Goudsche Courant, zondag 24 december 1876

Zondag 24 December N 1924 1876 Hatloiwla iMlooAint Tan 6 600 FR Groote GOUDEN Medaille aan T Larochb MEDAILLE OP DE TENTOONSTELLINO VAN PARUS 1875 Ltfelyk nrslig Tin it iculeniie dg D Kiie GOUDSCHE COURANT Aieuws en Advertentieblail voor iouda en hnslreken P9 VOLKOMEN AFTREKSEL DER 8 KINAg KHACHTHERSTELLEND TOHISCB EN KOORTSWERBND Ds SCHTE QtnNA IAROCHB ib een zeer aangenaam Ehh ler hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van I AROCHE ai de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en gnjs bevat Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is m de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door eon twintigjai jcf succes tegen Verzwaftftmfl of mnedelnosheid maag kwalen Kritische teeftvjd en tegen do bekende koortsen der voctitige landen PARIJS 22 rue Drouot en m Apotheken es ft et 1 MO STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmatting vak LEEPruo of VERMOEIENIS BLOEDSGEBREK of Zijne KLEURLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HEHSTH LING GEVOLGEN VAN HET KRAAMBED eni Fabrieksmerk gedeponeerd GENEIIALDEPOT oAê Amsterdam bij H mmmiMmm n mmn i j a l i ke Sttand van onderstaande Gemeeaten van 14 tot 21 Deo IbTB JEoordrocht JisptT oiitli f H Hoere en P Brn8Jf n I ul haisvr rd J an der Kwi 2S 1 fe4 4 ttEBOSEN A P Fgn 24 j tin Gguderak eii DKDKRTBOl Wn W Fy ii t OEHVWUi J da Zwu 22 j mo ddimteeD en X d Grnt 22 j 1 koogmau 23 j en M Ooina 19 t li Gouderak tBORKT 18 Deo oinili oude W de Jong en X Pon 17 Pieter ouders H de Jong en W dentinrtop OVEntEChN U Die Koeman 10 m 15 A Braodaen 1 m A Vigsf r 2d 19 Ji Knor 11 m ONDERTKODWD A W an Lange van Wandinivrfo S7 J n A C an Lange 27 j M Tan der Voorden van Nlciiwerkerk aan deu IJisel wedr an Joh Scbri k 3 J en J Vonk 47 J GEHÜWO Geene Stol wijk GEBOREN 13 Dec Geerlr iiJa o ider B an der Wal B A fiLwlmiJ 15 Jnnpi e ooders A Anker en D an Bck 17 NceUje uudeli J do Vry en K van Dam OVEHLBIlES 14 Dee T Anker 3 m G Tan Eck 10 d Ifi G Ooiui wed Tan P Graveland 72 j it J Verborg 6 18 W H Tan Ommeren ecbtg nu S Buliua 36 J 19 I Verkaik 3 in I den Olden SH i ONOËKTKOUWO 14 Dee K Dekker en A Noorlander 15 A den hoon en A Hogendoorn GSHVWD Geene Haastrecht GEBOREM 17 Dec Gerni ouder I tekkerk xk r en Ukkerkirker OVIXLkDS Xi eene 0NI 1 BTU U D eene eEHUWD UBk M SpekBiiyder 37 j en M O kam 2S j IV Reeuwijk CEBOREN 13 Dm Maria Coriielig andere C Klaeerield M Wook 18 Arie nodera B Pordyk en k LilboL 0 K KLliDEN 20 Dee M Hoogenboon 12 m 0NDE8TJ10DWD1 U Dlo A Tan Es 31 j en D Jon gmeel 30 J GEHUWD Geene Waddinxveen GEBOREN Pieler Cornells onderi A MB ler leo fl G Ton I rjam WiMem ouderi 1 Alpheoair m I van Dnlkcn OVERLEDEN W J Hoogendoorn 12 j Sch a 10 m P Kalit Tie4 van H Walraad ecbtg van T lat Gemeren 67 j A J den Onde 18 a ONDERTBODWD J Veriroerd edr tan A H ean Frniaacn en J Tan der Velden wed D Leeaweltein GEHUWD D Tan den Bergen G Tan Wgb C Hollenkamp en J Voorkatnp APVERTEWTIËW Bevallen van een Jongen A TAM VKEUMINGEN4 eiadi 20 Doc vah Wijnoaaedkk Heden overleed plotseling mj ne sjeliefde ohtgenoote CATHAKINA JOHANNA CHRISTINA TAN DIE POEL in den ouderdom van 48 jaren diep betreurd door bare moeder my ea mgne kinderen Gouda W HOOGENDIJK Wz 19 Dec 1876 Verzoe Kê van rouivbeklag vertehoond te blijven Voor d Tele bewjjzen van deelneming tmtraDgen bg het overlijden van Mevrouw de Weénwe A tan ROÜVEROY tan NIEUWAAL geboren M Timmisbuan betuigen hare kindwen en bebnwdkinderen bannen welgesteenden dank Burtn den 22 De cember 1876 ut Heeren LEDEN der VEREEMGINO 6efemiig baart kunst te Gouda wordt hartelijk dank gezegd door den ondergetêekende Toor hnnne voorstelling gegem en 17n dezer waarvan het netto bedrag hem geheel is ter baud gesteld en hy hoopt dat bovengemelde Vereemging bjj volgende pogingen even goed moge s agen Ook betuigt hg bjj dezen z nen harteljjlcen d nk bAd Gouda g ingezeteneit Voor hunne medewerking hem bewezen JACOB KOSTER Bêiumjt 19 Pee 1876 Schipper D STEARINE KAARSENFABRIEK ÜOüDA vraagt niet beneden de 25 jaar om het OPZICHT tekboAtti in een MEISJES WERKPLAATS A4 8 ana de Fabriek des morgens vap 9 iot 12 n Dl IHndeur f pl f VAN ITEPSOK De ZONDAG DIENST Leiden Gouda v v wordt van af ZONDAG 24 DECEMBER tot MDERE MlOKDIGIl GESTUKT DE DIRECTIE STEENKOLEIV Tot 31 December aanstaande blflven wjj nog nit ons PAKHUIS afleveren tot contant zonder korting VRIJ ann Huis bezorgd JAN PRINCE Cie Gouda 21 December 1876 Pa II 9 Bleekerskade P n 9 Ik ondergeteekende beveel mjj beleefdelijk aan tot het LEVEREN en SCHOONMAKEN van WéfllfïlLfllSe Gedurende deREPARATIËN wordt bi verkiezing door mg een andere in de gebruik gegeven P VATf DE KASTEELEN Teseii JICHT Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bo sman BONBONS30ZEEP25CT Alphen L Vaeossiau Zn B0NB0NS3i Bodegraven P Vekst oot CJZDNDHnilSKlE tDÜiC Boskoop J Goddkadb Harmeien W 6 Kubtkes Hazertwoude J Gaarkeuken Montfóort J A Jacobi Montjoort Wed Rhnenbbkg Oudeitater J Lusfland Schoonhoven Wed Woif z Waarder Bouthoobn Woerden Oebr Pfennino Zegwaard L bbn Ooden Op voordeelige Toorwaarden worden Depots aefltfttst uBTniag aan het Hoofd l ép$tbii M C J HAMte Utrecht beveelt zich minzaam aan tot het leveren van Versche Wafelen voor het aanstaande KERSTFEEST betOUDEen NIEUVVJAARFEEST en voorfc fredurende den geheelen Winter BESTELLINGEN worden zoo spoedigmogelijk verwacht AAN HUIS op de GOUWE ALHIK K Coomiaiiditaire Vennootschap iU L DROOGLEEVER FORTOIJN 4 8 HOTTERDAM ZuidblaaJi o Commissie van Toezicht dl Hebbes Mr J KNOTTENBELT L VAM KOETSVELD G VAN 8ILLEV0LDT W STOK G H WOLVEKAMP DÉr J estlen Voor Gouda er Omstreken kunnen de POSITO S gestort worden bij den Heer FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat haven n 294 te Gouda volgens een tezj Kantore verkrjjgbaar Reglement Bg de dezer dagen zoo menigvuldige w énvcranderingen hebben de beroemde ABSHAUBBIN S ANÏI RHU 1ATIÖCHE WATTEN weder uitmuntende diensten bewezen aan vele Rhnmatische Ijjders die bjj tjjds de voorzorg namen om terstond de gevoelige plautsen van hun ligchaam met deze Watten te beleggen Aan ieder die nog verzuimde om van dit evffli eenvoudig ah goedkoop middel gebruik te maken om zich van zgne Rhamatische pijnen verlost te zien worden zjj met zij met vol vertronwen op hare heilzame werking aanbevolen Geen ander middel dat tot heden bekend geworden is is zoo proethoudend de duijsenden die er jaarlijks van verkocht worden en het gjroot aantal der vleg ndste getuigschriften vau herstelde Iflders zfln daarvan de beste bewyzen Men lette er slechts op dat meij de Ate Watten bekome door ze alléén te koopen in de beic nde Depots en zich te overtuigen of ze welgp wikkelt zjjn in een blauw papier waarop benevens de gebmiksaanwgzing ook de namen der eire 260 depothouders zün vermeld en onderteekend is door den Hoofd aepothonder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten a 30 et per p kje a a Tei krügbaar heeft gesteld bö T A G TAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuiatn T W DBN UIL Scho mh4 vm J GOÜDKADB Boêkoop OTTO HOOGENDIJK CapdU ufd IJttek A REIJNART Oostpoort RotUreUim J H KELLER UN ZOON W té Wagenate opüIjA P ÖK TJ A I WJAM Üit hoofde van het Kerstfeest wordt de Courant van Woensdag 27 December NIET uitgegeven BU deze Courant behoort een Bijvoegsel De Begrootings Disciissiên V Slechts twee onderwerpen werden besproken bg de algemeene beschouwingen over de begrooting van den mini ter van financiën Het eerste onderwerp door deu heer Godpfroi ter sprake gebracht moest reeds lang verouderd zgn de irebeurtenissen bewjjzen helaas v in tyd lot t d dat moge het in ons vaderland het geval zijn dit in andere landen niet zoo is Het betrof de poiitie der Nederlariglipie Israflieten in landen waar de Israëlieten piBdere rechten hebben daa de andere burgers wat o a in Knmanië het geval is Het bericht dat onderhandeld wordt over een handelsverdrag met dien staat zal de heer Godefroi er toe gebracht hebben deze zaak ter sprake te brengen üe minister antwoordde zooala men van een Nederlandsch minister mocht verwachten Alle Nederlanders zgn gelgk voor de wet niet slechts hier maar alom waar zg als Nederlanders optreden wat ook hun geloof moge zya Het tweede punt betrof de leges der ambtenaren bg de departementen van algemeen bestuur waarvan de heffing en het gebruik in strgd geoordeeld werd met recht en biUgkbeid BQ oeo asinta nde regeling hoopte de minister op de gegeven wenken te letten De regeling der tractementsverhoogiugen der ambtenaren bg de directe belastingen en de uitbreiding van het corps controleurs vond afkeuring waarom een amendement werd voorgesteld om die uitgave met ruim ótiUOO te verniindereo dat echter met 46 tegen 22 stemmen werd verworpen nu een krachtige bestrijding van den minister die verklaarde zonder die gelden niet in de behoeften van den dienst te kpnnen voorzien De tegenwoordige traktementen toch van vele ambtenaren zjjn volstrekt niet meer overeenkpmstig de eiichen van den tgd en de herziening der ongebouwde eigendommen diè spoedig zal plaats hebhen zal veel ambtenaren vorderen De smokkelhandel van zout deed de jaarlijk he klachten weer uiten Afschaffing van den accgng op een der eerste levensbehoeften schgnt het eenige afdoende middel te zgn om die smokkelarg te beletten een smokkelarij waartoe hoofdzakelgk kinderen gebezigd worden Een post van 2000 op de begroeting gebracht als traktemeiit voor een deskundige in zake houtteelt bood den heer Wintgeiis als gewoonlijk gelegenheid te klagen over deu toestand van het Haagsche bosch thans geen wandelplaats der noblesse maar op vele plaatsen een moeras De minister deed alweder beloften en hoopfe Terbetering van de toekomst Bij het kadaster had men alweder de quaestie die dit jaar reeds meer was voorgekomen De minister wilde het corps ambtenaren voor dat gedeelte van den dienst reorganigeeren en vroeg daartoe een aanzienlgke verhooging aan Met 40 tegen 16 stemmen verklaarde de Kamer Berst de reorganisatie dan de verhooging De afdeeling Poatergen gaf aanleiding tot klachten van verschillenden aard De belangrijkste was wel de opmerking omtrent hetbesluitin zake postspaarbanken Wel erkende de minister dat van de gelegenheid tot sparen door middel der postkantoren nog weinig gebruik werd gemaakt doch hij gaf geen belofte om het verzenden van gelden kosteloos of goedkooper te doen plaats hebben Van de tegenwoordige regeling is nogtans weinig goeds te verwachten zg is algemeen veroordeeld door alle die belangstellen in het spaarbankwezen De postspaarbanken bestaan nu in naam niet inderdaad Met 61 tegen 5 stemmen werd de begrooting van den minister Tan financiën aangenomen zeker een verrassing voor deii minister die dit jaar zoo weinig heeft tot stand gebracht Ons belastingwezen eischt toch dringend hervorming daar de inkomsten evenredig moeten zijn aan de hoogere uitgaven verschillende belastingen moeten afgeschaft worden andere middelen moeten opgespoord worden niets is geschied toch waa de meerderheid groot Vaarschgnlgk omdat men de afwachtende houding niet heeft willen verlaten Eerst de wet op het onderwijs en dan Het debat over de hegrootiag van oorlog werd door den minister zelt geopend In eeu uitvoerige speech schetste hij don toestand onzer defensie met alles behalve rooskleurige verven Weinig toch was in voldoenden toestand De militaire rechtspleging eischt dringend verbetering de militaire akademie levert geen officieren ten minste volstrekt niet in evenredigheid der behoefte de geneeskundige dienst is geheel onvoldoende De kazernes zjjn oude geheel ongeschikte gebouwen bij de troepen ontbreken de vrijwilligers en de railitien staan gelgk met kinderen die te vroeg de school verlaten de cavalerie heeft iian bijna alles gebrek paarden alleen zijn er in overvloed Met de artillerie is het niet beter gesteld en de vestingwet eindelgk wacht op uitvoering Was die schildering noodig om het hooge cijfer der begrooting verklaarbaar te maken dan is toeh vraag orloofd waartoe die millioenea vroeger gebruikt zijn die jaar op jaar door de vertegenwoordiging voor de defensie zijn toegestaan Zgn did sommen vruchteloos besteed Een streng toezicht der vertegenwoordiging op dezen tak van ons staatsbestuur blijkt dan hoogst noodzakelijk te zijn In het vervolg zijner rede deelde de minister het een en ander zgner plannen mede natuurlijk is daartoe geld en veel geld noodig maar niets mag ons te veel zijn om onze onaf hankelijkheid te bewaren om onze neutraliteit te beschermen of ons bondgenooteu te verwerven m het uur van gevaar Uitvoering der vestingwet betere oefening der miliciens en bevorderiijg van vrgwillige dieuitneming staan op deu voorgrond De heer van der Schrieck zeer ingenomen mefr dtn minister bracht nog eenige donkere tinten aan op de reeds donkere schilderij van den minister Maar ook het burgerlijk element had bjj deze discussie zijn rechten De heer van Houten overwoog de vraag of de voorfjegelegde plannen niet boven onze fiuanciëele krachten gingen Waren in 1869 de bezrootingen van Oorlojt cii Marine samen 23 millioen nu was dit cijfer reeds tot 37 millioen gestegen ook onderwierp de Gioniugsche afgevaardigde de plannen van den minister aan de bepalingen der grondwet en meende geen overeenstemming te vinden Eigenaardig was de positie van den heer de Roo van Alderwerelt den krachtigen bestrijder van alle vorige ministers bg deze discussie HiJ verklaarde deze begrooting te zullen aannemen met het oog op onzen politieken toestand Voor hem is deze minister slechts een administrateur der militaire zaken de begrooting slechts een credietwet Dat de woorden van den afgevaardigde uit Leeuwarden wederspraak zonden vinden bg de oude vrienden van dit ministerie was te verwachten Men wilde niet erkennen dat de oude vriendschap niet meer bestond blijkbaar was men vergeten wat nog zoo kort geleden bij de algemeene beraadslagingeu was voorgevallen Vooral de heeren Wintgons en Des Amorie van der Hoeven trokken tegen eenige gebezigde uitdrukkingen 1 te velde wat de heeren Kappegne van de CoppoUo en Kranssen van de Putte dwong ookdeel aan de discussie te nemen om de houdingder lihoriile partij tegenover de oorlogsuitgavente verdedigen Een motie tot sluiting maakte gelukkig voor den nationalen tijd een einde aan een discussie die meer en meer een pohiiek karakter dreigde aan te nemen Met de be handeling der artikelen kwam het debat we6T in het rechte spoor L BINiSTE LAND OOÜDA 23 December 1876 Toen wij voor ceiiigeu tijd de nieuwe uitgAve bespraken van de gebr Hirting vnn photografieii vau joudden omstreken gaven wij den wensoh te keuneu dat de soon viu proef die duor genoemde hh genomen wird geuoeg byvdl mocht vinden om hen hun plan Ic duen djonetten voor een geregeldi uit gave Het 19 0U9 d ugenaam dat ouie wensoh i vervuld Ue hh Hirling toch zullen eerstdaags heginneo met het uitgeven van eeu 2e aerie waarvan no i m 1 Januari 1877 i il verschijnen Maandelyks vf tgen I Irin vijf phntogratïeu afwisselend uit de gemeente7elve eu uit de omstreken No 1 bev tt ten gezicht in Sluipwijk en is n iar wij in de geleseuheid werden gesteld ons te overtuigen zeer net bewerkt en onder de eerste nummers zul ook voorkomen ern photo ra e van bet interieur der groote kerk ilhier Wij brveleu de uigave der hh Harting zeer aan in de t eUug9teUingoiizer tadgenooten en wij twijfi lm niet of Velen sullen gaarne vau de aangeboden gt h Jgenheid profiteerpu ora op deze wijze een kiurigecollectie te krijgen van photografiën uit onze gemeenteen hare omstreken I Zooals bleek uit het Raadsverslag in ons vorig nr zal de heer Steeubcrgeii gymuastiek oiidfrwijzei alhier den 28 dezer in Ous ienoegeu een publieU txamen houden met sijue Ictrliugeu Wij noudigen onze lezers uit kennis te gaan maken met da rusulMten van het onderwijs van den heer Steenbergen Wie de uitsiekende methode van onzen gymmistiekoudernijzer kent zal hem gaarne een gewaardeerd blijk van beldugstelling geven wie nog nooit eif kenui mede maakte verznime niet deze gelegenheid aan te grijpen om te zien hoe de heer Steenbergen ziju leerlingen orde zclfverlrouwen zelfbedwang leert door geregelde lich uunsoefeuiugen die ten doel hebben eene gezonde ziel te doen wonen in eeu gezond lichaam Volgens de Jmtt Ct zal de Nederlandscfae regee ring dezer d igeii iu staat zijn een krachtige pogiQg te doen ter bescherming van nuttige vogels Tien jaren geleden werd in Oostenrijk het denkbeeld van een interartionale overeenkomst geopperd en de Oostenrijksche regeeriug knoopte dan ook d idelijk oudtrhsudelingen aan met Italië waar d trekvogels uit midden Europa in het najaar bij massa s worden gedood Den 5 Nov 1876 kwam de overeenkomst tusschcn beide regeeringen tot stand het Italinansohe kabinet verklaarde eeu wet bjj de Kamen te zullen indienen D iarop strekte Oostenrijk volgens art 8 der over eenkomst de pogingen tot andere staten uit ten einde ook deze tot dé conventie zouden toetreden Zijn onze inlichtingen juist zegt de A Ct dan heeft de Nederlandsche regeering van het Oostenrijksche gouvernement een uitnoodig ng ontvangen tot de conventie van 1S75 toe te treden en is haar daarbij tevens te kennen gegeven dat hetgeen in de overeenkomst vermeld is niet is een maximum maar slechts een minimum van wat in het belang der vugelbesohermiug kan worden gedaan Met 1 Jdnuari a s zal de gt nu entelijkt tul opden IJStldyk te Hiastrtoht opgeheven worden Op 1 Jan zal alsdan iu de Krimpeucrwasrd gaeo epkel tol meer aanwezig zjJD