Goudsche Courant, zondag 7 januari 1877

iJ UD Mn financiiiele invulling te Para s Met het ooj op 4bu haohelijken toestand nu eerstgenoemde mant8cl appij achln de Schoo t Ci dit voor het tot sUüd küiiien der lijri voordeeh Do jV B Cl o door hanr medegedw 1de gronden uiidtrstelleiule dat de Pargsclie iii9tellin n andere is dan de Baiique t nuoo Hüllaudaise herinnert aan ongilustij e berichtao omtrent deze instelling door de Titaet ef e en 1 ere tigd door eene faillietverkLiriug ïdii mege de rechtbank van koophaudal Ie Pal ijs Gaat die faillietverklaring die by verstek S ewezen en wnartegeu veitet sangeCeekend is niet oor dan lul de bank vrqwiUig likwideereu waartoe reeds eene rergadering belegd is Het doet er dus meent de N Rotltrd Ct weinig toe voor het tot stand komen der Iqu of de Ooiupagnie des Bassijs HouiUers die 10 5U0 aaudeelen heeft van de in de eerste serie nitg geveu I 2 000 daarvoor xelve aansprakelijk is of de Bsaqne FraneoHollan daise die deze anudeelen overnam Naar aanleiding van diezelfde zaak schrijft men uit Rotterdam aan de MM Ct Reeds eeu paar malen heeft men in de dagbladen berichten de ronde zien maken die deu gq rojeoteenlen spoorweg Rotterdam Munster betreffen den spoorweg van Rotterdam in de richting naai Kamscbatka zooals de heer Stieltjes hem veel eigenaardiger in f n Oids artikel noemde lierst heette het dat men op t punt stond eeu aanvang te niakeu met het aakleggen vau deu spoorweg ofschoon juist op dat oogenblik de ouderuemiogen van den heer Philippjrt des man van dezen spoorweg bezig wureu intan te stoirtea Thans weder nu iedereen vteet hoe het in België met de zak n van dien heer geschapen staat is het bericht in de wereld gezonden dat de Compagnie iet éatiiiu hmilUin hare richten en verplichtingen ter zake van de Rotterdiini Munstersche spoorwegmaatschappy heeft overgeilrugen aan eeue Snancieele instelling te Parijs Dit bericht heeft de blikbare strekking om te doen geloovcu dat liet plan dezer maatschappij nog kans beeft op verweze lgking Itet we te bedoelingen men deze berichten verspnidt weten wg niet maar zooveel is zeker dat men wel cal doen ze iiiet met te groot vertrouwen aan te nemen Wanneer men den naam noemde vau de finanoieele instelling te Parijs aan welke de Compagnie de iauins hare rechten en verplichtingen heeft overgedragen dan u misschien blaken dat die instelling in even qanwe betrekking staat tot den heer Philippart als de compagnie zoodat met die orerdraeht de kans op het tot stand komen ran omen Munstersohen spoorweg voUtcekt niet verbeterd is De ODteigeniugswet Rotterdam Uouteu zal vooreerst nog wel niet uitgevoerd worden £ enigen t jd geleden meldt het if v d D kwam te Amsterdaqa een boedel onder den hamer waartoe eenige antiquiteiten behoorden o a eeu wapenschild dat hoewel erg roestig en verweerd hier en daar sporen vertoonde prachtig geciseleerd te wezen en Tan een reel zilverkoudeud metaal De vraag was echter in hoeverre bet werk onbeschadigd zou te roonokljn komen ls roeat en vuil verwijderd waren Oip de tpv van deu koop besloten de aanwezige opkoopen bet stuk aan te Icoopen voor gezamenlijke rekentog Den heer die toevallig van deze afspraak getuige wat wilde de kooplui eens io het uauw brengen en joeg het stuk op verre boven de ber keoing Het gevolg was dat dezen niet meer boden toen hti het schild tot f 300 had opgejaagd Onder kat gelach der ooitsunenteu trok de kopper huiswaarts ontstemd dat hg zoo onhandig was geweest te blijven hoagem aaa bet prul Intussohen was hy aau het schuren en poetsen gegaan om te zien wat hy wel voor zijn goed geld gekoeht had Eene oiseluur vau de praalitig te arah sken kwam te roorschyn rond het gedresei wi n van Bourgondié De kooper die geen kenpei waa vond het wtX mooi maar uog veel aangenamer stemden hem de lilveien glans en klank vau het aohoongemaakte stuk Zqn f 800 waren dan tooh niet ganssfa en al weg meende hq Met verontwaardiging wees hq dus een hem van wege de gecombineerde opkoopers onderhands gedaan bod af T n 26 Toevallig kreeg eeu onzer meest bekende historieschilders het schild te lien Hg rond het inpoi Een prgs bepalen dorst hg echter niet Dat hing af van wat er een liefhebber voor geven wilde Als hg het schild echter kern toevertrouwen wilde hg zou juist een uitstapje naar Pargs maken dan zou hg het daar misschien wel goed kunnen verkoopt De ander stemde toe De schilder kwam te Pargs U0 dneu en genen het stuk zien en weldra tond hg iu ign hdtel het visitekaartje vsn Rothschild De baron had ran het stuk gehoord lag het en koobt bat schild na lang loven en bieden voor zijne collectie Het ging in Botbsckild s handen over voor ƒ 36000 t Hengvlo weid ia de torige week een jongman van VI jam die b j zya vader inwoonde dood iii Wfi bed garoaden Het keette dat hy béachonten I te huis gekomen vaororei in bed gevsUep en zoo ge tikt was Diar echter zijn der niemand bg het lijk wilde toelaten in der haast eeue doodkist be I stelde zelf het lijk daarin legde en verzocht het spoedig te mogen doen begraven ontstond er in verband met zekere vreemde uitdrukkingen door den vader gebezigd vermorden dat er iets onbehoorlijks gebeurd was Op bevel van de arronil reohtbank te Almelo had eene gerechtelijke Igkscliouwiug plaats en werd de vader iu verhoor genomen Men wil weten dat er teekenen van gepleegd geweld op het lijk zichtbaar waren Te Madrid is een inbraak gepleegd waarbjj vooi ongeveer ƒ 20 000 gestolen werd door een nachtwaker en eenige agenten van politic De daders zgn gearresteerd Zoover heeft men t ten onzent nog niet gebracht Een coitnint te Calcutta maakt melding van den dood van den heer P N Langdon een ambtenaar te Navada tengevolge van bloedverlies veroorzaakt door de wonden hem toegebracht door een tijger Ecu tijger had namelijk voor eenigen tijd groote verwoestingen aangelicht iu de dorpen nabij Navada en velen der bewouer iligen naar het kantoor van den heer Langdon om hein te vertellen dat de tgger niet ver af was en om zijne hulp in te roepeu Hg sloot terstond zijn knutoor en ging vergezeld van eenige poliliebeumblen en ongeveer honderd boeren naar het doip De tijïcr werd weldra gevondeu eii zoodra men op hem vuurde viel hij den heer Langdon aan en wondde hem vrceselijk Langdon wiis nog iu sta it eenige schoten uit zgn revolver te lassen doch dit diende slechts om het dier nog woedender te maken en toen de politiebeambten en boeren er eindelijk in slaagden den tgger te verjagen was de ongelukkige reeds een Igk Hg was nog slechts twee jaar in het land en een veelbelovend joiigmeiisch Ëen niet minder verschrikkelijk ongeval verhaalt een courant te Madras Mevrouw Sterenson de echtgenoote v n den opzichter over het boschwezen te Cochin werd onlangs te Palapully nabg Thiohoor door een wilden olifant gedood Zg reed met huren echtgenoot vergezeld van eenige koelies te paard tuen een olifant zich eensklaps vertoonde Mevrouw Stevenson bevreesd geworden zgnde sprong van haar pony in viel voorover wat haar verhinderde zich uit de voeten te kunnen maken De olifant wierp zich op haar en greep haaf bg den nek Oogeublikkelijk wns zg dood Een sedert kort ontslagen verSordeelde J A O genaamd wist zich dezer dagen bij un winkelier op deu Nieuwendgk te Amsterdam door middel vaneen valschelgk met den naam van een R K geestelijke ondcrteekend brieQe van een paar nieuwe laarzen meester te maken en hij dreef zgne onbeschaamde stoutmoe ligheid zoo ver dat hg Maaiidagnniuiddag denzelfdcn winkelier met een soortgelijk briefje voor een tweede paar laarzen wilde oplichten Doch toen verschenen 2 dienaren van politie die den oplichter naar wij vernemen een voormalig penilent uit een Trappistenklooster gevangen namen H ene volledige bekentenis is hg naar de cellulaire gevangenis overgebracht J Ct Toen men Woensdag bezig was op t binnenplein van het voormalige Oudemannenhuis te Amsterdam het staudbeeld van M A de Rnyter weg te nenlen brak een der tonwen waardoor het sierlgke beeld met een gevaarlgk geraas van zijn voetstuk stortte en voor een goed gedeelte verbrijzeld werd Blijkens het verslag van de hoofdcommissie van het bestuur der Onderwgzers weduwen en weezenbeurs in Friesland aangaande hare verrichtingen in bet jaar 1876 en uitgtbrupht iu de 22ste Algemeeite Vergadering van deu ïlsteii luli 1876 telde die beurs dat jaar 617 leden Het getal rekkende weduwen kinderen en weezen b lroeg 68 36 en 8 In het eerste kwartaal bed oe it get il 71 we duwei 34 trekkende kinderen en 10 weezen De ontvangsten aan contributie en reiiten bedragen f 7716 36 de uitgaven aap pensioenen en adiniuistratiekosten een gelgke som Voor het reservelonds werd van protrincie kerk gemeentebesturen enz ontvangen ƒ 4926 01 de uitgaven waaronder ƒ 1436 79 inschrgving op het Grootboek i 8 pOt en ƒ 1600 geldleeiiing Tie erkster deel in t geneet ƒ 3136 76 alzDo een voordeelig slot van 789 S4 De stand van het reservefonds was op 31 Dec l$i 42 400 inschrijvingen op het Grootboek ad 3 pCt ƒ 6100 ad 6 pCt en 1600 ad 4V Éjaldleènlng Tietjerkstersdeel Pargs telde in 1876 764 bladen In 1876 waa dat getal tot 836 geklommen Er werden lii nieuwe groote politieke bladen ojwericht zoodat Porg thans 61 zulke bladen bezit Het meest zgn de organen Toor fraaie kunsten iu getal toegepomen Hst aantal bladen voor aardrijkskunde is vaq 2 tot 8 gekjo pie Ei z u 86 bladen rooi iinanoiüele en eo y iisohe kwestién 64 geUlnstreerde bhulen 16 voordejaaht 49 van godsdienstige strekking 62 voor literatuur en ftlosofie 68 voor modes 77 voor technologie 74 voor geneeskunde 8 TOor aHHriek 7 roor het tooneel enz Het aantal der Parijsoke levuei bedraagt 14 Dr M Cohen Stuart waagt zieh ü de fa ir nog aan geen oordeel over het nauwelijks ingekomen wetsontwerp tot regeling van t lager onderwgs Het daarin opgenomen beginsel van rerpliakte schoolheffiug is iiitUBichen eene beltngrgke toenadering waarroer hg de regeeriug dank zegt een blijk van goeden wil een schrede op den rechten weg Het is meer dan dat een onwaardeerbare zedelgke overwinning door de anti revolutionaire beginselen be haald Hoedanig de uitslag zij die is de hunne STERKE DMM EN KBApilIGHËID De krankzinnigheid uit het oogpunt der zielkunde zoo luidt in de Nimm Bolt 6ï van 1 dezer het opschrift van em feuilleton ontleend aan de Remu de deux mondet van 16 Nov 11 en bet daariu voorkomende overzicht van wee werken f oyer dit onderwerp De praktische les waarmede de heer Carreau zijn overzicht Ton het werk van MaudslejT besluit luidt als volgt Inderdaad na deu erfelyken invloed welke hg als de matigste en meest voorkonicnde oorza ik lieschouwt aarzelt de heer Maudstty niet oumaligheiden losbandigheid aan te wgzen als de voornaamstebronnen van de vreeseljjke kwaal die hier ous bezighoudt En wat zgn onmatigheid en losbandigheidanders dan de grofste vormen van den hartstocht die ons drgft tot bevrediging van t ziuiielgke il toont wat onmatigheid betreft met cgters de juistheid van zije stelling aan Volgens hem en ook volgeus Despinc is de werking van alkoholische drankeu op s inenschen reïde waarlgk moorddadig Droukenscliap nerU dirtet of indirect Direot veroorzaakt zg op t individu vaak S lotselinge aanvallep van woedende ra i riig of zg oet hem langzaam verzieken in verstomping en idiotisme indirect legt zg deu grondslag tot een pathologischen toestand van het zeuuwstelsil die 2 iy al niet mor de dronkaard zelf Hoodlotliij wordt zich iOverplaut op dieijs kindereu en dezen voorbes ikt tot krankzinnigheid t Is ongetwgfeld iii r nog dan de sociale beroeringen en die koortsachtige bedrijvigheid die de ingewikkelde behoeften der moderne beschaving gebieden het veldwiniien van dronkenschap waaraan men de nog steeds aangroeiende vermeerdering vnn het aantal krankzinnigen in Engeland l rankrgk en België moet ten laste leggen i e kroegen zyn t die de dolkuiten vullen Van Nederland zwijgt dit overzicht maar w aarzelen niet bovenstaande waarneming aU eoemeer voor Nederland geldig aan te merken I iet alhea toch dat wij weten hoe ontzettend het dagelijk ch verbruik van alkohol hier te lande vcrineerilerd is en gestadig blijft toenemen men zag elkander zelfs in de Tweede Kamer met tekere miutevreden verbazing aan op cle mededeeling van den heer Verniers van der Loef dat hier te bnde dagelgks 1000 Hl 8 d van 50 pCt sterktei werd verbruikt en November 1876 wees al een ogfer aan van 1200 Hl daags altgd ad 60 pCt sterkte mai r wg hebben een niet minder reohtstreeksoh en gezaghebbend bewgs voor ons beweien in de inededeeliugeu van den Minister van BinncnI Zaken in zijne Memorie van Toeliohjjing op de afd Mtdiicke politie van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1877 Daar lezen wg een breed vertoog strekkende tot aanbeveling vfin het denkbeeld om bg de reeds best nde gestichten nog eeti Rijksgesticht voor krankzinnigen op te richten dat meer bepaalddgk levens een lapdbouwgesti a i voor deze oogelnkkigen zijn zou D rvoor w s 60 000 uitgetrokken de Tweede Kamer heeft dien post geschrapt Maar het ontneemt niets aan lie geza der feiten door den Minister apngievoerd Üie dit kanaal dan biykt dat in de gezam nl e gestichten werden opgenomen van lèèe iot i860 3400 ran 1861 tot 1 66 4308 ran 1866 tot IStO 4918 ran 1871 tot 1878 6190 kranVziiiniMj at op 1 Jan 186 iii de gezamenlijke ges ichtep ifiér dep Ter deegd 2610 1 Jan l8 0 3 7i en 1 Jao 1§78 8866 krankzinnigen In twaalf jaren tgdfs ia dus het aantal rerüefgd toegepom n met 1246 of gemidde d pft Jaar mef 10 Wel was die toenemicg het jjroptst in hët eert te z tal jaren nameïgk föfe of gemiddeld lï per jaar maar zjj bedroeg toch in hpt laagte tfil jaren nog 481 of gemiddeld 80 p r jaaK en in id jaar 1876 vermeerd e ket etal verp êgden metlQs t Dst oversiobt li vas L CsrMs ds dppf inm schoQifde tWee werkin sgn Se la Folie Ofi pmnt ae ene fHhtOpkigne ou flut tp eudemeiit piiillhologi i pir tf w Doaeir P Dnpin Purls Illl75 It lam ét 1 JWW fsr iH H Maudslsr Fstji U71 Koe zeer 4e borolking v n sommige gestichten ia toegenomen in die Jaien tdijkt uit de volgende opgafen In de ondsrsdisidene geneeritaodige gestichten voor knukzianigaB weiden arpleegd 1 Jsaawi 1884 1 itwm 1876 s Hertogeuboach 382 427 Öndowatfr 422 Zutphw 336 472 s Graveilbage 117 130 Rotterdam 189 181 Dordrecht 167 39 Delft i 0 299 Meeienbeiig v E6 779 Amsterdam 76 186 Utrecht Ï6 822 fiaaekét UO 181 Beven r 14 3 199 Maastricht 78 70 2910 3866 Ernstige klaebiei orer de orerbsvolking in vele gcatiehten worden aangeheven zoowel door de iuspeateurs ran de gestichten voor kraukziuuigen als door omipige ofBcieren van justitie en geneeskundige ambtenaren Er zijn gcstlahteu waar oni t schikte zolders en zelfs corridors tot sloappUatseu worden ingericht eu er zijn afdeeliiigen foor oarustigen of storende krankzinnigen die door het toenemend aantal verp egden veel te klein ign geworden eu daardoor velkomen ongesehikt voor hare bestemming Storende krankzinnigen vordenu uit den aard der zaak meer ruimte dan ruilige Bij dien stand van zaken kan het niet anders of men moet met beaorgdbeid de naaste toekomst te gemóet zien en zioh afvragen koe de toekomst zal zijn als een jaar later het getal verpleegden nogmaals met 88 of 100 zal iju vermeerde De minister zos angaarue de veraiilwoordelgkheiri rail de te verwachten verergering van dien toestand op zich nemen rn acht den tqd gekomen om vsn Rijkswege maatregelen te iienieu leo i niile tie bestaande gestichten zoodra mogelijk oor een deal ran kunne berolking te ontlasten door inrichting van een Rijksgeaticht roor de verpleging ran krankzinnigen bg roorbeeld ran de toodanigrii il ie sedert jaren in de gestichten ver lragd wainig df j n ka op karStelling aanbieden Op 31 Dicember 1874 werden in de geiamenlgka gfsstichteu 944 krankzinnigen of ongeveer eeu vierde e ite van de geheele bevolking verpleegd die r dun tien jaren krankziiuiig waren geweest Folktvrieud EEN RAAD OM OP TE VOLGEN Van alle ziekten die dagelijks de sterflijat vermeerderen is de longteeriug zeker de meest algemeene de qeest wanhopende roor de huisgezinnen Tot heden heeft de wetenschap nog geen zekermiddel tot herstel kunnen vinden en moest zij haar taak beperken om het Igden ter teenngzieksn te verlichten en t leren liiet de grootste lurg eenigen tijdte verlengen t Ia een ieder bekend dat men dün borstlijders aanraadt een warmer klimaat op te zoeken om er 4 n winter door te brengen zoo mogelgk in de uabyheid van denuenbosaohen waarvan de uitifalemiug eeu weldadigen invloed op de longen aitoe ent Ongelukkig kunnen rele zieken zich niet verplaatsen ca t is voornamelijk tot dezulken dat ij onze oftie woorden richten De onderrinding heeft e nt te Brussel en later bijna oreral geleerd dat de teer die een hartsachtig product is raa de dennen een ceer inerkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan teering dt bronchitis Igden Dit ia reeds genoeg om de saodaokt der zieken op dit geneesmiddel te vestigen Men moet er dus voonl op letten dat men in ket begin er ziekte dit geite M ddel asniiendt De fuingsie renondMid kan iu eene bronchitis oatMidan t Is deriialre natuurlijk dat man om het meeste roordeel van dit geneesmiddel te hebben zich er ran bediene zoo men aanrangt te hoesten Deze aan relWi i V l af 0 nuttig mdat rele bp tlgders g ï onbewust zg n ran hunne krankheid en sleebta meenen dat se een zware rerkoudheid of liehte faconchitis hebben ala de beginselen der teering reeds werkelijk aanwezig tijn De teer wordt gebrast in den rorm ran teerwater Vneg deed man wat teer i een karaf en ruide die met atez dat mea twseiaaal per dag aohudde gaduKnda een week voordat men het gebniikte Men rerkreeg dan een weinig werkende oplossing waarran de uitwerksels zeer rerschillend waren en ran een leer scherpen en onaangenaraen smaak Tegenwoordig rindt men bg de beste apothekers Onder den naam ran Oeudron de Oufot een zeer geconoentieerde teerlikeur die u in staat stelt om onmiddelgk op een gegeren oogenblik een zeei helder en aromatiek tMrwater te beieiden ran niet onaangenomen smaak Man doet een of twee theelepeltjes ran genoeinde teeiUkeiir ioLMOXbu Jrata enjnes vatkrggttfcstond een teerwafier ineer of minder met de kromatieke bestanddeelen der teer bezwaugeid eu van zoo geringen prijs dat een flacon van twee francs voldoende IS om tien a twaalf liters teerwater te bereideu Om deze bereiding juist te bcKerkslelligeH heeft men slechts de wijze vau bereiding iu te zien die bij eiken flacon gevoegd is Het is mit d genoemde teerlikeur Qoudron de Ouyot dat men met den besten uitslag preeven genomen heeft in zeven hospitalen en gasthuizen te Pargs als ook te Brussel Weeurn eu Lissabon De heer Guyol heeft tevens kleine kapsules ter grootte van een gewone pit vaardigd die onder een enveloppe vau gelatine zuivere Noorweegsche teer bevatten Deze vorm is bijzonder aan te bevelen voor hen die een afkeer vau teerwiiter hebben of veel op reis moeten zgn Twee of drie teerkapsules genomen op t oogenblik dat loeu gaat eten vervangen gemakkelijk de teeriikeur Ieder flacon vau twee francs vyftig centimes bevat zestig kapeuks Dit is voldoende om te bewgzen hoe goedkoop het gebruik is der kapsules de Ooudrm de Ouyot Vgf tot zeven en eeu halve cent daags Wanneer eene verkoudheid Verouderd is of wanneer men het efteet wil bespoedigen kan men de teercapsules gelgktljdig gebruiken met de teerlikeur die men dan bij eten eu naar beA gaan inut mt Deze dubbele uanwendiiig ontslaft van het gebruik van afkooksels pstea eu siropen eu dikwgis reeds gevoelt men na t eerste gebruik de gezoende uitwerking Burgerlijke Stand OSBOBEN 4 in CoTMlii Jacgku mdtn O vso der Lmw ea U dra Biel M ni Calbmoa osdin 1 T Juptr CD IC C de Joug luk ouden R C ds Bruin m D J fuaet OVESLKDBN 4 i a K Killer 4 ai W M u Klsvtren 9 w ¥ Stomer 9 n N van Lesawca cd P idc Mink 7 j 11 m 1 H Kilihovcu S d 6 H vin drt Los 16 P Toen J 6 a C DroofilMiit Poruyn 83 j 10 a ONUEBTKOL D 7 Jss D A Psstioci 41 j co 1 MJWtrkorf 14 j P P Kwsst 41 j § W M Zmrtjei 34 j ADVEBTENTlfiN ♦ Getrouwd O HUI8HAN WK J SNELLSMAN Die terena han ditnk betaiffeo toot de vele bewyzen ran deelneming bg Itim hnwelgkondeivouden HaaMrtekt i Jaouari 1877 X P Januari 1877 orerjeed te Goudi in den ouderdom run bgna 84 jaxen de Heer G C ÜRÜOÖLBEVER ÏOBTUUN rustend Predikant der Hervormde Gemeente te Zierihtf Voor de menigraldige bewezen ran belangstelling bü gelegenheid banner VIJFIDN TWINTIG JAKIQE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen de ondaigeteekenden ook namens huuaejvi td ai es K OUlie bltPnen weigemeenden dimk J NOBEL E NOBEi HuisiiAN Gouda 6 Januari 1877 Toor de vde bewgien vai belangntelling bg hetoverlgden van myn oudsten Zoon ondervonden botuig ik mgn oprachta t tenk Wed H ZIELEMA Gouda 4 Januari 1877 Bn Akte op heden voor den Notaris W J loaTUIJN DHOOGLEEVEB tt G Mit verleden is aan de Heeren A viji REEDT DORTLAND en S F TEBLING volmacht verleend onze firma per procuratie teteekenen Wkd KNOX ft DORTLANa 1 GtvdB 4 Jaanari 1877 Do 910 der beroemd Wekeiyksebe Zam iispraken Uitgave J J H KEMMER te utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Luge Tiendeweg te Gouden Maatschappij M 1 UT van t ALGFJlEKtSi BEPAxlT SMEH T GOUDA n 3 LSESVSmSEBIl Op DINSDAG 9 JANUARI 1877 des avonds ten 7Yj uur Lokaal NoT bn Vkbmaak Mejufvrouw BETSU PERK zal de Spreekbeurt rerruUen Toegangkaarten op naam alléén verkrö v baar bü den Boekhandelaar A BBINKMl Nsb Vreemdelingju leden d Maatschappg o O 5 H Vreemdelingen nietleden O Heoren en Dames niet leden 1 25 De Secrelarvi H W G KONING NIEUW SU8TEEM ZCIfiRH STTA DEK k GülJDVlILLINGES PINKHOF Chë DentMte 5 Alexanderstraat s Graveahags Dagelgks te consnlteeren rad 10 tot 4 uur t MMMslbüTËL MAGAZMK TAN UZERWAREN ENZ Ui bovengenoemd Magazgn wordt tjjeo i daimde d ie week in degeleg ihei l est 9 vi4 BRABAXTSCHE C TI ZONDËU VERLIES op te nanten mits men r Goedereo voor koopt wsanan de PSUKENbuitendien nog 15 percent LAGER gesteld zgn wegens VOORJAAR SOPRUIMING gedurendeeenige d g n heden te beginnen v f f ï Cjl m oüöBisaBi i r Gouda 6 Jan 1877 Een boek ft8 OPLAGEN toe verkocht heeft Wel geen verdere aanbeveling noodig dit feit is bet beste bewgs roor deszelfs deugdèlgkheid Toor zieken die slechts een beproefde geneeswijze tot herkrgging ran liun gezondheid noodig heoben is zulk een werk van dubbele waaf de en ceo aarberg daarvaor dat er iiiat de minste sprake van is met nieuwe geneesmiddelen op hun lichamen proeven te nemen zooals dit helaas maar al te vaak geschiedt 5 Van dè Hoogduitsohé uitgave van Pr Airys Natourgeneeswljze zgn 88 oplagen ver BohaneB en is de tweede oplage rak de Nederduitsche uitgave 496 blz sterk in betrekkelgk kortm tlid Meda gsheal en aHlitrarl Mht loodst een derde oplage noodzskelgk werd Doiaeud O en duisenden hebben aan de iu dat wei behandelde geneesmiddelen hun geEQUdbeld te danken gelijk uit de veelvuldige getuigsohriften die er in voorkomefi blgkt NiemauaverZnima derhalve dit mtmuDtendepOptllftit geneeS kundige efk dit sleehts 1 kost bijzgii gewonen Boelthaudetaar te koopen of tegeil tbesendiag wu 1 Postwissel a ƒ 1 ran EicHTia sBoEKBAtiBxl te mjmege té ontbieden die op franco aanvrage vooraf eeu uittreksel uit dit werk van orer de 100 blz gratis en franco ter beoordeeling zendt tf Oe van ovtds gerenommeerjl THEEËN uit den Ktmiiiklgkao KedJMlaattoehmf WartaaiM bergschen THEEHANDEL van i P W TROÜSSEt t t mm Hofleveranciers Vftn 4f Hpypft van Nederland en VPurMnberg té J Mréatit Meedtr verkrggbaar te Gouda bg J 3 v n 8M 0£N Botermsrkt