Goudsche Courant, zondag 17 december 1876

Ttrwijl iu hel buiteuluud da aersie hiudeli igen der confureutie een gunstigen indruk hebben gemaakt is le publieke opiuie te kojistaiitinopel er zeer over ontsticht d it geen vertegenwoordigers van de l urie zgn toegelaten In hnn gevoel van eigenliefde iji krenkt vragen du Turken zich af waarom de mogendheden toelaten dnt in de beoordeeling van ecnr door Rusland opgeworpen quaestie iliislaud optreedt en als behinghebbende piirtij uu als rechter In hoeverre de Porte zelve zich over een dergelijke behandeling zal weten heen te zetten zal weldra blijken indien het oogeublik zal zijn aangebroken tot het nemen van definitieve beslissingen De Tiwut bespreekt den tegenwoordigcn toertand en merkt op dat het niet voldoende is om eenvoudig den door Rusland gestelden eischen te gemoet te komen BngeWnd moet ook zjjnerzgds waurburgvoorstellen doen Deze zouden wellicht kunnen bestaan iu de oprichting eener gewapende buiteulandsche politie iu de opgestane Turksche provincie en liet statioiieereu eener vloot der verbonden mogendheden in den Bosporus De eerste lezing van het wetsontwerp tot invoering van een compens itierecht bij den invoer viiu soiriinige artikelen waarvoor iu andere landen uitvocrpremies worden toegekend heeft in den Duitscheu rgksdag aanleiding gegeven tot een langdurige discussie en is geëindigd met de verzending van het wetsontwerp aan eeue commissie Waarschijnlijk zal Duitschlaud vooreerst nog niet in het genot van eene nieuwe rechterlijke wetgeving komen Na de aanneming in tweede lezing door den rijksdag heeft de Pruisische regeering niet minder d in 3U daarin voorkomende punten voor ouaanueembaar verklaard terwgl prins Bismarck slechU vasthoudt aan vier hoofdpunten handhaving van den dwang oin getuigenis af te leggen geen jnry reohtbauken voor persdelicten de bepalingen betreffende vervolgingen tegen ambtenaren eu eindelijk de samenstelling der rechtbanken volgens bet ontwerp Natuurlijk woiden alle mogelijke pogingen aangewend om alsnog tot overeenstemming te geraken maar eergisteren heeft de bondsraad 18 artijcelen waaronder betreffende hoofdpunten aangenomen in strijd met de lezing door den rijksdag vastgesteld tengevolge waarvan in de parlementaire kringen te Beriqn voor een Mee der geheele wetgeving wordt gevreesd De besluiten van den bondsraad zgn aan den rgksdag medegedeeld met een begeleidend schrijven van Bismarck dat op de vergadering een onguustigen indruk heeft te weeg gebniabt Daarin wordt o a gnegd dat de bondsraad al het mogelijke beeft gedaan om aan hut verlangen van den rijksdag te gemoet te komen maar dat hg ook aau den anderen kant verplicht is binnen die grenzen te blijven waarvan de overschrijding moet opgevat women als een gevaar voor in de eerste pliwts aan zijn zorg toevertrouwde openbare belangen De rijksdag heeft met 201 tegen llö stemmen verworpen liet voorstel van den heer Windthorst strekkende oiu den termijn voor de afschaffing der rechten op het ijzer tot 1 Jan 1879 te verlengen De Zwitsersohe bondsvergadering heeft voor het volgend jaér tot president gekozen den vice president Heer en tot vice president den bondsraad Schenk Twee Amerikaansche nationale comité s van de republikeinen en van de democraten hébben adressen openbaar gemaakt waarin zij verklaren dat hun respectieve candiilaat tot president der vereenigde staten IS gekozen De democraten van Indiana hebben de Wetgevende Vergadering van dien staat bijeengeroepen om de zaak te onderzoeken Te Dayton Ohio is den ISa eene serenade gegeven ter eere van Hayes die bij deze gelegenheid het woord voerde en zgn vertrouwen te kennen gaf in het gezond verstand van het Amerikaansche volk waardoor de regeering belet zal worden het voorbeeld van Mexico te volgen Welke ook de uitsUig der presidentskeuze moge zijn hij zal dien met bedaardheid afwachten en gelooft dat de groote meerderheid der oppositie eveuzoo zal handelen Hü was het met de Londensohe 2ïm s eens dat geen zoo bewogan land als de Unie op dit oogenblik is ooit blgk heeft gegeven van grooter bezadigdheid Laat ons zeide hg ten slotte aau de wereld het bewjjs leveren van de waarde der republikeiusche instellingen Ondertrouwd BINNENLAND GOUDA 16 December 1876 Bij Koe besluit ia aan den Isten Initenant kwartiermeester bij de dd sehutterij alhier den heerD J Van Vreumingen verleend de peruneele rang van kapitein De onderofficiers vereenigiug Nut en OtHoege die dezer dagen een voorstelling gaf waarvan de opbrengst zou strekken tot een liefdadig doel heeft succes gehad op haar werk Na aftrek der zeer aanzienlijke onkosten mt den aard der zaak aan eene tooneelvoorstelliug verbonden beeft lij een wm van 100 over gehouden 200 000 voor het kanaal door Walcheren eii de f 65 000 voor een verbindings kanaal der Drentsche en Friesehe watereu Langer werd atilgestaaa by het vraagpunt of ie minister eigenmachtig rgkswerken aun de prwinciëu mag atstaan Uitvoerig werd dit onderwerp besproken zonder evenwel tot eeii practisch resultaat te leiden ki gewoonlijk gaf de exploitatie onzer spoorwegen veel reden tot beklag Vooral de Zuiderlijn moest liet ontgelden en hoewel er op gewezen werd dat ook in het baitenland niet alles rooskleurig is en het voortdurend te laat aankomen der treinen vooral door de verbindingen met het buitenland veroorzaakt werd bleek to h uit alles dat het hoogst moeil k zal zjjn de zaken in orde ts krijgen en het geëerde publiek te voldoen zoolang de regeering de macht niet heeft de spoorwegmaatschappijen te dwingen Ten slotte werd nog een voorstel gedaan tot ubsidie verleening ten behoeve der buurtspoorwegen in Groningen dat evenwel na eenige discussie werd ingetrokken in vertrouwen op de welwillendheid van den minister Zoo was men gevorderd tot de apoorwegbegrooting om daarmede afscheid te nemen van den waterstaat en de openbare werken L BUITENLAND Bulteulaudscli ovcraldit Het vernienwde Prausche luinijterie heeft eergisteren bü monde van Jules ijimuu aan de Kamer keiiuis gegeven vau liju optreden Het telegraphisoh resumé dier rede luidt als volgt Ik bied u geen programma aan gg hebt dat niet uoodig noch rat mjj zelveu betreft die sedert lang aan het taatkuudig leven deelneem uoch wat mija vriend Kartel en de aangebleven ministers aangaat Ik ben volbloed republikein toejuiclung ran d liuienijde e iet centrum eu ik ben volbloedeouservatief torjukhiiig op deieljde hauke m die der ftehleriijde Ik beu gehecht aau de beginselen van genretcnsvrijheid en met eerbied bejield voor den godsdienst Het kabinet zal een parlementair kabinet zgn W j hebben daartoe slechts het voorbeeld van den eersten magistraatspertoon der Bepubliek te volgen Wq liju eensgezind onder elkander en eeuatemmig met de meerderheid van bet Parlement i willen de handhaving de definitieve vestiging van de republikeiiische staatsregeling Wij zullen un de verschillende takken van dienst zoodanige eenheid geven dat zij elkander onderling in het gemeenschappelyk werk steunen Het ia niet genoeg dat de ambtenaren de bevelen ten uitvoer brengen tÜ moeten ook door hnn gedrag het voorbeeld van eerbied voor de regeeriug geven Wg zijn voornemens daaraan krachtig de hand te houden Frankrijk wil geen beroering het wil arbeiden in kalmte en vrede Htt is daartoe dat wg uwe medewerking vtagen Toejuieimg Ajiu openhartige taal zoo dikwijls een nieuw opgetreden kabinet zijn programma ontvouwde is Prankrgk in den laatsten tgd niet gewend Reeds dit ion het begrgpelgk maken waarom deze rondborstige verklaring den bgval van alle bladen verworven beeft Inxonderheid verdienen opgemerkt te worden de openhartige betuiging van trouw aan den repubiikeinschen regaeringavorm de verklaring dat het kabinet in deze eenstemmig deukt en de wenk aan de ambtenaren gegeven dat zg niet enkel gehoorzaamheid aan de ontvangen bevelen maar ook door persoonlijk gedrag eerbied voor de republiek toonen moeten daar de regeering vast besloten is hieraan de hand te houden Omtrent de eerste voorioopige zitting der conferentie kan natunrlgk nog niet veel bijzonders worden gemeld Ze had plaats Maandag jl des namiddags te drie uur ten hnize van genera d Ignatieff aangezien hij de deken is van het corps diplomatiek te Konstautiiiopel Des ochtend had lordSalisbury een tweede langdurig onderhoud met generaal Ignatieff Algemeen wordt verzekeid dat ten gevolge dezer bijeenkomsten tusschea SasUod eo Bngeland groote toenadering is ontstaan Toor eea gioot deel zou dit te danken zgn aan de oph lderingen van generaal Ignatieff over de plannen en d staatkunde van Bushind Zeker echter zal daartoe ook wal hebben bijgedragen wat lord Salisbury vernam op i ne leia door Europa Het moet hem wel dnidelgk geworden zjjn dat EngeUnd geheel alleen zou staan indien het zich tegenover Busland vgandig stelde De voorconferentie komt dagelijks bgeen en zet dan arbeid voort over het ontwerp dat aan de volle eogfaaatie zal aangeboden worden Die arbeid vordert asel en de indruk blgfi gnnatig De gevolti tktigden zeWen bevestigen dat de conleientie op d a goedea wtf is welke som is overhandigd aan Mevrouw J van Leer geb Visser die zich op t daartoe gedaan venoek bereU heeft verklaard daarmede hen te begiftigen die het t meest noo lig hebbeu Het doet ona genoegen dat de loffelijke pogingen der genoemde verecu iging om t lijden van eeniga nrme natnurgenooten te verzaakten goed zgn geslaagd en de leden kunneo zich verzekerd houden dat hnn hartelijke dank wonlt toegebracht door hen die op deze wijze zijn beweldadigd Tot ons inng leedwezen zgn wij varhiaderd eea verslag te geven van de boeiende rede gisteren door den heer dr J Howkaas van Rotterdam in de vergadering onzer afdeeling van den Protestantenbond uitgesproken Dat het onderwerp van den preker veel aantrekkelijks had bleek uit de talrijke opkomst zoo van Ifden als niet leden en dat de redenaar de belang lliiig wist gaande te houden bleek niet minder uit de onverstoorbare aandacht waarmedfc hij gedurende twee uren werd aangehoord Zooals bekend is zal de Heer ter Haar van Nijmegen in Januari een debat komen leiden over een der omlirwerpiu gisteren op de verga leriiig in de bus geworpen een twaalftal stellingen of vragen werd daarin üi vonden Voorts IS de lieer Dr W A Terwogt van Oudewetering vroeger te Aramerstol uilgenoodigd om in het be in van Februari op te treden Men schrijft ons uit Oudcwaler Donderdagavond had het volgende ongeluk plaats Terwijl bakker 9 alhier met zijn rijtuig den simdlen weg tusschea VVuerdcn en Linschotcn passeerde sprong I het paard door een hondenwagen versehrikt op ij Züodat liet rijtuig het water inging met dit ongelukkig gevolg dat de dienstmaagd van den heer S jammerlijk verdronk en bare zuster meer duud dan levend het water uitgehaald werd Staten Generaal Twkedi K tHr it Zittingen van 14 en 15 December 1876 In de zitting van Donderdag kwam iu behandeling afdeeling VII Onderwijs van hoofdstuk Vdtrslaaisbegroutiag Wat betreft het hooger onderwijs werden door den heer Jouckbloet twee Mnendemeuten voorgesteJd op art 118 en 149 waarvan de bcdueliiig was om dit onderdeel der tractementen terug te brengeu tot den bestaanden toestand en den minister uit te nooYligen de z iak later bij afzonderlijke voordracht in overeeusteuiining te brengen met do eischen der nieuwe wet op het hooger onderwijs Uit aft 149 vielen dan weg de personeele to igen en beluuningeU van Iccloren en wordt de som van ƒ 225 960 veriniildei d met ƒ 4000Ü De minister z ig in dit anieudeiiient de intentie om de gelden tot uitvoering dier wet uit de begrooting te lichten en bij afzonderlijke voordracht te regelen dus met andere woorden de bevoegdheid in die wi t aan den koning gel ileu om het tijdstip te bepalen tot invoering der wet aau de regeering te onthouden die de wet met September a s iu werking wilde brengen Daarom wilde de minister gaarne op deze begrooting de sommen behouden zonder welke het onmogelijk is de invoering der wet in September te bepalen De miniater deelde mede dat de veorbereidende maatregelen tot in werking treding reeds ver gevorderd zgn en dat hij ongaarne belemmering zou ondervinden De bedoeling der regeeriug was nu alleen op de begrooting I te brengen wat strikt noodig was om de wet in te vuereii Mocht er later meer noodig zjju voor mee leerstoelen dan konden daarvoor nader voorstellen worden gedaan Nadere bespreking en overleg hebben den min tot de overtuiging gebracht dat er twee factoren zijn die nu niet met eenige gewisheid iu cijfers zijn te brengen 1 met betrekking tot de personeele toekgen bedoeld in art 110 der wet op bet hooier onderwijs en 2 de nieuw op te richten leerstoelen De eerste factor kan alleen bekend worden als de wet is ingevoerd en de tweede niet bekend worden zoolang men het niet eens ia over art 84 dier wet Wanneer de Kamer deze posten il goedkeuren zal de regeering dat votum beschouwen all eene uitdrukking van de gezindheid om de regeering ie de gelegenheid te itcUen iu 1877 de wet op het hooger onderwijs iu te voeren de regeering wil harerzijds dan ook de noodige opening bij latere verhooging bij suppletoire begrooting geven Na uitvoerige disonssiêu trok de heer Jouckbloet zijn voorstel in Bü het lager oaderwgs verklaarde de minister naar aanleiding van eene opmerking van den heer Bredius dat de toegelaten vreemde dames als onderwijzeressen aan alle vertischten voldeden dat Zij niet allen geestelijke zusters uit Duitschlaud waren eu dM hij zich zou Khamen op grond barer godsdienstige gezindheid tot niet toelating te adviseeren Vrijdag is bg de afdeeling Kuntten e Ifeteiueiaglm een uitvoerig debat gevoerd over de oommissie vim adviseurs die naar men pieeude haar doel voorbij streefde De Minister verdedigde de edolniissie e re handelingen Artikel iH iiornuiilHcliool joor onderwijzers heeft de Miniitir pro memorie uitgetrokken iu afwaehting van nader onderzoek De Minister zag echter niet in dat dergelijke school niet behoorde tot de attributen der aoMicinie van beeldende kun ten De nieuwe post voor de instelling van een raad van landbouw i vernorpen met 34 tegen 32 stemmen Het geheele hoofdstuk biiineulandsche zaken is ten slotte aangenomen met algemeene stemmen op één na die van den heer H ilfmuns Op verlangen van den Minister van Biuiii nlaiidsche Zaken zijn de gemeentebesturen in deze provinciedaor den Commissaris des Konings aangeschreven l eene personen die veehouders of hoeders zijn metbA waardeeren of slachten van beimet of verdacht tee te belasten De bü de regeering ontvangen offioieele mededee I liugeu uit Zwitserland omtrent den stand der veesiekten daar te lande loopeude tot 4 Dicciubcr bouden iu dat in de laatste helft van Noveinlier de besmettelijke longziekte op nieuw iu eene gi mn nte vfln het kanton Zug was uitgebarsten op een Rt il van zeven beesten welke terstond alle afgemaakt j nrm Het mond en klauwzeer was gedurende i hetzelfde tijdvak weder op eene in het oog vallende wijze toegenomen Het aantal besmette stallen was sedert 16 November meer dan verdubbeld Bij een 1 ondertoek naar de oorzaak van dit verschijnsel was gebleken dat de ziekte in onderscheiden gevallen overgebracht was door Italiaansche over het kanton Ocucve ingevoerde varken De eigenaar dier varken werd gerechtelijk vervolgd Blijkens de jongste officiéele berichten uit Oostenrijk begun de veepest zich in Gallieié meer en meer te verspreiden en heersekte zij ielfa in negen districten van dat gewest in geen der vroeger als besmet opgegeven oorden was de ziekte nog tot staan gebraclit i Uit sHertogeuboMih wordt dd 14 dezer gemeld I Heden ochteixl is de gemeenschap met de I aiigstrnat i en het Land van Heusden door overstroouiiug van den provincialen weg vau hier op Vlgineu afgebroken Het water is echter thans vallende zooilat alle houp bestaat dat morgen of overmorgen de gemeenschap weder zal zijn hersteld Volgens heden ontvangen bericht U de Groenendijk nabij Megen doorgebroken waardoor het water uit het Land van Uavestein in hetLaud van Megen stroomt H R C Te Vlaardingen z u gedurende dea visehtijd in dit jsu door 61 jiepeu 181 reizen gemaakt en aangebracht 2344 last 7 ton gezouten haring en 350 00U stuks steurfaaricg De dief der korpwn van het leger zijn door dun Minister van Oorlog aangeschreven om omtrent de soldaten die voor den dienst te velde uiigi schikt njn en alzoo voor pensioen of ontslag uit den dienst wegens lichaamsgebreken worden voorgedragen bij die voordracbttn nauwkenrig te doen vermelden of de betrokken personen in de termen vallen om nog voor speciale diensten te worden geêmplooieerd zullende deze alsdan daarvoor hetzij bij tiet instructiebataljon of bij bet algemeen depot van discipline worden gebezigd Een landbouwer gelooft het middel tegen de sardajqielziekte te hebben gevonden het besUuit eenvoudig daarin dat men de knol den 1 n Juni plant iu pUiat van in April dan toch ontgaat de aanlappel de verschillende invloeden die de ziekte ver oorzaken nachtvorsten in April rüp iu Me ver schrocijiBg van den stengel in Juli Vehi jaren achUreen zegt Ie Cmrr d l Mtuu beeft de bedoelde landbouwer deze methode toegepast en uitstekende zeer gezonde aardappelen verkregen CÖBBESPONUEMTIE De rtikdi nn Q ea X ia an volgnd Norainer os RbUAcnE BnrgèrlUke Stand OEBOHjat U Dec Aatje Coratbi oad n F dn OwIcd ea C Q Mi n Oijskrtut Jobinaei ouden W GsldtrUoB eo A Kuiler Hcndiili Abrtlim onderi F Bippel ra M C vn Dilln 19 Dec Wdbelaiua Johsunei gaden W S Borit eo B J Vonk MsrU ooden O de Keiier ea e SpUbsrii OVKRLBUEN 18 Bee T taa Hntc ad H de Waal sa j 14 D e J Dongelaisi 1 d C Kooij j 15 Dec D Kmnc 4 di H i Spsrnui j m ONDEHTROtlWD 15 Oit P vsn Ouioea vsn Harlisgra S7 j M A A Jaebia M j AI VËltt£NTl£N B valle i van eene Dochter mgne gelieide Echtgenoote A Ë DEIRKAUF geb Va VaBUMIKOBK C J N DBIRKAÜÏ HotUrdofn 12 December 1876 II PIETEB VAN DUINEN 5 gï Leeraar a d H Burgerschool te Harlingen ANNA ADELHEID JOCHIM Gouda 15 December 1876 Geen Receptie BêSJêSsö StMeU s w Voor de vele bewezen van belangstelling die de ondergeteekeuden bij hetoverlgden hunner geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mej de weduwe J GONDA i GoüDSWAAUj mochten ondervinden betuigen zg bjj deze hunnen harteljjken dunk J GONDA G GONDA KiuiT Gouda 14 Deo 1870 Er BIEDT zich aan tegen 1 Februari een B C MEISJE binnen deze stad als WI RËLUOCHTEK liefst in een Banketbakkerswinkel 20 jarige leeftijd en vau goede getuigschriften voorzien Brie ven ranco letters P O Bureau dezer Conraut g evraagd circa H jaar Adios met franco neven onder letter A aan het AdvertentieBurean van KOij VBIJLANDT Boekhandelte Gouda GAZ ORNAIENTEN Eene nette keuze GA ORNAMËNTEN en PETROLEUM HANGLAMPEN voorradig in het Magazgn van C van Berkel 2 BMBEASTUAEESS en een JONGEN kunnen nog g eplaatet worden ONTVANGEN eene nieuwe zending F raag e PETROLEUM EAN TAFElLAmN L Welter NIEUW SIJ8TEEM Zl IGKli STTA DËN ie GOUDVlILLhGEl PINKHOF C m DeiUl te h Alexanderstraat s Gravcnhage Dagelijks te consulteeren van 10 tot 4 uur pnWÖMlFI I l OO Voor slechts f l OO koopt men 5 ons gearige CONGO TfiBE welke voor dagelijksch gebruik bijzonder aan te bevelen ia benevens alle soorten van VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEN 7 PpntC P ot fik deticSeuae DOPI O V CIIliS ERWTEN verkrijgbaar in de Haagsche Winkel bg P J MELKERT ËENiarige TEEN Twéé Hectai en Eenjaiige Teen uit de Hand te Koop en ruim DUIZEND bosi en t NUÏEEN Te bevttigen b eiSÖ ELtS STRENG te Nieuwerkerk aan den JJeel nnVilVI I IDDDt F X J VA OPDORP Arts Dniil LUUEia ia dagelijks van 10 tot 3 eu s avonds van 6 8 Our te consulteeren voorde RADICALE GENEZING YAN BREUKEN Ameterdam Plantage Muidergracht N 5 Hendrik Lamme WerMidgkundige TümPMARKT GOÜD i KIgft zich minzaam aaubeveelen tot het leveren van zoowel prachtige als deugdEame onder 5 jaren guarantie Kosteloos onderricht enz Ook maakt hg zgne geachte begnnstigw bekend dat bij hem te verkrggen zgn ELECTRISEEmOBINEl van eenvoudige en sterke constructie Ook ËLECTRlSCHfi k LIlCHTMiyCHILLSN SPREEKBUIZEN enz Alle REPARATIËN worden biUgk gesteld VEIUN vAiHOUTWiBi te Rotterdam op Woensdao 20 December lê74ft des middags ten 12 ure Ca150 000 stuks Fetersburger Kroon stadsclie Koningsberger Zweedscba Biga Wijbuiger en Memelsohe VÜBEN en GEENEN il pwii IS iiniffi van verschillende lengte breedte en dikte 2500 stuks enz en een lading GRENEN en VUREN ZAAGBALKEN Alles versch uit zee aangebracht liggende aan de W f van den heer U iw HQOa te Del eha en en op de Werf Rotterd amsch Welvaren aan den Boogen Zeedgki te Rotterdam Dt Veiling zal plaats hebben in het Verküoplokaal a d Oostsingel te liotterdam A ten overstaan vau den Deurwaarder JOH l T j COKNUAAD LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Het flont is vgi dagen vóór deb verkpb igekaveld te bezichtigen Liggende deze Houtwaren zeer gemakkel ter verboer te water en per as Van 1 1 Aimeuland van stBrft E iia 4f eemeeatö iJeeuwijk ip ZA IUUUAG den 23 DECEMBBR 1879 des iianiuklags ten 6 j ure ten huize vanP V ERZIJLL te Reeuwijk f I PUBLIEKE AAKBESTEDIÉ H BIJ IICBRUVIE J Van twee hoofdeinden met eene TiMfèbrug au a ltiithek aan den tiendewegte Reeuwijk y De inschrijvingbiljetten op Z el geschreven moeW ter gemeeote secretttie van Eeivum0 ivmxieu ingeleverd nitarlgk den 22 BECEffj JIR 1876 De opening zal plaats hebben op ZAWHDAG den 23 DECEMBER 187 des namiddag ten 5 ore ten huize van P VERZIJLL taj er te Reeuwijk De couditiSi van verhuring ein 4et li iNk ftot AanbeetediDg iBen ik tettno iggel A de gemeeuWsecrctarie van Èeeumii tot den 22 pEChMBEB 1876 van des voomüddag m tot a es naihiddags 3 nre Bnij eineeater eu Wethouders van Mei vijk t e n etfi hhoSitreturii Üe Êurgiftneeèter j tjsbé en f 4 B OU uö Bft4