Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1876

Coinmandltaire Veflooolscbap Zonilag 10 December N 1918 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiehlad voor Gouda en Oinslreken een civielen commiaaaria voor de stnks door BusUnd 1 te bezetten provinciën De moeilijkste quaestie waa 1 voor Bttslandf de financiêele zaken en volgens de Russische staatsbank is op de leeoing van 100 millioen roebels voor 123 690 000 geteekend Nog altijd is het niet gelakt een geschikte oplossing te vinden voor de tusaobea Traua en Cis Leit hauië hangende bauL Uaestie waaraan toch driugeud behoefte bestaat Zuudog ia lelfs nog een minister 1 raad waaraan leden van beide ministeries deel namen ouder voorzitterschap van keizer Frans Joseph gehou den zümier dat overeeustemodug is verkregen zoodat de geineeuschappelyke confereMies nog niet ten einde zyu gebracht De algemeeoe beraadslagingen over de Cisleithaanache I staalsbegrootiug zijn iu het Hnis der Afgevaardigden afgelüopen De heer De Pretia de minister voor de I financiën wees in eene uitvoerige goed ontvangen rede op de verbetering van den staaihnishottdkundigen toestand en op de ougcschoktheid van Oostenrijk s crediet Hq ontkende ten stelligate dat eeu reute reduotie ie wachten was Aangaande het vergelyk met de Hongaarsche regeering moest men den uitslag afwachten De minister van biuoeulandipfae zaken de heer Lasser verklaarde onder de toejèiching van het Huil dat in het byzonder de baBki naestie ter sprake waa gekomen by de bundeling ui het vergel k tusschen de miuisten van Ooatenr en Hongarye Zeker bestond er verschil over aoiMnige punten maar het was duidelijk gebleken dal bQ geen der partyen te denken viel aan kwade trouw Nadat in een avnndzitting de buitengewone ijver van het ministerie door den algemeeuen rapporteu I iu het licht was gesteld eene opmerking welke den bijvai vaa iMt Hui v nif Q be loot hst Uais met I algemeeae stemmen op 7 ua da voorstellen der be1 groolingsoommisaie aan te nemen als grondslag voor de I bj ondere beraadslagingen De senaat oi de kamer van a tevaardigden der I Vereenigde Staten hebben Maandagavond de commis I sies benoemd voor het honden van enquites over de presideuta verkieziugeu in Zuid Caroliu Florida en Louisiana Op St Nicolaasdag kwamen de kiescoUegies in de respectieve Staten byeen om over t gaan tot de verkiezing van den President De uitalag is bekend behalve in Oregon waar de gouverneur verkiesingscertificaten afgaf aan twee republikeinen en ééa democraat wcgeua kiesonbevoegdheid van den derden republikein Indien deze haudelwgze wettig is zou Tilden 1S5 stemmen hebben maar drie republikeinache kiezen beschouwden haar als onwettig kwamen zonder certificaten bijeen en stemden voor Hayes Y GOUDA 9 December 1878 Aan eeu aantal opper hoofd en andere officieren iy maohtiging verleend om l oyfer in het vroeger wtn hen uitgereikte ondrtsoheidingsteeken voor lang durigen dienst als officier te doen verwisselen o a den kapitein kwartiermeester J IClem om dat van XV te verwisselen met dat van XX National balaoalDC van 16 600 FR aroote GOUDEN Medaille aan T Lahoche HEDAILIE OP DE TENTOONSTELI INa VAH PARUS 1875 lultljli Ttnlt iin dé iitxkm it ukiu Maandag 18 December a s des avonds ten 7 ure zal het openbaar examen plaats hebben van de leerlingen der Stads Muzieksonool in zaal Kunstmin Het bestuur van de alhier gevestigde afdeeling van het Roodt Kruit verzoekt ons te melden dat het weder heeft ontvangen van een onbekende 10 en van een belangstellend Lid een soeplijst Donderdagavond werd in de zaal Kunstmin een tooneelvoontelling gegeven door de OnderoffioieraVereeniging tfut en Oenoegen waanu opgevoerd werd de Weet va Bruitel drama van A Buisch Het zeer tabryk opgekomen publiek woonde deze voontelling blykbaar met genoegen by en het moet gezegd de diUettant aoteun beijverden zich om de venchillende rollen goed weer te geven De muziek der schutterij vulde de pauzen aan VOLKOMEN AFTBEK8BI DER 8 KIHAS XIIACHTHER8TBI I XND tOKISCH KH KOCHT W M t M t D Ds ECHTE QX7II A I AllOCHE ia een zeer aangenaam EUkêter hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van LAHOCHB oT de werkzame bestanddeelen der 3 beate Kina soorten geel rood en p rij bevat Zijno voortreffelijkheid boven alle andere preparaten ia in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintigjarig succes tegen Verrwskking of mnedelnoaheid maaghvmlnn Krilmche leeftijd en tegen do ftehende fcoorlsen der vochtige landen PARUS 23 rue Drouot en m Apotheken vingeDiaatraf m é a dag iregena hat als apuitgast onder gegroode redenen van verwhc mng niet tegei woordig zijn bq het beproeven der btandblnsohmiddelen te Waddiuxveen A A 8 en G v K ieder tot eene geldboete van 3 of ieder een dag gerangeuisstraf wegens het te Oouda rijden harder dan in een matigen draf C N tot eene geldboete van ƒ 3 of suba gevangeniaatraf van één dag wegens het visacheu in eens anders viachwater tonder vooraien te zijn van een sehriftelqk bewys van vergunning van den eigenaar of regthebbeade op dit vischwatcr C J Sr en C J de eerate beklaagde tot eene geldboete vau 6 of subs gevangenisstraf van twee dagenen de tweede beklaagde tot eeiie geldboete van ƒ 1 50 of tabs gevangenintraf van één dag wegens het in veieeniging en gelyktydig visachen iu eens anders viachwater tonder vooizien te zgn van een schriftclgk bewqs van vergunning van den eigenaar ofregthebbende op dat visohwater A V d P tot twee geldboeten elk van ƒ 5 of anfas gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete BMt veriieardverklaring van bet vischtuij met bevel tot uitlevering of betaling der geschatte waarde vau 12 eenteu eu met bepaling dat bij gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maaudeu ua aanmaning talks tal warden vervaagen door gevangiuisstraf van een dag D M tot eene geldboete van 1 of subs gevangeaiaatr van een dag wegens het bemachtigen van wild in het jaehtveld tonder voonieu tetqn van eeue jt htaete J W tot eene geldboete van ƒ 3 ofsnbs gevangelAisstraf van een dag Bovendien tot een dag gevangenisstrtif wegens het als voerman van een roet een trekdier bespannen voertuig tieh daarvan verwijderen zonder dat onder voldoend toeiioht te hebben geateld of behoorlijk te hebben vastgezet op een weg in dé Provincie 2 nid Uolland en inlks by herhaling f 8 L G J L Ieder tot eene geldboete van ƒ 3 of 4eder een dag gevan niastraf wegens bet in de gemeente Reeowyk als geleiders van met honden bes nnea n over den openbaren weg rijdende voertuigea Biet gaan voor öf naast de houden A L tot eone geldboete vaa ƒ I of s bs gevangeSisatraf van een dag wegens bet te ïooda op den openbaren weg buiten een openbare waterbali datgeene verriokten waarvoor ifie inrichting bestemd is Sn alle in de kotten de nooda invorderbaar bq Iq dwang HARKTBEBICHTEN Gouda 7 Seeember Bq kleine mzet was de stemming flanw Poldertarwepuike witte 11 50 4 ƒ 12 25 Mindere ƒ 10 75 i S n 25 Rogge puike 7 60 iX Mindere 7 i ƒ 7 4a Voer 6 60 i 6 85 ISertt puike ƒ 7 25 a 8 Mindere 6 60 a 7 Haver iware 6 45 5 80 lichte 4 50 a 6 De Veemarkt met gewonen aanvoer alle soort werd tot faooge prq Zen vlug veticoeht vette varkens Tan 27 a SO cents per hdf kilo magere varkens en biggen vlug verkoAt Aangevoord Ï9 partqen kaaa prgien 26 i S3 Goebotar 1 60 a 1 70 Weiboter 1 49 1 60 B a r g e r 1 U k e StandGouda GEBOREN 4 Dee Agaet Barber ouieri T N Jooatea SE M A vaa Karabergea 6 Beiaardoa oudera J Keyoe id C i de Brnia 6 Panliaa Maria oodera Z F Bellatea ca H F BureksM Nieolaaa oiders F Uiteabn ea O Steeboawer OV£RI EI BN S Dse J vaa Raoi 77 J vaa Eqb 8 m S W van Rijawük 25 j 10 m J vaa im Berg 8 n Svigcriqke Stand van onderstaande Oemeenten vaa SO Nov tot 6 Dec 1876 Moordrecht GKBOREN liijitje oodera G Berkjiof eo 8 Westmaaa Jaaaetje aiders D a Vlaardiogen en N laa dea Berg OVERLEDEN Getae ONDERTROUWD J da Zeeaw 22 j vaa Wadaiaxteeo aa J ds Graaf 22 j Gouderak GEBOREN 6 Deo Neellje oodais A vaa Daivcodijkea K Vermeer OVERLEDEN Geeoe ONDEBTROCWDi Geeas GEHUWD Oeaae Stolwijk GEBOREN 1 Dec AdrUaa oadus P Borgeia aa M Baaa 3 Oriatje oader K vaa A ijagaaidea ea G Oakam OVERIEDEN 10 Nov M Sloof 7 w 4 Dee 6 vaa Eek At wedewn vaa W vaa Eek 7 j ONDMTBOÜWD Gana GEHUWD Gecae Haastreoht GEBOREN 2 Oee Coraelia oodera C Nergesr ea H de iaag I Taaaa Coraalia oadera H Verwag ea H de Bmija OVERLEDEN 80 N i Hoose j 4 Dse W M KvMetr I n ONDmROUWD M Nav U raksa d i 7 j aa TH Oskaai 28 j filBDWO Os M Keeawljk GEBOREN 1 Dm Misrtaa ouden 6 Heü en H 1 v Bglud ni e JmoU oaiieri P Borat en A v i BoMh OVKKLEUEN Üeeue ONPERTKOUWD Geenc GEHUWD Genie WaddmxTeen OEBOBEN Silg audcri in Him induu eli A K Meger woonachtig te Opfterland Maris oiidert K vaa Nielea eu J Olg Pialer oiidora J v d B K eu A Ma 0V1CRI SUEN A C Uunrman te Delft H Kip 8 OI H C de Booij S m A d Wiadea m i b Kriialiew Wed C de Croo 36 j nvDERrKOÜ D U van des Berg ea G an Wyk tilook ucduwn van A Lflker eld en J Koater wed J Zwijoeiiburg C liolleukaiuji eu J Voorkanip GEHDVVI Geeoe ADVERTENTIÊN TE nuuii mimi Met Primo MEI of eerder wordt te hour gevraagd een HUIS of BENEDENHÜIS bevattende ÜKIE KAMERS en KEUKEN Aanbiedingen met opgaaf van Huurprijs aan het Bureau dezer Courant onder letter A GEMEUBILEERDE KAA1ËRS met of zonder KOST en BEDIENINGIworden gevraagd voor een Beer en Dame Opgave van stand enz onder letter J aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM EN ZOON te STEENROLEIV VOORTDUREND IN LOSSING de Lading RUHR GROVE EAOHELKOLKN waaruit wij tot kontant zonder korting afleveren VRIJ aan Hnis bezorgdöfvoorbuiten deStad VRIJ Scheep JAN PRIiXCE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 GotjJa 7 Decemfcer 1870 Openbare Verhuring IHiJ nmtuty voor den tgd van O jaren om alléén te worden beweid van ruim 60 BUNDERS bji uiUtek goed WEILAND plegen in het Eerste fJlok van Sectie D angg den grindweg van Waddtnxtieen naar Zevenhuizen van de polderveideeling van den Zuidplaspolder zeer naby bet dorp van WADDOXVEEN op ZATERDAG den 9n DECEMBER 1876 des morgens ten 11 ure ten hniise van VAN NIEKëRK zgnde de Herberg de Sr Jous staande in het dorp van Waddimeveen e I Breeder by Billetten omschreven Informatiën ten kantore van de Notarissen BOONZAJER te Gonnchem en MOLENAAR te Waddinxveen L DR006LEEVER FORTUUN ROTTERDAM Zuidblaak n 4t COKHISSIE TAN ToKZICKT DK HeBEUC Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK 6 H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTÜIJN DROOGLEBVER Advocaat Weit haven n 204 te Gouda volgens een tezgnen Kant o re verkr gbaar Reglement Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bUzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongealrldhedea der MAAG en rerkeu heilzum op de 8P1JSVBRTERINU Zü zgn uitmoutead teften de GAL SCHERPTE ia bet BLOED en UITSLAQ der HUID zij iüa Z CHT LAXEREND u SLUMAPDRIJVENI Verzegelde doozen van 37 i nl en dubbel doozen zija retkrijf baar by de bh Jlilauerdam J de Boer AmUrdam M Cléban k Cf drog bsilige weg D IS Bodegravm B Versloot Botkoop A van t Woudt Del t H W de Kruyff Dajtkmen J B Westerhoff Oouda L Scheuk op de Hoogstraat HaaitrecU K Oosierling i Ba0e J L F C Suabiüé Bnitenhor Lejden 3 T Torbargk Haarlem hoek BAkerateeg Moordrecit G U Poat OuddKoler Pr Vree SoUerdam v d Toorn Ie Beker Weate Wagenstraat SchoOMkteeti A Wollf utrecht Alteua b Kroon op bet Steenw over dsi Dookerstr n 372 riaarduiffru Wouter Pleijsier iroerdea J F Sweermau Zettnhuhen A Prins Hüt depiSt liKirt echte Urbanui Pillen sindf zoovele jaren met roeia bekend en in n gtmctn fs bruik 18 duor ons te OOUda alleen n uit sluitend geplaatst by den heer L SCHK NIC op de Hoogstraat WAABSCHDWINO M STAALHOUDEND Aanbevolen tegen AFMATTrNS van LEEFTIJD of VEBMOEIENIS BLOEDSOEBBEi of Zijne KLEUlL008HEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HEBSTBI LINO OEVOLOEN VAN HET KRAAMBED en Fabrieksmerk gedeponeerd GBNERALDEPOT Amsferdam bij H H Uloth et O Gonds Dirak rta A Briokmui Men vordt iustantelyk verzocht el slieut t wllleu zya dal door ons by niemana anders da UrbannaPilieo bereid volgeas het oude sn eobta Recept ia Dcpdt tgn verkrygbsar gestald i a wr hmen opgegeven Steden en Plaateen dan tg de Herboeengenoemde Dépóthouder In elk doosje is eeabiljet voorzien met de eigenkandige naamteekeiiinf van de vervaardigers Wed Kkunin fc Zoon Apothekers welke Haudteekraing cioh ook bevinilt opbel Zegellak waarmede de Dooajas verzegeld zyu Wy verioekeu de gebruikera inttanlehjk daar welop te letten ea raden bun an wel toe te ElOD by wien men de Dooajrs Pillen baalt Alleau dl üooqrs wurin een biljet met onze Handieekaaiogia zich aan te schaffen en zich Ie wachtea roar het gebruik van de vele namaakaels Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het 1ste aanvnllings kohier der plaataelijke directe belasting in deje Gemeente voor het dienstjaar 1876 door HU Gedeputeerde Staten van Zuidhulland goedgekeurd ter iuvordering aan den heer Ontvanger dezer Gemeente ia toegezonden Gouda den 7n Dec 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd D j Secretaria De Bnrgemeestfr OtOOOLUVEB FOKTUMN VAS BeAOEN UzENDOOBN BXnTENLAND Bultenlftiidsch Overzicht 1 In Pr inkryk is nog geen oplossing gevonden voor de miuislerieele crisis Iten is bezig pogingen te doen oui ket geheele kabinet in stand te houdei £ en gisteren openbaar gemaakte nota waarschuwt voor de verhalen der dagbladen Voortdurend deelden de couranten allerlei berichten mede hoe d Auditfre Pas4uier of Giévy of LAm Say of Duelare de ondervoorzitter van den Senaat op het Elysée waren ontvangen en men wist natnurlyk pracies wat duor hen met den Maarschalk beaprokeu was Men woog de kauaeo of Jules Simon ai dan uiet in het nieawe kabinet sou zitting oetDeo eu besprak de vraag of Jnlea Simon den wrg bereiden zou voor Garabetta Een gisteren ootrangen telegram bericht dat d Audiffretraunier en irévy gisteren den Maaiachalk hebbeo duidelijk gemaakt dat Dafaare geen reden had om I af te treden ook dat Dufaore blyven wil mit al zyu ambtgenooten helzilfde besluit nemen De voor 1 zitter van den Senaat en die van de Kamer wezen inzonderheid er op dat ünfaure geen persoonlijke nederlaag had ondergaan en dat indien aan den Benant een votum van vertrouwen ware gevraagd dit ongetwijfeld zou i jn geaohoiiken Toch maakte Orévy de opmerking dat men rekening houden moest met de wettige risohen der linkerzijde die over de houding van het miiiiaterie niet was voldaan Hy raadde ook een onderhoud aan met de aanvoerden d r republikeiu ohe meerderheid De ministerieele crisis zou op die wys uit den weg worden geruimd Doch zou de breuk geheeld wezenf Er is reden om te twijfelen De Voorzitter van de groepen der linkerzijde hebben eergistereaavoiid eene byeenkomst gehad met Dntanre Léon Sajr de Harcère en VVaddington Naar men verzekert hebben de genoemde voorzitten het programma overgelegd overeenkomstig de bekende besluiten van de afdeelingen der lirkrreijde vastgesteld De ministen hebben van het verhandelde op dej b jeeakomst mededeeling gedaan in den ministerraad welke giaterenmorgen te 8 unr op het Elysëe is gehouden De leden der conferentie te Konstantinopel hebben ieder voor zich verscheidene bijeenkomsten gehad met lord Salisbury Vooral met Ignatielf was het onderhoud van langen duur De uitslag der gehouden bijeenkomsten zou tgn dat eene overeenstemming der mogendheden niet onmogelyk schqnt De voorloopige bijeenkomsten der conferentie zullen nog geen aan vang nemen Meer en meer neemt de waarschijnlijkheid toe dat Bulgarye zal worden bezet welke ook de beslissing der conferentie moge wezen De Russische strijdkrachten in Beasambie geconcentreerd bedragen een leger van 450 000 man dat gereed is de Pmth over te trekken terwijl grootvont Nieolaaa te Kichineff is aangekomen op het opperbevel over die macht te aanvaarden Hen verzekert dat de route die het BnssiSche leger door Bumeniè zal nemen reeds door den minister van oorlog van dat vontendom en den Russischen opperbevelhebber is vastgesteld De rede van Bismarck over de Turksche zaken lieeft algemeen in Dnitsohland een goeden indruk gemaakt zelfs in nltramontaansche kringen In de Dnitsohe hoofdstad gelooft echter bijna niemand meer aan het behoud van den vrede tusschen Rusland j en Turkije Men qat o a op het benoemen van Als eene waarschuwing voor onze goedgelooviga stadgeoooteu plaateen wy het volgende Sedert eeuige wekeu loopt bij de gegoede ingezetenen alhier rond eeue zekere Neeltje van Tol huisvrouw vaa Heudrieus Scholten wonende op de Raam alhier die de menscheu allerlei leugens vertelt om daardoor aalmoezen te ontvangen dan eens zegt ze dat haar man ernstig ziek is en zij met haar drie kinderen gcfaael broodeloos zit dan weder dat haar man haar heeft verlaten en zy met haar drie kinderen is Uyren zitten enz enz noch het eene noch het andere is waar Zy beeft twee kinderen haar mnn ia by haar en verdient een tamelijk weekgeld dat hü l ua gebed aan haar afgeeft Bij kon besluit van 7 Dec 1876 is bepadd dat Rijkskweekseholen v an onderwijcers zullen wonteo gevestigd te Middelburg en te Deventer en zijn benoemd tot directeur der Bgkskweeksohool te Middelburg W J Wendel leeraar aan de Rijkskweekschool van onderwijzer te s Hertogenboech en tot direeteur det Rijkskweekschool te Deventer D de Groot leeraar aan de Rijkskweekschool van onderwijzers leGroningen 8lüaUa Donderdag morgen omstieeka 6 ure is ondor éa gemeente Boskoop verdronken de persoon van Ck r nelis Mes arbeider wonende aan de Nieuwe Haven alhier Bü het trekken van een schuit waarmede hy met zyn vader onder die gemeente moest gaaa werken is vermoedelyk zyn voet uitgegleden ea absoo in het water geraakt In de vergadering der Vereenigiog Wintellezingen I Donderdag te Berg Ambacht gehouden werd de apreekbeuTt vervuld door den beer 1 G Bettink welke eene verhandeling hield over spreekwoordea I aan appelen ontleend Bijdragen werden geleveni I door den spreker en de beeren J P Mahlatede H Besemer B Besemer C Anquoy en van Krieken I Door den gemeenteraad van Berg Ambneht ia tot I armmeester herbenoemd de beer C Oskam Az Staten Generaal TwiE xKA UB Zittingea van 7 en 8 December 1876 By de voortzetting der beraadslagingen over hoofdstuk V der staatsbegrooting ia in de zitting van Donderdag de post voor het bonwen Van een rijkskrankziunigengestioht verworpen met B2 tegen ïl stemmen De heer van Heemstra heeft een amendement voorgesteld om den poat ter beatryding vaa de longziekte onder het vee met 3 ton te verminderen In de zitting van gisteren zyn de beraadaUgingea over hoofdstuk V der staatsbegrooting voort pet De heer van Heemstra heeft zyn sme ement ingetrokken tot vermindering van den pair tot voorziening tegen besmetteUjke longziekte nadat de minister verklaard had dat de afmakiug niet absoluut zou geschieden waar dit niet uoodig ia Het amendement van den heer de Vries tot vermindering der voorgestelde verhooging van de trsotementen der ambtenaren van den watentaat is aangenomen ina 84 tegen S3 stemmen Heden voortsetting De vereeniging voor den effectenhandel te Amsterdam meldt het N d D heeft het voornemen den windhandel in papier zooveel mogelyk tegen te gaan Zy wil eeu wetsartikel vaststellen waarby wordt bepaald dat i comptant verkochte effecten moeten geleverd worden binnen vier dagen Stukken op tyd verkocht zullen niet binnen dien termyn mogen worden opgeleverd maar enkel op den vastgestelden dag Of de speculanten op de oontramine die lastige bending zullen weten onsehadeiyk te maken zal moeten biyken Zeker is het dat zy in den laatsten tijd drukke zaken doen In den effectenhoek beersoU een gedrang en leven waarbij hoorea n zien vargaaa Z M de Koning overwi ende dat by het voortduren der vyandeiykheden in Atehin tal vaa schepelingen en militairen die daaraan een werkzaam deel namen ventoken zqn van het voorredit den meergemeldec eerepenniug te dragen en willende op nieuw een bewys geven Zquer byaondere tevredenheid oyer den moed en de voUuurding door Zee en