Goudsche Courant, zondag 31 december 1876

o CTgaaR tot de behandeling der artikelen De min van oorlog ondersteunde een amendement van Levièvre strekkende om fder op de begrooting te brengen een post voor scliadevergoediugcii bij het velde trekken Het iiiiienilement werd met 359 tegen 137 st anugeuomen Dooh met 256 tegea 211 stemmen werd verworpen een insgelijks do r dien minister onder teuiid amendement van Keille om een ost van 481 1 00 frs weder uit te trekken voor de kosten vau den dienst der officiers géuériiux Paarna werd met 269 tegen i 21 stemmen de verr faoogiug aangenomen van deu post voor de aalmoezemers bij het leger die door Jules Simon werd verdedigd De kamer handhaafde met groote meerderheid het schrappen der credietea vau 2OOUO0 frs voor de kapelaans en 140000 frs voor beurzen by de Semiuaiiea l e Minister nam geeu deel aan de discussie Nug werd met 309 tegen 184 steiiiinen bet artikel van de begrootiug van Marine luiugynomeu waarvan de vermindering van de iwzuldi iug der aalmoeüeuiers bij le vloot wordt gehandhaafd Hierna werd het geheele budget van uitgaven met 413 tegen 40 stemmen aangenomen De zitting eindigde ii minuten uaniidderu icht Men beschouwt het conflict als geëindigd Het MucaterscUe Vadtrland deelt mede dat de kieier gevestigd in het Beiersehe rijkskiesdistrict Neustadt ezer dagen een algemeeiie bijeenkomst hebben gehouden Bij die gelegenheid hebben zij van de aldaar tegenwoordige eandidaten iroor bet lidmaatschap van den Kijksdag de volgende verklaring geèischt dat hij met alle kracht er naar zal streven om eu Katholieke Beiersehe fractie in den Kijksdag te vbrmeu De vroeger afgevaardigde in den Rijksdag uit dat distriet de heer Hnber pastoor in een der gemeenten anbg Neastadt heeft verklaari dat by nu ia geeu geval lioh weder caudidaat wil stellen Een ander l estelyke de heer Lindner pastoor te Erbendorf heeft de eaiididatuur op die voorwaarde aangenomen Wordt dit plan verwezenlijkt dan zal in den Eyksdag een nieuwe elericale fractie oprijzen Uit Ket berieht door het l aderland deswege raeegsdeeld blijkt wijders nog dat de bedoelde kiciers van kunne lijde de volgende verklaring hebben afgelegd Indien het mocht blijken dat het beoogde doel niet kan worden bereikt laten wij het oordeel aan onzen afgevaardigde over om te recHtertijd deel aan den IwrleneBtsiren arbeid te nemen In d idelijker bewoordingen vervat beteekent üeie Toizin komt de katholieke Beiersehe fractie niet tot stand dan schenken wij hierbij aan onzen afgevaardigde de bevoegdheid de zittingen te verwaarloozen Te ïlosenheim is door de kiezers een dergelijke beslait genomen en in het kiesdistrict Weilheira in OpperBeiereu gaat men denzelfdeu weg op De heer Miller die het district in den jeugsten Rijksdag heeft vertegenwoordigd en tot de gematigden behoort zal thans niet als oandidaat kunnen optreden dewijl raeii weet dat h de plannen ten opzichte van de vorming dier nieuwe Jraotie niet deelt Als zeker raag echter worden b choawd dat ondel de ultramontaausche r jksafgevaariligden betrekkeljjf erwijs velen zullen geTonden worden die tot de vorming van een Katholieke Beiersehe fractie hadden zullen bieden De AugA Mig Zeiiung deelt mede dat te Deggeodorf in de provincie Neder Beieren dezer dagen üK eerste nummer is verschenen van het Woche Ithrift iet FoUavereint in Beijere De redacteur ▼ au gemeld weekbldd is de heer Steyer die door de DoMuZeUHng wordt genoemd de spil waarom de Volksvereeniging draait Het doel met de oprichting van dit weekblad beoogd ie dè vorming van een nieuwe partij welke bare leden lal vinden onder de meer ontwikkelden der heide groote partijen in Beieren die door de leting van het gemelde orgaan zich tot een zelfstandige beoordeeling van zaken weten te veheffen Op die w ic lullen uit de rqen der ultramoutaaiische en der rolkspartyen de leden treden die de intelIcotncel meest ontwikkelden ino u genoemd worden iq loUen lich tot een nieuwe partij vereeixigen welke als het ware tnsschen de ultra s der beide andere partijen lal staan Of het tegenwoordige tijdstip algemeen genomen het meest geschikte mag geacht worden voor dergelijke onderneming laat zich niet onvoorwaardelijk in bevestigcnden in beantwoorden Bit echter is zeiker dat onder de ultramontaansche partij groot behoefte be taat om zich van di n dwang der uitersten te ont laan en nienwe partyen te vormen Van die z jde ilthana lullen de pogingen door den Steyer in het werk geateld krachtige ondersteuning vinden Wat betreft de berichten uit het Oosten het gaat daarmede als met hel wcér lederen dag wat anders Woensdag stond de politieke barometer weer gunstiger dan Dinsdag Toen scheen de oorlog onvermijdelijk tkana is er nog hoop op vrede Over t algeneen luiden de laatste oerichten gemststellendcr meer coneiEant Een enkel bericht slechts van de Russische tekgnafisaatiohappq venekert dat Midhat Facha in tegenwoordigheid vaij alle leden der conferentie zoti hebben verklaard dat de Porte vast is besloten om op geen enkel punt toe te geven Daar echter die verklaring zou zijn afgelegd in een oiBoieuse bijeenkomst bij generaal IgiictieCf en van geen andere zijde wordt daarvan melding gemaakt zou men b jua onderstellen dat zij alleen dour Russische ooren is verstaan ijeuïorden en daüiom in ieder geval nadere bevestiging noodig heeft om volkomen Ie worden geloofd Alle andere depêches spreken van meer of mindere bereidwilligheid tot toenadering en van vredelievendheid zoowel bij de leden der conferentie als bij het Turksohe ministerie Twee lelegraniinen uit Koiistantiiiopel melden dat de Porte de voorstellen der plenipotentiarissen v ii de mogendheden niet en bloc zal verwerpen maar slechts op sommige punten eenige opme kingen zal in het midden brengen en wel ten aanzien van de waarborgen voor de naleving der hervormingen en de bezetting van Bnlgarye door een vreemde gendarmerie BINNEMLAND GOUDA 30 Deoember 1S76 By Kon besluit zijn met ingang van 1 Januari a s ter vervanging van de op 31 Deoember e k aftredende en niet herkiesbare leden van de geneeskundige raden tot leden dier raden beMoemiugen geschied Voor Zuid Holland zijn benoemd dr H Buursse Wils te Leiden dr O P Buchner te Gouda dr 1 J I Schmidt te ïlotterdam W Robertson Azn apotheker te Rotterdam F J Moet apotheker te sGravenhage Be commies der posterijen 4e klasse J A Stroband ia uit s Rijks dienst ontslagen Be collecten in het jaar 1876 op het raadhuis bij het voltrekken van huwelijken gehouden hebben opgebracht de som van ƒ 220 80 Als waarschuwing voor de winkeliers om niet te ligt hunne goederen die op naam van een ander worden gehaald af te geven kan het navolgende dienen iepasseerde week wachtte eeue vrouw wier in m alhier eeue fatsoenlijke betïekking bekleedt een jongetje op die naar de avundsehool ging en beloufdehem vijf centen ids hij voor haar eenige wiukelwaren ging halen op naam van den heer B bij den winkelier v W en gaf hem een lijstje over waarop di wiukelwaren genoteerd waren Het jongetje gretig om vijf centen te verdienen voldeed aan hmir verzoel de winkelier gewoon om aan dat geziu te leveren maakte geen zwarigheid die wiukelwaren af te geven doch toen den volgenden dag dezelfde goederen weder werden besteld bleek het dat hij was opgelicht zonder dat hij wist wie de oplichtster was hetgeen later uitkwam toen zü op naam van dienzclfdeii heer bij den vleeschhouwer v V vleesch wilde doen afgeveu In den nacht van Donderdag op Vrijdag hééft in deze gemeente een brutale inbraak plaats gehad Op den Kattensingel nl heeft men op het kantoor van den heer J P van Catz weten binnen te dringen langs het daarachter liggende pakhuis Be dieven hebbén daar licht ontstoken en zijn op hun gemak den inhoud van de lessenaar enz gaan onderzoeken Gelukkig hebben zy niet veel gevonden en zij moesten zich tevreden stellen met een stuk of wat guldens Laten wij hopen dat zij hierdoor afgeschrikt zijn en niet verder hun pogingen voortzetten om zich met t geld van anderen te verrijken De politie deelt men ons mede doet ijverig ondeiïoek Moge zq succes hebben Be zef dagen is de tweede aflevering verschenen van het 3e deel van de geschiedenis en beschrijving der Stad van der Ooude door C J de Lange van Wijngaerden bewerkt en vermeerderd door J N Scheltema Deze aflevering handelt over de Boelen en de oude Sohutterij en bevat tevens een af bëelding van den prachtigen beker van Jacob van Beiereu die op het museum van oudheden alhier bewaard wordt Be heer J L Wijckhuizen alhier heeft aan de gemeenteraad te sHage grond tt Scheveningen bq het gemeentebadhnis aangevraagd om er in den a s zomer een model te plaatsen van eeiie boerenarbAderswoning van eene nienwe constructie die net voordeel aanbiedt dat z j de hel t der gewone kosten vordert bovendien warmer en gezonder is en geen ambachtsman voor den bouw vereischt Men schrijft pit deze gemeente aan het BandMlad Dezer dagen bleek hier dat nog niet alle geloof aan spoken is verdwenen Er was nl een man gestorven van wien men zeide te recht of ten onrechte dat hij zioh ran kant had gemaakt en nu werd aan don avond van den dag der begrafeni in bat nabij het sterfhuis gelegen Oudemannenplauttoen iets zeer verdachts opgemerkt een witte gedaante nl bewoog zich tussoheu en achter de hoornen maakte daar allerlei vreemde sprongen en bleef Toottdnrend heenen wêergoan Bit joeg dezen en genen voorbijgauger nist weinig schrik aan men bracht bet in verband met de vreemde geruchten die er liepen over den dood van bovengeuoemdeo overledene en de ontsteltenis werd in de buurt waar het voorviel algemeen Wat t doen Zich te gaan overtuigen was gevaarlijk want men kon toch niet weten I Be volgende dag bracht echter gelukkig licht in tweeërlei opzicht in deze duistere zaak Het zoogenaamde spook was een half witte koe die haar eigenaar otttloopen was en in het plantsoen een schuilplaats gezocht en gevonden had Met zekerheid te zeggen dat iets niet gebeurd is is altijd moeilijk en dus bepalen wij er ons toe te zeggen dat wij bet bovenstaande bericht in twijfel moeten trekken daar ons d arvan niets bepaalds is ter core gi komen Boor den Aartsbisschop van Utrecht zijn in de kapel van het seminarie te Warmond de wijdingen toegediend van het diaconaat o a aan den heer A P Siielleman en van het sub diaoouaat o a aan den heer B A A Smeeman Een ooggetuige deelt ons mede dat hij Vrijdagochtend in het Westland tusschen Loüsduinen enPoeldijk een ooijevaar heeft gezien i Wat zou de Standaard wel daarvan zeggen als hij wist wat hier Donderdagavond is voorgevallen De sluizen zijner toorn zou hij zeker wagewijd open zetten en een gulle regen van besuliuldigingeu tegen de openbare school zou ongetwijfild nedervallen op de hoofden der Goudsche school en ge ueeute autoriteilen Hoe Terwijl dat blad onlangs er ernstig tegen op kwam dat leerlingen er openbare school achter het tooneel van den Stads schouwburg te Aniste am even een liedje zongen zoo gebeurde hier iets veel ergers Den geheelen Donderdagavond bewogen Qch toch leerlingen der openbare school en niet enkelen maar een groot aantal op het Goudsche tooneel in onze schouwburgzaal niet alleen achter de coulissen niet óp den achtergrond neen waarde lezer zij namen hot gelieele tooneel in beslag den geheelen avond toonden zij a in een in groeten getale opgekomen publiek wat zij kenden en herhaalde malen werden zy geappbiudiseerrt en dat alles t is bijna te ontzettend wvH Uit neer te sclirijvcn vlak onder de oogen en in de oumiddelijkü nabijheid van hoofdonderwijzers der openbare school ja zelfs van leden der plaatselijke schoolcommissie Ijiiat ons hopen dit deze hemeltergende gebcnrteui niet ter oore zal komen van genoemd bl id en ons bepalen tot de medcdeeling dat afgeseiieiden van dat vreesehjkc Donderdag een recht aangename avond werd doorgebracht in Kraiistmin Daar li id nl een openbare les plaats van rle leerlingen van deu heer H J Steenbergen gymuastiek onderwyzer alhier De verschillende oefeningen geschiedden met orde netheid en de noodige regelmaat en gaven blijk dat de leerlingen met succes de lessen van den heer Steenbergen hadden gevolgd Geduchtig aan het homenr aux dame werd de avond geopend met de oefeningen der meisjes die zooWel hun taak met als zonder de werktuigen als ringen eiiz op bevallige wijze volbraohteif terwijl het mannelijk gedeelte voorts eveneens proeven aflegden van geoefeudheid in de gymnastiek De gymnastiek wordt nog te weinig gewnjrdeerd en haar groote verdienste te dikwyis geignoreerd Juist de tegenwoordig zeer hoog gestelde eischen aan den geest van den jeugdigen mensch geveegd moesten het noodzakelijke doen inzien ook de ontwikkeling van het lichaam niet te veronachtzamen en het kan niet genoeg herhaald worden dat de gymnastiek een zeer voornaam middel is tot volksontwikkeling die niet eenzijdig mag zijn toaar Veeleer de regelmatige ontwikkeling van den geheelen mensch moet in de hand werken Ben avond als die van Donderdag verdient dn met belangstelling vermeld te worden Van belahgstelling gebroken ontegenzeggelijk was er Bonderdag een groote schare bijeen maar toch mHteii iwij er velen die wij er gaarna gewensoht hadden wij lulld hier niet verder oVer uitweiden maar velen vanftn wiei tegenwoordigheid in de eerste pl ti Knjjiewensoht zyn geweest en van wie zeker belang teHlng in een zoe goede zaak als die der gymnantie mocht verwacht worden waren afwezig Boch genoeg Het was een recht genoegflyke avOnd Eenige leden van het muziekcorps der sohutlerij hadden zich belangeloos beschikbaar gesteld oM de uitvoering met ainziek op te luisteren waaronder vijf klarinettisten waratg opgeleid door den ovietkapebneester v BalHLdie voor t eertt tot é openbare nitvoering m p rfcten OU Oddewater schrijft inea ons Woensdagavond trad als spreker in de afdeeling d Maatschappij van den I andbouw te Oudewatïr M de heer T Timmer van de Haarlemmermeer De lezing tot onderwerp hebbende eenige grepen op t gebied van landbouw en veeteelt werd voor t algemeen met genoegen door eene vry talrijke yergadering aangehoord Nog had in hetzelfde lokaal van de Boelen alhier 11 Vrijdagavond de tweede baitengewone vergadering met dames plaats van de rederijkerskamer Borger Achtereenvolgens werden opgevoerd i Vrgleidiliefie en Vriendentrouw een drama bewerkt door Adalbert en Dt koning der bedienden tege wil en dank blijspel bewerkt door Leonard Staton Generaal Èebstï Kameb zittingen van 28 en 29 Deoember Al de laatstelijk ingekomen wetsontwerpen werden in de zitting van Donderdag ondereocht en deze met de hoofdstukken I Vil H en de wet op de middelen tegen den volgendm dag aan de orde gesteld In de zitting van gisteren werden met algenieene stemmen aangenomen de hoofdstukken 1 e VII A der staatsbegrooting alsmede de wet op de middelen Voorts werden nog behandeld en met ulgemeeue stemmen aangenomen de wets ontweipen tot afnijkiug Tan de regels der gemeente wet omtrent plaatselijke belastingen en het wets ontwerp tot nadere tijdelijke voorzieniiiif omtrent het muntwezen Het wets ontwe p houdende nadere bepalingen omtrent de verwisselbaarheid van muntbiUetten en dat houdende uodere bepalingen omtrent het muntwezen in Ned lndie die is in verband staande met het verworpen ontwerp betreffende het Neil muntwezen door de regeering losgelaten werden met algemeeiie stemmen verworpen De kamer is daarna uiteengegaau om terug te keereji op Dinsdag 9 Januari des avonds ten 8 ure Daar iu de gemeente Stolwijk een geval van hondsdolheid geconstateerd is moeten hier en in de aangrenzende gemeenten de niet vnstliugende houden gedurende 4 maande i gemuilkorfd worden Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan de gemeenlibisturen in aie provincie voorstellen gezonden tot verhooging der traktementen van Burgemeesters Wethouders Secretarissen en ontvangers ten einde daarop de adviezen van de Gemeenteraden te erlangen met de bedoeling de verhoogde bezoldiging te doen ing V opJi Jan a s Tot grondslag voor de verhooging dier jaarwedden is naar wordt medegedeeld niet genomen de bovolking der gemeenten maar de aard en omvang der werkzaamheden van die ambtenaren in verband tot de bijzondere toestand der gemeenten De geneeskundige raad van Zuid lIoUand heeft aan den minister van biniiéliUiudsche zaken te kennen gegeven ilat hij volkomen insterai met het gevoelen der Nederlandsche Maatiwhappij tot bei ordering der geiieesknnst die verzocht heeft de gezondheidsleer op de Hoogere Bnrgei en Kweekscholen te doen onderwijzen Dr Bung heeft in de normaal gymnastick school te Viiip nnes proeven genomen ten aanzien der resultaten van gymnastiek De spierkracht bleek toe te nemen iu eenige maanden met 23 pCt bij sommigen zelfs wiet S8 pCt het ligchaamsgewicht met 16 pCt de longenoapaciteit met Naar men aan de Bredaeche Ct met zekerheid mededeelt zal de lijn Breda Roosendaal van 8e Grand Central Beige waarschijnlijk 1 Maart doch uiterlijk 1 Mei a s aan den Staat der Nederlanden overgaan Al een bewijs ho sterk het gevroren heeft kan de it Gi mededeelen dat op den eersten Kerstdag tegen den avond twee visscherslieden van Schokland te Zwolle op schaatsen over zee zijn gekomen Woensdagochtend is te Amsterdam in de Spuistraat achter net postkantoor een wagen geladen metsteen kolen en bespannen met twee paarden gedeeltelijk in den grond gezakt Van de twee mannen weÜe lich op den bok bevonden i ééa eenigsziiis gekwetst de ander kwam er met den schrik af Be opening van de straat welke onder het zware gewicht ineenstortte had eene lengte van ongeveer twee meter Nadat paarden en wagen op vasten grond waren gebracht heeft men dadelijk maatregelen genomen om bet gat te vullen Te Marseille is het Cirque Dottrelly dat thans tot Skating Rink was ingericht verrband Omstreeks vier Txtt na middernosht werd het vnnr ontdekt door bet dochtertje van den oonoierge Het geiin dntktran te nauwernood met moeite en geheel ontkleed aan het dreigend levensgevaar Toen de pompiers op 4k i kMto van bet onheil venchenen tortte het dak reed in Het kuustasphalt waarvan de baan gemaakt was was een bruisende vuurzee geworden Be vlammen stegen zoo hoog dat zij niet alleen in de verst verwijderde gedeelten der stod maar zelfs tot op grooten afstand in zee gezien werden Het geheele gebouw Van hout opgetrokkedv is vernield Men begroot de schade op 50 000 francs Be kas en de boeken der onderneming zijn gered Volgens den Haagscheu briefschrijver in de Amh Ct zijn er slechts drie soorten van huizen veilig voor inbrekers die waar honden zijn die waar sohieeuwende kinderen worden gevonden en die waar niets te halen is Alzoo in een welgeordend huisgezin dient altijd te zijn een sohreeuwend kind iu de wieg Waar dat evenwel niet wordt gevonden neme men eene uni baboe die vóór 10 uur opgewonden om t uur gedurende tien minuten erbarmelijk schreeuwt Te Marseille is iu het flieiire det Bouffet in de vorige week een vaudeville in één bedrijf opgevoerd getiteld Un gueiapen vervaardigd door eene fruitvrouw Francaise Merle algemeen door hare negotie bekend Haar coup d eanat bleek alles behalve coup de maUre maar het publiek heeft hoor toch het genot van een aucceis d estime geschonken haar op het tooneel geroepen waar zij met opgestroopte mouwen met de hiiuden in de zyde verscheen en haar reusachtige bouquetten vereerd Amuseerde men zich al niet veel met het dramatisch voortbrengsel dan toch met de ovatie Kantongereclit te Gouda Op de Terechtzitting vM 6 December 1876 zijn de navolgende personen veroordeeld P H tot eene geldboete vau ƒ 1 of lub gevangenisstraf van een dag wigeus net te ïonda berijden van een met klinkers bestraat voetpad met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk A M 8 huivrouw van S B tot eene geldboete van ƒ 10 of subs gevangeuisstraf van twee dagen wegens het als tapster te Gouda in de maand October in hare tapperij te Gouda aanwezig hebben van bezoekers na middernacht en voor des morgens zet lue zonder van hare weigering om te middernacht te vertrekken kennis te hebbeu gegeven aou het bareatt viiu politie en zulks B nder vriJsteUing van den Burgemeester te hebben bekomen A Z tot eene geldboete van ƒ 3 of subs vangenisstraf vau een dag wegens het laten loopen van vee op eens anders in oogst stuaudeu grond N B tot een geldboete van ƒ 10 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het laten weiden van vee op het Jaagpad langs het gekaualiseerd gedeelte vanden HoUandscheu IJsel zander schriftelijke vergunning van deu Ingenieur van den Waterstaat F d VV tot eeue geldboete van 6 of auljs gevangenisstraf van twee dagen wegens het als touwslager te Gouda in dienst hebben van een kind beneden de 12 jaren J V d K tot eene geldboete van ƒ 6 of ubs gevangenisstraf van twee dagen wegens het als pijpenfabriekant te Gouda iu dienst hebben van eeu kind beneden de twaalf jaren H H tot vijftien geldboeten zes elk van 9 te elk van ƒ 3 en drie dk van ƒ 1 of snbs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete van ƒ 9 en van een dag voor elke boete van ƒ 8 en ƒ 1 wegens het te Reeuvvijk op drie verschillende tijdetippen bewonen van een kleine woning niet voorzien van een woonvertrek niet bevattende lo een goeden houten of steenen vloer 2o eeu behoorlijken schoorsteen of andere doelnjatige rookleiding en 3o een deur of eeu venster dat geopend kan worden onmiddelHjk aan de builenlucht uitkomende terwijl het houtwerk van W woonvertrek minder dan zeven decimeter van de stool plaat verwijderd niet behoorlijk was bemetseld of bekleed met ijzeren koperenof tinken phiten en de brandstoifen daar waren gelegd binnen zeven decimeters van de stookplaats En zulks wat de onder nr 1 en 2 vermelde overtredingen aangaat na gedurende het laatste jaar voor gelijke overtredingen te zy veroordeeld geworden H K en D Z ieder tot eene geldboete van ƒ 3 elk of sub gevangenisstraf vau een dag voor elke boete voor ieder hunner met verbeurdverklaring van bet in beslag genomen ongeoorloofde vischttiig de schakel en bevel dat die zal worden vernield wegen betwn vereeniging en gelijktijdig vissohen in eens anders visohwater lo zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vei gunuing van den eigenaar of rechthebbende op dat vischwat r en 2o met een schakel waarvan de groot der mazen nat gemeten minder was dan 65 millimeters Eu allen in de posten des noods invoTdeibaar bij lijfadwang M B u r g e r 1 il k e St ndk BBOKENt 27 Dec Adnaiat CwncUi oullrt A S vul etuwen cD J Nederhof Ueoüricas oaders H SI D e caJ M JmiefD 2S Dtc Johaans iouiu ouders M G ti rbieii en M f In ThurD 90 Dm Jowphini Headrika oud n G A G Kulaliavei en C Bunteu OVLRLEiJll U Oic G O Vecrmai 2 i j tf ajti lou 77 J A J Roth 31 J 29 Dec A lioWBrfer 1 J 3 m J Hofoiari 3 a M Deiel 1 m Ü NULRTKOUWD 81 Dec a Sluijtn It WsddmxvMii S7 j eu N J iA s 23 J A vaa Dam 42 j en J Nedertiof ed J Bcalaud 43 j A Vogt 26 j eo G Okker 21 ABVERTENTÜËI I f i Getrouwd PIET£R VAN DUINEN Leeraar a d H Burgerschool te Harlingen EN ANNA ADELHEID JOCHIM die teveos ook namens wederzijdwshe betrekkingen bedanken voor deuiiew zen von beUogstellmg óór en bij hun nwwel k ontvangen Gouda 28 December 1876 Heden beviel voorspoedig v n eene welgeschapen Dochter myne geliefde EMitgenote MARIA FKANCISKA IM TÖURN M G BABBIEE8 Gouda 28 December 1876 Heden overleed mijn gelitfile Echtgenoot de Heer FttANS van dkb BEN in den ao r dom van 69 jaar diep betrenid doér m M ne Kinderen Behuwden Kleinkinderen Wed F VAM DER BEN Nieuwediep 26 Dec 1876 Pbiiisilo Heden behaagde het den Almachtige tot onze gro te droefheid na een langdurig lijden tot zich te roepen den Zeer Bcrwaardeu HeerHiNDRICU8vANLÜBNBN wele Delien van Amsterdam Pastoor der St Catharina Kerk aldaar en Ridder van den Nederlaadseben Leeuw in den ouderdom van 64 jaar P W J VA LUaiTfiJf Goudn 28 Dec 1876 Eenige en algemeent kennitgtvi t mmiimm Met Februari wordt GEVRAAGD eene DIENSTBODE bg Juffr LANGERAAB 5Ceag strrfat 1 j H PHOTOGRAFfllE ArtISTHMPP Gebr HABTING Ooathaven B 14 GOUDA Met Januari verschijnt n 1 der 2de Serie onzer Uitgaaf GOUDA b OMSTBBKBN in den loop van 1877 verscheen er 6 Ijkval ge gedichten van Gouda a ewisseld d or 6 ts ie gezichten van omliggende Dorpen Beleefd bevelen wy de 2de Sferie in de belangstelling onzer Sttidgenooien aan Commanditaire Vennoots Tl en L DROOGLBEVEa FORTDUN BO TTEBDAM Zuidblaak n 48 Commissie van Toizicirr de HeïrMj Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD ÜfJHG VAN 8ILLEV0LDT W STOK hamimt G H WOLVBKAMF r VOS Yoor Gouda en Önlstlreken ktmrifen êfe t ÉPOSITO S gestort worden by d n He r Mf J FOBTUIJN DRöOGLEEVER Advwa t West haven n 204 te Gouda volgens f t enKantore vailir gbaat BegUiAeo iiiammmmBismmmm m 1