Goudsche Courant, zondag 24 december 1876

IS I SAISON ir j Voor het tegenwoordige Saieop be CiÖ O veelt zich de op groote schaal ingerichte = Stoom verwerij o £ BK 0 5 CO BBiBPONDENTIS Dt pUatuug TSD bet stukje an M schijnt ons na het itnlt in B ar vsa Woensdag ovrrbuilig toe Hetftsk v D i is minder gescbikt tot plutsing in out hlsd De K dactic Bursarlijke Stand GÜBOREN 81 Dec Simon ouders A vUi Wijk en M de Groijl Lodeiigk Dirk ouders D O v b Vrenningef en A fan Wijngaarden 22 Cumelib ariauu ouders J de Xra en C C Tbolen WüSilmm So ihia ou4va B W Otto tn 1 k Getritsea OVERLEDEN 20 Dec A P E van Wijk 13 d il G in Kls eren 1 j K n CM Zoarts O H P ZieUman SI j l de Vo 1 m ONDERTROUWD I 21 Dec den Iteovel 24 m 1 van Spengeo 20 j Op MsMMhtg den 26en DecemW a 8 j le Kerstdag zal h§t Bureau vaa den Burj erl kea Stand geopend zijn van des voormiddags 10 tot des namiddags l ure uitsluitend voor aangiften van geboorte en overlpen 1 CUKMISCIIE VVasscherIJ a ADVERTENTÏËNa 4 Door God goedheid voorspoedig bevallen van eene Dochter J A GERRrrSEN geHefde eehtgenoote van H W OTTO GooDA 22 Deo 1876 Voorspoedig bevallen van een Zoon M T VAK EDE VAK DKE PALS Gouda 33 Dec 1876 K am e Na een langdurig l den overleed heden tot müne diepe droefheid mgn geliefde oudste Zoon HENDRIK PIETER in deu ouderdom van 31 jaren WïD H ZIELEMAN Gouda 21 Dee 1876 i Voot d4 vele bewezen van deelBcmii ontvangen bjj het overlgden van Mevrouw da Weduwe A vau ROUVEROY van NIEÜWAAL geboren M TiMMisaHAN betuigen hare kinderen en behawdkindeten hunnen welgemeendeu dank Buren den 2i Detxfflfaer 1876 Doer dogen vertoouda sioh in de gemeente Stolwgk een dolle houd die verscheidene aH ere honden gebeten heeft Gelukkig heeft meil het gevreesde dier knnncn doodaohieten Va i de gebeteue houden njn er eenige iifg inaakt terwijl de andere ziju vastgelegd De heer A Kuysten hulpouderw jier te Stolwyk is als zoodanig benoemd te Besoijen In de vergadering der Vereeniging If interUimgm op Woensdag jl te Bergambacht gehouden trad de heer L Akkerhuys J Ein van Schoonhoven als spreker op Naar aiiultidiug van het gedicht Komen 9 Gaan hield spr een zeer boeiende en leerrijke verhandeling Deze werd evenals de bijdragen in proza ec dichtmaat door denzelfden hiir geleverd met onverdeeld genoegen door het talrijke publiek aangehoord Staten Qeneraal Tweeds Kamer Zittingen van 21 en 22 December 187B lu de zitting van Donderdag is de discussie over de onderdeden van het budget voor oorlog voortgezet Na verwerping van twee amendementen van den heer van Houten is eerst de vestingbegrooting aangenomen met 55 tegen 9 en daarna hoofdstuk oorlog met 54 tegen 14 stemmen De algemeene discussie over de begrooting voor het departement van Koloniën werd aangevangen Aan het slot der laat geëindigde zitting v ui Donderdag is ingekomen het ontwerp tot herzii iiiiig der wet op het lager onderwijs dat dadelijk ter drukkerij is verzonden Aangaande dit ontwerp verwyzin wij naar onderstaande berichten In de Donderdagavond en gisteren door de Tweede Kamer gehouden zittingen zijn de beraadslaginirtn over het hoofdstuk Koloniën vojrtgezit De Minister van Koloniën heeft zijne vroegere verklaringen omtrent de conversie gehandhaafd Ten slotte is het huufdiluk aangenomen met 53 tegen 19 stemmen De lirgrootiiigen voor Cura o en Suriname lyn met algemeene stemmen aangenomen Des avonds had de voortEettiug der vergadering plaats waarin 16 ontwerpen tot afwijking der fegels by de gemeentewet gesteld omtrent pi belastingen zyn behandeld Aangaande het bij de Tweede Kamer ingekomen ontwerp tot herziening der wet op het Lager onderwgs wordt vernomen dat da iriii alshojfdbeginset is opgenomen verplichte schoolgeld heffing In alle gemeenten zal ter tegemoetkoming in de kosten een billijk schoolgeld worden geheven behalve in die gemeenten waar geen opcenten op de grondbelasting en geen hoofdelgke omslag wordt geheven Het minimum der traktementen voor de hoofdonderwijzers is op f 600 gebracht het bedroeg in de wet van 1857 ƒ 400 en ia het ontwerp van den heer Moenil ƒ 1000 Nog is ingekomen een ontwerp tot tijdelijke voorziening van het Muntwezen strekkende om het tijdvak der schorsing van auumuutini van zilveren t mdpenniiigen anders dan voor nkeniiig vanden Staat met éia jaar te verlengen Dit ontwerp is naar de afdeeliugen verzonden Nader verneemt men dat het ingediende ontweïp van wet op het la er onderwijs behalve het hierboven vermelde de volgende regeling van traktementen bevat miijimum trakteraent ider hoofdonderwijzers ƒ 600 der hulponderwijzers ƒ 400 i n der kweekeliiigen ƒ 100 De inspecteur en schoolopzieners worden behouden op deu voet als in de bestaande n et Artikel 23 is onveranderd gebleven Het uitgebreid lager onderwijs it rervallea Byzoodere scholen zullen niet door gemeenten provincie of het Rijk gesubsidéerd kunnen warden De bevoegdheid der provinciën om snbsidieu te geven aan de gemeenten voor instandhouding van het openbaar onderwijs vervalt behoudens die gevallen dat eene gemeente na onderzoek gebleken is te zwaar door de kosten van het Uger onderwijs te worden gebruikt In dat geval zal echter de provincie niet meer zooals thans de helft betalen in hetgeen door Kjk en provincie samen aan een gemeente wordt uitgekeerd maar slechts e n derde Over de regeling van de schooltijden der openbare scholen moeten de leeraren der kerkgenootscfauppen worden gehoord en die regeling moet in verband gebracht warden met de aren waarop die leeraren onderwas geven In de wet woidt nitdrokkelijk bepaald dat ook na het hoofd van iedere byzondere school een hoofdonderwijzer moet staan Bij iedere openbare lagere school kan een bewiar ehoolklaaae worden geopend beatnurd door oodeiwyzesaen De vormleer vervalt Over de terplieUe tdtootgelih fflng die in het ingediende ontwerp op het Uger onderwijs is opgenomen beerscht veelal een wanbegrip De bedoeling der voorstanders is niet en al ook wel niet in het ontwerp jn gevolgd om de openbare koatelooie aoholen te verbieden voor onvennogendeii maar alleen deze dat in elke gemeente van beu die schooldgeld bet ilcn kunnen ook schoolgeld worde gevorderd indien hun kinderen vaii de opeiihare school gebruik maken en dus niet langer zooals thans de wet toelaat kosteloos gebruik van eene gemeente inrichting worde ge maakt door hen die voor den Ix wezen dienst kunnen betalen In dien ziu hesl uit veipUobte sohooldgeldheffing reeds iii de meeste gemeenten des laiid en o a te Amsterdam waar alvon ns toelating tot Je kostelooze scholen plaats viiid wordt onderzocht of de ouders in staat zyn schould te betalen Het nieuwe ontwerp maakt hetgeen reeds regel is tot plicht tf Het voorstel van wet van dcu heer Haffmans tot invoering van het zoogenaamd recht van antwoord is jran den volgenden inhoud Ieder persoon die in eene courant met name genoemd of zydclings aangewezen is heeft het recht in diezelfde courant een mtwoord te doen plaatsen mits niet te boven gaaiidi duizend letters schrift of het dubbel der plaats van het artikel dat daartoe aanleiding gaf Dit antwoord zal ten laatste t ee dagen na den dag waarop het antwoord iiau het biirran der courant zal aangeboden zijn geplaatit worden op straffe tegen den uitgever van twintig gulden boete voor eiken dag vertraging Cour iutei die niet dagelijks verschijnen ziju op dezelfde straf gehouden het antnoord ten laatste te plaatsen in het eerste nommer dat twee dagen na de adiibiediug van bet antwoord versch nt De LanM Ct plaatst het bericht dat de TweedeKamer het voorstel der regeering om jaarlijks ƒ 1200 te bestemmen voor ecu Colegie van Landbouw heeft verworpen in een roiiwraiid en constateert daarbijdat het debat over die zaak kort eu weinig zaakrijkis geweest De gemeenteraad van Leiden heeft Donderdag uitvoerig beraadslaagd over de ontwerp voorwaarien voor de definitieve waterleiding concessie De plannen werden goedgekeurd met machtiging aan B en W om voor zooveel noodig in overleg met concessionarissen wijzigingen in die planneu aan te brengen Uit Gorinchem meldt men aan de B 0 i In het kerkgebouw der Christelijk gereformeerde gemeente tijdens de gewone morgen godsdienstoefening werd gehouden is een dief in de kerkekamer binnengeslopen eu heeft de aldaar aanwezige kerk en armenbussen opengebroken en geledigd Een jongeling ilie zich juist op hetdaarbystaanu privaat bevond hoorde eeuig geritsel en toen hij daar afkwam liep hij juistden dief legen het lyf die hem de helft bood vanhet ontvreemde indien hij het stilzwijgen bewaarde Op een weigerend antwoord heeft zich de dief haastig verwijderd Op uitnoodiging van het Spinoza comité zal Ernest Réuan den 21en Februari n a den tWfehonderdsten jaardag van Spinoza s overlyden in den Haag een lezing over dien wijsgeer houden In de jaarlijksche huishoudelijke vergadering van het Nederl Gymnastiek verbond te Utrecht gehouden is besloten de eerstvolgende bondsnitvoering in Juli 1877 te Leeuwarden te doen plaat hebben Tegen een wonderdoctor te Nieuw Appelscha is proces verbaal opgemaakt als hebbende te Smiltje onbevoegd de geneeskunde uitgeoefend Verschilleude ftesBolieu met medicamenten zijn in beslag genomen De oommi ie voor de eenheid in de keuze der schoolliedeien als zoodanig benoemd door de afdeeling Amsterdam van het Nederl Ouderw Genootschap deelt mede dat haar voorstel en haar programma Klein Vogelijn t Uechtop en faar Zee met veel byval ontvangen zijn waarvan meer dan honderd bewijziii van instemming mei haar doel zoo van onderwijzer als Tan ondèr frj jzersgezelschuppen de bewijzen zijn Ook de Kolterdamsche vereeniging heeft hare medewerking toegezegd De commissie bericht dat zij nog tot ultimo Jantiari bereid blijft de bewyzen van instemming met haar doel per brief of per briefkaart te ontvangen aan het adres van deu heer G Kappenburg Fz hoofdonderwijzer in de Haamstraat te Amsterdam Ze hoopt op nog vele van zulke bewijzen Ten slotte beveelt zij zeer aan de blaadjes uitgegeven door de Gebr Belifaiite te s Hage waarop de liedjes Rechtop en Naar Zee zeer net gedmkt zijn Zij wenscht dat ieder kind zoo n bUadje bezitte opdat zijne huisgenooten ook een de woorden onder de oogen krqgen Uit de akte van beaefauldiging opgemaakt tegen J II Thuis te Zeveuaar verdacht van op 8 Mei 1874 zyne hnisvr vergiftigd te hebben blijkt dat d verklariagen van de getuigen zeer bezwarend zijn Vooreerst i daardoor geconsuteerd dat de beschuldigde tijdens de ziekte zijner vMuw in verdachte verstandhouding leefde met zekere Leen je Dithnizen ziju tegenwoordige vrouw reeds toen gat hy zijn voornemen te Kennen om met haar trouwen na den dood zijner eohtgenoote Om het lyk zoo spoedig mogelijk te doen begraven is de datum van het overlijden iu plaats van op 7 Mei op den 6 Mei bij den burgerlijken stand aangegeven Voorts i gebleken dat op 18 April 1874 en op 4 Meid a v door H A Lamers een vriend van Thuis rattenkruit hy den apotheker Houwing te Arnhem is gekocht welke vergifsoort in groote hoeveelheid in de ingewanden van het indertijd opgevragen lijk gevonden i Laraer erkent het vergif aan betch te hebben ter hand gesteld Deze ontkent schuld aan de hem ten laste gelegde misdaad De rolkswaan dichtte den Salamander bet vermogen toe de vlainSoen te kunnen trotaeeren dank zy zyn vochtige huid Hij zou zelfs de vlammen kunnea uitdoüven door middel van het water dat zijn huid doorlaat Deze Salamander eigenschap heeft een Zweedsch ingenieur F W Oeetbcrg te Stokholra op den meusüh üvcrgebraoht door hem een kleed wn te trekken dat voortdurend water vau rioh geeft Wegen de gelijkenis van dit kleed met de bekende duikertoerusting heeft men het een vuurduikertoerusting genoemd daar men er zich mee in de vlammen werpen kan Het is bestemd vsor de spuitgasten en dient om de munscbifppen in staat te stelirn ziek midden in den hengsten brand te Ijewegen eu daar huu redi eude en blustcbende hand Ie breugeji Kvenals het kleed van den duiker dit zich in de koele zee nedcrdompell is de toerusting van den vuurduiker van guttapercha gemaakt eu bestaat zy uit een boven en benedendeel die het lichaam bij wyze van een pantser omhullen terwijl het hoofd met eeu helm beschut wordt Maar des vuuniuikers toerusting bestaat verder uit twee lagen een iuwendige van guttapercha en een uitwendige van Kiigelsoh leder en bij de luchtpijp die den duiker de levenslucht toevoert komt hier nog een daarnevens gelegde waterzak die de tusschenruirate tu ohen de twee lagen met water blyft vullen Het water dringt aanhoudend door een aantal met opzet in het eiigelich leder aangebrachte openingen heen en houdt de oppervlakte nat Ëen aan den rug bevestigde pijp geeft den brandweerman tevens geUgeuhtid een brandspuit te hanteerfm De lucht wordt piider zekeren druk ia het binueuste van het costuum ingevoerd blaast het op en ontsnapt met de uitgeademde lucht uit de oogkassen de helm van waar ile aldus gevormde wind rook en vlammen wegblaast Yoor eenige maanden onderging de kapitein der marine Ahlstrom in het Oestbergsche kleed ecu a le tegenspraak en twijfel verstommcn aunrproef in tegenwoordigheid van den keizer j BUuitschland de keizerin en de kroonprins en eukflPtoen ter tijde te Berlijn vertoevende vorstelijke personen Er waren met opzet voor die gelegenheid v c groote brandstapels opgericht en met petroleum overgoten Toen de vlammen hoog in de lucht opvlogeu als ier zuilen van vuur zoodat men het op veertig whreden afstand niet kon uithouden verscheen de aan alle kanten van water druipende kapitein in de vlammen door wier miilden hy kalm voortstapte Nu ging hy zitten dan weer leunde hij tegen het bruudend hout Zoo vry en fruuk kannen de jongelingen niet in den vurigeu oven gestaan hebben al deze salamandermensch op de Berlijusche brandstapels Hij was na deze eerste proefneming zoo weinig vermoeid dsthy tegen een tweede toertje door de vlammen niet opzag en hy was zoo weinig verhit dat hij zijn duikerscostuum in de open lucht kou uittrekken zonder rreea dat h j in de tomerkleeding die hy ouder de loerasting droeg konde zon vatten Laatste Berichten Brassel 22 Dec Op de avondbenr werd tellig verzekerd dat officieel de vraag aan de Regoering i gericht omtrent eene bezetting van Bulgarye do r Belgische trorpen De meeete bladen keuren t d nk beeld van zulk een bezetting ten sterkste af Versailles 22 Deo De Senaat nam de begrootingen van Ooderwys Schoone Kunsten t Legioen van Eer Biunenlandsche Zaken en Koophandel aan en begon de discussies over de begroeting van Eeredienst welke morgen zullen worden voortgezet Konstaatinopel 22 Deo Gisteren had een onderhoud plaats tusschen Midhat Paoha en lord Salisbury hetwelk een vol nnr donrde De bfjeenkom t vond plaat iu de wbning van lord Sali bnty M alle Turksohe Mini tera beneven gr f de Cbaudord f namen er aan deel Het adres der Oriekaohe gemeenten de Ryk is nog niet aan de Porte aangebodeaj De oecumenische patriarch zal morgen een samenkoBUti met lord Salisbury hebben Odessa 22 Dec Uit Konstantinopel wordt van 18 dezer bericht dat volgens gerooht ernstige buitensporigheden door Mohammedanen in Armenië gwlfq zijn Een Christen wijk zott ia braad gestoken zyn iUOllüUU UJUU OPENBARE LES op DoNDÉBDAe den 28 Decembbe 1876 des avonds ten 7 ure in de zaal cKunstmin Sociëteit Ons Genoegen H H Genoodigdün worden Terzocht TÓór Dingsdag a s te willen opgeven hoeveel plaatsen ssg wenscben beschikbaar te hebben Voor zoover de voorraad strekt zgn plaatskaartjes te verkregen Woensdag te 12uur ten Hnize van H J STEENBERGEN HAEDGLAS uit de Fabriek van de Heeren Jeekel Mijnssen fe Co Ondertrouwd Belanghebbenden die zich met den verkoop van bovengenoemd Fabriekaat te GOUDA wenscben belast te zien kunnen zich tot het bekomen van nadere inlichtingen wenden tot de Heeren CRANS Co te Gravenftage G HUISMAN en K J SNELLEMAN HoMtreck 21 Dec 1870 PhOTO IRAFHIE ARTISmUE m m Oeftj HARXiyo Oo lMven B 14 GOUDA m m mmm i SÓ C Met Jannari verschijnt n 1 der 2de Serie onzer Uitgaaf GOUDA nn OMSTREKEN in den loop van 1877 verschenen er 6 bevallige gezichten van Gouda afgewisseld door 6 fraaie gezichten van omliggende Dorpen Beleefd bevelen wg de 2de S e in de belangstelling onzer Stadgenooten aan NIEUW SUSTEËM ZVIGIlL STTi DËi k GOVDVIILLINGEN PINKHOF Chs DentUtte tt Alexanderstraat s GravenbBge Dagelüks te codsulteeren van 10 tot 4 unr UDUljt 11 intue F X i rjLü OPDORP Artt OntU LlilllEinO is dagelijks van 10 tot 3 en s avonds van 6 8 uur te consulteeren voor de RADICALE GENEZING VAN BREUKEN AnuUrdam Plottage Moidergracht N 5 ftiimïcBTDliviiN jieiTBöSe van W H Zickenheiffler Voor de menigvuldige blaken van Mlneming in i n imartel k verlies ondervonden betuigt de ondergeteekeuda by deze zynen hartelykeu dank M G JÜOT DB LA PAISIÈEEa 0 mda 38 D e 187 6 Gevoelig voor zoowel bewgien rtm deej neming als wü ondervonden hebben bg het fAnartelgk Igden en afsterven van onie geliefde Dochter betuigen w allen onzen hartelöken dank bi bet bgzonder is b t ons eene bAhosfte déa WelBd Z er Gfcleerdan Heer Dr A ROMEUN openlyk dien dank toe te breng i voor de zorgvuldige en liefder ke bahandeling aan ons onvergetel k kind bewezen j D mma te Mainz a d Rgn Door deazelfs goede werking heeft dit middel het vertrouwen van een groot aantal genezen persoiten verkregen Duijiende attesten roemen om strgd z jn genezenden kracht Alpben a d Rijn 6 Juni 1876 Gelieve ons een kist BORSÏHONIG te zenden Voorts is het ons aangwaam U medetedeelen dat wg behalve de vele dagelyks inkomende berichten over de goede werking derRjjulaudsche DruivenBorsthonig dezer uagea van eeue zeer bejaarde Juf ouw de verzekeringontvingen dat zg na het gebruik van 4 flaconsgenezen was van een zeer gevaatlgken hoest UEd DienarenL Vahossihau Zoon Ter veorkoniing van bedrog iselke flacon voorzien vaneen capsule met nevenstaand fabriekstempel terwgl buitendien de naamvan den FabrikantW H Zickenheimer te Mainz in de kuïk garand i ïi I C EMÉIS HöuifBs Verkrggbaar in Vi ftiuson i fl 2 7 0 65 Gouda 23 Deoember 187 CMn E Neoi ik OiuUwKttr P JeokieMdSBhnti iotterdam U i W Subi i Apotb KjtK C I einW Schómhom I WeMf ft Zoo Diog Vooröurf 4 van Veen ribUisitrfls C van Eeuwen r wr ra W H v n Diggtlaa SMila bij F H A Wolf Sl Zooi Apoth Boclifnvn Venloet Satttof A J vsn TVoot iétn i ac teenneB s Oratinhagc J L C Snabilié Apotb Büummdt W Hendriks HmitricU i D den Hartog mies riètrs Iti de Ba 4 De heer J A VREESWIJK Onderw zer aan de Muziekschool alhjer vraagt ten spoedigste een GBMEUBILBBEDE lt f t met KOST en BEDIENING Brieven met opg fe vatr prqs ondsr lett Y f r n oo in te ze dcB aail de Bodihandelaani J VA BENTÜM en Zoon te Gouda s ir w ttsswiri IJ VAK 5 C = § f 0mbault 3 feV bijzonder aan tot het VERWEN van 315 S OVERJASSEN DEM1 SAI80NS en TZ Dames MANTELS welke in alle kleu J ren zonder lostornen of krimpen ge S verfd worden ïïS 5 Agent voor Gouda en Omstreken den I Heer T A G va DiTH Markt S waar Stalenboeken ter bezichtigiflj i Pryscouranteu eu verdere Inlichtingen te bekomen ziju S NB Het goed verft niet af eu wordt r l met de beste verfstoffen geverfd Fabriek Mcik De met roem bekends Dr Alrf Specialiteiten sU SaoraapariUian algemeen Meni ah het Tcerkzaamnie middel bij chronische ziekten welte uit bederf in het bloed en de sappen ontstaan Faln BxpeUer onovertrefbaar bg Bh m r tisme JichtUjdcn enz enz Dr Aiiy B Pillen by slechte spjjsverteering verstopping enz steeds met het bede gevolg aangewend zyu voorhanden te Gouda b J C ZELDKNRIJK Drogist en L SCHENK Ieder die zioh vooraf van de buUengeKOne toerkzvmkeid dezer Geneesmiddelen wil overtuigen kan in buvecgenoeinde depots gralit een met vek origitule aUeden voorzien uittreksellbekoraen uit Dr iry s Natuurgeneeswijae Alle artikelen moeten met boven afgedrukt labriekmerk voorzien zijn Ter wHIe éer waafheW Kotterduu Hoogstraat Mgnheer THEOPHHjE mijne vrouw ha a hoofdhaar was byna geheel uitgevallen en doorhet gebruik van twee uwer flacons vjl dfn tnt van vier maanden volkoftien geheel bggegroeid OEd Df Dienaar Geteekfetfdj j ö HAAN tJitval van Haar Roos rfScfailFers Uun Haar JUlq tekken Fijn inde scneaélhuid haarworm vroegtijdig n worden al deze onaangenaamheden wofdenverbannendoor de AMEMCAN BALM Binnenkorten tijd verkrügt de i behaarde huid haar vorige gfroeikracht wedet j HA 4HVRRP ti 8 Ha 4 n Aütt V nnr g verwen in blond bnwv of zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAU CHROMATIQUE ƒ 2 d flacon voor een jaar voldoende naat gflang wsi men verft Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalva 42 blauwe postz elg postwissel of op remboure bg THEOPHILE Haarkundige itAnwUrdam Prederiksplein No 32 regts FTlARffNS wmsm Gouda Oostbaven B n 14 Beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen vnZEER PLJN I DGEVOERDH 1 No 90a der beroemde Wekelijksche Zamenspralioi Uitgave J J H KEMMER te Vtrtekt is beden voorhadden Ug den Boekhanddjifr Lange Ttendeweg te Croud y