Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1877

I ür Vrijdag 5 Jannari 1877 N 1928 GOUDSCHE CCfüRAKT en Advertentieblad voor iouda en Onislrelten K J KLIJWEG OrOTJJDJL Is met pr Jannari verplaatst van het Noonenwater naarde GOUWE g 44 Oostzijde 5 huis voorbij de Luthersche Kerk Universeel Ziiiverings oiil is het eenvoudigste ea goedkoopste huismiddel tegen maagpijn maagkramp slechte spgsvertering zuur hooWpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij het inmaken van zure vruchten het weekkokea van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer jroede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes a 18 33 en 60 cent s llaarbalsem of lïlau philocome Deze balsem is eeue spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Perubals m extract van kina en Welriekende olieën Hg reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Analherin lllondwater Met een gelijke hoeveelheid watergemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvicesch en verhindert de vormingskalk op de tanden daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplost Het flacon ko75 Cento Eng elscti Tandpoeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Idiaton DroppeJs Het zonder schadelgke bestanddeelen bevrgden oogenblikkêlgk van de hevigste Kiespgn fleschje kost 25 Cente ar Bi ieder artikel is eene uitvoerige gebmlksaanwiJBlng Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C ZeldArgk te Schoon ioven bg Wed Woltf en Zoon te Oad aater bg F Jonker Idenbnrg te Woerden bg N C van der Kas En In de andere plaatun in de bekende depote Emmerik B VON OIHBORN Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begnnatigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1877 J F HERMAN en ZOON Lange Tiendeweg Aan onze geachte Cliënten Familie en Vrienden wordt by deze de heilgroete van den dag gebracht A R 8EIBERT en Echtgenoote Gouda 1 Jan 1877 Firma L J Plouij Heil en zegen toegewenscht aan alle m neBegunstigers Vrienden en Bekenden J T MA RKENSTEUN Gez RIJKEN weuschen hnnne geëerde Clientele veel heil en legen in di t Nienwejaar Het compliment van den dag aan alle möneVrienden en Begunstigers H jANjVIJNGAAttDEN De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan z ne Vrienden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1877 J M van MINDKN wenscht aan al zgne vrienden Heil en Zegen Het compliment van den dag aan alle Vrienden es SegunstigeTs A KOK firma A Kok Comp Boek en Kantoorhandel Gouda 1 Jan 1877 Kle iweg De ondergeteek nde heeft de eer met weder keerigen heilwensch zfln harteiyken dank te betuigen aau allen die hem bg den aanvang van bet jaar blgken van belangstelling hebben gqjeven Gouda 2 Jannari 1877 VAW BERGEN IJZENDOORN De ondergeteekende betuigt aan allen zgnen hartelgken dank die hem hg de verwisseling des jaars blgken van belangstelling hebben gegeven en wenscht hun wederkeerig heil enzegen toe T P VIRÜLY De Heer en Mevrouw REMIJ betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen dank aan allen van wie zg bg den aanvang des jaars biyken van belangstelling hebben ontvangen Gouda 1 Jannari 1877 De Heer en Mevrouw MULLER betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen dank aan allen van wien ig bg den aanvang des jaah blgken van belangstelling hebben ontvangen Go uda 2 Jannari 1877 Met wederkeerige heilwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem bg gelegenheid van het Nieuwjaar eenig bewgs van belangstelHng hebben gegeven D C 8AMS0M Gouda 2 Jannari 1877 Dankzeggende voor de vele blgken van belangstelling bg het feest van den dag brengt de ondergeteekende bg deze aan allen zgnen nieuwJÉwsgroet M B KLUITMAN Gouda 1 Jan 1877 Met dankbetuiging voor de mg bewezenattentie wenach ik allen een jaar van vrede en vootapoed H W KRAMEBS Gouia Januari 1877 De ondergeteekende heeft aan de heeren A WAGEMAKER en J G C FORTUIJN DROOGLEEVER volmacht gegeven om in zgne afwezigheid steeds te zamen alle stukken van zgne Vennoots ap uitgaande per procnratie te teekenen BotUrdam 1 Januari 1877 i Ontvang en Betaalkantoor L DROOGLEEVER FOBTÜLIN STABS MEESOHOOL De COMMISSIE over de STADS MUZIEKSCHOOL brengt ter kennisse dat de LEERLINGEN worden opgeroepen tot bgwoning der LESSEN ais volgt De nieuw ingeschreven leerlingen voor de ZANG op WOENSDAG 3 JAN om 12 uur PIANO 1 Alle LEERLINGEN der Viool Violoncel en CometKlasse op DONDERDAG 4 JANUARI s namiddags 5 ure De overige LEERLINGEN der Zang en PianoKlassen van af DONDERDAG 4 JAN op de dagen en uren zoo als vóór de vacantie met lo FEBRUARI een pas gebouwde BOTENWONINU op een der beste stenden bevattende vier KAMERS ALKOOF KEUKEN DBOOGZOLDER met MEIDENKAMER en voorzien van alle gemakken Te bevragen aan het Bureau dezer Conrant g AKTE den 31 December 1876 ten overstaan van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda verleden is do Vennootschap tusschen de heeren AREND KOK en ARIANES VRULANDT ie Gouda betrekkelijk het drgveii te Gouda van den Boekhandel en het doen van Winkel in Boeken Kantoorbehoeften en andere daarmede maar eenigszins in verband staande zaken alsmede het houden van Leesbibliotheek bg akte dd 27 November 1875 ten overstaan van denzelfden Notaris verleden aangegaan met den 31 December 1876 ontbonden en bepaald dat de vereffening der nog loopende zaken door den heer AREND KOK onder de handteekening dar firma met bgvoeging der woorden tin likwidatie zal geschieden Ingevolge bovenstaande heb ik de eer mgne geachte Stadgenooten en Begunstigers buiten deze gemeente te berichten dat van af heden de BOEK en KANTOORHANDEL het plaateen vaili Advertentiën en wat verder met genoemden Handel in verband staat voor mgne rekening op denzelfden voet zal voortzetten onder de firma A Kok Comp y hopende bg voortduring die zelfde gunst en het vertrouwen te mogeü ondervinden die de vorige firma in het afoeloopen jaar in zoo mime mate is ten deel gev en Dank zeggende voor die gnnst en dat vertrouwen zal t steeds mgn streven zgn znlki waardig te betoonen Aanbevelend UEd Dw Dienaar A KOK Gouda Dmk van A Brinkman Het Wetsont werp op het Lager Onder svijs De heer Heemskerk is den Rubicon overgetrokken en heeft den teerling geworpen Lang heeft hg geaarzeld zich als de iiiktvisch in een troebele wolk gehuld doch ten slotte in het nauw gebracht door de liberale meerderheid heeft hg beslist partg gekozen ten koste van zgne clericale vrienden die zoo lang op hem hadden ehoopt en die hjj zoozeer oqt den tuin geleid heeft door zjjn gesluierde politiek Dit is de beteekenis de groote beteekenis van de indiening van het wetsontwerp op bet Lager Onderwijs Dit onderwerp wiu bestemd om de toetsteen te worden van de conservatieve politiek en tegenover de wet die ingekomen is bg de Tweede Kamer is er voor de regeeringspartij en andere keuze dan de raag clericaal of aitti cWncaal De echte oudconservatieven die neutra onderwgs wenscheii moeten zich iu beginsel aansluiten bg de liberalen de clericulen znlUu zich met hand en tand er tegen verzetteu Want het ontwerp is liberaal daar is geen twijfel aan In begmsel bmiJhaaft het de neutrale school voldoet het oan den wensch onzer partg schood het een al te bescheiden step is toor on en de meesteu der voorstanders van óed volksonderwijs Maar wg vreesden een stap in clericale richting en na al het ooqoetteeren van dit ministerie met anti revolutionairen en nltramontenen as er reden voor Deze vrees is we 9 enomen daarmede valt een pak van ons bart en is de eerste schrede gedaan tot een zuiverder partijformutie Hoe het loi van t jeugdige ontwerp raoge zgn het conservatieve ministerie heeft zich voor goed van de kerkelgke partijen loscemaakt Dit wat de politieke beteekenis van t groote feit van den dag betreft Maar ook de poKtiek daargelaten de vrienden van ons volkaonderwgs hebben reden tot tevredenheid Al gaat het ontwerp niet zoo ver als de heeren Mo ns v s het is in huu geest en door amendementen kan nog veel in den gewenscbten zin worden verbeterd omdat de grondsiw van het ontwerp goed is Het is al veel dat de wenschen van tVolktonderwijn in beginsel als gegrond worden erkend door de regeeriug Wat stelt de heer Heemskerk voor Opruiming van liet Uitgebreid Lager Onderwns ter concentreering van de krachten op het vglksonderwgs en ter verkrijging van oeter verband met t Middelbaar Onderwgs natuurlgk niet de noodige uitzonderingen voor de kleinere plaatsen Stichting van kweekscholen normaallessen enz tot verbetering van de opleiding der onderwgzers Verhooging van de miniciinms der jaarwedden Beperking van het kweekeling tdieL Vermeerdering van het getel der onderwgzers aan elke school vereischt door op elke 40 leerlinsen een onderwgzei of kweekeling verplichtend te maken Verbod van t plaatsen v hulponderwijzers aan t hoofd eener school o k aan de bgzondere Grooter aandeel van den Staat in de kosten van het L O Voeg hieiUg nog onderscheidene voorgestelde verbeteringen op praetisch hygiënisch en paedagogiach gebied en men zal begrgpen dat onze eerste indruk v d het ontwerp alleszins gunstig was Oase lezers zien het reeds alles in den geest dtt lüMlttlen maar op bescheidener voet Doch idMdg wg teéin zeiden de Kamer heeft het lAiht van aniendMent en wg moeten er bg S3f P J 4e 5 ji4 9id der yo9ï8te ljStt d § kans der aanneming verhoogt Het is toch geheel iete anders als voorstendcr van het volksonderwgs eischen te doen dan als regeering ze in voorstellen te formuleercn die voor uitvoering en verwezenlijking vatbaar zgi Maar zal men zeggen de conservatieve minister zal toch wel iete gedaan hebben voor zgne kerkelijke vrienden Ia schijn ja Maar inderdaad zoo goed als niet De schooltgden moeten geregeld worden in overleg met de godsdienstleeraren maar deze worden alleen gehoord en de beslissing blgft bij het openbaar gezag Dan verplichte scboolgeldbeffing van de ouders die niet bedeeld worden of bepauld onvermogend zgn iete dat in 9 10 der gemeenten van ons land de feitelijke toestand is Eindelijk het oprichten eener oppnbare sc hool is niet verplicht in een gemeente waa op Ikndere wgze voldoende in het neutrale onderwgs is voorzien eene zeer rationale btnwtiug die beletten zal dat onnut geld besteed wordt aan eeue school die toch leeg blijft staan Indien tot den prgs van deze concessiën die onzes inziens zoo noixlig met behoorlijke waarborgen tegen misbmik zonder bezwaar kunnen worden gedaau de totetandkoming van zoovele andere verbeteringen kan worden gekocht dan zullen ook de warmste liberalen niet weigeren deze wet uit de handen van den heer Heemskerk te aan vaarden Wel is het onze plicht te trachten in den geest van het ontwerp verder te gaan dan de regeeriug wenscht maar blgkt dat oomogelgk dan durven wü na Meéa verkhunWr dat verwerpine dezer wet door de liberalen onverantwoordelgk zou zgn 1 om de zaak van het odderwgs zelf en 2 uit een politiek oogpunt daar bg aanneming de mogelgkheid van aanslni ng der conservatieven aan de kerkelijke partgen vervalt Deze laatete overweging is voor het oogenblik het krachtigste argument Het onderwgs io ophouden de bal te zijn die de politieke partijen elkander in hun hoog spel toekaateen de zaak der opvoeding van het opkomend geslacht is er te heilig voor Gelukt het aau de voorstanders van het volksonderwijs hun pleegkind te brengen uit het gedrang der staatkundige worstelingen dan kunnen zij zich tevrgerwgden aan de verbetering van water nog aan ontbreekt Heeft het ontwerp kans om wet te worden Ons dunkt ja Als maar de liberalen niet te veeleiscbend zgn En de aanneming is wenschelgk want het is van veel belang dat deze hervorming uitga van de conservatieven door de medewerking dezer partg tot stend komeenmet de handteekening des conservatieven ministers in het Staateblad pnjke Dat is bet eenige middel om den staatkuniligen dampkring te zuiveren en eene nieuwe partü groepeering tot stand te brengen maar ook om aan de wet op het onderwijs die moreele kracht te geven waarvoor de meerderheid des volks buigt omdat zg dan het werk zal zgn niet uiteluitend van ééne politieke partg maar van het ontwikkelde deel des ganseben volks dat in merg en been anti clencaal is Deze gedachten die een gevolg zgn van de vluchtige kennismaking met het ontwerp dat aan de orde komt meenden wü onze lezers niet te mogen onthouden Van zelt spreekt dat er later gelegenheid zal zgn om in bijzonderheden op de bepalingen temg te komen B BUITENLAND Buitenlandscli Uverzlcht De Nieuwjaanireceptie vsn Mac Mahon op het Elysft heeft sich door niets bijzanders gekenmerkt De Fninsche Kamers zijn Zat rdag gesloten met een Beodsohafi van den Ftetident der Kepnbliek die echter verder niett behelsde De aieuwe gewone zittiiiic v iugt en 9n Jezer aan 0 er de oploMiog der be rooiiiixslcire tie wordt natuurlijk veel nagepraat Over s gclietl i raea van oordeel dat de to taud door lie Boheuriug der republikeiutohe meenlerheid er niet up vooruitgegaau it de schenriug i wel niet blijveud oaar men hoopt maar de aanhang dien Odii betta behoudt is i66 groot dat de positie van Jules Simou veel xwakker ïs geworden De Minister vau Buinenlandsche Zaken heeft in de Cortes medegedeeld d t an de vrijbejd der gemeenteverkicziugeu geen afbreuk zal worden gedaan Ib een land dat bekend ia om de onvrijheid deë verkiezingen heeft zulk een venekering veel van ironie De afkondiging van deu Keizerlijken tittl der Koninni gin van Engelaud beeft te Delhi met groote statie plaat gehad De Ouderkoniag verklaarde in zjjne redevoering 1 dat de Keizerin de loyauteit en de trouw begeerde va is de vorsten en volkereu van Hindostao en de tegait woordigbeid der vonten beschouwde als ee fbtwiimv van verkuoohtheid De Keizerlijke Begeerii rkeaSi K bet recht der inboorlingen op een ruim aa ueel in het beheer des lands Lord Lyttou loooheod e mogelijkkeid van ecu vijsndigen inval ia Ii In eene dépêche aau de te DelbVböeengekomeaea geeft de Koningin aan de vorsten eo volkm rmtn Uindostau de verzekering van ha e belangstelling a genegenheid Zg huldigt de beoinseleu van recht eii gelijkheid en verklaart dat h eenig oogmerk v i hare Regeering bet gètA van ndie is De berichten uit Konstantiuopel zijn van enistigea aard de mogelijkheid bestaat dat het doel der conferentie niet bereikt wordt door de halstarrige weigering van de Porte om aau de eisoben der mogendheden toe te geyea Heden moet het beslissend aatwooid vgi Turkyc ter coufercutie inkomen Wy deelen het voor naamste mede uit de talrqke telegrammen In de zittingen der oonferentie werden tot dusverre de voontellen der Mogendheden door Chaudordy in naam van Uen toegelicht en verdedigd De overeenstemming is volkomen tusschen de Mogendheden De gevolmachtigden elk afzonderlijk mededeeliiig ontvangen hebbende van de tegen voorstellen der Porte kwamen bg IgnstieS bijeen en besloten eenstemmig hun programma ter oonferentie te bandhsveu In l de ri rde zitting der conferentie welke deu la plaats had gaf Salisbury de opüiie der gevolmachtigden omtrent de Turksohe voorstellen te kennen Gedurende de daarop volgende discussie somden de Turk sohe gedelegeerden de punten op waaromtrent ij meeün den niet in onderhandeling te kunnen treden n wdhoofdzakelijk omtrent de organisatie eener looale gendarmerie met toevoeging van vreemde elementen omtrent de aan eene internationale oontrole conimissie te geven bevoegdheden en omtrent eene vergrooting van Serrië s grondgebied Toen de gevolmaöhtigden vroegen of deze verklaring als een ateolute weigering moest worden opgevat antwoordden de Turksohe vertegenwoordigers dat zg daaromtrent nog andere instnMn ties van de Porte moesten vragen De volgende bü i eenkomst is op Donderdag vastgesteld alsdan zal eeaS definitief antwoord worden gegeven Nog blgkt uit de latere berichten dat Lord Salisbury Midhatpacha duohtig de waarheid gezegd beeft dtt deze al de gevolmaöhtigden aohtereenvolgens heeft ba zocht dat er daarna ministerraad is gebonden dat Turkije zijne wapening krachtig voortzet terwgl memv tevens verzekert dat de uitzichten op overeenstemming niet gunstig zgn en de gevolmachtigden voornemen zijn Koiistantinopel te verlaten indien heden Turkije niet aan hun eischen toegeeft Nog altgd bl ft het echter mogelgk dat de Porte ten slotte aan den rereenigden drang der mogendheden toegeeft Het Journal ie SI Peter mrj wijst naar sa l leiding der verleilging van den wapenstilstand op bM belangrijke versohd tusschen den t enwoordigen toestand en dien in October jl Toen gebood de wapenstilstand staking van deu strijd zouder eeiugu waarborg voor den vrede op t leveren nu echter heeft Sarapa door de conferentie omtrent de waar borgen en de toe te passen hervormingen nitsptaik gedaan Daarom zou de vrede indien hij thans g sloten werd ernstig en eervol zijn Echter js t gltj makkelijker voonfsarden voor te schrijven dan tw