Goudsche Courant, woensdag 6 december 1876

Vrijdag 8 Deeember Sociëteit OMS SEDiOGtiEN üaal MI VHin V tutlOIJIli AM8TERD4MSCir TOOIËLGËZELSCH P onder leiding vau den heer J G STOETE ZONDAG 10 DECEMBER 1876 N 1017 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön kan geschieden tot Mn nnr des namiddags van den dag dar uitgave Uitgave C middelzware stukken voor Piano verschgnt in 13 maandelgksche afleveringen Prijs per jaargang f 3 20 INHOUD der 2e aflevering WITTMANN Op 37 Zitherkl nge Fantaisie FBYHL TSndelei ULLRICH Mazurka él ante THOMANN Op 18 In guter Lanne Rondo capricioao GRiDENBB Op 33 Der fliegenden BUtixshen N 5 Voor slechte 80 cte in een geheel vierendMliaars ontvangt men dns iedere maand e D wlevering van 16 compres gedrukte pagina s dermeest gegsoohte lalonmnziek Bh in ia AT ot Dl Terugkwn t van een Gepaaporteerd MUUair Groot Blijspel in Tier Bedreven IE MEM ¥ 4®11 Elachtapel met zang iu één Bedryf AA ÏJVANG 7 URE BBftstB RiNO 0 99 I Gaakderij 0 30 H H Leden met habne Dames Eerste Rang half Entree i £ 7ESS m mm t TINQ der B beapreken phmt cn ♦ ir H JÓfTBEKENARHy op WOXN SOAg den 6 DECEMBB ëês m hgéna te 10 ure HET BESTUUR HE BSr lioRÖEN AANGEKOMEN de lAding BDHR GROVE KAGHJBIr Ol N waaruit wii tot kon tiü vvder Iwtt g gedurende Lossing aflê fi VBIJ ftn Huis bezorgd of voor buitelt d Séod Vmi Sobeep JAM PRINCE Cle m Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 5 December 1876 BI ü wi i m J 4 y Y geschüct Toor St Nicolaas Cadeaux voorhanden bg A MUNEUAN Boekhandelaar Vod Éo 8t a VerkoudËerd Bontaandoeningen ena I geen aangenamer en zekerder middel all de alom 4 keiide RUNLANDBOHB Drtiiven Borst Ilonig Hl W H ZICKENHEIMER te Mainz 11 i Ctnfriae Krol van Tjalleberd prov Friesland veiklaart datde RIJNLANDSGUE DRUIVEN BQKST HONIO door haar bg N Domseiffen te Heerevcen gehaald haar steeds bg hare borstaaadoraiagMi de grootste dienst heeft bewezen Bfl ongesteldheden waar geen ader middel baat zal men dit eenvoudig en natuurlgk hoismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch is door em mettden capsule gesloten waar neveatsaand isbUekitempel moet cgn ingedmkt Verkrögbaw k 1 de flewsh te Stmêt kü y H A Wol Jlpkut Md M L Zou Aptt BatUfrmn P Vanloot lothmi 4 J taa Twoat eimnta i t C SulilU Arolk BmrntmJ W Henarilla B ttrtOt J D ém HWM OuJnxiUr f iotlH UaHtg MlUnUm C J W SmU IK Apotk tvvt C u OMa SnInwUm I Wolf k Zw Drof rcorètrf k tn TMt WiMmsrun C ni Ewwn rwnfa W H na DindM NATIONALE MILITIE FIiATS7EII7AraS NI71IMEB7EBWISSELIE Breda Ridderkerk De ondergeteekenden P W de JONG en J dk JONG kantoor hondende te BAf IX en RIDDEHKERK maken by deze bekend dat zg met elkander eene Maatselup of Vennootschap hebbeu aangegaan tot het voor gemeeue rekening uitoefenen eener Zaakumameming betreffende het leveren en gteUen van PLAATSVEBVANOEBS eti NUUMMIt VEH WISSELAAB8 voor den dienut der ITatiotiale MüUUi welke Vennootschap is gevestigd te BREDA en HIDPERKERK en binnen het gekeeb Rjjk zul worden uitgeoefend Zij bevelen zich by deze beleetdelyk aan by Ouders en Voogden tot het bezorgen vu PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS voor den dienst der National Militie en hopto zich hetzel£ie verlmawen waardig te maken dat wylen hun Vader de H er JAN DB JONG en de eerst onderteekende reeds sedert zoo vele jaren hebben mogen genieten BiJ het sluiten der Contracten verbinden zy zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervangers eu Nummerverwisselaars aan hunne verpligtingen stipt voldoAi 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttgd in geen opzicht wolden bemoeyelykt zoodat niet alleen de verautwoordelykheid volgens art 61 der wet vaa 19 Aug 1861 SM n Ta voor rekening van de ondergeteekenden komt maar tg ook tevens den opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de art 49 eu lO dier wet geene vrijstelling mocht kunntn worden erlangd dientengevolge zal EEN GEZIN VAN DRIE BBOËI EB S door het sluiten van één Contract voor allet gerrijwaard zijn Belanghebbenden die verlangen m ocbteD met de ondergeteekenden te onderhandelen worden uitgenoodigd zich met frawo brieven te adresseeren met opgave waar en wanneer men hen verlangt te spreken Geen contracten worden gesloten als met de ondergeteekenden of Vel met hunne zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Breda JAN den HOEDT te EMihoven DIRK oM BRÜYN te Dubbeldam en TEÜNIS van WINGERDEN te Ihudrii Jdo Ambac U P W J DE JONG RIDDERKERK 16 October 1875 f9 Een der Leden der firma of een der Agenten door ons aangewezen zullw tegenwoordig zgn MAANDAG te Gorinchem in het Koffijhuis De Beurs bj den Heer Bkisskb DINGSDAG te Rotterdam in bet Koffijhuis Café du Uommerce bgden Beer Schroom DONDERDAG teGouda inhet Hotel De Zalm bjj den Heer Vos VRIJDAG te Dordrecht n het Neêrlandscb Koffijhuis by den Beer Zahm vereenigt in zich de eigenschappen van het arlsboder Emwr en Mari nboder zont en bewjjst uitmuntende diensten by hootdpijn verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals niangpijn migraine aambegen en in t algemeen ziekten waartegen men zich van laxoennidilelen bedient In verzegelde doozen a 60 cente S t a a I w ij n Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bettauddeel van ons Moed ii Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klier ziekten de natuurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten ia deze oplossing de geschikste Eén eetlepe bevat 0 15 gram yzer in een licht verteerbaren vorm Dë flacon kost K B O t e r p O e d e r verkort den tgd van het karnen maakt de boter vaiter beter van smaak fraager vfti kient en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk i 30 cente By ieder artikel is eens uitvoerige gebruiksaanvijiing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voomamelgk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Schoonhoven hg Wed Wolff en Zoon te Oudf water bg F Jonker Idenbnig te Woerden bjj N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik rS TJ ri f H VON OIMBOBN I S 11 Ts a s is LJL a Uitgave D gemokkelgke stukken voor Piano verschgnt in 12 maandelüksche afleveringen Prgs per jaareang f 3 60 INHOUD der 2e Aflevering CLEMENTI Op 36 Sechs Sonatinen N 2 KRUG Op 78 Repertoire N 17 Die letzte Roèe aos Martha 0E8TEN Op43 N 1 0beron Petite fantaisie KöHLER aua Op 67 Etude Voor slechts 90 cte in een geheel vierendeelaars ontvangt men dus iedere maand eene afevering van 16 compres gedrukte pagina s ffimakkelgke salonstnkken Men kan voor een geheelen jaargang inteekenen bg den Boekhandelaar A Brinkman teGouda Gouda Druk van A Brinkvwi De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlaiidsch Overzlelit Pnukrijk ia in voUe miaiiteriéele eriiii Volgens Hmu heeft Mae Mahoo Zoadag am nderhttud gehad met den hertog d AadiifKt l iuqnier en kern de umeiutelUug van een uwuw Kubiuet pgedrageu Deze heeft die taak van de hand geveieu Het lou uooh eerlijk uju noch van beleid getoigen indieu ik die taak aaoraunlde zou hg geugd hebben Voor t overige muct hq Mao Mahou osder t oog gebracht hebbeu dat naar een juiite opruuiug der parlementaire euekeu aan een Miniit ne oit de nektenyde niet gedacht kan woideo Den volgenden dag had Paaquier weder eene b eeokouMt inet Mae Mahoa en toen Uceft by in tenzclfden ziu gesproken Nog meer hi hwft deu n dent én iUf aaugjwJeu da km iüba Himau niet de mnieuteiUiig vim een Kabinet te biiaaleu Volgens andere benehieu is ook de roorutter der Kamer ter coafereuue met Mae Mafaou geroepen ten eiiide zgu ourdeei te seggen Het Journal OJkifl bericht dut er op niea bij besluiten vau lu 17 n 2 November fan 10 veroordeelden ter rake van de Commnne kwyt ehetdiug of venaindeiing van straf is verleend In den Unitaoheu figksdag heeft Ëogeu Uiohter de Kefeering geinterpelleerd om te veruemeu wat de Rijkskanselier vooruement was te doen naai aanieidiug der verpUehtiog door Knalaud aan de importeurs opgelegd om de invoerreohteu in goud te hetaleu in welken maatregel spr eene voor Doitachlaiid uadeelige verhooging van tolrechten zag Prina Bismarck heeft hrt antwoord op het oeconomiaoh gwleelte der interpellatie overgeUten aan den Kegeeringveoramlsaaris von Philipsbom doch gaf naar aauleiding van het politieke gedeelte een breedvoerige verklaring omtrent den politieken toestand Het tekigragsoh résamé van deze rede luidt ais volgt Hij was bet met den interpellant eena dat BvsUnd met zyne tol politiek op een dwaalweg is doch hq was niet bij maehte te bewerken dat een andere Weg werd ingeslagen Het motiveeren van de interpellatie was overigens niet geeehikt om den arbeid der Begeering met betrekking tot de haadela politiek te vergemakkelijken De interpellatie aeide de Pnns benadeelt myne bemoeiingen tot behoud van deu vrede Busland verlangt op t oogenblik van ona geen groote inscliikkelijkhnd Het ia niet uit op gnote veroveringen Keiier Alexander waa ons steeds een tronw bondgenoot Thans verlangt Busland vac ons slechts medewerking tot eene eonferentie tot verbetering van het lot der Christenen iu Turkije waartoe onie Keiier en de natie gaarne de hand leeneu Blgft de eonferentie londsr resultaat zoo ia het uitbreken van vijandelijkheden wmirsohijulgk Ook daarbij verUngt Busland onze hulp niet Niemand kan echter verwachten dat iwij tegen Bushtad s huideling ia dit geval een vveto zonden uitbrengen wijl het immers oogmerken geldt die wyielf goedkenren Onmogelijk kan ter wille van de tol quaestie onze vriendschap met BusUind plaats maken voor vijandschap nes de interpellatie bedoeld om ons van Bnsland te vervreemden zoo is dit te betreuren Doch zoolang wg op deie plaats staan zal t u niet gelukken ome vriendschap met BusUnd in de geschiedenis van honderd jaren geworteld te verbleken De alliantie tuasehen de drie KAsers verdient nog volkomen haren naam eu bestaat nog voort Ook met Ëagebwd zoo goed als met Busland leven wij ia eene honderdjarige vrieudsehappelgke verboodiug Ten oprickte van de Oostersehe qnaestie hebben nij aos teu taak gesteld tussefaw de mogendheden bemiddelend op te tredeu en nav ons beste vermogen te trachten den viede handhaven Al brengt de huidige toestand roor onsnlf ern qnaeatie van oorlog mede toeh eiteht hg oak voor ooa eene buitengewoon oiaiichiige houding VVg moeten de goede verhoading tusaeben de Mogeadkeden loekeu te handhaven Eerst aBoeer ces van onze vrienden door een andere Mof endheid in gevaar gebracht werd loudau wij werkdadig kunnen optreden Üuie welgezinde verhoudinj tot alle Mogendheden u door allen erkend geworden eu aal naar wij hopen bijdragen om den oorlog te kifahaeeren Daarop zgn al onze beinoeiJngen gerichte Kn ij gelooven dat het nog komen lal tot een hgleggen van all bestaande gewMHeir tmaohen nibMl Kngefawd De fiiiaiioièele toeataud van Zwitserland heeft bij de liber dc partij in de Buudsvergaderiiig een pgulgkeu indruk gemaakt Aan de eeac zgdc ontwaart men dat de uitgaven jaar op jaar vernnirderen terwgl de inkomsten niet gelijken tred daarmede houden Op de ingediende begrooling overschrijden de uitgaven net bedrag der inkomsten met 956 800 fr Men wenscki de inkomsten met de uitgaven in evenwicht te houden door vermindering der laatstbedoelde Men heeft het voornemen c a caioiB B s=r FRANKRIJK De iiP fhlijme frmfaiie wijdt opnieuw een hoogstbelungrijk artikel aan de miuisterieele crisis i Nieniand zegt dat blad aoht het noodzakelgk dat het geheele Kabinet aftreedt integendeel alle voorgealekle oombinatien bemsten op het aanblijven van sommige leden van het Ministerie Dufaore Ben Ministerie uit de rechterzijde gekozen is nauwelijks denkbaar Het zou geen steun bg de Kamer vinden en zou dus onmiddeUigk tot ontbinding moeten overgaan Indien er lieden te vinden zgn voor een dergelijk waagstuk dan aou hierdoor het Und in de gelegenheid worden gesteld te doen blijken dat het niet minder vost besloten is dan zijn vertegenwoordigers De meerderheid is eeuügecind zij vertegenwoordigt het land zij wil Ministers die haar staatkunde volgen eu ambtenaren die deze Ministers gehoorzamen Het eenige werkelijk gevaar zou niet een reactionair Ministerie zijn De S Uifiie franfite wil aan het opueden daarvan niet gelooven maar een Ministerie dat werkeloos blijft De personen der Ministera doen er minder toe dan wel hun meerdere of mindere vrijheid van handelen Wü kunnen de vrasg of men onder de ledea van het gevallen Kabinet het hoofd van de nieuwe combinatie moet zoeken of daarbuiten te kaUner nagaaa omdat wg geen candidaten voorop wensohen te stellen en het ons dos geen moeite kost onpartijdig te blijvea Vsn de leden van het demisuonair ♦ k mi ADVEBTENTIËN worden geplMUt van 1 S regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatwnimte Afcooderlgke Nommers VUF CENTEN Kabinet hebben zich ilechts twee vooigoed onmogdifk gemaakt Natuurlgk kan Dufaure geen deel uitmaken van de nieuwe combinatie waarbg hy een mindere positie zou moeten innemen Generaal Berthant heeft geen groote diensten aan het Und bevraen en hi treedt onder pijnlijke omstandigheden af Wat Decazes aangaat de band die hem aan de meerderheid verbindt ia uiterst zwak en zijn gehechtheid aan de republikeinache instellingen niet boven verdenking Het vervangen van dezen Minister zon b den tegenwoordigen stand der Oostersche quaestie geen bezwaar opleveren Intuascheu is Decazes bij de taatata discussiëa geheel op den achtergrond gebleven en zgn aftreden is dus niet urgent hij kan zijn portefeuille behouden in een republikeineeh Ministerie maar de meerderheid zon geen Ministerie welkom knnnen heeteiL dat door hem was gevormd Wij kunnen de gemcbten daarover versjtreid niet als gegrond beachoDwen Decazes heeft niet genoeg autoriteit om naar goedvinden ziJn collega s uit de meerderheid te Dezen of o h t daor hem gevormde Kabinet vertrouwen te winnen Ook Lfon Say wordt genoemd als formeerder van het nieuwe Ministerie Wij weten niet of aan dat gerucht waarde gehecht moet worden en hoe de Minister van Financien zich van die moeilijke taak zou kwijten Daar het komt ons voor dat zijn naom met bijval zou warden b roet en dat hij op den goeden wil van allen zou knnnen rekenen om hem die taak gemakkelijk te maken Het is ook mogelgk dat Hao Mahon een nieawen Minister beUst met de formatie van en nieaw Kabinet Slechts weinige namen zijn totnogtoe genoemd Meer in het bgzonder hoort men spreken van Jules Simon d Audiffret Pasquier en Dnolero AudifFretPasquier schijnt weinig genegen een taak op zich te nemen waarl bij niet zonder reden groote moeilijkheden tq emoet ziet Jules Simon en Dnelerc behooren beiden tot de meerderheid De handigheid en het talent van den een de uitgebreide relatien van den ander en de hooge achting waarin hij staat zouden ongetwijfeld van groote waarde zijn aLcs hangt af van de voorwaarden waaronder zij zonden optreden van de gedragslijn die zij zonden volgen en van de kruie hunner amhtgenooten Het optreden van Jnles Simon of Duclerc zou natuurlg V een vrü groote wgziglng van het personeel na rich sleepen door de keuze van den presideut Miniiter uit het tegenwoordige Kabinet zou de wgzigiug vanlelf gering kannen lijn Voor de portefeuille vau Oorlog en Justitie die open zullen komen worden verschillende oandidateu voorop gesteld allen zgn aanbevelenswaardig De Senaat heeft genoeg milituira notabiliteiten oai daaruit een geschikt Min v Oorlog te kieiea o a gen Trébault Voor Justitie worden de algemeen geachte rechtsgeleerden Humbert Le Bojrnr Ernest Picacd en de afgevaardigde Charles Lepere genoemd Wg vermelden al die namen om te doen zien dat n t niet aan geaohikte mannen ontbreekt eu dat er dus geen reden is waarom nist zoo spoedig mogelgk een einde aan de crisis zou komen binnenland GOUDA 7 December 1876 Qisteren werd op het Baadhnis alhier door B en W aanbesteed 1 het verprrooten van het gebouw der BurgerAvoBdn ool aan d Houtmaattnoht