Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1876

kozen de beeren A Kostet Mzn K van Nes Pz en van Hoff terwyl met algemeene stemmen tot voorzitter werd herkozen de heer A Koster Min Voorts besloot de vergadering tot deelneming voor de som van ƒ 100 in het waarborgfonds voor de te hoqdeu intematiouale tentaenstelUog in April 1877 te Amsterdam Te AnuterdaB is op éen stal van 9 runderen de longziekte uitgebroken Een rund daarvan is aangetast op advies van den veearts moeten alle negen onteigend en afgemaakt worden Te rekenen van 1 Januari 1877 af zal aan de manschappen in de verschillende garnizoenen in plaats van commies ongebuild tarwebrood worden verstrekt Voor de Internationale tentoonstelling van voortbrengselen uit het plantenrqk die een voornaam onderdeel zal zijn van de Internationale tuinbouwtentoonstelling te Amsterdam zgn de voorbereidende werkzaamheden in vollen gang en die werkzaamheden geven alle kans dat de tentoonstelling niet alleen ten volle zal sjogeu maar in haar soort eenig in omvang en inrichting zal worden Wat in do eerste plaats den omvang betreft kunnen wij mededeeleu dat het geheele Paleis voor Volksvlijt met het daarvoor gelegen Prederiksplein en den tuin voor de tentooastelliug zyn afgestaan zoodat zij op onbekrompen wyze kan aangelegd worden Hiertoe dnugt tevens in groote mate het Byks subaidie van ƒ 30 000 b j welk bedrag men door particuliere stortingen nog aanmerkelijk hoopt te verhoogen D iarcnboven schonk de stad Amsterdam 300Ü la ir meer nog dau de omvang Ziil de inrichting der tentoonstelling vooral wat de rubriek Vuorlbrengselen uit bet plantenryk aangaat haar tot eene van wezenlek internationaal belang ranken De Commissie die de regeling van deze tentoonstelling op zich heeft geuomeu is zeer terecht vnn het denkbeeld uitgegaan om slechts weinige artikelen te vrlgen opdat de kans grooter zy om van die gevrattgde zooveel raogelgk volledige verzemelingen en inzendingen te verkrijgen Een veertiental artikelen werd gekozen nainelyk 1 Katoen 2 Tabak 3 Kina 4 Meekrap 6 Indigo 6 Cnoutehouc Gom Elastiek en Guttn Percha 7 Vetten daaronder begrepen vette Olién 8 Aetherisohe Oliën 9 Plantaardige grondstoffen voor papier 10 Granen 11 Catechu Gochou 12 Vanille 13 Rhabarbei 14 Sarsaparille Het plan bestaat om voor ieder dezer artikelen een bepaald en afzonderlijk gebouw in te richten waarin alle inzendingen die op dat artikel betrekking hebben vcreeuigd zullen worden eii dat dan ook op eigenaardige wijze en in overeenstemming met het daarin tentoongestelde zal worden gedecoreerd Hiervan zal het gevolg wezen dat meu als bet ware eene aaneenschakeling van een veertientul tentoonstellingen zal zien verrijzen die het mogelijk zullen maken van ieder artikel een algemeen en ver gelijkend overzicht te verkrijgen en steeds het wetenschuppelyk doel to bevorderen dat bq deze tentoonstelling steeds op den voorgrond wordt gesteld Tevens zullen tenzelfden tjjde Congressen gehouden worden van de vopmaamate specialiteiten op ieder gebied Hierbij zal zooveel mogelijk het oog op de practijk worden gehouden Bij de katoen zullen handelaars en fabrikanten bij de indigo blauwverwers enz het tentoongestelde in oogenschouw nemen en in afdeeliugen van het Congres vereenigd over de vraagstukken die zich over cultuur handel en verbruik latCn stellen van gedachten wisselen Onder de genoemde artikelen zijn er vele die in Nederland een hoofdmarkt inden en het is juist daarom dat wij den Nederlandschen handelsstand en wien zulke verder mocht aangaan krachtig aansporen om geen krachten te sparen geen pogingen onbeproefd te laten om ons klein maar energiek land met eere te doen noemen naast al het schoone dat het bui tenland zal tentoonstellen Thans is het ontwerp der wet tot regeling van het Lager Onderwijs in druk verschenen Daarin komen o a de volgende bepalingen voor Het lager onderwijs omvat o het lezen 4 het schrijven c het rekenen i de beginselen der Nederlandsohe taal t die der aardrijkskunde J die der geschiedenis die der kennis van de natuur i het zingen i de gymnastiek i het handteekenen de nuttige handwerken voor meisjes Lager onderwas wordt gegeven in soholen en in bijzondere woningen Het eerste is school het laatste huisonderwijs De lagere schalen worden onderscheiden in openbare en bijzondere scholeft Openbare zijn die opgericht en onderbonden door I de gemeenten de provinciën of het Rijk de overige zijn bijzondere scholen Aan Injzondere scholen wordt van wege de gemeente de pfoviacie ot bet S geen subsidie verleend eeaigen o aeh Terbiaden tot de inroering binnen dHe maanden na de ouderteekening ran het protocol De berichten over de gezindheid van Turkye liju vnn legt iistrijdijjen aard Sir U G Elliott bljjh tot na den afloop der conferentie te Küustattiiuopêt Daanm gaat h j naar Engeland tot herstel lijncr geioudheid welke door inspuiiuenden arbreid veel heeft geleden Aan êe te Weenen versehynende uagbladen wordt uit Belgrado gemeld dd 27 Deo De eergisteren hier anugekomeu Russische generaal Nikitin vervangt Tschemajeff die niet herwaarts terugkeert Nikitin hield gisteren eene revue over de Russische troepensfdeelingen hy richtte het woord tot het corps offioiereni en leide op last des Keiiers gekomen te x jii om het berel ever het leger te aanvaarden Hij gaf te kennen dat nl de vreemdelingen die ie het Kttssisoke eorps dienen beschouwd lullen worden als tot het Russiaohe leger te behaoren Aan de corpskommandauten is bevel gegeven om onverwyld naar de plaats hunner bestemming te vertrekken Al de aanwexige vrijwilligers moeten zich naar de Drina begeven De ItAliaauaohe Kamer heeft de beraadslaging over 4t staalsbegrooting voor 1877 ten einde gebrachti Zy is daom tot IS Januari piteengegaau De Koning van Smiqe heeft den paus een eigenkandigen blief geschreven over de onlangs tusschen Spanje en het Vatieaan gerezen geschillen Naar ten verzekert zal desa brief ten gevolge hebben dat spoedig een nieuwe nuntius voor Madrid benoemd irordt VV HarsohguHJA xal den heer Catani voor laUg nuntius te Brussel die post worden opgedragen BINNENLAND OOÜDA 8 Deoember 1876 Wy vestigen de aandacht op achterstaande advertentie waarby kennis wordt gegeven dat Dinsdag anitaaade een vergadering zal gehouden worden van de hier gevestigde a deeling van het Protestantenbond waarin a spreker lal optreden de heer B ter Haar en naken onze stadgenooten er op attent dat alleen Mm toegang hebben De uitslag der aanbesteding der twee hoofdeneinden met eeue vaste brug en afsluithek voor het armeuland Tan Stein te Reeuwyk is geweest als volgt 1 J Vermeer te Hekendorp ƒ 375 2 C P W Dcsaiug te Qouda ƒ 54B 3 J de Kramer te Haastrecht 480 6S en 4 P van Meusch te Gouda 335 36 Terwyl de insohrijvingbiljetten van C Groenencheq en Comp te Reeuwqk a ƒ 420 en van P Sanders te Qouda k f 6S0 niet in aanmerking konden koman als niet voldoende aan de bepaalde voorschriften De aanneming is gegund aan den heer P van Meusch te Ooada De begrooting was ƒ 560 Het armeuUud van Stein te Beenwyk heeft bij publieke Tcrhuring voor v jf jaren opgebraoht 810 per jaar tegen 443 in de vorige v f jaren A Dl kttorders sün J Bom te Beeuwijk llMWs AbL U Qouda Blljkei een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Oouverneur Generaal van Nedcrlaadseh Indié heeft degeneraal majoor Diemont onder dagteekeniug van 21 dezer het navolgende uit Atobin berioht De adsistent resident De Sohoemaker is van de oeatkmt aangekomen met eenige grooten van Djoholkefl en Ferlak De ketoea s van Simpang Olim vcnoohten een hunner Nja Alam Kota tot radja te verheffen De bevolking aldaar is rustig In Qroot Atehin nog altijd zeer vele zieken Toen de Eente Kamer gisterelliavond eene zitting OU houden bleek het dat zij onvoltaUig waa Er miren 26 leden afwetig Nu zon hedenmorgen ten It are zitting zijn Na gehouden vergelijkend examen is voor de opengevallen rqksbenrs b j de Normaallessen alhier voorgedragen j van Montfoort te de Lier Staten Oeneraal Twm ï xm zitting Tan tt Dcocnber 1876 Ia deae zitting is bet voorstel van den beer de Casembroot om voor Vlaardingen eene uitnadniagswet tra aanzien der plaatselijke aocijnsheffing la aakea venrerpen en zijn verdere aanhangige wettiB aanfCMiBea waaronder de wet op de middelen eene tijdelqke mmtwet Na het reces dat bü bet einde delti zitting aanving zal de miBiater era oMwop indienen tot regeling der bronzen paamaat Ia de Viqdag te Boskoop gehouden vergadering 4a Pondognehe vereeniging zqb met groote meerimMA via altauaen tot kdea via t bcatvat ber Geen sohoolonderwijs wordt gegeven in Inkide die als schadelijk voor de gezondheid zqn fgelpetuj In hetzelfde scbooUokaal mag slechts aan zoovdis kinderen geiamenlyk oHderwijs worden gegeven dat voor ieder kind minstens 70 viarkante deeimuer oppervlakte en 4 kubieke metet mimte aaawezSzij Het staat aaa de gemeentebesturen vr 9in de sdiolen eene laagste of voorbereidingsklaase te verbinden waarin kinderen bwieden zet jaren Wf vt orkenr door vrouwelijk personeel tot het ontvangen van lager onderwijs worden voorbereid Voor deze klasse wordt een abonlerlijk lokaal bestemd Aan den gemeenteraad wordt overgeblen de regeling van al hetgeen tot deze klasse betrekking heeft Deoverige bepalingen dezer wat zijn op baar aieLcu toepassing Omtrent het aantal kinderen dat oj énsr lhool vereenigd mag zijn is bepaald dat elke school niet meer dan 400 kinderen raag tellen Op elke school onverschillig het aantal kinderen moet steeds een hoofdonderwijzer zijn vDe onderwijskrachten zijn verder aldns verdeeld voor 41 80 leerl 1 hniponderw 81 120 121 160 161 200 201 240 241 280 281 320 821 360 S61 400 2 en 1 kweek 3 2 Het minimum der jaarwedden is verhoogd voor de hoofdonderwijzers van ƒ 400 tot ƒ ÖOO j voor de hulponderwijzers vun 200 tot ƒ 400 terwijl de toeuige voor de kweekelingen bepaald op ƒ 100 De wet bevat verder nieuwe bepalingen Sntreut het aannemen en het wegzi nden van leerlingen terwijl ook voorschriften zijn gegeven omtrent schoolbibliotheken Het sohoolonderwijs wonit onder het aanleerea van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de veretaudelijke vermogens drr kinderen en van hnnue opleiding tot alle £ rlstelijke en maotsehapplijke deugden De onderwijzer onthoudt zich van iets te l aret te doen of toe te laten wat strijdig is met den eei bied verschuldigd aan de gudsdieustigiti geziudhi den Het geven van omlerwijs in d n godsiliuust wordt overgelaten aan de kerkgenootschappen Hiervoor worden de schooUooalen op daartoe bepaalde bmi ten behoeve der leerlingen die er ter school gaiin beschikbaar gesteld wanneer de leeraren der ierkgeiiootschnppen tot welke de schoolgaande kinderen behooren dit verlangen De besHssiug over dit gebruik der scbooUokalen blijft echter aan den gemeente raad Aan de hoofd en hulponderwijzers wonlt in de volgende gevallen en onder de daarbij gestelde vooiv waarden pensioen ten laste van den Staat verleend Recht op pensioen wordt na bekomeu eervol ontslag verkregen op bereikten vgfenzeslig jarigen leeftijd Insgelijks kan pensioen worden verleend aan hen die na tienjarigen diensttijd uithoofde van ziels of lichaamsgebreken voor de waarneming hunner betrekkjng ongeschikt zijn en op dien grond eervol ontslag hebben bekomen De kweekelingen zullen tot hun 16de jaar ala zoo nig in de school werkzaam mogeu zijn wanneer zij bq een tweede examen voor den rang van hulponderwijzer of hulponderwijzerea niet slagaa dan mogen zq niet langer behulpzaam lijn in het geven van schoolonderwijs De aanduiding van het aantal rijkskweekscholen in art 12 der Waande wet vervult Daarentegen wordt eene nieuwe bepaling bij dat artikel gevoegd houdende dat ook de provincie en de gemeente normaalscholen zullen kunnen oprichten De bepaling van art 16 der bestaande wet omtrent hare niet toepasselijkheid op verschillende gevallen is eenigzins uitgebreid Elke gemeente voorziet in de kosten van haar lager onderwijs voor zoover die niet komai ten kste van anderen of op andere wijze worden gevoadea Die kasten zijn a de jaarwedden der hoofd en hnlpondefwiJHn h de toelagen der kweekelingen e de kosten van het opriditen en ioetandhooden of het huren der schoolgebouwen i die van het aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen en der sêboolboeken en sohoolbeboeflan bij het onderwijs op de sohool voot de leerlingtn benoodigd die van verlichting en venraming en het ichoofthonden der scbooUokalen die van bet oprichten en in stand bonden het huren der onderwqzerswoningen j de vergoeding aan de booffloBdeiwi iwM vMt bet gemis van vrije woning X de bgdnga der gemeeate tot bet paaüowikt aderwij it uu r r i d EMAen der pUatselijke o iDOl uunissie k ék der boekerij ten behoeve d r leerling indiea zy aan de sohool verbonden is Ter gaiaoetkoming in deze kosten wordt een bijdrage voor ieder schoolgaand kind tot eeu naar den toestand der gemeente billijk bedrag gehevea In gemamton waar geeu opooiten op de grondbelasting en het perceel geen hoofdelijke omslag nQoh verbruiksbelastingen wolden geheven kan de belling van schoolgeld worden nagelaten Bedeelden en lü dia obchoou niet bedeeld naar he cmde l ivaa bai genMesto en wethou en onvermogend zijn adioolgeld te betalen worden niet aan de heffing onderworpen Het gemeentebaataar bavotdert loovael mogelijk hpl ihwliaaa me landereo vaa bedeelden en onVtM 0 gend oade hen wanneer zij g enheid bêbbeu tot keuze tussohen openbare en bijzuudere scholen in het doen dier keuze te belemmeren Met het toezicht op het onderwijs under het oppertoeiiobt van onzen Minister van Binoénlandsche zaken zijn belast a plaatselijke sohoolconiniissiën I districte sehoolopziehers e provinciale iuspeeteurs In elke gemeente ia eene pi schoolcommissie In gemeenten die zich vereenigd hebben tot bet oprichten en inataodboiideu van geniiiens 4iappe üke ariioRn is voor dele ioMen eene jfemeeuai uppélijke oommissie In gemeenten beneden 3000 zielen zün de wericsaamhedeu der plaatselijke schoolcommissie aan dea bnrgenieeater opgiedragen de Oemeenteiaad kan hem twoB ingezetenen tot bgstand toevoegen De Arr rechtbauk te Arnhem ht eft 8tr df eet F J Hallo beschuldigd van oplichterij veroordeeld Uit eene cellulaire gevangenjsstraf van 9 maanden en eene geldboete vaa ƒ 300 subs 7 dagen cel Te Amsterdam is Maandag 11 de algemeene vergadering gidioaden van bet Nederl werkHedeoverbond De voonitter de beer B H Huldt opende die bqt nkoiust roet eeue toespraak waarin hy verklaarde dat een werkz uim jaar doorleefd was eea jaar waarin het verbond had blootgeetaau aan velerlei Oritiek aan velerlei beacbuuwiug waarvan het resultaat i geweest dat het verhoud is gehuldigd zoowel iu de pita ala in de volksvertegsswoanligiug Grooter dienst dan de beeren Oorver Hooft en Hydenftjck xbat verbood ilsiftzea haddeq waa rtiatdeêkbaar want daardoor konden de keeren van Eek Bre dius en de minister van justitie hunne redevoeringen honden Het verbond houdt zich krachtig staande tegen vef de agiteerende partij van het radicalisme die oneenigheid wensoht te zaaien maar wier pogingen tot het brengen van eenheid in de partij en om een internationale beweging tet stand te brengen mislukken Het verbond staat tussCheu hen die meenen dat het niet ver genoeg gaat en beu die aeenen dat het te ver t hW kent party noch kletaf maar strijd voor alles hetgeen deu toestand kan verbeteren met de wet in de hand met handhaving van orde en zedelijkheid zonder omverwerping van regeeringen of plotselinge verandering van maatschappelijke toestanden hetgeen alleen te verkrijgen is door vermeerdering van kennis en ontwikkeling door beschaving door onderwys dus Het verbond beweegt zich in eette g uda riabting enstig en beaadigd Blipcens het uitgebracht venlag telt het verbond thans 67 afdeelibgen met ongeveer 6500 leden Oader de aaa de ords geateida punten was het bespreken van eene wettelijke regeling op de inriehting der fabri kRabouwen en werkpiaatsaa Na discussie werd de volgende motie aangenomen De vergadering machtigt het centraal bestuur namens haar te onderjioeken of er bepalingen bestaan welke de wet op de woningen ook toepasselijk maakt op fabrieksgebouwen en werkplaatsen Zoo neen dat dan door middel van petitionnement door M centrA bestuur zoo spoedig mogelijk worde aangedrongen op het verkrijgen van zulk een wet opdat ook in dit opzicht worde tegemoet gekomen aan de zoozeer gewenschte gezondheid dtr werkS den Vervolge p werden nog uitvoerig bespraken de nadeelen die de werklieden ondervinden door het aanbesteden vau onderscheidene soorten van werk in gevangenissen vooral wat het schoenmakersvak borreft Van de vele gedane voorstellen werd het volgende aangenomen Het Nederlandsoli waiklicdenverbond verzoekt der regeering de prijzen v r bet werk in gesraagenissen zeo te regelen nat bat aut de pijjien der particulieren overeenstemt Verworpen werd eene motie om op bewerking van iCoBrte gronden door gevangenen aan te dringen In de Dinsdag gehouden bijeenkomst werd be proken het punt om de eenmaal aangenomen wet op den kinderarbeid ook toegepast te uen op den tsMarbeid De slotsom was dat aangenomen werd d volgende motie De vergadering is van oordeel dat het wdl n der toekomitige arbeiders vordert ea wet tot afidiaffiag van den kinderarbeid op het veld onmisbaar is uiaebtigt bet Deutraal betltuur alle nliddelen in practijk te brengen die liet daartoe noodig oordeelt opdat regeeting en volksvertegenwoordiging zich deze zaak aantrekken en de wetisch van een groot deel der natie inwilligen Ook erd nog besproken de vraag iu hoeverre het verbond kon meSewerkeu tot afsohafing van jrrbeid op den Zondag Door vele sprekers wordt die afachaffiiig voor zooveel mogd verdedigd vooral voor fabriek en werkplaatsen anderen wenscben afschaflu van alten üoódagsoroeU Bij acclamatie werd ds Vensehslijkheid van de afschaffing van den arbeid op Zondag uitgesprAken en bq stemming werd bedoten geen boud op te richten cm daartoe te gerakelf Met 38 tegen 9 stemmen sprak de vergadering als ii aar oordeel uit dat de beperking van den Zondagsarbeid bij de wet moet geschieden MARKTBEBIOHTEH Gouda 27 December Door de stremming der vaart was de omzet au geeu beteekenis De Veemarkt met weinig aanvoer alles wstd tot enorme hooge prijzen verkocht vette varkens van 28 a 32 cents per half kilo varkens voor Lond van 26 a 27 cent magere varkens vlug verkocht Aaogeveerd 1 ftf mi f prijzen IW 8 i Jn cboter 1 50 a ll Weibotcr ƒ 1 30 è ƒ 1 4U Burgerlijke Stand Ooada GEBOKBK 22 Dec lni na Coroelit oajen i de KroAS eti 3 tan Iloiitpn haak ouden J faa der Kleü H Jooker 8 lYrdiiuiiid l ersriL ouders J W P d Ede ven der Pili en A M f Kminer U Jooet oudere J veo der Bnjek en J GFMteidwst Hiryaretlia Maria Pitrooella ouden Mugni a t C M Veracsloi 26 Diu Oerirda uden P U BuKatraien en O Bekker Oatharina Maria en Wdheliuina CatluriDa ooJera G S de ratio to W O li U n i Ad psaa ouden C fan KtiijD e K tan Leeuwen ÜVEKUDEN 23 Uec H C Hoefe haiair van G Jongkiod 45 j U m C Trijsburg 7 j J tanSoe 1 17 j 10 m 25 T I den Kiet 10 m J C aluijter g m K M KJeae 3 2S £ deMiok 77 j J C fan Daa buiivr an H Woerlee 25 G A Verbij Sm 27 T P Engelbregt 4 m A UucUtein 88 j J B Schouten 4 i ïerlmfgeii 1 j i a r GEHIjWB 27 Uee C Sterk en W Lagthart L na lleiaelMni ea M J Tajanaf i l f van M en A A Jochlm j Burgerlijke Stand van ónèerstaande Gemeenten van 1 tot 27 Dec 187 ï03JU e J J u Moordreolit GEBOREN CmmK oildwiG Valkoocan J Blokland Cornelia ouden J van Vliet en M Plon Willem ouders P Hoarman en C Noordegraaf Jobanna Catkarina ondera U Vit en W C SneDenen Hendrik ouders J van der Weijde en A Ment Christina ouders M Kieraan en C Loesdenloot Dirli ouders A du Joodc eu £ vaa W eU n OVERLEDEN 1 W R Termorshniten i OBHÜWDi A Vef org Mj en A Perk mi A Ver eaBortwi ses ft ff J Van Vliet 26j OVESLEDEN 2 D e C VeAooBi in t i Ai GEHUWD Geene ONDERTKOOWD Geene I Stol GBBORBN 22 Der Ane oudfefs N Xo £vP ta D Quint t htfit wden U Verkaik en A Visaar OVERI EDBNi l eaoe GEHUWD Gffue ONDËKKROUWD 22 De J v d Wal met M B onk w Heb ft i ï iiVMi m I j f Hfta8öre W MaU6 l li GEBOREN 21 Dec Junnigje ooden C Bouwman en M MidMwiart tt Adnaiia Coruela ouden S Vmiaer eu G Janaes Jaeoba oudere Oosterom en C HoUander fetroaells ouden A BfMieU eu C Bo n OVERLEDEN 2l Dèc T Vmre 82 Echtgenoot vsn T de Onur ONDEETROUWD 21 Deo G Haisgun 2 j ea K J Snelleman 28 j GEHUWD Geene BeeuwUk GEBOREN 20 Dae Dirk ouders L Grotendorst en G Mhoutel 2 Kors ouden K dea Blaker eq J B P Moll Koo c ouders £ Jongeoeel en G van den Berg 2 Ooraells ouden M tan der Wolf dn F Sekonten OVERLEUEN 25 Uec F Oserdani 6 m ODEKTROUWD 22 Dec O R nboek 28 j rn W Klavtrreld 28 j J Regtroort 27 j en M C van Ontskoorn 25 j GEHUWD Geene Waddinxveen GEBOREN Neeltjf ouders J Trommel en C Veerman Geertruida Leentje ouders P Wiok en J E l leijn OVÏRtliOBNi J H van der Geni 17 m P Drost S m C F Haisnberir 58 j geh met C J WiUebrends L Alpkenaar 1 m J Badder 7 j wedr van N Stootman I Boon 13 m A Sohouten 20 j A ds Kuiter 4 i Vi er 44 g b met J Sciüer ONDEKTROUnO en GEElUnD Gm EiriTem Heden overleed tot bitter droefheid van mij en verdere familie nijae geliefdeeebt eqoot JOHANNA CATHAHIN4 TAN J A en ouderdüin van 2 jaren mij nalatende twee kindertjes die hnn verlies niet kumièti Ireseftïl P H WOERLEE Gonda 26 December 1876 Hed Qverleed na eene l orti ongesteldheid onze gBÜeftte Vader fiéMRT db MINK Uit aller naam J m MiNKi Gouda 26 December l 76i fauo b Ii § 8 II tii tai i gB f B Heden overleed onze jongste Ueveling THOiIaö PIETÈR Sleehta Tier fcaandén mochten wy ons in zijn bezit verheugen N M ËNGELBREGT A M f GfL iJP P T D Ende Gouda 2f yecembsr 1876 j llsiRlFTEN lEESfiEZEimPS Met If J wi ri 1877 klpnan Bog f1 sonen ató ÜTD va n bovengenoemtt L sge schap waarin de beste Hollands QjJschnïteu gelezen vmrdAn worden opgenomen Zg die hiervo in aBnmertring wiireto ïölneii De bekende eii onMenda Jbhof iMhMEi in het faimsgement van f P lv W8 KiftwEG Koopman te Gouda de b vaDrr9chteD da paaiof hypotheekhebbenden daaronder begrepeS widen OPOEBOEFËN voti d b van Ci Sitenretl in genoet i fsallieKmhii v ne bepaiiU ia op Zt ttiitua dea 27en jANiiAjftUS a morgens ten Tien nre in het Gerechtsgebonw aan het HaagsctevMr i ott l ten einde over te gaan tot dé VérÜlÓatie dèr ct Uld TorderiDgan VE l f f ïi móoiï Jt n4 f vAi GENNSP Qmula eb Setterdam 27 Dec 1876 Mevronw liOTSIJ te ieuieerherh op den IJêêd verlangt aoo spoedig m gel k EENE ii HÏh P G als MEID ALLEEN voor Noodhk fvast Zich te adresseeren met fraiuUf Iwièven met vermelding waar getuigen te bel n fin persoon aldaw s Gravenweg 88 m beveelt zich minzaam aan tot hét lere en tan Versche WafeleHi voor het aanstaande OUDE en NIEUWJAARSFEEST en voorts gedurende den geheelen vtinto BESTELLINGEN worden zoo sMedJg mogelijk verwacht AAN HÜIS op de GOSWE ALHIER Voor ee hok j Steebplen a de Ruhr reeds g n8tig inNKDERL jND irodnceerd vraagt men in GOUDA en Oustbsken een Soliedeu en invIo dr ken AGENT Reflectanten gelieven zich te adresseeren met froMO Brieven pnder Letters Z H aan het Algemeen Advertentie Barean van NUG DItMAR Rotterdom ir wai M V