Goudsche Courant, zondag 10 december 1876

t iM Iji rseilil ing au den dag gelegd bij ét kt srwerrKhlinpreu in Atehin op It genweusehappel ke voordradit van de Ministers tan Koloiiieu eti van Mariiiej beeft goedgevouilea eu rerstaau bet betrakken beelnit uit te breiden door de bepalLug dat het eereteekeu mede wordt taegektud aan hen die uiet in t btzit deffttm Aftfh 1S73 1874 a toteiadeder eede eipediüe tegen Atehia in de jaien 187 1876 eo Ï876 aa lie bovengenoemde kj ygBbedr vea hebben deelgenomen de hun deawege uit te reikeu gesp draagt het ofMhrift Atje h 1873 1876 Ia ket tjdperk Tan rier wekea 29 October tot 3S NoTemba 1876 cijn blijkens ingekomen ambtsberieb 8ft f f longziekte aauc etasl in 2 iid HoUaad 32 wdereu Woord HoUaad 2 M4W39 friesland il Tootaal 55 runderen iw b t TÓrife t dperk van vier wekeu vuren i4 ntlereo door die kiekte aangetast den dal die winst booger zou geweest iijji indiek niet ƒ 12 000 besteed was aan onderhoud en aanImiB van paarden en gereedschap en voor aankoop van nieuw materieel tot uitbreiding van het tonnenstelsel van middelen voor het vervoer enz Bij ueii aanvang van bet jaar was toch het aantal verbeterde tonnen 688 bij het einde des jaars was dit tot 1375 geklommen gevende alzoo eene vermeerdering van 687 stuks Wel een bewijs eindigt de berichtgever in den genoemden itlmaiuk iiA t de ingezetenen genegen zijn deze lorg te waardeeren en daarvan gebruik te maken Het Peilt Journal bericht dat de prefect van politie te Parijs proeven heeft laten nemen met het systeem Tan photographie diïpêcbes die uitstekend geslaagd z Het systeem bestaat hierin dat de telegraaphtoestel die den naam en het signalement seint van den boosdoener dien men wil opsporen tevens zjjn photographisch portret weergeeft zoo dat dit op een open gelaten ruimte van het blad papier dat als dépêche wordt afgegeven wordt afgedrukt De portretten die bij de eerste proefnemingen werden overgemaakt waren ter grootte van een rijksdaalder Toen de heer Voisin prefect van politi voor eenige dagen de proeven liet nemen bij wilde namelijk naar Lyoii seinen had hij het portret van een boosdoener die opgespoord werd niet binnen zijn bereik Hj verzocht derhalve den heer Jacob chef der veiligheidspolitie zijn portret voor de proef te lecnen De heer Jacob weigerde niet De telegraaftoestel ging nu aan t werken en eenige minuten later wi rd van de prefectuur te Lyon een telegram ontvangen houdende bericht dat de kop outvaugen was I e prefect te Lyon seinde tevens bet portret en signalement van een handclsbediende die zijn meester bi Stolen had eu die uoar men geloofde naar Parijs gevlucht was Volgens het Petit Journal zal het nieuwe systeem weldra over geheel Frankrijk werken De Timet of India vertelt een aardig stukje dat echter eerst door een blaadje te Rangoon is opgedischt De egyptische khedive zond onlangs een gezantschap aan den koning van Burmah HrrI pompeus was de missie niet maar misschien moest de khedive het ook wat zuinigjes aanleggen zij bestond uit twee personen en het gevolg uit een persoon dien men der heeren kok noemt maar waarscbijulijk een Jantje van alles moet geweest zijn Ecu van de gezanten stierf op reis de tweede was DaqWHg k te Kangoon of hij volgde z ijnen makker Toen bleef over alleen de kok Toen waren er te Haugoon eoniga speculatieve mannen die op de lumineuse gedachte kwamen om dezen functionaris bij zijne Burmahscbe Majesteit voor den gezant te doen doorgaan even als Hans Bender den abt van St Giilien bij den keizer vertegenwoordigde Zoo gezegd zoo gedaan De kok ging als ambassadeur naar Mnndalay werd ter audiëntie ontvangen en in hetzelfde locaal geborgen waar vroeger een fransch gezant was geherbergd geweest Hij werd overigens met de grootsta eerbewijzen ontvangen en gefêteerd maar ongelukkig waa hij ttgen al die eer en al die feesten niet opgewassen De man werd ziek Nu werd hij gesteld onder hoede van een gansohe compagnie hofartsen en het is dubbel wonder dat de man niet bezweek Integendeel hij herstelde maar om zijne zwakheid verlangde hij naar de voderlaiidsohe lucht en dus gaf hü den wensch te kennen om voorloopig afscheid te nemen Het werd toegestaan Z M voorzag zelt in de kosten van de reis en begiftigde hem met veel goud en edele steenen Dit alles stelde hij ter baud aan zijne Rangoonsche volgers Te Rangoon gekomen echter verdwenen deze met geld goud ti robijnen Onder het opschrift Twijfelachtige boter uit slib van de iheems taht ti ie Landb Cl Nog niet lang geleden werd uit Londen beriobt wy namen het toen voor hetgeen het was over dat aldaar uit slib van de Theems boter werd bereid Hoe weinig geloof schrijft de MiUk Zeilu ff van den 8 Noy li deze mededeeling ook erlangde wordt dez industrie nn opnieuw en uitvoeriger besproken et wel in het bekende dsohrift Chamier of JgrtculUire van den 23 Oct waar men het volgende leest Dat in niet onaanzienlijke hoeveelheden uit slib uit di Theems boter wordt gemaakt schijnt thans boven alleii twijfel waar te ziJn zy het ook dat men et niet aan geloofde Maar de juiste kennis Tan 49 soort der grondstof en de wy ze waarop men haaf verzamelde is naar wy gelooven tot heden een geheim gebleven Hst schijnt d onder gunstij f omstandigheden de werklieden welke daartoe uiigfr rust zyn en juiste kennis hebben van wat zij doiif moeten dagelyks tijdens de eb aan den noordelijken oeyer Tan de Theems by Dagenham 3 s 6 d 84fi verdienen kunnen Meu bezigt kogels ran kurlL die met baar en hoatvczcls bekleed zyn Zjj woiiÜ p in grooten getale aan den oever gebraobt en worden door d golven die ze met vet overdekken zoo gr pj als walnoten of cricltetbaÜeu Het op di wy ver In OBS Wad werd voor eenigen tyd een en ander im gedeeld aangaande de veel jlesproken zaak van eu zekeren boer de Wit genaa nd die zijn woning tt QU verkocht hebben door tUE Bcheokuinst van H Uitó te Bodegraven wieu de beloofde provisie daar Be j geweipwd werjd tdrwfll dezer dagen de aitupraak van t o or g 8 met enkele woorden ir rd aiedegedeeld aar aanleiding dier berichten heeft genoemde U öoebel £ ioh tot ons gewend met de mededeeliiig dat one bericht niet in alle deelen even juist was u Bet venoek een Juister bericht plaats te willen Terleenen terwijl hij zich beriep op het J akts m Jtuiitit als vermeldende de juiste toedracht der zaak Wjj ontleenea daaraan het volgende De landbouwer de Wit wilde zyn boerenplaats verkoopen die nabg Bodegraven gelegen is Daar hij tnH Veitlig coudeeties had besloot hij een tusschen rroon te gebruiken en koos daartoe U oebel werd ten volmacht gemaakt krachtens welke deze de hoeve mocht verkoopeu voor niet minder dan ƒ 46 000 Wat zij meer opbracht zou voor Oroebel z h en bracht zg niet meer dan ƒ 48 000 op dan zou de heer Goebel i percent commissieloon erlaugea De lasthebber had dra eeu kooper gevonden voor de som van ƒ 53 000 Het as de heer S Prihs te Andyk die met den heer Ooebel de boerenplaats ging bezichtigen De Wit leidde hen beiden toen overal rond en de zaak scheen in orde Maar neen eenmaal de kooper gevonden kreeg Vt Wit beronw den heer Goebel een volmacht verleend te fcebben Hoe die femg te bekomen Hij ing naar zijp lasjhebber om het papier terug te Tftigen Dete was oit maar zond het den volgeuden dag met een derde nadat de Wit vooraf verklaard had dat ook zonder dit bewijs in banden de hi er ÖMbel lasthebber bleet en recht behield op zijn loon Zoo althans stelde mr Haas de zaak voor en die Toorttelllng is de meest aannemelijke daar zonder die verklaring vah fie Wit de heer Goebel wel niet zoo dom zou geweest zijn de akte terug te geven Toen Goebels gemachtigde de volmacht bij De Wit gebracht had en het japier nog op tafel lag wist de vrouw Tan De Wit er bij toeval een kofliekan overheen te doen vallen en hierdoor werd het papier bo leet k dat zij het niet meer terug durfde geven Kooper en Verkooper kwamen nu op het denkbeeld om elkaar een voordeel te Tenchaffeu ten koste van Ooebel De Wit verkocht daarop de boerderij voor 60 000 aan denZelfden heer Prins met wien hij door t n lasthebber in aanraking was gekomen Bierdoor profiteerde de laatate ƒ 3000 en de verSooper ƒ 1500 De heer Goebel om wien men niét meer dacht ilta inmiddels gefailleerd Doch zijn curator ving met machtiging van den rechter commissaris eene eedure aan tegen de Wit tot bekoming van ƒ 4660 n subsidiair ƒ 1600 Na het einde van het faillissement werd dit proces Tck rtgezet en bood de eischer aan door getuigen te bewyzen dat de Wit ook na het terugnemen der kte verklaard had den beer Goebel als zju lastKebber te bleven beschouwen Doch destijds bezat hü oiet de noodige contanten voor dit getuigenbewija gevorderd en bleef hij in gebreke het te leverenu Bij Tonnis der Leidsche rechti ank werd hem zgn dscb ontz d Zij nam aan dat de laat bestaan had doch dat die door bet terugnemen der volmacht as ingetrokken en dat tijdeus den werkelijken verkoop r de Wit zelvdn de h eer Goebel geen lasthebber meer wag De grieven tege deze nitspraalc werden bet Hof door mr Haas toegelicht Hij trachtte eerst aan fè toonen dat alles er op aangelegd was om den appelUnt dope te doen wortea De Wit had volgens apr voor de rechtbank 1 een verhoor op vraagpunten niet kunnen ontkennen dat de kooper Prins MO door den eitoher was asogebncht en dat de laatste er bg wis geweest toen de Terkooper zijn hoeve liet bezichtigen die toen reeds voor ƒ 53 000 door den heer Goebel verkocht was Dat de hoeve later voor ƒ 50 0ü r werd verkocht aan deuzelfdeu heer Prins veranderde niets aan de omstandigheid dat deie door den appellant met de AVit was in kennis gebracht ISn wat werd door deze hierop geantwoord Dat hy toen fater de hoer Prins alleen bij hem kwam in dezen niet deugene herkende die vroeger door den heer Goebel was by hem gebracht Neen hij bettende hem zeer goed maar beiden wilden geld sparen ten koste Tan den tnsschenpcrsoon Wat de eisoher niet bewezen bad bood le appellant nu nog nu te bewijzen aan Dit kon hem ouk volgens de jurisprudentie niet geweigerd worden en dan zou blijken dat de Wit ook na het terugnemen der akte den appellant als zijn lasthebber was blijven beschouwen Deze had dus zijn commissieloon eerlijk verdiend en daarom vorderde hij ƒ 4500 of althans subsidiair ƒ 1500 Pleiter concludeerde dat het Hof met het oog op al wat door den geiritimeerde erkend was derf appellaut zou toelaten tot den suppletoiren eed Eu mocht dit niet geschieden zoo verzocht hij toegelaten te worden tot het bewjjs door getuigen door hem in eersten aanleg niet geleverd Mr van Blaricun plaatste zich geheel op het standpunt der Leidsche rechtbank namelijk tijdens de overschrijving der hoeve op den kooper was de ippellant geen lasthebber meer Ten aanzien der feiten was pleiter het niet geheel eens met mr Haas Hij erkende dat er een volmacht verleend was maar de Wit had die terugverzocht omdat hij van den inhoud uiet zeker was daar er een pna witte vakjes waren opengelaten Toen hij het papier terug had merkte ziju vrouw op dat er buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil in bepaald was dat de lasthebber 3 percent zou genieten zoo de hoeve niet meer dan ƒ 48 000 opbracht Later heeft de Wit volgens zijn advocaat tot Goebel in tegenwoordigheid van derden gezegd dat er van de zaak niet meer kon komen Na dien tijd verkocht hij de boerderij voor ƒ 60 000 en toen was de last door het terugnemen der akte reeds ingetrokken Door mr Hans gesommeerd om het met koffie bemorste stuk in het geding te brengen of dit althans aan het hof te toonen verkUarde pleiter dit niet te kunnen doen Hij betwistte voorts de toelaatbaarheid van het gctuigeiibcwijs door 1 A Appellant nu nog aangeboden In eersten aanleg had deio kunnen bewijzen maar tiu hij dat verzuimd had mocht het niet meer En evenmin vond pleiter termen om deu appellant tot d u suppletoiren eed toe te laten In de antwoorden door den geïntimeerde bij het verhoor op vraagpunten gbgeveu vtind hij daartoe geen aanleiding Op al deze gronden concludeerde de geïntimeerde tot bevestiging van bet Leidsche vonnis In zyne zitting van 27 Nov jl heeft vervolgens het Hof het vonnis van de Leidsche rechtbank bevestigd op grond dat door het terugnemen van den lastbrief ook t mandaat moet geacht worden te zijn ingetrokken Het Hof gelastte geen nieuw getuigenverl oor omdat dit niet bij conclusie gevraagd was en omdat het geen termen vond dit ambtshalve te bevelen Ook tot het opleggen viln den suppletoiren eed aan den appelbtnt vond het Hof geen aanleiding S paar meldt het HU pas vyf minuten gehuwd nog onder den indruk van de plechtigheid verliet Donderdag de trouwzaal derde klasse van het stadhuis te Amsterdam In deu gang die naar de plaals leidt kregen man en vrouw twist De vrouw wier gevoelszenuwen reeds onder de welsprekende woorden des wethouders hadden geleden gaf vrijelijk lucht aan den tranenloop toen baar echtvriend haar alles behalve liefelijk bejegende en het huwelijksgeluk werd volkomen toen de ega zyn vrouwtje een luidklinkenden klap in het aangezicht gaf Na deze apotheose namen de twistenden tegenover elkander plaats in het r5tuig Eene te Groningen bestaande commissie tot bet oprichten van een behootlijk tooneelgebonw aldaar beeft üiicb tot den raad gé end om ondersteuning van haar plan Zij rekent ƒ 160 000 noodig te hebben welke som waarschijnlijk niet door particulieren alleen b eengebracht kan woMen Il den AbttoMêk mor laadbmteers en tntMui t voor 1877 in b t licht Tcrschenen bij W Eekholf en Zoon te Leeuwarden een echt practisch jaarboekje dat wij zeer aanbevelen en dat reeds 30 jaargangen achter den rug heeft wordt aangaande de tiadtninighij te Leeuwarde medegedeeld dat in het vorige jaar de verkoop van de verzamtjde meatspeciën bedragende 5600 last met die van de gier puin enz bedfoeg de aanzienlijke som T n ƒ 40 726 Daartegen beliepen de uitgaTen toot de jaarwedden Tan den diredteur de opzichter en het oTerige personeel eene som T ft f 34 891 De zuivere wiilst der gemeente was aboo ƒ 5833 Daarbij dient opgemerkt te wor zameldé vet is afkojustig van de uitloodogbiuzen der falÉ fake en van bet gootwater uit de keukens het gelykt wat consistentie en kleur aangaat up Russische talk Op welke manier men dit verdachte vet ten slotte in eene stot die voor bet oog en den smaak geen bjjzoudere eigenschappen geeft overbrengt maakt nataudUjk d algemeeaa nieawsgierigbeid gaande la het niet wenschelijk aldus wordt ten slotte gevjMfed dat de regeeriugsrseheikundigen de fabrikage eD bet fabrikaat in bet belang van de wetenschap en bet openbare welzijn gaan onderzoeken VergaderinK van den Oemeenteraaa VaiJDAO 8 DECl M Eli Tegeowoordig d hh vaa Bergea IJeeodoora voort en 1 it l en uitgezoomd de baer Priwïe De Dotuln iv Torigs lergadooag wordea geluen eo ge rreiteerd IngekomoQ is eeoe missiie vso heeren Oedepoteerde Staten waaraf goedgekeard wordt tcruggeeooden het eerste ttoppletoire Kobwr vso do ptaataelljke dirt lie belastiog NutiticJtle SB de rfk ia eea sader rootatel einlreitt deuaiataod aa grond aao het Bijk ter vergraotiog fan de kazerne dit wordt gelezea co ter viaie gelegd B ca W ateltea voor dea eriinop van grond in de Crafaethstraat het eene gedeelte aas P van der Uroggen te WaddiRXvaea oor SlO en ander gedeelte aan van do Viever allbier voor ƒ 417 rgnde de prgzfn waarvoor zij de andere grond in poblieke veiling hi bben giVocht eo metaaabod ao den eraten in du u grond binnen 2juren u vau den tneedeu om bet binnen 4 jaren te beboawen lo tegeiHivrr raleld geval oude de onbebouwde giond kueteluea uon de Geweoulc luoetcD overgedragen worden ter viaie eea vooratel rao en W om aan den minsten inaebrüver de bgboawing vaa de barger avwiideebool te gauaen ter visie eenige misaivea van verschillende commissieu tut aaotiiodiog der nemliiatieQ voor de I JjHunri opcitvnlleiide plaataeii ter visie en benoeming in eeu volgende vrrgadenng terwijl alsdüo mede zat Korden overgegaan tut beooeioiog vau een Hwatmeester ib aii den Stads Vrocduieestar Be loorzilter deelt mede dat het ezanen van de leerlingen iti SLid t KTuzlekschool zal plaat hebben op Maandag 13 December s avonds ten 7 ure in zaal pKunstialn lïoelekads n noodigt de leden nit daarby tegenwoordig te zijn eene Hikajve van mej Ooedbloed berichtende dat zij hare henoeming aanneeoit Notificutie Wordt benaemd tot Tweeden Stads Mnziekueeitrr en lol Kniielmeeater der d d Srhotterij de heer J A Vreeswijk te Leiden tot hutponderwgzer aan de Tuasoheoschool da bcfr J iïsptgn tr Sliedrecbt aao de eerste Armensctaoul de heer t C 1 de Groot te Botterdam aau de tweede Armenschool d beer F TuitbolT te Scberpeozer en tot Hulpunder ijzerea aan de Bnrgeracbool voor meisjca mej A J A van Zugdan e Nootdorp Nietj nieer aas de orde zijnde wordt na maebtigiog aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder roaumptie d T Wgadecini gnalote IMQBZONPEN Mijnlieer de Redacteur t lu uwe courant van beden komt een ingezonden tuk voor van den heer A Brinkman verslaggever van hi t verhandelde in d gemoenteraadszittiugeu voor de noiidKlw Courant waarbij hij ietceerl dat ik in de Eaiidszittiug van 28 November II zou hebben te kennen gegeven dat de verslagen in de Goudaclu Courant uiet naar waarheid worden opgemaakt want dat hit dikwijls gebeurde dat de heeren Viruly en Heniij over eene zaak als tegenstemmers waren ver meld terwyl zij vóór faadden gestemd of omgekeerd Aan die bewering paart de heer A Brinkman nog de urmkerinf dat hij zooUng ik de eer had RaadeUd te ziju zich in de uamen der vóór of tegenstemmers nimmer vergist heeft Het ligt uiet ip mijne bedoeling Mijubeer de Re dacteur om m den heet Brinkman of iemand anders in eene courant te debatteeren over hetgeen ik in den gemeenteraad gesproken heb of nog spreken mocht Voor hen die iii deze quffistien beUng mochten stellet wenstji ik hij deea Ifchu de bronnen aan te geven waaruit men kan nagaan of hetgeen de heer BriuHqan b we rt en vetiekert al dan niet juist is Als meq de moeite wil nemen n 8 van den 2en jaarganjt van het uitstekend bijns woordelijk weergegeven VersUg van bet verhandelde in den gemeenteraad uitgave J van Bentum en Zoon goed te Ui a en te vergelyktii met hetgeen de heer B boven beweert dan zal men spoedig bespenren dat die bewering des ieetep Brinkman onjuist is en dat zelfs de naam Tdn deö beer Viruly in het uitgebreid verslag uilgaTe Tan Bentum en Zoon terecht uiet eens Toorkomt Ten opzichte der Traag ot gemelde beer A Brinkman tydens mijne zitting in deu gemeenteram zich nimmer in het Mr of tegen stemiiien der Raadsleden Tergist beeft raad ik ten sterkste aan om de gemeeuteraadsverslagen uitgave v Bentum en Zoon van af September 7 5 tot heden met die van den heer A Brinkman nauwkeurig te lezen en ze in hoofdzaak met elkander te vergelijken Ooi dan zal men kunnen bespeuren dat de bovenvermelde verzekering des heeren Brinkman evenzeer onjuist is terwyl men tevens gelegenheid zal hebben op te merken dat de verslagen van dien heer niet weergeven een kort helder en juist résumé van bet verhandelde in de Raadszitttingen noch wat don zakelijken inbond van het gesprokene betreft noch ten opzichte der stemmingen eu dat mitsdien de vereiscbten voor zijne verslagen siet aanwezig zijn om als eeu voldoend terüag der Baaditittingen in aanmerking te kunnen komen Mr P J SNEL Gouda 8 Dec 76 IPOXilTIE Gevonden voorwerpen aan bet Bureau van politie alhier gedeponeerd en BELEENBBIEPJE ter name van Vermeulen een Bloedkoraleu KETTINGJE met Gouden Slootje en twee KALFSVELLEN op de Markt COBRESPONÜENTIE Het stukje van Ia wordt niet geplaatst tiet ia eea zaak van geheel particalieren aard D EkOACTII Burgerlijke Stand GKBOBE V i Dec Cornelia Cerardus ouden C G Spit en J lleeinsbergeo 7 husanna Johanna oudcrv A van der Wtijden en A Sparnaag Hendnca Christina Adriaoa oudera F G Beoseodaal en ti C Goeaetaar Alberta I etronello Etizubeth ouders A van Wgk en P E Vuijk Hendnka Cornelia ouders A Boswnieeater en J C Broer 8 Hendrikos ouders A H van Deatekom eo S M van NuB Catharine Adriana Haria oudere F A J Beau moot en A tan der ligl OVeitl KOKN 7 Dee M van lUjswijk 3 m OMlEUrilOUWU 8 Dec L van Beuaekom 23 j ni M l Tmiiiuen 19 j P J W Pranger 23 j en W Voordewind S3 j C Sterk te Nieuwkoop 24j en W I ugthart 22 J O C Maree 24 j en A C van derbteen 2l j P B van deu Broek 23 J en 1 Caboot 20 j ADVERTENTIES Overleden Mevrouw de Wed A van ROÜVEttüY VAS NIEUWAAL geboren M TixHEKHAN i n haar 82 te levensjaar Buren de n 7 December 1876 Ueden overleed te Buren na een smartelgk lyden onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevronw MAEU TIMMERMAN Weduwe van den WelEdelen Heer A van Routiroï VAN NuvwAAX in den oadeidom Tan b na 82 jaren r t M Moirrot W P MONTUN TAK EOUVBEOÏ TAH NUOWAAL Gouda 7 December 1876 Yerzoekt van rouiebeUag tertdimmd te blijven Voor de Tele bewijzen van deelneming ontvangen bjj Ket overl dmi mgner geliefdeechtgenoote betuig ik b deze mgnen hartelykea dankH van ZANËN Gouda 9 Dece mber 1876 Ondei eteekeude Hulp en Huisoiiderwigzeralhier dankbaar aan allen die hem in rampen tegenspoed zoo liefd rgk hebben bg taan wenscht zijn thans veel Tr en tgd te bestedenaan Goedkoop en degelgk H0I80NDERWIJS SCHRIJFWERK GELBGENHEIDSVERZEN BRIEVEN REQÜB8TElf enz enï Tan af s middags 4 uib itdoren d g en bereett nchdaarom in de qt Tan ieder weldenl ende die in het zoo gewenscht nieer voldoend onderhoud Tan een rampspoedig huisgezin wil helpen Toonaen A HAYJBRKAMP Achter de Vismarkt I 13V De ondergeteekende l etuj bj deze zgnen dank voor de unst zoo ruimschoots genoten met het St Nicolaasfèest teTens de verzekering gevende dat het zyn streven zal zgn niets onbeproefd te laten zich ook de Terdere begunstiging door eene prompte n soliede bediening waardig te maken Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zgii üEd Dn Dienaar L TAM WANKOM limge Tiendeweg D 63 BRMlIIDMS sFgÈ KI s avonds Tan 6 8 nur te consulteeren voor de RADICALE GENEZING VAN BREUKEN Amsterdam Plantage Muidergracht N 5 1 Maatschappij tot IVUT van t ALGEMEEN DEPAHTEMSHT GOÏÏDA T mmmim Op DINSDAG 12 DECEMBER 1876 desaTonda ten 7 unr precies Lokaal n Nut en Yhhiaak Spreker de Heer Dr J TEN BRINK Tan s Gravenhagel Toegangkaarten op naam alléén veikrgg baar bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Vreemdelingen leden d Maatschappg è 0 50 Vreemdelingen niet leden 0 75 Heeren en Dames niet leden 1 25 De Secretaris H W G KONING Versch f BOTERLETTERS KATTENTONGEN APPELBOLLEN enz bij JV IM Raaijmaakerèf Bankefbakker A Raven M ÏERZWl Bcnrtschlpper op s Gravenhage bericht dat hg voortaan des ZONDAGS NAMIDDAGS ten 1 ure van hier Tertreki kröpsalade in de BftOEIBAEEBN geteeld Te bekomen Z5 Cents bg H van VLIHX Naagerstraat Gouda No 808 dar beroemde Wekeiyksche Z am en spraken üitgaTe J J H KEMMER te Vtndu is heden Toorbmiden bij den Boek handela a r Lange Tiendsweg tê Gouda Borstversiyming prov Utrecht a i In het belang van Teles t N verklaart dè onderge aekende ys dat zjjn zoon Igdende aan Slgmhoest zyn herstel tb dqor ken heeft aan het gebruik ti uwer voortreffelijke DHOIVBN H BORSTHONIG uit het dé 0 £ P van Mej de Wed E van Dap peren alhier Alleen echt Vwfe gb lö heele flacons fl 2 in halve flacons a fl 1 in kwart flaoDns a 65 Cent voorzien van eoe capsule m t nevenstaand faibriekstempel te AWi bü r B 4 WoK Aljiu ali B L Vtroniean Zoon Apoth Boiepram F Varsloot Motiêop A i vnn Twont Belfl L van Loauwon j ötombJum J h F C SnabltK A oth HmtriKoude W Hendrik HttutrrM J D den Rartog j Megertherii wed de Raadt JUdê B No a jk OudeKaltr F Joolcer IdMtaiïr Rattirdam C J W Snahl lid Afntli XtféKvk C van Ginkel Sehoamtom t Wolf St Zo Drog Voêriurf Al vao V n iraddtmnetn C i n finmn v Woerden W H van Diggeln j a Mqy ER