Goudsche Courant, zondag 31 december 1876

WÊf mmmmms VAN K J KLIJWEG C3 O TJ ID ïs met pr Janwari verpiaatsf van het Nonnenwater naarde GOUWE C 44 Oostzijde 5 huis voorbQ de Lutiiersc ie Kerk I AFDEELING n lteriUke Weispreliendiieid op Donderdag 4 Januari 1877 dèi avonds te 7 t ore ia de Sociëteit OXS GENOE GEN HOTEL SCHOLSZ Spoorstraat te Gouda 8BAHB CAFE GONCEBT fp Maandag 1 Januari 1877 des avonds ten 7 uur te geven door het OPEBETTEN GEZELSCHAP onder leiding van den Heer H E L IVC S Entree per persoon 25 Cent lagang Zoidzijde W J M SCHOLSZ OPEMBABË 7 VAN D VEREENIGING tot bevordering van het Volks imderw s en het Schoolbezoek in Nederland Afdeeting GOUDA en Omttrekm dp WOKMSDAG 3 JANUARI a s des avonds Ua VI on in faet Lokaal cNat en Vermaak MB i Ooathavea te Gouda Spreker dè Heer A M KOLLEWIJN Nz Leeraar te Amersfooi De L 4an der Aideeling hebben Vrijen ToeMag en radii van Introductie voor t ee personen t die noch Êeden noch geïotroduceerdeu zgn Ininnen voor 50 Cta Toegang bekomen Er ui gelegenlieid s n tó t deTiafe Hst BESTUUR NIEUW 8IJSTEÉM PISKMOF Chë lietUtste 5 Alexanderstraat sGravenh e IWalijkn te oonsolteeren van 10 tot 4 nur fim de THEE Van f M par Vi Kilog Üit steeds bgzonder aanbevolen TOW dagelgks gebruik P J MELKERT Haven N 15 mmm mwk m per 5 ons OPEISBARE VEHROÖpT op MAANDAG 8 JANÜARIJ 1877 des VOOnwUi ten 10 ure op een perceel grond HgMnde achter de Turfmarkt te Gtuda toegang habbende door de Vronwesteeg van BOOM EN BEESTEEN bwlMnih in WILGEN lEPKN POPULIEmSS E8D00BNS APPEL PEERE en VIABBOOMEN een PLATAAN een KASTANJS en een TÜLPENBOOM enz Naden mliehtingen xgn e bekomen ten kanton vu den Notaris W J FORTUUN OIOOGLEEVEB te Gouda OUDEJAARSDAG Den GEHEELEN DAG te bekomen VEBSCHE S4l SUZËi Bll00i JËS APPËLBOLLËK en diverse GEBAKJES enz Fijne POEDEK en MelkChocolade M VAN DEB BURG Bankbtbakkkb Rl fill I inRRQ F X J VANOPDORP Arts DlltiIJKLIJUbni ia dagelflks van lO tot 3 en s avonds van j 8 uur te consulteeren voof de RADICALE GENEZIiNQ VAN BREUKEN Arnsterdam Plantage Maidergracht N 5 SAISON i Voor het tegenwoordige Saison be jC ÏT veelt zich de op groote schaal ingerichte 5 = Stoom ver werij S ig £ EN r CHEMISCHE Wassclierij es = f 0tnbflult LEIIDElISr 1 V bijzonder aan tot het VERWEN van Sï OVERJASSEN DEMI SAISONS en E Dames MANTELS welke in alle kleü Jt ren zonder lostorneu of krimpen ge 2 verfd worden 1ST 5 Agent voor Gouda en Omstreken den fileer T A G vAjr DETH Markt 5 waar Stalenboeken ter bezichtiging Prijscouranten en verdere Inlichtingen te bekomen zijn s 2 NB Het goed vejrftnietafen wordt V met de beste verlstotfen geverfd Bij Borstpyn en Hi escitheid G Douselaar Schipper te Neder Langbroek verklaart volgaarne door het gebruik van één fleschje DrnivenBorsthonig van eeua hevige heeschheid en borstpgn genezen te zjjn Dmiven Borsthonig geneest asthma DruivenBorsthonig geneest kinkhoest Druiven Borsthonig schenkt direct verlichting bg keelziekten en hevig hoesten Dmiven Borsthonig is von uitstekende werking bg borstaandoeuingen Druiven Borsthonig i alleen echt verkrggbaar uit de fabriek van W H ZICKENHEIMER te Mainzin flacons a fl 1 in kwart flacons a 65 cent voorzien van een tinnen capsule Aia rop nevenstaand fabriekstempel gedrukt is te Leiden £ hoordijk OHdetoati F JoDker Ideoborg Sollerdax C i W SdiIii llé Apoth Sgtmjt C I mh Rinkel 8choonhiAeii i Wolff Zooa Drog Voorburg A nn Vwd Waddtnxwen C fan Eeuwen Woerden VV H T n Diggelen jMda bg F H A Wolff Jifikf aid S L VlrouiUD k Zoon Apoth Bodegravtn F Versloot Botkoop A i Il Twoot Btlfl L TIC Leeuif n Gravenhage i L F C Gonda Drok van A Brinkman Mbihé Apoth Haurtwoudt W Hendrik llmatrecU i D den U rtog Hillegmher wed de lUadt W N EAAUmSEIIS BAi K£TBAKKEIt HAVE Heeft voorhanden KONINGINNEBRCiOD PRINCE8SEBB00D HEEHENBANKET ttlXIi i iilH feestgepak fHP ÊÊ Ê f De niukel is Zouda jpm by gelegenheid van h BI F Oudejaar deu geheelen dag geopend Bij den ondergeteekende is de Inteekening opengesteld op een door hem uit te geven van het Verhandelde in den Gemeenteraalvan GOUDA Dit VERSLAG bevat zoowel e stukken deu Gemeenteraad ingekomen tL de discuE in de Raadszittingen gevoerd Prijs per Jaargttiig 3 A T 1INKMAN Gouda 26 December 187 68 0 W Ki Een waarvan vTlJli j ViLt kocht heeft wel geen verdere aanl viHno noodig dit feit is het beate bewijs voor deszelfs dengdetgkheld Voor siekeu die slechts eeu beproefde geneeswijze tot herkrijging van hun gezondheid noodig heoben is zulk een werk van dubbele waarde en een waarborg i aarvoor dat er niet de minste sprake van is met nieuwe geueea qiddelen op hon lichamen proeven te nemen zooala dit hchias inoar al te vaak geschiedt I Van df Hoogdnitsohe uitgave van Dr Airy s Natuurgeaeeswijze zijn 68 opkgen verschenen en IS de tweede o jge van de Nederduitsohe uitgave 496 blz rk in betrekkelijk korteji tijd reeds geheel en ui uilverkooht zoodat ly een dlrde oplage noodzakelijk werd Duitendei V en duizenden hebben aan de in dat erk ƒ behandelde geneesmiddelen hou gezondheid te danken gelijk uit de veelvnldia gel higschriften die er in voorkomen blijkt JKmand verzuime derhalve dit uitmuntende populair geneeS kundige werk d t slechts 1 kost bij zijn gewonen Boekhandelaar te koopen of tegen toezending van 1 Postwissel i 1 vauEiCHTEa s BoBEHANDXL të Nijmegen te ontbieden die franco aanvrage vooraf een uittreksel uit dit wV van over de 100 hlz gratis en franco ter heoerdeeting zendt Ü ril