Goudsche Courant, woensdag 20 december 1876

Dab pgrfmn staat vast niet alleen door de bekijnoe itieilsivijze van den spreker die sedert hing publiek is gemaakt maar boveuiil door z ju besluit om in ovi recu8teminiug te blijven met de meerderheid We behoeven er niet op te wijzen dat het ministerie goede kaas van slagen heeft indien hei zich duur Gambctta voelt gesteand Het kan dan met gcrusiheid Ie aanvallen van conservatieven Bannp irtisten en clerMhlen kfwnchten De Kamer van afgevaardigcteu heeft in hare zitting Tltn 16 dezer de wet op de middelen aangenomen Art 2 L gelijk bet 4oor de Commissie was voorgesteld en bepalende dat de opoeutec op de zoutbelasting afgeachait irdrden is nadat de minister van FinSueHSn het bestreden ha goedgekeurd met 392 stemmen tegen U6 j e Kamer esI niet vóo r Vrqdiig a s weer eeuezitting hvuden m Gen correspondent v Z aiVy iV iM te Weeneu m nt op goed gez te kuuueu verzekeren dat de dIploQiatie aldaar den uitsUg der vuoi loopige onderh delingeu niet zoo gunstig acht ula uit Fekrsburg n Parijs wordt gemeld vau elders blijkt ouk dat soea nog altijd vreest schipbreuk te zullui lijden op het venel der Porte In de byeenkomst Zaterdag te Konstnntinopel door d ambassadeurs gehouden zyn de werkziiamhedeu der voorbereidende conferentie iii hoofdzaak afgcloupen Na het doen van tenige wedcrz jdschc concession z n de gevolmachtigden het ecn ge w jrdeu en hebben HJ zioh tot hunne respectieve rcgeeringeu gewend om definitieve iustruotieu Men ducht dat lord SaUi ur zijne iustnictieu spoedig zou ontvangen In dat geval zou men zich omuiddellijk in verbiu4lng tellen met de Porte tot bepaling van den dag er opening van de volle conferentie Naar hetgeen uit Berlijn wordt geschreven hebben hel oentrum en de Fortsohritts partij in den rijksdag Besloten ten opzichte der rechterlijke wetten niet tbe te geven De nationaal liberale partij daarentegen scheen geoeigU met de regeering een compromis te sluiten Zy heeft althans eene oaderhandeliug geopend SeM oaderhaudsling moet naar men heden meldt tot eene overeenkomst hebben geleid welke door alle nationaalliberalen minus vier is goedgekeurd üe aanaeming vou de vojislelleu met eeue kleine meerderheid kan nu nog vujr ICersiaii worden verwacht De oppositie heeft natuurlijk meer toegegeven dan de regeerii J epucessies van d regpriiig perken zich tot ïe vervolgbaarheid der ambtenaren welke afhankelijk zal z jn van i e beslissing van het adntinistratief gerechtshof rechtbanken om uitspraak ie doen Qv r qsaesties van bevoegdheid zullen worden Strgerifeht dg land bésluit de berechting derdrnkper overtredtngeu door gezworenen zal worden overgelaten aan e wet ving der afzonderlijke Staten cu derhalve behoadfen blgvsn in Beieren en B ideu de invoering Tsn de wetten bl ft op 1 October 1880 bepaald wanneer ep iat tijdstip ook een wet op de gerechtsko en is tot stand gekomen Volgens een tdegra sch berioht uit Stuttgart schijnen de verkiezingen voor de Wurtembergsche Kamer Mu afgeVatiniigdeu weinig Vt audering op te leveren Voor zoover men kan nagaan zon de ultramontaansehe partij met een paar leden versterkt warden doch bleef de meerderheid ten gauste des B ks ten volle verzekerd Aan de Timet ontleeuen wjj een belangrijk bericht omtrent pogingen tot beslechting van het geschil over jk presideutskeus in Amerika Naar men zich herinnert staat het met de stemming aldus dat de comité s van erde partjjeu hun candidaat als gekozen beschouwen en dit by adres hebben bekend gemaakt De vraag is nu gerezen wie zal hebben te beslissen welke part dit te recht beweert Daartoe zijn in lift Wetgevend Lichaam onderscheidene voorstellen jgedaan Een voorstel had de strekking om het scheidsrechterschap op te dragen aan het hoogste gerechtshof In de constitutie zou dan eene bepa Iing worden opgenomen waardoor deze laak aan geaoemd hof werd opgedragen Dit voorstel echter U door den Senaat met 31 tegen 14 stemmen verworpen Vó Sr stemde alleen een gedeelte der repu blikeiceo namelijk degenen die van meeniug zyn clat de laak bij wijze van schikking uit de wereld raoet worden geholpen b v door den candidaat der npnblikeiuen te benoemen tot residetit en diender demoeraten tot vice president of omgekeerd Een ander voorstel van het lid Marton was bij den Senaat aanhangig Volgens dit plan zonden de stemmen worden teld in eene vereenigde zitting van de beide Uoiien en geene stem ongeldig worden verklaard dan nadat ieder Huis daartoe bg meerderheid van Btenunen zijne goedkenring had verleend In de i Senaat had naar men beweerde dit oatwer og al kans Inraiddela is na naar de oorrespondent van de IfkMi meldt door eenparige stemmen een voorstel van den heer Crarj aangenomen houdende dat eene ommissie van zeven leden zal worden beitoeind om IB overleg met eea gelijksoortige oommiaaie te be noemen door deu Senaat verslag uil te brengen over de beste middefen om de nioeielijkheid op te lossen Te gelijk is eene bijzondere oommissie benoemd welke zal hebben te onderzoeken wat de priveleïien rechten en verplichtingen zijn van het Huis met betrekking tot het tellen der stemmen voor de verkieziug van den president I Met het benoemen eener verslaggovende commissie i is nu nog wel de Zaak niet afgedaan maar dit op zich zelf bewijst dat men alle aanleiding tot beroering weuscht te vermeden en krachtige pogingen zal aanwenden om de geheek zaak door minnelijke schikking uit den weg te ruimen BINNEHTLAND GOUDA 19 December 1876 VERGADEEING van den GEMEENTERAAD Woensdag den 20 December 1876 des namiddags ten 1 ure ten einde ie behandelen Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot goedkenring van de aanbesteding der vergrootiiig van de Bnrgeravondschool Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand van grond en water aan het Rijk Een verzoek van den Heer Ph Verbruggen tot het aan hem verkoopen vau grond ia de Crabethstraat Ecu gelyk verzoek van den Heer E de Weijer Een verzoek van den Heei J Stadhouders om ontslag aU hulponderwijzer aan de Openbare Burgerschool van jongens Te benoemen Leden in de verschillende Commisasiën den Stads Vroed meester den Heelmeester der beide gasthuizen Den heer P V winkelier alhier werd dezer dagen een met zijn naam onderteekend accept ter betaling aangeboden Daar de handteekening valsch was werd de betaling geweigerd en het accept geprotesteerd De zaak is natuurlek in handen der justitie Zaterdag stond voor het gi rechtehof te sHage terecht A v W ter zake vau een zwart en wit gevlektt zoogenaamd tijgerboute koe te hebben ontvreemd uit len weide onder Hilligersberg ten nadeele van den landbouwer G Hy erlcende zijn misdaad volledig en verklaarde dat hü de koe s avonds uit de weide had gehaald yi er mee geloopen was naar Gouda Waar Uy haar s niorgens vroeg had verkocht aan den slager Cornelia van Hagen Aan dezen echter kwara de zaak al dadelijk verdacht voor wat hij ook a in den beschuldigde te kennen gaf Hg kocht niettemin de koe maar zeide aan den besch dat deze deu volgenden dag om zijn geld moest komen De beschnldigde nam daarmede genoegen en inmiddels werd door v H de politie gewaarschuwd De koe was een fraaie vetwcider en v H beducht dat het beest zuu verminderen wanneer het niet goed werd verzorgd besteedde het uit bij een stalhouder in wiens weide de koe heeft geloopen tot het door den eigenaar herkend weer in diens handen is overgegaan De president betuigde z jn ingenomenheid met de eerlijkheid van den getuige v H en de goede wijze waarop deze voor het eigendom van een ander gezoi gd had De beschuldigde is veroordeeld tot een tnchthuisstraf van vijf jaren Men schrijft ons uit Stolwijk dd 16 Decembifr Heden hadden wg het genoegen onzen vroegercn dorpsgenoot de heer A Demmers thans te Gouda woonachtig iu onze leesvergadering te zien optreden i Zijne verhandeling over de verhouding der vrouw tot de maatschappij van af de vroegste jaren tot op onzen tijd was flink bewerkt In eene hoogst boeiende rede schilderde spreker de gewoonten zeden leefwijzen enz der vrouwen zooals die bij de 6ude Grieken Romeinen I en Germanen bestonden benevens die van den tegen 1 woordigen tijd Ten slotte deelde spreker nog zijne gevoelens roede over de emancipatie der vrouw Het talrijk opgekomen publiek gaf door een luid applaudissement zijne ingeuomenheid te kennen en aller wenich is de heer Demmers nog vele malen te zien optreden De bijdragen iu ernst en luim die na de pauze geleverd werden mochten ook ieders tevredenheid in ruime mate wegdragen De meeste veehouders in den bmirek hebben hun vee op stal gebracht Door het natte weder en het hooge water beginnen de Weilanden draMi te worden Gras was er anders Uog genoeg Te Woerden is ia de kerk der leraSlitisohe gemeente ingebroken Eenige zilveren voorwerpen z jn ontvreemd Btaten OenSraaL ZitüngeD ran is en 18 December 1876 EiiSTE Kaius Zateidag zqs ee aantal kleine ontweipen met algemecne stemmen aangenomen maronder bekneh tigin der provinciale belastingen de overeenkomsl met de gemeente Groningen de begrootingen voor Om merschans en Veenhuizen het pensioenfonds de landsdrukkerij 1S77 en de rerbneding der Lange Footen te s Hage Maandag was de mnntwet aan de orde In een ochtenden avondzitting voor den minister van financidn afgewisseld door een middagzitting iu de tweede kamer werd zg behandeld en ten slotte verworpen met 16 tegen 11 stemmen Tegen de hh van VoUenhoven Nobel van Swinderen Piokij Pinoolfs van Pallandt Schimmelpen iiiiick Carsten Hartsen Prins Blusié Smit Huydecoper Hein Borsius en De Raedt Voor de hh van Twist Sasse van IJsselt Eyeinga Bgckevorsel Cremers Den Tei Beerenbroek de Ti de Wael Hengst Tiroly en de Voorzitter Het onbeslist karakter der Wet gaf zoowel aan de voorstanders van deu zilveren als aan die van den gouden grond tot deze verwerping ook de bevoegdheid van den minister van financiën gegeven om zilveren munt te doen smelten en verkoopen vond veel bestrgding Do Kamer ging uiteen tot 27 December Tweede Kamee Zaterdag was Hoofdstuk VI Marine der Begroeting het eerst aan de orde Bü het algemeen debat hebben de hh de Casembroot Fabius en van Wassenaer veel lof toegezwaaid aan den gver en de energie van den Minister en den Vooruitgang in het personeel en hei materieel sedert zgn optreden Omtrent de afsohaffiug der lijfstraffen adviseerden zjj voorzichtigheid te betrachten De heer van Je Putte spoorde daarentegen tot spoedige en algeheele afschafHng aan terwgl hij met deu heer vau der Hoeven tegenover de heeren Casembroot en Fabius de afsch ifling van de rottingsttaf op lava verdedigde Het amendement van den beer Blnssi om niet weder twee zeeofficieren aan het departement werkzaam te stellen is aangenomen met 29 tegen 22 stemmen Bij de afdeeling loodswezen verklaarde de minister dat ecu streng onderzoek aanhangig was over de willekeurige haiidehvij c der loodsen omtrent biniienvnlUnde schepen Op artikel 29 is met 28 tegen il stemmen aangenomen een amendement van den heer Fransen van de l uttc om den niiuwen post van kolonel van administratie ad ƒ 3750 te doen vervallen l a irua is het geheele budget Mar ue aangenomenmet 41 tegen 9 stemmcb Vervolgens werden aangenomen het ontwerp van het fonds voor koopprijzen vau domeinen en Hoofdstuk VII A Nationale Schuld met algemeene stemmen H uindag was hoofdstuk VII B finaneiéu ara de orde B j de algemeene beraadslaging heeft de minimier van bnitenlandsche zaken op een vraag vun den hoer Godefroij geantwoord dat het handelsverdr ig met Runienic zal zijn gebaseerd op gelijkstelling van alle onderdanen zouder onderscheid van gods dienstgezindte De bh Mackay en Smidt brachten de legei van de ambtenaren bg de miuislerién ter sprake De heer Geertsema stelde als amendement voor om ill de tractementsverhoogingen en toelagen tot de nieoWe organisatie van het kadaster der directe belastiifgen enz betrekking hebbende tot een bedrag van 66 780 van de bcgrooting te schrappen Heden vaagt de behandeling daarvan aan Door dejury welke door de Centennial Commisalon van de Tentoonstelling te Philadelphia benoemd il om de Gouverueinents inzeiidingen aisook de Collectieve tentoonslclliiigen als zoodanig te beoordeelen z ju nog de onderstaande eervolle vermeldingen toegekend lo Aan de Nederlandsche Regeering voor de prachtige uitstalling rondom de NedefInndsehe tentoonstelling en het bureau der corattiissie daarin gelegen welke onder meest uitstekende ia bewonderenswaardige uitstallingen behoort van de MainBuilding der tentoonstelling zoowel wat kmyt als wat smaak betreft voor de zee leerrijke en belangwekkende tentoonstelling van de Publieke Werken en het Openbaar Ondcrwgs de vooretelling van het in Nederlaltd gevolgd systeem van dgken waardoor zoo el do woeste als de moerassige gronden in vruchtbare ItaiJen zgn omgezet het ingenienfsvak het ohtterWji de instrumenten Voor de bepaling van alcohol en smiklir de meteorologische instrumenten de hydrogviphisehe en topograpbische kaarten voor een zeer nitgebreide tentoonstelling nln 8e producten van de Oiost Indieohe Kolonitn 2o Aao de volgende genootaohappen of inzend in Nederliind Mhatscbappg voor den wericenden staad Amttenlam Nederlandsehe Maatecba m j ter bevordering van Ngveiheid Uaaflei Hollandsche Maatschappij der Wetensobappei Haarlem Teyler s Stiokting Haarlem Kan rs van Koophandel en Fabrieken Middelbur en Vllssinge AmsteWamsche KaiiaUMaatsoItBpp j Anuterdtm Hollandaohe IJzeren SpoOr iregraaatschappij Amatecdam Directie der Celluhiire Oevaugenis Utreohts Nedeilandsohe M uitscbappij voor landbouw en Plantkunde Amsterdam Vereeniging voor Noord Nederlandsohe Muziek Geschiedeuis Aiii terdam Vereeniging tot aanbouw en verbetering vau Arbeiderswoningen Leeuwarden Maatschappij van Weldadigheid PrederiksoordiBredasehe Afdeeling van ier Vereeniging Arbeid Adelt Breda Gildersche Maatschappij van Landbouw Wageniugeu Miuitschappij ter bevordering van Landbouw en Veeteelt iu Zeelaud Middelburg Veieeaigiug tifclp U zelf 4e iward a voor een zeer uitgebreide ver meling Nederlandsche boekwedteo bijeeugebraoht door een groot aantal uitgevers B j de beoordeeling iu de sfdeelingen d r Tweede Kamer van de begrooting voor Surtnaine werd de ongunstige toeataud dier kolonie besproken Naar I ler ooideel kouden de zakeu aldaar niet op den tegenwoordigen voet worden gelaten en was handelend optreden voor de Regeering in welke richting dau ook dure plicht Ook over de juaeslie liet immigratie werd uit ver chilleudc oogpuutèn breedvoerig gesproken zooinede over de rechtsbedeeliilg In sommige afdeelingen werd ook nu weder twijfel geopperd of de tegenwoordige Jouverneur wel de lechte man op de redite plaats was Ouige leden opperden het denkbeeld om een comi ifSari8 naar die kolonie te zenden tot instelling van een nauwkeurig onderzoek naur den toestand vau kwguiug eu de middelen van herstel De japht op klein wild iu de provincie ZuidHolland wordt gesloten op 30 Deceinber a s met iusuudergang met uitzondering van hel ugeu van houtsnippen met vulflonweo Het beroep in cassatie tegen een arrest van het voormalig prov Hof v u Zeeland waarbij beetworicleu tiendplichtig zijn verklaard is door den Hoogett Baad vi rworpen De tiendplichtigbeid van beetwortelen is hiermede aitgenMukt Als een merkwaardigheid wotdt vermekl dat de houd van K Put te Suphorst in 4 dagen 13 bunsiugs heeft gevangen De gpclukkige eigenaar onl ving ƒ 2 90 per eieiuplaar Ms de hond een bansiug op het spoor is achtervolgt hg het dier tot h j het overtnont Znlk een hond verdieut dus s winters ruimschoots het brood voor eene huishouding Uit een s rijven van den be4 v aolkon ait4e Transvaal blgkt dat men niet aan de herkiezing van president Burgers twijfelt Er ziju personen ijverig voor hem weritzaam ook orthodoxen vooral is de exslaalspresideut Pretorius voor hem in Je weer v Sohliokman had zgnc vrywilligcra bijeen en goede officieren tleed geen tngfel of Secoecoeni zou nu loedig oiiderwjrpeu zgn Wat de poorwegzaak ftetrolt deze is nog niet iu orde inaur in België ichijnt men de quaestie te willen onderzoekeu SpoorWugeii moeten er komen en willen de Amsterdaiusche beursinannen niet helpen wil t rgke oude Nederland achterlijk blijven spoorwegen zul men toch krijgen Ü is het wat kter De heer de Stuers verdedigt zioh in het Fad tegen de aanvallen van het Kamerlid Stprm Het is met de waarheid in strgd zoo schrgft hij dat ik ijver voor een terugkeer naar de middeleeuwen dat ik voor het oprichten van lands gebouwen in middeleeuwiplMn stgl beu Ik wensch niet dat wg de middeledUwBohe toestanden zullen terugroepen noch poliWèke noch juridieke nooh wcten chappelijke noch artistieke ik bea zoo weinig tot reaoiie gestemd dat ik tnij nauWolijTts m t deu toestand van gister en zeker niet met dien van eergister tevreden zou achten Voor zooveel de middeleenwsohe knust speciaal de bouwkunst betreft hoop ik eerlang de gelegenheid te vinden uitvoerig ragn denkwijze openlijk te doen kennen Het zid tdan kunnen bl jkeu dat ik mgn landgeuooten aanraad dm ook naar de niitdeleeuwen te gaan ten einde die periode van de geschiedenis der knust te onderzoeken en te bestndberen en ten slotte er de leasen uit te potten die nuttig kuunen zijn Dcnzelfden md cal ik tneenen te mogen goreu voor elke andere Mirioda der gfeehietleai i voQr elke 8i id t i natie voor elke indere Ipiust dan de bouwkunst Ieder die PVeriuigd is dat wg de lessen der ondervinding ook van vropgere geslachten niet nijogen versmaden zal r ik iwQfel er niet ftan die methode goedkeuren Iftakr dan zal tevens blgken dat ik de dwaasheid nieü bega eenvoudig ie adviseeren om den stglder middeleaawsn in te vqeren Voor zulk een advies M ik bekrompen genoeg moetea ign om te gelooven dat eit 4p enig g bied der menschelgke wetenschap bet laf tate wOrtd ware gesproken geworden dat nooit de minSchdgfce geest een nieutve uiting en tot nog toe onbekende uitdrukking zou kunnen vinden Zoo bekrompen ben ik inderdaad niet Wel ben ik in het oog van sommigen bekrompen genoeg om niet Ie iHObn dat de Widdeleeuwen jeTcnmin als eenig ander tgdvak worden uitgszonderd uit den kring onzer sli iep ook op kaïiat en bouwkundig gebied Wel geloof ik dat door de studie waarbedeu ontdekt kunnen worden die nog heden en wellicht nog morgen nuttige toepassing kunnen vinden wel meen ik enkele van die waarheden als vrij onbetwistbaar te mogen aanwijzen INGEZONDEN l Kom laat er ons nog een Singel e bijnemen als je het goed vindt f Oh yes was mijn lakouisch antwoord dat nauw hoorbaar was door de dikke damp die als fijne regen op beweegbare en niet beweegbare voorwerpen neer viel en langzaam niet dikke vette droppels van de bladcrlooze boomtakken op ooi moerasachtig tranendal neerbiggelde Enkele daarvan kozeu met boos ujizet onze hoeden voor mikpunt en vielen dau met een akelig getik daarop neer Zoo li natte avondwandeling schgnt je goed te bevallen ging ik voort en wil om je goed te doeu gonietcu er het voorgestelde loopje nog bij pakken Maar dan mijn waarde vriend gulup gebiecht je hebt Wat bij je dat je bezwaart allous vooruit met de geit een gedeeld bezwaar is voor de helft opgeheven Nu ja je hebt gelijk die natte donkere omgeving is door een vriendtlijk te huis spoedig aangenaam verwisseld ter ijl het bevallig gesnap van nujn lief logétje die plannetjes maakt van gezellig uitgaan spoedig doet vergeten dat ear een wereld bestaat waar zoo veel wo zwaar geleden wordt tfËi eil mijnheer ia zoo funèbre als een begrafenis 0 niet zonder reden Ik was daareven voor ik u ontmoette bij een geacht ingezetene dezer stad die door zijn betrekking zoo dikwgls een blik slaat ia hot leven of liever iu die uaoht der loaatsohapplj waar alles somber w utr ongekende ellende de lUK toou voert èebtai aa dat alles kan nu eenmaal geen verandering fiebracht worden Maar treffend zijn dikwijls toestanden daar aangeiroBéu Verbeeld je een jongmensdh van onzen leeftgd die met norsten vigt als werkman de handen dapper uit de mouwen stak en spaarz uin vuii het gewonnen geld met zgne moeder leefde met kinderliefde betoonde wat moederzorg eenmaal voor hem deed Gelukkig was toen hun lot wat moeder door zorg bespaarde werd iu de spaarbank gebracht hei werk ging goed de man is verwer de knecht werd baal iugrediéaten voor zgn jfak aangeschaft het werk uain toe een knecht was noodig de eerste sport van vooruitgang was daar helaas waarom bleef dat niet zoo raadsels door ons niet op te lassen In het vooijaar kreeg de man een soort hersenziekte Daar liggen nu die twee ngvere handen roerloos Die vrouw die haar kind ziet Igden maar helaas nu oud en gebrekkig kau in de toe nemende behoefte niet voorzien radeloos en machteloos ziet zij de dagen voorbggaun gekluisterd aan het bed van een braven zoon die door zijn gver en goed gedrag de bron van welvaart was geworden iu de schamele woning Het geld dat oververdiend was werd nu aangesproken geen hulp ingeroepen eergevod en fatsoen deden stil Igdeu Hier trilde de stem van m jnen waarden vriend en stellig biggelde er iets iu zijn mannelijk oog toen hg vervolgde De laatste centen zoo ijverig verdient zijn nu Zaterdagavond uit de spaarkas verdwenen De zieke is hoeuel zwak hersteld maar te laat te laat dat vak geeft eerst werk tegen Maart drie bange wintermaandeu staan met schrikbarende lengte voor die menscheu om door te worstelen zonder geM zander de minste verdiensten Zwijgend vervolgden wg onze wandeling b j mgne tehuiskoinst Was het fftkkerende haardvuur dat mij tegenstraalde een stil verwijt en ouophoudelijk dreunden mij die akelige ifoorden iu de ooren te laat te laat I Ik besloot toen mgnheer de redacteur dit gesprek u mede te dealen en er een plaats voor te verzoeken in nw geëoht bUd dat oo menigmaal de apootatog fal aail eleU daaeu m Veel laMt bieMe I is u e bekende humaniteit die m i de moed geeft u vooraf te vetzoekeiu a ernstig onderzoek in te stelleflj dat het boveiiSfaande niet voortspruit uit een ziekelijke veriMddiug maar het waarachtig zgn of niet zga vap twee mensohen op het spel staat voorzeker zult u t beat kunnen informeeren bg de h h Ds Bloemers Westhaven an D O van Vreumingu W traat wier UefttergkozorjtpnKed Vol dtden in déke V mgnen hartelgten dank vg voorbaat betuigendevoor ifiwe menschliei de ir tfiMetldheid is het mgeen eer te zgu V lUs v Het hoogkohiing üw Dv Dienaar Jm M laM tt it geferjmi zenitr neenm mj tioldiia U ittbat door ie vpHitt g ma zijn teir ven Dief enen Imitr Uiert die er meef van mJJtn wilfH ffi ie mier ver t itUicUuif M h lf bereid lijn vermjte K maar de im ktt artiiel j enoemia Ueeren ÊerJ Sedert eeuige dagen wordt in onze gemeente eenecirculaire verspreid wier beteekenis mg de pen doet opvatten Het kan niet anders dan aangenaam zijn aan eene soliede Maatschappij dat zij in staat gesteld wordt de bezwaren saü het publiek te leeren kennen en te kunnen weerleggen als zoodanig worde dit schrijven verklaard Het Algemeen Meisjes Vrouwen en Weduwenfonds te Rotterdam heeft sedert jaren een goeden naam 4 Het behoeft geen betoog dat een fonds van dergeiyken aard in hooge mate in zich moet vereenigen die eigenschappen die deu spaarzame de overtuiging schenken dat hij zijn geld met gerustheid kan toevertrouwen Over ééüü dier bikeude gegevens wil ik gaarne verklaren niet in te stemmen met de Directie In het actief der op 30 Juni jl afgesloten Balans par iisseert éciic post de kurk waarop de soliditeit van t fonds hoofdz ikelijk drijft Inschrijving op het Grootboek der Werkelijke Schuld Uit die Balans blijkt dat het geheele kapitaal van t bovengenoemd Pondï j belegd iu Werkel Schuld Dat is in mijn oog een bezwaar Ik vraag mij af ii het goed dat het gansche kapitaal van een Fonds waaraan zulke teedere belangen zijn verbonden waarop zoovele jaren achtereen moei kunnen vertrouwd worden als op een pensioen van van den Staat is het goed dat zulk een kapitaal belegd wordt in ééue richting Verdienen effecten werkelijk dit vertrouwen Waarom niet op hypotheek gegeven of op beleenlag of pandbrieven eener sohede Hypotheekbank gskoeht waarom alles kapitaal en reserve toevertrouwd aan één soort effect Op die vraag kan ik mgzelf geen bevredigendantwoord geven waar ik bedenk hoe uiterst angstvallig en duurzaam soiled het kapitaal vhn een dusSaaig Fonds behoort bebgd te zijn wil het volkoulèn beantwoorden aan zijn schoon doel Q Staat van brieven geadresseerd aan onbekenden over de tweede helft der maand November 1878 welke schrifielijk aan het Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd Van Henaden Amsterdam T Oskam Bergambacht 6 Oseamp Bergambaoht 6 apmaiM Geeat C van Vliet Nieuwerkerk Van de Huipkau toren Krimpe a d U L P van Wijngaarden Gouda m t If addintveen G van den Berg Haaeweide H H van dei Ster Langewaart Briefliiart Hej J 0 iM tg Amstetdp De Directeur van het Ppstkantoor D J A VAN KBUIJNE CO KRESEN DEN TIE Het verslag OTcr het cxiiua der moziekiehoel mMtea wg tot oni leedoem voor ket vdgi nd Sr bcwarta Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Uw Gartruida oudns F Boman oa M Jaske 17 Corstiaao Adriaans ouders J tsd in Klis en M van Puffeien f OVERLEDEN 16 Deo M M Tasma Uw B K jne 11 d 17 G C Hornes 49 J A J Woltliaii 5 w M Troawborst wed 3 van der Laan 78 J f Blom 39 j ADVER TEBJTIËWa YooTspoadig bevsUen van een Zoon B M J RIESSELMAISr geb Peetebs iVt uu e ftep 17 Dec 1876 Heden overleed plotselinjf mjae eelieföe f echtgenoote CATHARIIN A JOHANNA CHRlS TINA v ij DE £ POEL w den ouiiapwiom Tan 48 jaren diep betreurd aosr faire nrteder ja en müne kinderen Gouda W BOOGENDIJÊWü 19 Dec 1876 i V r 9eke van rouwbeklag Vfridipotui tibjijiitt EENjarige TE Bil Twee Hwtaren EenjmTg e ïöèn uit de Hand te Koop en ndm DÜIZENÖ bossen SjVIJTEEï Te bevragen bfl CORNELlS STRENG te Nimatrkerk aan dm IJt