Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1877

Comtfoiidaiicf imivtrseK zqn de nieeet verontrustende geriohten in omloop en wordt over het algainem geloofd dat het leven vau Pius IX iu groot en ouOLUiiddcllijk gevaar verkeert He hervatting der parlementaire werkzaamheden in verschillende landeu ztd Weklra meer afwisseling iu de politiek veroorzidcen De Portugteacne kamera hebbeu een goed voorbeeld gegevuit Keeds den 3ii dezer zgn 5 Vfeder byeengekomen en geopend met een troonrede waarin de kouing vooral deed uitkomen dat het bezoek van den prins van Wiües te Lissabon een guustigen invloed heeft uitgeoefeud op de betrekkingen Insschen Eiip fland tii Portugal die sedert het geschil over de l el igoa bmii een weinig hadden ge leden Ook heeft de tomugaaiigediüngeu op deuoudzakelykheid tot het breugeu vau wijzigingen in het koloniale stelsel Brazilië schijnt niet veel behoefte te hebben aan de tegenwoordigheid vau zijn vorst De keizer eu de keizerin zijn reeds een paar jaar feizende buiteu hun ryk en bevinden zich thans in £ g vpte dat zy den 4n dezer voornemens zga te verlaten om in de eerste plaats Napels en Sicilië te bezoeken en vervolgens Kome alwaar zjj tegen fascheu hopen te xijn om er de heilige week door te brengen In overeenstemmiug met de kamer vau afgevaardigden beeft ook de senaat van Uumeuié eene motie aangenomen waarin hg als zgn verlangeu uitspreekt dat krachtens de souvereiuiteit van bet huid alle rechten van Bumenie die bg het traktaat vau Pargs zgn erkeud eu gewaarborgd evenals alle pulilieke bandeliugen die sedert dien tijd ziju voorgevallen geëerbiedigd zullen worden en ongeschouduu blgven de senaat verlangt dnt de regeering deze politiek waardiglgk zal handhaven De Bumeensehe vertegenwoordiging is het dus ccuparig eens dat de rechten van het laud geschondenworden door de artikelen 1 en 7 der uieuwe ïurksohesopstitutie ook op Bumenié te willen toepassen Art I bepaalt dat de tegenwoordige bezittingen en bevoorrechte provincies van het rgk eeu ondeelbaargeheel vormen waarvan nimmer eenig deel kan wordenafgenomen terwgl in art 7 de souvereiue rechtenvan den sultan op bet iu art 1 omschreven groudgebied worden geregeld BINNENLAND GOUDA 9 Januari 1877 M V Totaal Bevalkiiw te Gouda 1875 7872 8805 1 777 M V T 6 lwnn 395 352 747 e tigl 51 sas 1087 Aaktih iaiuehr 5 2 7 19 922 184r 282 271 M2 530 1 2 553 992 3 Sterft Votrokkeg Anblih iajetehr 7 5 808 1648 bg 174 119 293 91 Drcember 1875 8046 9024 17070 178 Hawtlgkeo iga voltrokken eu 1 EchlulieidiDg beeft pisau gehad Gedurende 1876 zgn bg bet Kantongerecht alhier S96 vonnissen gewezen in strafzaken en wel 287 veroordeeliugen 3 vrgsprakeu 4 ontslag van alle rechtsvervolging en 1 oubevoegdverklariug Iu óéue laak waarin de beklaagde was ontslagen van alle rechtsvervolging is door den ambtenaar van t O M cassatie aangeteekeud eu is de beklaagde b j arrest van den Hoogeu Baad schuldig verklaard en tot geldboete veroordeeld Ouder de veroordeelden zgn er 9 wegens bet in dienst hebbeu van kiuderen beneden de 12 jaren In 188 zaken hebben 2Ü4 beklaagden de rechtsvervolging voorkomen door vrgwiliige betaling van bet maximam der boeten y Aangaande het resultaat van het door den genees kudigen raad van Zuid Holland ingesteld onderzoek naar de kazernen in deze provincie is door ons vroeger reeds een en ander medegedeeld Wg ontleeuen daarvan nog bet vo gende De gelegenheid voor de manschappen om zich te vasseben is in vele kazernes slecht Het wasschen in de open lucht aan eene pomp is althans in den winter zeker af te keuren eu gevaarlgk Waar maar éént pomp zich bevindt voor de geheele bevolking der kazerne is bovendien die gelegenheid niet slechts qualitatief maar ook quantitatiet onvoldoende De inrichting te Gouda waar in den Singel een vlonder is uitgebouwd met latwerk betimmerd waarop de soldaten zich in bet Sinplwater wasschen moeten terwgl de wind vrgelgk door t Utwerk henen op de ontbloote lichaamsdeelen blaast ia xeker al te primitief Dat althans iu den winter waaneer voor die zoo noodzakelg ke reiniging een bgt wordt gebakt menig soldaat zich aan bet wasschen zal onitrekkcn kan men onderstellen Men artiijfi uit Alphen dd 6 Januari fcken F B van vrouw die van bm wegens ondergane mirtanij i gen was wejigeloopeu en zich tijdelijk in deze gemeente bij een bloedverwant ophield bezocht eu bij die gelegenheid getracht harir op dt meest raoordd idige wij e inet een mes van het 1 ven te berooven D it z iJQ toeleg in weerwil an hoogst ernstige verwondingen en aangewende pogingen tot verworging niet volledig gelukt is was het gevolg vau bijkomende omstandigheden onafhankelijk van zijn wil hierin bestaande dat hij aanvankelijk zich alleen omgeven zag van 5 kinderen waarvan het oudste slechts elf jaren telde eu het jongste een zuigeliug was maar vóórdat zgn vrouw den geest gegeven had kwamen de vader en de moeder der kiuderen binuen en de eerste scheidde bem met geweld van egn slachtoffer De moordenaar na zich met dë meeste koelbloedigheid verwijderd te hebben is alras in handen der plaatselijke politie gekomen en in voorloopig arrest gesteld terivgl de offici r van justitie en de reohtercoiumissaris van Leiden binnen weinige uren ter plaatse aanwezig waren en de iustructie nog deiizelfden dag met geweiischt succes hebben aangevangen In den daarop gevolgden nacht ia de dader die reeds vroeger voor dergelgke wandaad met doodelijken afloop tot 16 jaren tuohtliuisstraf was veroordeeld geneest gevaukelijk naar Leiden overgebracht de gewonde werd inmiddels in do gemeentelijke ziekeninriohting ter verpleging opgenomen Naar men verneemt bestaat bij de Nederlandsohe Ecgeeriug het voorneineu om eene wijziging te brengen in het koninklijk besluit van 1861 betreffende de bijhouding der bevolkingsregisters en moet het pl m zgii ook hier te lande iu te voeren het systeem van het afgeven aan de ingezetenen van zoogenaamde iivrth de familie zoo als zg in Belgio bestaan eu nu onlangs ook te Parijs zgn in gebruik gesteld Met het oog op de aanstaande volkstelling te houden in 1879 wenscht de Begeering die wijzigingen in den loop van dit jaar reeds in werking te doen treden De algemeene vereenigde oommissie tot leniging van rampen door watersnood in Nederland hield Zaterdag te Amsterdam eene vergadering op het stadhuis ouder voorzitterschap van den burgedieester der hoofdstad Uit de rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven vau deze commissie blgkt het totaal bedrag der giften zoowel van Amsterdam als van elders ingekomen is ƒ 246 820 39 j daarbg gevoegd de rente van het op het grootboek 2 pCt Werk Schuld ingeschreven kapitaal en van detgdelijk belegde gelden ƒ 3861 74 alsmede het saldo in kas ƒ b4 90 j had de commissie te beschikken over eene som van 250 227 04 Uitgekeerd werden aan de commisa ie de saldo s in kas bg de commissiën te s Bosch ad ƒ 13000 en te Bommel ad ƒ 642 68 en gerestitueerd eenige gelden door enkele personen niet anngeiiomen zoodat hot totaal generaal der ontvangsten ia geweest ƒ 263 720 57 De uitgaven bedroegeu ƒ 264 694 69 daarvan werden besteed aan levensmiddelen kleederen enz ƒ 8026 80Vj aan dadelgke hulp in geld ƒ 51371 25 san herstel van schade ƒ 193 672 06 aan advertentiekosten drukwerk verzendingen enz ƒ 1826 67 Geldelijke hulp is geschonken dadelgk ƒ 61 371 36 tot herstel van schwle ƒ De Tweede Kamer zal volgens de Haagsche kroniek der Oron Ct in Februari waarschgulijk den 13en terugkceren Sn dan zal tiet eerste werk zgn de onderwijsvoordracht in de sectiëu te behandelen ten einde de ftwestie zoo mogelijk wgjóór de Juniverkiezlngen tot een oplossing te brengeff Dezelfde schrijver meldt dat de heer Knyper nog steeds rust houdt om zoo mogelijk in de volgende maand in den Haag terug te Iceeren ten einde bg den grooten str jd over de onderwgswet zich aau het hoofd van zgue in deze krachtige en vereende troepen te sttlleo Een lid zegt hij zal er vermoedelijk niet bg tegenwoordig kunnen z n het is de heer Nierstrasz wiei S toestand steeds deeruiswaardigei wordt te meer nu de hoop op herstel wijkt tegelijk met het levensgevaar Het geachte kamerlid is thans te Utrecht onder geneeskundige behandeling en t einde is niet te voorzien Spoedig zal eeu vrij algemeen petitionnement ontstaan bij de voornaamste plaatselijke schoolcommissiën ten eindq op de zwakke pnntea der wetataoidntcht de aandacht van Begeering en Kamer te vestigen iën 3n December van t afgeloopefa jaar overleed in den ouderdom vau 90 jaar de laatste van de 800 grenediers der lijfwacht welke Napolion 1 fikw Elba vergezelde In een voorstel oun den Haagschen gemeenteraad tot verhooging vaa le begrooting voor 1378 wordt gesproken van een aaazienlgk tekort op de kipsten van exploitatie van het Badhuis over het vorige jaar Vermits deze uitdrukking aanleiding gegeven beeft tot misverstand omdat daarin sohqnt begrapen te zgn dat de onkosten van de exploitatie niet door de ontvangsten zouden gedekt zijn deelt de Badhuiscommissie in eene terechtwyzing aan den gemeenteraad mede dat dit niet het geval is De uitgaven hebben wel de daarvoor op de begrooting geraamde lom overschreden maar de exploitatie levert toob een batig saldo op al zij dat minder aanzienlek dan d i van vorige jaren Voor de ontvangsten was nl gereamd 207 050 terwgl slechts werd ontvangen f 196 921 06 Op de exploitatie is een overwinst van 6 770 44 dUr uitgaven bedroegen ƒ 190 150 80 Donderdag heeft op Fegenoord de beproeving plaats gehad van de spoorbrug over het Uallegat en vm den metalen bovenbouw der beide poorten iu den spoorwegdam tnsschen het Mallegat en de Koningshaven Dit werk beeft de meest gewensehtc resultaten opgeleverd In den loop dezer maand volgt de beproeving van den bovenbouw der bmg over de Haa en van den spoorweg tot aan de Binnerotte De XVe algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam we d dezer dogen in het locaal hel Voiyt gehouden en werd bijgewoond door een aantal belangHlellruden waaronder eenige dames Over Macausche toestanden en outwuuding in het algemeen werd gehandeld maar hel belaagr kste der vergadering waren uiigetwyfeld de mcdedeelingeu door den heer W F Versteeg gedaan omtrent de Suinatra expeditie waarvan de leden zioh den 13den dezer deels naar Padang deels naar Batavia zullen inschepen Deze expeditie heeft de volgende opdracht lo Zoo zuiver nis met de aanwerige middelen mogelijk is in kaart brengen van t te doorreizen terrein doormiddel van het opnemen der rivier met al hare takken tot aan de bronnen toe het werk te baseeren op zooveel mogelijk vermenigvuldigde lengte en breedte bepalingen daarbij uitgaande van de door dr Oudemans gedane bepalingen ter hoofdplaats Djambi verder iuschetsing van het tnsschen de rivier armen liggend toegankelijk terrein met peilingen op bergtoppen en door andere omstandigheden onbereikbare puntent meer uitvoerig onderzoek naar de bestaande of daar te stellen middelen van gemeenschap tussohen de als uiterst vruchtbaar of bizonder mineraalrijk reeds bekende en nog aan te treffen oorden met bevaarbare rivierpunten Een en ander vergezeld van hoogtemetingen meteorologische en andere waarnemingen ïo Een agricultuur onderzoek waaronder verstaan wordt eene beoordeeling zooveel mogelijk van den bodem op de verschillende te bezoeken punten ten aanzien van zijne geschiktheid voor verachillenne gewassen ook voor de Europesche markt aauteekeningen omtrent de thans reeds aangetroifeu oultureu de productiviteit wijze van bewerking vau den bodem en aanwezige vooral persoueele hulpmiddelen Verder het zooveel mogelgk inwinnen van inlichtingen omtrent den mineralen rgkdom eu bet verzamelen van geologische speoimina van de verschil lende te zoeken oorden 3o De littggfstiek en etbnograpie meer bepaaldeIgk het onderzoek naar de talen en dialecten de aanwezige letterkundige voortbrengselen bestaande rolkS overleveringen beschrijving van gevonden oudheden der godsdienstige begrippen staatsinstellingen zeden en gewoonten der verschillende aan te treffen volksstammen en vooral ook een onderzoek naar de el of niet aanwezigheid van bevolking in verbabd t t b t oprichten vau landbouwoudernemiugen in de toekomst 4o Natuurhistorisch onderzoek bestaande in bft opsporen van gegevens tot opmaking van eene schft van den algeroeenen indruk dien de verschillende te doorreize n terréingedeelten in dnt opzicht geven benevens een meer wetenschappelgk onderzoek naar het kehmerkende der fauna en flora dier streken het Velrzaïhelen van gedroogde merkwaardt e planten ënvoh zeldzame dieren vooral tot de lagere mërkliMen bA hobrende De expeditie staat onder het beii el vtan d a heat J Schouw Santvoort en bestaat verder uit de be ien D D Veth Joh F Snelleman den ountmlenr Vin Hasselt en waarsfshynlqk ook nog den User J F Wilke Door de Begeeriug is een stoombarka afgestaan die tevens door en geheel voor rekeniag van het gouVernement werd vertimmerd overee koms ig hetf plan van het hoofd der expeditie en voor den tüd n twee jaren uitgerust Dit vaartuig werd iu October 11 nur Batavia gezonden De heeren F A Hermans en J H Makkink zullen op de barken dienst doen hls Ttxttstoken zullen Meleiërs door de lUdisch e lUrinb Vdtdeu afgestaan De noodige instnunenten te Léidink en Utrecht geverifieerd en waarbij een aantal hoogleerarSfc en belangstellenden wenken gaven en hulp boden evenals bg de regeling van vele onderdeelentooaft kaarten enz Worden aangeschaft Alles wattot de kennis van het Djsmbi gebied en Koriniji beheert werd door den heer Schouw Santvoort bestudeerd eu daarna een plan ontworpen naar aanleiding waarvan de leiding wat de hooglanden betreft aan een ander id afstaan zoodat zonder dat daarom de éénheid der te verkrijgen resultaten werd prijs gegeven adiniüMiktief de expeditie in twee deelen werd gesplitst Aan insobrgvingen voor de expeditie is eeu bedrag van f 30 000 ontvangen In de mededeelingen van den heer Versteeg werd groote hulde gebracht aan allen die tot het Welslagen der pogingen hadden medegewerkt ook aan de Begeeringen Bier en in Indië Zeer lijvige iostmatien zgn voor de expeditie opgemaakt die dank stj de hoogst gunstige berichten dea Indische Begeering op krachtige hulp van den Staat iii het volbrengen barer werkzaamheden zal kunnen rekenen Na afloop der mededeelingen van den beer Versleeg werden aan de heeren Schouw Santvoort Snellemanen Vetb de diploma s uitgereikt als leden der expeditie en wees de voorzitter der vergadering de heerdr P J Veth er op dat hoe gunstig het geldelgke op bet oogenblik ook moge zijn bijdragen nog steedsnoodig blijven waartoe hij de beluugrgke zaak allen aïnbeval Ds Rijnboi deelt mede dat Dinsdag 11 aan den Hoogen Bijndijk gemeente Hazerswoude is tot stiud gekomen onder leiding van den gepensioneerden rijkslandmeester A G Hessels uit Leiden en den heer van Nickerk uit Utrecht eeu ufoorvupboni ten doel hebbende om bij den aanleg van de Igu Lelden Woerden Ingeval de onteigening niet door minnelijke lobikking mocht plaats hebben maar wat waarschijnlijk is een procidnre noodzakcl jk werd de belangliebbeiidp eigenaars door één advoeoat te doen vertegenwoordigen tot bevordering hunner belangen Een ondernemende firm i in het stadje Winnemaoda in den staat Pennsylvanië beeft roet het beste succes tot vcnending Van tarwemetsl vaten van papier ingevoerd De vaten kosten nauwlgks half zooveel ids bouten vaten zijn zeer duuraiuim en kunnen zelfsdoor bestrgking met een chemisch praeparaat zulkeen graad van dichtheid verkrggcn dat zg zelfs gebruikt kunnen worden tot verzending van vluchtige stoffen Aan den Leeuwenhoeksinget te Delft ziju in den laatsten tijd veelvuldige gevallen van typheuse koorts voorgekomen Bg onderzoek is gebleken dnt die ziekte moet zijn ontstaan bg den inelkverkooper N én zich vermoedelgk heeft verspreid door het gebruik van melk uit zgn winkel tijdens het ziektegeval dat niet als febria typhoidea scligut te zgn beschouwd door deu geneesheer die de patient behandelde De in de laatste dagen veelbespoken vCompagnle des Bassins Houillers van den heer Philippart die zoonls man weet de ooiieessir beeft voor den spoorweg Batnerdara Houten is blgkras een telegram nit Brussel van Beaters Ofiloe na overlegging barer balans door de Rechtbank an Koophandel aldaar verkhuird te igu in staat van faillissement Ifet l jk van den 81 jarigen da ooner O K te Brthnnien zon ter aarde warden besteld familie eu vrienden waren reeds ten sterf huize bijeengekomen toen nu lid van de ISindlie bet lp taf wensehte Ie tiel rasrop de deksel vRn de doodkht wettl genomen De vrouw van den overledene dit ziende adelde het Ijjk en sprak Daar gaat by mjj n ve HAt 4 g lttrend4 42 jfi an iifi koetwiaM U geweest vervolgens hief zij hare oogen omhoog sptil nog Gad zul id niet verlaten waarna zg ineentskte en onmiddellijk eep l ijk was Omtrent den N jaanstorm die op de Eng kust in hevige mate heeft gewoed bericht nien dat ondei Bchéidéne zeedgken zjjn bezweken Brighton heeft oogènblïk een groit gevjiar geloopen verwpeet te wcnjen Té dfinóville steeg het water tot de derde ver 3iepil g dei huizen Te Dover ïs de aangerichte sabade zeer groot De wandeling op den ogk der admiraliteit gevoritfd u t grbote grnnletblokkeil is I over een letlgte van vele honderden voeten geheel Vei st H hottO Lord WardBn en het itnton vap den ontb Eastern spoorweg stonden onder water alleen te Dover wordt de adhads A een half mJllióen gulden begroot Al de luideljjke badsteden hebben veel geleden Het verlies aan mansohenlevens ia gering maar de materieele bokade is te oanzienlgker Tot ket nfv n ren van dnderwija op de Sobool van Njjverbefd en Landbouw te Veendam hebben zich tot j biertoe 48 jongilièden aangemeld Dat iMemii ordt gedurende 5 avonden per week van 6 tot 9 uur gepeven en omvaj schei natuur en wiskunde VkVA oruaWii f en reöbtlgnig teekenen Nederlandsohe taal benevens nstourlljke historie De cursus loopt van Sept tot April en is tweejarig Aan het hoofd der school staat de Directeuf der Hoogere Burgerschool en naast hem zes leeraren Het scluwlgeld bedraagt per cursus ƒ S doch voor leden van de Vereeniging Induttriae Saerum f 2 6U Iu den herfst van dit jaar wordt er aau toegevoegd eene praotisohe ambachtsohool waar aanvankelijk zal onderwijs gegen worden in het timmeren daarna ook in het draaien scbrguwerken verven smeden zaudvormen enz EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL Iedereen weet hoe moeielijk gewoonlijk verkondbeden bronchitis eu andere kwalen vau dien aard te genezen ziju van wege hunne hardnekkigheid en hoeveel aftreksels stroopen en andere geneesmiddelen men muet gebruiken om die ziekten kvdjt te raken Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs soms in longteering overgaat De talrijke ondervindingen bewgv en dat de zuivere Noorweegsohe teer goed toebereid eeu bijna wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten De teer kan niet in stdjsimrtls gebruikt worden vau wege zga onaangenamen smaak en kleverige beatanddeelen Een pharmacien te Parijs de heer Quyot is op bet denkbeeld gekomen die teer te omgeven met geUitine ter grootte van een gewone pil Niets is gemakkelijker om in te nemen De gelatine lost zioh terstond op in de maag en de teer doet zijn werking Twee of drie teerkapsulcs genomen bij den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eeninzinagevorderde tcering geneest In dat geval belet dete r de decompositie van de tuberkels eu met medewerking der natuur is de genezing dünvgls snellordan men bad durven hopen Men kan dit reeds zoopopulaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel van wege zijn uitstekende uitwerking als om zijngoedkoopcn prijs Elke flacon van teerknpsules tochkost slechts twee franken en vijftig centimes en bevatzestig kapsuUs de geheele behandeling komt dusslechts op vijf of zeven en een halve cent daags enontheft van het gebruik van afkooksels patés enen siropen Om zeker te zijn dat men de tchte kapsules beeft moet men op do driekleurige handteekeuiogvan den heer OvjKrf m het étiqaette letten Teverkrijgen te Gouda bij Zeldenrgk droogist en in demeeste apotheken j m aim m B Bg= Bg=Bg Laat ste B erichten IjOnddUf 3 Januari ParticiUiere dépêches uit Konstantinopel van 7 dezer melden dat de conferentie heden aan de Porie een soort nltimatnm zal stellen en dat de Porte besloten is geen enkele concessie meer te doen New Tork 8 Januari In een onderhoud met den correspondent van de Anwciated Preu heeft Grant gezuld dat hjj in overeenstemming met zgn Kabinet besloten had geen van beide gouverneurs in Louisiana te erkennen en in geen geval te iutervcniëeren tanzg om de rost te handhaven Konstantinopel 8 December De Grieksche on Turksofatf inwoners van Adrianopol hebben verlof gevraagd de wapenen te mogen opvatten om deu algemeeuen vijand te bestrijden De vraag was aan den Sultan gericht Zijne Majesteit heeft den Vizier doen schrijVBn dat hg zijne onderdanen dankt en hoopt den vrede te bewaren maar dat hij in geval van oorlog zich aan het hoofd vau het leger zou plaatsen en zou rekenen op de holp van al zgn onderdanen ronder onderscheid van ras of odsdienst De Choik ul islam werft vrijwilligers aau INGEZONDEN M nhter dt lUdtetevr Onbekend maakt onbemind is eene min of meer versleten sgreuk en toch nu zg mg eenmatd uit de pen is gfnbeid q 4m ik haar niet tektig niet bet oog op it zaak me ik wensohte te bespreken en waarvoor K en klein plaatsjeinuws courant yéno Dikwerf ifcbeurt het en niet zonder redenj dat eene aangekon ns tooneelvoorstelling of een concert slecht bezocht woflt omdat men niet op de hoogte is van de bekwaonhedea der artisten en daar de kans om iets dege HsB te zien of te hooren bier in Gduda niet zoo abel dikwijls bestaat zou bet zeer te betreuren zijk indien van de gelegenheid die zich spoedig aanbiedt on iets waarlijk schoons te hooAn niet door alle minnaars van schoone kunsten werd gebruik gemaakt Ik heb hier pp het oog bet Floreniijnsche kwartet onder directie wn den heer Jean Becker dat voor nemens is bi genoegzame deelnetiiu ia di tnecde h lft der raaaiii Jaunari e n oouc t allilrr te geven Dit kwartet hetwelk zich aeoe Europisohe vermaardheid heeft verworven bestaat uit vier kunstenaars van deu eersten rang die vooral uitinoateuifaor prachtiK opvatting der toonwerken dte zg lertolksn eu door zddz i ne eenheid van toon en spel WatrieVji bjk zullen er velen zijn die vroeger reeds de gelegenheid baddoi deze b en te hooren voor iien Zdl deze aanbeveling wel overbodi zijn doch daar het bedrag der gelden die vereisoht wai den voor dat concert nog al i uizieulijk is wordt eene talrijke deelneming vereischt en het is daarom dat ik geineend heb deze regelai onder de aandacht van het Goudsche publiek te moeten brengru U dankzeggende voor de verleende pl iat ruimte noem ik mij met da meeste hoo aShtin b VB Uw Dw Dienaar 8 VAS MILLIGEN 1 GoLui 8 Januari 1877 FOLITZB Gevonden voorwerpen aan het Bureau van poUy alhier depoiieerd Een Boztkrans en een Omslagdoek Burgerlijke Stand i ÖEBOREN 5 Ju Ueiidert Willem I bfrtn ouders M van ten Broek en S P vsn Vleoten 6 Jar b ouders J v a Rijswijk en A Boelkens Panin oudera H HoiiwmsiiB nri an t traalcn Juhaoaa Gerardn oudera Koster en 1 Veerman 7 Panims oudere J Hnrfjeaseld en T Hoogeadoorit lleleoa Wilhelmiaa oodera H Taioae eb W H Gr Me8tijn 8 Comehe Johaoaefi ouders C J van leeofM en M Polei OVBKIIDEV ajati A C du Gaden Iw T M MK ned D G Print 79 J Roodenbnrg 10 j 8 ffi Dtnmiuk I j 10 n r i van üudenallen il j 9 J H Knanpen 5 m ADVERTENTIÊN Zacht en kalm doch onverwacht overlaad heden te Deventer onzeondste Zood ï H KOK Gouda P KOK I 26 Decenibar 1876 A KOK dd Jono j ♦ Heden overleed tot m ne dïê mijne geliefde Echtgenoote jOIli Wegens Buitenlandsche betrekkingev eenf thans geplaatst heid STOPPELENBURG in den ouderdom jMen D DAKKENHC Gouda 9 Jan lS i6 Heden overleed te Amersfoort een gedaldig lijden van sledits drie dagen énze geliefde Moeder en Behnwdmoéder OUWERKERK weduwe van JACOBC WULAND in den ouderdom van 71 ja Namens de Familife Amersfoort A v WIJLA 8 Jandari Halpondej Voor de vele blgken van belani en deelneming bij het overlüden mijni bare echtgenoot JOHANNA CATHARmi DAM betuig ik bij deze ook namens rniHe mijnen oprechten dank P H WOERLB Ooada 9 Januari 1877 Voor een Dame met één ïfihd verlangt men te Govda tegen MEI aantflndaTE HUREN iu een stil gezin i Irlc ongemeubilcerde KAï ICBS met berging op zolder Adree me frWloo brieven aan het Adverteatie Utureaf aa A KOK St COMP BoekkMUel Vouda Wordt GB BAA6D tegen Febru mm WËWiË kunnende NAAIEN MAZEN en TA LDIENEN Adres 65 Wynhaven RoUeritm goed kunnende STRIJKEN en mét de omgaan en