Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1876

Vrpag 15 Decmber N 1920 1876 Bf dén ondergeteekende ii de InteAkeaiiig ge te d op een door hem nit te geren GOUDSCHE COÏÏRAWT Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda en tlnislrekeu Tan het Verhandelde in den Gemeenteraad Tan r GOUDA Dit VERSLAG bevat zoowel de stukken bg den Gemeenteraad ingekomen ala de diacoonën ia d Baadnittingen geroerd Birijt per Jaargang f S 1 Now L berattende het Vendag der atting ran Vrfldag 8 December U is aan de ji Ittteel anaren Terzondeu ï 4 A BRINKMAN gJterf lS December 1876 iXederlandsch Protestantenbond AMeeling Gouda ea Omstreken MBT DAMBS p VRUDAO 15 DECEMBER 1876 sarondi V ure precie in de zaal der Sociëteit RiCNia fff de Oostharen alhier VOORDRACHT te houden door ï r J HÖOIJKAAS Predikant te Rotterdam Ondwinetp Vergeving Van Zonden Vrgaloegang roor da Leden met twee Huisgtnooten Btrfc roor Niet Leden 0 5§ per persoon toto aal zal een bos Keplaatet wardeo wtt belugstelleiiden schriftelilk Oiider rpei of Vraaf punten knnneB opncra or era debat d t Ite B TES HAA K jjMfOi NMid lil tal de nuaiiid iaawfft a Namens het Bestaar O THIM ii f Secretarii t Ill MM met SLAAPKAMER of ALCOVE gevraagd roor eien Heer Opgave van conditien worden ingewacht onder Lett P aan het AdvertentieBurean ran KOK ft VRULANDT te Gondft D mdNgeMkeade bereelt neh beleefdelgk aan tetkat W4p qEN van Goederen mmém éém Funk en Soliede Bediening 3 D DS KEIZER Raam No 302 PUBLIEKE VËRÜURING Van bet Armenland van Stein in de gemeente ReeuwUk op ZATURDAG den 23 DECEMBER 1876 des namiddags ten 6 ure ten huize ran P VBBZULL te Seeumjk EN PUBLIEKE AANBESTEDING m mmmnm van twee boofdeinden met eene vaste brog en afUuitbek aan den tiendeweg te Reeuwljk De inschrgringbiljetten op Zegel geschreren moeten ter gemeente secretarie van Retitwijk worden ingeleverd uiterlijk den 22 DEÜEMBÉR 1876 De opening zal plaats hebben op ZATURDAG den 23 DECEMBER 1876 de namiddags ten 5 ure ten huize ran P VERZIJLL tapper te Reeuwijk Oe conditiSn ran verhuring en het bestek tot Aanbesteding zullen ter lezing liggen op de gemeenteeecretarie ran Retuwijk tot den 22 DECEMBER 1876 ran des roormiddags 10 tot des namiddags 3 ore Bnrgwneester en Wethouders ran Reamijk De Welk loeeSeeretarü De Burgrnneetter i lWBSSaSS F B BULAi U BRACK UfZIlW BSS BOIKKOOPlfö gerraagd in de Uzerafiaire bg Cl LAI GERAAR Gomu 12 Dec 76 T gpn primo MAART woidi T £ E U Ü B gmnaagd een net logeabel yi i i i Ii M op en der Singels den Hnoiprgs ran f900 niet te boren gaande Adres franco WWfen onder letten V A bg den Uiigerer ner Coaiaat STEENKOLEN 32 OBOVB KACBÜiL KOLBirnr kontant zonder korting afleveren VBIJ aan fili beMH dofroorb iten de Stad TBXJ Scheep JAN PRli CE dl Cle Kutoor TURFMARKT H 101 9mJê 18 Itoesatber WJ9 NATIONALE MILITIE FLA TS7mMNS NÜUUMWISSU Breda Riddei kerk De ondergeteekenden P W db JONG en J db JONG kantoor houdende te BiïiSfll én RIDDERKERK maken bg deze bekend dat zfl mét elkander eene Maatschap of Vennootschap hebben aangegaan tot het roor gemeens rekening aitoefenen eener Zaojp waamenUtig betreffende het leveren en stellen van fLAAJ SVBItVANOMB $ en NUMMSBVEBWISSELAARS voor den dienst der ITationale MaUt welke Vennootschap is gevestigd te BREDA en RIDDERKERK ea binnen het gehed Rgk zal word uitgeoefend r T ® B ® beleefdelijk aan bg Onder en Voogden tot het bezomn rmPLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWI8SELAAR8 voor den dienst deTStó Mihtie en hopen zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wglen hun Vader d HeerJAN DB JONG en de eefst onderteekende reeds sedert zoo vele jaren hebben mogengenietm Bg het sluiten der Contracten verbinden zg zich tot het volgende I Dat de Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hnnne verpligtingen stipt roldoen 2 Dat de bdaughebbenden gedurende den geheelen diensttgd in geen opzicht worden bemoegelgfct zoodat niet alleen de verantwoordelgkheid volgens art 61 der wet ran 19 Aug 1861 SM n 7ü voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zö ook teven den opvolgenden Broeder van dien Loteling vrg waren ingeval door btm volgens de bepalingen van de art 49 en 50 dier wet geene vrgstellinB mocht Innnen worden erlangd dientengevolge zat EEN GEZIN VAN DRIE BRÜEDEBa door het sluiten ran ééu Contract voor alles gevrijwaard zijn Belanghebbenden die verlangen mochten met de ondergeteekenden te onderhandelenworden mtgenoodigd zich met framo brieven te adresseeten met opgave waar en wanneer men hen verlangt te spreken Geen contracten worden gesloten als met de ondergeteekenden of wd met imnne zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Breda JAN db HOEDT te Einéhmm DIRK DB BRÜYN te Dubbeldam en TEÜNIS tak WINGERDEN te fl mWt IdoAmbacht P W J DE JONG RIDDERKERK 16 October 1875 j Een def Leden der firma of een der Agenten door ons aangewesen zullen tegenifoordig zgn MAANDAG te Gorinchem in het Koffijhuis cDe Beur bg den Beer Bbessbb DINGSDAG te Rotterdam in het Koffijbuis Café du Commerce böden Heer Schboobs DONDERDAG t Gouda in het Hotel De Zalm b den Heer Voi VfiUDAG te Dordrecht in het Neêrlandsch Koffijhnis bg den Beei Zahh Slijoi en Maagplllen Deze PILLEN die liodi Vele jireo met het bette gevolg tegen de lijm all maagVeiPSterkend ebraikt woiden door har werdiufr ds spUsvertering eeer bevorderen bijioad goed tegen de gal en zeer sacrtXt laxerend tgn ü o tegen 32Vi ut het dooqe aet berigt ran het gebmilc veikrygbair by de nafoUeads Heeren te Aaiaterdsm M Clobau b C Droog Uailiga weg O til Bleifwgk 8 v i Kiaata Delft E Wiltcbut Jhi BoBoiel Zalt J r d Vegts Delfehaven J B Weeterhoff n Deventer Gebrowl ïim n Dordrecht H J GilUy Gouds L Sobeuk op de Ho gitnsi Oorlnohem B J B Bowh troia I P Grarenhniie J Vitaer it Zoon in da Spsiittsat Haastreobt K Ooaterlmg Leudqn J T Terburgk Haarleaivantnatr Lekkerkerk A ilen Ouditeo Linschateo B Kruithof Rotterdam t Santen Kolff korts Uoofditeig Stolwflk Wed A Zyderlaan Schiedam Wed A H Bombouts ii i Tiel A J Faaseon 0 Utrecht Alteaa ie Kroon Stsnireg vm t D l keratr 372 Vlaardingeo M E Hoffmoan Tjadtn Zerenbuuen A Prin De SLUM en MAAOPILLBK beraid rsIgMMhet echte recept lUs door ay t 0aa aOtm M itUiUUtnd verkrygbMU gatteld bü dsa hssr USCHENK op de Hoogitnat T j LET WBLI o itMr Om elk diMiq der eckk en sllrtl Mlnc m jaren gebraikte SLUM en MAAOPIIXSN ia eeabiljet vooiiien at de haodteakening ran i i 80HBEUDËB apotheker welko handtaskeaiag litkook bevindt op het zagallak waarmsdt het dao iverxq eld ie Men geliere daar al attent op ta en liöh te wachten roor bet gebraik van ean oaauak sel dat men traoht in omloop te breagen mmi t OUDA SBOK van A Bwiojum BUITENLAND BilteDlandscb Overzlclil De Franiche Kamer kan de begrootingsdiscussieii die lij wegens de miuiateriéele crisis had geschorst weder roortietten De oriaia ia volgens een gisteren ontraugeu leltgram geëindigd Mao Mahou heeft gelukkig lugr nu hoe ourerstaiidig de raail was van hen die heai eeu riiinisterie uit de reobtenijde wilden opdringen of altbaus een ministerie dat de outbiudiug der Kuiner voorbereidde Het Journal Officiêt bevatte fristeren het beUngrijVe berieht dat Jules Simon als president ma den ministerraad en minister van biuiienlnnd cbe zaken de heer Martel als minister vuli justitie optreedt tarwyl de overige portefeuilles in haudm znn gebleven Vau leden van het vorige kabinet üe Maroère is opgeoSferd Naar het schijnt iieefl dus de linkerzijde afsuiid gedaan van hareu eiaoh dat generaal Berthaut bij het ministerie vau oorlog door een ander ton worden vervangen Dat een zoo bekwaam en aan de linkerzijde zoo invloedrijk mau als Jules Simon aan het hoofd van het kubmvt staat is een triumf voor de linkerzijde en voor de politieke gesohiedenis van Frankrijk rsn groote beteekeuis De heer Martel behoort tot het linkercentrum Sinds 1871 werd hij telken tot een der uudervoonitters der Kamer herkoaen Te Konstanliuopel is men het reeds eens over den vrede met Mouteuegro en Servië Montenegro krijgt eeuige vergrooting op voorwaarde vau huldiging dea Snitaus terwijl Servig niet alleea nieta verlieat maar KleiivZwernik wint Omtrent de conferentie wordt gemeld dat Engeland en Rusland elkaar al vry dioh njn gemulerd l e Kugflsche regeering ia aog wel tegen bezetting raanr niet meer in bi nsel Zy meent dat men onder ekere omstandigheden daartoe zon moeten komen maar eerst nog andere middelen moet overwegen en Turkye eeuigeu tijd laten De vraag schijnt dus ui a w tb ins aUchts te wezen of men onmtdieUijk dau wel in aker geoal tot bezetting zal overgaan En dit i eigenlyk slecht de vraag of men nu dan wel over een jaar tul beletten Waut gesteld al dat Turkije inderdaad er In slaagt eenige hervormingen in te voeren men kun onmogelijk aannemen dat het tot aller genoegen binnen betrekkelijk korl u tyd ook de gevolgen van eeuwenlang wanbeheer zal doen verdwyueu Europa zou dau ten slotte toch tuaschenbeide moeten komen Eu Rusland zou dan genoodzaakt wezen lyne troepen voor onbepaaldeu tyd onder de wapenen te hoiiden of ook ze BU naar huis te zenden met het vooruitzicht vau binnenkort weder te kunnen beginnen Vermocdelyk zullen dus wel alle pogingen worden aangewend om Engeland ook over zyn laatste bezwaar te doen heenstappen Indien iemand dau is lord Salisbury de man om in deze te doen wat weuachelyk is co uit Kouatantinopel wordt dau ook als de algeinrene overtuiging gemeld dat het Eugelsohe ministerie geen beter gevolmachtigde had kunnen kiezen De Duitsche Rijkadag heeft eergisteren het wetsontwerp betreffende de diSerentieele rechten verwezen Dsar de commissie van Begeeringszgde werd opgemerkt dat het hier niet te doen waa om terug te keeren tpt het beschermend stelsel maar om een wapen te hebben tegen die Begeeringeu die premieu vau iuvoerreoht hieven van sommige artikelen bepiuilde men eens vooral dat er geen düferentieele rechten zouden zyn dan was men weerloos bij het sluiten van elk handelstractaat Het Hougaarsche Lagerhuis besloot gisteren tot den aankoop van den Oosterspoorweg Uit Philadelphia wordt bericht dat men nog al f oeden moed heeft op eene vreedzame beslechting van et geschil betreffende de keuze vau den president Men denkt dat eene oommissie zal worden benoemd uit het congres ten einde een plan te ontwerpen voor het tellen der stemmen De geheele zaak zou dan worden behandeld door het congres terwjjl het Hoogste Gerechtshof als arbiter uitspraak zou doen Te hopen is dat in de 2 maanden die nog voor de officiëele teUing der stemmen verloopen de gemoeitfea wit bedsnn m sen n dat overtuigend moge blijken wie de gewilde president is Opmerkelijk is dut in Amerika zelf de alkaovertuiging is dat Tildeq de rrcfatmutig gekozeu president u en dat Hnijes minstens 13 a 1 1 stemmen op onwettige wijze verkregen heeft BUNTNENLAND GOUDA U December 1876 Velen zullen ongetwijfeld met genoegen vernemen dat liet Bestuui ouzer Spaarbank met Januari a s üok des Muandiiga zitting zal houden Hierdoor wordt wel zijn taak verzwaard maar ook wordt düurdoor lu eeue meer en meer dringende behoefte voorzien De sittingen waren des Zaterdags in den regel eerst luat uu 10 ure gceindi en menigeen die zyn spaurduitjiB wilde inleggert was een huif uur kwyt voor hijduurloe gelegenheid bdti Be Mdand igsohe zitting zul uitaluiteud voor teruggaven de Zul rd igsche voortaan alleen voqr inleg bestemd zyn Ouk deze maatregel zal bevorderlijk zyn om spoediger ben die lich aanmelden te kunnen helpen Wij kuuneii inededeelen dat op den 3eu Jaunuri a s vau wege de hier gevestigde Vfdeetiug van de n Vereeuiging tot Bevordering van het Volksonderwijs en het Schoolbezoek ëene ook voo hen die geen leden der Vereehiging zijn toegankelijke vergadenng zul worden gehouden iu welke de Heer A M Kollewyu van Amersfoort het wijord zul voeren Dikwijls ergerden wij er ona ssn en niet wij alleen dat goede tooneelvoorstellingen zoo menigmaal worden ontsierd door zoogenaamde Mululget die veelal niets zijn dan een verzameling vau ullerhaude fluuwiteiien Des Ie aangaaaaer is t eos dat het Woensd a s aan bet Uoudsobe publiek zal blijken dut er ook als guastnkje soms ieu kon gegeven wordeu van goed gehalte duar dun in de abonnemeutavoorstelling van het Rotterdamsoh gezelschap onder directie van du heeren Le Gras vau Zuijlen eu Haspels zal wordeu opgevoerd tfri H itg e i vau Emit van Goethem dat ecu waar juweeltje mag genoemd worden en dat uitstekend wordt weergegeven door mevr de Vries en den heer van Zuijlen Vooraf wordt gegeven Martha Daleme van Davyl De Rotterdamsche critiotis van het NedrrhmdKi Tooneel zegt daarvan o a het volgende De keuze van dit stuk bewees dat het der directie om den sleuu der beschaafden onder het publiek te doen was De beste krachten werken aan de goede opvoering mede De beide heeren Haspels waren uitstekend in hou rol De heer Faassen die uls Taldé in de DanickeJ i hen die hem als oude kassier gezien hadden verbaasd hjid door de veelzijdigheid van zijn talent leverde als Boulmier in Martka Dalemu weder een nieuwe en geheel andere type die door hèt publiek naar waarde geschat werd Men verneemt dat de ongesteldheid waardoor Z K H prins Frederik in de vorig week werd aangetjist geenszins van zoo ernstigen aard was uls iu de buitenlandsche dagbladen werd gemeld eu dat Z K H nog in deze week in de hofstad wordt terugverwaöht De beer J Venluys heeft wegens gebrek aan tijd het redaoteurschap van het Schoolblad uitgegeven door P Noordhoff M Smit te Groningen met het einde van den vyfden jaargang nedergelegd In zyue plaata zijn opgetreden de hh Dr G Penou en H de Raaf zoodat de redactie thans uit deze en den heer C van Riet bestaat Met den aanvang van den zesden jaargang verschqnt het blad in een grooter formaat De Eerste Kamer heeft gisterenavond haïe werkzaamheden hervat en op voorstel van den heer Cremers besloten met het onderzoek in de afdeeliugen van de begrooting te wachten totdat alle ontwerpen zullen zijn ingekomen Staten Generaal Tweedi Ka i ks Zittingen van 12 en 13 December 1876 Bij het voortgezet debat over hoofdstuk V der ataatsbegrautiog zijn in de zitting van Dinsdag nog vele wateratauts Kjuaestien behandeld en ook de regeling der spoorwegdiensten Een amendement van de hh Schepel en Zijlker bbtrelft nde een subsidie voor denaanleg van buurtspoarw geu iu Groningen is iuge trokkeu Vooraf werden eenige kleine ontwerpen behandeld en met algemeene stemmen aangenomen Van den heer de Casembroot is ingekomen een voorstel tot afwijking der gemeentewet voor plaatselijke belastingen ten behoeve van de gemeente Vlaarditigen In de zitting van Woensdag zijn verschillende tinteigeniugswetten en snppletoire begrootingen aangenomen zoomede de begrooting voor de landsdrukkery de ontwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingen in de verschillende provinciën en tot verandering der grenzen an ZuidhoU ind en Zeeland Bij Ie behaudeling der spoorwegbegrooting heeft de minister overgenomen een amendement van den heer Wybeiiga om voor de lijn Stavoren Leeuwarden f 250 000 uit te trekken en een ainendement van den Luybea om voor de lijn Zwaluwe s Bosch 100 000 uit te trekken De spoorwegbegrootiug is met algemeene stemmen aangenomen Dr Jan ten Brink de gevierde letterkundige en terecht hoog gewaardeerde auteur hield Dinsdagavond alhier eeue voordracht iu en vergadering van het departement Gouda der Maatschappy tot Nut van t Algemeen Hij bepaalde onze aandacht bij den bekenden blijspeldichter uit het begin der 16e eeuw Biedero die inderdaad ten voUe verdient nog mear bekend te worden want het is helaas nog altyd by velen het geial dat zij de buiteulandaohe lotterkuude meer aandacht schenken dan de Hollandsche en dat onze eigen dishura nog lang niat ovenl in den lande naar waarde geschat warden Recht aangenaam was t ons dauroin dat door den spreker vuu Dinsdagavond een stof was gekozen zoo geschikt urn een betere appreciatie te bevorderen van dat wat ons eigen land op letterkundig gebied voortbracht Spreker begon met ons den persoon van Bredero in enkele trekken te schetsen herinnerde er ons aan dat hy uiet voortsproot uit een aanzienlijke familie maar dut hy was een burgeijongen wiens vader al schoenmaker zijn da elijksch brood verdiende zopdat onze dichter eigenlijk geen opvoeding ontving die een geletterde kou heeten Aanvankelijk was hij bestemd tot schilder maar het peuseel te hauteeren scheen niet van zijn gading eu voor de beeldende knnsten had hij blijkbaar weinig aanleg des te meer openbaarde zich bij hem el spoedig dichterlijke gaven en t moet thans door ons erkend en geconstateerd zeide spr dat hij met zijne dichterpen ten slotte hetzelfde deed wat een Brouwer een Oitade een Jan Steen met hun penseel verrichtten dut hy namelyk evenals zy teekende het leven onzer vaderen en dat deed in zeer duidelijke kleuren Qelyk bij vele andere groote mannen in alle tijden het geval is geweest beproefde hij zijne krachten het eerst aan een genre dat het zijne niet was en dat nooit zou worden De kunstenaar kent aanvankelijk evenmin zjju juiste kracht als zyn bepaalden aanleg Bredero maakte eerst een drama trachtte zich tü wijden aan de tragedie doch zonder veel sucoes t Bleek weldra dat zyn kracht in t blijspel lug en al meer en meer werd t hem eu zijne bewonderaars duidelyk dut in hem een blijspeldichter stak van goed gehalte Een zijner eerste proeven was een dichterlijke oproeping van de Haarlemmers de bekende antagonisten der Amsterdammers om een wedstrijd aan te gaan in het drinken waaraan men zich toentertyd geenszins onbetuigd lu t en n dS in die eerste proeve toonde hy een grouKu aanleg voor t comische dicht Bredero onderscheidde zich vooral hierdoor van andere dichters zeide spr dut by was realitt in de hoogste mate Zync voorstellingen waren uit het leven gegrpp n gov n de personen de zeden en gewoon ten gehfel weder zooals ze waren en knnn n dus voor ons als uitiiiuiitende bronnen dienst doen waar wy den geest wiiku leereu kennen van den tyd waarin Bredero eu lyue tydgenooteu leefden Het is waar niet zelden waren zyne gedichten ook in zooverre een zuivere s piegeliag vsn lyn tyd dat de i eni