Goudsche Courant, woensdag 20 december 1876

i Vrijdag tZ öeeewbw a I a a 1876 fl Üiiiverseel Ziiiveriiigs Zont m is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegeli maagpyn maagkramp slechte spysrertering zuur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook by het inmakan van zure vruchteu het Ilaarbalscm of li au philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging vm Perubalsem extract van kina en welriekende oheën Hy reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Anatherin Mondwater Met een geljjke hoeveelheid watergemengd is het de aangenaamste mondspoeling Hetneent eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindertde kalk op de tanden daar het slijm en overbl jfRelen der spijzen oplost vl GOÏÏDSCHE COURANT ienws tn Advérlenlieblad voor Gouda ènOiDslreken te vorminnHet flacon ko75 Cents Kiiji elsch Tandpoeder In elegante dozen viui 100 en 50 g ra mmen a 45 en 25 cent s Idialou Droppels zonder schadelgke bestanddeelen bevr den oogenblikkeljjk van de hevigste Kiespgn Hetfleschje kost 25 Cents i BU ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwljBing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bg Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Sehooniioven hg Wed Wolfl en Zoon te Oude water by K Jonker Idenbnrg te Woerden by N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIUBOBN Een Bagmeisje sevraagd circa 14 jaar Adres met francobrieven onder letter A aan het AdvertentieBoreau van KOK VRIJLANDT Boekhandel te Gonda m mmmm draagt fatsoenlijke Werkhuizen Adres Bureau dezer Courant letter ö j rmKavaffB iea en verdere Inlichtingen S oekomen zijn s = cietelt ONS Gt OEGE Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen bnBgen ter kennisse van HU Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid ran de 3de Ahonnements Tooneelvooi stelling op WOENSDAG den 20n DECEMBER 1876 Ie SOCIËTEIT van af des aoondu ZES UUB aal OESLOTEIS zijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL Voorzitter B JAGEBl Secretarie Goad 19 December 1876 Bjj Akie dd 15 Deoember 1876 voor Notaris Mb kist te Gouda verleden is de vennootschap tusschen de oaderge teekeuden bestaan hebbeada en gedreven onder de firma M VERMAAT N ZOON te Gouda ontbonden gerekend van af deu Eersten Oeeember 1800 zes en zeventig M VERMAAT r M VKRMA AT Jr Wegens het Kerstfeest zal in het ftorgsreer van GODOA op AJHSTEBOAM en TëRDO gevaren worden op aATDBDAG 28 December maar niet p ZONO a MAANDAG DIN080A0 24 25 26 Deoember De STEARINE KAARtSENFABRIEK GOÜDA vraagt STÜBS MEESCHOOI niet bemden de 25 jaar om hei OPZICHT te houden in en MEISJES WERKPLAATS Adres aan de Fabriek des morgens van 9 lot 12 on De Directeur VAN ITERSON De COMMISSIE van TOEZICHT over de STAÜSMUZIEKöCHOOL te Co io brengt tei algemeene kennis dat zg op ZATERDAG 28 DECEMBER 1876 des namiddags van één tot drie ur in het gebouw AjiTi Leoi INSCH KU VIN G zal houden voor de Kindereu welke aan het ooderwgs wenscben deel te nemen VEREISCHTEN voor de toelating zgn a De leeftgd van negen jaren en 4 Vatbaarheid voor het ouderwgs dat zg wenscben t ontvangen waarvan ten genoege van den ünderwgzer moet blgken Bet aanschaften van Instrumenten is voor rekening van den leerhug Het Schoolgeld bedraagt voor het Onuerwys op de Pliuio 30 p j in den laag A op een Uluas ofiStrykiustrument lü iu de beide laatste iifdeeUngeu te zanten 13 HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spëcialitë d Agrandiasements et de Portraits emaillés SAISOK Voor bet tegenwoordige Saison be OC d veelt zich de op groote schaal ingerichte Stoomver werij chemische Wasscherü 1 j VAM = f © ïmbflult j bmond r aan tot het VERWEN van gOVERJASSEN DEMI8AISON8 en C Dames xMANTELS welke in alle kien V rea zonder lostomen of krimpen ge S yttfi worden 2 Agent voor Gooda en Omstreken den s Beer J A G vi DETH MaAt S Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de Inscbryving geene kinderen op de StadsMuziekschool meer zullen worden toegelaten voor de volgende Inscbryving welke in de maand DECEMBER 1877 zal worden gehouden Namens de Commissie voornoemd P HARTING Secretarie Tegen Januari BIEDT ZICH AAN een Burgermeisje 17 jaar oud P 6 als of voor LICHTE BEZIGHEDEN Let Adres aan het Bureau dezer Courant ter P e STEENKOLEN Nog EEN DAG is de lading RUHR GROVE EACHELKOUBN LOSSENDE waaroit men nog tot kan inslaan VBIJ aan Huis bezorgd of Toor buiten de Stad VRU Scheep S v Stalanboaicen ter benéhtiging m = in verdere Inlichtingen te ocKomen zijn NB Bet goed verft niet af en wordt a met d besta v if to kn geverfd P JAN PRINCE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 19 December 1876 A D DK van A Bbinkiian By den ondergeteekende is de Inteekening opengesteld op een door hem uit te geven van het Verhandelde in den Gemeenteraad van GOUD A Dit VERSLAG bevat zoowel de stukken bjj deu Gemeenteraad lugekomeu als de discustiSa in de Raadszittingen geroerd Prijs per Jaargang iJ A BRINKMAN Gouda 12 Deoember 1876 Belaiigryk voor Lijders A iii zieken van welken aiird ook kun met de voUtc overtuiging de in Dr Aiiy S MatUUTgeneeswijze belmndelile eu leer beproefde euecswgie zeer dnugeud wo len aanbevolen D Nederduitscbe uitgave van dit in het liuitsoh in ti8 oplagen veraeheuen werk van 496 bladz dcn ko t slechts ƒ 1 en kan door alle Boekhandelaren of door Riohter s Boekhandel te N megen wordt ontboden Op frauoo aanvrage veniendt genoemde Boekhandel gratu en frcneo een uittreksel van over lUO blz uit bovengenoemd werk ter beoordeeling Genezing van Heeschhcld door middel van de zoo gunstig bekende RiJ LANDSCflË DRlilVEBORST nOKIG van W H ZICKENHEIMER te Maim Nnmegen 20 Mei 1876 WelEdele Heer Ik moet ü biJ dezen mijnen hartelgken dank betuigenvoor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flesoh Borst honig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige Heeschheid genezen Met dankbaariieid verblgf ik ÜEd Dienaar J HENDRIKS BiniLAiroscHii DRÜIVEN BORST HONIO alleen echt verkrggbaar in i flacons i fl 2 in fl e ït fl 1 in flacons i 65 cents voorzien van een capsule met nevenstaand fabriekstempel ta Souda bij K H A Wolff AlfMn li R l Vanwieaa ft Zoon Apoth Medigrm P Venloot Sptimf A J ng TVoot Delfl L TIC Leeawen Oratenhage 3 L 7 C Soabilié Apolk Haintunmie W Hudriki B tirtiM 1 D du Hutog HitUneTihir wrt Je Rudt Uidn E Noorlqk Oudimtfr r Joakw ltotuB IMUriam C J W SmU lii AmO Hvticvi Ci I Oiakel ScluMltmtn l VM k tem Drog Voarhurg A a Veea WadAnsvm C t Inwa rwriO W B vaaDifpIw Kennisgeving De BUEGBMEESTBE van Gouda brenRt bij deae ter keunis van de belangh betideu dat door dm Heer Provincialen Inspecteur der Directe Bdiistinsen ens te Botterdam op den K DeoonibiT 187 1 is executoir verklaardHet 2de Kwurtiials Kohier v in het Patentrecht dienst 1876 1877 l iil voormeld Kohier ter invordering is gesteld in h iiidi ii v iu den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkonieiiae verplicht is üyneji aanslag op den bij de Wet brpaalden voet te voldoen en dat huleii inpraat de tennijii van drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingcdu nd Gouda den 20n December 1870 Oe SuigetutrcMter vdornotmd VAN BllUliiKX UZivSDOOU V BUITENLAND Builcnlandsch overzicht Aangaande de plannen van den uiruiven yransohcn prerideQtniinitter verneemt men dot de afietting der nietrepublikriusche ambtenaren wachteii moet op ondeizoek eu dut hij ook daarin met beleid wentobt te werk te gaan Ken paar dic zich bepaald onmogelijk gemaakt hadden zyn onmiddellijk ontaiagen of geschorst Men hoopt dat Siinon er in slagen zal om den Senaat te bewegen op financieel terrein geen verwarring te Btiehlcii I e ri cbterr ijde van dit hooge Stautalichoam beweert dat deu Senaat het recht ioekdmt om WQzIging te brÜiiff H itt lAcr doofde tamer vastgestelde begrootiiigen hetgten r e linkenujde betwist De budpfet coraraissie is nu beeig de7e quaestie te liehandelen met de ministers Slmoii en 8ny tiaar men is het nog lang niet eens De commissie sohijnt zich vooral met te kunnen vereenigen met het denkbeeld om de bevoegdheid van den Senaat door de Kamer te laten nitmakcu loodat er vreis be8 aat voor een parlementair conflict Mocht de Sei aal zyu slem niet scheuken mii de begroBtmg zooals die door de Kamer is vastgesteld dan tal hij kridietwetten moeten aannemen waardoor veel oponthoud en gehnsprl zal ontstaan en eerst als de quaestie der bevoegdheden zal 7 ijn beslist zal een definitieve begrooting kunnen worden aangenomen De organni van de rechterzijde von den Senaat besrieken ruds de mogelijkheid van een dubbel conflict nl IMshchen den Senaat en de Kamer over de wederzijdiche bevoegdheden ten aanzien van huandéele wetten eu den Senaat en de Begeering ten aanzien van de reeds door de Kamer verworpen kredieten benevens over de vaststelling van kredietwetteii totdat de quaestie over de bevoegdheid zal zijn uitgemaakt Men hoopt nog maar dat de oppositie in bet hoogste itf taeoUegie te verstandig lul zijii om een zoo ernntif n toestand in het leven te roepen Thans bericht men weder dat de eerste zitting der Konstantinopolitaansche voor euuferBUlie eerst Zaterdag a s plaats zal hebben De gevolmachtigden hebben de resultaten der voorloopige besprekingen ter kennis bumier regeeriugen grbraicht eu wachteo na defluitieve instructien Van de eene zijde ontvangt nuA hoopvolle tijdiiigen die Euslands gematigdheid doen uitl omen terwijl van eene andere zyde beweert wordt dat de Porte niet voornemens is op een enkel betwist punt toe te geven Maandag werd in den Duitschen Sijkad g een aanvaag gemankt met de derde lezing van de rechtcrIpe wetten de president stelde voor de algemeene beraadslagingen over al de wetsontwerpen tegeink te banden een praotisohe uitvinding die echter afstuitte op de tegenspraak van het oentrum lind Windthont Namens de nationoal hberale party werd daarop door Miquel de reeds bekende transactie toeg inbt en aai betoleD apr ntkende niet dat zware offers waren gebracht maar men moest bedenken dat het hier nitts imnder gold 4au de rechtseenheid van DuitschlsDd ll ig werd het werk dfir natiqnaalUberaM awf vallm door de cken Tarputsphefl 1 M M S8 vs MMw sm ïfflf van formeele maar van poliüijïe rechtskwesties men stond vuoi een keerpunt in de politiek gaf nn de nationaalliberale partij dan hield zij op eoi lfatau lige partij te zijn en werd eheel regeeringsparty Duor het zwarie centrum eu de Portsohritlpartij daverend toegejuicht gil de indruk van deze woonlen ttulei veiloreu doiir de bondige verklaringvan den halfziekeu minister wku justitie Leoahardt dat de verwerping van da tfiHinctie gelijkstond metde nfstemining van rechtertgke wetten Namens de cjusi rvatieven werd de tiansaotie kort en zakelijk aanbevolen door Schouiug terwijl Reichensperger verzekiide dat zijn tegenpart i getn haarbreed vande besluiten der tweede lezing sou afwijken Eindelyk stond ook T ask r op o de houding van zijnparty te verdedigen Men h ft Ijiakerbij eeu cvealucile scheuring van de ii iffcuaal Ubernle p irtij gehouden voor het hoofd van bet linkerdeel dat konworden ingmnolten bij de Port8chrittspanij meerd iii eens w rd daarom iu de bl uJen v m laatstgenoeindc partij I asker op den voorj rond geplaatst als etu mail die eigenlyk te hot stond om natiouaal Ficn later bericht meldt reéds dat de rtchtettyke ontweken volgen do tra acfifi der Uationadnbei ilen is aangenomen Ool door den senaat der Unie is thans het voorstel aaiigeuomen om eene commissie te benoemen ten eiude de moeilijkheden vit deu weg te ruimen betreffende de keus van een pMWent W iiebben reeds gemeld dat de commissie zou bésiaao uit t leden 7 St Tèdiir Mis Héta ver t trouwt dat deze eerst zullen sla n een ontwerp te maken dat door beide huizen zal worden goedgekeurd zoodat de nioeilgkhcid op vreedz ime wyze kan worden uit den weg geruimd De commissie zal iu het volgende jaar r8p ort uitbrengen BINNENLAND GOUDA 21 December 1876 De lA jiid waarop in Wintermoaad van elk jaar het examen der Stedelijke Muziekschool plaats beeft is een feestavond voor kleiu en groot Tiikenjane kan de zaal da belapgstellendea niet bevatten en zelfs de gror zaal der sociëteit On Genoegen was Maandagavflud te klein om alleu die zii m eu met de kinderen verlustigen wilden te bevatten Die voortdurende en steeds toenemende belangsl Uug van dj lugeieteneu is eiu zeer gelukkig verschynsel Indien de stadgenooten niet pry stelden op het bezit eener instelling die aan muziekale vorinir g zooveel stof tot huisilyk genot paart die kunst en schoonheidsziii nunkwcekt dan zou de grondslag tot den voortdurenden bloei der school ondermijnd zgo want alleen de algemeene overtuiging dat dra school geen luxe school is maar el degelijk iu elke stad behoort te syn waar op nog iets méér dait op de nering gelet wordt kan aau die inetellipg dot eigenaardig relief geven wat getuigt voor het peil der algemeene ontwikkehng Wie Maandagavond by de uitvoering tsgenwoardig was sal weer genoten hebben Die aardige kleine kleuters zoo onbevaggen zoo vroobjk zoo frisch en zoo bly zy zongen eit speelden soo flink en moedig eu aardig dat t een lust was om te hooren Herinnert ge u die ftatre wauu of dat solo lje iu het Chomr reÜgieiut van Boesioi het tad eiet van Krng en nog zooveel iue r en gg zult met my instemmen dat er veelbelovende knapen en meisjes op de sefaool lyn henuaert ge u de maatvoetheid de zekerheid der attaque de zuiverheid en de gekuisobte voordracht waarmede de 2de en 3de zaogklassc in t bizonder hunne aardige liedjes zongen Vergeet niet hoezeer de Klak iet Jadtlltei e ie frrkmgeU ea de Omntbmhui Vat bun reoht kwamei boe lief het melodieuse lied b tiaoU gei ngea werd I De 3de eu Sde i ugUa ua hebben zi b Uxi gehouden I Ook d pianoklasse verdient veel lof waarlijk er 1 N J923 1 ziJB leerlingen die vé beloven en de 4de zangklasse waarvan de sopranen zith vencholen achter het muziekblad woaraohgnliik om bet gebiid wat te temperai en de vioolklaieea zij hebben veel eet vau hunuo voordrachten Indwia de grAotereo vnj blyven vsa den waan dat zij te groot zju voor de Muziekaohaol in an xij vooral leenen inzien dat nn eerst de hand kan gelegd worden aan nnsakvoUen zang of toonvorming aan artikulatie of afgerond spel indien zy vooiti zich meer toeleggen op een goede uitvoering van een gemakkeiyk stuk dan op een onvoldoende teproduotie van een moeilijke solo Indien zy mcf simere woordin méér laten hooren wat zij kunnen dan wat zij niet kunnen dan zal de Moiiekschool een eervolle plaats innemen naast die der grootere steden Maar daartoe moet door de ouders worden dttidfrgewerkt zij moeten de talenten hunner kinderen waard rett met door ben te HewOn eren maar door hen te leiden In den leeftyd tusschen mal en dwaas zooaU ik de overgangs periode van jongens en mfisjcs wel eeas hoorde noemeii m dien teeftqd Kttoott ineu uoh zoo spoedig te gipot voor een q C t gewoonbjk het talent te uiet en meentbeter e n tee dan de oaderari MK Dit i4 enteen w tl altqd vermaakte bet pubKdk idk iaat da nzoiverfaeid der ls e vioolklaaae Ik erken er is iets komiesch in da vaahapige pogingen dier noedige strijkers om het met slkaadcT iéia te worden Ma toëh ik laadeien of genen lacher wel eens even de viool onder de Un willen schuiven ei hem zeggen zie zoo stuornsan aan en w t rètgmx g4 dAs na e nk opdeneenvdodigea toonladder in C en wy houden ons overtuigd dat hi ua eedtgV vei geefs Jhe pogingen utet een erg verbaaai gezicht au erkloren dat hy niet iritt dat het zoo mo4 pk was eu als hy 61 eiadelijk in geslaagd wai Mt V poiiti asB te nemen dan soudt gij hem bcXreii klagen over zoo n kramp jn de ers over het ontvallen van den tnjkstok over het wegglijden vSn de viool over de neiging osa aohter de kam te stryken over het verSebaivea vaMizyn hand over de onzekerheid hoe hij toon vormen ntaest enz ens enz Ik wil er maar mee eg n dat het zoo n gemakkelyk werk is te glimlaehen 6ver de onvolkomenheid van jeugdig vioHMen Wanneer ik mij hierbij herSna dat de heer Beusekamp een jaar lang belangelooi de oefetdagen dier stnjkisstigen heeft geleid dan vMmetd ik MTens een zeer lofwaardige toewijding jegens de asilool die door mij qi t mag vergeten WQiden èn om de verdienste op lich zelve ia omdat de vooniifei dier school t mij verzocht De heer Vreeswyk die met d ii e k ourwis in zyn plaats optreedt introduceerde ph z er gunstig door de voordracht van het Viooloonoeit van Mendelsohn Hy zy en blijve oas welkom Ik eindig met de mededeeling aap welke leerlingen pryzen en getuigschriften zy n uitgereikt geworden Ie ZANGKLABSE Prijzen C H Sehonten L A MoMf H Jager i C Bor t B v d Öeija O A 4 Cint W de Klerek J M Nortier O J A KMttnff M de Klerak J v Lunenburg Getoigsohriften ö v £ li r O v KluijvB B Monasch A F IJseektifn J H Oaaiëls C H Olij J D BoBneur f e FA N G K L A S S E Pry zeB F de kuiter Schinkel J van Cat JU Bic zenaar C f Goedewaagen F Herman A Eoogeudyk Gatuigscbrif ten dteyl A 3teyl Q H F Dumout C A Bobelt Pj G J Steeamegu J Biezenoar C £ abett4 A K T H miB ili d J f O 3 Z A N O K L A 94 C ij P r y z e n M Schuling J 11 Indérti V IBsner R Crefeld 6 A H Gabnr N Vlasveld f M Kruisheer M C Bloemets O Hsrtog O C Kenhl Getttigsohrifteni M C BoBn uir h Welter P dè Jong C O W ik ptt ex P BfidWjved