Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1877

1877 Woensdag 3 Janoarf N 1927 A GOUDSCHE COUMWT Nieaws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken X 8 7 7 Den lezer heil I De rekeninir met het oude jaar is afgesloten een nieuw tijdperk ligt voor ons moge het alle billi ke wenschen vervullen Vergeten wfl echter niet dat wenschen niet Toldoeilde is Ora et labora is een oude zinspreuk Bid en Werk Willen wij het goede dan moeten w niet verzuimen om onze beste krachten in te spannen om het te verkrijsren Zelf werken moet ons brengen tot de vervalling onzer wenschen Zeker is het zeer gemakkelijk te klagen maar die klachten zullen geen verbetering brengen als daartoe niet algemeen wordt medegewerkt Over velerlei zaken wordt in onze gemeente niet zelden geklaagd wat wcnrdt doo de burgerg gedaan om het verkeerde te herstellen Men klaagt maar vervult men zgn burgerplicht als de stembus geopend is Men kla t maar stelt men zich op de hoogte om met kennis van zaken ce kunnen oordeelen Mocht ons een wensch veroorioofd zjjn dan zouden wg wenschen dat in dit opzicht in 1 877 verbetering kwam en de belangstelling der bnrgery in gemeentezaken giooter werd Wat zal 1877 geven voor onzen binnenlandschen toestand Gaf het vorige jaar ons in zqn laatste dagen een ontwerp van wet totregeUng van het lager onderwjs een onderwerp 4Bt sedert jaren onzen poUtieken toestand béheoscht zal het dit jaar tot een beslissing koj eai Met bravo geroep is het oiiderwerp in cte verteganwoordigii ontvangen zouder dat nien den inhoud kende omdat de indiening de eerste stap is om tot de oplossing der schoolqnaestie te komen Na de schoolqnaestie de kieswet na de kieswet grondwetsherziening aan werk gewichtig werk zal het dus ook de vertegenwoordiging dit jaar niet ontbreken moge zij haar werk verrichten tot heil des lands mogen haar pogingen strekken tot vermeerdering der welvaart tet bevordering der eendracht Zal dit jaar den zieken man gezond maken of zal het overlgden van den Ijjder aan het wachtende Enropa worden bekend gemaakt Zallen de waarborgen van beide zgden voldoende geacht worden of zullen stroomen bloeds gestert worden om de orde in het Oosten te herstellen Zal de diplomatie tevreden over haar werk kunnen zgn of zal het zwaard moeton ontwarren wat door de pen bedorven is Maar waartoe meer vragen nog is de diplomatie aan het woord moge zjj in haar pogingen gekkkig slagen het zoude een gelukkig be n van dit jaar zgn Europa heeft toch waarlijk nog eaoea te regelen behalve de positie van Tnrkge Zoolang de groote kanselier in Duitechland de Duitxche eenheid bewaakt zoolang de clericalen hem tegenover zich hebben zal het Duitsche jrijkalle aanvallen kunnen weerstaan maar hoe zal het zgn als deze valt en de verschillende partgen om het bezit der heerschappg strgd moeten voeren Frankrgk en Itahe organiseeren zich zullen de bedaardheid en staatsmanswgsheid steeds de overwinning behalen op de roode en zwarte internationale Zullen de regeeringen de macht behonden om de volksontwikkeling en beschaving om de hnmaniteit te doen zegevieren op het domme bggeloof en het hartetechtelgke streven van eenige drgvers om de maatechappg op hare grondvesten te doen schudden Want vergeten wfl het niet de uiterste partyen mogen sluimeren zg zgn volstrekt niet verslagen nog werkt men om de werklieden tot verzet tegen de bestaande toestanden op te wekken nog streeft men naar verandering maar naar een verandering die nimmer verbetering kan zgn Deze toch kan tüeea verkregen worden door meerdere ontwikkeling en algemeene beschaving door goed on rwgs verkrijgbaar voor allen Goed onderwgsfla een der krachtigste middelen om de sociale quMstie op vreedzame wgze op te lossen Moge het allen regeenugen gegeven zgn om in d t jaarin goeden zin tot de oplossing van het irbeidersvraagstnk mede te werken De struisvogelpolitiek om het bestaan er van te ontkennen brengt ons niets verder integendeel het bemoeielgkt de oplossing Ten slotte de toekomst is voor ons verborgen wg weten niet wat dit jaar ons zal geven toch weten wjj dat bet weinig goeds zal zgn nis wgniet alle krachten inspannen om het doel datwg ons voorstellen te bereiken Ieder werke in zgn kring tot bevordering van het algemeene welzgn en het zal allen welaan Zoo moge het zgn L BUITENLAND Bulteiilandsdi OverzicJit U Tempt bevat een ilépêe e nit Konitantinopel van 28 Dec eerst nirtereu bij dat bliid ontvangen ten gevoli c van atoring in de telegniphische gemeenschap I aarin wordt het volgende gemeld De conferentie is heden bijeengeltomen eu gednreode vier aren vergaderd geweest Zij heeft bMlotcn tot verlenging van den Wapenstilstand niet twee maanden dos tci 1 Maart Re Tnrksohe gevolmachtigden hebben eeni aanmerkingen gemaakt op de rooretellru der mogen heden voornamelijk wal het vraagstuk der waarbor betreft De gevolniMlitigctu iiüWiek haraver gedachten gewisseld De conferentie zat naar verwacht haren arbeid met kracht kannen voiij zetten De ongerustheid is zeer verminderd en nten hoopt eene minnelijke schikking De OazeUe de Motco zegt dat iidien de oiiiderhandelingen worden afgebrukeo Rusland tot tank zal hebben de besluiten van Enropa en niet zjjue eigene a in Turkije op te leggen Het blad voegt er bij dat Ëaropa alsdan den oorlog met Turkije zal voeren dour de wapenen van Uusland Hel verklaart dat eene welwillende neutraliteit van Europa tegenover Rusland voldoende is n dat Rusland dfiiOgstersohe quaestie niet ter sprake heeft gebracht ofschoon het er belang by had kunnen hebben om aan Turkije den genadeslag te geven Het blad zegt ten slotte dat Rusland dat zich reeds militaire opofferingen getroost zich niet bovendien er aan kan blootstellen om in de flank of van achteren te warden aangevallen en dat hg zijne u eue beUugen met die van de eene of anders mogendlieid moet vereenigen Uil Budapest werd aan de Daily New bericht dat Grootvorst Nikola i4 de opperbevelhebber van het Russischt Zuideril gcr zoo ernstig ziek is dat men er aan twyfelt of hij hers illen zal Men weet nog niet wie in zyne plaalt m t het opperbevel zal belast worden Naar men aigt wordt de toestand van liet Ruasisohe leger vau steeds bidroevender aard Eeuige dagen geleden weigerde te Dubno een geheel bataillon infanterie om op te rukken indien de manschappen vooraf niet ruim van sterken drank werden voorzien een eisch waaraan voldaan werd Het is zeker dat slechts eene Russische bezetting van Servië of Belgrado te Weenen zal beschouwd warden als eene voldoende reden om het leger te mobiliseeren Deze meeidug heeft in den laatst gehouden ministerraad bovengedreven Mocht zich dergelijk geval voordoen c dan zouden veel omvattende maatregelen daarvan het gevolg zyn daar niet miuder dan een half uiillioen manschappen op voet vau oorlog zouden gebracht worden graaf Audraisy was van meening dat Rusland Servië niet zal beütten Een oorlog tot Rusland en Turkije beperkt zcjii en verandering brengen in Oostenrqks tegenwdogM ige houding Het gerucht was in omloop dat Grootvorst Nikolaas te Kischcneff oveileden was De Paus zet zy ne reoeptiën voort Hy heeft de Romeinsoho colleges en kerkvoogden ontvangen en han een vast vertrouwen op God en oprndite toewyding aan de rechten van den H Stoel aanbevolen Naar mm verzekert zal de Paus by gelegenheid v hrt bisschuppelgk jubilseum in het aanstaande onsisturie zeven of ackt nieuwe kardinalen benoemen onder nelke een Franschman een Oostenrijker en een Spanjaard De keuzen zijn nog niet vastgesteld Mea denkt dat de Paus bij dezelfde gelegenheid eeoe encycliek zal lezen over den tegenwoordigen toestand der erk Onder de papieren door kardinaal Antonelli nagelaten bevindt zich een briefwisseling tussohen dien kardinaal en den graaf de Cavomi over d Bomeiascbe quaestie De laatste brief van den graaf aan Antonelli is gedagteekend van Mei 1861 Naar meirweet overleed de graaf de Cavour op 6 xyi 1861 De senaat heeft de beraadslaging over de verschillende hoofdstukken der staatsbegrooting ten einde gebracht BUXraJENLANPT GOUDA 2 Januari 1877 Naar wij tot ons genoegen vernemen zal op nitnoodiging van de afdeeling Oouda van het Nederlandsch Tooneclverbond de vereeniging Het NtierUmdech iooiuel in dez gemeente een voorstelling geven en wel op Maandag 15 Januari a s De ook hier ter stede zeer geliefde actrice mevi Kleine zal dan de hoofdrol vervullen in het stuk getiteld Ju tsroMic SerHaat terwijl voorts de beste leden van het gezeisdiap zooals men weet voornamejk gevormd door de ineensmelting der gezeliohappen an de hh Albregt en van Ollefen en wde Vereenigde ooneelisten tot de voor telling zullen medewerken Beeds morgen zuUea de lysten ter inteekening worden rondgezonden terwyl ook in de sociëteiten gelegenheid zal worden gegeven daarop in te teekenen Zaterdag a st worden de inteekenlijsten gesloten Buiten inteekening wordt de toegangsprijs verhoogd Sedert de wet vaa 6 Jnni 1875 Stil nr 110 tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid iu werking is wordt nu voor het eerst in deze genieente die wet toegepast tengevnlie van eeu te Stolwijk voorgekomen geval Dit ge i ons aaiiliidiiig uit genoemde wet het vulgeude metle te deeleii Nadat de hondsdolheid is geconstateerd wordt door deu Burgemeester der gemeente waar het geval voorkwam bevolen dal gadurecde vier maanden te rekenen van den dag der afkondiging van het bejelschrif allf houden die zich buiten woningen of vaartuigen geen openbare middelen van vervoer zijude in de gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten erf aau een ketting liggen moeten voorzien zijn van een muilkorf volgens vastgesteld model Hetzelfde bevel wordt ook in de aangrenzende gemeenten gegeven en is alhier afgekondigd den 27 Drceiiiber zoodat tot 27 April bovenstaande bepaling geld De straf op de overtreding gesteld voor den eigenaar houder of hoeder is eene geldboete van ƒ 3 tot ƒ 10 By ontdekking wordt de hond in beslag genomen of indien daartoe geen gelegenheid is of blijkbaar gevaar bestaat afgemaakt By het veroordeelend vonnis wordt dcjbond verbeurd verklaard indien hy nog in wezen is In ieder geval kau by het vonni de afmsking van den in beslag genomen hond worden bevoleo Ingeval de eigenaar houder of hoeder het n aximom der boete betaalt vrywillig om vervolging te ontgaan beslist het hoofd der politie of de holid hem kan worden teruggegeven of moet worden afgemaakt Is de eigenaar houder of hoeder onbekend dan wordt de hond die bevonden wordt zonder muilkorf rond te loopen door of van wege de politie afgemaakt Ambtenaren van politie waaronder ook worden verstaan de personen met het vatten opvaogen of afmaken belast zyn ter uitvoering vaa dien last bevoegd de erven woningen of andere gebouwen en vaartuigen zelfs zonder toestemming vau deu eigenaar of be nar tasBolien 7 nvr de morgeni vu 9 uw