Goudsche Courant, woensdag 20 december 1876

Sociëteit ONS GÈNcfEQEN Zaal Kunstmin te Gouda Der e Voorstelling in het Abonnement DOOa DK Itierauf otordamsrlip schouivburgcf rcfnijin onder Directie van de Heer n LEGRAS VANZÜYLEN HASPELS Woensdag 20 December 1870 Woensdag 20 Decemberi i f W 1922 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tooneelspel in 4 Bedrijven van het cThe atre de rOduoa uit het Fransoh La maitreiae légtUme van Locis Uavyl Gevolgd door Dnunatisohe ëchets in 1 Bedrijf door Emikl j VAN GOBTHEM Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN DER PLAATSEN V or Hfi Leden hunne Dame en Kinderen 0 99 per persoon Gaanderij 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebbeu op DINSDAG 19 December 1870 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats V Alleeu lOL Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Int e euareu wellie persnoniyii erliiu icr l z jn et Bureau tot het bespreken der plaatsen ii gBopend Woensdaj 20 December van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Ceute voor elke plaats mP HH Inteekenaren wordt herinnerd dat lMe lt des Dinsda s Avond nog Dameskaarten tegen den mteekenprüs te ver Icrggën zjju l i Namens de Directie der Sociëteit Y Iil j Ons Gk vobokn Mr P J SNEL President Een Heer zjjne bezigheden buitenshuis hebliende vraagt bij Fatsoenlijke Lieden met 1 JANUARI SOST EN INWONINQ het liefst in de Boort van de GOUWE Aanbiedingen met prgsop aven worden verzocht onder letter M bij den Boekhandelaar H J J LEIJEN tX iet Solide Personen y genegen in hunne woonplaats op te treden als AGENT eener Levensverzekering Maatschappi adresseeren zich met franco brieven onder ett E D aan de Heeren KOK VRULANDT Boekhandelaar te Gouda Desverkiezende kan ook een Agentschap van een soiled Begrafenisfonds dat in Gouda honderde leden telt door hen worden aanvaard T tTT H JAGER Seerttarü TD0mL ÜIT70mQ der Vereeuiging Oefening baart Kunst op Zottdag 17 December 1876 inde Sociëteit tOss Gïnoegln Zaal cKunstmin ten voordeele van Schipper JACOB KOSTER of Napoleon op den Hooizolder 30n er ftrlï oi Hers uX een Avontnurtle van twee Schoolmeesters © E BikHKEOlTpi of de ontvlpchting in de Wijnmand PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Sang 75 Ct 2e Rang 50 Ct Oaander 30 Gt Tomstaan door de Commissie van Toezicht Met 1 FEBRUARI een BOVË wo i r te HUUR Adres B M MONASOH ZOON Markt A 89 KEIZER BOÜTER BOTERLETTERS i APPELBOLLEJV Versch voorhanden bij W N Raaijmakers BANKHTBAKKEB ffaven Aattvan g 7 urt STEENKOLEN Nog ileohta weinige dagen is de lading RUHR OaOVE KACHEL KOLEN IN LOSSING waaruit wij VOOBTDÜRENO tot koDtant zonder korting afleveren VSLU aan flnis bezorgd of voor buiten deStad VRXJ Scheep JAN PRINCE Cic Kantoor TURFMARKT H 101 Bimda 16 Deoembo 1876 Wordt Gevraagd 150 Duizend LTssel Bovensteen waarbij een gedeelte Mond fiovensteen Monsters en prijsopgaven franco Utrecht voor den wal te leveren voor Januari 1877 Adres P N BROERS onder de Linden te Utrecht GOUDA DBOK V n A WNKMAN NATIONALE MILITIE FLAA7S7ES7ANeiN0 NüWE7EIIWmiN8 Breda Ridderkerk De ondergeteekeuden P W de JONG en J de JONG kantoor houdende te £ ü £ en RlDDERKKllK maken bij deze bekend dat z met elkander eene Maatschap of Vennootschap hebben aangegaan tot het voor genieene rekening uitoefenen eener Zadkwaamemtng betreffeude het 1 everen ew stellen van I LAATSVJESMVAyOJBBS en NUMMERVEIIWISSISLAARH voor den dienst der Nationale MUUie welke Vennootechap is gevestigd te BREDA en RIDDERKERK en binnen het geheele Rjjk zal worden ui eoefend Zij bevelen zich bjj deze beleetdeljjk aan bjj Onders en Voogden tot het bezorgen van PLAATSVERVANGERS en NüMMERVERWIöSBLAARS voor den dienst der Nationale Militie en hopen zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wglen hun Vader de Heer JAN DE JONG en de eerst ouderteekende reeds sedert zoo vele jaren hebben mogen genieten Bij het sluiten der Contracten verbindeu zjj zich tot het volgende 1 Dat de Plaatsvervnngers eïi Nnmraervenvisselaars aan hunne verpligtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttijd in geen opzicht worden bemoeijelijkt bodat niet alleen de verantwoordelgkheid volgens art 61 der wet van 19 Aug 1861 Stbl n 7a voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zg ook tevens dett opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de art 49 en O dier wet geene vrijstelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal EEN GEZIN VAN DRIE BROEDERS door het sluiten van Mn Contract voor allet gfvrijwaard zijn Belanghebbenden die verlangen mochten met de ondergeteekenden te onderhaadelen worden uitgenoodigd zich met franco brieven te adresseeren met opgave waar en vanneer men heu verlangt te spreken Geen contracten worden gesloten als met de ondergeteekenden of wel met bnjine zaakgelastigden de heeren P v DORST Molenstraat Breda JAN DEN HOEDT te Eind loven DIRK DE BRÜYN te Dubbeldam en TEUNIS van WINGERDEN te Hendrik Ido AmbacH P W Sc J DE JONG RIDDERKERK 16 October 1875 IM II III II rj Een der Leden der firma of een der Agenten door ons aangewezen zullen tegenwoordig zfln MAANDAG te Garinchem in het KotBJhuis De Beurs ba den Heer Bbbssbe DINGSDAG te Rotterdam in het Koffijhuis Café du Commeree bgden Beer Schroom DONDERDAG te pouda in het Hotel De Zalm bij den Heer Vo VRUDAG te Dorek cht in het Neêrlandsch Kofi huis bij den Heer Zakn STAOS UUMSCnOOL De rOMMlSSIB van TOEZICHT over de STADSMUZIERSCHOOL te Gowrfa brengt ter algemeene kennis dat zjj op ZATERDAG 23 DECEMBKR 1876 des namiddags van één tot drie ur in tiet gebouw Aan Leoi INSCHHIJ VING zal honden voor de Kinderen welke aan het onderwijs wenschen deel te nemen VEREISCHTEN voor de toelating zgn a De leeft d van negen jaren en b Vatbaarheid voor het onderwijs dat zg wené cheo te ontvangen waarvan ten genoegevan den Onderwijzer moet blijken Het aanschaffen van Instrumenten is voor rekening van den leerling Het Schoolgeld bedraagt voor het Ondlrwgi op de Plano SHhp iu den mtg 9 op eeni i Blaiu of StrUkiniitrunient I n inde beide laatste afdeellii en te zamen li n Oudeis of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de Inschryving geene kinderen op de Stads Muziekschool meer zullen worden toegelaten voor de volgende Inschrgving welke in de maand DECEMBER 1877 zal worden gehouden Nuneni de Commiseie voomoemd F HARTING Steretani y UITVERKOOP Nog gedurende 8 dagen duurt de FINALE UITVERKOOP van alle Kantoor School en Schrijfbehoeften INKTEN PRENTEN en KINDERBOBKJBS H J J LBUEN Gouwe te Gouda Tegen Spot prijzen ïko 909 der beroemde Wekeiyksche ZamcnsprakeB Uitgave J J H KBMMER te ütreeH il heden voorhanden bjj den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda De Begruuttpgs Discussiên IV De apoorwegbegrooting voor 1877 vorderde slechts één zitting met algemeene stemmen werd zjj door de vertegenwoordiging goedgekeurd B de algemeene beschouwingen werden hoofdzakeiyk slechts twee onderwerpen besproken de regehng der concessiën voor spoorwegen en de bevoegdheid der Gedeputeerde Stutuu om over de richting van nieuwe lyuen een oordeel te vellen Wettelijke regehng vau het eerste Onderwerp achtte men dringend uoodzakelyk Vooral ook om aan verkoupen en overdragen van concessiën aan het spoorweggezwendel een einde te maken Alleen op welgemeende aanvragen moest regard g slagen worden een voldoend waarborgkapitaal moest gestort worden eu van uitstel geven aan concessionarissen moest geej sprake zgn Beloften over dit onderwerp werden door den minister niet gedaan Gedep Staten werden het meest geschikt geacht om de richting van een nieuwen weg te bèoordeelen Voor het verleenen der concessie achtte men het noodig hun advies in te winnen De minister achtte dit minder uoodig en met het oog op het tijdverlies zelfs nadeelig Men zon na zulk een advies waarlijk danken dat vlugheid een kenmerk was van onze ministenën En toch langhaam gaat zeker is een Nederlaudsch spreekwoord dat bg onzen waterstaat niet onbakend ie De MtikeUn Mclea wung b q raking uit Een amendement om de vastgestelde poorwegWet te wgzigen en Wageningen te bevuordeelen boven libeuen vroeger als overgangapunt aangenomen werd afgestemd De Noordhollandsche spoor kostte nog eenige oogeublikken memorieposten voor de Friesche en voor de Langstraatsche Igu werden door cgtérs vervangen daar voor de eerste 2 en voor de tweede 1 ton werd uitgetrokken zonder dat evenwel daardoor verzekerd werd dat de werkzaamheden aan die l nen reeds in 1877 zullen beginnen andere Ignen lokten geen bespreking uit Ook de afdeeling cOnderwgs diennvolsde werd in één zitting afgehandeld Hooger Middelbaar delbaaren Lager Onderwijs passeerden de revue algemeene beschouwingen werden niet gehouden men leefde in afwachting van de dingen die komen zullen Er wa wapenstilstand eerst bg de behandeling van het wetsontwerp door den minister toegezegd en dat nog voor het reces moet inkomen zal het lager onderwgs grondig besproken worden nu wilde men den natiooalen tgd niet met onvruchtbare discussiën verkwisten Bg het hooger onderwgs had men bezwaar tegen het uittrekken der verhoogingen van de tractementon der professoren Liever wenschte m tt dit later vast te stellen bg een nfzonderlgk ontwerp het was volstrekt geen mistrouwen in den minister maar toch men achtte het meer grondwettig dat de afgevaardigden in staat gesteld werden de zaak in hare bgzonderheden te bèoordeelen en de minister beaamde dat gevoelen door die cgfers uit de begrooting te lichten zoodat hierop in den loop van het roonaar zal worden teruggekomen Meer geanimeerd werd de discussie toen bjj de beraadslagingen over het middelbaar onderwgs werd voorgesteld om 6500 als subsidie ▼ oor de middelbare scholen te Deventer en te Arnhem te doen vervallen De Staat is niet verplicht om daarvoor gelden nit te geven heeft men het voor Dordrecht gedaan op dien verkeerden weg moet men niet voortgaan gaan w zoo voort waar zal dan het einde zgn Het viel den minister gemakkelijk dien post te verdedigen De tgd is toch voorbij toen het meisje op Oostersche wjjze behandeld werd ook de vrouw heeft niet elechts recht op goed onderwgs maar t belang van den Staat brengt ook mede dat haar dit 2 ruim mogelgk kan geichouken worden H amendement werd dan ook met 37 tegen 2 stemmen verworpen Had de atgevaardigde val Sneek in het vorige jaar de voldoening dat zgn amendementen werden aungeuomen th ns behoorde ook hfl tot de afwachters Op de bebandeiing van zgu voorstellen drong hjj niet aan alleen wanneer de voorstellen des ministers onvoldoende bleken zonde hij de behandeling Vragen Een eer punt werd door den heer Bredins ter sprake gebracht bij de atgeluopea examens hiiddeii vele vreemde dames hoofdzakelijk gee telgke zusters uit Duitschland acte verkregen voor vreemde telen en dezen vreemdelingen was door Z M verlof gegeven hier als ondervvijzeressea op te ia deni daaromtrent vroeg de heer Bredius inlichting Geen wonder dat men van katholieke zgde terstond strijdvaardig was niet uit onverdraagzaamheid hadden zg haar land verlaten maari oor onverdraagzaamheid waren zg daartoe gedwougen Door de commissie waren zg bevoegd verklaard om te onderwgzen op haar moraliteit was niete n H te merken wat wil men meer Gevolgen had dit onderwerp zoo min als de aandraag Van een zgde om de traktementen der inspecteurs bg het lager onderwgs te verhoogeu De Minister achtte die tnktamantMi vat£aa lH4M d Iwmer zweeg misschien ook al met bet oog op de wet der toekomst Hiermede waren de debatten over het onderwgs gesloten tKunst is geen regeeringszaak kon als motto boven het zittingsverslag der kamer geplaatst worden toen de aM kunsten eu wetenschappen aan de orde was Men prees de regeering dat zij zich met kunst bemoeide men prees de commissie dat zij zoo gverig misschien te gverig werkzaam was toch voerde men strgd tegen de richting der officiëele kunst en hoewel het amendement om een som van 3000 voor een derden teekenaar te schrappen met 40 tegen 25 stemmen verworpen werd moest de minister toch toegeven om de plannen voor een kweekschool voorteekenonderwgzers nog eens te onderzoeken waarom de 25000 daarvoor uitgetrokken in een memoriepost veranderd werd De inrichting voor piscicultuur of kunstmatige vischteelt te Velp werd nog met een enkel woord besproken waardoor de minister gelegenheid had te verklaren dat niet van overnemiug wel van subsidie sprake kon zgn Van nieuwe ambten bleek de kamer afkeerig Was door de minister een post van 1200 voorgesteld om een adviseerend coUegie voor landbouwisaken te creëeren de kamer verwierp den post aiet 34 tegen 32 stemmen De landbouwer is zelf het best iu staat om zjjn belangen te behartigen staatezorg is op dat gebied niet noodig Met 59 tegen 1 stem werd daarop de begrooting aangenomen alleen de heer Haffmans stemde tegen Een Woord van hulde mag den minister niet onthouden worden voor de uitmuntende wgze waarop door hem zgn be rooting verdedigd is De algemeene instemming der kamer moge voor hem een eervolle voldoening zgn na de inspanning der laatete dagen WaarIgk slechte weinigen bezitten de bekwaamheid om zoovele en zoovelerlei onderwerpen te behandelen Heemskerk heeft zgn talent weder bewezen toch zoude de oprichting van een nieuw dep van bestuur hetzij voor waterstaat hetzij voor onderwijs kunsten en wetenschappen nuttig zgn Gemakkelgk en aangenaam was de taak van den minister van marine In ttvee jaren was doorhem meer ten goede gewrocht dan in hetzelfde tgdsverloop door de 13 ministers die hem waren voorgegaan Nu eerst krijgen wij een Nederlandsche vloot met Nedtr andsche jongens bemand De memorie van toelichting der begrooting liet niete te wenschen over discussie was nirt noodig Toch had nog discussie over eeni ondergeschikte punten plaats Door den admiraal i abins werden de Igfstroffen aan boord der schepen in bescherming genomen dat een even krachtige bestrgding uitlokte De minister scheen vau plan met voorzichtigheid tot de afschaffing te willen overgaan Is het in Indië gebleken dat de afschaffing der rottingstraf geen schadeIgke uitwerking gehad heeft wij mogen gemsi vastetellen dat ook de Nederlandsche m troof zonder het eindje zgn plicht zal doen es zeen zeker strekken die straffen niet om de loet op t wekken om in den zeedienst te treden Geheel ongedeerd kwam de begroeting in weerwil van alle loftuitingen niet mt den strgd een amendement tegen het aanstellen van een zeeo icier aan het ministerie werd met 29 tegen 22 stemmen aangenomen men wenschte g sn uitbreiding der zoogenaamde Haagsche marine Ook het loodswezen kwam uog ter sprake De a meudementen door den heer de Casembroot op de posten wtaterieel voorgesteld werden of verwierpen of ingetrokken waarna de geheele begrooting met 41 tegen 9 stemmen werd awgeuoolen Dertig leden waren dns toen leeds afwezig Nn bet wal Zaterdag dit moge tot verschooning sèrekken Daarop werd nog zonder discussie met algemeene stemmen Hoofdstuk VU A behelzende de uitgaven voor de nationale schuld aangenomen Je begrootingen voor financiën koloniën en oorlog wachten ons in deze week L BUITENLAND Bnltcniaidscli UverMI Onder voorzittinj van Mac Hahon heeft de Fnnsahs ministerraad Zaterdaft de lijst der prefecten nagjegaan die zich der republiek vgandig hebben i oond Voorloopig werd tot het ontslag van twee prefecten en deu procureur generaal van net hof te Bessni oo besloten Enkele bladen keuren af dat Simon zijn eigen zoon tot secretaris vau liju departement heeft benoemd Het was te verwichtea dat bladen als Ie Tempi en het Journal det De iatt met groote ingenomenheid zonden spreken over de ministerieele verÜariug door Jules Simon in de beide kamer afgelegd Zij weten niet wat men daarin zou kunnen berispen maar waarschuwen de geavaucecrden hunner party tegen al te groote eischen vooral dat ly niet moeten meenen met één pennestreek het geheele ambtenaarspersoneel te kunnen wijzigeu Door te veel te vragen lou men de ongerust wantrouwende brave leden die nu nor van de repiibliek niets wilden weten geheel van liin vervreemden Met veel meer belangstelling trachtte men bet oordrei af vau het orgaan vau Gambetta Welnu de SepMique frmfaiêe keurt tonder voorbehoud de ministerieele verklaring goed We znllrn niet leggen schrijft dat bliid dA men op clailen moet wachten want het zou onreohtvnat dig zijn om deze krachtige verklaringen niet reeds up zichself een waarborg te achten van de verbintenis die het kabinet heeft aangegaan Uit die verklariugea blyict dat de heer Jules Simon wezenlijk het gezag in handen heeft dat wil zeggen dat hij volkomen onafhankelijk en vrij kan handelen dat met zgne staatkuude t n ambtgenooteu en het hoofd van den Staat zich hebben vereenigd Die verklaringen doen ons de verwachting koesteren dat inderdaad eea nieuw tijdperk zal komau Terecht heeft Jules Simoa gezegd dat zjj hem ontsloegen nh het formuhereu vsu een prógramtns