Goudsche Courant, zondag 24 december 1876

Vrijdag 29 Decein cr fff 18 6 li f ll MI I n i i c H n fr f NMQSS GOUDSCHE COURANT Memvs eR Advertentieblad voor Oooda eo Omstreken Moiek iu het geboaw De bak tooude eeu groote me dan toeh ook zich moeten wachten voor het gevaar nigte meuseken die over de stoelen en biiukeu eu ovrx elkander klommen Vroaweu en kinderen werden loor van angst ontzinde muuueu neergeduwd eu teruggedrongen en kwamen ouder den voet Allen die beueden in den eehoawbuig pla ttei n hadden hadden kunnen ntkomeu en iu vfiligfaeid kwamen aUea dan ook in de straat die uiet verdrongen en vertrapt waren eu machtdoos wareu om te vluehtea Voor hen die op de gaiiudcrijeu waren gezeteu was het gevaar oueiudig grooter De smalle gaugeu en nauwe weateitrap lieten aleehta weinigen te gelyk door Drie honderd vijftig toeaehouwers waren op deu eersten rang in de loges the dress ciielej gezeteu en vier honderd vijftig meiiaeben zaten opje hoogere gaanderijen De zwarte rookwolkeu van ket braudeude tabued valden bei gebouw met en veretikkeadeu wnira die het gaslieht eliirr ge ieel verduisterde op de gaauder en de overelkunder vallende mensehenmenigte verstopte reeds iu le eerste twee minuten de deuMu die van de trap in bet voorportaal leidden en niemaud kon toeu meer oatvlucikteu Door de qpene deuren beneden drong een krachtige luchtstroom het gebouw Uuuen en loode gloed deed iedereen begrypen dat de vlammen door de rookwolk drongen Zg die tot na toe zelfbedwaug hadden behouden werden door wuuhoop evermeesterd oen zij de i ammen zagen uitschieten en zij door ket wilde gedrang en het woeate gillen van de ongelukkigeu die tegen de gevallen menaohen in de deur gedrongen waren èegrepen dat de uitgang was verstopt De ackouwburg Jwa ellendig ingerioht naar het aobijnt de gaugen en de trap wareu te amal er wnreu te weinig deuren die op de straat itkwaraea doch niettemin zouden ehier alien kannen geced zijn zegt een der bladeu zoo de meeste toesehouwers het zelfbedwnug n de tegenwoordigheid van geest getoiuid hadden waardoor de acteurs eu vooral mejnffr Ckxton zich op zoo edele wgze onderscheidden Het hoofd van de Loudensche brandweer heeft herhaaldelijk het publiek gewaarschuwd dat een paniek oneindig gevaarIgker is dan de brand zelf en dat zoo ieder op zijn bentlt aael doch zonder opwinding en niet giAende den brandenden aehouwburg verlaat bgna altqd allen bgtgds bet gebouw kannen verlaten Bg sehipbreuk en bg brand op zee zgu ontelbare keenn alle opvarenden gered enkel omdat de passagiers kalmte en zelfbedwang toonden en beurt voor beurt plaat namen in de sloepen 4eji dat r ep bet toeseel brand iraa antataan en neekt in tiods naam het publiek sm zieh toeh moedig en bedaard te toouen eu niet doer overba Aatiiig iu het vluchteu elkaader te verdringeu eu de tiitgaugeu te ver ttuppeu Kukele toesehoawers toon leii zieh kidm chooii bet dichtst bg het gevaar iloeh enkele liedeu die achter in den ehouwburg xuten en uN t diehitte bij 4leii altgang het minet bedreigd waieu begauueu braudl braudj helpt oua helpt ons tegiUen Augstgegil weerklonk Heidra iu aUe deeleu van het geijuu ea deed de mueate lieden aAle celfbedwaug vei4ii ceu Drie miavteii nadat de braad outiiekt wiis heersehte de wildste Men zal waarsehijuliji benieuwd zgn te Wetec zegt de Anuterd Ct hoe het Zondag jl is afgeloopeu met deu schutter die op klompen ter inspektie was gekomen De man u met groote naauwlettendheid van alle kanten door zqn ehefs bekeken en nog eens bekeken maar geen hunner heeft iets in zijn tenue ontdekt dat aanleiding kou geven tot straffen De sohutter op klompen was tiré i quatre pmght om door een ringetje te halen Nooit hadden wapens mooier geachitterd nooit knoopen beter geglommen Er haperde in n woord nieta aau en daar de eehutlerij wet over alle apreckt behalve over des aohuttrrs schoeisel zoodat zelfs barievoeta geeehutterd mag worden wandelde onze vriend vriend ftr tMntSn de dire bedaard van de Beurs met die aelfvoldoemng welke alleen het verrichten van een goede daad of het beetnemen van zgn naasten geven kan Dan helaaa niet alles is rooaklearig in het leven zeUa niet in dat van ern grappigen aohutter De atraat jongent hadden op zieh genomen hem naar igne woning te geleiden en hoe vereerend un zulk een teeda aangroeiende stoet ook zgn moge aangenaam ia hg niet precies vooral niet over een langen weg als die van van den Dam naar Oosterburg De held op klompen lou dit endervinden en wg gelooven niet dat hg andermaal tal willen bot vieren aan zgn lutt om van leemten in onze troawena niet ooberispelgke achnttergwet gebmik te maken Zegt men toeh in den regel dat hg die de lachers op Zijn zijde heeft viktorie kan roepen de met hout geschoeide achntter van Zondag jl is bepaald veralagen omdat hij te veel laakeiB om zieh neen heeft gehad In het WeMt l Bt i aohrgft mr de Knto Het droit de réponae dat ia het reeht iom ieder die in eene eonrant vermeld wordt hetzij met name of iadiiekt om in diezelfde eonrant een antwoord S coateleas te doen plaatsen ia een nienw nommer oor den heer Haffmans op den agenda gebracht Hal r 0BdeH nu aiet dat de Biaaatar Jaa i of iy dat de nheerea journalisten niet worden overgele verd aau de eiaeheu en sim de willekeur van liohtgeraakte overgevoelige eu prikkelbare gestellen die de waarheid niet kennen De heer Halfmaus heeft ons een wetsoiitwerp op het tiroU de reponêe toegezegd velnii wg zullen zieu of hg er in slagen zul de beide klippen te vermgdeii eene ocaigzins gereserveerde houding beeft aangenomen zonder eene bepaalde belofte te doen Al geven wij het den heer Hnffmans uiet toe dat onder onze drukperswetgeving het de pen vrij staat te verguizen wien zy verkiest erkennen w j toch wel dat de zaak iets aanlokkelgks heeft Maar toch gelooven wg dat aen met bet middel voorzichtig zal moeten zgu eu zouden wij ten iniuste van de zaak wel wat meer wUlea weten voordat wg baar zouden durven aanbeveleu Zeker moet uiet iedereen politiek raau of niet weerloos ziju overgeleverd aan de willekeur vaa de heeren journalisten maar men zal F L O fi A L I A r rtw jf Was in het vorige jaar de toevloed van deelnemers groot geweeet iu dit tweede jaar was die veel grooter Ongeveer galgktijdig werd een zelfde poging te Leiden in t werk gesteld Deze echter ging van een reeds bestaande oomuiissie van het Leidsehe departement der Maatsobappg tot Nut van t Algemeen uit nainelgk die der Volksvaorleaingen welke daarbij geen bgzoudereu naam aannam maar met het oog op deze eu dergelijke bemoeiingen later dis woorden Commissie voor Valksbgeeukomslen id haar vaau schreef De wgze waarop men de zaak hier aanvatte waa dezelfde als die te Amsterdam Men kondigde cian dat men aau den haudwerkastand plantjes zou afgeven voor vier eeuts per stak dat men er later een XentooustelUug van zoa houden en bg die gelegenheid voor de beste eenige prgzen aitïaafde Ook hier kwam de vraag of man er een kinder of wat sofaier op hetzelfde neerkomt eeu volksfeest aan zou verbinden ernstig ter sprake Kr werd echter besloten di iraau geen gev3lg te geven wgl man vreesde dat dit laatste licht hoofdzaak zon kannen worden wat men met het eigenlijke doel weinig in overeenstemming achtte Men zou bij de opening der TentoonstelUug en later uitreikiug der prjjzeu wat muziek een soort van concert geven en dit achtte men voldoeode Ik erken gaarne dat ik aanvankelgk met dien maatregel dien ik bekrompen noemde weinig ingenomen was nog in hetielfde jaar echter kwam ik tot andere gedachten en juichte ik dien zeer toe ik verheugde mij dat andereu beter gezien hadden dan ik dat ze hadden getoond het Tolk beter te kenuen en te begrgpeu en wg alzoo bewaard bleven voor iets waarvan men later al bemerkt men dan ook dat men zich vergiste moeilgk kan temgkoinen Na Leiden volgden Delft eu Eotterdam terwgl later iu dit jaar zich Commisaién tot hetzelfde doel vormden te s Hage Arnhem Utrecht Leeuwarden en op enkele andere plaatsen Meest alle dragen aij den naam Floralia Wat beteekent dit woord Alleen op dan klank afgaande komt men reeds tot het vermoeden dat het betrekking heeft op Flora en deze was immers de godin der bloemen Het heeft eehter ook wel degelgk een geschiedkundige beteekenis die aan deu benaming eenig recht van voortbestaan geeft Flora was bq de oode Bomeinen de naam van de godin dar btoemen en der lente deaelfde die de Orieken vereerden onder den naam Gloris Iets liefelgkera dan de bloemen en de lente kan men zieh niet vooratellen niets wat ona welkomer ia en waarnaar men met ongeduldiger verlangen uitziet Ia dit met ons het geval hoeveel te meer moet het alzoo geweest zgn bg de oude volken van het Zuiden bij wie de zinnelgkbeid zich steeds looveel sterker openbaarde dan bg de bewoners van noordelijker lauden Het kan ons dus niet verwonderen dat de godin die zooveel liafelijks bracht een der meest geliefden was en dat er dan ook jaarlgks ter barer eer laidruchtige feesten gevierd werden Die feesten duurden van den 38en April tot den len Mei en werden Floialia genoemd Bloemen speelden er gel k men begr pt de hoofdrol bg men sohikta zioh er mede op tooide er den disoh mede ja men venieide de naizen allerwegen met bloemen Zel de vrouwen droegen tegen de heersdiends gewoonte dan veelklaarige kksederen op den rgkdom van kleuren doelende waarmede Flora de aarde in de lente tooit om kort te gaan de geheele bevolking gaf zieh aan uitgelaten vreugde over Men ziet das dat er eenige overeenkomst bestaat tossahen de FlorsliCn der onde Bomeinen en de bloemenfeeaten waarvoor het volk het materiaal aanbrengt Toeh waren de Floraliën heel wat anders het waren eigenlgk m eeaten en dat i n die Ten tiHiUlJIiHan ja aiat Sm wudaa gavyid ia t nqaar wanneer de nataur even als de Bameinaoke Vlouwen ia de lente haar eeiüdeuig gawaaft laeteai reelkleurig verwisselt wanneer ie zieh in plaata van met groen in allerlei sdwkeeringen opschikt met roixl glanzig en dof mat bmin goadgeel en liobtgeel om in dien bonten doa voor te zitten aan t afsoheidaqiaal dat ze dan mensolien en diaiea Weft bereid Dit zg nu echter zoo het wil het wooid heeft ieta liefelgki en men had een slechter kannen kiezen £ r ia een Latijnaohe spreuk Verba valent nsa dia beteekent dat elk woord goed is als men maar weet waarvoor het gebmikt wordt en dit ia hier leker zeer toepaaselgk Men vroeg elkander aanvaniceiyk op renohiUenda plaatsen of er bg den handwerksstand liefde vqor bloemen genoeg modit voorondeiateld nxden om van die zijde op voldoende belangstelling en deaU neming te kniuien rekenen De 6éa zei zonder schroom ja de Pander haalde twgfelend de sohouders op Te Leiden b v hield men zich zelfs na ds goede nitkomst in 1878 te Amsterdam verkregen toen men ia het vroege vooijaar van 187i tot een oproeping van belangstellenden besloot hiervan alles behalve overtuigd en meende men dat het al heel mooi soa zgn als eeu honderdtal personen A tot het bekomen van stekplantjes aanmeldde Intnaschen besloot men wanneer dit cijfer mocht verkregen war den het er op te wagen eu de zaak te laten doorgsaa Er kwamen ruim dne itmderd aanvragers rn thans is dat getal meer dan verdubbeld het maximum der wenaohen van de Comraiaaie is daardoor zelfs reeds overachredeu en dit niettegenstaaude de plantjes dit jaar met één cent meer moesten betaald worden Niet dat de Commissie niet gaarne hare pogingen door het grootst mogelgke getal belanghebbenden op Ergs zou gesteld zien maar zij moet rekening ouden met hure middelen en de beschikbare voor t overige vrg aanmerkelijke ruimte H ordt venol d Kantougereclit te Gouda Op de tereohtzittingen van S9 November 1876 Zgn de navolgende personen veroordeeld W Z tot eene geldboete van 5 of twee dagen subs gevangenisstraf wegens het als geleider vaa een met een trekdier bespan len voertuig zich daarvan verwgderen zander dat onder voldoend toezicht te hebben gesteld of behoorlgk vastgeaet op eeu weg in de p ov Zuidhollaod en aolks bg herhaling H b tot eene geldboete van ƒ 1 of eea dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda miahandelen van een dier G B huisvr van P v O tot eene geldboete van 1 of een dag sube gevangenisstraf wegens het t Qouda werpen van afval pUnten iu het tot openbare dienst bestemde watv zouder sohriftelgke toeatemming van Burgemeester en Wethouders M H tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag subs gevangenisstraf wegens het in de gemeente Beeuwgk als geleider van een met houden bespannen en over den openbaren weg rgdend voertuig niet gaan voor of naast die honden B V d N tot eane geldboete ran of twa dagen subs gevangenisstraf wegens het zioh te Waddinxveen op den openbaren weg vertoonen ia keunelgk beschonken toestand A S tot eene geldboete van ƒ 6 of twee dagen snbs gevanganiastraf wegens het als hoofd van eene pgpenfabriek te oada in dienst hebben vso een kind beneden ds IS jaren 8 V a tot drie geldboeten van ieder of twee dagen snbs gevangenisstraf voor iedere boet wegens het als hoofd eener pgpenfabriek te Oonda in dienst hebben van drie kinderen beneden de lit jaren D V d 8 tot drie geldboeten van ƒ 8 of ean dag snbs gevangeniaatraf wegens het vissohen in eens anders vischwater zonder voorzien te zgn van een sdiriftelgk bewgs van vergunning van dies eigenaar of reahthebbende op dat vischwater M K tot eene geldboete van 10 of suba gevangenisstraf van drie dagen verbeiudveiklaring Tan de onwettig gevangen visoh met bevel tot denelver uitlevering of betaling der geschatte waarde ad 1 50 en met bepaling dat bij gebreke via hieraan te Voldoen binnen twee maanden na aan maning zulks zal worden vervangen door gevanga nisstraf van een dag wegens het vissohen io eens anders vischwater zonder voomen te u van eea sohriftelgk bewUa van vergunning van den eigeaaar of rechthebbende op dat visohwatar Sn uUm na binnen de hvitste twaalf maanden aao de OTertndin voorafgegaan wegens overtreding der verordening op de jacht en vissoherij te zqn reroordeeld En allen in de keaten des aooda iiiMidtffaMr bij Iqfiidwang I 1 L I l i l r WTWV D Begrootiogs UiscussicD VI In één dtting is de Oorlogabegrooting afgedaan en die vlugheid heeft geen schade gedaan aan de nauvirkearigheid want zelfs het slechte schoeisel der militaireu en de kaoopa aan de jassen zgn ter sprake gebracht Met groote piaerderbeid werd de begrootiag aaugenomen ileclits i stemmen verklaarden zich tegen het cgfer Tan roim 23 millioen guldeit dat door des miniater Toorlooptg gevraagd is en dat zeker iu den loop uës jaars nog met 2 a 3 millioen zal verhoogd worden hechts eea amendement om het cgfer met bgna 32 00Q voor den aankoop eener sleepboot ten dienste ran het corps pontonniers te verminderen werd aangenomen alle andere amendementen tot vermindering werden afgestemd het tinantiëel eu constitutioneel geweten van deu heer van Boaten werd door zgn medeleden geweld aangedaan De meerderheid berdstte er in dat een nienwe ordounsnce o£Bcier waa aangesteld buiten de begrooting de meerderheid benutte ook in de Toorstellen van den minister om een gedeelte der militie langer iu dienst te honden tot betere oefening dat een meerdere aitgare van 183000 zal veroorzaken Uit de discnssiën over dit punt bleek ten dnidelijkste dat grondwetsherziening dringend noodzakelijk wortu de bepalingen toch omtrent de defensie zjgn oo oudnidelgk dat zelfs onze groote tedita Ieetrde Kappegne van de Copello moet verklaren dat het moeite kost om de gedachte die den grondwetgever beheerschte met juistheid te doorgronden 44 leden verzett en zich dan ook niet tegen een voorstel dat door anderen iu strgd met de grondwet werd geacht De pnpiUenachool vond geen bestrijding van hetgene bg de zeemacht nitmnniend werkt verwachte men ook bg de landmacht de beste resultaten Tegen de vestingbegrootiiig verklaarden zich na korte discussie slechts 9 leden Van den tegenwoordigen minister van oorlog koestert men de beste verwachting Moge het hem gelukken onze defensie te regelen zonder te veel van de krachten des volks te vorderen De heer Wintgens opende de diacussie over de begrooting van koloniën met een speech over de eigenlglw koloniale quaestie hei hart van het koloniaal vraagstuk de conversie van communaal in individueel grondbezit dat volgens dien spreker tot proletariaat moet voeren een stelling die door tal van citaten nit geschriften vad vroegere en latere Indische specialiteiten belvezen wordt Maar men bleef den ouden beatryder der liberale koloniale politiek het antwoord niet schuldig Met wapenen uit z n eigen araenaal werd hg door de heeren van de Putte en van der Hoeven op zulk een overtuigende wgze weerlegd dat wel weinig twïjel zal blïjven bestaan aan welke zgde de wtwlieid moet gezocht worden Zqker iu deze zitting vierde de liberale partij haar triomf na B vee ari it atr d Of is het voor haar geen S oote zegepraal ddt een minister van koloniën eén ottservatief kabinet gezeten haar befselen onderschrijft en slechts 9 leden der ier jji èh tegen de begrooting verzet hebbeu dit hoogst belangrjjk verschjjnsel verliezen oe o titigé diséusdltt vËel van hnn gewicht HpOjnt pelangrnk was de redevoering van den min r in de zittiiig vati Vf 3i In het eerste ge Uf Terdediffde hij gesteund door onwraakDue geiuigen de stelling dat het individuëele frvwlmmtw commuqatd bezit was overgeg u en dat dus zgn verklaring in een vorige zitting iltaariniden Eniets dan waarheid was hoe kwalijk l$n oprechtheid hem van zekere zgde ook ge nomen was Met kracht kwam de minister tegen de qnalificatie op dat de eene partij het algemeen belang de andere slechts bijzondere belangen wilde bevorderen Overtuigend wees hy aau dat het individueel grondbezit in het belang ia van den Javaan eu dat de planters volstrekt uiet zoo met de conversie ingeuoinen zgu als door den heer Wintgens eu zgn strgdgenooten beweerd wordt Wgzigmg van art 2 van bet politlereglemenfc regelende de positie der inlanders tegenover hun werkgevers acht de minister evenals de commissie nit de kamer noodig hij wil echter de discussiën afwachten vóór daaromtrent een beslissing te nemen Een teeder punt was door den heer Teding van Barkhout aangeroerd de positie van het gouvernement tegenover de zending Openhartig deelde de minister zgu gevoelen mede dat het zendingswerk onder Mahomedaoen geen resultaten zal opleveren dat het echter ouder de Heideuache bevolking nuttig kan zgn Hoewel de invoering van gemeente instellingen op Java wenschelgk achtende gelooft de minister dat daaraan zooveel bezwaren verbonden zgn dat dit vooreerst wel niet zal plaats hebben Omtrent het ontslag van den generaal Wiggers v in Eerchem den gewezen opperbevelhebber in Atcbin wist de minif ter alleen mede te deelen dat het op verzoek eervol verleend waa £ indelgk trachtte de minister de kamer nog te overtnigen dat in Atdrin niet as 8 eweken van de vroegere plannen het doel was en blgft vestiging aan den mond der Atchiurivier waardoor wg vrgheid van beweging zullin behouden ten einde het den vijand onmogelijk te maken om ons aan te vallen In een repliek wees de minister er nog op dat de laatste koffieoogst 12711000 picols bedroeg een cgfer dat nog nooit bereikt is Het gebrek aan werkkrachten in het stiefmoederlijk bedeelde Suriname maakjle ook nog een I onderwerp van debat nit Nader zal daarop nog worden teruggekomen als er sprake zal zgu om die kolonie subsidie te verleeueu tot bevordering der immigratie Nu ontbrak de tgd over Curafao werd zelfs geen wuord gerept Slechts O mannen waren zoo nfkeerig van de politieke richting des mmisters dat zg zich tegen de begrooting verklaarden Wat nog overbleef werd in een slecht bezochte vergadering in haast afgedaan Het Kerstfeest drong tot spoed Niemand had dan ook eenige aanmerking tegen het hoofdstuk onviiorziene uiigaven en de wet op de middelen Werd ook na slechts enkele opmerkingen die volstrekt niet nieuw waren iiangeuomen De neer Haffmans mocht gvcien voor de afscbaffiug der accgnsen op zout eu zeep hg mocht wat medelgden inroepen voor den kleinen man hier na alle ontboezemingen voor den kleinen man in Indie er bleef hem geen tgd over om de nuchtere vraag van den neer van Houten te beantwoorden die ook de afscbafSng wenschelgk achtte maar een equivalent noodig oordeelde De speech van den heer Haffmftns moge in de estaminets met gejuich gelezen worden weinige zullen met zgn ideën van leenen en weer leenen ingeuoinen zgn Op leenen volgt rente betalen en wg hebben vroeger genoeg geleend om te weten wat dit bcteekeut Dat de staatsloterij het jaarlgks bg deze wet moet ontgelden eu toch het volgeude jaar de loterij wedet wordt uitgeschreven en de trekking op den bepaalden tgd plaats heeft is eeu bekeu4e zaak Maar staan wjj niet langer stil bjj die discussien de tgd voor ernstig debat was verstreken belangrgke beloften waren van den minister niet te vet wachten met de aanneming der wet op de middelen waren de bewootings discussien geëindigd Het ministerie neeft knnnen zien dat het de oprechte weiijch der liberale partij was om het te steunen uiet omdat men ten volle vertrouwen stelde itoL t regeeringsbeleid van alle ministeréj niet owoM Vnen geen groote grieven had maar omdat men het in de gelegenheid wilde stellej een onderwerp van het hoogste belang on lager onderwijs nader te regelen Van die regeling zal het afhangen of d tegenwoordige meerderheid aan het mmisteri ook in het vervolg steun zal verleenen Na bestond er wapenstilstand die evenwel de noodiga controle op de cijfers niet uitsloot Kerst bij het wetsontwerp tot regeling va het lager ondei wijs zal de politieke strijd gevoerd worden en misschien een nieuwe vorming der partijen ten gevolge hebben Moge ie s iijd zgn in het waarachtig belang van ons onderwjjs dat volksbelang bjj uitnemendheid = h fl Ei BTJITMLANiKr Buitüiilandsch Overzicht De fransohe senaat heeft Ziterdag het begrootïnftswerk voltouid in den geest w ai n b begftilnetfwerd de post voor de militaire geestelijkett wWdfherstelJ met 210 tegen iS stemmen die Voor deaemlDariéii met 177 egeu 58 Met de verzoening tusaohen de beide Kamers staat het nog niet hest Gambetta s plan om senaat eu Kamer tot temaken en onder deu naam van congres 0v r de quaesties te laten stemmen maakt geen opgang De linkerzijde der Kamer heeft besloten geen gemeenschiippelgke verg meeing te houden met de geestverWduteu fk deu senaat maar eenvoudig de begrootiH wanneer die uit deu senaat temgkwam tot haar vroegeren vorm terug te brengen De Kamer v in Afgevaardigden heeft de begrtJöting van inkomsten met iil efneene steihmen goed keurdi De Senaat heefi debegrootiiig voor openbare weritei en t algemec ne budget iler uitgaven vooHs lAiligcnome De verkie uii prcriMius van de pr Uisiaohe Fortschrittspartlj bj d ii ideriiig der Rjjksd gsverkieziugei zijn opgevalil it hutelijkheden tegen de natioruallibersltn ei de tfaasaotie door dezen aangegaan tea opzichte vaii de rechterlijke wetten Over t gehetjl blijven de iiaiionaal Ubtralen een bedaarden toon aanslaan niet zonder grond vragen zg y st er vgn het duitsohe Rijk zou zijn geworden indien de denkr beelden dtr Foilachrittspartg steeds hadden gezegevierd De pruissische Landdag zal zich bg de aansta dé zitting hoofdzikelijk bepalen tot het onderzoek der begrootiug hij tnoet in het laatst van Februari weder plaats makeu vour den Rijksdag Do Ind Beige meldt D Belgische regeering heeft tot dusver Rechts vertrgaw lijke mededeelingen ontvangen aangaande het voorstel tot bezetting vaa Bulgarije Ook de Belgische diplomatieke agenten in het buitenland hebben slechts vertrouwelijke mededeelingeu ontvangen De heer Malou heeft hun naarmen zegt doen weten dat zonder het verzoek bepaaldelijk van de hand te wgraii de Belgische regeering zich verplicht zou rekenen om hare toetreding fhaukelgk te maken van zekere icdeltjke en finanoieele waarborgen De Ind betwijfelt of de Belgische voorwaarden kans hebben om door de mogendheden aangenomen te warden Volgens een telegram der Tivua uit tautinopel bevat het confercnlie prognunma als s öurtikel ïo bepaling betreffende het werven vaia een caipa g udarmerie uit vrijwilliger van onzü lige staten Dit corps zou staan onder bevel van ien pravinoiale gouverneurs en door de Porte bfzoldigd worden Volgei 8 eeu dépêche van de Daili Neva zou IgmxieO de vordeiingen in b iar geheel gené iipii als ultimatum stelleo oader bep Uag dat de otte arah er onmiddeH en ongeWi fd med taOèt tMt