Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1877

IJ 1 WB Zondag 7 Janinri N 1929 GOUDSCHE COURANT NieoïTs en Adverlenlielilad voor Üouda en Omstreken K J KLIJWEG Or O TT ID Jl Is niet pr Jaimarl verplaatst van h onnenwater naarde GOUWE Ca 44 Oostzijde l huis voorbij de Lutlif rsche Kerfc i W Itm I a ii a i i iHa nta i 16 600 FR Oroote GOUDEN Medailfe aai T Laroche MEDAIUE OP DS TeNTOOHSTEt IXa VAN PABUS 1875 M k Tinisg nu dl ktiifmt It aUrnu stelsel waarbij het houden van kroegen bü concessie aan een auuitachappij werd vergund Chamberlain kwam vooral heftig op tegeu de critiek van Lowe die zich tegen beperking van di ii Verkoop van spirituali£u had verklaard l e nuul van Birmingliam keurde met 84 van de 44 stemmen Chamberlain s plauneu goed 1 1 BDf NENLAND ELIK TBR TOLKOMEN AFTHkKSBI DER 3 KIR iOUDA 6 Januari 1S77 De tooneelvoontelling door de vereeuiging Jlet NedtrlandKA Toomel eerst bepaald op Maisndag 15 Januari a st tal naar vernemen thans plaats hebbeu op Dondtsdao 18 Januaei a st De iuteekenlgsten die heden floten zanden worden tullen dientengevolge nog eec peur dagen ter teekeuiug geopend bigren in de verschillende sociëteiten Meldden wg reeds vroeger dat Mevrouw Kleine de hoofdrol zal vervullen wg vtrueiueu nog nader dat tot de voorstelliog o a ook lol medewerken de heer Veltman een acieur wieua verdienstelgk spel hier vroeger zeer gewaardeerd werd en die in geruimen tijd in ouie gemeente niet ptrad Buiten inteekening wunU d toegaogspqii verhoogd Het stedeiiijk Mueum weid in het afgeloopen jaar ddor 1170 penooea bezocht waarvan 861 tegen den gewonen toegangsprijs van ih et en 309 op de enkele hiertoe opengestelde dagen van den verminderden entree i 10 ct gebruik maakten Wel spreken die cijfen van vermcertierde belangstelling bij het publiek in deze nog jeugdige instelling rergelekm net diens 1875 taan het eelegetal bsMMkect 866 bedroeg waarvan 762 a 2S en lUllOcenta fOLAI atriNA aangenJtm Elihster bijionderB berei4ings A de werkzame besf inat soorten geel Zijne voortreflelijkhi preparaten ii n de Hol en alsmede door eert OCIhE is een zeet twelk uithoofde der Iran LAROCHX deelen der 3 beste en grijs bevat d boven alle andere italen degelijk be etwintigjarig suÈces tegen Verzwakking of moedeloosheid maagkwalen Kritische leeftijd en tegen t e bekende koortsen der vochtige landen PARIJS 32 rue Drouot en in Apoththen DS VERGADEBINO vak den GEMKENTEEAAD Dinsdag den 9 Januari 1877 des namidd ten 1 ure ten einde te behandelen Het venoek vaa enige bedienden in de Baak van leening om verhooging van Ijezoldiging Te benoemen een halponderwijxer aan de eente openbare armensehool Naar ons ter oore it gekomen zjin tot 1 Jan 1877 bjj het bestuur 224 aanvragen ingekomen om dieren in het Ned Rundveestamboek op te nemen Daarvan zgn slechts 139 koeien en 29 stieren van zuiver inlandtch ras kunnen aangenomen worden benevens 1 stier en 6 koeien van gekraiat rat te eamen 74 stuks Er tijn dus 60 stuks afgekeurd Behalve enkele nummers die verkocht lijn bestaat er een deugdelijke kern ter Ungzame en tdiere verbetering vau het inlandtch mndreeras De inschrijvers leggen rich ernstig op de rwbetering toe wetende dat verbetering van het iulandsche vee door ai ezochte keuze van iulandsche fokdieren te verkiezen ia boven de kostbare invoering en akklimatatie van vreemde rassen Daarvan getuigt naar wij vernomen hebben het kalvrrboek waarin het aantal door ingeschreven stieren besprongen ingeschreven koeien ter wereld gebrachte kalveren 85 stuks bedraagt Dat aantal tal nog toenemen landi Cl De Vereeuiging voor Volksgezondheid te Rotterdam heeft aan den gemeenteraad een adres ingediend waarin een breed gemotiveerd verzoek voorkomt om maatregelen tegen het gebruik van voor de gezondheid schadeigk vleesch Haar slotsom is de noodzakelijkheid eener verbeterde rleeschkenring zooali die in Milaan Genna en Pest pUats heeft verkregen i oor verbod van allen invoer van versoh gesUcht vleetoh verplicht slachten in het algemeen abattoir en aan teuing van wetenschappelijk gevormde keurmeesters Onder Alphen it een poging tot moord gqileegd door een man op zijne vrouw van wie hü getoheiden leefde De dader die zijn tlachtoifer verschillende verwondingen met een met aan de pols en de hand heeft toegebraohl it in verzekerde bewaring genomen De verwonde verkeert niet buiten levensgevaar Het Fad zegt over het ontwerp op het I getOnderwija o a het volgende I ik4 ƒ 7 9S k ƒ 8 Minddi 8 50 Jl H iïer zware ƒ 6 5 ÜU Liqlite ƒ 4 25 i ƒ 4 45 De Veemarkt met weinig naiivoer alle werd tot fBofnie hooge pr zcu vejjkocht vette varkeu van a SS ceiits per half kilfl varkens voor Londen van 2 a 27 oeutst varkeoi m biggen vlug rerkocht Kaaa van ƒ 28 a ƒ 31 Ooeboter ƒ 1 50 a ji 60 Weiboter ƒ 1 30 a u iO BurgerlU e Stand Qfuda i GEBOREM SI Drc illiiida oadns F J Sg Een W Bvvkea 8 Jan Miiri i lid ri D Sebatifi en O ScloutaQ VUuSïel ler 60 J Sj S e iiijoiiout 1 j 11 roU KtaDcnb r jl 34 j H d den Hi Q l eD A van Spel ler tiJudèlSemeenten i Jau 18f7 E c muvborit en A Btel li bl en A de Jong I fria ti i Jaa oadera O Groenen M j an Goii4er es W Gou erak i 1 Ir i li an ondera J Paling OVISllLEDEN I J n J van der Veijden 3 w C Kcttner 68 j 8 J OLHUWD 3 Ta i J Burgerl jk f Stand raii 28 D t t Moo Gi£BOBEI $ Cornrtj nan Oeir it ut ïi j oadera A I rpnk eD h dgk en D Jong OVERI l tf 1 Bfrk GEHUWDi A 1 Tij M Kgn 2ï j j i Gou OEBOBÉH Deo An B M I IKPa £ rg 1 Ju Fietar e ondera C Uoen dcralooti n Ir de Jo ng Taande o4dera D Gromevcld en M van Jpereu i OVERI KDilN Seene I j ONnEltTlJ IjV lD Geene B j an Al C i¥odr van J r EHlU U 29 Dm At W v nlangi van LanijC £ 7 J M van der Voord a Schnek i j n J Vonk ♦ J ij Frcdrikza en 3 Ju D I ciolwjk GKBOlLt 28 D C W 11 11 oodera H C Vervilal OViELFDLN 20 Dlc A Borijer 1 J van Bil 7 I 0 DKBTKOi WD OeJne I GËhlult 21 1 ec A den noou ei A Hoogeodooni S9 1 Dekker tl A Vi rhuilpr HdiSlreoiit J flEBoREN 28 Hljsb ru o dera J Teena en M de Joiifi OVERLEDENi 30 Dfc M vin Vliet Sm 1 P de Lange 4 m I Jan O Kno lpera 1 j 2 Ju 6 fienaebop wed ean II Hooweling 70 j ONDEimiOLWD Geene GEHUVVUi Geene Reeuwijk CEBOEEN 28 Dec Arie oudera H Metaal en C Lammera ig Mnanen oodns C Vo en 8 J de Baa OVERLU EN 80 Doe J Krak 23 d GEHUWU 2 Dee A van Ea 31 J en D Jongeneel 31 j Waddinxveen GEBOREN Apolooia oudere L Veerman en T vao Vliet Jeannette oodera C Molenaar en M van den Arend llargaretha ooders A van den Arend en A van Hreogel Salomo oodera A Brandea en A Hnagena Heudnko Johannea an Höibertje oudere H vau Ca en A van Leer EUnbetb ondera J Borg en M Uonk OVERLEDEN J van Zivieteo I m P van den Toor wed W Goor 77 i ONDERTROUWD J van der Knij en A Veerman GEHUWD J Verwoerd wed van A H van Pruiaaen ia J van der Velden wed D I euwestein VERBETERING In it Torige opguf van de Durgelgke Stiod tid MoordftcM Btond abnuevelgk 3 van Vi iüT moet iijn J de Wtldr ADVERTENTIËN Voorspoediff bevallen van een Zoon E C la LAÜ Rütbeink Leiden 3 Jon 1877 Hartelgke dankbetniging voor de talrgke bewgsen van deelnemiog b de geboorte van oneen Zoon H RIESSELMANN A E M P RIESSELMANN geb Pbhtehs Nieuwediep 4 Jm 1877 Voor de vele bewijzen van deelneming onderroudeu b j het overlyden van onzen geliefden Vader betoigen wg onzen oprechten dank J DE MINK P DB MINK A C DB MINK J 6 DK MINK Bndbnbueg GoHda 4 Januari 1877 Men vraagt te Huur tegen MEI op een goeden stand EENNETEÜBBMUISJE of een vrij Benedenhuis Briefen franco onder letter W osn het Advertentie nrean na k KOK ft Comp Bsehhandel Smtda 1 BSr Stearinekaarsenfabriek Goada te Gouda Degezamenlgke Werklieden zoowel mannelijk als vrouwelijk personeel der Stearine Kaarsenfabriek GOUDA te Gouda brengen weder bannen hartelgken dank aan HH Directeuren van weJer een vo weekloon als Nieuwjaarsgeschenk van hun te hebben ontvangen God spare nog lang onze waarde Directeuren onder wier kundige leiding wjj hopen dat de Fabriek steeds nog in bloei en welvaart toeneme en opgevoerd worde tot een hoogte die haar tot een waar sieraad van Nederland zal doen zijn Waartoe wij allen met de meeste lust en ijver bezield zullen medewerken De gezamenlijke Werklieden en Meisje Mevrouw LULIUS van GOOR KLEIWEG veriangt met 1 FEBRUARI een Fatsoenlyk M@liK niet beneden de 15 jaar Zich in persoon aan te melden van 10 12 uur s morgens Mevrouw A F van ESSEN Zeugstraat vraagt met 1 Februari a s een FLINKE mmm Met FE BEU A KI biedt mich aan eene mEEN OFWESEUEIH P G Adres met franco brieven letter Q Bureau dezer Courant O EB sz K Tinsro Gouda Oosthaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE Oooda Druk van A Brinkman DB BbHTB SThtHOUDEND nbevolen tégen AFfCATTiNO van leeftijd of V nUOEISNIS BLOIDSpSBREK of zijlle KLBVR LOO IEID BLEEKZUCHT ljte LANGZAME HERBTK1 LINO GEVOLSEN VAK HBT KRAAMBED ni eAé Fabrieksmerk gedeponeerd oenBraldepot AmiUrdam bij H H UloUi et O dbrninanditaire Vennootscha en L DR006LE£V£R FORTDUN ROTTERDAM Zuidblaak n 48 € 0MMI8 SIK VAN ToBZICHT DK HbBBEN Mr J KNOTTENBELT L VA KOETSVKLD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bij den Heer Mr J FORTtriJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 214 te Gouda Volgens een te zgnen Kantore verkri jgbaar Reglement DAl 18 jM RH11M4TIEK MEER Voor allen ilie aebruik willen raakeu van de heilzame ABdHAl BBIN rf of ANTI REUMATISCHE WATIEN is het bovenstaande eene onbetwistbare waarheid Zoo iedereen alle vooroordeel op zgde zette en maakte volgens voorschrift bij het ontstaan van pfln hoe ook genaamd of in welk ligchaamsdeel hetsg in vel vleesoh of gebeente vermits door koade of vochten veroorzaakt gebruik van de eeovondige goedkoope doch heilzame Watten vatt Abshaubbin zullen met den uitvinder moeten uitroepen Daar is geon Rhumatiek meer Wjj kunnen en wj behoeven het ook niette gelooven maar hebben de zekeitheid datdeze Watten onfeilbaar weerstand bteden aanalle Rhumatische pijnen Daar zün echter velespeculanten die ook Uhumatiek Watten leveren doch de ECHTE ABSHAÜBBIN S die ANTIRHUMATI80H zjjn en waarvan elk palrie 30 cents kost zijn te verkrggan bg den Hoofodepothouder die de biljetten waarin de Wattengewikkeld zijn tot waarborg der echtheid onderteekent A BREBTVELT Az Hoofd Depothonder Detft Die deze Watteiï Toor den prgs van 30 Centsper pakje o a verkrggbaar heeft gesteld fay T A 6 VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DBN UIL Schoonhoven J GOUDKADB Boskoop OTTO HOOGENDUK CapelU ajd IJeiel A BEÜNABT Oostpoort £ Merdam 1877 il JBUITENLAND iBultëülaiiilscli veri iclrl k rittiog der conferentie op Dourterdog it niet zoo ODininstig afgeloopen aU men vreesde Siffvet Fa tette de motieven uileea vau de weigeriugl der Forte om sommige voontMea aan te uiinen eu van I de t E nvaontcUen die zij had gednaii Ue gevol nacMijj dtB traohtten de Tnrbehe herren uielle nio te anregen over de betwiste punten iu dificomi te tredetf De volgende zitting zal Maandag pl uita hebbrn Kr li den Sden dezer op het pahi in het Elysée een iliniitrrraad gehouden waarin bealotea it de gewolie zitting der Kamen op 9 dezrr uiet met een boodwhap van den Pre ident der Rrpubliek t opwcu Zoo althans luidt een telegraphisch bericht uit Parija Htuj wil geen boodschap zoo heet hi t verder ten einde niet in de noa lzakeliJkheid t zijn de Begeeringspolitiek die door de eeue of ajidrre gebeurtenis allicht eene verandering zou kunnen ondergaan uiteen te letteu Jules Simon heeft in den Ministerraad medegedeeld dat hel voorbereidend onderzoek voor de vennderingen iu het personeel der prefecten nas niet afgeloopen ia I oeh minstens tullen negen onder prefeeten en tien prvfeoten ontslagen of verplaatst moeten worden Bij kaniukl k besluit zijn de zittingen der Spaanache Ortes get Aorst Het tydsiip van de henatting derwerkcaainheilen is uiet aangegeven = = 3Swi s 0 P rH =r i ENGELAND John Bright hield eergisteren te Rochdale waar de veijaardajc van de werkU enolub gevierd werd ten uitvoerige rede waarin hy allerlei onderwerpen van dfn dag aauroetde Het Gothenburg stelsel van heibergen dat in Zweden met succes wordt toegepast de beliistingea op grauen en suiker werden op humoristische wyze besproken Natuurlijk werd de Oostrrsehe kwestie niet vergeten Wannen gij het oog richt naar Konslantiiiapel dan zult gij vernemen dat de zaken in e n kritieken toestand verkeeren maar tevens zult gg bespeuren tot mijn groot genoegen dat de stiiatkande der regeeriug veel ineer in over ntteoiming ia met de politiek door de openbare meeuiiig aangewezen dan een paar weken geleden Gg moet wel in het oog houden dat ie staatkunde die de Uegecring in den beginne volgde werd gekonden roor die van het Engelsche volk Het as de politiek van 1886 van den Krimoorlog era staatktinde waarmede ik m niet kou veniknigen en waarvoor ik heel wat harde woorden moest vernemen omdat ik haar afkeurde De Eegeering begon met die staatkunde en bleef die voor een poot getrouw misschien veel te lang zelfs Maar ik hond mg overtnigd dat ly thans een weg heeft ingeslagen die veel meer in overeeutteraming is met de gevoelens der natie en naar ik geloo met de werkelgke belangea van Engeland dan de vroegere gedragsign ten opzichte van Turkge gevolgd Ook het ooderwgt werd door Bright niet onaanproerd gelaten Zgn rede eindigde met een verheerlijking van het onderwijs Met nadruk wees hg er op dat wanneer het volk veel voor de school deed de schooi dat luimsoboota zou vergoeden Hg twijfelde er niet aan dat bet volgend geslaobt het tegenwoordige zou overtreffen indien de ouders hun kinderen trouw naar de school zouden Het Gothenburg stelsel waarvan Bright gewaagde heeft een warm verdediger in den afgevaardigde en aUermau van Birmingham Chamberlain die zelf Zweden bezocht De kroeghouders hebben er naar dit stelsel geen belang bg om de bezoekers aan te moedigen tot het gebruik van sterken drank Vandaar dat er veel minder gedronken wordt dan in kroegen waarvan de waard natuurlgk zooveel moge B borrels wil slljteu Op denzelfden dag waarop ht te Boohdale een toespraak hield tot de werken drong Chamberlain bij den raad van Birmingham aan op het invoeren van het Gotheoburg telsel Dat toezicht op den verkoop van sterke draaken noodig was bleek uit het groot aantal gevallen van dronkenaohap Te Gothenburg waren die voor de helft renuiiiaecd na de invoering van het irOp ons heeft de leiing en herietiug der verschillende artikels den indruk gemaakt dat de Minister de woi ileplekLen van ons lager onderwgs uiet over het li fd ziel maar met zachte buitmitÜelfjes nog genezing traclii aaa te brengen in plaata van dea patient een fiiuke operatie te doen ondergaan Welke de wondeplekken van ons onderwijs zgn behoeft nauwelijks herinnerd Te weinig onderwijskrachten kweekclingenverbruik ouvoldoende traetementen onvoldoende opleiding te iwan druk op de gemeenten ziedaar de voornaamste hinderpalen voor een roiale uitvoering der graadwettige bepaling Eu wat wil de Minister doen om die hinderpaieA uit den weg te niime i Zoo weinig mogelijk Vergelijkt men de Memorie van Toelichting met het ontwerp dan heeft het d den schijn dat de Miiiister in den waan verkeert door woorden alleea reeds een goed deel van de klachten uver den onvoldoenden toestand van het lager onderwijs te kunnen wegnemen De Minister erkent dat er te weinig onderwgtend pei oueel in de school is dat er misbruik wordt gemaakt van de hulp van kweekeliogen dat de onderwgzers veel te kang worden bezoldigd dat er niet altijd genoeg gedaan is voor de opleiding van onaerwijzen dirt veel gemeenten door do kosten van het onderwijs l4 zwaar worden gedrukt maar hi deinst er terug om de spade zoo diep iu den grond te stekea als noodig tal blgken om nu ook werkelgk eens afdoende verbetering aan te brengen p Bq herhaling U aa fttooad 4m r rieektt Ml aMoend middd it on de sdiool te beschermen tegen misplaatste zuinigheid van gemeentebesturen en dat middel is een vast deel der uitgaven van het lageronder ijs ten laste van het Rijk te brengen Zoo wilde het de heer Moens zoo wilde het ook de inspeeteursvergtdering die iu het begin van 1876 bgeengeroepen werd om den Minister vau consideratie en advies te dienen Maar de Minister heeft dien raad niet wil opvol gen zijn weunntwerp handhaaft ook in dit opricht in hoofdzaak de status quo het bekende artikel 36 dat in de practijk geheel onvoldoende is gebleken is met een kleine wijriging ook weder in He nieuwe wet opgenomen Alteen dan zal een gemeente een toelage kunnen krijgen als het aan de Kegeering na nauwkeurig onderzeek gebleken is dat er ondanks de schoolgeldheffi ig tot een biUgk bedrag toch tmg een te zware druk wurdt gelegd op de belasting J schuldigen dier gemtente Hoeveel waarborg voom onder conservatieve Ministers in een dergelijke wets bepaling gelegen is heeft de ondervinding geleerdl Mr F T Ht geeft in hel Staatkundig JaarboetjcT du volgeode mededeelingen In 1878 is in one prorincie aan 9 examinatoren ƒ SS7 1S betaald om niemand te examineeren Ï3ke leeriing die met goed gevolg de hoogere burgersehool in de laatste S jaren X veriiet koet gemiddeld aan den Staat ƒ 126 87 en elk examinator genoot gemiddeld om dat resultaat te verkrijgen ƒ 211 69 Noord Brabant en ZnidHo land staan in dit opzicht iu aonderlinge verhouding In eerstgenoemde provincie kost ieder toegelaten candidaat ƒ 426 70 in Zuid Holland 81 68 En toch genoot in Noord Brabant ieder examinator gemiddeld ƒ 98 25 in Zinrt Holland ƒ 326 64 Het aantal toe gelaten candidaten was dut in Zuid Holland veel groo ter In deze provincie bedraagt hot oijffer gemidddd per jaar 46 j tegenover 2 in ffene In het geheele Rgk was over ï jaren berekend voor elk paar oan didaten èèn examinator noodig die ƒ 211 69 genoot Het verleenen der akte vaa bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs kostte den Staat in 1875 iett meer dan ƒ 2 terwijl ieder die in dit jaar zondeir eenige bevoegdheid te hebben verkregen na welge i sloagd examen de hoogere burgerschool verliet eenc uitgave vordert van ƒ 11 Voor eenige dagen ontleenden wij aan de ScHceok Cl een berioht dat de Compagnie det Bassins HoaiHen t Brussel hare rechten en varptichtinganter r ake rai den tpoorwq Rotterdam Munater hsd overgedragen