwe begraafplaats der stad Gotha een Igkoven op te richten die in 1877 zal worden in gebruik gest ld Men verneemt dat dezer dagen ait KederUnd Iodië te s Gravenhage is aangekomen de keer dr Aroher een Eugelsoh geneeskundige die belast moet zgu geweest met het instellen van een oiulprzoek naar deo gezondheidstoestand der troepen in Atchin De St lt bevat het volgende regeeringstelegram uit Atohin ffHet is ouder anderen uit de koloniale verslagen bekend dat tirwgl de meeste staatjes ter oostkust van Atchiu reeds sedert lang bet Nederlaudsoh oppergezag hebben erkend de radja s vai Simpang Olim Toekoe Moeda Nja Maliin eu van Tandjong Seraantoh Toekoe Paija steeds in hunne vijandige gezindkeid jegens ons ziju blijven volharden Meermalen is de wenschelijkheid in overweging genomen om die beide radja s de kracht onzer wapenen te doen gevoelen maar de omstandigheden werden daartoe tot lóói korten tgd niet gunstig geacht OiiUiugB is echter heloten om offensief tegen beide landsckappen op te treden Aan Toekoe Moeda Anokasa van Pasei eveneens uit de koloniale verslagen bekend is vergund en zgn tevens voor zooveel noodig de middelen verstrekt om Tsn ong Semantoh dat vroeger grootendeels aan hem heeft toebehoord onder den naam van Merban doch hemdoor Toekoe Paija afhandig werd gemaakt te beoorlogen en in die ouderneemiug is hij gesteund door onze troepen en maritieme middelen Het pbin was om na i an4jong Somantoh ook Simpang Olim aan te vallen Thans ia ket navolgende telegrafisck bericht van den Goeverneur Genenuil bij ket depaileraent van Kolanten ontvangen Tandjong Semantoh is door Toekoe Moeda Angkasa en onze troepen genomen en door eerstgenoemde bezet Vervolgens zgu onze troepen naar Simpang Olim opgerukt De radja keeft toen onvoorwaardclgk zijne onderwerping aangeboden waarop Simpang Olim bel£t rn een terrein voor eeue vestiging uitgekozen is De radja gaat met eeu oorlogschip naar GroatJLtjih oui zich in pennon bg den militaren en oivielen bevelhebber te oudtrwerpeii Verliezen aan onze zgde bg het vermeesteren van eeiie sterke benting op deu rechte oever der Ar ikoeudoer rievier 1 dobde en 9 gewonden j bg de verdere operatiën 2 dooden en 7 gewonden alle Amboinezen Het telegram bericht voorts dat in Pedir de verhouding zeer gunstig i De gezondheidstoestand in GrootAtokin wardt ongunstig genoemd Staten Qeaeraal Twkedk Ka eb Zitting van 4 December 1876 In deze zitting zijn de algemeene beraadslagingen over het hoofdstuk justitie hervat Tal van punten zgn besproken Er wcM aangedrongen op wettelijke voorziening in het drankverbruik namaak vau fabriekinerken verTalsching van levensmiddelen enz Heden wat de ministe aan het woord Het ITteUM S t verneemt nader dat ketin bewerking zgude ontwerp op het notarisambtsleokts partiële wyzigiugen ran de wet van 1842 inkoudt Men tehrytt tan de X ie HA 9 TdkeM dryvea er donderbuien over Een lage barometer en een kooge tkermometerstand voorspellen nog gean bestendig weer De regen en ket m l n der poldermolens kebben op den boezem de orerkand die ten gevolge daarvan dan ook koog ia Door den wind die varieert van ket zuidoosten tot net zuidwetten wordt de gelegenkeid om te spuian niet bevorderd Toch keeft Rgnland minder overlast van water dan Delfland dat inzonderkeid met eenen ooitenwind gediend wordt om ket met goed gevolg te loozen In de kazerne te Cork in Ierland is een paardgestorren van den majoor Kent dat den gekeelenKrimoorlog beeft medegemaakt in Australié is geweest tweemaal de reis naar In4ië keeft gedaan envan Calcutta tot Fesckuwar en van Pesckuwar tot Bombay op elke pleiaterpltats keeft gestald Hetbekoorde stetdi aan den uujoor die ket nog onlangi bereed Wocntd Tond jL wtid in een gedn tt Delft door dan vader een kip gedood Nu ja lal mn zeggen dat gebeurt wel eeni meer men lal den Hlgenden dag kippensoep kebben willen eten Tocb qiet het dooden op wretxiaar ige gze dooden van ket dier kad eeu geheel ander doel dtu om er toep Tfo te kooken Het was een zwarte pikznrartf kipef ket arme diur werd levend in eeu pot of ketel ei kokend water gestopt Waarom Velen onzer lezen zullen het reeds geraden hebben bet stond met de braweriug vau en laortntw of ooverkein in rerI baud Ja waarlgkl foo as ket Sen onkags geI ttorvi u kiiid van een paar maanden oud achtt men het slaohioffcr TBu tooveril terwgl een andei kind een mei e van oiigeveet Tie jaren dat eveaecai sedert eeuigeu tijd Igdeude ia naar het oordeel der ouden ook zou betooverd zgn Dit vennoeden eenmaal opgevat wwd nog rertterkt door het vinden in bet koofdkasaeu van ketzieke kind nüt alleen van soogentainde kraates maar ouk van een touwtje dat over de geheele leugteop regelmatige wgze met veer et wat bezet en iitwelk touwtje men dat meende te kerkeuiieu waarmede het ïiekf meiije nog kort te voren luuir drgftol had opgezet eu dat natuurlgk sedert dien tgd spoorloos verdwenen was Wat reeds lang door de oudenwas vermoed werd nu als zeker aangenomen ket kind was betuoverd en de sckuld daarvan kreeg een Duitacher die in den loop van den zomer iu ket geziu was geweest doek wiens tegenwoordige verblijfplaats ineu niet keude Getrouw aan de traditie werd dus de toevluokt genomen tot het eenige middel om deu toovennar te doen veraekgnea en hen te d iapm het kind te outtooveten en dat miiklel bestond in het op de gemelde wgze dooden vau eenzwarte kip Iu hoever dit middel iroMan zalblgken moet de tijd leeren snel werkt het niet want tot heden is de bewuste Duitscber tuovenaar nog niet verscheuen Voor hem is het zeker het best lat kgmaar weg blijft want ouder zulke oiustandigheilen wacht l iii waarschijnlgk geen aangename ontvangst Hoe men over deze treurige geschiedenis iu detweede helft der uegeiitiende eeuw in een betehaafdland ouk denken moge zeker il bet dat de ouderliefde in deze veel verschoont M lteit Q Japaiisohe Buddisten zgn roorneinens om umde liiigeu naar Eurojia te zenden ten einde aldaar hekeerliugeu te nuikeu op dezelfde wgze aU Eurupei che zendelingen elders de volken tot het chriiti iidoia trachten te bckeereu Dezer dagen werd ia het rettauratielokaal van den Duitsohen rgksdag een monster visoh souptr gegeven waartoe da grondstof was geleverd door Ut Dttittohe visscherg vereenigiiig om te strekken dlmotief voor de verhooging van de subsidie op 10 000 m Behalve leden van den rgkadog wnrea ouk eeu lututal utHuiereu dichters jourualitten uitgeuoodigd om te holpen aan het doen verdwgnen v au de raonaterproduktcn De Duitsche kroonpriai vefscUeen om zich eeu half uur te onderhouden metde iinwezigen en deu vooraf trntoongestclden viiehte bewonderen Sedert jl Zaterdag worden tlle ttfineo raa den Graad Central Beige verwarmd ook d tweede ea derde klatien Ah een waanchnwend voorbeeld verdient rermelding dat te Derenter eene dienstbode in een leTeiisgeraar Ig icen toestand rerkeert ten gevolge ran kit iiislikkea van een ipeld In de maand November 11 zgn 6 vreemdelingea uit Utrecht door de Bgkspolitie over de grenzen vandit Rgk gemeld Zaterdagavond trof een groot ongeluk de ledirt 14 dagen uit Rotterdam gekomen dienstbode vaa mevrouw V aan het kanaal te i Hage Bezig zynd met braden zette zg om beter te kunnen zien d petroleumlamp op de kachel de tinnen voet der lamp smolt langzaam af en de dienstbode bemerkte t met totdat de Uunp omviel en de arme meid zoodanig in laaie vlam zette dat zn met brandwondea werd overdekt en terstond naar het gaithnli moeit worden veevoerd Men vreert Toor het behoud Tin haar leven Koloniën BATAVIA 27 October In ket mtil ovenicit van de seoiiMfa leest mea Uit Atohin i jn bg de Regeering telegraphiscke berichten ingekomen die gewagen van oen miilnktea aanval der onzen op een vgandelgke versterking Het 8ste bataitjon onder aanvoering van den majoor Vaa Teijn was uitgerukt gesteund door eeu sectie artillerie en stootte op een benting der Atohineczen nabD ét lagune waann ook twee gewapende sehoeoeri van den vgand een anker Ihgeo De onzen trachtten vruchteloói de renterking te nemen zq moeiten orerhaait terugtrekken de dooden in handen van den rqaad achterlatende Het rerliei aan onze igda moit 10 gesnenvelden en 81 gikwetiten bedragea mama 4 officieren daaronder kapitein Uamakari Het lüdt jee tjrsW ojt m iffe mvl W fKK mf zal met succes warden bekrpond Intussdien is het te betreuren dat de terugtocht zóó overhaast heeft moeten plaats hebben dat de gesneuvelden werden achtergelaten daar zulk échec deu vijand moed geeft en met nieuw vnur bezielt Pe gezondheidstoestand der troepen te Atckin Uat nog altgd veel te wenschen over Het deserteeren van Europreacke militairen vreemdelingen vooral Pransobeu neemt hier toe het geakiedde tot dairej zó S openigk en t£ó brutaal dat en waarlijk moeite kadHn eruat geloof te slaan aau it betuigingen van degenen die verzekerden dat de Begeeriug met zulke desertie niet js ingenomen De poUtie neemt nu eckter goede maatregelen en doejt met de ontoereikende middelen die te kareif beschikking staan alles wat mogelijk is om de deserteurs op te vangen reeds verscheiden deserties zgn dientengevolge gedurende de laatste dagen verijdeld Ten gevolge van het ontslag uit ziju betrekking gegeven aan een rechterlijk ambtenaar president van een landraad is de liegeering in conflict gekomen met het Hooggerechtshof van N I De bepalingen schrgven voor dat geeu rechterlijk ambtenaar mag worden ontslagen alvorens het Hooggerechtshof is gehoord en daar a n dit voorschrift bg ket ouUlaan van bedoelden president van een landraad niet as voldaan acktte ket kooggerecktakof zgu prerogatieven aangetaat Twee daodronnissen over militairen uitgesproken zijn voltrokken Met ket oog op de toenemende indiscipline bg ket leger wordt de maatregel van den GouverneurGeneraal om bij militaire delicten zoi weinig mogelijk kwijtsohcidiug van de doodstraf tejEeven Hlgcmecii toegejuicht Alleen iu He civiele en militaire gevangenis Ie Weltevreden zitten 123 militairen de meesteii wegene vergrgp tegen de krggstucbt of diehtal terwijl voor dezelfde feiten eeu öOO tal militairen voor krijgsraden tereektstaaii Zulke cijfers liebben geeu toflichtiug noodig zg spreken duidelijk Terwijl de gezoudheidi toestand te Batavia bevredigend heetea mag wordt Samaraug geteisterd door een pokkenepidemie die de oprichting van een speciaal hospitaal root pokken lgders onder de Inlandaehe bevolking heeft noodzakelijk gemaakt Te Soerabaya cischt de cholera verscheiden offers zoodat uaar gewoonte de dagbladen aldaar op maatregeleu in t belang van faygijne aandringen De tcl vraaf kabels naar Singapore eu Padang blgvea Adnet tot groot ongerief van Goaverneraeat handel en nijverheid en p irticulieren De telegraphiscke gemeeiiaehap met Hiunatra wordt 4uderhouden door bet stoomsckeepje Jlotfor dat heden middag ten 5 u r van I N O E Z ON DEN Jtyi ker ie tMaetmir In uw nieawiblad van 2 Norember komt voor dat de regecnng indertüd aan de Kamers van Koophandel 2 iMMci zou kebben te kennen gegeven om kaïe zittingen in ket openbaar te houden Waanchgnlgk op uw voetspoor doet hit Bestuur der Goudsche Kiesverecniging ook ie madedeeling Veroorloof mg u op te merken dat dit eene groote onjuistheid is I e regeeriiig heeft imuer dien wenich geuit Alléén keeft zg d Kamers van Koopkandel en Fabrieken en onder anderen onze kamer bg missive van 25 October 187 0 uitgenoodigd om dit onderwerp in kare vergaderingen ter sprake te brengen O ngeering Ueef volkomen neutraal eu liet ziek niet uit of zij toor of itge de opeubaarkeid was De aanleiding tot kaar spkrgvea aan de Kamers van K en F is geweest zegt de regeering dat zoowel by aekriftelgke aanvrage alt in de dagbladen de wenich katr te kennen wat gegeven om het tlgemeea Beglement van de Kamen van K en F in dier voege uit te breiden dat o hare vergaderingen Toor het publiek althani voor de kiesgerechtigden tot het benoemen htrer leden toegankel k werden gemaakt of de openbaarmaking van een uitvoerig procesverbaal der gehouden zittingen verplickteud werd gesteld Op die voorstolen weuiekte d minister ket gevoelen der Kamen zelve te vernemen ea het gevolg was dat Z Exc bet reglement niet wgzigde Van wensoh der regeering kan dan ook wel geen iprake znn Had zg de openbaarheid onmisbaar geacht z zou het niet bg wenschen gelaten maar eenvoudig het reglement veranderd en de openbaarheid bevolen kebben Bg voorbaat u mijn dink betnigende roor de opname van dezen brief in uwe oounnt keb ik de eer met koogackting te zgn Uw Dw Dienat 8 eta lier ll7 T P VIBDLt Bh m ia mogeHji dal de Heer r gtlijkkeefl AU fniidem w r X t X nt t iem gem tk k ya gevallen ie qj tcie e ttiikllte a te zien Het lioo iartiltd in ife cmrant tut iZ Novmier 1870 toen weri ie zaak voor het lertt êeitnielil werd echter geichreven looali trnvKni daaruit blijkt naar aanleiding ea ee bericht uit de B f dat ee e herzieriiud Mn het kon beul i aantocht w a rn dal daarin ook opeubaarkeid der littingtn lem werie efgetomen Naar dat bericht it thanê vrnchteloot eenige tijd feioclit loader het ii tiade De regeering ooonemem zij de het beiluit te herzien zal het gevoelen der Kanen ea K hebben ingeuonne en meerdere adeieze tegen de openóaarieii te hebben onttange va haar voornemen hebbn afgezien Ook ie het niet onmogelijk dat de politiekf toeztand de her iie i g ifei verzehuive be zeer langdurige wmI lerièele crizit va dat jaar mmizterie Fuek geeft tot dit verewede teel eenige grond Dl Redactie Laatste Berichten Versailles 4 Decemlier In de Kamer werd de vraag gcilaau of ket juist is dat de keer Maroère Zaterdag de motie heeft aaiigcnomeu zonder de toestemraiiio van de overige leden van het Kabinet De minister De Maroère ging toen naar de tribune waarop deCassagnac riep het woord is aan deu beschuldigde De Voorzitter veiToeht de Oassagnac dit beleedigend gezegde in te trekkeu Cossagnac hield bet uoëhthans vol waarop hij tot de orde werd geroepen De Maroère zeide dat hij de motie had aangenomen zonder den tgd te hebbeu gehad om zijne ambtgenooten te raadplegen De heer Serph zeide hierop dat hij en zgne vrienden anders zou gestemd bebbeu alt zg kennis hadden gedrageu van den toestand Hieriui werd de beraadslaging over de begroeting van Financien voortgezet en vendwidene hoofdstukken aangeiiunieu Weeaen 4 December De Rijks minister van Fiiiaucién baron Hoffman is naar Buda Pest vertrokken Versailles 4 December De boretax der groepeu van de linkerzijde hebben besloten eene motie te redigeeren uitdrukkende de wensehen der repu olikeiasehe meerderheid Naar hetgeen uit de hierover gehouden beraadslagingen blijkt kan men bg de optreding van een nieuw Kabinet eene interpellatie tegemoet zien Indien het antwoord alldan met de wenaeben der linkerzijde overrenatemt zal er onmiddellgk een votam van vertrouwen worden gegeven Is hëtaatwoord niet iu genoemden zin dan zal de linkerzijde aau het nieuwe Kabiuct hare loedewerking weigeren P OXiXTIE Gevonden voorwerpen aan lirt Bureau van politie alhier gedeponeerd Een VBOUWBNZAK met zilveren KNIP waarin eenige CENTEN en een fontaUie HORLOGIEVESTKBTTING Burgerlijke Stand nEBORKNi 1 Ike HeD lrik oalsn S PriateabeiK n 1 W d EoK Pietcr ooden I A BoImow n H W Stel 2 Krweiakaa mittt F de Bragn en G Bow Roelind ooder V v n der DrMij eo A van dca Heuvel 8 Urardot iMsrioai A Dtuiiias oude 8 de Vet en i Boot Johsoae ouden C O K Tognekanc eo A P Leal Gijiliertai ouders C t der Wolf en G Dongelmue 4 Pieter oaden J I oogkind CD A KooQl UtKKLEüEN 1 Dee 8 Verboom llm O H nuHooff 16 d a S J Bik wed C Prini 8j J Wiirti Mi II m J 1 de Beult i ie 8 A Óuiepel C Bi Jlot ed N Hea 76 j P Doorea ij 4 4 1 ie Rooi 3 B W Weelbrotk 73 j ADVERTENTIÊN BevnUen van en levenloos Meisje Befgitop ÈtMi 29 NoTember 1876 V Hcdm 0T l4 d oo oni eliefil Zoon eJAN ANTHONU ruim 2 maanden oud P Dl RAADT J A DB BAADT Cbahkr Gouda 2 December 1876 ii V Heden orerleed tot onaa diepe iefheid onze Vader en Behuwdvader WIU MWESTBROEK in den onderdom ran 73 jawi Uit aller naam goads 4 Dec 1876 J OMOEHT ledo wordt gewa r ehawd niets af te geveFaan DAVID DUMOBTIEB op haar of een anders naam K DUMOBTIEB Kqw Gouda 2 December 1876 I De ondeigeteekenda betuigt 4oor dezen zynen hartelgken dank roor het reeds 18 jarea in Lem geschonken vertrouwen en beveelt terens zijn NIEUW KOFFIEHUIS op de Kort Hoogstraat No 14 te s Gbavinbaoi in de gunst van Gouda s Stadgenooten aan Gouda 5 Dec 1876 A KRAMNBUB Tegen primo MAART wordt TE HD UBgevraagd een net logeabel h TJ IS liefst op een der Singeli den Huurprys van f 300 niet te boren gaande Adies franeo brieven onder letters V A bg den Uitgever dezer Courant Voor eene LEVËNSVEBZEKIBIKff MAATSCHAPPIJ worden rooi GOUffA en Omstreken sollede AGENTEN gevraaid Adree Letter K Postkantoor Gouda KROPSALADE in de broeibakken geteeld Te Mbmmm i 25 Cents bg S van ¥ 1 1113 Naagerst raat Gouda HARTING Frères Gouda Oosthayen B U Portraiti Portraits Cartes Portnüts Albuma Dessins Spécialitj d Agrandiaiementt et d Portraitg emaJUes sa k siso jjjeü Paardenen Vee VERZEKERINGS BANK te DRESDMJf Verzekeringen tegen elk YERLIBS van PAABDfiN en 7£B Vaste en lage Premiën Voor üfHchtingen en het loiten t b Verzekeringen vettToege men rich hj Hoofd AgentechAp voor HeUétd en Kantoor WUNHTBAAT 103 ftÖtfl of bg den Heer C un du MSK OOGDJ Agent der Maatschappg j l u i Abshaubbin s ofAptiRbOfliatiscbe Watt Nimmer is een middel bekend gnMaat dat zoo proef hondend en krachtdadig t piu rhomatiak werkt of tegen pijnen welke men hietOBdatkm rangschikken en door koude ntstaan als de onieilbare Abshanbbin s hare juii lie ke en enmiddellgke werking zoo algemMnmAid trekt de aandacht ran vel neeakiuidigen M zich zoodat deze heilzame Wattan zee worden aanbevolen Geheel door rhumatiA TOitpU Igders zgn door een gMdgebraikdeMrWaikMi volkomen van hunne pgnen en stgfheid bwrr geworden De liohtan pgnen door konde mtstaan doen ig binnen weinig tgda odMel TSti dwjjnen Zü ontnemen den Ijidér ule scherp en Bchadelgke Tochten waw zg worden aan gebracht zonder eenig nadeel op gseoodTleeioh uit te oefenen of aau andere middelen aeliadalgk te zijn Men zorge Tooial dat men d echte behoaw door te letten of de pakje w4 gewil eld lipt in licht blauw panier yrttftsf de ubrpjW aanwijzing is verme d de namcn der 2w d 6tr houdien roorkomen en ondertaakend is éaat den bereider en HooM dépóthouder A BREETVELD Az ia Delft die deze Watten roor den prgi ran 30 Cta r pakje o a verkrggbaar kmft geiMd hitA e TA DETH ÖWfo T W vaes ÜÏL Schoonhovm J GOÜDKADE Bothdop OTTO HOOQBNDIJK CapdU jd IJuü I