Goudsche Courant, zondag 24 december 1876

Zondag 24 December 1876 Divers g evuld en van MARSEPIJN APPELBOLLEN BOTERLETTERS KATTENTONGEN HEERENBANKET KONINGINNE BROOD Klein GEBAK PRINCESSE BROOD SAUSIJZEN BROODJES enz enz ELIXER d ANVERS Extra Fijne DRINK CHOCOLAAD Tafel Likeur en Zoete TABLETTEN W JV MA A IJMA AKERS Banketbakker Haven glQ De Winkel is gedurende de Kerstdag en den GEHEELEN DAG GEOPEND COSTUME en MAi TËLS worden tot BUITENGEWOON LAGE Prijzen OPGERUIMD D SAMSOM VEMEmO mTSCHAFFIJ EENDSACni GEVESTIGD TE SGRAVENHAGE De DIRECTIE heeft de eer te Mrichten dat zg door de talrgke aanrraKen welke in d laatste jaren tot haar gericht werden heeft kannen beslniten een HOOFDKA TOOB te veitigen te ALFflEI i a d RIJN Zg neemt de rrflheid de aandacht te Testigen van belanghebbenden op de aasurantie welke deze Maatschappg lederen deelnemer aanbiedt boven Commissionairs of alleen werkende personen terwgl daarenboven de bepaling in hare Statuten voorkomt dat men de seheele som eerst na vjjf jaren behoeft te betalen na zich vooraf te hebben overtaigd dat oe opvolgende broeders van den loteling behoorljjk zjjn of worden vrijgesteld De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappg mochten ten deel vallen omtrent de wgze waarop zy zich steeds gekweten heeft van hare verflichtingen liggen ten allen tgde voor belanghebbenden ter inzage VASTE DEELNËHIN6S0H REGLEMENTEN GRATIS De deelneming welke van af heden is opengesteld geschiedt voor Alphen en OmBtrekeo Uk den OirealMr J W O VAN DER WERF Dorpstraat 466 te Alphen aan d lRön r s 0 De Hoofddirecteur DBN HAAG October 187 J J KERENS Verzekerlng MaatschappU voor 4e Nationale MlliUt Xi ll I K ft ir t DE HOOP Hoofddirecteur A J MOLLMANN Belanghebbenden worden herinnerd dat deze Maatschappij alle waarborgen geeft 1 Toor PLAATSVERVANGING ingev art 61 49 en 50 d i vriiHdling voor loUling en ojnolffenden brotdir of broedere en 2 voor NUMMERVKRWI88EL1NG ingev art 65 in terbftud met atl 116 en 117 der Militiewet van 19 Augustus 1861 Stbl N 72 Tot het aangaan van overeenkomsten bestaat dageljjks gelegenheid ten kantore van haren HoofdAgent den Heer C B van BAAREN einde der Oude Haven te Sdioonhoven alwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage te bekomen zQn mini iik De Directie Namens dezelve CA B BANTZINGER Directeur Korte Tiendeweg N 17 te Gouda E Tot het geven van nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelEd A F C V HASSELT en 6 W ROES beiden Notaris te Arnhem Mr D NIJMAN Notaris te Zutphen F P de POORTER Notaris en lid der Provinciale Staten van Overgssel te Oldenzaal en A O SCHEEPERS Notaris te ZeUiem ma k mm GunOei iBtzwir nu Oe foie gTM rm ie faUant Uwttne de veaa 9tmu Vmétatgea Pailnr in relei PM de Uèrre Pftté de perdreani Galantlue de volaiUe ScbUpadtLoadoKSoep Bet merk DlLiGEJXTIA DUtdeuM tiBOENTEN In Blikken Jmswyker Cervelaat Guucn levef worst Specialiteit van alle soorten van TiieeCB VBBKBUGBAAR BiJ 2Gt Sigaren J SWITZER Azn Gouda Druk van A Brinkman Socletett Ons Genoegen te geven door het Muziekcorps van het 7 Regiment Infantene onder directie van iien j eer tl JÖönnemonn gevolgd door op DINSDAG 26 DECEMBEr 1876 des avonds te 7 uren HH Leden hebben met eene Dame en hunne bjj hen inwonende kinderen vHJentoeganff Introductie vogr Dames en Kinderen 25 ets per persoon Vreemdelingen 49 ets per persoon Naar aanleiding van het eerste lid vattart 19 van het Reglement wordt aan Kinderen beneden den leeftyd van 4 jaar alsmede aan dienstboden de toegang verboden Namens de Directie der Sociëteit 4 OhS GENOtUBN Mr P 1 SNEL PreHdent H JAGER Secretarü STEENKOLEN Tot 31 December aanstaande bljjven wjj nog uit ons PAKHUIS afleveren tot contant zonder korting VRIJ aan Huis bezorgd mits b 2 of meer HL mud geljjk genomen JA PRI CE Cle Gouda 23 December 1876 l BftËËiMRf LI CONFISEUR van Z K II Print Hendrik heeft de eer te berichten dat van af heden d zoo gerenommeerde KERSTKRANSEN weder bü hem verkrggbaar zgn EEBSTSMSEN M van der Burg BANKETBAKKEB Voorhandeo VERSCHE te lekomen bö L vak WAISKOM BroodKoek en Banketbakkers Lange Tiendeweg D 63 In een BOEKWINKEL wordt een FLINKE LOOPJONGEN Gevraagd het liefst iemand die kan VOUWEN en INNAAIEN Adres de Heer H J J LEIJEN Gonwe alhier ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten S t4 aar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN znn door ong in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen to GOUDA alleen en uitelnitend verkragbaar steld bö den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschnwen voor het gebruik van namaakseli welke m n tracht in oisloi te brengen IN8CHEIJVING VOOR ÜE Nationale Militie TWEEDE KBWNI8GEVIHO BUBOEMEESTBR en WÈTllOUDEBl der gemeente Goud Oeziea de Wet vsa den 19deii Augustus 1861 Staateilad no 78 betrekkelijk de Nationale MiUtie Herianeren bij dexe alle belaughebbeudeii tmn himne verpligting tot het doen vaa aangifte ter insohr ving voor de Staio ale MUiHe a de inaand Januartj 1877 en brengen ter hunner kennis de volgende bepalin gen der genoemde et Art i 15 Jaarlylct worden voor de Militie ingeichre en alle manuelgke ingeietenen die op den Uten Januanj van het jaar hun l de jAar waren ingetreden Voor iagezaten wordt gehouden lo Hg wiens vader of is deze overleden wiens moeder of ïijn beiden overleden wiens voogd ingeKten i volgens de Wet van den Ï8iten Julij 1650 SbuttUad no 44 io H die geen onden of voogd hebbende gednrende de laatste aan bet in de eerste zinsnede van dit artikel vermeide tgdttip voorafgaande aohttien maanden in NeierUmd verblijf hield 2o Hy van wiens ouden de langstlevende ingeteten was al is iqn voogd geen ingeseten mits bg binnen het rqk verbigf houdt Voor ingezeten wordt niet geboudea de vreemdeliag behooreade tot eenen staat waar de Xederlauder niet mm de verpligte krggKiienst is onderworpen of waar ten aanxieu der dieustpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangeaomen Art 16 De insohrljving geacbiedt lo Van een ongehuwde ia de gemeente waar de vader of is deie overleden de mosder of tija beiden overieden da voogd woont lo Van een gehuwde en van een wediiwoasrin de Qemeente waar hg woont So Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is aohtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is io de Gemeente waar bji woont 4o Van den buiten s lands wenenden toon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zgn vader of voogd het laatst in NederUmd gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingesclu ven lo Ds in een vreemd Rgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Bqk verbiqf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zgn voogd bgeteten 8a Dr zoon vsn dan Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Syks overzeesche bezittbgen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 16 behoort te warden ingesohreven is verpligt zioh daartoe b j Bnrgemeester sn Wethouders aan te geven tusschen den Isteu en Sisten January B j ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zijn vader of is deze overleden zgu moeder of zgn beiden overleden zgn voogd tot het doen van die sawifle verpligt De w ze waarop van het dóen van die aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hg die eerst na het intreden van z n 19de jaar doch vddr het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is vetpligt zioh zoodra dit plaats heeft ter insohrgving aan te geven b Burgemeester en Wethouders der Gemeente wsar ds insohrgving volgens art 18 moet geschieden Daarby geldra de bepalingen der 2e en 8e zinsnede van art 18 Zyne Insohrgving geschiedt in het register van het jaar waartoe hg volgens igiien leeft d behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen dié in het jaar 1868 jn gehoren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verpligt i jn op om zich op de volgende dogen en io de daarbq vermelde orde te doen inschrijven te wetsn die oonMtig zt n ia de wqken A B C D E F O H en I op Vrgdag den 26n January 1877 en die wonende m de wjjken K L M N O P 6 B 3 t T oj Zatmdsg dta a7A January 187 Voorts strelit tot informatie tsa de Balangbebbeoden dat het register van insohrgving op den Sisten January des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesioten en zg die alsdan verzuimd hebbeu de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in een boete van ƒ 25 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingesehreveu zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorteregister hetwelk bg de aangifte moet worden medegebragt dat dit extract aan hen die binnen de gemeente zgn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den burgerlgken stand gratit zal wtjrdeii uitgereikt terwgl zg die elders geboren zgn zioh ter GeraeeuteSeoretarie kunnen aannelden tan einde genoemd extiaot van het Gemeentebestuur hunner geboorteploaU te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hg bg de insohryviug Wgk en Nummer zgner wouiog juist kan opgeven Gouda den 22n iDecember 1876 Bargemeestor en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bargemeestor Deooglïevïe Poetouh vanBeiioi IJzemdooe Kennisgeving BiraGEMEESTEE en WETHODDBES der gemeente Gouda gelet op artt 6 en 7 der wet van den 2n Jung 1876 Stamttihd no 6 Brengen ter algcmeene kennis dat op de Secretarie ter visie Is gelegd eeu verzoek met bglageu van Frauoiskns Slgmans om vergunning tot het oprigten vun eene Kuiperij in het peroeel gelegen op de SpieriuKstraat wyk F uo 87 kadaster seotie C no 434 Dat op Zaïordoe den B JooiMiy 1877 des namiddags ten 1 ure op bet Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de opricbtiug dier Kuipery in te brengen eu dat gedurende dru dage voor dien dag op de Secretarie der gemeente vsn de ter zake ingekamen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 23n December 1876 De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEKVEB FuBTUMN VAN B£BO£IlIJz£IfDOOKX Buiteniandseh Overzicht De Fransohe Senaat heeft met 226 tegen 42 stemmen weder op de begrootiug gebracht iiet totale krediet voor de Hoven van appèl dat de Kamer had verminderd met 40 000 fr De Senaat nam het budget van Justitie en Koophandel aan Bg de beraadslaging over het budget van Oorlog vroeg de heer Beloastel onuiiddellgk aan de orde te atelleo de petities waarbg gevraagd wordt om de post voor de aalmoezeniers bg het leger weder op de begrooting te brengen De heer d AudiSret Pasquier antwoordde hem dat de orde der te behandelen zaken aan het eind der zittingen wordt vastgesteld De Senaat nam met 229 tegen 46 stemmen hut voorstel der Commissie aan waarbg de post voor de militaire aalmoezeniers weder op de begrooting wordt gebracht Vervolgens werden de begrootingen voor Oorlog en Marine goedgekeurd Volgens de Londensohe Moruingpost is men het te Konstantinopel op de oonferentie eens geworden over het voorstel strekkende tot benoeming eener Eurogeesche eommiasie om toezioht te houden op de tenuitvoerlegging der hervormingen en om Bulgarge door 6000 Belgische soldaten te doen bezetten Lord Salisbury heeft zioh bg het voorstel aangesloten uitsluitend met het doel om den oorlog te vermgden welke anders onmiddeliyk zoa zya laa gebarsten Wat daarvan aan is zal later bigken Intussohen is in de Turkaehe regeering zelve een gewichtige verandering voorgevallen De Grootvizier die de plannen van Midhat pscha tegenhield is van het tooneel verdwenen en door zgn tegsosUnder vervangen Midhat pocha is de man van de nieuwe staatsregeling voor het gaheale ryk sens staaUregeling die naar yne meaaiog die diir metste wk a alle afzouderlgke verbetering en dm de bemoeiii seii der ooufereutie geheel overbodig maken zal Zal Midhat paoha nu zgne pKinnen sulletjes laten rusita tJtdat de conferentie gereed is met hure vorderingen Zal hg niet veeleer zyne staatsregeling bezigen al een krachtig wapen t en alle inmenging vau buitenlanders t ü wanneer zgue staatsregeling is afgekondigd hetgeen heden met grooteu luister moet geschieden zal dan niet weder opnieuw worden betoogd dat Turkge met deze hervormingen op het papier slechts de gaedgeloovigeu om den tuin zoekt te leiden zoodat de geheele zaak weder komt op het punt waarzg eeuige weken geleden was Iemand wiens gevoelen ia deze veel gezag heeft zej dezer dagen Alle hebben nu de beste bedotliugen eu allen zijn bezield met deu weuaoh om de zaken zoo goed mogelijk te schikken l aar niemand is bg machte om de gemoederen voorgoed gerust stellen of de gebeurtenissen zóó te leiden dat ook maar de gematigd te verwachtingen worden vervuld Ik voor mg z U eerst san den vrede gelooven wanneer die geteekend is KlaarbUjkelijk is de bedoeling der Turken de iuI menging der vreemde mogendheden quasi overbodig te maken maar het ie niet denkbaar dat deze met zulke vodderyen zich zullen laten afschepen Gisteren is de Duitsche Egksdag gesloten met eene troonrede waarin over de buitenlan che aangelegenheden het volgende gezegd wordt De loop dien de onderhandelingen over het Ooatersohe vraagstuk tusschen de mogendheden tot dusver nemen geeft reden om te hopen dat het aan mgne bemoeiingen en dank zg der tegemoetkomende vredelievende gezindheid der onmiddellgk bg de zaak betrokken mogendheden zal gelukken de hangende anaestie te beslechten zander dat de goede betrekkingen thans tusschen haar bestaande zullen gestoord ordea Duitsobland zal ook verder langs den weg van vriendscbuppelgke onbaatzuchtige tussohenkomst daartoe medewerken In den aanvang der troonrede wordt een overzicht gegeven van hetgeen gedurende de afgeloopen zitting op wetgevend gebied is tot stand gebracht Na eene opsomming van de bekngrykste ontwerpen welke tot wet zgn verheven wordt oprechte vreugde ea dank te kennen gegeven over het tot stand komen van de rechterlgke wetten waardoor de nationale rechtseenheid eeu groeten stap tot haar doel is genaderd De gemeensohappeiyko rechtsontwikkeling lal hg de natie het gevoel vau solidariteit versterken en aan de Staatkundige eenheid van Duitschland eene kracht geven als nog in geen vroeger tgdvak onzer geschiedenis het geval was De uitbreiding der rechtseenheid ook op het gebied van het gezamenlgk bnrgeriyk recht zal de taak van volgende zittingen zgn De Keizer betuigt zgn warmu dank voor den noesten met goed gevolg bekroonden grer van den Rgksdag en uit bet vaste vertrouwen dat wanneer die wetgevende vergadering hier weder bijeenkomt zg uitsluitend hare bemoeiingen zal kannen wgdeu aan de vredelievende taak der inwendige rechtsontwikkeling SEmBBE BEMTO Aangaande den brand te Brooklyn deelt t Hmi nog o a het volgende mede Duizend menschen waren den vyfden December in den schouwburg van Brooklyn bgeen Het gordyu was uist opgehaald en de laatste akte was aangevangen van iet drama de twee Weezen Mejuffrouw Kate Claxton dis de rol speelde van Louise het blinde meisje lag op haar stroobed ter rechter zqde van het tooneel Om hoogziende zag zg plotsi ling boren zich de vlammen woeden in de schermen Met de tegenwoordigheid van geest en moed van een heldin bigft t j door spelen eu zg noch de andere vier acteurs wier aandacht zj fiuisterend op de vlammen vestigt toonden door woon of gebaar bun ontzetting Een hunner verwgderde lish op bedaarde wgze en liet al de deuren van den schouwburg openen terwgl hy om de brandweer ssiiide Intussehen hadden de tOMOhouwers in de tUUlet ftn eiatre de vlammen gezien De acteurs snelden naar de vpetlMbkn Mqnftouw Olajion vtrteUs in korts voo