Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1877

itvoer te leggen en daar de hert ormingen slechts in btginael geformuleerd i jn bjo blyft er nog veel te d u eer ij in toepnssiiiggebracht kunnen worden Daartoe zouden twee maanden nauwelijks voldoende zyii de vrede e ter cooals Buslaud dien wenaoht lou uit den verlegden wapenstilstand kunnen voortkomen indien de mogendheden slechts voortgaan eendrachtig te gu Grootvorst Nioolaaa bevindt ioh op weg van beterschap Sedert 28 Dec is geen bulletin meer uitgegeven Gelgk men weet was er reeds sprake van om een anderen opperbevelhebber van het Zuiderleger te benoemen en waa generaal Kauffm in als oodauig geuoemd BINNENLAND GOUDA 4 Januari 1877 De ie Ittitenant kwartierm eester F G £ Fransen is van het 4e reg iuf te Gouda naar het 5 e reg iuf te s Hertogeuboach overgeplaatst Bq kon besluit is met ingang van den In Januari 1877 bg den rgkstelegraaf benoemd tot telegrafist der Ie klasse G deMooy than telegrafist der2e klasse Naar aanleiding van de voorstelling van de Vereeniging iel NederlandKh Tooneel ig t ons veroor loofd de aaudaoht oucer ontwikkelde stadgenooten te veatigen op het nediblajjdsch tooneeltïbbond dat ook hier eene afdeeling bezit Het ia meermalen gebleken dat er in Gouda beiaogatelling bestaat in de tooneelspeelkunst en goede to aeeivooratelliugen kuuurn meestal rekenen up algemeeoe medewerking daarom meenen wij uiet te vei geefs een beroep te zullen doen bg onze lezers wanneer vg hun trachten op te wekken het Tooneelverbond te stennen De voornaamate sten n dien men t kan verleenenis natanrlgk in de eerste plaats toe te treden tothet lidmaatschap waardoor men een zeer nuttigeveieeniging die reeds de laatste zeer heilzame verbeMringeu op tooneelgebied in ons land heeft bewerkstelligd helpt en tevens medewerkt om de tooneelachoot in stand te houden I het dus reeds om die reden zeer aan te raden voor ieder die beiaugstett in t tooneel lid van de veneniging te worden en moet die reden dan ook de hoofdreden geacht worden men heeft voor zijn contributie nog meer dan t bewustzüu een goede zaak gesteund te hebben De leden hebben toch voor de tooneelvaorstellingen o a voor die van Maandag 15 Januari a at met éëue dame vrijen toegang voorts krijgen zij tweemaal per maand een allevering van het orgaan van t verbond Het Nederlandsoh Tooneel en bovendien nog volgens besluit der laatste aideeliagsvergadering verscheidene andere werken die op het tooneel betrekking hebben Het feit dat er onder de beschaafde standen nog zoovelen zgn die niet toetraden tot dit verband moet gelooven wij Toomaraclijk hieraan toegeschreven worden dat nog niet allen het doel van t verbond goed kennen en nog niet weten wat zij voor hun iidraantschap bekomen Het laatste hierboven medegedeeld hebbende willen wg ten slotte als t doel der vereeuiging doen kennen Ferhettring van Jut tooneel kier te lande Dit is voorzeker eeta doel dat nog niet geheel bereikt is hoewel t reeds veel beter is gewerden op dit gebied om het te doen bereiken moeten allen die begrijpen de groote waarde van een goed tooneel voor een volk de banden ineen slaan zich verenigen en moet ieder die t tooneel lief heeft lid van t verbond worden Zg die als lid wenschen toe te treden behoeven zich slechts op te geven aan een der leden van t bestuur der afdeeling dat bestaat nit de heeren H W G Koning Pree D Lnlins van Goor Penn en Mr W J Portugn Droo eever Jr Secretaris Door bestnurderen der Amsterdamsche Gymnaatiekvereniigiiig is een adres ingediend aan de Tweede Kamer der Staten Generaal met verzoek om nu de wet op het later onderwgs bg haar in behandeling zal komen deze zoodanig te wijzigen dat daarin de gymnastiek aU verplidit leervak worde opgenomen Het verroer langs den Nederlandschen Bhqn spoorweg heeft gedurende de maand December 1876 opgebracht aan reizigers ƒ 146 060 aan goederen ƒ 50 189 aan direot verkeer van reizigers en goederen ƒ 190 946 te zwnen ƒ 887 195 Sedert 1 Mei 1876 was de opbrengst van reizi pa en goederen ƒ 3 536 462 Waar Oonda ook over te klagen heeft zeker niet over gebrek aan voordrachten of zoogenaamde lezingen Verschillende vereenigiugen begreren zich om het Goudsehe pnbliek veel te doen hooren op verschillend gebied en in de laatste jaren zgn een aantal mannen Tsa de meeat guostige rqpatatie kier opgetreden om ons de vruchten hunner iludie de resultaten van hun onderzoek de voortbrengselfn vau hun geest racde te deelcn Het jaar 77 nog geen vier dagen oud bracht ons reeds een tweetal voordrachten een van den heer B ter Haar Bz uit Ngmegen op t Nederlandsoh roteatantenbond en een van den heer A M Kollewgn uit Amersfoort op een vergaderKig van Volksouderwij De voordracht vnii den heer ter Haar werd gehouden op een zoogenaamde gewone vergadering was alleen voor leden toegankelijk en valt dus buiten die categorie van welke wij gewoon zijn een verslag in ons blad te geren terwgl over die van den heer Kollewgn hier een enkel woord volgt Maar voora moeten wij ous leedwezen uitdrukken dat beiden niet genoeg belangstelliug oudervoudeu Zuowel Dinsdag ula Woensdag waren er vetl te veel piitonru thuii gebleven Het is waar op de vergadering Kn gisteren w is de zaal niet direct leeg er waren wel wat mensohen maar in aanuiirking nemende 1 het groot getal leden der afdeeling Gouda en Omstreken V dat ieder lid nog twee andere personen gratis kon introduoeeren 3 dat ieder tegen een geriugeu toegangsprijs de vergadering kon bgwonrii moet het gezegd de belangstelling wus niet giuot eu in den tegenwoordigen tgd nu aller blikken juist gericht zgn op het onderwijs luidden wg verwacht dut een vergadering vau yolitandemiji die phiats had onder zulke gunstige bepalingen voor het publiek zooveel belaugstclliug zou hebben ondervonden dat de zaal te klein zou geweest zijn Dit was tot onze teleurstelling niet het geval De voordracht vau den heer KoUewgu waa in twee declen gesplitst Vuurde pauze luverde spr een tc ieli der empiriacke tinlkunde terwijl hij zich daarna luuer op practisoii gefcied bewoog en veel nuttige wenken ten beste gaf Keu enkel woord wijdde spr ook aan t laatste wetsontwerp van den heer Heemskerk dat op drie punten spr s sympathie niet had ten opzichte van het schooltoezicht ten opzichte der zelatandigheid van den onderwijzer betreffende de op school te gebruiken boekeu en aangaande de bepaling dat nllccu d iur een openbare school in een geineeuie behoeft opgericht waar daaraan behoefte is wat natuurlijk ten bate komt van c bgzouder onderwijs Ha de voordracht had een korte discussie plaats tusscheii den spr en eenige der tegeuwoordigen terwijl de ïoorzitler de heer Mr J Portoijn Droogicever voor de vergadering te sluiten nog eene mededeeling deed Vooreerst herinnerde hg d t t punt door de fdeel Gouda naar aanleiding ven en voordracht van den heer Ijiillemau op de algerteene vergadering van Volksonderwgs ter sprake gebracht nl de iewurKiolen in onderzoek was en vervolgens werd vermeld dat binueukort wellicht nog deze maand het nieuwe wetsoutwerp van den heer Heemskerk in een vergaderiug der afdeeling ter sprake zou komen De bevolking der gemeente Waddiniveen bedroeg op 31 Dec 1876 3984 zielen Het getal der in dat jaai Jgeborenen was 173 dat der overledenen 1B9 Gehund zijn 34 paren In de gemeente hebben zich gevestigd 297 personen terwgl 292 naar elders zgn vertrokken Onder de geborenen zijn 3 onwettigen begrepen Door de Nieuwjaars oominissie te Waddiniveen is ingezameld ongeveer ƒ i460 voor welk bedrag aan 180 huisgezinnen eetwaren zijn verstrekt bovendien hebben de beboeftigsten nagenoeg allen weduwen en ouden van dagen nog turf ontvangen De onteigening vna de perceelen voor den spoorweg Leiden Woerden is thans geheel afgeloopen In Januari zal naar men verneemt reeds de aanbesteding vun de aardebaun bruggen eAZ aats hebben De richting van den spoorweg uabg de Wierinkerschans is onveranderd gebleven daar de bezwaren omtrent vermeend buskruidgevuar bij onderzoek gebleken zijn ongegrond te wezen Men meldt nit Alfen aan de leedKke Ct Zaterdag II werd op de terugreis van Amsterdam naar Leiden door de stoomboot Foliarding de brug over het kanaal bg Qonwiluis full speed aangevaren dewglniemand uitgezonderd de stuurman zich boven bevond ten einde te stoppen De brug is zoodanig gehavend dat de passage voor voetgangers zoowel als voor fgtuigen gestremd is en slechts de eersten per schuit overgevoerd warden De schade wordt begroot op pi m ƒ 500 Dinsdagmorgen werd in een sloot te Alfen het Igk gevonden van de vrouw van den schoenmaker W Zg was Maandagavond niet te huis gekomen en werd met ongemstheid verwacht De ongelukkige leed veel aan zwaarmoedigheid en zal zich in een vlaag van melancholie om het leven gebracht hebben Een 60 JHrige polderwerker te Feljenoord welke Maandag den gefaeeleu dajf uitgeweest was en zwaar beaphonken geraakt zgnde door een paar andere insgelijks beschonkene polderwerkers op den dgk in het gras was gelegd opdat hij zijn roes zou uitslapen werd een paar uren daarna toen men hem wekken wilde dood gevonden De heer G P Wilmer bisschop van Haarlem is Maandag avond bij de ontvangst der geestd ken die hem hunne nieuwjaarsgroeten kwamen aanbieden plotseling overleden Beeds gemimen tgd was bekend dat de bisschop leed aan een hartkwaal die nn vermoedelgk de naaste oonok van liju dood is geweest Bij de politie te Amsterdam zgn in 1876 opgemaakt 2414 processen verbaal ten dienste der Justitie 4096Jprociss nverbaal ter zake van politie overtredingen In bewaring werden gebracht 8830 personen waaronder 4825 wegens dronkenschap Uit deze stad werden 116 vreemdelingen over de grenzen van het Bgk gebracht Te Leiden heeft door den storm van 11 Maandag een niet dikwerf voorkomend geval plaats gehad £ sn pakhuis aldaar zou in publieke veiling in het laatst dezer week verkocht worden doch door den storm is dat pakhuis ingestort Zeer wgselgk was dun ook uiet op het biljet vermeld dat het een hecht stirk en wel doortimmerd parkhuis was Onze landgcnuote mevr Storm van der Chgs die sedert eenigen tgd wéinig v in zloli deed hiiureu bevindt zich na et n zeer interes int reis th ins te Warschau waar zij op buiteu tewone wijze wordt gevierd en gezocht De hooge adel van het Innd doet haar tallooze beleefdheden aan de Poolsche dagbladen spreken veel uver haar een dflmes blud wgdde boor erkentelijke artikelen terwgl graaf Zausnoyski tot een der oudste geslachten vau Polen behooreude haar driiigeud beeft verzacht teii voordracht over de txlangen der vrouw ie huuden In j unchen heeft mevr Storm die dinir onder ds kunstenaarswereld heeft verkeerd en talrijke ateliers berooht het voorrcofit gehad de toelating van dames te bewerken op de leeken acaderoie luet vr je ateliers eu modellen Volgens de jongste ui Zuid Afrika oiitv iiigen berichten meldt het HU heeft de hoofureolitcr vau den OranjeVrgstaat de heer Biitz uitdrnkkelgk de hem gedane uituoodigingeu afgewezen om zich verkiesbaar te stellen als president der Zuid Afrikaanschs republiek De herkiezing van den heer Burgers schijnt zeker te zgn niettegenstaande er een gerucht verspreid js dat de drukpers te Potoliefstroom het plan zal opperen om hem door een meerderheid van den volksraad te doen verzoeken te bedanken en het bestuur aan een driemanschap op te dragen Afgescheiden van het feit dnt daardoor het bestuur slechts verzwakt zou worden zal het plan loch niet in ernstige aanmerking kunnen komen daar de uitvoering er van in Igureobten strgd lou zgn met da constitutie Onlangs stond voor het Kantongerecht te Derenter terecht een persoon uit een naburige gemeente ter zake eener j iohtovertrediug De beklaagde bracht twee getuigen a décharge mede en werd van het ham ten laste gelegde vrggesproken Het O M kwam in hooger beroep eu het bleek nu uit de in deze zaak gehouden instructie dat de getuigen décharge een valsche verklaring voor het Kantongerecht hadden afgelegd zoodat de zaak naar den procureurgeneraal van het Hof te Arnhem verwesen werd De Wethouder te Boermond mr J Jansen heeft een klacht ingediend tegen het Baadslid mr K Cornells officier van justitie die hem in Openbare Boadszitting den lln dezer het woord schoft toegevoegde Te Fargs zgn twee Florentgnsche politie agoiten gekomen om een paar dieren die een juwelier te Florence voor 400 000 fr opgelicht hebben op te sporen Voor een paar maanden namelgk waren te dier phiatse twee naar bet niterlgk voorkomen te oordeelen voorname vreemdelingen afgestapt Z j heetten vader en dochter te zgn Zij hadden hunnen intrek genomen in een hotel van den eeraten rong en de vader had onder zijn bagage een cilinder schrijfburesu mede gebracht Dit meubelstuk werd zoodanig in do slaapkamer ran den vader geplaatst dat het eene deur in die kamer maskeerde terwjjl achter die deur in eene andere kamer eene secretaire nedergezet werd Mylord en zgne dochter vaat het sdienen SngelMhen te zgn leefden op groeten voet Elke week vroeg Mylord den hotelhonder VK de rekening en betaalde die prompt Eenige dagen na zgne komst te Florence had hg den roomaamsten jawelier bezocht eo een en ander bg hem gekocht dat hg uit eene met banknoten rjjk voorziene beun had betaald Dergelgke bezoeken werden meer door Jh m afgelegd en de jawelier kreeg daardoor ver troniren in den Treemdeling Na verloop van eene moaad toen er reeds eenige meerdere bekendheid Msisben hen wss ontstaan zeide de Engelsohman tot 4eii juwelier dat zijne dochter ging trouwen en jat hij te Parijs eene parure van diamanten zou nuin koopen De juwelier den vogel liefst niet naar fargs willende zien wegvli en antwoordde dat hg toevalligerwijs in het bezit was gekomen van eene wonderschoone parure die besteld was voor princes Msrgareiha en waarmede zelfs de dochter vau een Gresns kon pronken 400 000 fr was de prijs Urbrd bekttk de parare steen voor steen vond ze naar zijn zin en kocht ze voor den gevraagden prijs De jawelier was in de wolken Hij wilde de parure dadelijk naar het hotel brengen De Eugelschman utwoordde met de openhartigheid vau een voornaam heer die zich zgner waarde bewust is dat hg geen 400 000 fr in zgu hotel biul dat hij die uit Londen ion laten komen doch dat daarmede acht dagen heepgingen De jawelier had geen bezwaar Op den bepaalden dag en uur verscheen de juwelier in het hotel ast de parure De Kugelschinnu zat voor de geopende bureau een brief te sehrgveu Mylord nam het Wi zette het in een der vakken vau de nog altoos openstaande bureau eu leide dat tgn doohlsr vsn denleoop niets mugt weten aaugesien de parure Ie üner tgd eene verrassing moest zgn Hg uuoi dss p een handvol bankbilletlen om den juwelier te betalen maar op bet ougcnblik dot de billetten den juwelier voorgesteld zouden worden werd de d m au de zoal plotseling geopend en kwam de dmtsr liinuentreden De vader vreeteu e dat tg iJétni zou zien loot haastig de bureau Was dat niet zoo natnuriijk mogelijk Wat was de dochter nu komen doen Den vader zeggen dat zijn kleermaker hem in hare kamer wachtte De Kiigelschümn had geen haast om den kleermaker te iprekrn fa wilde eerst de rekening met den jMTMler vcrrfeneR Maar bg kon de doohter een v Cineteld kind niet oil de kamer krggen Hij ging dus naar de andere kaïner en liet zgue dochter bg den jui elier Deie had met den miokteii argwaan Had hg het étui niet zien wegbergen stond de bureau daar tist vaar IMB Uad h gsea sla iel buikhiUettep gezien In afwachting der terugkomst vau Mylord onderhield hij zich heel aardig met de dochter Na verloop van eenigen igd ging deze weg om den vader te roepen De juwelier nu aau zieh zelren overgelaten was opgetogen orer de aohoouheid der bruid Maar toch wreef bg nu en dan als hij san het mooie zaakje dacht dat hg gedaan had zich de handen Bindelijk t was na zeer lang wachten wtfd hg wat onicedaldig en meende hg wel te mogen sehellen De bediende kwam en deze vertelde hem dat Mylord en zjne dochter vertrokken waren Thans kreeg hij argwaan hg werd ongerust eu deed het shit van de achry f bureau springen Het étui was er niet te vinden Het was aau den anderen kont door middel van eene opening iu deu rug die door d deur heen waarin insgelgki eene opening was gemaakt gemeenschap had met de secretaire io de nevenkamer er uit genomen Pnnch heeft over Oud en Nieuw een prent rol po zy The Old Year Legacy 1878 it een gebogen grgsoard geleund op z D staf Zgn handgebaar drukt smart en zorg uit Bb in z n plaats is een bevallig knaapje getreden 1877 Ëen stralenkrans omspant zgn hoofd In de Bsae hand bracht hij een palmtak meé Vrede Doch ia de andere rust bet gevest van een ontzaggelijk zwaard Ooriog het legaat dat de grgzaanl den knaap vermaakte Het wapen schgnt den kleinen man veel te zwaar om te tillen Doch een nieuw jaar groeit snel snel zullen de krachten van het Uad toenemen Zal 1877 eerlang zwaaien met zwaard of wuiven met den palmtak F L O A L I A Fenotf Genoeg echter tea bewqte dat werkelijk z j wier welzijn men hierbij nitslnitend op het oog heeft dit toonen te begrijpen of althans in die pogingen iels lien dat met hun wenschen strookt Ik haalde dit voorbeeld aan wgl het naar het mg voorkomt het meeste bewgst immers de feestelijkheden te Leiden bg gelegenheid der tentoonstelling ngersn zijn niet van dien aard dat daaraan die kimmende belangstelling d n slechts schgnbare helangste ling kan warden toegeschreven Anden is hA te Amsterdam D meldden zich in 1873 25 personen aan welk getal in dit vooijaar meer dan het zevenvoudige n 1 4601 bedroeg Dat dos ook iitii de wezeniQke belangstelling klimt en men veel meer dan vroeger in het opkweeken van planten een echt huiselgke uilspanning zoekt is buiten twijfel waar maar daarvoor kan toch dit sterk toenemende getal aanvragen niet tot een betrouwbaren maatstaf dienen daar de kinderfeesten die niet minder feesten voor de ouders zgn een te groote oantrekkelgkbeid bleken te hebben dan dat ie bg velen niet als hoofd zaak zouden gelden De Floralia Vereenigingen iu de andere steden zgn alle met uitzondering van die te Zwolle nog te jong dan dat daaruit veel is op te maken toch bewgst de aanvankelgk zeer goede uitslag reeds genoeg Omtrent Zwolle weet ik alleen dat ook daar tegeuwoordig een oommissie tot dat doel werkzaam is en wel mede met zeer goed gevolg Ik leide daareven dat men daarmede de be angen ja het welzgu van deu handwerksstand neuscht te bevorderen £ r zijn er en er waren er vroeger nog veeL eer die dit hoerende of lezende glimlachen eniKuuensmonds mompelen zoo niet oveiluid zeggen utopie Jaagt men hier wtrkelnk een hersenschim een onbereikbaar ideaal na of ligt het doel dat men beoogt binnen het bereik Vltl heeft in dit opziciit niet ontbroken n het ontbreekt nog niet aan zeer overdreven voontellingen er was hier rnimachoots gelegenheid voor fraai klinkende lieweriiigen en van die irebgeubeid is natuurlijk gretig gebruik gemaakt Buvendien evenals bg de beoordeeliug van elke openbare aangelegeubeid had en heeft men hier optimisten maar de peaeimisten ontbreken evenmin Beiden kunnen volkomen ter goeder troaw ign en ik ben zelfs zeer geneigd te gelooren dat dit het geval is maar juist Aiitota moet men te neer tegen hen op zijn hoede wezen Alle overdrijving schaadt zelfs de beste zaak want niet allecu lokt ze tegenspraak uit die niet iedereen hoezeer van bet goede overtuigd iu staat is Ie ontzenuwen maar te veroorzaakt gewoonlijk teleurstelling bg hen die lichtgeloovig genoeg waren zirike sterk gekleurde voontelliugen voor tcbe munt aau te nemen ja ie iiiiaacbien nug in t sterke licht hunner verbeelding zagen deze teteursteUing wekt wantronwen en is raak oorzaak dat men hctwerkelgk goede nuttige ja heilzame orsr t hoofd iet Men heeft gezegd door deh lust tol het kweeken van pbinten b het volk aan te wakkeren bezorgt men den werkman thuis een aangenatfie verpozing vau zgn dagelijksoh werk u en bevordert alzoo de hniseiykheid daar hy een aangename bezigheid thuis vyidende minder in verveling aanleiding zsl vinden die elders t zoeken nit den aard der laak tal b spoedig gaan begrgpcn dat zulk genoegen veel meer waard ia dsn l geen de kroeg hem oplevert hg zal spaarzamer worden en de zgnen sullen daar wèl bg varen Bovendien wekt het opkweeken van planten het volgen van hare ontwikkeling het bewonderen karer bloemen onrermgdelgk ket geroel voor het aoboone een der eerste vereisehteu voor ware beschaving die zich weldra l g zgn kinderen sterker zal gaan ontwikkelen en waarvan ineu bg het lager onderwgs de heilzame gevolgen ui bespeuren De planten moeten op haar tyd verzorgd worden en dat wel onopkondelgk anden sterven ze of gaan ze aan t kwgnen en kan men er dus geen eer mee inleggen geen prgs voor krggen de zucht tot orde wordt derhalve daardoor gewekt en gevued en dit niet alleen ten bate van den persoon msar tot het geluk van het geheele gezin en per slot van rekening tol heil van bet geheele rolk Of ik nierop iets af te dingen heb Wel neen roistrekt niet niet het minste ik zoo er zelfs nog wel iets bg willen voegen ik loa er nsmelgk het werkwoord kuuueu in den derden persoon tnsscheo willen ploatseu Ik zou willen zeggen de lust tot het kweeken van bloemen kan huiselgkheid bevorderen km t geval voor het schoone opwekken kan het gemoed veredelen en voor liefelgker edeler gewaarwordingen toegankelgk maken kan zucht tot orde kweeken kan olzoo ket geluk bevorderen van het geheele gezin kan op den langen eg bevorderlgk zijn voor het vbiksheil Kn dan sou ik er zelfs wel nog zeer stellig op laten volgen ze dit alles uitwerken bij desrn en genen Die echter al deze goede uitwerkselen als regel sou rillen stellen bedriegt zich zelv en tracht het anderen te doen met woorden waaraan hg bg goed uadeukru onmogslqk anden dan een beperkte toepassing kan toekennen Tooh ben ik het volkomen eens met hen die meenen dat langs dezes weg aan het volk ren groote weldaad bewezen wordt veel grooler dan het lelf rermoedt of begrgpt Dat al die goede gevolgen niet bg allen sollen bereikt worden Is stellig waar ja men ziet soms het tegenovergestelde zoo sterk uitkomen dat men z n eigen gewaarwordingen noode vertrouwt daar het tegen alle theorie Indruist Ik ken o a hier een geweien fabriekwerker die reeds sedert jaren een schier overdreven liefde voor bloemen koesterde een aantal planten in en vóér sgn schamele woning tot een verwonderlijke volkomenheid van ontwikkeling bracht die ze verzorgde en koesterde met grenselooze nauwgesetheid en die toch aan den drank venlaafd in alle opziohten het tegendeel van sen ordelgk huisvader was Ërenieer is het echter waar dat er tqn bjj wie daardoor huiselgkheid wordt berorderd dat er Hn wier fchoonheidegrvoel daardoor wordt opgeWektj dat er zijn wier gemoed daardoor langzamerhand roor edeler gewaarwordingen voor liefelijker iodrokkea ontvankelijk wordt dat er zgn bg wie daarduor de zucht tot orde ontwaakt En als men dil doel na ieder jaar in elke sud maar slechts ten deele en b j enkelen bereikt eu dit ia stellig en seker het geval al is het maar bij één van d derd soo niet b den man dan bg de rairHH B een of meer ran de kinderen dan is er rmds in van beteekenis dan wordt er op den duur veel gewonnen Men moet eeu paar keeren aan al de ouderdeelen vsn bet bestureu van znfi een tentoonstelling en wat er mede iu lerband staat een werkzaam en belangstellend deel hebben genomen om hiervan ten volla overtuigd te zijn maar ook hg die een tentoonstelling van planten door den handwerkenstand gekweekt bezoekt kan mits hg wat opmerkcoam en soms wd het opmerkz uimste bg t geen niet het fraaiste is toeziet die üï rtuiging gemakkelijk verkrggcn De uitwerking hiervan moet heilsaam sgn si sol ze zich inisuchiin slechts langzaam en in het begin bij enkelen openbaren lei verleden jaar ren hooggeplaatst zeer ontwikkeld man tot m j eu hij nam mijde woorden als uit den mond Waren derhalve de optimistische voontelliDgen van sommigen overdreven ongemotiveerd was de zienswijse van enkelen die meenden dat deie pogingen bekooren tot die uitingen eener sentimenteele philan thropie wsarmede men den minderen man bederft Ik wil er wel een rgksdaalder voor geven lei in het eente jaar een ander leer ontwikkeld man maar de zaak ia dwaasheid En hij tei dit met een glimlaohje dat te kennen gaf nii heb het gelegd £ eu iKwgs te meer voor de waarheid hoe men zeer ontwikkeld kan weien in het ééne onontwikkeld daarentegen in een ander opzicht wat trouwens geen wonder is Een groot bezwaar voor die Floralia Commissiën levert het zuiver inateriëele gedeelte der zaak Voor de aflevering der plau es de inrichting der tentoonstelling de prgzen enz is geld zelfs nog al veel geld uoodig eu in sommige gevallen getroosten da oommissarissen zich behal e de vaak niet onaanzienlijke opoffering vadMijd ook nog anden offers over het aljgemeea echter wordt de beschaafde en bemiddelde stand wel bereid gevonden haar in hare goede bedoelingen te steunen Nu men langzamerhand meer en meer bekend geraakt nu men de aanvankelijk verkregen uitkomstsu ziet en zelf beter kan beoordaehu wat van dit alles de eindresultaten knunen eq stelli en zeker bij sommigen en dit in klimmende mate zullen zijn nn toont men tieh ook meer en meerbenid pogingen te steunen die men vroeger niet loo goed kende of waarvan men de heilsame strekking niet of althana niet voldoende begretp om ze goed te kunnen broor deelen ze naar hare juiste waarde te kunnen schatten H WlTW Laatste Berichten Weenen S Januari Het Tagilait verneemt dat de tegenvoorstellen van Turkije het volgende zonden behelzen De Parte stemt toe roor Bulgarije een Christen tot Gonverueur aan te stellen msar weigert de verplichting op zich te neineu Bosnië eu de Kerxegowina altgd eu uitsluiteud door Christen gouveroeun te doem regceren 7 ij verwerpt elke militaire bszettiag van welke protiiuneuik zg verklaart dat de ontwapening der MahuuK ddUen uverbodtg is omdat de christenen in t vervolg wapenen zullen dragen de Porie is bereid de Driua aau te nemen als de grensscheiding van Weenen 3 Januari Ds PUitacki Corretp dent ontvangt uit Konstantinopel de volgende depêche gedateerd i Januari des aVonds Bij de groote spanning is de eeusgeziudheid in den boezem van den Turksohen Ministerraad minder volkomen tengtvolga wsarrsn Midhat Pacha met zijn ontslag dreigt De mogelijkheid van een ministerieële crisis in Turkse is niet buitengesloten Konstantinopel 3 Januari De gevolmachtigden schgnen de hoop niet te hebben opgegeven dat een breuk zal worden vermeden De Groot vizier btiaoht gisterrn bezoeken aau de gelanten van Duitaeli land en Italië lijn taid was meer eonciliant Men gelooft dat de Porie morgen de ceuferentie geen formeels weigering zal geven M A K K T B B H I C H T B Oonda 87 December 7 Bij kleine omzet was de stemming flai vr Poldertarwe puike ƒ ll SO i ƒ 12 Mindan ƒ 10 75 a ƒ ll B Bagge puike ƒ 7 7B l f i i Mindereƒ7 26è 7 S0 Voer ƒ 7S i ƒ 7 Q rit l if