Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1876

SPAARBANK te GOUDA Aan de belanghebbenden wordt bericht 1 dat voortaan te beginnen den 8 Januari e k AFZONDERLIJKE ZITTINGEN voor de terugbetalingen worden gehouden en wel eiken Maandagavond van 8 tot 9 aie zoodat oe Bank des Zaterdags hare zittingen zal honden ALLEEN VOOB B£T ONTVANGEN van inleggelden dat het bgschrgven in de aanteekenboekjes van renten over 1876 zal plaats hebboi Maandag den 15n Janaari 1877 s avonds van 8 tot 10 ure Conunissarissen der Spaarbank voomd KIST Voorzitta Gouda 14 Dec 1876 RÜUTBR StcrOarit Zondag 17 Ikcemlier W 1921 1876 GOUDSCHE COÏÏRAWT Meuws eo Advertentieblad voor Gouda en Oiüstrekeu Matloiuüa beloonlac van 16 600 FR Groote GOUDEN Medaille aan T Laboche UEDAILLE OP DB TENTOONSTELLING VAN PABUS 1875 Igftljk Ttnii m dt tciileiiie b tUmn Ptamatiache Schete in 1 Bedrgf door Ehiei VAN GOETHKU Aanvang ten ZEVEN ure PfiLIZBN DBE PLAATSEN Voor Hfl Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaanderij f 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen voor BH lateekenaren zal plaate hebben op DINSDAG 19 December 1876 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats WIT Alleen HU Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HU Inteekenaren welke penooniyk verhinderd zfjn Het Bareaa tet ket bespreken der plaatsen is geopend Woensdag 20 December van aes morgens 10 tet des namiddags 3 are tegen betaling van 10 Cente voor elke plaats fÊf HH Inteekenaren wordt herinnerd dat 7 tMeen des Dinsdags Avond nog Dameskaarten tegen den iuteekenprgs te ver 1 krggen zgn NNnens de Directie der Sociëteit OSS GESOBaBU Mr P J SNEL Prtndent H JAGER Secntarü Mii deie heb ik de eer kennis 1 8g P dat ik heden mflne Winkel GEOPEND HBB mft DBBCHTB volkomen AFTaEKSEL DER 3 KINAg KRACHTHERSTBI I END TONISCH XN KOORTSWXIUCIfO De ECHTB QDINA LAHOCHB ia een zeer aangenaam ËUh ter liotwelk uithoofde dcp bijzondere bereidingswijze van I4AROCHE at de werkzame bestanddeelen der 3 beate Kina soorten geel rood on gnjs bevat Zijne Voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintig j ing siiccps togen Verzvahhing of moedelAttshcid vt iaghwalen Kritische leeftijd en tcgtn do bekende koortsen der vochtige landen PAUIJS 22 rue Drouot en in Apotheken cAé Gillliilffll Of de LANGE TIENDEWEG No 28 Beveel mg minzaam in die gonst van mgne geieide Stadgenooten aan Wed H C SPRUIT hmda 15 December 1876 GEVRAAGD EEN EMKSSNECET i Tolkomen bekwaam voor het BOËRENWERK bg een Weduwe in de Provincie utrecht Brieven fnuteo bö da Wed ZILVER te HarmeUn HOLLAyDSCSB lAATSCHAPPU VAN LANDBOUW AfdeeUug GOCDA en Omstreken Bg d op 18 December 1876 gebonden VERLOTING TM DRIE LANDBOüW WERKTülGEN is ten deel gevallen aan r 207 de Grasmaaimachioe Nr 4 de Hooiscbadder en Bir 242 de Paardenhark Namens het Bestnsr Seenlarit Ptmimgimater D NUGTEREN wïsif A Brinkman teGouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kdnsthim te üoudjl Derde Voorstelling ia het Abonnement DOOE DB $ itmt lottf rdamsilti schomvlrurgccrwniginii onder Directie van de Heeren 2 u Aas van zdyleh a haspels Woensdag 20 December 1876 Tooneelspel in 4 Bedreven van het tThéatie de rOoéoa uit bet Fransch La maitreete Ugüime van Louis Davïl I Gevolgd door § STEENKOLEN Nog sleobtB weinige dagen is de lading BDHR GROVE KACHEL KOLEN IN I OSSINO waaruit wij VOORTDUREND tot ontant onder korting afleveren VRIJ aan flnis bezorgd of voor baiten de Stad VRU Scheep JAN PWNCE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 14 December 1876 Zonder de middelen te gebruiken komt men niet tot het doel Dit is eeue waarheid die niet te ontkennen valt Immers zonder middelen te bezigen komt men niet tot het doel oi oogmerk dat men zich voorstelt Elk menschin de maatschapp streeft naar een bepaald doel en neemt de middelen welke er voor vereischt worden te baat Doch by allen is het doel niet hetzelfde En echter is my een doel bewast daar allen ryk en arm jong en oud naar streven en dat om versierd te zyn met eenen schoone Haarbol Het middel om dat doel te bereiken is voorhatideu het is gevonden in de OUD CARlüAGKNA 8 BERGPLANTEN OLIE Bereid uit eene plant die op de bergen van Ond Carthagena groeit en volmaakt door andere iraeparaten bezit zy die eigenschap dat zg het laar bewaart voor uitvallen eu voor vroegtydig § rys worden Door het gebruik dezer OLIE oei men nieuwe wortelen ontkiemen en allengs verkrygt men een fermen Haarbol Om het middel aan te wenden behoeft men zulks om den rys niet te laten elk Flesehje met een ebruiksaanwyzing kost slechte 60 cente Yerirygbaar aan het Hoofd dépót bü A BREET VKLT Az te Delft en verder by Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Zooif i M r 2 Westewageitr A REiJNARDT Oostpoort A PRINS ZeetnhUztn sflALHbUDENO Fabrieksmerk iredcponeerd GENERALDEPOT Aanbevolen tegen afmattinb van leeftijd of VEIIMdEIENIS BLOEPSOEBREK of Eljne KLEURLyOSHElD BLEEKZUCHT to LANSZAMi HERaTEI LINO GEVOLÖEiM VAN HET KRAAMBED eiu Amsterdam bij H H Uloth et O Openbare Vri wllli 2 e Verkooping op WOENSDAGden 20 DECEMBER 1876 des voormiddags ten 10 ure in het NIEUWE SOCIETEITS GEBOUW aan de Brug to Waddinxvetn van circa 2 eeer beset met Bagger gelegen in den Polder Bloemenaaal achter den eigendom van H KRAAN en den Ouden Baars onder Waddinxteeti in twee Perceelen Breeder by biljetten en iaformutiën ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR to Waddinxvetn wmumi Uitgave C middelzware stokken voor Piano verschynt in 12 maandelyksche afleveringen Rrys per jaargang 3 20 INHOUD der 3e aflevering RICHARDS Op 67 InderFremdeRonuuwe GBOSSHEIM Op 9 Daheim Romanze HELLER St Op 45 25 Etndes No 1 WENSINK Good bye Charly Transeriptioo Voor slechte 80 cte in een geheel vierendeelaars ontvangt men dus iedere maand eene a evering van 16 compres gedrukte pagina s dor meest gezochte salonmuziek iui f im Uitgave O gemakkelyke stukken voor Piano verschynt in 12 maandelyksche afleveringen Prys per jaargang 3 60 INHOUD der 3e Aflevering BRÜNNER Schule der Gelauflgkeit No 1 HANDKOCK Op 58 Scherzino HflNTBN 4 Rondo s Op 30 No 1 Ricoiardo CZERNY Op 158 Sonatida a Allegro b Andui Voor slechte 90 cte in een geheel vierendeelt aars ontvangt men dtu iedere maand eene afevering van 16 compres gedrukte pagina s gemakkelyke salonstukken Men kan voor een geheelen jaargang inteekenen by den Boekhandelaar INSCHKUVING VOOB UE Nationale Militie EERSTE KENNtSOEVINO BUBGEMBBaTEE en VVKTHOUÜERS det geinteute UouUu Qezieu de Wet ran dea IMeu u u9tus ISUl ataaUilad uo 71 betrekkelijk de NatioiuU MUiUe Heriauorea b deze alle beUnjthebbeuiieu aau liuiiiio verplixting tot het doia van aaugihe ter ioachrgving voor de Naliotalt Militie lu deinaand Ja uarij 1877 en breuj eii t r hunner k euuis de vul euilc bepjliugeu der geuoemde n et Art 16 J iarlijki worden voor de Militie iii eselircveB alle uiauiielijke iugeteteuen die op deu liteu Juuuory lau Ui jiur kan 18de jaar waren lugetmlen Voor ingeaiaten wordt gehouden lo Hij nieua fuUer of ia deze nverlciieu wieiu moeder ot iqu Ikideu overledeu wieiu voogd iugezeten is vpigeua de Wet ran den SOsleu Jutij 1850 SlatMlai uo 44j 80 Hij ilie geea coders o oo d hebbende gednrende ile luatate aan het 111 de eer lc uiiaueile vau dit artikrl virmrlde tijdstip vuuraff itaude aeiiuuu maauilru iu Nedtrlmd rerblgf hield to Hg vau wi£M ouden de laugstlereude iogezeteu as al is tyu voogd geen iugeicteu niiu hij biuneu het rijk verhlyf hoadt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling brhuoreude tot eenen ttaat waar de Nederlander uiet aan de rerpligte krijgidieuat ia onderworpr n of waar teu aanzien der dieiiatplmtlgheid hel bt intA mt ar iiirkesri lipUl b afuigMuawa ArL 16 Oe toaohrijvlng gesobledt lo Van een oajjehawde in de gerownle waar de vader of ia deze overle ieu de moeder of zyn beiden overleden de voogd woont to Vau een gehuwde en vau een wedunuaar iu de Gemeente waar hij woont 3o Van hein die geen vader moeder of vo ijrd heeft of door dfze is aohtergeluten of uieni voogd baiten 8 lands gevestigd is in de Oeiueeote wa ir hy woont 4o Van den buiten a Unda wooendrii zoon van een Neiirrluuder die ter take van s Uuda di ust in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het lintat in tfakrlmul gewoond heeft Att 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo Dt in een vreemd Hyk uchteritebleven zoon van c u ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Hyk verblijf houdende oudeiloose loon van eeu vreeiodeliug al ia zijn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van a lauds dienst in a Byks overaeeaohe bezittingen of koiouiCn woont Art 18 21k die volgena art 16 behoort te orden iugeachrevcn ia verpligt zioh daartoe b j Burgemeester eu Wethoudera aau te geven tuaachen deu laten en Sisten January By ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zija vadar of ia deie overleden zijn moeder of zijn béiden overleden z n voogd tot het doen van die aangifte verpligt Óe wyze waarop van het doen vau die aangifte biyken moet wordt door Ons bepaald Art SO Hy dia eerst na het intreden van zijn 19de jaar doeh vddr het volbrengen vau zyii tOite iujfcteteB wordt is verpligt zioh zoodra dit plaats heeft ter insohryving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschryving volgens art 18 moet geschieden Saarby gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zyne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hy volgens zijnen leeftijd behoort Biirgemeeater en Wethouders voornoemd roepeu d ent iigevolge de ingezetenen die in het jaar 18 58 i n g boren en overeenkomstig het vorenstaande in dete liemeente tat naugifte verpligt zyn op om zioh op de volgende dagen en in de daarbij vermelde orde te doen Inschrijven te weten die woonachtig zijn ia de wijken A B C D E F G II m I op Vrijdag den S6n Jauoarij 1877 en die woupude in de wijken K li M N O P Q E S en T op Zjtnrdii clen 27n Januarij 1877 Voorts strekt tot iafbrmatia van de Belanghebbenden dat het re i ter v in inschrijving op deu Sisten January dea uumiddaKS ten 4 ure voorloopig wordt gea oteii eu zij die alsdan venluimd htbbeu de voorbeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in een boete va 25 tot ƒ 100 dat ieder die voor de HiUtie moet worden iiigeaohreveu zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorteregiater hetwelk bij de aangifte uiuet wordi u uiedegebragt dat dit extruot aau hen die bi inen de gemeente zijn gcboicu up hunne aanvrage op het Bureau van den burgerlijken atand yra ta zal worden uitgereikt terwyl zij die eldera geboren zijn ziob ter GcmeeuteSeoreUine kannen aanaielden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestaur hunner geboorteplaata te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschryving Wyk en Nnnimer zyutr woning juist kun opgeven Gouda den 15n December 1876 Burgemeester en VSTethonders voornoemd Dp Öeccetaris De Bargeraeester DKgOOLKCVga PoETDIJK van BeIIGEN I JzliNDOORS Du UegroutiDgs Üiscussiên m Gelyk gewoonlyk heeft ook dit jaar de waterstaat vry wat nationalen tgd in beslag genomen Het begin der disc jssiën was voor den minister zeker met bemoedigend Eeu post om de traktementen der mgenieors te verhoogen en één oDi oen architect voor de landsgebouwen te bezoldigen konden bjj de vertegenwoordiging geen goedkeuring vinden Niet dat men bet zoo verdienstelyke corps van den waterstaat een voldoende belooning we gerde maar men verlangde een wettelyke regeling der truktemeuten eu daarby het ophouden van velerlei misbruiken die by de bezoldiging van dit r rps bestaan De vertegenwoordiging erkende verder dat hetiete geheel anders is om ons land te verdedigen tegen het water en om gebouwen te oiitwer ien die de residentie of een andere gemeente moeten verfraaien toch haa men bezwaar om een bezoldiging nit te trekken voor een ryksarchitect den wegbereider miischien van een geheel corps zoolang men niet met alle plannen van den minister op dit punt bekend was Het van vroeger bekeiidt Kunst is geen regeeriugszaakc werd weder opgehaald Dmdde men het een vrosgere regeering ten kwade dat die uitdrukking door Imar woordvoerder gebezi td was thans gingc n er klachten op over de wyze waarop deze regeering kunst tot een regeoringi zaak gemaakt heeft De referendaris de Stuers Op de tnbune tegenwoordig kon vernemen dat de vertegenwoordiging volstrekt niet eenparig ingenomen was met de richting in de kunst door hem voorgestaan Geen kleine ruitjes uit een vroeger tydvak onze l d vraagt licht was het refrein der klachten De horizontale lyn is van onzen tgd werd gezegd zonder dat evenwel werd aangegeven hoe die horizontale lyn zichtbaar iu de nieuwe straten in zoovele gemeenten een innig verbond met de kunst kan sluiten Zeker kunst is even goed all alles wat invloed kan hebben op de stoftelijke en zedelijke welvaart dea volks regeeringszaak maar de kunst moet vry blgven en niet ontaarden iu een ofiSciëele kunst een kunstenaar is geen gewoon ambtenaar die ontslagen kan worden als hij zich uiet naar het bon plaisir van zyn chef kim schikken Thorbecke k door de gehouden discussie wel eenigs zius tot zijn recht gekomen toen hij het zoo veel besprdkeu gezeg iie uitte Over den smaak is niet te twisten en eenstemmigheid in onderwerpen van kauat eu smaak zal wel nimmer 1 te verkrg en zijn Na de gebouwen de rivieren een onderwerp van het hoogste belang voor de toekomstvan ons land maar ook een onderwerp waarbij lokale belangen te dikwijls op den voorgrond treden Reeds terstond bleek het toen de toestand van den noorJer Lekdyk besproken werd en men uit Utrecht op het geven van isubeidie aandrong Gorinchem moest zich daartegen verzetten Voor de verbeteriug van de rivier den Usel moest de minister zich een vermindering laten welgevallen men wilde de plauuen voor men gelden to stond Omtrent den Rotterdamschen waterweg ook een lydensweg heerschte vrij wel eenstemmigheid slechts één afgevaardigde was tegen het toestaan van het aaiigevraMde krediet De 1 minister blijft vol moed dat het doel dat men zich voorgesteld heeft bereikt zal worden Voor Rotterdam is die weg eeu leveusquaeatie moge het de regeering een volgend jaar gegeven zyn om door onbetwistbare ffeiten te kunnen be wyzen dat geld aan dien weg besteed niet is weggeworpen maar goede rente zal opleveren door de bevordering van den bloei en de welvaart van het zoo energieke Rotterdam Na de groote nviureu de riviertjes Deoiide IJael de Berkel de Regge vroegen kun deel van den nationalen tyd Verder dan tot memorieposten konden de heeren Stieltjes en Tak van Poortvliet het met brengen De minister kan nu nogmaals onderzoeken ailviezt n inwinnen en met Gedep Steten onderhandHlen enz enz misschien dat dan een volgend jaar posten op de begrooting voorkomen om die riviertjes zoo belnngryk voor den waterafvoer ook bevaarbaar te maken als dan het onderhoud geen punt van overwegend bezwaar wordt Na de gehouden meeting in Amsterdam en de verschillende adressen is het niet te verwon deren dat ouk de Keulsche vaart haar aandeel van de discassie vroeg De evengenoerade heeren brachten haar in het debat door als amendement te stellen Aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Waal Memorie welk amendement echter met 36 tegen 34 steramen werd verworpen De minister is dus in dat opzicht geheel vrijgebleven en de motie van ontembaar Ongeduld behoeft hij zich niet aan te trekken evenmin als de zijdelingsche beschuldiging dat landsbelangen zijn uitgesteld Toch IS het niet te ontkennen dat verbetering van de vaart van Amsterdam naar de Wau dringend nooJzakelyk is Het vaarwater inde Gouwe laat veel te wenschen over en al moge do heer Rastert verklaren dat het vaarwater van Utrecht naar Amsterdam zelfs voor geladen kolenscbuiten geschikt is do tocht over Utrecht Vreeswyk Vianen naar Gorinchem is geen geschikte weg om den handel van Amsterdam op Duitschland te bevorderen Na het Noordzée kanaal heeft Amsd rdaHt een dringende behoefte aan een geschikte waterweg eu daarmede kan niet gewacht worden tot de plannen tot droogmaking der Zuiderzee tot rjjpheid zyn gekomen Daarom is ook deze zaak slechte uitgesteld niet voor goed afgedaan De nood zal tot voorziening dringen ook vóór de planueu cot droogmaking zi n vastgesteld waaraan de minister de kanaal quaestie wilito verbinden Het Neuzensche kanaal kostte onze vertegenwoordiging niet veel tgd evenmin als de