Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1876

Bij de afdeeling Fosterqen kwaaien d M tlpiubanken ter sprake De miniater erkent dat de nomen maatregel weinig heeft uitgewerkt tot dusver iqu de oqfers der inleggeldeu nog niet hooger geklommen dan eenige honderden guldens Maar daarom is ook nu in overweging door vermindering der kasten te trachten het gebruik er van te vermeerderen Veel komt kier echter aan op de medewerking van de spaarbanken waaraan nog zeer veel ontbreekt Ten slotte werd het Hoofdstuk aangenomen niet 61 tegen 5 stemmen In de zitting van gisteren zqn de algemeens hg raadslagingen gevoerd over het hoofdstuk Oorlog De miuister heeft den toestand der verdedigingsmiddelen blootgelegd en daarvan de schaduw en d6 lichtzqde doen uitkomen Hij riep de ondersteuning eu de medewerking der Kamer in en deed een beroep op de vaderluiidliefde der leden Daarop is langdurig beraadslaagd De hh vau Houten en Bredius waren bepautdelqk tegen de begrooting om flnanciëele redenem andere leden waaronder de heer de Boa war ner voor Aan het slot ontstond er een politiek debat tusschen de leden van verschillende riohtingen Heden bebandeliuK der artikelen Men meldt uit Zwolle Een zekere Simon Boerburt tegen wien gisteren wegens omkooping van getuigen bevel van gevangenhouding was uitgevaardigd heeft zich gisteren lu de piilole der gevangenis waar hq voorloopig arrest zat opgehangen De Baad der gemeeute Bedum in Groningen heeft bepaald dat in het schoolgebouw te Zuidwolde eeé dorp in die gemeente geduft ude dezen winter een cursus zal worden gehouden iu de laudbouwknnde Het Bestuur der Ned openbare hulpuuderwqzertverecuiging heeft den Miuister vau Biuiieulandache Zaken verzocht de volgende wijzigingen iu de inrichting der akten examens te brengen lo Het examen wordt afgenomen door eene rqk I commissie bestaande uit inspecteurs en schoolopzieners van welke commissie jaarlqks eeu derde der leden aftreedt Zq vergadert eenmaal per jaar in de volgende steden in Assen v de prov Gron Friesland en Drente n Arnhem n ii Overqs GelUerl eu Utrecht Leiden Noord en Zuid Holland sMertogenb ff ZeeUnd N Brab en Liuib en wordt bijgestaan door ouderwqzcrs u n lagere scholen werkzaam die al stemhebbeude leden in d commissie zitting hebbeu 2o Het examen iu de paedagogiek wordt afgenomen uitsluitend dour onderwqzer De candidateu worden elk afzouderlqk geëxamineerd in de hoofdvakken peedagogiek rekenen Ned taal letterkunde waaronder vooral lezen in de overige vakken in groepen 3a De eischen voor vrouwelijke eu mannelqke candidateu worden ffelijkgesteld Ook het examen der Vrouwelqke candidateu wordt in het publiek afgeuomeu 4Ó De regeeriug make opubaar eene duidelqke tot in bqzonderheden overgaande opgave vau de keunis en bekwaamheden die men van de candidaten in ieder der vakken verlangt 6o De examencommissie stelt de caudidaten in kennis met het minimum der te behalen punten eu het aantal behaalde punten Zq geeft het werk terug T De landerqen der pastorie te Zulk zqn voor de zes jaren zullende ingaan met Februari e k zoo hoog verpaokt dat het traktement van den predikant by de Herv gemeente dat reeds ƒ t50 per jaar is wordt gebracht op 304S behalve vrqc wouiug met grooten tuin De otld minister van kolonilS baron van Goldstein schrijft iu het Vtr Dtl van Dinsdag over Atchin sedert April 1873 een artikel waarvan het slot aldus luidt ff Wanuier men zich verplaatst in April 187 zich dan de vraag doet welke vruchten heeft het in April 1874 gewilde stelsel van verzoening gedragen heeft de pacificatie van Groot Atchin eenige schreden gedaan dan moet het antwoord het volgende zqn i van toenadering in Groot Atchiu geen spoor zelft de hoofden die gedurende de tweede expeditie tot ondeiwerping geneigd schenen hebben niets meer van zidi laten hooren in plaats van op prqs te stellen dat zq met rust gelaten dat onze stelling voor de aankomst van versterkingen niet zonder gevaar was aan de koatstaatjes heeft de ooderteekening der akten ran onderwerping enkel gediend tot een middel om gemakkeiyker te smokkelen zelfs de radja vin Gigfaen die eene groote som geld ontving heeft altqd geweigerd aan boord van onze schepen een bezoek af te leggen te Penang zqn de raad van aoht en de bekende Abdnl Bachman st eds Sn de weer met het verspreiden ran rakehe berichten en het ondentennen ran den rqand en hoe welwillend de hnndMwüw Tan de Britsche autoriteiten ook zij de geringe voraeringen TudeNederiaodicbe wapenen doen sonunigeK Orv j5 I j G K L A 8 S E P r y I e n A J t Zeglen J E Soheltem H v Zfylen A H G Giibty M v Amerom Get ttigtc hrifteu J 4 B Spaandemau A C Bo lette J £ Hoogeuboom H C Uabry D Mertz Ie V I O O L K L A 8 S K Pjr Ji n J de Jong J F r d Uuden G A H Sabi7 W J V Bemmet S S Seholten L M Uuten J O M Kabel Getuigschriften J S van Arnhem W C Hoogoidijk F G Welter A Brunting Wolf Se VIOOLKLASBE F r q I e n F Nortier 3 H B Spaaodemau T B Lunenburg J Uoogendyk H C Qabiy N t Veen J Krom G e t n i g a h T i f te B L v Krimpen C E Beuhl Se V l O O L K L A 8 8 E r rijieB C d Want H Eoll PIANOKLASSE F de Suiter P de Jong A Hoogendqk J U B Spaan4emaa L C Moulqo Sohooaeveld r d doet A H G Gabry S Bhim r 6 t ut gseh rif ten C M Leefiaog CORNETKLASSK Irijii Gabry Door liet lüar gevestigde Departement der Maat fchapptj tot If ut vuu t Algemeen zqn gekoten iot Beataurdec A heer J A Boest van Limburg iot Commisaariasen der Spaarbank de aftredende hh B ML vau Leec f de Joi g en Itfoothoren v Goor en ia jilaata r n den Jiecr Drayer de heer G C Tortuqn Droogleerer tot Comniiisartssen der Hulp luk de aftredende hh Wenoekea Luliua van Goor o C C H Prinee en in plaats van den heer Boqaards de heer Boeat van Limburg De tltmiacird meldt dat dr A Koyper bq voortdaring in betersehap toeneemt zoodat zqne temglAmist d de herrattingzqncr werkzaamheden spoedig mogen worfen Terwaohl Woaoadag 17 Deeemher a sL zal eene v rgalMMg plaata hebben ran de DeMi g dMi Als itpr kat al ptredeu da keor A B Fetter die tot onderwerp koos Algimeent OefenplieU en de rolgende stelling zal t reraadigan nDe algemeene oefeoplieht ingevoerd 1 rolgena de ideeën van den heer de Boo van Alder werélt waarixirgt niet voldoeude ome anafhauke lÜkkeid Gisteren margen is Willem ran Uoutan wonende alkier lijj het werken in de Machinale Garenspinnerq I met den arm in de machina geraakt wurdoor die geheel k rerb rqzeld Tot gemeente secretaris te Zutpken enoemd de l de keer J E De Voogd tkans bui1 WMeH te Niea okark urn den Usd V i t I Ib de kelft der maand Maart a s zal te Hage k t examen aanvangen van onder offioierea dingende na r den rang van 2den luitenaut bjj het leger hier t te Uade ket aantal apengeateUe iriaatsen is voorde infanteiie 40 waarvan t voor het liehter examen reor de aralerie 4 eu voor de artillerie 12 Tegelijk met dat exwnen lal het examen gehouden warden ran onder officiereB dingende naar den rang van 2deu luitenant bq de wapens der infanterie cavalerie en artillerie van het O L leger Merita DaUuu wat het stnk getiteld gistereMvood door het tooneelgeteltchap de hh Le Gra van Zu len en Haspels opgeroerd en dat gevolgd werd door ttti WUgtrta Emiel ron Goethem Zeer gelukkig was t naar ome meaning dat we ona ditmaal niet met tén ttok moesten terreden atellen daar we vooreerst dan onvoldaan huiswaarts had moeten gaau n voorta e n allerliefat stokje hadden gemist Oncoliaan zeiden wt en inderdaad MartUa DaUime voldeed ona niet en we Tcrklaran ronduit niet te begrijpen hoe een Mfear sriticus als lijn door ons in een vorig nr wttrfitgmm oordcel nitte dat de Botterdanuohe dinstis dooi dit stuk bewees dat t haar om den steun der besobaafden te doen was Het is toch I aUesMM gebrekkig Ia er éia karakter eeaigszius just in geteekend Is ig die volgens den titel de koofdrol vermlt in werkelqkheid da hoofdfignnr in t stak Is de atrgd in t gemoed van Dalesme Toldoende geachilderd of moeten we dien strqd niet VMlaer door bg mttandiglieden vernemen dan dat we dim den ontslaan en toenemen f Bn bovendien hoe eindigt het stnk Wü iqn er aan gew nd dat looals n t noemt in de meeste tooneelatakken alles 1ra r tetaobt komt en dat hoe ingewikkeld de toestand hoe moéielqk oplosbaar de qnaestie hoe vreestal k t lot der hootdpenonen ia de eerste bedrg awaid teeds ten laatate de verschillende personen i kun sn krijgtn behalve ala er een booawient bn is s die dan meeatat iqn verdiende atraf ontvangt doch hoe gewoon wij ook zqn aan bevredigende ontknoo W SHi de oplotaing der moeiclykheden in iMartha Oalane ia wd al te kru Audré Dateiai iaÜt moeieiuté ktüEsn tnssohen Martha en Genevieve m a w tusschen haar die alleen hare liefde kan blqven schenken eooals zq leeds jaren deed eu een andere die behalve baar hart nog flinke geldsommen ter iqner dispositie stelt doet eindelijk een keuze en verkiest Martha doch nauwelijks is dat gebleken of de flinke geldsommen worden hem eveneens in deu schout geworpen en hoe f Doordat de rijke Genevieve haar baud aanbiedt aan een vriend van André onder voorwaarde dat deze zich met hem zal ussocieeren Dit middel om toch alle zoo go mogelqk te doen eindigen kan dunkt on gerekend worden onder de zoogenaamde paardenmiddelen die bepaalde afkeuring verdienen Toch heeft het ttuk wel iets onderhoudend en vooral de aardige zetten en geestige opmerkingeu vau Jean Duluc zjju het die Martha Vaieme voor een algeheele mialukkiug in de oogeu van het publiek redden Deze Jeau Dulue nu werd meesterlqk ten tooneele gevoerd door den heer D Himpels Het komt vooralbq die korte bcteekenisvoUe aardige opmerkingen er geheel op aan ioe zij ezt jd worden en du heer Haspels uitte ze liuel zuuul t behuordu Dezeacteur is wat uut bij veleu t geval is volkomen waard dat hem geestighedeii wurdru iii deu mond gelegd Zü worden verflauwd noch verwaterd maar zoo mogelqk verhoogen zq uog iu waarde doorzyu spj t Na den heer D Haspels verdient genoemd te worden de heer Botier Faassen Hg toont meer en meer eeu belangr ke aanwinst te zijn geweest vaar het Botlerdamsch gezelsohap als een acteur vim veelzgdig talent Als Regitr de TalM in dt Vanichtff maakten we met hem kenuis als een aangenaam prater als eeu geestig causeur als mijnkter Poirier was hq de qdele eu bekrompen burgerman giatereu was hq als Boulmier geheel den rqken man van zaken Natuurlqk in zque bewegingen eenvoudig in zqn spreken snqdend in zqne replieken is hij ook hier ter stede spoedig een vriend van het publiek geworden en wq hopeu van harte dat bij de volgende voorstellingen die hier zullen gegeven warden telken een rol worde verleend aan den heer Faassen De heer J Haspels voldeed eveneens evenzoo de beer Le Gras Het vrq bescheiden rolletje van Martka werd door mevrouw van Offet Kleij niet onverdienstelijk vervuld eu mej van Dam toonde op nieuw als Boulmier s dochter aanleg om zich boven het gewone peil der middelmatigiMid langzamerhand te verheffeu Dit kan niet gezegd van mevr Chrlspqn die van haar wel is waar vrij onbeduidende rol geenszins maakte wat er van te makeu is Dit geldt ook van deu heer Spoor Keerwolf en mevr Luers wier spel alleeu deze zeer twqfebichtige verdienste heeft dat de toeschouwers hen en hun spel ziende met des te meer dankbaarheid bet talent der dü m ortii iu t gezelsohap waardeert Tot uaatukje werd gegeven zooals we wideu Hft Wiegje Behalve zqn overige verdiensten heeft it ook het voorrecht dat er nieninud in optreedt zelfs geen dienstbode die den indruk van het spel der hoofdpersonen bederft Slechts twee personen treden er in op Daniël en Lsura gisterep weergegeven door den heer van Zoqlen en meviAde Vries Behoeft het nog betoog daf de vertolking onverlKierlqk was Voorzi er niet en de strekking Tan het stukje is zoo goed de uitwerking zoo alleraardigst de samenspraak zoo los onderhoudend en amusant dat het iu werkelijkheid een priicht stukje is Stukjes van dergelqk gehalte bestaan er helaas te weinig maar wq mogen ons gelukkig rekenen dat die weinige welke er bestaan op ons tooneel worden opgevoerd I Staten Geoeraal Tweede Kamek Zittingen van 1 en 20 December 1876 Dinsdag is ingekomen eeu voorstel vau den beer Haffmans tot regeling van het recht vau antwoord Droit ie ripaiue De discussie over het Hoofdstuk Finaucieu is voortgezet De minister heeft medegedeeld dat de hoofdpunten eener regeling tot herziening der beUstbare opbrengst van ongebouwde eigendommen nagenoeg gereed zqn en hq hoopt het ontwerp nog in den loop van dit zittingjaar in te dienen Een amendement Geertaema tot voorloopige weglating der tractementaverhoogingen en toelagen voor de controleurs der directe belastingen en het kadaster zooraede de ouder coutroleura en tot uitbreiding van het penoneel der controleurs is verworpen met 48 tegen 23 stemmen Daarna zqn aangenomen twee amendementen Vening Heinesz tot weglating der nieuwe reorganisatie van kat kadaster en den werkkring en de bnoldiging der landmeters opdat de minister daarvoor een suppletoire voordnêht aanbiede waarbij men de geheele zaak in verbind kan brengen met een aanhangig I ontwerp Het eerste amendement is aangenomen met 40 tegen S en het tweede met 46 tegen 18 st zoo al niet spreken dan toch denken aan hetwensehelqke eener interventie van den Gouverneur der Straits Settlements over het geheel du teleurstelling eu misrekening de ervaring van een jaar ten bewijze dat eene bloote afwaohtende houding een onmogelijke politiek in Atchiu is De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft goedgevonden te bepalen dat het goedkeurinj merk gedurende het jaar 1877 te bezigen zul zqn bij den qk en herijk der maten en gewichtiu de letter K 1li den gewonen drukvorm schuin gesteld bij den ijk van weegwerktuigen roor gewoon gebruik en vau gasmeters de koninklijke kroon bq den qk van weeg werktuigen voor fijnere wegingen eene vrqstrallge ster Het merk van het kantoor waar de eerste ttempeling heeft plaats gehad is vour Botterdam waar onze gemeeute toebehoort het cijfer 6 De Kamer van Koophandel te Utrecht heeft besloten bq de regeering te ouUerEteuncii het verzoek van de aldaar gevestigde Hauilelssoeieteit om voor de verzending van brieven binnen dezelfde geme ute ook hier te lande een plaatselijk briefport van 2 i cent in te voeren De door den Minister van Oorlog voorgestelde pupilleuscboal zal voorloopig voor 6l leerlingen worden ingericht maar tó6 dat zonder uitbreiding vanket kader het aantal leeriliigen tot IGÜ of 2U0 kanworden vermeerderd Ann bet hoofd der inrichting zal geplaumt worden eeu kapitein der infanterie als directeur In de voormalige schilderijenzaal van het Paleis roor Volksvlijt te Amsterdam is een rulschaatsbaau SkaitngRink aangelegd die Zondag voor t publii k werd geopend en naarvan reeds door een aantalgenoodigden is gebruik gemaakt Onder hen bevonden zich de leden van een Ilotterdam sche rol sohoatsclub die iu een wit met groen afgezet costuum eene aangename vertooning maakten op hunne bewiehie roeten en zwierig over de bnau heenzweefden Ten gerieve van de dames die in de Rink op den gladden asphaltvloer willen rqden is eene dame aanwezig die les geeft in de kunst Voor de heeren is eenonderwqzer bij de hand voor chaatscn is gezorgd roor de noodi e hulp eveneen Kijkers hebben goede plaatsen om rijderessen en rijders in hnnne brwegingen gade te slaan de grheele inrichting is netjes en lofwaardig en volgens het oordeel ran deskundigen i de baan uitotekend Blijkens het gedrukt programma met reglement kunnen olnbe de Rint hnren en voor die dagen dat de baan vrq is heeft de directie een bepaald tarief voor het gebruik van baan en schaatsen vastgesteld Hilad Het jonge uqlpaard in irlit te Amsterdam is thans 6 maanden ouJ De Zuudtu i het te beziohtigru echter warden de belangstelli udeu slechts bq tientallen te gelijk toegelaten De bnvenverdieping van eeu voormalig woonhuis is tot zqn logies iugericht en van een bassin iu miniatuur roonien Het dier heeft nu de grootte bereikt vau een bijna volwassen varken is vrq vlug in zqne bewegingen en ziet er met zqne groote donkere ao en niet onaardig nit Het wordt nog alleen met geitenmelk gevoed va rtuc de melk van 20 geiten iu 4 portion daags toegidleud noodig is Ken werk van groot nut en belang zal eerstdaags in nitvoeriug komen namelqk het bouwen van eeneu aohutslnis te Boxtel in de rivier de Dommel waardoor die rivier voor de kleine scheepvaart vau Gasteren tot s Hertogenbosoh zal kuuuen worden benuttigd Het vervoer van landbouwproducten en de aanvoer van mest en bouwstoffen zal alsdan op roordeelige wqze kunnen geschieden en de welvaart ran een belangrqk deel der provincie worden bevorderd Iu de kosten van dit werk zijn door de betrokken gemeenten en de provincie belangrqke bijdragen toegezegd en thans is naar wq vernemen ook de tnssohenkomst der regeering ingeroepen tot het erlangen eener Bijkssubsidie Een winkelier uit Hardenberg moest van iemand sedert eenige jaren geld hebben In de maand September 11 werd hem door een werkbaas opgedragen ket loon van diens beide knechten onder welken zich ook de schnidenaar bevond nit te betalen In plaats ran hieraan te voldoen betaalde hq den een uit en behield het bedrag voor den ander bestemd om zqn schuld daarmede te vereffenen Te dier zake stond de rinkeliar dezer dagen voor de Beohtbank te Deventer terecht onder beschuldiging van eenvoudigen diefstal Hq bekende het hem ten laste gelegde feit maar Toegde er bij dat hq aldus gehandeld had om zoodorade aan zqo geld te komen wql er op geene andere wgie mogelqkheid beatond om het te krqgen omdat zijn soknldenaar wd reel geld rerdiende maar alles opmaakte en alzoo niets bezat De president dibd later bddiagde opmerken dat deze wijze van handelen uiet door de wei geoorloofd was Het p M ischte schuldigverklaring aan eenvoudigen dirfstal met verodrdeeling tot 6 dagen celstraf In de Vrijdag gekonden natuurkundige voordracht van de Maatsch Diligentia te tH heeft dr Dooremaal over spiritisme ritualisme en hypnotisrae gelezen Op zeer boeiende en aauschouwelqke wijze verklaarde hq de vele kunststukkeu eu bedriegerqeu die ons door magnetiseurs eu somuambuLes voor bewqzen en uitvloeisels vau bet zoogenaamde spiritisme geleverd worden üt Dooremaal liet zich naalden iu den arm steken en magnetiseerde kippen eu kreeften als de beste spiritisten knuatenmaker Eeue bebiugrijke mededeeling roor rockers vindt men in het Jhrtuier i remdeHÖtatt De meeste rookers die sigaren gebruiken van 10 12 15 eu zelfs 20 th dus tusschen 30 en 60 mark per mille verlangen donkere sigaren bruine kleuren Zij meenen hoe donkerder zoo beter en uu moeten de fabrikauteu er wel voor zorgen om donkerbruine tnbak te bekomen Duur echter de oogsten veel meer lichte bleeke tabak oplevereu zoo is men op t idéé gekomen de tabak le kleuren en dat kleuren of verwen is ia den laatsten tqd op eene chrikbarende wijze toegenomen De hel lente bleeke vaak de slechtste en onrijpe tabak wordt gekleurd en het publiek dosnuede bedrogen daar rookers echter pqpjes gebruiken zoo bemerkt men het zoo dadelijc niet zij rookeu donkere sigaren omdat zq die de bestu rekenen terwijl eeu licht eu rijp blad veel beter smaakt en onschadelijk ia Vaak zit het kleursel niet zoo vast of men krijgt zwarte en vuile lippen ouder t rooken Om te weten of de sigaren gekleurd zijn maakt men t dekblad met eeu weinig l inw water vochtig en wischt het dan af men zal dan een geheel geel blad te vuorsohqu zien komen Vroe cr werden die gele bUderen nooit voor sigaren gebruikt omdat de rookers sigaren wilden van zuivere en rqpe tabuk Zoo wurdt t publiek bedrogen men verluugt sterke of zware sigaKn en men bekomt zwart gekleurde en buiten twijfel voor de gezondheid uadeelige Ieder sigarenmau en dtlail zoekt zijne klanten te houden en te bevredigen en zal wel heilig zorgen zich niet te verpraten dat ze geverfd zqn en als nu da vcrkooper zegt dat die lichtere kleuren beter smaken dan gelooft men hem toch niet en hij geeft dan zqne klanten wat k ij verlangen De tabaksoogsten zijn zeer verschillend en menig jaar waarin er veel regen valt is er veel donkere en in droge jaren veel lichtere tabak en dnn zijn die liohteR heldere kleuren sterker en krachtiger dan de doRkBK Vit het natte jaar Het publiek moet dus niet letten op zwarte en donkere kleuren maar op den smaak en de geur Sir Bowland Hill de rader van het stniver brieveiiport ligt sedert eenige dagen hoogst bedenkebjk ziek Uq heeft reeds den leeftijd van 81 jaren bereikt Sedert 1864 is hij gepensioneerd Bq de teraardebestelling ran de dochter ran den radicalen afgevaardigde Baspail was eene talrqke menigte op Fere la Chaise te za mgekomen die van de treurige plechtigheid een politieke demonstratie gemaakt heeft Herhaald werd leve 4e republiek I leve de amutatie leve Baspail geschreeuwd En een dergeuen die de lijkrede hielden heeft den lof uitgebazuind van Baspail eu diens staatkundige overtuiging verheerlqkt En dat bq het graf van diens doditer wier leren é n roorbeeld van zelfopofferende liefde geweest is De geschiedenis van mademoiselle Marie Baspail is bqzonder treffend Toen Baspail acht jaren gevangen zat op Mout St Michel leefden zqne vrouw eu kinderen in de nabqheid dezer door de zee bespeelde forteres De vochtigheid van het klimaat eu de zorg voor haren maa deden haar spoedig bezwqken dook voor haar dood deed zq hare dochter beloven trouw haren vader aan te hangen en hem te beschermen tegen de jezunlen als wier slachtoffer Baspail zich steeds beschouwd heeft Mademoiselle Marie Baspail gaf die belofte en heeft haar trouw vervuld Elk aanzoek tot een huwelijk sloeg zij af Toen Baspail op twee en tachtigjarigen leeftqd wegens een persdelict tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld weid vroeg en verkreeg de dochter verlof bq karen vader in St PeUgie te wonen In dat donker vochtig verblqf deed zq longtering op De vervolging tegen haar broeder Xavier Bai pail ingesteld wegens bet uitgeven van een boek ten gunste der amnestie was oorzaak dat haar vertrek naar Monaco werd uitgesteld eu zijne veroordeeling tot acht gevangenisstraf gaf haar den laatsten stoot Vergadering van den Oemeenterasd WOENSDAG aO DECEMBER Tegenwoordig de hh vsB Bergen IJseadoom voondtter Viruly Bemy Kilt Loijten IMnce Noothoven van Goor Meisemaker Muller Tin Straatan Foat Drost SunMsn Stnver en Ooedewaagen De VMriitter deelt mede dat de heer Snel keeft keaaii egnen door ambtahaigkedea verklidatd I aqa dase vergadering bij te WQoea D aotidn der vorige veigadeWng wwd gslsBBtegc arresteerd Ingekomen i een besluit Tan hh Gedeputeerde Stitan deler provincie waarbij goedgekeurd wordt de gemeente rekeniq oTor 1875 Notifieitifc eene missive Tan dezelfde houdende goedkenring van 4s gemeentebegrooting Toor 1877 Notil B en W doen m overleg mat den diatricta aohoolopciencr en den hoofdonderwijzer der eerste armenacheol eaaa voordracht als hulponderwijzer waarop geplaaut ia da hcsr V Groot te Waddiuxveen gebrek aan meer geschikte olUettanten verhinderde een drietal aan te biedan ter visie ca benoeming in eene Tuigende vergadering eene missive rau de Commissie over de beleenbank ovsr het in hunne handen gestelde adtca van H P van Gent ca andere ambtenareu dier bank om verhoQgiug Tan tractement toestemmende dat de leTensmiddelen Terhoogd zijn maartcTaos opgerende dat de werkuren aan die betrekking verbonden niet Teel ziju en iu de laatate jaren reeds eene trae tementsTcrboogiog heeft plaats gehad waarom zü aanbevelett afwijzend op dit verzoek te beschikken ter Tiaie eene miasive Tau den beer H J Steenbergen gjrmnastidcmecster kennis gevende dat het openbaar examen op Donderdag deu Ü8 dezer des avonds ten 7 ure zal plaata hebben in de zaal Knnatmiu boelckade waarbg de leden worden uitgcuoodigd Notil eene missive vau den heeo J A Vreeawqk kmnia gevend dat hij zijne benoeming aanneent Notif eene missiTe van mejnfTTonw A J A van Zondam vaa gelgke strekking Notü De heer Fortuijn DrooglecTcr koqt ter vergadering Aan de orde is eeu Toorstcl ran B en W tot goedkenring vau de aanbesteding der vergrooting Tan de Uurgerarondichool na langdurige discussie oTcr de gekozen bonworde ca d wensehelijkheid om lu het verrolg bestsk en teckening Toór de besteding ter tafel te brengen wordt het Toorstet ia stemming gebracht en afgewezen met 8 tegen 7 stmnmen tegen stemden de hh Kist l qten Prinee Muller Fortnqn Droogleever Samaoiu Straver en Ooedewaagen een voorstel Tan den baar Prince dat geaoegzaom oaderatennd werd om in het Tervolg alia bestdkken mat de tcekeningen vooraf tev viiie te leggen wordt ia atematiag gebraeht eu atjgewezen met 9 tegen 6 atemmen e voorstel van B en W tot afstand van grond ea vrster aan het Rqk de heer van Straatcn Traagt inlichting ontrait de looihal vroegere infirmerie en hst kuis mede gebruikt wordende tot magazijn aan de Zeugstraat de voorzitter geeft da Tcrlangde inlichting dsama wordt het voorstel alg goedgekeurd een Terzoek Tan den heer Ph Verbmggan tot het aaa hem Terkoopen vau groud in de Crabethatraat wordt algameen goedgekeurd een gel k Tcrzock vau den heer E de Wcqer wordt algemeeu goedgekeurd aen verzoek Tan den heer J Stadhoodera om aalalag als hnlponderwijxer san d Openbare burgerschool vaa jongena tegen 15 Januari B en W brengen in berianfriDg dat da termijn bepaald is op 2 maanden het verzoek ia gedateerd 11 Deeember stellen voor het ontslag eervol te vvleencft tegea 11 Februari dit wordt algemeen goedgekeard Aobtcrveuvolgeus worden A rbsnoemd tot curator 4cv latijnachc school de heer mr A A van Bergen IJsenAffom toi lid der SonunuaieL over het middelbaar onderwijs de heer dr H IJsael de Sahe i tet lid dar pi sehoDlcomaüsaie da hese H F X Koemsns tot lid der commissie orer ds stadamnziekschool de heer H J eusckamp tot lid der openbai gezondheidscommissie de heer dr H llsaol daSchaMT tot regent der beide gasthuizen de heer J DroogleeTer nvtaqai tot regentes aldaar merrouw Steens Zijnea ran dor DoHj tot regent van het Tereenigd wees en lelcmoesenicvlkais d heer J A Biezcuaar tot regentes aldaar merronw 4 wed Dijkxhoom TKu ntum tot r geut van het beatedellagahni de heer 4 H Tan Dillen tot regentes aldaar mvVrpoW vaa Zeglen Schenk tot lid van het bnrgeelqk armbcstas dr l A Romeijn tot stads vmedmeeatcr de heer dr F H O van Iterson tot heelmeester der beide gaathniicn Aa heer iM Spmijt eu benoemd tot lid der commissie van toezicht over bet museum van oudheden de hecgr C J C Friaee Na machtiging om aan de genomen bealnitaa nitvswing to geren zonder resamptl eindigt de vergadering n r sBMea B m HARKTBERICHTSJN Gouda 21 Deeember Bq kleine omzet was de stemming flauw FolderUrwe puike ƒ 11 50 a ƒ 12 Ifindere ƒ 10 75 a fWM Bogge puike ƒ 7 B0 8 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 6 60 a ƒ 6 f Oeirt Ê uike ƒ 7 50 a ƒ Mindere ƒ 6 ƒ 7 aver zware ƒ 5 a ƒ 6 50 Lichte ƒ 4 5 ƒ 4 7 De Veemarkt Tin weinig aanvoer allet irMd tot enorme hooge prijkt u erkocht vette varken van SS a 32 cents per hmf kil i magere verkent en biggea alsmede schapen vlug verkocht ieh Aangevoeld 88 partqeu kaat prqzan rio sn ƒ Si Goeboter ƒ 1 50 l ƒ 1 60 Wdboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke S t n d Oouda GEBOREN 17 Dec Jan ondars O F van IJ W Vos 18 Matje oudere J Zorg a S Blok Taoatje Cormlia ondera C Koning n M da Vaa Ootaelis ondera J Snel ea W Pastoor OVERLBDEN i 18 Dae C Borat m C J C vaa der Faal bnia r an W Hoogaadijk 4t J Kllaaawiokcl hoisvr vaa J Tan Vlentcn 62 j é C Giaaafa 1 GEHCWD aO Dec P B van dea Br tk an O CaboH P J W Pranger aa W Vcordtwiad 6 C Marae en A C van der Steen Op Maandiw den 25en December e K i dag zal het Bureau van den Bargelüken Stand geopend zgn van dus roormiddage IQ tpt dei namiddags l are nitslnitend TOOr Mag iM ran geboorte en orerlgden