Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1877

il ojftreedt elke zaal te klein is Xu en dan wordt er wel eens wat apgedischt dat niet spik splinternieuw is een enkele maal zitten er onder de luisterenden die hun geheugen geen teweld behoeveu aau te doen om tot de zekerheid tJ komen dat zg een redevoering wel eens hebben geltzcn onder een pijp tabak en hoewel dat dan aaideidiug geeft tot een vroolijk of pikant gefluister men legt er zich bij u r j of den bezoeker te bekoren doer schoonheid van besliste partgen altijd zonder de l ai j la te zien nauwkeurig aan te geven Hij heeft fjfften slotte twaalf gewonnen drie remise gemaakt eqjljnaar ééue verloren Igneu en kleuren maar een zwijgend doch welsprekend bureel van informatie voor allen die zoowel op bet gebied der schoolh ziene als ten aanzien van leerboeken en huljiiniddeleii ng het onderwgs leeriug eu voorlichting zoeken Geeu voorbijgaande teutoonstelliug die ja een diepen indruk maken kau doch na korten tgd slcehta voortleeft in de hcriuneriug maar een blgvende iiisicUing die nut sticht vanjaar Wtésnde wordt iA eens een muntje van ƒ 10 of tot jaar omdat zij dei belangstellende voorlich j l r fc i 1 t il t LI k t l i looals wglen de minister v ii Brugglien placht te zeggen en t eenige wat de oi ulekker nalaat is heel hard in dè handen te kbippeu tttt redenaars tarief is nog al ongelijk De uitverkorenen ou et de sprekers outvangeu ƒ 100 mut dat ge l ia niet groot De weede kbisse is uitgetrokken op ƒ 60 S ƒ 60 de derde op ƒ 25 J f daaromtrent e4 aon do vierde uit oude kennissen veraprei an nieuw i tge lernchten or thuis ledingstuk niet dat ler niet rts Afin Hrdt ickdlooze Latiat luisteren It e4 rdti imdat het fatsoen ijL staat een gouden Willem terad gesteld plus eea goed gluü wijn vrij logics in handg lap i gaat het met de kritiek r Ja die is soms genoeg voorul ouder t hoogste tarief u iwaur helibiii voor zijn geld en Is Ie ileziljgljiiet fc valt wie kan allen bi vallen ro dt M jSwel eni gemonipild rij ijn gefouti f i Jsillgllpf OifbiUijk er wonlt donr de i aiidel n den winter een aardig duitje bijedl in den zimpr een redevoering niiakt lis het beste nog niet goec genoe t Geldt het iu djeu winter van stal i aut eu dan in ijeeubrengen ter Haiiseliouwiug voor een ieder lljeu afAgt il iO SU of 1110 gulden dïes wat in ons vaderland op dit ruime en vruchtlifgeii is dl rtdcvoerin goed is hare Veld gevonden wordt maar t geldt tevensWelsprekehd a la bonne iefire m at rlaiirnaiat tu plaatsen wat het buitifuland bezit opdatwordt noch uieiflv noch boeiiud Jwij onze tfinst doen ma hetgeen verricht wordtid dan giuiii inenigaeu de dublieltjes buiten onze grenzen t Geldt de schoolwereld in voor de avoDdi binnen te traden mits voorzien van een Ariftelijke lastgeving van den Burgenieeiter of Commiss iri v m politie Verzet tegen een eü ander wordt geatmft met gLldboele vim ƒ 25 tot ƒ 73 en eViingiMii9 van drie tot zeven dagen te sanieu of afzonderljjk behouden zwuardciv jtraffèh in geval vim feitelyken wederataAd of tebelliu Het nieuwe jaar heeft zich zeer stormaühlig ingezet deu geheelea dag maiiktea ook in deze gemeente hevige Btormvlageu het gaan inoeilgk en zioh in alle kalmte voort te bewegen was onmogelijk Een zeer groote nieiiigte petten hoeden en andeic voorwerpen woeien in dp grachten en vele kluchtige tooneeltjes van uieuwjaarweiischeude personen midden in hun heilwensoh door een uindvUag gestoord die de hoofddeksels opnam en wegwierp deden zioh voortdnrind voor Behalve door hevige windvlagen kenmerkte zioli de nienwjiiarsdag als gewoonlijk door een groot aantal beschonken mensohtn Geeu twintig sLippeii kon men doen of meu liep gevaar een waggelend Gouwenaar Ugtu zioh aan t zien vallen geeu kroeg kou raeiii pMseeren of allerlei schreeuwerige geluiden overtuigden u dat ook daar de eerste dag Van het nieuwe jaar werd gevierd Des middags van ongeveer half een tot half drie WJaren Oost eu Westhaven het tooneel van een drukte en gewoel als daar zelden gezien wordt üit vond zgu aanleiding in de uitvoering van mnziokstukje door t muziekcorps der schutterij die voor het huis van den burgemeester plaats had Van dezen niuzikaleu nieuwjaarwensch profiteerden zeer velen Voor eeae schare belangstellenden Irad Vrydas Jl te Delfzijl uameua de daar bestaande afdceling Volksonderwijs op do beer ICoUewijn uit Amersfoort In eeue voordracht ontwikkelde ipreker tene reeks hoogst gewichtige dtukbepUlen Meestenoh ip over het gekozen onderwerp gepaste ontvouwing vau plaatselqke leemten en zuivere taal deed sprektr veler bijval verwerven Moeten de bijzondere dankbMuigingen van Delfzijl s ontwikkeldste ingezetenen deu spreker aangenaam hebben gestemd de indruk door hem ia lie afdeeliug achtergelaten is zeer Kunstig De minister vau financiën brengt in hei iancring l8t ingevolge Kou besl vau li Aug jL te rekenen fêa 1 jan 1877 de vooruitbetaling vun de overbrengkosten ler telegrammen met uitzondering allefii van die met bestemming buiten Buropa ook geschieden k B door aanhechting van telegraiuzegels en zulk niet Alleen bij B kstelegraafkautoren maar ook bij kantoren der bjjz nden telëgraafondernemi igen De koateu van tea telegram moeten of geheel in gereed geld of geheel lu zegels worden voldaan De zegels moeten worden gehecht aan den linkerbovenhoek der bilden waarop de telegrammen zijn geschreven die a iuhechtiug kan niet van de ambtenarfn worden gevorderd Telegrammen van de noodige zegels voorzien kunnen ook in de postbussen wordeu geworpen en zulks met of onder omsl ig Zij moeten dan in ieder geval van het opschrift Telegram zyn voorzien Beknopte aanwijzingen omtrent het een en ander zullen eerstdaags by de R kstegraafkantoren worden verkrygbaar gesteld De minister van financiën heeft bekend gemaakt ter voldoening aan art 7 der wet van den 26 April 1852 dat krachten die wet voor een kapitaal van ƒ 10 000 000 aan muntbilletten in omloop is eu dat tot verzekering van de verzilvering dier billetten de volgende kapitajea op de grootboeken der nationale bhuld zgn ingeschreven te weten op het grootboek der 2 perCts inschrijvingen een kapitaal van 18 788 000 uitmakende tegen den daarvoor b j rt 5 der wet bepaalden koers van 60 ten honderd een waarde van ƒ 9 394 000 en op het grootboek der 3 perCts inschrijvingen een kapitaal van 1 010 300 uitmakende naar den daarvoor als bovea als boven bepaalden koers van 60 ten honderd een waarde van ƒ 606 180 Wy meenen onzen lezers geen ondienst te itoen door de mededeeliug dat wg van goederhand zijn onderricht dat de Compagnie des Bassins Houülers è Brussd die gel k bekend is een der grootste j ndeelhonders was in de Rotterdam Munster SpoorWeg maatschappfl reed eenigen tyd geleden hare C ten en verplichtingen te dier zake heeft ovei e en osn cene finanoieêle instelling te Parij gevestigd Dat trq niet het oog op den thans zoo hachelnken toestand der eerstgenoemde maatschappörJ Mden nebben om ons over die substitutie te verblijden tal wel geen betoog behoeven Sciooni Ct Ia de Zondag gehonden Teigadering der afdeeliug Atiaaifci e te Amsterdam van de KonJnkl e Aeailhiie is itaedegfrfefrting ged isn van een missivs Van deu lliuister un Bihoenlandsohe Zaken die naar aanleiding van een door hem ontvangen bridf van het gemet iitebestuur vau Aiosttrdara der Academie verzoekt de volgende vragen te beiiutwoorden 1 welke Zfln de eigenschappen die de schadelijkheid bepalen vo6r de openbare gezondheid van het vuil van organisohen oorsprong dat iu steden wordt voortgebracht 2 in welke mate en in welke richting worden die eigenschappen gewijzigd onder de uatuuilijke iuvlüoden en bewc kingen iiiin welke dat vuil tijdens de vuqrlbrenging verzameling eii verwijdering blootgesteld is De vergadering benoemde de heercii Donders Gunning Engelmaun A C Olidemnns t Zeeman Place en Suringar tot leden eener Commissie die de zaak zal onderzoeken Men njeldt uit Amsterdam dd 30 Deo Wij vednenien met veel belangstiiillinï dat de Gyfbregt van Aem4d het eenige Enropufaühe lodneelwjjik dat 238 achtereenvolgende jareij zonder noem waar lige uitzondering onder deioijver w ikte tot ching van de burgerij onzer hooj dstad vertoqni geworden ditmaal na le vele vorinveraiideriii die het treuript 1 onderg i in heeft weder volgeni oorspronkelgke opstel van Vbiii el ti n tooiieele worden gevoerd Het personcd if ui onzen gni schouwburg heeft zioh met een fuiistzin die het hoog tp vereert de niet gemakkMijke t ak getroóslhet stuk van meet af te loeren De onzin die iu de vorige eeuw op sommige dlaalsen uit godsdienstigepreutschheid of quasi verdraigzutimheid er was lliigebracht ia weggenomen do toestanden der personages zijn aan eeiu iiauwgPMJttj toeising onderworpen en men heeft doof de lotl ijke luedewtrkiiïg van het bestuur van het PaKis vooi Volksvlijt zic ook het gebruik kunnen vi rztkireu y n de fraaie decoratiën die men aau het leni van den heer Grootvel l tedanken heeft Mt i zegt dat in het geheel voor derégie van het sittk de ijverige medeïverking viineenige bekende letterkundigen de zaak hier zeer testade is gekoroen De Haagsohe Cdrrespondent der Miid Ct schrijft Eindelijk hebben wy de onderwijswet de lang verbeide We kuunen nu uit eigen oogen zien of en in hoeverre de heer Heemskerk alle partijen wil bevredigen Ik geloof dat hij inderdaad alle partijen met dit voorstel te bevredigen tracht alle met eeue enkele uitzondering uamelijk de liberale of de voor eene eerlijke uitvoering der grondwet gestemde Ik behoef maar één enkel artikel aan te halen om dit te betoogen dit artikel moet voor ieder liberaal en auticlerikaal gezind man klinken als het doodvonnis van do wet waarin het voorkomt en van het ministerie dat er mtde voor deu dag durft komen Het 16o artikel luidt In elke gemeente wordt lager onderwijs gegeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend getal scholen toegankelijk voor alle kinderen zouder ondersoheid van godsdiensiige gezindheid die den leeftijd van zes j ireii hebben bereikt Ter beoordceling van de behoefte iu de vorige ziusuede bedoeld wordt onderzocht of en in hoeverre door anderen dan de gemeente voor voldoend ouderwgs wordt gezorgd Art 194 der grondwet zegt Er wordt overal iu het ryk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven Dat dit Heemskertelijke artikel in strijd is met de grondwet behoeft geeu betoog het wil alleen onderwgs vau overheidswege wanneer er behoefte aau bestaat uit gebrek aan bijzonder onderwgs zegge kerkelgk niet alleeu bruikbaar onderwijs Zeer natuurlijk de grondwet en de tot hare uitvoering gemaakte wet van 1857 willen terecht dat overal openbiwr neutraal onderwgs van overheniswege gegeven worde de clericalen willen het tegenovergestelde Sinds jaar eu dag eischen zij meester te worden vun het lager onderwgs behalve in die plaatsen waar het bun te veel kosten of te weinig opbri i gen zou zg verlangen kerkelijke scholen als regel openbare als aanvulling Seeds m 1868 trachtte le heer Heemskerk eene wgzigiiig der wet van 1857 in dezen zin te bewerken doch ieder weet met welken uitslag Maar in 1876 gaat hij verder Toen werd die ondermgning van de openbare scholen door allerhiwde sliuksche bepalingen vermomd maar nu schrijft de minister slecht weg het motto der clericale partijen in een der eerste artikelen van zgn wetsontwerp en geeft voorloopig geheel Limburg en N Bfabant en zoetje aan alle andere provinciën van zijn vaderland aan de gevaarlgke clericale factien prgs De bekende schaakspeler de heer Zukertort die onlangs ook Nederland bezocht heeft en o a te Rotterdam en te s Gravenhage twaalf partgen tegelijk zonder het schaakbord voor zich te hebben heeft gespeeld heeft eenige dagen geleden te Tjonden in de Ifat End Chai Club zestien partgen tegelgk op die wgze gespeeld Slechts twee waren na eenige uren r ens ten einde gebracht Daarop is het spel gekt en eerst vijf dogen later hervat De heer Zuïentort wist toen den stand der veertien nog on openbare ile gezond Op last van den schoolopziener is school te Voorthuizeu als schadelijk voo beid gesloten ederen vervaardig hoordijk toezil mt 30 Defmbei lti tfllen vanllopplièL Aipsterdaiiti ein eafi veu ifiitderlij De Lancet wijst nogmaals op t gevaar ding vifu besmettelijke ziekten door middi gemaak e kleereu Iu Engeland en ook eli bruik dat groote kleermakers t werk laten niet in een werkplaats bij hun winkel doc blgvende werklieden Men laat zich een aanmeten in een net magazgn en vermi t gemaakt woidt in eeue smerige bovei zelden de zetel van pokken roodvonk o geloos trekt njen het besmette kleedingéti ziek eu gist misscl d u niet eens op hi wijze me u tol laohwffer gemaakt wei d eischt zoo kleermaki rs niet n ar rede wil litbrciding van de tretgeving op den in t velvolg f Jn werf jaatsen pndi Iu d weJ Ua Noordh Ijbind tw e ruudvei ivoori i als een Behalve I de IVe z Minister pn liÜniieul runderefikHfgeQi iakt lAleeÖngi Een s ger te Oldh de ber f dagen voor de vit rdè j aal yero ikoop hangen vnu ziejt pidorven i kei ditinail niet tdtljlldboeteden tuchlliuiastraf Drergelgke V ro Engelauld veelvuldig want de vrijluid dcf nqringdOenden heeft in dat land hare grenri ni Ben collega ran Simpson te Londen inoist nog pas een zware geldboete betalen omdat hij iu t bezit bevonden wer vsnde lijken van drie aan roodvonk gestorven varkeïvDeze corpora delicti waren juist op weg naarworstmachi ne i Iu het Dagblad van t Qravenhagt leest men oil het onderwerp op het jager Onderwgs o a Ii t volgende Als wg den algemeenen indruk moeten weergeven door het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs op ons gemaakt dan stellen wg voorop dat de inhoud ons niet heeft teleurgesteld wij hadden ons toch al sedert vele maanden niet meer gevleid van deze Regeering een voordracht te zullen ontvangen waardoor matige eischen van recht en billijkheid bevredigd zouden worden En zoo is het geschied Het ontwerp draagt van het begin tot t einde de dnidelgkstc blgken dat de wenschen van den heer Moeiis CS öf nitt veel voorliefde of met groote angstigheid zijn overwogen terwgl daarentegen niet minder duidelgk blijkt van het streven om onder den schijn van toch iets te doen de onbillgkheid waarover bet bijzonder onderwgs zich sedert jaren bekbiagt zoo volledig mogelgk te laten bestaan Ook dp Reeeering heeft derhalve ingeeteind methet omkeeren van de rölleu De taak welke de Grondwet gezegd wordt den wetgever te hebben opgelegd wordt in de toelichting aldus omschreven lo sorg der overheid voor e n deugdelijk en voldoend openbaar lager onderwgs naar de behoefte en 2o waarachtige vrghaid behoudens toezicht bekwaamheid en zedelijkheid van het bgzonder lager onderwgs Verder wordt dit nog toegelicht met deze bewoordingen De eisch om nit de openbare kassen offers te brengen ten einde d mededinging der bijzondere scholen te steunen is noch billijk noch grondwettig jMet deze Grondwets inter retatie zullen de heeren Moens o s ongetwgfeld volkomen vrede konnen hebben maar wg kunnen er ons geenszins mede vereenigen Het Dagblad zegt verder dat bet Ontwerp den aobyn vermeerdert alsof daarbg onda sterken Kappeyna invloed is gehandeld Te Middelburg bestaat plan tot het aanleggen van een met glos overdekte straat Reeds 2onden onderhandelingen over den aankoop van t benoodigde ter rein z n aangeknoopt De heer F J Hallo te Arnhem is in hoeger beiroep gekomen tegen het vomiis door de rechtbamk aldoor in zijne ziak uitgesproken Men sohrgft aan het Utr baSlt In t Noorden ign thans allé katheders bezet en van alle kanten komen in stad en dorp geletterden zelfs nit het Zuiden opdagen om tot het volfc te spreken op ernstigen of Inimigen trant tot nut dt musement Zelfs professoren Worden OTaleui voy genn en t spreekt van ulrea dat sis eea hooglestaar Eu hl pndeugeni Men wil ileziijg t èr iU ijl aarsi haa daalni acht aiij tin pi iJtóSt jAei te AM geiBViyerdi ts wat Ale JB om t Dat ïul een tfia geval dij spreker op sktiïitcit ordti gebrast is wel te begrijpen Iu navolging vnn Rotierdam is4iet pulitie personeel in Leeuwarden voorzien van hel verbeterde model der kips oartonche waarin zich bevindt een prop van Peugjiawiir Vainbi zmiiii ei n zwaohtel niet een hloedstelpeudeu pleister spelden een Veschje met amoniac en een rolletje met lint met garen Hoe nultig de invoering van dit zoo doelmatig ingericht voor erp dat sleeliis de grootte van een geweerpatroon heeft is bleek di ut dagen toen een paar personen op het gs werdeu verwoud en door de aanwezige diemireu van politie bet eerste verband kou worden gelegd t Zid meulgeea genoegen doen te vernemen dat de dnuiorgela aan t uitsterven zijn Te Porg s vindt men er op het oogeiiblik slecht 62 terwijl men er voor 1870 ung meer dan duizeud telde En daar IParijs nog altijd over den smaak regeert mag men aannemen dat deze muzikale foltertuigeu overal iu de wereld uit de mode geraken Vrij algemeen weet men d it het woord draaiorgel in het Pransoh Orft Al Barbaru beteekent Minder bekend is het echter dat dit woord eene vcrbasteriug is van den naam des uitvinders aekere Barben instrumeutmuker te Modeua die in 1818 de eerste draagbaore orgels met pgpen iu de wereld bracht De orgels zijn dikwijls verwensoht maar hebben toch ook hun tgdperk vau glorie gehad Do beroeindsU Fransche ItaliOansohe opera s van de Duilsche bijua alleen de FreisckiUt eu de Martha als men deze laatste tot de Uuitsche school wil rekenen zijn op de draaiorgels in de wereld bekeud gewerden Bosaini wist dan ook scer goed wat hij aan de orgels te danken had Eeujongmensoh sprak eens in zijne tegenwoordigheid op minaehtenden toon over Auber dien hij niet hooger aiihtte dan een leifersucier van draaiorgeldeuuen Daar stoof Rossiui driftig op Vriendje zeide hg EiJ imoet wat weer eerbied hebbeu voor onze straatHwtrumestea Er bestaat geen wezenlgke muzikale roeiti zoolang onze draaiorgels er niet toe mede♦erken ♦ Wagner aon hier zeker anders over denken De fraag is echter of op deun in dit opzicht niet de fabel toepasselijk zijn van den vos die de druiven Mnr noemde omdat hij ze niet krggen kon s De heer IHr A Kerdijk zegt in een artikel in Ut aderUtnd over een zaak die aller steun verdient o B het volgende Dosr een oommissie nit het Nederlaadsch Onder ijsersgenootschap en de Verceniging vaa leeraren bg het middelbaar onderwijs is een plan op het etouw gezet dat even stout als schoon bij oede uitvoering leiden kan ot een sieraad onaer ederlandsche instellingen van algemeen nat maar l ëtkc bevredigende Uitvoeriag sleohts mogelijk is door t B kraohtigen stean van velen Ik bedod het plan tot vestiging eener doorloopende tentoonstelling van onderwgs onder den naam van Jiederloadsoh schoolinuseuip wvarvan het prOfpeotus dezer dagen aan belangstellenden verzonden is Reeds werd de inhoud daarvan iu hoofdtrekken in de meeste bladen medegedeeld i maar reien meen ik a dienst te bewgzen door nog een een hun bijzondere aandacht daarop 1 te vestigen en me te te rooi komen dst onopgemerkt blijve wat aller opmerking zoo ten volle waard is Ten bewgze van dit laatste zal een oiuschrgviug Tdii het doel waarnaar hier gestreefd wordt wel voldoende wezen Het betreft een teiitooustelliug van gansch bijzonderen aard Geen verzameling van voorwerpen om den bloot nieuwsgierige te lukken tende omtrene hetgeen het heden biedt tevens krachtig medewerkt tot voortdureuden vooruitgang t Geldt het onderwijs in ruimen zin dat onzer middelbare scholfii en gymnasia zoo ied als dat der gewone rolksschoot t Geldt zoovel de vergelijking Hogelijk te maken tusschcn hetgeen bestaat opilat et beiite gekozen worde eu spoediger zijn weg viMe I inn anders het geval zou we eii uls aauleidiug te geven tot Jvcrbetering van het bestaande opdat gehandhaafd worde uuur de uilaprnak voor de school voortdur nde aanraking te breugeu met de nijverheid die in de behoefte der sehvol voorzien moet maar die hier meer nog dan elders die voorlichting vau wetenschap en ervaring behoeft om met behar ging van haar eigen belang te arb iden ten nutte van het algemeen Dat de Landregeeriug weigeren zal de zaak te I steunen is oudeukbuar Mimr volgeus den weusch der voorluopige commissie moet en in een land als I het onze kan de uitvoering van het plan verzekerd I wordeu door die bgdrageu oit alle streken des land die het museum nog in bijzondereu zin tot een in waarheid nationale inslelling maken zouden Gemeentebesturen plaatselijke schuolcommissien en corporatien die met het onderwijs in betrekking staan hebben ongetwijfeld het voorbeeld te geven maar niet minder ligt het op den weg van particulieren door toezegging vau geldelgken steun hun ingenomenheid aan den dag te leggen Zullen de eersten zoowel als de laatsteii gehoor geven aau de roepstem die nitgaat tot alh n Ik hoop het te meer omdat voor een ieder de geil genheid gegeven wordt zijn bijdrage te maken nuar zijne krachten Ëu ik verwacht het te eerder omdat hier sprake is vau een poging die met den hevigen strijd der meenmgen in geen verband door de eendrachtige samenwerking van alle richtingen tot een verblijdend resultaat leiden kun m l Ill 1 T Burgerlijke Stand OËBOKEN i i Die Pietirnell oinirr tirburi ea N tau y rweyeo JohaiiTies otidur J P vnn Beurckom en M Aa iltf Born 80 Snuuiai oiulera D K Saita m M H Stsrink Nieltje Oitlunnt ouden P mo OodtluKira ea C Blok OVKBLEDEN 30 Dtc W Hloio 79 j 81 A deBruiJ wed H Htneadyk 83 J 1 J n M ninldcs Oj AP VERTEN TIË W Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapen Dochter mgne geliefde Echtgenoote MARIA FRANCISKA IM THÜRN M G BARBIERS Gouda 38 December 1876 Bevallen van eene Dochter WILLEMINA BUSKES echtgenoote van Mr P J SNEL G mda 31 Dec 76 Heden overlAed ten onzen huize na een langdurig en amartelgk Ijiden onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejofirouw de Wed A HAGENDIJK DE Bbuin in den onderdom van ruim S jaren J IJ8SEL8TIJN Gouda J USSELSTira 31 December 1S76 BAOjtNsin Heilwensch aan mgna geëerde Beganstigera Vrienden en Bekenden Goxtda As GRENDEL 1 Januari 1877 Mr Metielmr AatigeBoden de wenaeben ran den dag auimijne Stadgenooten en Bekenden der Oisstti ken door J H SMIT Gkidadiengtonderwgzer Gouda 1 Januari 1877 Het compliment van deu dag aan Vrienden Bekenden en Begunstigers Gouda I J BONNEUB 1 Januari 1877 HoogttrcuU A 116 Heil en Zegen aan Vrienden en Begunstigers W N EAAIJMAAKERS Oosthaven B 17 Banketbakker Het Cumpliment van den dag aan alle mijne Vrie idoi u Bagonitigera M VERMAAT Je M ne geocbte Clientèle Familie en venfer Betrekkingen z n de beste heilwenschen toegebracht door M PEETEBS Jz Tabakahandel Wijdatraat De ondergeteekende brengt z neheilwenscheuop dezen dag aan zijne geachte Vrienden Kea nissen en Begunstigers Gouda W J VOS 1 Januari 187V Hotel de Zalm Bg de ij Hng Tan het Nien eJaarwenicht de ondergtteekende zgnen geëerden Beganstix gers en siadgenooten veel zegen Hun dankende vooiVde genoten gunst in het verschenen jaar beveelr hg zich opnieaw minzaam aan tot de levering van RDNDERRIBBEN met been f 0 90 p k ROLLADEN zonder been 1 LAPPEN en GEHAK 0 90 i alsmede ook te bekomen K OOKIWOH SO S TAN CREVELD Bfl de intreding van het Nieuwe Jaar weuacht ondergeteekende zynen geëerden Begunstigen en stadgenooten reel zegen Hun dankende voor de genoten gonst in het verschenen jaar zich op nieuw minzaam aanbevelende N M ENGBLBREGT Haagsche Brooden Beschnitbakker Bg den aanrang Tan hetNieawejaarwenacht de ondergeteekende zgneo geëerden Begunstigers en stadgenoten veel heil en zegen toe P J MELKEBT Bg den aauTang ran het jaar brengt b ondergeteekende zgnen heilwensch fwo an f stigers Vrienden en Bekenden J GOEDEWAAGEN ZraD H0I I AHDS0H KOWUHUM Heil en Zegen aan Vrienden en Begpinatigen L TAK WANKOM Brood Beschuit eu Eoekbakkar Lange Tiendeweg D 63 Het compliment Tan den dag aan Vrieu4 lt en Bekenden L WIECKERT 1 Jannari 1877 Commissaris Tan Politie Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zijne Vrienden en BcKuoaiagera N ne GROOT Ktdweg V u