Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1876

wt rj ijlden ini lireveB tie heeMu TV de Jaog voor ƒ 18 485 H J Nederhorat ƒ 13 160 G ïooruvlitt ƒ 12 875 Erven C A de Gidis ƒ 12 15 T A BarghoBt 11 86 W 0 Beuhl 11 790 P M Rott ndaal ƒ 11 476 en A SueUeman ƒ U 460 aa eiken luatttra bet weik gegund ia 2 Het maken ui in de vtiart breugeu van eene Pont iit de Tvfsiugelgraoht tegenover de Vlamiug tntat iuachrgvera waren de hh A Vuyk te Capelle a d liiel voor ƒ 733 89 A C Kriena te Krimpen d Lek ƒ 488 A Kwiukeleubnig ƒ 4li7 85 B Vermeulsn te Beeawqk 466 en J Borkus 376 40 aaa wies t ia gegund Voorta werd nog bg enkele iusohryving aaubeateed n aan den laagiteu inschr ver gegund de leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1877 benoodigde materialen als 1 Houtwareu de Ut il P Hoogeod k t WJddiuxveen t pCt eu A te Jong Ie Zn 13 pCt beneden tarief 2 iJurwerk 4e hh Bocke en r d Voordt te s Hage 6 pCt G Lii eraar 20 pGt J C Ootte 24 pCl en J J Yerdriea 31 pOt beneden tarief 3 Sp kers en ligte IJterwaren de hh G Laugi iunr 32 pCt J H Kok 8 pCt en J J Verdries 41 pCt beneden tarief 4 Lood en Zink de hh Booke eu V i Vsort t aHage 13 pCt H van Bcrkel 17 pCt B J Weasels 19 pCt en J J Verdries 34 pCt beneden tarief 6 GIdS en Verfwaren de hh J Bost volgens tarief W van Soest en Sibbes 10 pCt en C Van Dillen te Zn 12 pCt beneden tarief 6 Teer de hh J IJpelaar 19 pCt i H ok 10 pCt en L Viiier 38 pCt beueden tarief 7 Kalk de hh Wed Wernink Zu te Oudshoorn 15 pGt eu A Jonker Ik Zu 6 pCt boven tarief f Grind en t Zand niet gegund 10 30 000 iJselmetselplavei de hh J C v Vliet Di 6 59 X B van Houwen 6 58 en Wed P van Lange te Qouderak ƒ 6 49 per 1000 stuks II 100 000 $ 1 IJselatraatklinkers de hh A B v Hoaweninge 692 50 P Schelling te Ouderkerk 664 K J v HonweBinge te Gouderak 649 J Holst te Ouderkerk 640 eu J A van Houweninge te Öouderak ƒ 30 12 25 000 Ve t che Straatklinkers Waalvorm de hr van den Bergh k Co te Montfoprt 11 47 per 1000 stuks 13 25 000 Iceobtacbe Striatklinkers gewone vorm de hh G f TfO Broeke te Bgnhove b j Utrecht 20 10 v n deo Beiigh k Co t Moutfoort 17 74 Ë 1000 etuka 14 30 000 vlakke gr Vechtsche inkers gewone vorm de hr r d Bergh Co ie Moutfoort 17 97 per 1000 stuka 16 10 000 Lugkache Straatkeien de hh F J Smita te Dordrecht 96 59 en ürve Trip te Utrecht 92 94 per 1000 stuks Ia de QueUe non Gent van JToenadag 6 Deoember leien wq het volgende onder het stadsnieuws J e heer F van der Want püpenfabriekant te Gouda ite Vervaardiger der Gentsche Faoificatiepijp heeft aan ona stedel k bestufir als geschenk toegezonden den koperen vorm welke tot de vervaardiging dier pijp gediend heeft Die koperen vorm is gesloten ineen iraai eikenhouten kis e met glazen deksel Langs peide kanten van den vorm is eene pyp vastgehecht Het is schipper Nggh varende van Botterdam op Oent die in eigea persoon het geschenk overhandigd Wft looals hem door den heer van der Want de last Was opgedragen Bq gemeld geschenk waa nog een oder gevoegd ui een kistje bevattende verscheidene p pen door den heer van der Want vervaardigd V g egenheid van verschillende merkwaardige plech tjtlt len De geschenken van den heer van der Want ollèn in ket fnusenm van merkwaardige voorwerpen éi oudheden bewaard worden De Pacifioatiepijpen MUen weldra teldnam zqn want er worden geen Tata vervaardigd 1 I e beer J W Brouwers trad Zondag in de B K LmTereeuigiug ais spreker op Het onderwerp was ét knnst van klokkengieteu in t bgnmder ter samen teUing van klokkenspelen Ms tijdgenoot van Vondel fan Campen eu Joan Blaeu werden de verdiensten Mn Petrua Hemeny aangetoond ala de onovertroffen Jconatenaar in het klokkeugieten van Hemeny diein Nederland alléén meer spelen heeft vervaardigd dan er thana in geheel Europa iqn De boeiende Toordraoht ver een loo bjj uitstek Nederlandscheu lak vau industrie voldeed algemeen en als eerstelingmn het leiingijaar heeft de begaafde spreker bqzon ènen dank verdiend £ Tiji VEBGADBBING tan dbn GBMBBNTEBAAD VTqdsg den Sen December 1876 dea namiddoga ten 1 nra ten einde kennis te nemen van e u nader To tel omtrent den abtand va gro d fua bet Bqk ter vergrooting van de kazerne Te benoeoien i Den Tweeden Onderwgzer aan de Stadsmuiaksckool tercns Kapelmeester bg de Sokutterg Drie khlpoaderwqzeia en eene hulponderwgzeres an de openbare scholen van Lager Ondcrwqs Zondag 11 had de tweede jaarlijksohe vergadering plaats der werklieden vereeniging Providentie alhier Uit de rekening en verantwoording bleek dat een batig saldo van 1498 voorhanden was Het aan de orde gestelde punt was de aansluiting aan het Algemeen Nederbiudsoti Werkliedenverbond De hh Th De Bot en C Kissel van Rotterdam waren aitgenoodigd om doel en strekking van dit Verbond uiteen te zetten Door hen werd er vooral op gewezen dat indien de Vereeuigiug zich aansloot zg verplicht JOU zgn mede te werken iiiiu de uitbreiding en verbetering van het nentiaal openbaar lager en middelbaar onderwijs en invoering van den leerplicht Ook het nuttige en voor den werkenden stand zelven en voor de gansche maatschappg van de totale afschaffing van den kinderarbeid werd aangetoond Dit alles vond bijna geen tegenspraak en met oVergroole meerderheid werd tot aansluiting aan het Verbond besloten Bg eene algemeene order voor het leger heeft de minister van oorlog ter kennis gebracht van het leger dat het Z M den Koning behojigd heeft Hd goedkeuring en tpvredcuheid te betuigen aan allen zoowel ambtelgke ula bgzondeie persouen die zich in welke betrekking ook ter gelegenheid van den jongaten watersnood verdieustelgk gedroegen en het huune toebrachten hetzg tot herstel hetzg tot leniging der geleden rampen hetzg tot voorkoming van meer onheilen D Ned maatschappg tot bevordering van geneeskunde heeft op 30 Nov jl vier verzoekschriften gericht tot deu Minister van binnenlandsche zaken Daorbg wordt gevraagd lo dat het onderwijs in de gymnastiek verplichtend wordt gesteld aan alle scholen voor lager onderwgs 2o dat de gemeentebesturen worden herinnerd aan hun verpliohtiug om afschriften van vaocinebewgzen te geven 3o dat op het programma der hoogere burgerscholen voor jongens en meisjes en de kweekscholen voor onderwgzerspersoneel de gezondheioaleer als leervak worde opgenomen 4o dat de vaccinatie in het eerste levensjaar verplichtend worde gesteld gelgk in Engeland het geval is De maatschappg heeft verder de besturen vau die gemeenten waar mnasién moeten bestaan gewezen op de noodzakelijkheid dat de gymnastiek ofschoon geen verplicht leervak tot als zoodanig worde beachouwd it Waddinxveen schrqft men ons De dezer dagen door de alhier bestaande Daraeskrana gehouden vcrlolllng van voorwerpen viin kuust en smaak heeft opgebracht 261 welke som Üiiiadogavond in kleedingstukken en lekkerugen aan ongeveer 100 arme kinderen van uUe gezindten in de gemeente is uitgereikt Eere aan deze jonge dames die veel tijd en moeite on dit nuttige werk hebben opgeofferd De gemeente ia voor hunne bemoeiingen erkrntelgk getuige de sympathie voor de verloting waarvoor van a le zgden prgzen zijn aangeboden Men schrijft ons uit Stolwijk Zaterdag U werd de tweede spreekbeurt op de vergadering Uitspanning door Iiiapanuing vervuld door den heer L A de Vreugt dis een hoogst belangrijke rede kield over het opruimen vau oude meubelen Met onverdeelde aandacht werd spreker in igne boeiende lezing gevolgd door hettalrgk opgekomen publiek Eenige bijdma en door eenige leden gegeven brachten het hunne bg om het genot van den avond te verhoogen it het 56tal sollicitanten naar de vacante betrekking van secretaris te Zutfen is de volgende voordracht gemaakt 1 de heer J ë de Voogd burgemeester van Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle cand notaris en 2 de heer 8 A Veméde ambtenaar ter secretarie te Schiedam Staten Oeneraal Tweedx Kameb Zittingen van 6 en 6 December 1876 In de zitting van Dinsdag bg de voortzetting van de beraadslagingen over het hoofdstuk justitie heeft de minister van justitie eenige spiekers beantwoord en wets ontwerpen aangekondigd tot wgziging der wet voor het krggsvolk te lande afschaffing Igfstraffen tot wijziging der wet op de tucht op de koopvaordgschepen tot wijziging van art 346 van het Wetb van Koophandel een om gevolg te geven aan een van de adviezen voortgevloeid uit de enquête nopens den toestand van de koopvaardijvloot de instelling namelijk van eene wgze van ouderzoek naar de plaata gebod hebbende zeerampen en een tot wgziging van bet wetboek van borgerlqke rechtsvordering opheffing proeuront summiere behandeling van alle zaken Voorts verklaarde de minister dat in Limbun prooesten sqn gestuit op grond vaneen arrut van den boogeanadinq handhaafde het beginsel dat de staat pnbevoegd ia tot inmenging in de ladan der beirormde kerk zoo min ala ia die van eenig kerkgenootschap Na uitvoerige difoussiën werd het algemeen debat gedoten In de iittiug van gisteren is het hoofdstuk justitie aangenomen met 67 stemmen tegen 1 die van den heer Haffmans nadat de minister den post voor eene nieuwe gevangenis te s Hoge had teruggenomen De begrooting vour Ommerschans eu Veenhuizen ia aangenomen met 65 tegen 2 stemmen na aanneming vu een amendement van den heer van Houten ter rs mindering met ƒ 10 400 om niet te praqadioiéa op de toekomst der bedeUarsgestichteu De hdua deling van hoofdstuk V is aangevangen Br z t geen algemeene beraadslagingen getond Hedea voortzetting ontving de volgende toelichting bericht nit Atohin ook door ons De N R Cl van het jongste medegedeeld Hoewel de StaaU Ct reeds eenige toelichting gaf tot bet bericht dat Simpang Olim en Taudjoag Semantok zich aan het Nederlandsoh gezag bebbS onderworpen schgut m j de belangrijkheid dezer tgding toch nog niet algemeen te worden gevoeld Ik richt daarom het verzoek tot n M de Red dit schreven op te nemen in nw veelgelezen blad In de onderwerping van Simpang Olim en Tandjong Semantok zie tk ook met waardeeriug der onderwerping van Pedir het grootste succes dat wg ia NoordSumatra hebben behaald na de inneming van den Kraton Zoolang die onderwerping uitbleef as onze vestiging aan de Oostkust van Sumatra voor zoover bet voormalig Bgk van Atcfain betreft onvolkomen en niet aaneengesloten Dit gebrek liet ziek te meer gevoelen doof de nabgheid van bet ons goedgezinde Bdi waar onze invloed het meest ingang gevonden heeft en door het Icn idig verkeer dat tusschen Simpang Olim en het daarttigenover gelegen Penang plaats heeft In nauw verband met de Atjehers te Penang gevestigd was Simpang Olim sedert jaren bet brueincst van de vgandige gezindheid tegen Nederland Van daar uit werden de strooptochten oiideruomcn dU vóór den oorlog zioh soms tot onze vestiging bezuiden de Temionrivier uiutrekten De y y bet grwiipeud vaartuig welke opbrenging mede den oorlog deed ontstaan behoorde di ar tehuis Het bericht dat de rudja tot dusver om zgn ons vgandige gezindheid bekend bg het naderen van ouzs troepen ouvoorwaardelgk zgn onderwerping heeft aan geboden en niet een oorlogschip naar Groot Alohin gaat om bg den miliuiren en civielen bevelhebbet persoonigk deze daad te bekrachtigen terwgl vooc onu vestiging een terrein is uit ekosen d bericht geeft de onderstelling eenigen grond dal ds twgfel aan de duurzaamheid onzer vestiging de Atchiasche hoofden begint te bewegi U Volgens lieirouwb4 berichten wua de onzekerheid omtrent bet blqvendf van onze vestiging welke de oorlogspartg in Atchia veilig tarten kon het grootste bezwaar dat toenadering en onderwerping tegenhield En wanneer de gebeele Ooet u Noordkust aan onf onderworpen is en de bevolking gelgk thans reeds in £ di de voordeden leert kennen van den Kuropeeaohen invloed die rust orde en wdvaort doet onir staan dan zal daardoor de tegenstand veeleer worde gebroken dan door krggageweld Maar het bericht bevat bovendien nog een hoogst kdangrgke mededeeliug ten aanzien van de gze waarop Tandjong Semantok is beoorioogd Het is de eerste maal dat Atjehers streden aan onze zgde of liever dat Todcoe Moeda Angkasa zgn tegenstander aanvid terwijl hg door onze troepen werd ondersteund Eu neemt men daarbg in aanmerking dat hg Merban wilde hernemen van Toekoe Paya die het hem afhandig had gemaakt en die in den strgd tegen ons zioh zeer onderscheiden had dan verkrggt deze mededeeling nog meer beteekenis dan ieder die maar eenigszins bekend ia met de opkomst van ons gezag in den Archipel er buitendien reeds aan zal toekennen Hier is weer gebleken wat geduld en kloek bde d vermogen De bijzonderheden der onderwerping vudeze twee landschappen zgn ons nog niet bek l imaar ik zou mg al zeer moeteu vergissen zoo hetverkregen sooces niet voor een groot deel te dankeu is aan de uitnemende militaire maatregelen blokkade van den riviermond door kleine vaartuigen en je politieke voorbereiding van den kapt luit ter Wfi Boogaart die als statiouskommandnnt aan de Oost ilipt gedurende ongeveer drie jaren zioh zoo uitstekendkweet van zgn taak Ik heb gemeend te moeten i t licht stellen Wfi belangrgk en heuchelgk de ontvangen berichten zg Niet omdat ik vtoeger in 4e Kamer op de wenscheIgkheid der onderwerping van Simpang Olim g zen heb en daartoe heb geadviseerd maar omdat qq de groote bezorgdheid die niet ten onrechte in dni lande heerscht over den oorlog op No id Sumatra een deigelgke verblgdende tgdingwürdeering verdient Want ik behoor niet tot hen die een roemtük fdt waarop de gansche Natie trotsch mag zgn tnHskten te verkban n qm t ket door een ander ia VQfbracht of oo d t P9Ut e Mu gsckap hun d oqgtn benevdt Integend elj ik veikeng mij ten zemte over het bdiiald snccea en wensoh den Minister van Koleiiën de Begeering de Natie er geluk mede FRANSEN VAN DE PUTTE Den Haag 4 December 1874 1 M de Koning keeft een besluit genomen wMirbij de betrekkingen van inspecteur der artillerie en vau directeur voor het materieel worden opgeheven Be titularissen zullea voortaan de betrekking bekleeden respectievèlgk van generoal majoor inspecteur van het peraoueel en van geueraal raajoor inspecteur an het materieel der artillerie De oudste in rang zal kunnen zijn luiteuant generad De StaaitamraiU bevat het versUg van den Minister van binnenlandsche zaken aan Z M deu koning betreffende den afloop van de lichting der nationale militie over 1876 Het bedrag dier lichting werd op 11000 man vastgesteld Het ijeUl iugeschreveuen bedroeg 31509 tegen 30710 in 1876 Br zgn voor de lichting van 1876 zoo bg de militie te laad als bg de tecmilitie 10808 man iugdgfd zoodot het getd oatbrekenden 192 bedraagt ten gevolge van gebrek aan beeohikbare loteliugen in 108 gemeenten waaronder Amsterdam met een tekort van 26 loteliugen op een aandeel in de lichting van 777 bg eenfeetel ingeschrevenen van 2226 Was bet bg de vier voorafgaande jaren gebleken dat het aantal ontbrekenden grooter of kldner is naar gelang van bet getal ingeschrevenen en van het bedrog der lichting het jaar 1876 maakt hierop eene ongunstige nttzondering want ferwgl toch het getal ingeschrevenen in dat jaar grooter was dan in elk der jaren 1873 1874 en 1875 en het bedrag der lichting evenzeer op 11000 man is vastgesteld zoo is er bg het tekort op de ligting van 1876 in plaats van vermindering eene niet onbelangrgke vermeerdering waar te nemen Het getal iugelgfde plaaUvervoogers in 1376 bedroeg 1629 dus ruim een zevende deel van het oonlsl afgeleverde manschappen Van de bevoegdheid tot het stellen van plaaUvervangen is bij de lichting van 1876 minder ruim gebruik gemaakt dan in elk der vier voorafgaande jaren Evenzeer is er ten aanzien vnn de nomraerverwisseling ofsdioon tot een eeuigzius h oger bedrag dan in 1876 toen het getd ïngetgfde nominerverwisselaara 549 bedroeg bg de drie voorafgaande jaren vergeleken ook bg Ie lichting van 1876 vermindering woar te nemen Het aantal der in dat jaar als zoodanig opgetredeucn bedraagt 665 Het aantal toegekende vrgstelliugen wegens vmis van de gevorderde lengte blgft in de laalate Jaren steeds afnemende daarentegen is de vrijstelling wegens ziekelijke gestildhrid of gebreken klimmend Als eenige wettige zoon is bij de lichting van 1876 aa 4386 toleliiigen vrijatelling toegekend en wegens eigen inititHire dienst of die van broeders werd in 1876 vrqatelling toegekend aan 9279 lotdiugen In de gisteren gehouden zitting van den Haagache J emeenteraad is afwgzend beschikt op het verzoek van van Koolbergen te Amsterdam om concessie voor een abattoir of dgemeen slachthuis eu besloten niet terug te komen op bet voor eenige weken genomen beiiail om een zoodanig obattoir voor rekening der gemeente in te richten Het hoofdbestuur der Vereeniging Volksonderwijs zal dezer dagen nan de hoofdonderwgters in Nederland ten circulaire richten waarbg zg worden uitgenoodigd ara gedarcnde het jaar 1877 geregeld dneniaaudelyksohe statistieke opgaven van het schoolverzuim inte zenden In het lielang eener goede statistiek is hette hopen dat de hoofdonderwgiers zich de moeite en den tijd zullen getroosten de daartoe verstrekte formulieren nauwkeurig in te vullen en geregeld in te zenden Uit Veendam wordt gemeld Het verbruik van paardevleeach neemt bier en in de odf reken van week tot week toe Gemiddeld worden er Mkelgks 3 paarden gesbicht 1 Men schrijft uit de residentie oon de Jmtt Ct o o bet volgende Hoewel ik goome wil erkennen met den geheelen i inhoud van het onderwgs ontwerp nog niet bekend 1 te zQn Xoo kan ik toch met volkomen gemstheid zeggen dat het ontwerp noch is clericnal noch in den geest van verlaging van ket peil van ket lager onderwijs Het tegendeel is waar het i zA U ken dat bet ontwerp de tegenovergestdde kiekr draagt von hetgeen de Haagsebe correspondent der MiddêH Ct er van verteld heeft Neen de algemeene geest van bet ontwerp is noch deiioiud in den zin van toegeven aan overdreven dschen der kerkelgke partgen noch radicaal in den zin der mannen van het bekende Nuts npport Mkor zullen alle partgen er door bevredigd wordenP at briefadirgver betw feU het moor eene regeering heeft don ook een andere took don partq inzichten te bevredigen Zq beeft voord waar het zulke eene gewioktige zaak betreft al bet ondcrwqa en de opvoeding van de kinderen des volks zich uitsluitend deze vraag te stellen op welke wijze kan het best de eensgezindheid onder al de zonen van hetzelfde vaderland worden bewaard F En bg de beantwoording dier vraag heeft geen Minister wie hq dau ook zgn moge te rade te gaan met zqn eigen ik maar wel met de behoefte van het algemeen Ik houd mij overtuigd dot de Minister Heemskerk dit bij de bewerking vsn zijn ontwerp dat een gcheele herziening der onderwijswet van 1357 omvat niet zd hebbeu uit het oog verlureu Zal het ontwerp wanneer het bekend wordt den Minister geen warme vrienden bezorgen juist het gemis dier vrienden zal het bewqs opleveren dat de Minister getracht heeft naar zijn beste vermogen allen te bevredigen Bn Wanneer don de leden der Kamer zoowel liberalen als clericalen wiUeu inzien dat een voldoende rtgeling onniogelqk ia indien uitsluitend aan hunne eischen wordt voldaan dan durf ik mq vleieu dat den minister Heemskerk het geluk zd ten deel vollen ook dit onderwerp in het beUng van het vaderland tot eea goed einde te hi bbeu gebracht Zullen de portijen den Minister die sckuone voldoening willen scheuken Het voorjaar van 1877 zd hierop het antwoord geven In een te Hengelo op 3 Dec gehouden vergadering der gesamedgke Kamers vau Koophandel in Tweute is de wenschelgkheid besproken van pogingen tot het erlangen van vrg handelsverkeer tusschen Nederlond en Ned Indie Men bedoot tot het benoemen eener commissie met de opdracht om een ouderzoek in te stellen uaar den tegenwoordigen toestand der Nederlaudsche katoen industrie om na te gaan ia hoeverre de vastatelliug der toriefwet van 1872 blgkt gunstig of oiignuMig voor hoor gewerkt te hebben en om zoo noodig voorstelhin te doen tot verbetering van t verkeer tusschen moederland en koloniën terwql de verdere behandeling van het door de K von K en F te Almelo voorgestelde ontwerp werd verdaagd tot eene volgende geoombineerde vergadering der Kamers te houden no afloop van het onderzoek der voormelde eomniistie waorvon het rapport uiterlijk binnen 3 maanden moet worden uitgebracht Een merkwaardig gevd van loodvergiftiging moge tot waarschuwing strekken voor allen die vroegtijdig beginnen te drinken Een Londenaor rqtnigschoonniaker van beroep had zgne stem bgua geheel verloren Zgn werk geschiedde notnurlgk s nachts en gewoonlgk had hg ziju taak vdbracht wanneer de tappergen werden geopend Hy placht dan altHdeen glaa bier of brandewgn te drinken en daar ditglos gewooulqk het eerste wok dat nitgeschonkenwerd kreeg hg telkens dat gedeelte vun de vloeistofdat den ganschen nacht met de pgp in aanrakinggeweest was Een geneeskundige tot wien hij zich begaf om raad te vragen voor zgn keel merkte wddn sporen op van loodvergiftiging Een weinig vanden drank dien kq s morgens plaokt te nuttigen werd scheikundig onderzocht en bleek een vrg sterk loodgehalte te beritteu Halve Maatregelen We hebbeu het alweer tegen een gewoon spreekwoord dat o zoo mooi kUnkt maar dikwqls veel kwaad slicht Ik bedoel dat von het hdve ei dot beter is dan een ledige dop Naar den letter opgevat ia het zeker boven alle bedenking dat men beter gediend is met eene hdve portie dan dat men nieta krggt maar ik weusohte dat even als de hongerige zqn best doet wat meer te krqgen dan dat karige deel ook met het oog op maatschappelijke behoeften naar het nog ontbrekende werd gezocht Het is bg oiis te lande een gewoon verschqnsel dat men jaren bing roept om een of ander dat onmisbaar noodig is Roepen en klagen is ook veel gemakkelgker dan werken Als alle anderen onsZgn voorgegiuiu dan komen wq eindelqk achteraan met iets met een beetje eene kleinigheid want alles op eens forsch doortasten snel voortwerken het geheel aanpakken dat zou niet deftig niet bezadigd niet Nederlandsch zgn Past op dat gg u geene afkeuring daarvan aanmatigt Gq krggt een breeden atraoin tegen u En bet gewone telkens wederkeerende woord IS hond n toch bedaard wees tevreden met hetgeen gq hebt beter een half ei dan een ledige dop gq hebt nu vast wat en de andere helft zd wel volgen Ik zou er vrede bq kunnen hebben dat men in tweeen doet wat ineens geschieden kon ala dat tweede maar niet zoolang uitbleef als er maar niemand door leed die op die andere helft Vraeht Eigenlijk is het d heel leelijk te zeggen ik heb mqn zin nu kunt gq wel wat wachten maar nog leelqker is het als men van honderd hongerigen de eene helft den mond stopt en de andere gependen hongerend Uat taan Er worden dikwqls hdve maatregden genomen die uitmuntend zqn voor wie er voordeel van beU en m ar de behoeften der onbevredigden nog ved stetker doen ttitkonen Weet ge waarop ik het oog heb Op de wet on den kinderarbeid die een deel der Nederlaudschejengd tep goede komt maar de jeugd ten platten lande ontgdig tot den veldarbeid geroepen wreedoardig buiten sluit t Is d dikwqls genoeg gezegd zeer vden zqn overtuigd dat het anders worden moet maar daarbij biqft het wg komen geen stap verder en als gq er u over beklu igt dan is vaak het wederwoord wil toch niet alles op eens wq hebben de fabriekskinderen uu al gered het overige zd ook wel komen Wanneer t Is geene kldna zook geen ondergesobikt belaiqc dat duizenden kinderen in ns landbouwend land veel te vroeg aan het onderwgs worden onttrokken of daarvan geheel geen gebruik maken dat zq tot arbeid boven hunne krachten of tot slenteren bjj dijken en wegen w ffden gedoemd om naderiund dé domme menigte te vermeerderen t Is waar er wordt sedert eenige jaren ook ten platten lande meer werk gemaakt van het beatrqden van schoolverzuim maar doet daartegen wat gq wilt gij kunt ze niet overtnigen die zeggen wq bebbea de kinderen voor onien arbeid noodig Ze zullen dat blqven zeggen tot dat de wet veiplickt Gebeurt dat uiet don is er geene anden modit in stuat het onrecht weg te nemen en de mishonddden te bevrgden nit de mocht hunner onmenachelqke vijanden die vaak onder den Uefelqken naam van vader of moeder zich verschuilen De jeugd op het lond is ved te lang aan kaai lot overgelaten Zq keeft geen mindere bekoefte don die in de steden De bevolking door buiten moet even goed opgelnd worden ala eldera want zjj treedt ook in vele aongdegenkeden der burgermaatscko handelend op de voordeeUn van kennis en wetesischop mogen niet partijdig aan enkelen ontbonden worden t is in het nodeel von het gonscke land Doarom mogen wq niet ten hdve Uqven i tilstm I en heel dankbaar ons toonen tooi wot wq hebbov olsof er nu niets meer ontbrok I Er moet op gewezen von gesproken ova gesohieI ven worden teneinde de modune aon den gang H krqgen ï I Men vento mq wel Ik wil geen onmatige bawegingen geeive onstnimige eiseken geene overdiq ving voord Moar laat ona ook niet i ns l a p en en ala d kat op den mms zitten wachten Wijzen op bestaande gebreken op dringende behoeften op onhoudbare tae stonden dat aUea moet tot da oveitaiging brengen wg moeten venter Een van beiden is waar de kinderarbeid die aon de ventandelqke en vook ook lichamelijke ontwikkeling der kinderen schaadt is een noodzakelijk kwaad en dan moeten ze allen in fabrieken of op het land maor blijven voortorbeiden of bet ia een kanker voor onze fflootschappq die ernstig dient bestreden tn worden Moor dan ook geene kdve maotiegelen niet den eenen geholpen en den anderen veratooteu hiei flink dooigetost en ginds de kwad laten voortwoekeien t Is om de andere helft von bet d te doen Dn CooFPUTtt ÏNQEZOHDEN Mgnieer ie Reiaetewr I In de Boodsvergadering von Dinsdag 28 Nov jl is by de behandeling van mijn adres over de verden uitgave von het uitgebreid Baadsverslag door den heer mr P J Snel die uitgoaf zeer aanbevolen of dit wel noodig was in de gegeven omstandighedea betwijfd ik doch std er als toekomstige nitgevw prqs op Ik moet echter betreuren en mqn leedweien opMH Igk te kennen geven over de wqze waarop eéb rechtsgeleerde a s de heer Sud zich veroorloofde in de raadszaal publiek te zeggen dot de venlagen in de Gouitrie Cl niet uaar waarheid worden opgemaakt want dat het dikwqls gebeurde dat de hh Virulg en Remij over eene zaak als tegenstemmers waren vermdd terwql zq vóór hadden gestemd of omgekeerd Ik meen te moeten oonstateeren dat dit zoolangdhf heer Snel de eer heeft gehad lid van den Gemeenteraad ie zgn onjuist ia en te verklaren dat in de namen van heeren die aan de stemmingen deelnamen door mg geene vergiasingen hebben plaats gehad Bovendien moet de heer Snel weten dat van wege hh Uoramisssari wea der Gmiêehe Omnmt van mij niet wordt verifii ö d een beredeneerd Baadsverslag dan toch zou de toeget ne gemeentesubsidie overbodig zqn Met gevoel van hoogachting heb ik de eer te zqi UwelEd Qestr Dv Dienaar A BRINKMAN Verslaggever von het Baadsverslag in de Omtdwhe QmraU KaDtongerecht te Gouda k Op de tërechtCitflngen Van 2 November 1878 1 de navolgende personen veroordeeld D T W tot eene gddboete van 1 of anbi gt