Goudsche Courant, woensdag 13 december 1876

chif Be k il è h n atflkoMlit verataan hebbende kwam zelf tent jjie den iu a3 ziende daar ze in waren hun milddadiglijk de hand reikte doende aan alle de offioiaren elk twee stokken lijnwaat teen bloanw en tender wit geven en aan de gemerne luiden elk een om zich te kkeden Zü troostte de ebiudigen zelf met goede woorden bilnigende hoe zq zich verblijdde over hunne verlossing uit de gevaren der zee en hunne aankomst in haar land daar zij verdere hnipe van haar te Wsefaten hadden Zq deed haar ook spijzen en andere noodlijkheden toebrengen handelende en onthalende hen met zoo minnelijke bejegeningen als men van edele en welgeborene vrouwe zou kunnen verwachten Zij volhardde in het bewijzen dezer weldadi heden totdat zü gelegenheid kregen i n met vnjmsns vaerraigh van daar naar Malacca te zeilen van waar zij mik een schip der maatschappij te Batavia gelukkig aan quamen Gevonden voorwerpen aan het Bureau van politie alhier gedeponeerd Fien zwart laken Jongenspet een Kruiwagentje en een Pnthaak ÖnrgerlUke Stand OEBOBEK I Dm Wilkm n4m H B l m A ZsDivoort 9 JoJuDBci Cornelii ouders A Sict cid ca P Tcrbvi M Hniérik i i lerae A ae WItnJ AhrtnS OtKHUSDENi 10 Deo £ C üoicis 12 j tl D H fleterliDg 82 j ADVERTENTIËN BUITENLAND UuUeiiiaudsck Overzicht Het Fmosobe ministerie eeliijat ten slotte toch eene poging te hebbeu getbiim 04n te blaren doch om deu i epubhlwinen tueh t e iige roldaaoing te achenken eou Jüii s b iniou minister van binneuL aakeu worden in pluuis van de Mdrcère Althans uac Simon ia door Dttfaure de porteCenilk aangeboden Yolgeua de laatste berichten ia dit plan in duigas gevoUen door lie weigering T n Jules Simon ou met deu minister van ourlog Berthaut iu één kabiuet ittiug te nemeu Hy moet uit naam der linkereyde t o bbe n rerUaard dat Bertfaaat zieh onmogelijk gemJUikt Jieeft en dat in ieder geral het nieuwe ministerie zyue dhaeaie moet geven aan het programma tks rereeuigde Jiukerzijde Dufaure heeft toen begrepen dat verdere onderhatiriehng nutteloos was en moet 14 1 1 aauvraug om ontslag neder en nog stelliger bebben herhaald Zondag hcpft lord Salisbury een bgzouder gehoor 1 den Sultan gehad ixiatstgeooemde door de hoogwaardigheidsbekleeders omringd heeft lord Salisbury op ÜÉ meest voorkomende wme ontvangen Sir H S Elliott vergezelde lord Srlisbnry Tot dusver testaat er volkomen overeenstemming tusscfien laatstgMtoemde en generaal Igihatieif Het sehynt niet onmogelijk eene overeenstemming J t verkregen aangaande de organisatie van Bosnië óe Herzegowiua en Bulgarqe hoewel er thans nog Tetsehil van zienswijze bestaat ten opzichte van het vraagstok der waarborgen De Engelsche regeeriug tracht bg de Saropeesohe k biaetten te bewerken dat aan Turkjje een bepaalde tennija worde verleend voor het tenuitvoerieggen der beloofde bervormiugeu alvorens tot de bezetting worde overgegaan Indien na afloop van den gestelden termju de Porte niet hare verplichtingen is nageIcOmen zou Engeland zich er niet meer tegen verzetten t de Turksohe provinciën door vreemde atrqdkraohten wierden bezet Sen aarsehynlp niet önbelangrykeu prikkel om téfe te geven aan de eischen der publieke opinie van Europa isl de Porte verkrygen door de anti Turksehe manit tatisa in Engeland alwaar dezer dagen en wel in de 8t James Hall te Londen achtereenvolgens twee nationale meetings hebbeu plaatt gehad die door meer d a duizend afgevaardigden uit de voornaamate steden van het Britsobe ryk werden bygewoond De heer Gladstone verscheidene leden van het parlement en der geestelijkheid en hoogleeraren hebben bet woord gevoerd Ten slotte werd eene resolutie aangenomen trekkende om en permament comité tot aanmoediglAe der snti Turksche beweging in t leven te roepen Zulke miniifestaties zouden allengs een zpodanigen invloed in Euj eland kunnen gaan uitoefenen dat die Tendering vu regeering en van de buitenlandsche politiek tengevolge zou kunnen hebben zoodat Turkije noodzakelijk alle krachten zal moeten inspannen om ziek te handhaven maar indien het iu de rij der Earopeesche mogendheden zgn plaats wil blijven iVHioeii dan ook met krachtige hand tot hervori ngen moet ovei aan Slechts één middel kan het B9g van geheelen of gedeeltelijken ondergang redden spoedige nakoming van zyue beloften Men beweert d t binnen kqrt eene kennisgeving Tsu de Bossiscbe regeering kan worden verwacht marby zq duidelijk zal doen uitkomen eeuerzijds dat zy vastelijk is besloten ditmaal afdoende waarborgen te verkrijgen voor de verbetering van het lot der Christenen in Turkge maar aan de andere i de dÜ tij dit doet zonder eenige bijbedoeling Niet stMhlB in eece nota aan de mogendheden maar boTtqdien in eene proclamatie aan de bevolking zou zij de redenen van haar gedrag uitvoerig schetsen Voor het geval dat zq genoodzaakt wezen zou om ziioh rechtstreeks in de Turksche zaken te mengen lou duidelijk het doel en den omvang dezer tusschenkgmst worden omsobreven Elk denkbeeld aan beperIdgg van de souvereiuiteit van den sultan of aan diending van de integriteit van bet Torksche rijk tpa worden bi iteugesloten Bnsland zou dau ook infet zich beschouwen als met Turkqe in oorlog ook al rukten zijne troepen op Turksch gebied Oorlog loa eerst ontstaan wanneer Turkqe zich tegen deze poging verzette Indien bet Bussisohe leger zonder venet te vindeB kan voertrukken dan zoUen de bezette streken onmiddellijk worden georganiseerd naar de voorgesttlde p ann n Daartoe zijn reeds voorbereidselen gemaakt dfior bij het kger burgerlijke beambten te voegen bet bewind in handen zullen nemen Keeds een zMtigtal van deze beambten is benoemd en eene iqtvoeri e keizerlijke ukase ligt gereed houdende de Tporsohnften waarnaar bet bezettingsleger ziofa zal bebben te gedragen Het whijct nu ook vast te staan dat Oostenrijk iMl niet t n deze wijze van handelen zal verzetten Hiet Xngtlacèè parlement zal eerst en 8n Februari b eeókooiffi ettt bet A Sit U 1 aiei aan denkt om aan den wensch Tan sommige liberalen toe te geven die van verlangen branden om den premier over ziji Xurkscha politiek aan te vallao Iu da Italioansohe Kamer is een rets ontwerp ingediend tot hervorming van het goneente en provinoiebeaWnr en een waarbij een aantal betrekkingen en we zaamhedeu ouvereeiiigbsar worden verklaard met het mandaat van afgevaardigde BINNENLAND GOUDA 12 December 1876 Door velen zal zeker met genoegen worden vernomen dat Dr J Hooijkaas uit Rotterdam Vrijdag a s iu de vergadering der afdeeling Gouda en omstreken van t Ned Protestantenbond zal optreden als spreker De degelijke voordrachten die genoemde heer hier reeds vroeger hield zullen zeker medewerken om hem ook thans een goed publiek te verzekeren In de zaal zal zich Vrydng een bus bevinden waarin ieder lid van t Protestantenbond een vraag of onderwerp kan werpen dat hij gaarne zou zien behandeld Uit de verschillende Op die wqze bijeengebrachte onderwerpen zal een keus worden gedaan en naar aanleiding van het gekozen onderwerp zal op een iu Januari te honden vergadering een debat worden geopend dat zal worden ingeleid door den heer B Ter Haar pred te Nijmegeu Diegene onzer stadgenooten welke zich hadden voorgenomen om Zondagavond kunstgenot te smaken in de zaal Kunstmin waar een tooneelvoorstelliug zou gegeven worden door het Amslerdamsch gtzelschap onder directie van deu heer Stoete werden ja niuerlijk teleurgesteld en sommige onder hen ondervonden een dubbele teleurstelling daar zq niet alleen de voorstelling zelve misten maar ook het eutrécigeld door hen betaald niet terugkregen De kassier van t gezelschap toch die Zondag morgen kaartjes afgaf is met t geld daarvoor ontvangen naar t station vertrokken heeft zich daar bij t tooneelgezelschap gevoegd dat inmiddels was aangekomen en vervolgens is t gezelaebap konstenaars gezamenlijk a ereisd Hoe tevreden zq zijn die hun geld op deze wijze kwijt raakten beboefl geen betoog wq beklagen hen van baru maar het moet gezegd ieder onaangename zaak heeft toch ook hare lichtzijde ook deze daar wij nu toch dit gewonnen pUen hebben dat Stoete s gezelschap met zijn den volkssmaak bedervende t schoonheidsgevoel in t aangezicht slaande den waren kunstzin ergerende tooueelvoorstellingen ons vooreerst wel van t lijf zal blqvenj De Commistic van Oppertoezicbt en Beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te liciden heeft ter kennis gebracht dat op Woensdag den 27sten dezer in het gebouw der Inrichting een keuring zal plaats bebben van knapen die bij sRijki Znsmacht een verbindtenia wensehen aan te gaan Zaterdag 9 Dee werd te Utrecht het examen gehouden tot het verkrifgen eener aanitelling als Bijksveearts Van de 20 kandidaten mochten er 6 slagen o a de heer W van Wqngaarden te Stolwqk De Commissaris van Politie te Arnhem waarschuwt Toor een persoon zich noemende Frits Lutgert of Lietgerd Duitscher oud 27 jaren koopman gestalte laOg aangezicht rond haar licht bruin neus lang kleur gezond dragende een knevel Bedoelde persoon koopt goederen en geeft daarvoor in betaling wissels welke later Mqkeu getrokken te zijn op personen die hem nieU Tenohuldigd zijn Naar wij vernemen zal de voorzitter van het Algemeen Ned Werkliedenverbond de heer B H Heldt met I Jannari a s als redacteur van het weekblad De JTerkman optreden Waar de redactie aan zulke banden wordt toevertrouwd mogen wij dit orgaan der arbeiders beweging gerust een goede toekomst voorspellen Te Amsterdam is dobr 185 ingezetenen neeslal beursbezoekers onder welke alle kassiers eh verscheiden voorname effectenfirms s een adres aan den gemeenteraad ingediend aandringende op maatregelen tot verbetering der veiligheid in die gemeente Staten OenenuU TirEKDzKuiiK zittingen van 9 en 11 December 1876 In de zitting van Zaterdag zijn de beraadslagingen over hoofdstuk V der staaubegrpoting voortgezet Aangenomen werd met S7 tegen 31 stenimen een amendement van den beer de Vriea tot vermindering van art 78 met S80D voor een rijkurobiteot Het in bet leven roepen van een corps iqksarohitecten w rd afgekeurd wül l n dtttrVan e6ne tenzedige H hilng in de IbcInilEnnde vrtwlide Art 8l beeft de regeering met SOOOO fermikM t getrokken voor de verruiming van het wiolerbti van deu IJsel bij Westervoort ibet bet oog op eem na4f r voorbereiiting De artikelni betMÜwde de Zw ólsphe en Botterd waterwegen zijn goeïgekltid In de zitting van BisteNu ia bet driwt orer kooia stuk V der staatsbegrgoting voortgezet Aangaaome is met 46 tegen S slenuaen een amenlMMHt w de hb Tak en Stieltjes om een memoriepost Ofi nemen voor bqdrage in het onderhond van de Beik4 en B4g ge Na uitvoerige discussie is met 16 tegen M tlemiaeo f erworj el een orotndemeat viti de bh Tok en Stidtjes ter pilfeming v n een meiaoriepoat voor den aanleg van een kanaal van Amsterdam near ds Waal De minister hield rol dat zoodanig kanail in verband stond met de plannen tot dioogBill der Zuidenee De Eerste Kamer der SUten Oeneraol ia bqeageroepen tegen Woensdag 13 December det avoidt ten acht ure Voor de leening der stooinvaartmaataalu ip9 Zeelaid is ingeschreven voor een bedrog van 3 406 000 zoo dat slechts 94 pCt van de inachriJTingen toegewcKn kunnen worden Zooals bekend is zal in de maand April van bet volgend jaar te Amsterdam de tweede Nederlandacbe Internationale tuinbouw tentooostelling worden geopend Deze tentoonstelling zal gebonden woidea in het Paleia voor Volksvlq t en in bijgebouwen die men voornemens ia op te richten in deu tuin van genoemd gebouw en op het Frederikspleiu dat daartoe door bet Amsterdamscbe Oemeentebestnur kosteloos al worden afgestaan Z M de Koning is besebermbeer der tentoon stelling en het Hoofdbestuur geeft biyk voor een dergelyke leiding dezer gewichtige onderneming alleszins berekend te zijn Beeds nu is bet bekend dat uit aUe oorden dtr wereld aan de te openen wedstryden lal wordcs deelgenomen De tentoonstelling zal verbonden n met eene tentoonstelliug van pUntoardige voortbrennelen aooalt katoen tabak enz en daanbrar niet alecbtt belangrijk zijn voor liefhebbers van planten en bloemen en voor hen die ziob met de kweeking daarvan bezig hondcu maar is ook voor bandebtren en geleerden zoowel ab voor ieder die van de tentoongestelde artikelen grondig kennis wenscht te krqgen van uitnemend gewicht e achten De hooge regeeriug heeft dan ook de laak op de meest loffelijke wijze gestednd en groote bewijzen rtlt ingenomenheid gegeven Zij heeft op de Staatsbegreoting van 1877 eene som van ƒ 30 000 roor de tentoon stelling uitgetrokken en de vertegenwoordiging der tentoonstelling in het bnitenUnd die voorde inaea ding van voortbrengselen uit de Nederlandtoke Koh niën en uit de bezittingen van vreerode staten van groot nnt is krachtig bevorderdi terwijl zq boreodien dan Gouverneur Oeneraal van Ned Indie en den Gouverneur van Suriname heeft aanbevolsu de goederen voor de tentoonstelling bestemd zooveel mogelijk kostelfiw naar NederUnd over te zenden Volgens Silezisobe bladen is prins Frederik ijlt Nederüuden te Muskau vrq ernstig ongesteld geWorden zoodat een lijfarts van den Keizer van Duitsohland per telegraaf is ontboden De prins sou thans buiten gevaar zQu maar zi n T rMk Tin Muskau blijft nog uitgesteld Hoe schadelijk veldarbeid voor getnww siAoolbe zoek is blijkt uit een staat door den boofdonderwijzer van Stad aan t HaringvlIU gemaakt Tan de 213 leertingen op IE Jan 7S inlMchreven waren 15 Jan 65 IS Pebr 62 en 15 Slhart 66 absent Yan de 216 op 15 April ingeschreven waien toen 73 16 Mei 100 en 16 Juni Ï2 abient In ds volgende maanden waren de absenten aibtereanvolgenn 83 117 136 121 96 en 4 of gsmiddcld MpCt sohooWemlim Vttlgéna a Cbïrivlri bedrtten da onfTufgitam die in Frattlcrijk en het buitenhbd mA Ie tmx dn monde zijn gemaakt ongeveer 8 ibflUoea Bij bet nader afdeelingmndenoek wn de btgMi ting Tdor het dtnartemoit van oorlqg Iwft bet booge eindeiifer bq vele leden voord ia TsthM met den toestand van a land fi snniswHw Ut ernstige bedenkingen aanleiding fesMP Vii M afvragen üan groote sommen veo 9 iba4i te ipM weipen iferd opgemaakt dat er rgeifia i it weMI b Utat tussoben A Minister van Ooilog n W ambtgcnooten over de militaire oiigaven zoo4at MM li eetide dit die vragen door de nseerilkg BMt aaii de noodzakemkheid en de b hdeften e getM IHa Atadêrti leden bepleitten de onaftiU der igeAr aah de booge bpdifüvüg der OoMMlttniTi a Of niedw iterd ehter betbogd dai de ii ¥ eel WJ lidit k g de atna h mik ks wï i i Tot wederteggii èir miu4ir gwutigl beschonwi gen van het WIeS 4es tai lii ei Vetd opgemerkt dat de minister het toch wel degelijk met zich zelvcn eens tiB aacien van verseUUende ponten waarvoort it ll ongevraagd wordt 9 w tfriu m waaromtrent sminiiten overtniging gevestigd is als de kwestie der voeding het langer onder de wapene bO de der mil het militair onderwijs de magazqnen te Amsterdam de iQktuebool gnvea tot veraohillénde bedenkingen D heer Stieltjes betuigt in een afzonderlijke nota lioftt neegen dver de opireding van dezen minvtter Ter eoiKt lieb over bet algemeen met de door hem in de begrooting gebrachte wijzigingen en Wiboogingen l e As ikmr sdirijft Engeland is niet te verzaitigen en vindt alles lekker wat bier tcft het diere en plantenrqk bekoort Als Jobn Buil maar merkt dat hier iemand amult 4an roept bij dadelijk geef hier Qo betalen wil hij dat moet gezegd worden Ooiangk kwam hij er achter dat onze leewerikken en musKhen goed finaakten en dadelijk bood hq voor bet eerste vogeltje 26 en voor het tweede 10 cents Anne stumpertsl En paa was bet hem ingefluisterd dat bier wel ens een stekelvarken opgepeuzeld werd of hij schreeuwde 26 i ta voor dat dier Wanneer zal iSf kraaien willen bebben Volgana beriabten uit Zaid Afrika van 7 November beeft de benoeming van den heer Bartle Frère tot gouverneur goeden indruk te Kaapstad geni iikt De officieele briefwisseling over den Trausvaalschrn dorlog is openbaar gemaakt van Engelsche zijde il aangedrongen op de wenschelijkheid einer beëindiging van den oorlog President Burgera betoogt dat de Engelsehe regeering den oorlog tegen Secocoeui verkeerd opvat ea hem die slechts een opsundeliug is als souverein beschouwt De Kaffers zetten hun roofujchten voort de gevangen luit Kuipp is door hen vermoord Op nieuw zijn vrijwilligers naar Sieelpoortfort vertrokken Men ondervindt moeilijkbeden bij de inning der oorlogsbela lii g pre ideut Borgers trenit persoonlqk tot voorlichting op President Brand heeft de regeering in den Oraiqe Vrystaat weder aanvaard Omtrent de ramp in den sebonwbnrg te BrooklTB verneemt men nog nader dat er tot nog toe 292 lijken gevonden zqn De geheele stad is in op ckndding Dniaende menseben bezoeken de Morgue waar de l k n zgn gitbraoht Heer dan de helft is niet te herkennen vanwege de brandwonden De stad Brooklyi éu de dfrectuuis van den schouwburg hebben nyutregelen genomen om de hulpbehoevende belakkinj a van hen die door de ram het leven vetlureu te ondsisteunen In een werk getiteld Comelis de Bmin s rtizen tgrgéveu te Amsterdam in het jaar 1714 leest men o a het Wat aangaat het gvmelde eiland Snmatra het is bug geb geu tegenover Mataoea Men gelooft dat bet de streek is van het oude Ophir daar die van l ras zulke merkelqke schatten haalden en als de bofdienaars van den Koning Solomon Want voor Malacca legt nu nog een klein eibuk e dat bij de iiüandera Ophir genoemd wordt en bij het zeevarend volk en kaartschrijvers bekend is onder den naam van bet Boode eibtnd Ook wordt uu nog op Snmatra red goud jgevonden zoo aan de Oost ids Westiijde vaarvan ik bijzonder fraaie stukken gezien heb waarmede de minste steen niet vermeugd was sti kken zeg ik bijna rond en omtrent zoo groot ah een duivenei behalven ook langwerpige brokken Op den Noordwestboek van Sumatra legt de stad Atehem of Atchin binnen welke de Koningin baar bof bout Want de reek gelijk men mij bericht beeft wort alleen van vrouwen geregeert die hare vtd Mianate inkoBMtett of r kdommen uit eenige mÜnen trekken Voorheen heeft de Hollandiche maatsahappü bier een kantoor gehad dat sedert eenigen tijd opgehouden heeft Wi last bier tan Cs roeten het ongeval eener ontmoetiig 4auig lfeeaiohaBop deze kust Te weten in de jait Vni ia lgebenrt 4at het adüp WaVeien in lee door ongelnk verbrande zoodat zeventig menseben zoo Holbnderi als sh ni der wts ook een Holbasltegirfban ü zich wit den brand redden en met de baot én i tblep weg vlwAtteli Zij zworvsn 19 i etiÉaal op tee en fnainen eindelijk aan de gemelde kput na Sumatra en tien dagen daarna te AMüab eed zeer elleudigen staat te Unden hebbende op tae zulk een gebrek van montkoet geladen dat ze al een bedait genomen badden tot bet dooden Tan eenen dar Joogens om bet vleeseh voor prijs te gebfaikeB Doch door Gods goedheid kwam bet zoo Ter nietitdaH lilÜl züh p land bergden iüwaar opgetTKleB kuttten z j de aarde schreiende van blijd ons betoond bg bot overlijden onzer geliefde Moeder fn flehawllmosder Mejufiroui ae Wed DUOS F DE KosTEB betoigen Wg onzen bartelüken dank J e BOKHOVÜN 0 Bi KH07ÏN D o Gouda 12 Pee 1876 Laatste Berichten Weeoen ll December De Prem Behelst een telegram uit Pest waarin gemeld wordt dat men in de Kamer van afgevaardigden aldaar den toestand na den gisteren gebuodou Ministerraad donker inriet De aftreding vun het Hongaarsche Ministerie acht men zoo goed ali zeker Versailles ll December De voorzitters van Je drie groepen der linkerzijde bebben bedeu ochtend eene bijeenkomst gehad met den heer Jules Grévy Voorzitter der Kamer Zij vertangden van hem dot hg zich naar Mac Mahou zou begeven ten einde dezen te verzoeken aan de crisis weldm eea einde te maken overeenkomstig den wensch der leerderheid De senatoren Calinon en St Vallier hebben uit naam van de groepen der linkerzijde in deu Senaat zich noar den hertog d Andiiferet Pasquier met gelijk doel begeven Pest 11 December De clyb der liberale partq heeft in hare veegadering van heden met groote meerderheid van atemmen hare goedkeuring gehecht aan bet wetsontwerp betreffende auukoop van den Hongaarschea Oostdqken spoorweg Zij meende dat de beslissing omtrent het voeren vaa een proees aan de baarbij betrokken regaeriogen noest worden overgetaten maar verklaarde zich ten stelligste tegen een proces iée ff We aa 7 December 1876 te Gouda e IJseehtein onder Te hand geteekeud ts tnssebm de opdergetaekfflidea H ËNBI ANÏMIWtal WLVCKIÜL Algemeen Agent teVöSkaTwCABL LÜDWIG WILHELM ÏHOBldANN Steenfabrikant te IJtêelttein aéngega eeneVeanootachap onder de firma ran U HOBMANN en GBASWINCKEL gevestigd te Oouda tot het draven vau een AlgemeenAgentacliap aanvang genomen hebbende 1 November 1876 en voor onbepaaldtn d eindigende na opzegging minstens zes maanden bevorens gedaan ZoUende beide Vennooten de teekemug der tirtna hebben voor zaken de Ven nootBchaip betr nde doch de gewone bandr kening ran beide vereiacht wco n tot bei Terkrggen verbinden of vervreemden van onroei na goed het ter leen geven of opnemenTan gelden bet zich verbinden als borgenhtt Uniten van prolongatie of beJeening n H A GRASWTNC8 i C L W THORMANN immmmL De COlfMlBSIB van TOBZiCHT over de STADSMUZIEKSCHOOL brengt ter ksnnit dat het Openbaar Examen der Le Unflan zal plaats hebben op MAANDAG den 18 D OBHBER e k de avonds tan m inhetLos kaal cKtrNsiHiNs der Sociëteit Qi a Gsiio pf U BeiangatelleBden koimea bew nn van to gaas Twkar geB op ttrda d tt 18 deaer é0f middags ten 1 ore op Asti Legi wpn de Oimmissie voornoemd F hARTING Secrttarü Sene FATSOENLIJKE BUBiGSRDOCBTBB P G 28 jaar ond BIEDT zich aa 1 B E Brieven framv onder letter X aan het Bn rea u dwer Courant ia Toor beiden bekwaam en Tan il hft to l k tiiigwbrïften tooniM IMeMB pm o WÊlm G Bureau dezer Conranèi a Een FATSOENLUKE BORGERDOC m Eoekt een betraklfyt b F HARftNl h Orerleden Merrouw de 1 A Va8 ROÜVEROY VAK NIEUWAAL geboren M T1HHIUH4N in haar 82 te iefeoóaAr Buirtn den 7 D8cenitor 1878 ouda OoèftUaven B n 14 Be+eelt ich beleefd aan tot het vervaardigen van Émn FLIN UlTOHVöERDB V Heden is doer den dood van ons onderhart gerukt onze veel gelieitle tweede dochter ELIZABETH CHRISTINA in den onderdom yeia mim twaalf jaren na ean allërsnuurtel ktii T doch hoogst geduldig Igden 1 ISDSm GoüDA J P ÉMÏtór 10 ï ec 137 6 BMBiS HoaXM en VJK va re 0a y ar ioOitfhtingett en Mb dMtW VMtH Verzekeringen vervdegp men zi U het Hoofd AgeWtalha Voor HoUandla Seki Kanto WÖJj SAAT lOa BDÏJBRDAM of bglan leer Q y j nJOW OOBat Agent 4 Uaatachappg De ondergeteekende verzoekt tWm die ioU ran hem te vorderen hebben rf aan hem T r t choldigd fy deb j66r 4m M DECEMBER a s ten sjjoaa tniw aan t melden Oouda 12 December 1876