Goudsche Courant, woensdag 13 december 1876

Woensdag 13 Decenter 1876 W 1919 GOÏÏDSCHE COURANT I Nieuws en AdverteBtieblail T r Gouda eu Ouislreken HtUMt OXS MOEGM Zaal KinVSnflN te GOl IM ÜÏSTËBBiMSGH TOOIELGEZELSCHAP onder leiding van den heer J G STOETE ZONDAG 10 DECEMBER 1876 1 OF DB TavgUonut van een Gepoêporteerd Militair Oiroot Blijapel in vier SedrgTen DAABNA Klnditspd met zaag in één Bedrjf AANVANG 77 ÜBE Inari Bawo 0 99 1 Gaakoebh 0 30 H B Leden raet hunne Dames Eemte Bang balf Entree OPRUIilIII G van WIOTÜRIIAKTEIS TOT ZEBR LAGE PfiIJZEN ONTVANGEN eene Nieawe CoUectie DAilE8 en iai DËIt flEGENHANTELS 2 BAHLMAJVN Co Getrokken op n 30 ê STOOMBOOT door den Heer PBTTEE en Getrokken op n lO PRACHT ALBUM door dea Heer vas NISXSCHllBEN Finna ée Wad A C SCHOUTEN j STEENKOLEN VOORTDUREND IN LOS8INO kontant zonder korting afleveren VRIJ aan Hni besorgdof voor buiten de Stad VRU Scheep JAN PRINCE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 9 December 1876 SAISON f Voor het tegenwoordige Saison be g veelt zich de op groote schaal ingeriohte S Stoomverwerij CHEMISCHE Wasscherl 1 VAM T FTmEJsr ji bmond r aan tot het VERWEN vanS S0VEBJAS8EN DEMISAISONS en X Dames MANTELS welke in alle klen 4 rea zonder lostomen of krimpen ge S verfl worden S S Agent voor Gooda en Omstreken den S Heer T A 6 van DETH Markt S gwaar Stalenboeken ter bezichtiging m 2 Prgiconranten en verdere LiUchtingen Ste bekomen zijn iS 5 NB Het goed verft niet af en wordt QQ met de best verfstoffen geverfd p OprnimiDg Wintennantels De nogr resteerende WINITERMAl TELS woorden tot buitcn rewoon Lage Prijzen opgperuimd NATIONALE MILITIE PLAATS7ES7AN8M NÜUmVEmSSEUE Breda Ridderkerk I De ondergeteekenden P W de JONG en J vb JONG kantoor houdende te BREDA eo RIDDERKERK maken bg deze bekend dat zg met elkander eene Maatsch of Vennootschap hebbeu aangegaan tot het voor genieene rekening uitoefenen eener Zcuüiwaarneming betreffende het leveren en stellen van PLAATSVEUVANGEB8 en WUMMERVEBWISSELAABS voor den dienst der Natifmale Müitie welke Vennootschap ia gevestigd te BREDA en RIDDERKERK en binnen het geheel Byk zal wordea uitgeoefend Z j bevelen zich bü deze beleetdelyk aan by Oaders en Voogden tot het bezorgen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVBHWIöSELAARS voor den dienst der Nationale Militie en hopen zich betzelfde vertrouwen waardig te maken dat w len hun Vader de Heer JAN DB JONG en de eerst onderteekende reeds sedert zoo vele jaren hebben mogen genieten Bg het slniten der Contracten verbinden zjj zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervangers en NommerverwisseUars aan hunne verpligtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttgd in geen opzicht worden bemoeijelükt zoodat niet alleen de verantwoordelgkheid volgens art 61 der wet van 19 Aug 1861 Stbt n Tó voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zjj ook tevens den opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens 4e bepalingen van de art 49 en 50 dier wet geene vrgstelling mocht kunnen worden erlangd üentengevolge zal EEN GEZIN VAN DRIE BRUËUERS door het slniten van één Contract voor alles gemrijwaartl zijn Belanghebbenden die verlangen mochten met de ondergeteekenden te onderhandelen worden uitgenoodi d zich met franco brieven te adresseeren met opgave waar en wanneer men hen verlangt te spreken Geen contracten worden gesloten als met de ondergeteekenden of wel met hnune zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Brtda JAN dik HOEDT te Eind hoven DIRK D BRÜYN te Dubbeldam en TEÜNI8 va WINGERDEN te Hendrik Ido Ambackt P W J DE JONG RIDDERKERK 16 October 1875 9 Een der Leden der firma of een der Agenten door ons aangewezen zullea tegenwoordig zgn MAANDAG te Gorincbem in het KofiBjhuis cDe Beurs bg den Beer Baisscu DINGSDAG te Rotterdam in het Koffijhnis Café du Commerce bg den fleer Schroom DONDERDAG te Goud in het Hotel De Zalm bg den Heer Vos VRIJDAG te Dordrecht in het Neêrkndsch Koffijhnis bg den Heer Zahn ÜMNME SOCIËTEIT VaTlEVEIVËRZEKERH o rigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN mUOEN GOLDEN Volgeronrneerd Directeiir Jhr Mr O HARTSEN Jbszn Kantoor te Amtterdmn Regulidrsdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TUDELUKB Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelgk ingaande en uitgestelde LLIPRENTKN OVERLEVINGS KASSEN en OPLOOPENÜE LIJFRENTEN Qeneraal Agent de Heer T DRAIJER te Ooud Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Ta Gouda BrieUe Dtlft Dordrecht Gorüuhem i Gravenhage Leiden Oudewaier Rotterdam Schiedam Vlaardingen Woerden i de Heer W J Portugn Droogleever Notaris Heeren de Kanter Veegens Heer Mr C E Overgaauw Pennis H Vriesendorp Heeren C de Ggselaar fc Co Heer P J Landrg i Heeren Lezwgn Eigeman Heer B W Haentjens Dekker Borgemeeiter Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopngt Co Heer Paulns Kikkert G Groeneveld Gouda Druk van A Brinkmui Kennisgeving De BÜIUïEMBESTER van Gouds brtugt bjj deje tér Itenai Tiip de belanghebbenden dat iHor deu Heer Provincialen Inspecteur der DirfoteBel iaiiufjen efei e Sotterdsm o i dea len DiXJËMBK 1876 ziju rxeoiUoir verklaard Het 2e kwutatlt en een valjaankoUer voor de belaating op het pereoneel No 3 en 4 dien t 1876 77 Pnt voormelde Kohieren ter Invordering zyu gesteld in banden nn den Heer Ontvanger dat leder daarop vooAomende verpligt i jnen aanala op den bij de Wet bepaalden vort te voldflen en dat heden Ingaat de termijn vsn T B IE MAANDEN binnen welken de reclames befcooreu t word i ingediend Goada den lln December 1876 De Burgrmeettir toornotmi VAN BBRGEN rJZKVnOORN 1 4 HegroodDgs Uiscussiëii n Slechts éèa minister zag in de afgeloopen week zgn begrooting aanp nomen de begroeting van Justitie werd met bgua algemeene stemmen aangenomen slechts de beer Halftnans kon zich daarmede niet vereenigen Is dit nu omdat de miniater Imoi geen wloite deed omtrent een regding van bet drmt de réponie of had die afgevaardigde andere redenen om solo te zingen Praktische resultaten der discnssiën waren dat een post om een nieuwe cellulaire gevangenis te s Gravenhage te bonwen van ds begrooting is afgevoetd Wel wilde men gelden toestaan oqi luar een kleinere gevangenis te bouwen voor preventieve gevangenen moet er nog een callulaire gevangenis zgn dan behoort die in bet Noord Oosten des Unds te komen Nader zal door den minister op die laak worden tetuggekomen hg stelde zich aan geen stemming bloot maar trok de post in Een tweede post van ruim 10 000 om nog een paar gebouwen te Veenhuizen te zetten weid door den minister in weerwil van de oppositie daartegen gefaMidbaaid maar door de Kamer verworpen Men wild geen gelden meer toestaan voordat die koloniën definitief geregeld zgn en dat kata S leen geaohieden door een wet op de bedelarg a minister beloofde spoedige indiening van die wet en ook van eenige andere ons nieuwe strafwetboek zal toob nog vooreerst niet ingevoerd worden partiëele regeling van verscSllende zaken blgft wensohelgk Nu zoude men die toezeggingen nog kunnen vermelden als praktische resutaten der discussie maar tusschen beloften en daden is een groot verschil het ministeriëele leven hangt van zooveel omstandigheden af het is beter op daden te wachten Liever een enkel woord omtrent de hoo tbelaiigrgke onderwerpen die naar aanleiding dier banooting besproken zgn DrauKverbruik en verralsclung der levensmiddelen een onuitputtelijk onderwerp om te bespreken Duizend hectoliters sterken drank worden dagelgka verbruikt een vreeselgk cgfer misschien wel te groot om den indruk te maken dien mm vaDi de mededeeling verwachtte En was dk émak nn nog onvervalscht maar helaas iralln kaoeiargen hebben niet plaats bg de twvandiging Worden al onze levensmiddelen bovMidienmetvervalsoht Waarlgk gaat men da i na men zou bevreesd zgn iets te gebruiken Boi Mrafwet is dringend noodig om de volksgezondheid tegen misbruik en misdrgf te veroedigen Vergeten wg echter niet dat het gema kelgker is wetten te maken dan die te aoen gehoorzamen dat het gemakkelgker is stntfien te bepalen dan die toe te passan op de overtraden Beter d strafwetten ia het ▼ o 4eor goed onderwgs in staat te stellen I zelf de bedriegergen te ontdekken de winkelier die zich daaraan schuldig nukakt zal dan gedwongen worden zich van die kwade praktgkeu te onthouden Men wil wel eens te veel van den Staat en wordt aan die wenschen toegegegeveo dan wordt even spoedig geklaagd over Staatsalvermogen en de overgroote bemoeizoeht der ambtenaren Hierin voor is het juiste midden moeilgk te bewaren De toestand der Hervormd kerk werd door den afgevaardigde van Alkmaar ter sprake gebracht Niet hier op de Synode behoort dit te huis antwoordde de minister Moge minister waarheid gesproken hebben maar de vrees is niet ongegrond dat in bet vervolg zal blfjkeu dat de woorden des ministers met meer dan een machtspreuk zijn en de rechters meer dau hun lief is uitspraak zolbn moeten doen over quaestien omtrent de eigendommen der kerkelijke gemeenten Waaneer geheele gemeenten de gehoorzaamheid aan de Synode de hoogste kerkelgke autoriteit opzeggen zal de regeering dan nog voortgaan de tractemmten aan de predikanten uit te hetalen Hoe zal het gaan ab een scheiding plaats heeft en de eene partg zich beroept op bet kerkelgk gezag de andere op het groote ba nsel der Protestanten vrijheid van overtuiging protest tegen geweteusdwang Zal de regaering dan beslissen aan welke zgde het recht is Misschien ware het waoschelgk dat re s BB de verhouding tnsschea Staat en Kerit gengeld werd na is het nog betrekkelö tii Hi fa de ówg t m var storm en strgd zal die regeling hoogst bezwaarlgk zgn Veiigeten wg toch niet dat de scheiding van Kerk en Staat hier meer schijnbaar dan in waarheid bestaat al zgn de ministeriën van eeredienst ook afgeschaft Van een andere zgde werd ook de Keik in het dïïbat gebracht veel is reeds te doen geweest over de Limburgscheprocessiën drinken m men zooveel men wil levensmiddelen vervalscben kan men ongestraft doen maarzgnen God dienen overeenkomstig zgn overtuiging mag in ons vrge land niet daardoor komt men in ernstig conflict met de politie die de geloovigen als wilde dieren opjaagd Treurige toestand voorzeker gelukkig dat alle klachten hoe ook in koor aangeheven van geen waarde bleken na de ophelderingen van den minister Hoeveel geschreeuw aangeheven is over het misnoegen der regeering over de justitie in Noordbrabant alles bleek verzonnen de minister verklaarde zelfde bevelen te hebben gegeven omdat de verboden proceesiën onwettig waren Een goede les om niet te veel vertrouwen te stellen in de klachten en openbaringen van zekere pers Ook de enquête onlangs gebonden over onze koopvaardijvloot gaf tot bescheiden vragen aan den minister aanleiding De wet op de tucht sedert lang wegens hare gebreken bekend moet herzien worden regeling der avergen is onvoldoende en nog veel meer vraagt de aandacht der legeering en de minister verklaarde zich bereid tot partiëele regeling l lgkbaar zal de minister in dit zittingjaar nog dikwgis aan het woord lün om wetten met de hem eigene bekwaamheid te verdedigen Het Algemeen Nederl Werklieden verbond mocht zich niet in de algemeene sympathie verheugen het werd den mraister zelfs ten kwade geduid dat door hem de statuten van dat verbond aan den Koning ter goedkeuring werden voorgedragen Die statnten zgn dan ook vreeselgk en de spreker uit Almelo een onzer weinige fabriek districton mocht verwgzen op die scnandelgke bepalingen zg voeren ons lijnrecht naar communisme en wat niet meer Wat t9ch bevatten zjj Het verbond zi l trftchten het onderwgs zooveel mogelgk voor allen verkrggbaar te maken leerplicht heeft t verbond op zjjn vaandel geschreven het zal zich bezighouden o vreeselvjk met bet stellen van candidateu bij verkiezingen Kn dat werklieden O Kuyper I waarom waart gg niet daar om aw vrienden in te lichten Waarom koudet gg o volksman aw stom niet verheffen om het recht van bet volk te handhaven op goed onderwgs dat het ontvoeren zal aan het dwaugjuk waaronder nog zooT len zuchten Zullen die mannen van het verledene dan nooit leereu begrgpen dat dwang niet verbetert maar verbittert Erkennen zg niet nu reeds dat de werkman waarop zg met minaebtiug of medeiydeu nederzien rmds nu v rre boven hen staat als hü onderwgs vraagt voor zijn kinderen Zeker dat gedeelte der discussie was allertreurigst omdat toen afgevaardigden van het Nederlandscbe volk spraken in een geest die van wantrouwen getuigde in die schare van mannen die krachtig voort willen op den weg van beschaving en ontwikkeling Gelukkig dat hunne woorden den loop des tjids niet kunnen vertragen De aarde beweegt zich in weerwil van GiJiléï s belagers I Biermede kon bet overzicht der algemeene beraadslagingen gesloten worden indien de beer Boffmans nog niet een enkeb aaateekening vroeg voor de pogingen door hem aangewend om ons bet recht van antwoord te bezorgen voor ieder die in een dagblad wordt aangevallan Het beste bewgs voor de noodzakalgkh ra dit reebt had hg kannen b bieugaa ala hij bad kunnen ojveven welke bladen hem het recht van antwoord geweigerd hebben als dit door hem in bescha e tMl verzocht was Dit deel der discussie kan dus zeer goed tot dit bewgs door spreker of anderen gueveid ia t r griffie edeponeerd worden Na de algemeene beraadslagmgen was da discussie van weinig belang die omtrent de cellulaire gevangenissen te s Hoge eo der gebouwen in de strafkoloniën uitgezonderd waaiw van het resultaat boven is medegedeeld De minister van Binnanl zaken werd door geene algemeene discussiën lastig gevallen Na eenige discuasiên over de archieven die bronnen der geschiedenis en over een zeer billgke verhooging van de tractementen der militie commissarissen door den minister verdedigd en door de Kamer goedgekeurd zag de minister zich het geld onthouden benoodigd voor het stichten van een krankzinnigen gesticht De meerderheid was bg deze stemming streng conservatief Bg de wet van 1841 was de org voor de krankzinnigen opgedragen aan de provinciën zoolang die wet bestond moest zg gehandhaafd worden al waren ook de tegenwoordige gestichten overvuld al konden velen uietgeplaatst worden Gelukkiger was de minister met tgne aan vrage van 800 000 tot beteugeling der longziekte Afinaken zeide de minister a aken besliste de meerderheid der kamer in weerwil der verzuchtingen dat men zich niet moest verzetten tegen de verordeningen des Heeren in weerwil van de voorstellen die gedaan waren om een enquête in te stellen Eenmaal beeft de minister de verdienste gehad door kreo atiga maatregelen den veetyphus te bedwingen mogs ook nu de longziekte bedwongen worden tot voordeel van onzen veestepel Misschien isnnhet jui te oogenblik daar om met opo ringvan betrekke gk weinig gelds voor goed een einde te maken aan de ziekte die sedert jarentalrgke offers vordert en onzen belangrgken veehandel benadeelt Zoo was de vertegenwoordiging tot de a waterstaat gevorderd hierover I W 4 fc U i