Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1876

Zondag 31 DMeniIxf W 1926 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goada en Omstreken TOLKOHBN AFTREKSEL DKR 3 KINA8 KRACHTRKRSTaiXEND TOmSCB KN KOORTSWEIUBIS De echte QtlINA LAROCHB m een reer anijenaam EUhiter hetwelk uithoofde der bniondere beiTidmgswijie van LAHOCHX al de werkzame bestanddeolen der 3 beste Kina soorten sr el rood en grijs bevat Zijne voortrul feiijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen dci elijk bewezen alsmede door een twiiiti j iriij succes tegen Vtiyzv ahliing of moedel nit heid maR0kwalen Kritische leeftijd en tegen de bekende koortsen der voclitiga Unden VARUS 22 rue Drouot en in Apotheken Md STAALHOUDEND De inzending van advertentiën kan geschieden tot Mfe uur des namiddags van den dag der uitgave Tereenigt in zich de eigenschappen ran het Carlsbader Emaer en Mariënbader zout en bewnst nitmnntende diensten bö hoofdpijn verstopping en slechte spjjsrertennK beneven de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpyn migraine aambeien en in t algemeen de nekten waartegen men zich ran laxeermiddelen bedient In renegelde doezen a 60 cent S t a a 1 w ij n Het is ran aljjemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed i Waar het in te geringe hoeveelheid roorhandeo is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlSke gerolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparateu itf deze oplossing de geschiksto E é n eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerba ren vorm De flacon kost l u y artikel is eene nitvoertgo gobrulksaanwijBiiig rtprenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots roomamelgk te Gouda Va L Welter L Schenk en J C ZeWenrgk te SehoonJioeen bg Wed Wolff en Zoou te Oad Krt r bg F Jonker Idenbnrg tei Woerdm bg N O Tan der Kas En in de ndere plaatsen in de bekende depote gmmariltH VOH OIMBOBN y wet biuuea een fge U ten erf i jene ke ttuig j gelen van dien öiuMiieren toestand Onrast r r S oiaelrerheid toch pjjn te Igden en onwttcadhêid ia geoie rerschöoniiig terwgl in dke gemeente een Depot bestaat dat ran tgd t É ti 4 in dt denrsnt wordt opgegeven Gewie eht ABSBAUBBIN S of ANTIRBUMAflTI8CHI WATTSlf zgn te bekomen als waarTkn da biljetten waaHn de pakjes gewikkeld atdw oailacteekend moi dm HoofdDitaothoodelt A BBEETVELT Az te Delft Hm dta Watten o a heeft verlp gg f Toor 30 Cente per pakje bg T A Q TA DETH OoxuUi t W DIM OIL Sk toonhovtn J GODDKADE Botkoop OTTO HOOGENDmt CapelU ajdJJml Voorhanden No 1 676 dep mmn imii uitgave KOKSMA CATAIX OtJSSEtt 5 ets vericrggbaar bgdra Boekhid£lila A BBlNKaAli UogeTteadaweg i HOTEL SCHOLSZ Spoonb aat te Gouda mm m mmi op Naaodag 1 Jaauarl 1877 dea avonda ten 7 uur eg T ii door het OPEHETTEN GEZELSCHAP onder leiding van den Heer Entree per persoon 25 Cent Ingang Zitidzgde W J M SCHOLSZ Bg den ondergeteekend ia de Inteekening peageetekl op een door hem nit te geren ▼ M iMt Verhandelde in den Gemeenteraad Tan GOUDA Dit VERSLAO beTat zoowel de stukken hg 4 11 Qemeenteraud ingekomen als de discoasiën m ia Baadoitüngeu geroerd Prijs per Jaargang f S M 2 i Zondag aan de Inteekenaren rer widen A BRINKMAN Gmia 3fi Deeoaher ia7 STEEINROLEN Tot 31 December UMtuade blgm wg nog nii om PAKBOIS Smrana tot KHider korting VRU aan Huis bezorgd l p 2 of meer HL mud gelgk genomen Bouda 23 December 1876 m OÜBMmVOND VOORHANDEN SsiuijMiibrpodJes Appelbollen ABSHAUBBI S Ken zacht rerwüt brengen w aan hen die nog steeds roortsukkelen dhn met de eene dan met da andere n welke door koude ia ont 0 zonder nog immer het borenstaande MM te hebben proefi tot hen is het woord gericht oodereoekt Mie dingen en behoudt het goede ofis hare renommée met algemeen genoeg bekend Dit zoude te bejammeren zgn voor hen die met xooreel lof m de nieuwsbladen van haar pmkan die uit dankbMrheid over hunne gemzing honn medemenscheu toeroepen ontlast KlelQ Gebak Koninginae brood n Frinoestebrood Heerenbanket feestgebak I tsitjes Croaaetten FapUlottes en Gebakken bij TóomUbesteUing Extra fijne Drinkchocolaad Banketbakker Hare wm n van nwq p n bet middel is te geef 30 cents ia gteh Id oni daardoor De winkel is Zondag bg gelegenheid ran het Oudejaar den geheelen dag geopend Nederlandscb Protestantenbond Afdeeling Gouda eo Omstreken op DIfJSDAG 2 JANUARI 1877 des arondste 7 ure in de zaal der Sociëteit flKpyiE op de Oostharen alhier waartoe de DAIttESen HEEREN LEDE Ü bgwoning wordennitgenoodigd DEBAT te leiden door Ds B TEB HAAR B zooN Predikant te Nijmegen Onderweg cDe leer der Hérrormde Kerk gerendeerd door dè Sjjnode Nationaal ran 1618 19 Nasiens het Bestnur O THIM S rttari der Afileeiing Gotid Dmlp Tkw A Brinkman Aanbevolen tcgon AFMATrmfi Van hKtrrriti of VlinuOEIENIS BL0EDS6EBHEK of iijne IfLETJII LOOSHEID BLEEKIUCHT te LANOZAME HEIISTELUN8 aKVOLGEN VaN HBT KRAAMBKB CBI fcAé Fabrieksmerk gedeponeerd Amtterdam bij H H Uloth et C GENERALDEPOT Gedurende 26 Jaren beproefd Anatherin Preparalen nu Dr J G POPP kk Hof Taiidiirii l M d i Kcitkr Tan Ooflieurijk te Weeneo Bognergiiw Nr 2 Tot vulling van holle Tandeu i ttr gMU bviturner en beter middel d D h t Tto4 loi Merwl dmt UderuA selt xeer genwkkelgk cd loadcr pgu iq dio boUcn Ttod ktu plulkcn dat xïch dia uu den Tand fD bet TftudfletKh vasthecht deu Tand voor verder bedelf liboedt CD de pijn vcrdnjfi Anatherin Mondwater io daoan tefcvo ü 1 75 i n fU 1 20 ia bet roorticffely kite middiil tegen rbumaui ehe tandpijn by Dttteking zwellen en zweereD van bet tuudvleeieh het loat oeQ aaonezigen taodatenn open voorkomt de nieuwe forming daarvtn mankt losstaande tanden weder vast door veralerkidg aa het tandflecich nu allo schadelijke stoffen reinigt giaft aan dea oond ceo aèsgenana fr sob renk terwgj tiet daa onajiageuiraea reak weldra do et v erdwijnen Anulherin Tandpasta Dit middel geeft reinheid en frlsehheïd uud den adem aa dient bovendien om de tnudeo een helder wittea Klaaa ta doen virkrggaa hoa baderf ta oorkoman aa battaéddMaob ta versteikaa Pry fl 1 80 en liQ ceuta Plantaardig Taud N eder Htt reinigt de landen loodanlg dit dour eui dtgeltiluA gebroik niet afleen de gewoonlijk n laatlge tandetMl tet uderi maar ook lut glamt dot tisdeg aio heldokaM n t lri id toen eamt Priji per dow 80 oani Tantenborstel lolg u anijiigg aa Dr J O Pon kk UoM udaitoC M den keiitr aa Ootttsryk t Wmiwii Toor Volwaaaenen 1 1 loar Kiudwei 80 Centi i4 aar schuwing AUk beiUande namaakielt lau Anlitherii HbnJwater lD alhen op de lichte geloofwindlgkeiii at bit 4 èkli ta klMkeld en hebben er t i1 Mhidi fea gnolgl mlMi kAken ekwl gew wirkiag temeg gakn t imam WMr ckuw ik knrmede ket geicdi pgblicaia riof uiik9 ip fin tolke namaakaela t k Bat lndirti en uitnadir dor Aaitkitia Pwpmtia Ta rjcrljgwi te Gouda by jL Sehenk w k tMr p d Uoegitraat rijk A 123 j U Bo dap ii P E rao SsdUo Kolff apoth en A BctiipMew ie Q blaaaw porceleinwiiUwl j te H g4 bjjJ P 8iMbili4 apoth ta Le a bg £ ooidük 11 tff t bij F AUeaa apell ta Amtterdsqi b j V va V fcaliB h rerkbopliuis j te Oudew t r bijj T J rak VniminicA t 3 lw nJiwr bij h yVpl J t De ttitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG eu VRIJDAG In de Stad geaehiedt de oitgave in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 De reeds ingezonden NleuwjaarsWenschen worden in ons volgend nr opgenomen Kennisgeving HONDSDOLHEID De BUKOEMEESTEE vau Oouda oatrangen hebbende ne keuuisKcnhg vau ilcu Bargenieeater der f emeente SMwijk dat iu die i emeente HondsdOlb d ii roorgekomea Beveelt dat gedarende VIBR MA VNDEN te rekenen na den du 5 dewr arkoadiginK ALLE HONDEN die boiten Wuningen of Vaartuigen geen openbaar oiddet van verroer ujude in de gemeente bevinden volgen het model door Zijue Excellentie den Minister TSB Binueulandsche Zaken vaetgeateld Gouda den 27n December 1876 Da JBurgeaeeiter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOUN 18 7e Wie ziet niet eens achter zich als het einde des jaars weder daar is Voorbggegaan met zjjn lief en leed maakt men bfl het einde onwillekenrig de rekening op het wel en wee wordt teganorer elkander gesteld zal 1876 ons een batig ofnsdeelig saldo geren Kan 1876 onder de goede jaren gerangschikt worden Gelukkig is onze gemeente Toor rampen gespaard gebleven heerschte in eenige zaken verschil van gevoelen alleU streelden wy om den toestand der gemeente te verbeteren en de vreemdeling die van tgd tot tijd de tlaats onzer inwomng bezoekt kan orerrloedige bewezen rinden dat het Gonda welgaat Missen wjj nog het een en ander waaraan behoefte bestaat kunnen w nog niet op onze waterleiding wflzen missen wg geschutte badplaatsen is ons rioolstelsel nog niet wat het wezen moet troosten wg ons met de gedachte dat nog vele gemeenten grooter dan de onze in denzelfden toestand verkeeren en dat hier ten minste de wil bestaat om de noodzakelgke verbeteringen tot stand te brengen Gouda heeft zich niet over 1876 te beklagen en ook voor Nederland was het afgeloopenjaar niet ongnustig in rergelping met den algemeenen toestand Wel was de maand aart ongunstig voor eenige gedeelten des lands wel werd buitengewone inspanning ran de verschillende waterschapsbesturen gerorderd maar de geleden schade werd ruimschoots rergoed door de algemeene weldadigheid Was de oogst Jer Toornaamste gewassen slechts middelmatig bleef de handel het geheele jaar stil de opbrengsten aan de schatkist getuigden toch van een voortdnrenden vooruitgang het c fer der geinde belastingen was aanmerkelijk hoogerdaninhet afgeloopen jaar zeer zekef een bewijs van welvaart Verbetert de toesta fj i het buitenland dan zal ook onze handel e hartuder van ons volksbe jtaan weder een iooge vlucht nwaen het is to in het afgeloopen jaar overvloedig gebleken dat onze koopli en en fubriekanteu in weerwil der stremming lAd u boitenlaadstdieu handel in weerwil der gepdeB verliezen in den effectenhandel den strija h bb n kunnen volhouden een goed voortaeken bg gunstiger toestand Want hoogst ongunstig was in 1876 de toestand in het buitenland Het geheele jaar was d zoogenaamde Oostersche quaestie aan de ords eu dreigde den Europeeschen vrede te verstorMi Wat zal het worden bleef men vragen m de handel ondervond ïpt nog veel nade dan de oorlog zelf Is nu de oplossing nabij of zal ook het volgende jaar door geruchten van vrede ên oorlog geteisterd worden Maar ook de toestand der groote mogendhedeii bracht het zgne bij tot de bestaande malaise Duitschl and het eene Duitschland was in zichzelven verdeeld De verdeeldheid die vroeger bestond op staatkundig gebied was op kerkelijk gebied overgebracht en het jaar 1876 heeft geen verzoening gebracht integendeel de verbittering is toegenomen verbanning en gevangenisstraf zijn toch geen geschikte middelen om den tegenstander te overtuigen Geheel Europa volgde met belangstelling den strijd in Duitschland gevoerd omdat men alom vreest dat de strgd daar gevoerd ook in eigen boezem zal uitbreken De kerk toch streeft naar dé heerschappij vroeger bezeten maar door eigeu schuld verloren de staat moet de oppermacht handhaven en dat zal mogelijk zjjn als men meer en meer overtuigd wordt dat staat en kerk zeer goed naa rt elkander kunnen bestaan mits ieder zich slechts op eigen gebied beweegt Scheiding van Kerk en staat niet schgubaar maar inderdaad blgkt meer en meer dringend noodzakelijk Frankrgk mag met voldoening op het afgeloopen jaar terugzien Het leed van vroegerjaren wordt vergeten de regeering wordt bevestigd de onmacht der uiterste partgen is een feit langtiaam maar zeker heeft de partg van gematigden vooruitgang gezegevierd de repuWiek heeft bewezen ook m Fraakrgk levenskracht te bezitten en al moge nu nog niet alles helder zgn Europa mag vertrouwen stellen in Gambetta het is reeds veel aan hem verplicht pok in een volgend jaar zal het zijn streven z ü fle pogingen der uiterste partijen te doen islukken en Frankrgk den rang terug te geyen waarop het onder de Europeesche staten recht heeft Minder gunstig is de toestand van Oostenrijk Nog steeds voert het Oostelgk en Westelijk deel der monarchie strijd Is het eene twistpunt uit den weg geruimd een ander verschaft vverk aan ministerie en vertegenwoordiging Ook daar ADVERTBNTIËW worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN blgft de toestand hoogst onzeker en de atrgd der nationaliteiten kou wel in de toekomst de ont indiug der tegenwoordige monarchie teh gevolge hebben Men houdt de zaken gaande van vooruitgang en ontwikkeling kan bij dien strgd geen sprake ziju De groote Amerikaansche republiek vierde haar honderdjarig bestaan Honderd jaren rgk in lotwisselmg rijk in voorspoed zgn voorbij gegaan het eeuwfeest is eigenaardig gevierd door een uitdafjiug aau de geheele wereld een uitdaging evenwel op het gebied der nijverheid en alle landen hebben zich gehaaat die uitdugiug aan ie nemen Duizsuden en tienduizenden zijn opgegaan naar Philadelphia ompieel te nemen aan het vredefeest De teutoonsteUing waa een groot rolk waardig eere aan hen die krachtig medegewerkt hebben om deu goeden naam der Nederlandscheindustrie te hindMvétr f Het jaar spoedt ten einde Voorspoed eutegenspoed hebben zich weder als altgd afgewisseld kracht werd naar kruis geschonken was niet alles zooals wij het gaarne gewenschthadden bedenken wg dat veel nog erger hadkunnen zijn Zijn veler wenschen niet vervuld veler beden niet verhoord wg weten weinig volbrengen wg onze plichten dan mogen wg metgerustheid ons hoofd nederleggen de jaarkringen mogen elkander afwisselen de vrsde desgemoeds kan ons dan in voor noch tegenspoedontnomen worden L BUITEMLAND Buitciilaiidscli üveizicht In de Fransche Kamer diende Cochery Donderdag namens de begrootiiigsoommissie zijn rapport iu over het budget vau uitg iveu dat door den Senaat was gewijzigd De commissie handhaaft het 8clir ppen der door den Senaat herstelde crediet n Hierop was Gambetta mii Iili woord Hij betoogde dat de Kaïper alleen het richi hrt ft om credieten te schrappen of te wijz geu iK Senaat heeft reeds het recht van ontbiudiug had hij ouk gelijke rechten als de Kuiper wat de begroütiuseu aangaat dan zou het evenwuïht tttsschenbeideu vtrbrokeu ziJD men ion het betreuren indien het recht de Kamer werd vernietigd Jules Simou betoogde daarentegen dat de constitutie geen onderscheid maakte iu deze tusscheu Kamer en Senaat dan dit dat de Kamer de prioriteit heeft Het bestaande geschil zou ernstig worden indien men er bij bleef een beroep op het volk te doen Het was beter een botsing te voorkomen over een quaestie waarover de nieeuingeu zoo verschilden De gevolgeu eener kamerontbinding waren onberekenbaar Toejuichingen van de reohtcrzyde en uit het midden Gambetta bleef er bij dat de Senaat niet het recht had de hegroutiug te wijzigen Hij vreesde de ontbinding niet Toejuichingen der linkerzijde AU het uoodig was de inteipretatis van artikel 8 te bepalen dan moest dit geschieden in een congres van kamer en senaat De algemeene beraadslagiug werd gesloten ei met 368 tegen 145 stemmen besloten dat de kamer zou m n t i w i mpuwji i j i lil I jl l li plHi