Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1876

oDg tain ta onstutmtge hartstoohten ran die dagen durio een weerklank vonden zoodat zelfs niet al wal Bredero schreef thans kon worden voorgelezen zonder hrdendaagsche ooren te kwetsen maat vele der geestigheden in zijne ediehten voorkomende bligTen haiir vcdle waarde voor ons behouden Bredero volgde ook in zooverre de gewoonte van zvjn tijd seidc pr om classieke typen tot modellen te nemen maar aangezien hg de classieke schrijvers in het oorsproiikelijke slecht kun verstaan dat uatuurl k uit den aard der raak a m zijn weinig geleerde opvoeding te wytea was moest hq zqn toevlucht nemen tot vertalingen en koos daartoe veelal Fransche Hij hulde de classieke ideeu in het kleed van zyn tijd n vereenigde alzoo het realistische en classieke dement hoewel bij hem in tegenstelling van Vele anderen outegenzeggflijk het realistisch element de hoofd en boventoon voerde in zyn gedichten Spr wilde e m r niet volstaan met een en ander ever Bredero ohs mede te deelen maar wilde ons don dichter zelf doen kennen of voor zoover wf hem reeds kenden iu 9 ruieuwde herinnering brengen hy wees ons daartoe op eenige vruchten van ijn Wiohterlijk brein als op De gestolen koe Heit Moortje enz enz Spreker droeg eenige stukken daaruit voor die deden zien hoe vele der onderwerpen toentertijd stof tot discours verleenende met die onzer dagen weinig versotildeu en hoe ook toen eveu ds nu r meoschen wareu die zich zilf voor vrij geleerd hielden in hooger sfeeren levende minachtend neer lagea op hen die hoewel in lagere verkeerend vrij wat heter aan de eischen van het oogeublik beantwoordden Immers ten bewijze van het laatste herinneren wc aan den bedrogen rijmelaar uit De gestulen koe n om d eerste uitspraak te rechtvaar li eii wij7 en We op die aardige samenspraken door bpr voor dragen waar zoowel in den eenvou 4ijcn burgerstand als in de deftige klassen bijv gesproken en geklaagd werd over de dienstboden die ook toen al ven ouhandig onvoorzichtig un babbeUiek schijnen te zga geweest al meti thans wel eens hoort vertelleu Voort hewijzcB de woorden door Bredero uit den aoud van het volk in ziju geestige samenspraken neergelegd dat ook toen de viouwen uit de achterbuurt n van de vischmarkt een zeer groote keuze van liefelijke heldwoordeu tot hun dienst hadden en dat de stjjging van den prijs der verschillende levensmiddetea thans een geliefkoosd onderwerp voor vele B jvere huismoeders evenmin een onderwerp is dat an jnist rniCttW kan worden genoemd Doeh genoeg De belangwekkende voordracht van den heer ten Brink werd t Jijdt geen twijfel 4aet genoegen door de opgekomen Nuts leden en haune dames aangehoord ta wij gelooven dat het Departeraents bestuur in den geest tol handelen van t meerendeel der leden door den spr van Dinsdag te k in een volgend jaar weder uit te noodigen den katheter aUiier te bestijgen De schrijver der Haagsohe kroniek in de OroH Ceur Beent te weten dat daags na de aanneming der be rootiug van binueulandsche zaken de onderwijswet inkomsn tal Al heeft hij zelf geen oog gehad in de stukken kan hij toch veraekeren dat de wet van den heer Heemskerk zooals zg van den raad van state by het departemmt is teruggekomen geene andere eouoessie aan de clerioaleu bevatte dan verplichte ohoolgeldhelfing Met hoofdbeginsel der voordracht W dat bet openbaar lager onderwijs regel blijft terwgl Toor een goed deel aan de verlangens van den heer Xoens vooral wat betreft de bezoldiging der ouderwqier en hunne opleiding is tegemoet gekomen Aan den heer W D Carsjeus is concessie verleend TOor een stoombootdienst tusschen Amsterdam Leiden Boshoap Gouda Rotterdam en Haarlem tot vervoer V u personen goederen en vee Een koopman alhier werd naar men zegt dezerdagen op een erfhuis te Cappellen voor lietrekkelgkUeine som eigenaar Van 1 een latijnich manuscriptover wetenschappelijke onderwerpen en gesehfeven oppapier in den jare 1313 2 een prachtig HoU ma nseritit op perkament en 3 een inkunabel van hetj ar 149S Tot Ambtenaar ter gemeente Secretarie te Reeuwijk is benoemd de heer P J Cloos thans in gelijke bettckking te Ermelo Door de vergadering van aandeelhouders der straatweg Gouda Bodegraven is met groote meerderheid Tan stemmen besloten de heer Spruit te Amersfoort met 1 Januari a s te ontslaan als opzichter over die trutweg en zijn commissarissen gemachtigd een anderen opzichter te benoemen Dinsdag ochtend zyn naar men Verneemt twee VKiwman8woningen bewoond door G van HouWWinge en W van Harten onder Oybeland tMMl afgebrand Da by syn Tolgetu verirooirbaK geruchten Mjnn 20 stnjft vee omgekometi terwijl de paarden nog bi liouden bleven De brand wordt aan kwaudwilliglieid toegeSdirevcn Ren aantal iuge tcueii te Amersfoort hebboMi zich bg request tpt Uedeputeerde Staten e Z M den Koning gericht met verzoek de onlangs door dm Kaad vastgestelde wgzigiiig van de veionleuiiig lutrtkkelijk de plaatselijke direcfe btlasting met goed te kiuren als strijdig met de gemeentewet Gisteren heeft bg Diepenbeek op den Grand Centraal Beige een ontsporing plaats gehad de weg was versperd maar dadelgk is voor de overbrengst gezorgd en des namidags tea 4 uur was deMienst hersteld Ëen der beambten is doodelyk gewond U D De Gemeenteraad van Vendam hweft een aanklacht wegens huon en laster ingediend naar aanleiding van een ingezundcn stuk onlangs in de A A cearf Ct geplaats De inzender mr G N en vier anderen zijn door den officier van justitie gehuurd Het hoofdstuk Financien dei staalHbegrootiiig vuur 1877 is aangevuld niet een artikel voor uilgami vallende op de versmelting van zilveren 8taud Luiii j cii tot baren en verkoop daarvan met daarop vallende kusten waardeverschil enz ten bedrage van 3 milliuci en zulks ter uitvoering van de nieuwe muutwet reeds door de tweede kamer aangenomen De munster verklaart dat de tegenwoordige zilverpnjs ad 651 4 enüe per ouuce standard hein ouder de tegenwoordige omstandigheden althans te laag voorlvuiut oin enkel ter vermindering van onzen zilvervoorraa l tot verkoop over te gaan en dat hg dus zoolang in die uiiistaudiglieden geene verandering komt alrori ns tot verkoop enkel met dat doel te besluiten den veideren loop van de zilvcrmarkt nog wat zou willen afwachten Geene verkoop en van zilver zullen plaats hebben dan in overleg met de directie der Nederlaiidsche bank Het aangevraagde crediet van 2 miUiuuu kuint overeen inet het aangevraagde in Mei bij het ontwerp iuuutwet De ïrittche Ct betoogt dat het onderwgs nooit tot den bloei zal komen waatvoor het vatbaar is zoolang het een deel uitmaakt van de besognes van den inintster van btnneiilandsche aken De regeeniig in Nederland handelt in zake van het onderwgs wel niet belemmerend maar zij helpt en steunt het onderwgs ook niet of althans heel weinig wat de practijk betreft terwyl zij toch zeer nuttig kan werken duor raad en voorschrift Sr bestaat bovendien een gioote leemte in de scboolwetgeving de wet zegt niet wat er gedaan moet worden om nalatige gemcenUibestureu tot hun plicht te brengen Het onderwgs was tot dusver stiefkind en verkreeg slechts wat de letter van de wet gebood De Cl herinnert zich geen enkele uitgave van belang vour het onderwgs die niet door de vertegenwoordiging op de begroeting is gebracht Men kan echter den min van binuenl zaken van deze schril Iheid geen verwijt maken t is hoofdzakelyk het gevolg van de ongelukkige combinatie van bestuursafdeelingeu onder het ministerie van binnenl zaken Kan de oprichting van een afzonderlijk ministerie van onderwijs er niet door dan wenscht de Fr C £ dat de afd onderwijs naar een ander departement worde overgebracht De minister van justitie zou waarsohgnlyk de aangewezen man zijn om voor de belangen van het onderwijs te waken hg beeft het best den tgd is t minst door budgetzurgen gekweld en heeft bovendien een moreele aanleiding om den bloei van het onderwgs te bevorderen want hoe beter onderwijs zooveel te minder misdaden en wat aan scholen meer wordt uitgegeven kan aan gevangenissen worden bespaard Dezer dagen zgn door twee jagers van Z K H prins Hendrik onder Eemnts twee vossen gedood Bij het opgraven van hun hol vond ftieu niet minder dan 5 hazen 2 konynen 3 eenden en 24 kippen In etn werkje ovet de brievcnpost van den heer de Rotschild vindt iBen o a de liyzondcrheden opgeteekend dat niettegeustaandt de uitbreiding die het postwezeu overal ook in Rusland heeft genomen er in dat onmetelijk ryk nog 106 plaatsen zijn waar slechts eenmaal per week de post aankomt op een paar komt de post slechts eenmaal per maand aan te Amguisk en Okhotsk en optwee slechts eenmaal per jaar te Giliguita en in de haven Petrapawlosk In 1873 werden in Frankrijk 542 885 278 postzegels verkocht inDuitsohlandin 1872 476 366 918 Ve vinding van Rowland Hill is thans over alle streken van den aardbodem verspreid Men leest in het Utrteitsci Dagblad dd 12 dezer het volgende Wegens de hooge pryzen van de aardappelen in DoitadilsDd zijn tot heden nog geens schepen daarmede bevracht aangekam p dat dit hier de pryteu hoog doet blyven last lich licht begrepen I Bij het voortdurend zachte weer wotdt iin door de hoveniers op de akkers druk gewerkt Jp het zetten van wintervruohten Op de akkers waar zich thans het wintergraan bevindt worden zeer vele slakkeu aangetroffen De president van den Oranjevrgstaat i 19 October juiigsil van zijne zending naar Engeland te Bloem fontein teruggekomen w aldaar er feestelijk inge I haald eu ontvangen De commissarissen der Muni j oipaliteit hebbeu hem een adres aangeboden waarin I zy ouk namens de inwoners die zij vert enwoordigu spreken van hunne j beminde onafhaakclgkheid j den wensch uiten dat de vriÜBtaat eene onafha kelyke macht van Zuid Afrika moge blyven Uit de Zuid Afrikaansche Republiek verneemt men dat omstreek 400 boeren uit de districten Pretori Middelburg Heidelberg Waterstroom eu Busteiburg zich gereed maken om als vr wiUiger tegen BeeoOKnie op te trekken I Ue verkiezingen van een Staatspresident zullen in de verschillende wgken plaats heiibeu van 16 Pehr tul 15 MiMirt e k Buiten den heer Burgers wordm als Undidaten genoemd de hh Rudolph Feunant Mc Farlane Brand de VilUers eu Reitz Dl president der Vereenigrie stalen van N Amerik heeft aan den president der Z Afrikaansche Republic den volgenden brief gezonden Groote en goede vriend ik heb den brief ontvangen welke uvte Excellentie goedgevonilen eefiaan niij te richten onder datum van 19 Mei laat 4 gelukweiisehiiigen aanbiedende by dr gelegenheid vanden hunderdsten veijaardag der onafhankelijkheid vi dat land Gelgk gg veronderstelt zyn soortgelyk grlukweuschingen ontvangen van de hoofden vanandere vreerade staten doch geene is meer welkomgewet t dan de uwe ofschoon de ZuidAfrikaanscHeRepubliek eene van de jongste der onafhankelijkenaties is Do vergelijkende achtenswaardigheid vandeze 18 echter niet altyd i verhouding tot hareoudheid hare uitgebreidheid of zelfs tot hare niadft daar de onbeperkste hulde dikwgls behaald worfltdoor hoogere wgaheid van instellingen en van opeabsre mannen welke zich openbaart door hunnen in vloed op het algemeen welzijn Men mag geloovep dat uwe Republiek in de tegenwoordige tydsomstaudigbeden 111 dat lioht mag beschouwd worden euals beluvendo dat zij op haren eigen honderdsitrnVeigaardag ook hartelijke gelukwenschen van ha estaatkundige gelijken mag verwachten Ik bid God dat Hij Uwe Kxceilentie onder Zync heilige hoedeneme f Geachreven te Washington n r Uw goede Vriend U 8 Grant Naar alle waarschijnlijkheid zal de heer Burgenals president herkozen worden hetgeen voor de toek mst der Republiek zeer te hopen is Ds Lion Cachet is tegen die herkiezing nu zJf aan bet blatengegaan maar hü blaast aio hard dat men vreest dat hg er aan barsten zal Hij beeft m de ZiaiAfrikaan die te Kaapstad verschyut een brief geplaatst zoo vol bitterheid tegen den heer Burgen dat men als zijn naam er niet onder stond uifitzon kunnen gelooven dat die afkomstig was van e nleeraar van den godsdienst van liefde en vrede Zjjninvloed is echter naar men beweerd wordt zeer aanhet tanen UU Tot de curiositeiten die de Parijsche werdd ientoonstelling van 1878 zullen opluisteren zal weder een luchtballon behooren aan kabels vaitgeinaakt to pleizicrreizigers tot eene zekere hoogte te laten óp stijgen Ook in 1867 was te dien einde een ioortelijke ballon vervaardigd de eerste van ene stof volkomen ondoordringbaar voor hydrogenium zij deed onophoudelijk dienst bevatte echter nii t meer dan 6000 kubieke meter hydrogenium en kon nfet meer dan 10 personen 260 meter opvoeren De ballon lie nu voor de tentoonstelling van 187Ö een der graat attraetion worden moet zal van grotrter kaliber zijn Zü zal 20000 kubieke meter gas fahouden een iniddellijh van 34 hieter hebbeh en 7 meter hooger zyn dan het platform van hel observatorium te Parijs Zg zal SO personen BOO toeter kunnen opvoeren dat is drie I een half maal hooger dan de grootste pyramide van Egypte Z9 ioB met nog zwaarder last des gevorderd knmien opslygên Werd al hare kracht gebruikt zij ïod eene gewdne locamotief met machinist en stöler Van de rails naSr de wolken opvoeren De stdf aarVah zü verlftüifdigd Wordt al 4000 kilogram wegen en uit linnen en caoutchouc bladen bestaan beurtelings op dkanter geplakt alles Act eenige lagen verbis bedekt Tolkomen ondoordringbaar voor hét hydrogenium en wit geschilderd om het effetet der zonnestralen te verminderen Als deze balloh gevold en met dé siibilit aan den grond bevestigd is zal iij een vr re oom zgn zich boven alle koepels to het Champ de Miir verheffende 50 meter noOg dat is 5 meter hooJer dan de Are de Triomphe te P rijs en 7 meter hotfer dan de Venddue kcAom D gMhMedlykie iufl A S er ban n rdh en aiiKelhal ray aaatirer ï endetbn wp v i het ntt zullen bijM negen mijlen laag zi De schuit zal den vorm van eene rende galerei en een omtrek van 15 meter hebben De ballu n wordt zoo stevi samengesteld dat zij een winddruk villi 60 6b meter per seconde zou kunnen weerstaan ihdien er inden waren die zulk een voortstnAeMle vermogen hadden De kabel waaraan het gevaarte opstijgt en bevestigd zal worden heeft naar de berekening van den Ingenjeur die de hydro geniumbaTlon voor de tentoonstelling te Londen in 1869 ontwierp en op de vervaardiging bet tot icht hield hbOgsten 10 000 kilogram trekking te weerstaan en zal alle veertien dagen aan eene proef worden onderworpen door middel van machines met eene drukking van 8 atmosfèeren Ben deel der schuit zal tot kabinet voor natuurkundige onderzoeking van idle werktuigea voorzien worden ingt iickt Na de tentoonstelling 2al deze ballon voor de wetenschap beschikbaar zgn en de gelegenheid nanl iede i t m door een bijzondere inrichting der schuil 2lJ UiJÜ meter te kunnen opstijgen zonder dat de lucht vuur de ademhaling gevorderd ontbreekt Beeds meermale werd melding gemaakt van de ontdekking muziek over te seinen door middel v m het eleclromagnetisrae De ontdekker is professor Bell uit Boiton Onlangs heeft hy daar de proef met zgiie itftviading p een telegraafkantoor gedaan Eerst ving hij over de lijn ecu gesprek aan met een ttlegnfist te NewYork hield eensklaps op en speelde op zgn phonetisoh orgel het Amerikaansche volksli d Toen trieg hy over de lijn aan New ïorfc Hebt ge wat igeboordf Het antwoord was onmiddellijk Ja de muziek van ons volkslied Laat ons nog wat anders Ituureu Prof Bell speelde toen Auld Lang Syne en vroeg weer aan New lork wat men vernomen had waarop van daar geseind werd Duidelijk de melodie van Auld Lang Sj ne in versdhillcude variatiËn De Amerikaansche bladen hebben het zeer druk over de bewonderenswaardige ontdekking die de telegraafkantoren in concertzalen kan herscheppen Met het overseinen van de meuscbelyke stem is men m niet over hoewel Beli s ontdekking daarop tMh vooruitzicht opent AU eene zeldzaamheid wordt medegedeeld dat gisteren onder Qemert een prafhtjg hetit geaohousu werd wegende 228 halve kila Onder het opschrift FjCu onflerwgler IiehObdigtl wprdt in het Kaapsche Volkiljlad een onder i er gevraagd aan de Anudeelhebbersschool Ventersbuig Het salaris is £ 225 en vrge woning acht vrachten brandstof nl zes vrachten mist en twee vrachten buut Behalve de kundigheden in zijn Vak wordt van den persoon die voor deze betrekking aangenomen Zfd wiirden ook vereisoht dat hy de Bybelache waarheden van harte zal zijn toegedaan Aan een ingezonden stuk in de Ooticke Courant untleenen wy de volgende medodecling Nadat in 1620 in de gemfente Schore voor het eerst ew sAoolmecHer benoemd Was wendden schout n schepenen van 8cbore en Vlaice iich in dat jaar tot geeomimtteehle Raden van Zeeland met een versonck om te mogen hebben een anderen schoolmeester als hebbende er nn een die reeds rteer 4an tyenjseren Bonder vrught voor de jenght is werksaem geweest door d onbeqnaemheit dat hg niet veel geaehrifts lesen en can noch oock reeckenen met penningben noch sijfferen en t n soodat de proehién niet gedient ens Himet deseu en denprediciint ouderlinghen etule dyakeuen hebben hem afgevraecht ofte hij gheen sohole wild houden heeft voor andtwoort gegheven Neen Soudat sg genootsaeckt sijn geweest een anderen aehoidmeestcr tot prochielasteu te stellen die de kiudtren voorloopigh leert D erom sijn wy voorss supplianten OOtmoedich biddende dat UB Mog ghelyve hierin te veTsien om reeden dat in onSe proehiën maer drye ofte vyer gheletterde mensen en syn die leesen eiide schi en eonde quamen die te sternen daer cu is nyemant die de pi ochicn regheeren séude connen Öp dit verzoek namen gecoinmitteerde Raden het I bealurt den supplianten toe te staan een andereu schoollaeeft te benoemen doch den in funotie zyndeu het voorlezen en voorzingen in e kerk te laten terwyl het traktement v m lOO van den voorlezer en voorzanger tpssohen dezen en den nieuwen schoolmeester veraeel d moest worden De vroegere titijilaris yierkoos van deze mildheid Whter gpen gebr J k te mikeil en ruimde geheel het Vflfl voor ïyn dpvolger Over dezen werden geen Mh en TrfeeT vernomen daar hij zijne betrekking 46 jjTen lang tot aan iqn iaoi waarnam tlefuimen tijd geleden vestigden wij de aandacht onzer stadgenooten 9p een iaak die allezins hunne hiiiicbt vèmHBItde On ef d n titel van yBloemen op het pad van den wertAnan wezen wy er hen op t Iwynttalekeid enqees eldeia de liefhdbhery voor ffei vftftftai eraitti aftr ek hoi örtfi iléüpid eiz o ld d i irerki Misstaiid Igóu beror rd Onze woorden vonden toen niet veel Cgval wij willen echter nu op dit gebied een artikel medededen dat wy vinden in den Volksalmanak voor H77 nitgegeveii door de Maatsohapjjij tot nut van t algemeen en dal wellicht dezen of genen t plan zou kunnen doen opvatten ook lu Gouda eens een tentoonstelling tl doen pkats vinden wat elders reeds meerandeu plaats bad De eer een goed voorbeeld te gevi n beeft men indertijd toen wy er over schri ven van de hand gewezen wellicht dat men het voorbeeld elders gegeven nn wil navolgen Met t oog daarop verleenen wij onderstaand artikelin plaats 1 F L O B A L I A In den laatsten tijd openbaarde zich op philanIhrupisch gebied in versobeideue steden van ons land een nierkwa inlige beweging die niet kon missen de opinerkzaaioheid te trekken zelfs van hen du icli anders voor dtigeiyke dingen koelen onverschillig toouen H t zal nu vijf of aea jaren geleden zijn dat de bloemist van de Djuinère Ba kfr te Zwolle daartoe duur Kijn meesiirts gemaclitigd in t voor aan een aantal lit den lot den wc rkmausstand bi hooreiide teiiige blueinzaden uitreikte om die te zaaieii n de plantjes op te kweeken Ook de daartoe noodigc iiloeiiipotten en aarde werden hun die dit verlangden o niet ventrekt In den daarc ol iiden zomer werden die lieden in de gelegenheid gi steld t toonen wat ze ir van gemaakt hadden de heer U ind zoo htet die bloemist organist erde er een soort teutoonsttlling van in de stad en slechts weinigen ontbraken op hut appèl over het algemeen niueicn de planten welke uu die zaden wareu opgi kweikt een zeer goeden dunk gegeven hebbeu van den lust bg t volk om zich daarmede bezig te houden Ziedaar bet begin van die zoogenuemde Floralia teiitooiistellingen waarvan er tn dexeii zumer in versohillende steden van ons land werden gehuiiden Geheel te ourechte werd liewecrd dat dit denkbeeld in de hoofdstad des Rijks omklemde Dit ia niet zoo wél wisten eenige wakkere Amsterdammers het weldra tot kloekere ontwikkeling te brengen maar ohv s hi8ig of deze al dku irfet keunis droegen van t geen t Znidle hifi iltta gegreiieii aan de hoofd haiid van Overijscl foiBt de eer toe de eerste geweest te lyii in deze rg Het ia jouwens meer gebeurd dat een denkbeeld by verscSilIende personen op ver van ilkander verwijderde plaatsen en onafhankelnk vIB clksuiler te gelgk ontstond juist toen de tyd voor de uitvoering rijp was Mpge hel echter toen nieuw geweest zg n hier te laade 1 het pluldftthrupisohe land bij uitn ineiidfa id ook W l en muéi lfkt phiiaathropie in Engeland was het dit lang niel meer i Ur had men dien weg tot bevordering van volksweteijn rei ds sinds lang bewandel telkens met klunmeiid succes liet w ts dus een plant van vreemden budem ni uir die tot oni ov rgeJl acht w ldr l bbjk i4 fcier al de vereischteu te vinden welke voor eeti snelle ontwikkeKng noodig afn Ik ieg een mdlt ontwilkeHng Ooit oen gezonde liet IS vooralsnog moeilijk op deze vraag een beslissend antwodrd teeeven Trouwens wat van waarde zou zyu hier zou liimt vSn onwaarde blijken te wezen ehlers Waar men het tot dusverre hier te lande beproefde slaagde men aauvaukelyk by nitnemendbesl men beproefde het echter met overal op gi lyke wyze en vau daar dat de uitkomsten niet overal even verrassend waren Op de ééuc pl wts groeit de plant wild en slank op elders daarentegen langzamer doch steviger De ondervinding moet nog leeren waar ze het rijkste zal bloeien en jp den duur de meeste vruchten za opleveren Nadat te Amsterdam het plan tot het houden etnerTentoonstelling van planten door den handwerksstandgekweekt w s opgevat tn tot een oed einde gebracht had de zich daarvoor georganiseerde Commissie haretaak geëindigd en besloot Ze dns uiteen te gaan Dit was in den vormi maar t lag niet in de bedoeling van het meerendeel barer leden om zieh vandat oogenblik af aan lalae pogingen te onttrekken Ja men nchtte het raadzaam na men de zekerheidhad dat het volk er mede gediyid was een Vereeniging te stichten die zich ten doei zou stellen iederjaar een dergelijke Tentoioustclliug te honden Alzoogeschiedde het en weldra vernap men dat te AmSterdam een Vereeiiiging Floralia was opgericht die in het voorjaar aan den handwerksman of ie leden van zijn gezin tegen een kleine vergoeding plantjes zou uitreiken Om die in den nazomer op een Tentoonstelling in te endan wanneer aan heb die ze t best hadden yerzor d en opgekweekt even Ms ten vorige jare een prijs zou woVdên uitgereikt geeviiredigd aan den min of iheer gttnstj n t 4stand waarin de planten xpudeu verken jl mjsnhad Ie 2e en 3e prijzen terwyl men dan bovendiende kiit4e eB dm l pq W Jot een grpjt feest wilde uitnoodigen Wordt vervolgd Parijs 13 December De Agti Uwm maakt een telegram uit Koiiatoutinopel openbaar waarin gemeld wordt dat de conferentie het eens schijnt teaqn over het aanstellen van een christen tot gouverneur in Bulgarije Zy wit zich in de eerstvolgende zitting bezig houden met Bgsui maar daar le Oas aarijl 8 ba en Doitsehe gevolmaelitigden gevraagd hebbei pm Aet hunne regeeringen in overleg te treden kan de oonferenüe geen besluit nemen Berijjn ia December De Sijksdag heeft bet voorstel van den heer Windlharst onl de opheffing lan de yzerrechten voor den tijd léa tWee jaren te st rsen verworpen met 2Ü1 stemmen tegen 116 MARKTBE ICHT fe Gouda 14 Deeeniber Bg kleine omzet was de stemming flauw Poldertarwe puiki yU 7J a fji ii Mindere ƒ 10 76 i Il 50 Rogge puike jff 80 a f 8 iVBndefe 7 a ƒ 7 5 Voer ƒ 6 619 a 7 i Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Mildere ƒ 6 25 jfl 4 Haver zware ƒ 5 a ƒ 6 50 Lichte ƒ 4 a ƒ 4 7B De Veemarkt met gewonen aanvoer den handelving vooral in eerste kwnKteit vette varkens vlpgverkocht iliMVi Ka is van ƒ 28 a ƒ 32 hw w7 Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 W eiboter ƒ 1 36 a ƒ 1 40 Burgerlijfce Sta B dJJHöouda Z GEHOREV 13 Uec J d wderi Doof iaènsfiEJl C t r d r W l T Otr Kl tllLN U Dec S f Frang O m HM ElILWll 13 D P lie Jong en J i SanjS J idi dfr Strict en W A Kr jn vaD dff Valk ea 1 r Holland Boigerlyke Stand van ondentakade Uemeéuten van l 1 j 1 7 tot IJ Deo lafO f J Jsgai a Moordrecht l f 8 JEBORGN Mattfaijs ouden vm tt t Tooren ës V Uortel iotiffiiiM Adriaoa M d t C L J BrnggSaiaiil eu L Prince Ane oaders I vaa Tilburg B W 1 V a der Vuoren OVSRI S0EN E de ketfit 10 d ÜNUEKrHUUtfD A Verbarg U krk wed A Verburg 43 1 GEHUWD e D Ven ir l f lt Bloot 1 j OouderaJc eHBOHEN 1 Dee KIn odjére P Slam ea E 8 ltk 9 Johaoua ouders J Ooeteroiaj en ü de JoDfC 10 Jan ooderg J Tuier en I TVijt 12 Aart osdert C Visser en K VersoliaDr OVLRr EDBP 10 Ws f jtk Bsttog cAt na O Noordepaef SS j 1 i r ONnERTRODftD Geen GBUCWD Qeese j f j i f StrtwiiK I m fiv blSOSEN 7 Dtt ll L ond r nihsIwUM lit borg 12 Cornelia JMob ouder VerdeoU sa A OjatroBi OVEKI BUEN 8 Dec N TreuVen èdhtgea in deilaan 80 j OMlERTROUWb Geaae GKIltWD Geene Crt I at imménihi EMbrii d idera C ta h V mt m M Hulamnn 13 Loareua Fraocivoa au tra J i Jfl l a eu C Ooalerling OVERLEIIEN 10 Dee A M ttiker 8 j 12 C Egdemin echteen van K Rietveld 81 j ONUEKJUOUWOi Gseae 6EHU Ui Geene Heeuwijk OEBOaiSN S Dec Frags oudera A Oaweneel X t van der Starre 7 Badje boden H ErakB M B uwt i Johmiu ouders B UtA m A Difea I OVEflLEDEN 7 Deo J fan Greoniugen echtgea taa M Oosirnm 70 j II i d iti Büfg W jt 1 ONDEHTROUttD Geene GEHUWD 18 Oec 1 Zv oaDblil wed A Both 44 j eu C Bjth 28 j Waddinxveen GEBOIfEN Neeltje onders P Coniee en K i Slinger Adnana r rnetlA oadera J van ÏVk en A fan Dam Pieter ouders A Bosbergen eu S Verwey OVEKLEnlN L IM 9 m J K eiO via M Verbij 67 J C Goosen geb met J Vergeer 6 J JT van Groos geb met J Soatene 51 j ONDBRTROUWD Geene GEHLVVD W Blonk wed van A Ukervdd en J koster wed taa J Zsdjnenburg T V D i HNr en MavronJ PEITER qi BooHov bebiigen mm n nk v de i e I bewijzen van deelneiping by van gelegeulieid dé geboorte huns Zoon pptvangan VISITES iullea ï s iond g deu 17en4eMr