Goudsche Courant, zondag 7 januari 1877

Woensdag 10 Januari 1877 N 1930 GOUDSCHE COURANT lieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gouda by P H A Wolff Alphen a d Bjjn L Varossian Zoon Apoth Bodegraven P Vereloot Boskoop A J van Twont Delft L van Leeuwen s Gravenhage J L F C Snabilié Apoth Hazerswoude W Hendriks Haastrecht J D den Hartog Hillegersberg Wed de Raadt Gedurende 20 Jaren beproefd AnatherinPrepuralen TU Dr J R POFP kk Mul Tamlin 7 M den Keizer TiD OotteDr k te VVceueu jtujfiiiri siie He 2 Tot vulling van holle Tanden i er getD beilsamer en bfter midrfvl dab bet Tandi oiobiier1 1 dst iedereen zelf zeer ffeowklcelgk en zonder pigo to den bullfn Tiod ksD plsttaeii dat xicb dan aitii den Tiod o het Taudvleesch vasthccbl dea Tand voor vi rder bederf be boedt CD de pü nrdr jn Aoatheria illondwater in flacoDi tcp en fl 1 7S ru fl J 20 ia bet votttieffcmkata mtddel tegeo rbonwiiwhe tandpyn by uDiateking iwellen o iweereo ao bet ItfudvlMseb b t loat dw taBWesigea t ndttt n ojl en f oorkont de nieawé tormiBg diarvan mankt iMsataaiidr taudi ii wider vut duor tereterking viB het tapdvIeeKh van allv scbadel ke stoflbn reinigt geaft i M dcD moiHl een aaugoitame fruieba reak tarwgl bet dan ooaanfftuatniu reuk weldra do et erdwgpeii y£nafherin Tandpasta Dit middvl g ft retülittd cu riisehbeid tao den adem en SrjRI IVItOEKË SÜLIEü FABBIEKAAT in verschiUeude grootten en ruime Sorteering voorhanden in de BOEK en KANTOORHAMDEL van A Brinkmaiii LANGE TIEND EWEG De ondergeteekeaden venscben bg den aanvang van het Nieuwe Jaar alle heil en zegen a in alle Vrienden Bekenden en Begunstigers Tevens wordt bfl dezen bericht dat voortaan da saak door H J van dkk BEN en H van AKKEL welke laatstgenoeii da zyne opleiding ai Stoffeerder in de voornaamste Ateliers van Amtterdam en Utrecht heeft gehad zal worden voortgezet Ons tevens aan bevelende voor alle Stofifeerders en onverschillig wat het ook zij Ook bieden wg oni aan tot het leveren van MEUBELEN en al de Winkel ook ruim voorzien zgn van alle BKHANUERSAUTIKKLEN en TAPIJTEN Q alles wat tot het vak behoort Dankbaar voor het vertronwen zooveel jaren genoten zal l et oos aansporen onze geachte Begnnstigers zoo soiiede mogelijk te bedienen en ons verder in UEd gunst en recommandatie aanbevelende noemen wiJ ons UEd Dienstw Dienaren BJ VANBIRBEOH VAiURi EL Gouda 6 Januari 1877 APPEtBOLLEN KONINGINNE BROOD nUirCHWBMOD KATTENTOJVGEJV Elixer d Anvers Extra ffine Di ipk Chocolaad en t Zoete Tabletten VEBKKIJUBAAR BU fV iV Raaijmaakers BANKETBAKKER HAVEN OPEXBARË VERKOOPI G MAANDAG 8 JANUARM 1877 des tpemiddags ten 10 ure op een perceel grond Uggeiide achter de Turfmarkt te Gauda toeIpog hebbende door de Vronwesteeg van BOOMBNIEESTEaS iNstaMide in WILGEN IEREN POPULIEBEN ESDOORNS APPEL T PEEBE en VUEBBOOMEN een PLATAAN een KASTANJE TANJEen een TÜLPBNBOOM enz Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kanton van den Notaris W T FORTUUN DBOOGLEEVEB te Goada Depot van THEE jj rö DIT HBT MaOAZIW VA M Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden a eleverd in verzegelde pakjes van vijf taté en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prjs voor aim T B nevenaiaand Merk volgraa de Wet gedeponeerd Zidi tot de nttfoenng vta gaSerde ordersMtabevelende l J BREEBAART LZ Botenacrkt te Gouda I immm mimm mum GEVESTIGD TE GBAVENHAGB De DIRECTIE heeft de eer te berichten dat zg door de talrgke aabvtagen welke in de laatste jaren tot haar gericht werden heeft knnnen beslaiten een HOOFDKANTOOR te vestigen te ALPHEN E d RIJN Zy ueemt de Tigheid de aandacht te vestigen van belanghebbenden op de assnrantie welke deze Maatschappij lederen deelnemer aanbiedt boven CJommissionairs of alleen weis keade peraonah terwijl daarenboven de bepaling in hare Statuten voorkomt dat men de geheele som eerst na v f jaren behoeft te betalen na zich vooraf te hebben overtnigd dat de opvolgende broeders van den loteling behoorlgk zgn of worden vr gesteld De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappg mochten ten deel vallen omtrent de wij e waarop zjj zich steeds gekweten heeft van hare verplichtingen liggen ten allen tjjde voor belanghebbenden ter inzage VASTE DEELNËMIN6S0M RE6L£HfillT£H GRATIS i W geschiedt voor Alphen en OmWEHP Dorpstraat 46ft te Alphen n 7570 De Hoofddire Mie r J J KERENS De deeliieiiiiii welke van af heden is ope Streken by den Directeur J W C VAN Dr den Bjjn DEN HAAG October 1876 Het BESTE en door het lydend publiek in den laatsten tyd meest aangewende geneesmiddel tegen HOEST van allerlei aard LONG en BORSTKWALEN ASTHMA KINKHOEST der Kinderen is de door geen betCT middel overtroffen Rijnlandsche Druiven Borst Honig van W H ZICKENHEIMpi te Mainz Dagelijks ontvangt de uitvinder van dit heilzame middel attesten vao personen die van bovengenoemde ziekten genezen zgn Het is dan ook geenszins te verwonderen dat het verbruik de r HONIG zeer toeneemt Om zich voor de nama sels van zekere Winkelfabriekan n te hoeden lette men op de geautoriseerde dépdts en ook daarop dat elke flesch van een wettig gedeponeerd waarborgmerk voorzien is en dat de capsnle om de knrk het stempel der Fabriek drai Verkrggbaar in heele flesschen 2 in halve flesschan i fl l in kwart flesschen a 65 Cent te Leiden E Noordwgk Oadewater F Jonker Idenborg Rotterdam C J W Snabilié Apoth Ryswijk ü J van GiokeL Schoonhoven J Wolff Zoon Drog Voorburg A van Veen Waddiuxveen C van Eenwen Woerden W H van Diggelen i La Diligèntla 2 Cent s Upman 2 l Prins n ndrili 3 B Lange Tiendeweg dicnl borendien om de tindea een beldn itleg gbai I doen verlirugen bon bederf te roorkoiueii e kot UolilMeek lo eertUiken Prije 1 1 SO en SO eente Plantaardig Tandpoeder Het reiiiiiit de tanden zoodanig dat door Mn dagtlqliMll gehrofk niet alleen de gewoonlijk too U tig taoditacB v r vMit Dinar ook het iLaanar der landen aan beldarbaid aa fijobetd toanceiut Pr par ddoa 80 eeai TantenborsteU rolgeni MDwyiing n Dr J O Popp kk M den keixer van Ooatenrgk t Wenen Tdor Voletieienen t 1 roor Kindarn 80 Cntj fWaarschuwing Alia beitaande namaakMlB vao AnatfaeriQ MoQdwatar n all en op de lichte geloof waard igbeid van bet Pablieam bankend co hebben leer veel acbade taa gevolge gd d ti hebbeo geheel geen werking teweeg gebraebt d aroaPlH r acbaw ik hiermede bat geerde pobiicam voor aankoop aai inike namaakaeli ID J Or J OTTE k k Bof Tandaiti es uitvinder der Anatkerin PreHiMa t Weegen Te verkrggeo te Oo d by h SthuA wigkelier op de Hoogsirut wgli A ISS la Botlwdaa bj V E r iD Saoten Kolff apotb aa K 8ohiMni ijn fc C blaauwe porceleinwink l te Hage by i h t C Snabilié apoth t Leydtn bg E Noordgk t Utraebt by F Alteua apoth te Amsterdain by F van Wind heim fc CO verkoophnii te Oud wat r by T J a VreuminKcn te 8ohoonhoien by A Wolt Uooda Dmk van A7 Ainkman Het Ontwerp O Werd reeds in 1874 in de troonrede herziening der wet tot regeling van bet Lager Onderwijs na velerlei mislakte pogingen in 1857 tot stand gekomen aangekondigd in de laatste dagen van het afgeloopen jaar heeft de minister zgn gegeven woord ingelost en het ontwerp aangeboden dat een einde moest maken aan den rtr d die sedert jaren op het gebied van het onderwgs bestaat Werd vroeger alleen geklaagd door hen die gemoedsbezwaren hadden tegen de tegenwoordige regeUng werd door dezen het anti scbool wetverbond opgericht was t Christelijk Nat Onderwys de vrucht van han streven en bejaalden de verdedigers der schoolwet zich alleen ot verdediging vau het bestaande hoe dringend dat wij iging noodig was in den laatsten tjjd is daarin verandering gekomen door allen werd wijziging noodig geoordeeld en met het minst door hen die in vorige jaren van geen verandering Wilden hooren De vereeniging tot bevordering van ons Volksonderwys de Maatschappij tot Nnt van t Algemeen het Nederl Ouderwijzeragenootechap hebben geformnleerd welke wyzigingen door allen die het wel nieenen met ons volksonderwijs noodig geoordeeld werden de drang om herziening te verkrygen nam toe en tengevolge daarvan heeft de minister na vaststelling der wet tot regeling van ons Hooger Onderwys de veranderingen die in de wet van 1857 noodig geoordeeld werden overwogen en het resnltaat dier overwegingen is nénurgelegd in het wetsontwerp dat spoedig in de afdeelingen der Kamer zal onderzocht worden Het is zeer zeker een groote voldoening voor de vrienden der openbare school dat de re eering na het nauwkeurigst oiiderM ek zoo weinig middelen noodig geacht heeft om aan de zoogenaamde gemoedsbezwaren tegemoet te komen De minister toch handhaaft de hoofdbeginselen der wet van 1857 Het openbaar onderwgs gi ootendeels gemeentezaak doch van wege het rgk en de provincie gesteund en bevorderd de openbare school toegankelyk en bruikbaar voor wien alsmede vrgheid van het bijzonder onderwga zonder andere nitzonderin en dan die de Urottdwet gebiedt zoo beschryft de minister in de memorie van toelichting de beginselen wwkrop het wetsontwerp nut Van hH restitatiestelfel zegt de minister in hetzelfde stuk Een subsidieof restitutiestelsel waaronder byzondere personen en vereenigingen over de staatsen meentekassen zouden Imschikkeu is met administratieve orde en goed beheer niet bestaanbaar Bescherming van en nauwe vereeniging met den staat drukt bgzondere instellingen zoowel die vrinst beoogen als waarvan het doel lieföadig is dood Leunende op de openbare kas en het openbaar gezag verliezen zg veerkracht en initiatief Voorzeker na alle blootgelegde grieven en na alle agitatie is de verplichte schoolgeldhe£Sng een geringe troost vooral als de bepaling van het minimum der schoolgelden geheel aan de oemeentebesturen worde overgelaten en wat nu de tweede alinea van art 16 betreft luidende ter beoordeeling van de behoefte in de vorige zinsnede bedoeld word onderzocht of en in hoeverre door anderen den door de gemeente Toor voldoend schoolonderwgs wordt gezorgd deze bepaling zal zeer zeker door de groote O Het Ttetnoortt 1 ontrent het lagar Onderwqt rerdientin no hoog nata do kalangitelli g dat wy gaen ooganblikhebbn g nrnU om u het artikel ran ooiea medewerkerU ia het Nr ta II Vryilag thuii het voord te verleaoaiiwa man medcnuker L Rkii meerderheid der vertegenwoordiging verworpen worden zulk een bepaling toch zon het openbaar onderwijs in Noordbrabant en Limburg Zgn dos in hoofdzaak de beginselen der wet behouden gebleven en is door den wetgever weinig gedaan tot wegneming der bestaande gprao Jsbezwaren ook zg die verbetering van ons volksonderwgs dringend noodig achten zullen niet in alle opzichten voldaan zgn Wel is bet niet te ontkennen dat belangrgke verbeteringen voorgesteld worden toch blgft nog veel te wenschen over Hoe dikwgls is niet reed op de regeling van het voorbereidend en voortpzet lager onderwijs aangedrongen Het ontwerp spreekt van het laatste slechts in verband met het zoogenaamd uitgebreid Uger onderwgs dat vervalt de regeling van bet eerste wordt aan de gemeentebesturen overgelaten De regeling van het schooltoezicht ondergaat sleehts geringe wgzigin hoewelalgemeen erkend wordt datde schoolopziener al zi n krachten en al zgn tijd aan I et onderwgs moet knnnen wgden en dus een voldoende bezoldiging dringend noodig is De kweekeliugen worden als werkkrachten behouden zeker tegen den zin van vele onderwijzers die daarmede niet zullen ingenomen zjjn schoolbibliotheeken moeten ioor de gemetsateu bekostigd worden indien zg er zgn een bepaling die niet bevorderlgk zal zjjn aan de oprichting dier zoo nuttige instellingen Blgfl dus nog veel te wenschen men mag niet vergeten dat andere wgzigingen groote verbeteringen zgn de regeling der traktementen en die van hot hulppersoneel de bepaling der grootte van de schoollokalen in deze wat opgenomen de opneming van teskenen en gymnastiek onder de vakken van het lager onderwijs zgn zoo vele verbeteringen die gunstig zullen werken op dat onderwgs Het zal zeker een groot bezwaar zijn bg de meerdere uitgaven die het onderwijs uit deu uard der zaak m het vervolg zal vorderen dat de minister niet beeft kunnun goedvinden een gedeelte dier nitgaven op de schatkist over te brengen Wel zullen snbsidiën gegeven worden voor den aanbouw van nieuwe lokalen wel zullen gemeenten die hulpbehoevend zgn gesteund worden maar in het algemeen zul en de gemeenten in de kosten van het onderwgs zelf moeten voorzien een voorschrift dat niet zal strekken om de belangstelling der gemeentebesturen te vermeerdefen Met gejuich is de wet in de Tweede Kamer ontvangen spoedig zal zg in de afdeelingen onderzocht worden en dan zal er voor den minister gelegenheid zgn het gevoelen der meerderheid te loeren kennen Dan zal het tgd zgn tot het wjjzigen van die bepalingen die de goedWuring niet hebben kunnen ontvangen en zoo Imn door onderling overleg voor de aanstaande verkiezingen de schoolQuaeelie reeds zoo dikwgls hei shibboleth bg de verkiezingen geregeld zün Voor het vaderiand is het te hopen dat alle partgen daartoe medewerken BUITENLAND Boitenlaiidscil Overziviit Id den staat van uken te Konatantinapel is geene merkbare veraudering gekomen De meciiiugeu loopen steeds uiteen Ju de ufficieele diplomatieke kringen wordt geloofd dat de sitting der coufereulie op zou gUtcrrri te huuden het begin zou vormen van i ieuwe ouderhLtndchngen op den grondslag van ie vourstelle Ier mogen heden mpl de daarin gebr ichle wijzir gingen Vau den anderen kanl zouden de aUi it liedea die Vryilapavund bjj den heer Jule Simon df n voor jatter vu den Fnmachen ministerraad ver i li rd waren eit de gevoerde geaprekkcn den iudriiL hcbbeu verkregen dat een vredebrenk zeker is en dit reed aanstaandeu Ma iudds zich zon upenbaien Van eene andere diplomatieke zijrte wordt verzekerd dat de gevolmachtigden generaal Ign ititff drfaronder begrepen uifttigiu8la iu3e de gcvoeligjieid in Rnslaad opgewekt duor du gemcbteu ovtr de zwjkheid of slechte vuorberejdias van hn Russische ld er door hunne regeenns n zijn iiitgenoodigd om den vorm hunner voorstdlen te matigen Dp vertegfflwoordigers der zes mogleudheden zijn Zcterdag ten huize van Ignaticff bijeengekonieu om te beraadslagen over de vraag welke puu en van het programma met Kuslaud s toestemming kunnen lo gelaten wordtin Van hnn kant zijn de Turken bereid om de invoering toe te staan van een gematigde hervormingsplan als proef voor ze of twaalf maanden De rol van Europa zon zich in dit geval bepalen lot het oefenen van toezicht met of zonder r udgevende tem Rusland toont zioh vredelievend i in l De diplomatie te Londen beschouwt Acn loop tot dusver door de conferentie genomen als eiMie diplu raatieke ovenviuniug der Porte over llusUiid omdat oudanks het Turksche VCTiet tegen bijna die door Kuslaod gestelde eisohen de conferentie niet onmiddellijk is uitecugegaau maar Iguatieff waarschijnlijk coucessien zal doen Dientengevolge heersoht hii r een hoewel zwakke verlevendiging van hoop op el behond van d u vrede en l i it de dagbladpers zieli mei daa met groote omzichtigheid uit De regediaisgezinde bladen verdedigen lord Salisbury te eu bet verwijt van te groote toegevendheid tegenover Ignatietf zy zeggen dat de Bribwhe gev lmwhtigde de mogelijk beid van verdere gedacht iwnseling niet heeft willen sluiten en het onmiddellijk mislukken der conferentie heeft willen voorkomen Dwang tegenover de Porte is Eugelands doel volstrekt met Ecgelaud zal Turkije nimmer den oorlog verklaren al mocht de conferentie mislukken De Pransche premier Simon heeft een aanvang gemaakt met de zuivering vau zijn ambte ijarspersoneel De acht pref oten die door de regeering zijn ontslagen zijn deels Bjuapartisten deeh mooarchalen die zich ala vrienden der zedelijke orde wat te veel hebben gew iagd Van de nienw benoemden warett vroeger drie door het ministerie de Broglie afgete twee zyn nog niet ia adrainistrati ven dienst geweest een was vroeger prefect en twee werden van onder prefect bevorderd Eén anti republikeinsch prefect i werd niet ontslagen maar nit de Vcndée n nar de Vrriège verplaatst Vijf prefeoten sinds de wettelijke vestiging der republiek aangesteld verkregen betere plaatsen Met een openhartigheid die het beste bewys levert dat het er werkelijk somber uitziet rijzen iu Duitsohr land van alle rijden luide jammerklachten over den trenrigen toestand waarin handel en nyverhrld zich beviuden Het Spaausche consres heefl zonder eenig ameor dement het wetsontwerp tot herstel der ooustifutioneelp waarborgen aangeuomeu In de Vrijdag gehouden zitting heeft de heer Canovas del Castillo in antwoord iiau sommige ledea der oppositie verklaard dat de Baskische provinoiM geen aanspraak hadden op oonstitntioneele rechten voordat zij de verplichtingen waren nagekomen haar bfl de Grondwet opgelegd De minister preside ut heeft daarop een koninklijk besluit voorgelezen waarbij het eerste wetgevend tijdvak onder de monarchie van Alfonsns XII gesloteu wordt verklaard Hij voegde er de rerztkeriue bij dat het Kabinet iu zijne veraoenende staatkunde zal volharden Uit Rome wordt onder dagteekening van 4 dezer gemeld dat de gezondheidstoestand van den RWr ernstige redenen van bezorgdheid geeft zoodat efp oousiüt van de voornaamste