Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1877

Vrildag iZ Jaouarl 1877 N 1931 GOÏÏDSCHE COURANT leuws en AdverteDtiebiad voor Gouda en Omstreko Louis Basoski Co en aanverwante Artikelen bevelen zich minzaam bij hunne g eëerde afnemers aan dank z l nde voor het vertrouwen in 1876 hun geschonken Kantoor en Pakhuis JVONHENWATER O No 2 ar Universeel Ziiiverings Zoiil is het eeoTOudigste en goedkoopute hniamiddel tegen maagpijn jnaagkramp slechte spjjsvert ing iuur hoofdpfln duizeligheid hartkloppingen enz en moest dnar het ook bfl het inmaken ▼ II SDt TTUcliteii het weekkakea Tsn groenten vooral peulrruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten beirgst in ieder Bnisgezin gevonden worden In pakjes 18 33 en 60 cents Haarbalsem of Kau philocome Dew balsem is eene spiritus oplossing van een eeer fijn vet met eene toevoeging van Pembalsem extract van kina en welriekende olieen Hö reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het nitvallen te voorkomen In flacons ft 45 en 90 cents Anatherin JMond water Met een gelgke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt Iken lieehten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vormiugsWk op de tanden daar het Igm en overbigfselen der spijzen oplost Het flacon ko75 Cents Engfeisch Tandpoeder In eiegante doien van luO en 50 grammen a 45 en 25 cents Idiatoii Droppels aonder aehadelgke bestanddeelen bevrgden oogenblikkelgk van de herigste Kiespijn Het fldtfhjr kost 25 Cents V BU ieder artikel is eene oltvoerige gebruiksaanvUzing Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Sclujonltoven bg Wed Wolif en Zoon te OudeteaUr bg F Jonker Idenbnrg te Woerden bg N C van der Kas En In de andere plaatsen ia de bakende depots Emmerik H VON GIMBOBN TERIRTG LOnGZIEKTEH VEREOUDBEID HOEST TEER YAlf GÜYOT Geconcentreerde Likeur TEER CAPSULES VAN 6DT0T EENE fiEBRUlKSAAIWUZING IS BIJ IEDERE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GüTOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYOÏ IN DBIB KLEVREH op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bii J C ZeldenrUk droogist en io de meeste Apotheken te bekomen Ds vergelijkende inalyM beeft bewesen dal de nimnkMb van de echte T f sdullsB door huoae lameiutelling en de hoeveelheid leer die zij bevMten De beer Gnyot kaa leclils de bereiding waarborgen der van lijne hsndleekeniBg i Hiii e M pfedaeiea De ondergeteekenden berigten dat mm umm en al wat ook tot dat vak behoort door hen in de kortst mogelgken tgd wordt geasniverd en geleverd en dat tevens door het woord MEUBELEN in het advertentie van jl uitsluitend STOELEN en CANAPE S bedoeld worden H J V D BEN H VAN AEKEL Gouda 9 Januari 1877 In een klein gezin wordt GEVRAAGD een DAGMEISJE Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN kan dadelijk geplaatst worden om opireleid te worden in een MOOI PRETTIG VAK Adres aan het Bureau dezer Courant In een BURGEllGEZIN wordt gevraagd een Dienstmeisje HARTIN O P éres Gouda OoBthaven B 14 Portraits Portraits Cartel Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrundissements et de Portraits emaillés niet beneden de 15 jaar Adres aan het Advertentie Bareau van A KOK COMP Boekhandel te Gouda MT Is er eeuwen lang naar de geneesmiddelen tegen sommige ziekten te vergeefs gezocht inzonderheid is dit het geval met de Hbuinatiek geweest Doizende middelen zgn daarvoor zonder vrucht beproefd alles stuitte ai op de barre klippen van bet Rbnmatisme men vleide zich door den tgd verlichting van pgn te bekomen men zag naar de windvaan of deze zich baiten het Noorden wilde plaatsen men ging over de grenzen om ineen ander land verlichting van pgn te bekomen maar helaas op onzen vaderlandschen moerissigen bodem teruggekeerd doet zich dezelfde kwaal dikwgls strenger gevoelen £ n toch ia eindelgk in de ABSHAUBBZNS Anti Rhmatische Watten het redmiddel voor Igders aan Bhnmatiek gevonden Een ieder kan het middel beproeven met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal dadelgk ondervinden dat de Abshaubbitts niet twgfelachtig in hunne uitwerkselen zgn Elk pakje kost slechte 30 CentM waarndMe men zich kan overtuigen en tevens ontdoen van eene of andera lastige p n Verkrugbaar aan het Hoofd depdt Ibn A BEEETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhnisen T W Dl ÜIL Sdiooiüiormi 3 GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK Capeüe a d Umi A REU NART Oostpoort Rotterdam 3 H KELLER en ZOON Weste Wagenatr Gonda Druk van A Biinksuui BUITEMLAND BulleiilaDdscli Overzicht Maandag heeft de ooiifen iitie zitting gehondeu looals aiigekondigd wm De Italiaiinsche en Kogel ehe afgeraardigdeo irederle den de Ifeweriugen der f urlien üete gaven wel niet toe maar verzetten zich evenmin tegen diaonuie over de waarborgen zuudat althans de onderbaiideliugrn niet zijn afgebroken Het gebeele heeij en wedergepraat getft den indruk dal Rutland veel minder oorlugsznchtig gestemd en tIMi u oorlog bereid ia dan bet ziob in den b g uiie heeft voorgedaan Het zou zich nn tevredeii stellen met een aeb nbare diplomatieke overwinning wuarBiede het meteere v a de quaestie af was De Turken Steil dit en doen er huu voordeel mede Gisteren zou i oafenntie weder rerj adereu Ue nieawe zitting van de f nache kamen is aooder eeuige bqzondere ple htigheid geopend De kimer beeft eenvoudig haar bnreri met Jules Orévy als president herkozen X e l tttr Zetlung deelt in haar jongst verschrnen Bummer mede dat volgi a de ontvangen berichten uit da verscbilknde deelen dea Uglu de roomitzichten voor da rerkieciogen niet ongunstig mogen worden neuotfBd In de tuidelyke deelen des Kgiu hebbeu de ultnmootauen sociuliatea en de Duitsch conserratieren met bnitengewouen ijver alle middelen te baat genomen om de agitatie in het land te bevorderen ig hebben in dit opzicht alle overtroffen helgeen zg vroKger tot sund hebbeu weten te brengen maar toch BMg wordaa aaaj enomen dat de liberale party van dien kant geen ernstige gevaren behoeft te duchten De oeDtrumspiirtij al in Zuid Duitsohland geen veroterkiug erlangen bg de aanstaande verkiesingen dit mng volgens onze bêiiobtgevere als leker wonlen beloboawd De partg van vooruitgang heeft uit baar middelpuat uit Berlijn ot zuidelijk Duitsohland trachten te brengen binnen bet terrein waar zg baar agitatiemiddelen zooveel doenigk in praoigit brengt Het is vooral op Stuttgardt Mnnnhriin Neurenberg dat het huufdoomit het oog beeft geslagen Xij beeft tevens beproefd zich te verstaan met de soeiulistïsohe oomiiés en vereenigi cen ooi zich op dit wgzr bondgenooten bg d verkiezingen te verschaffen Bedoelde partij is voor dergelgk middel niet teruggedeinsd niettegenstoaade tg zeer goed wist dat de Znidduitsche demoentie leer particularistisoh gesind is Bovendien komt hierbg nog iets in aanmerking in ZnidDuitschlaud oefent de tocialistische partij achter geen invloed uit en sg ia van de partijen welke de DalioualariMgiiiselen ign toegedaan door zoo wg de kloof gesoheidn dat de poging der partij van vooruitgang om zich met de socialisten ald r te verbroederen zeer stellig zal bigken te zgn eeif vergeefsche poging Behalve deten negatieven niulag z l die himdelw se voor de betrokken partg niig een passief resultaat bebbeo dat de openbare meening zich daarover nl verootwaordigd tal betoonen Bü in Italië plaats gehad hebbende oanvnllingsverkiezingen zgn de oud ministers Bongbi van ondenrga en Visoonti Venosta van buitenlandsche zaken gekoieo beide mannen die tiob jegens bun land zeer Verdienttelgk hebben gemaakt tgdens huu bestuur Lt Temft heeft hg zgn Bometnschen oorrespondent onderzoek gedaan naar de juistheid van bet telegrapkioeh bericht dat de Paus zeer ernstig ongesteld zoo weten De correspondent antwoordde dat 4 deter de Paos in de trooaioal en niet in zgn particuliere vertrekken de overste der leligieuse orden beeft ontvangen die gekomen waren om hem geluk te wcnschen JJe Pans beeft hen met krachtige stem toegesproken en aoheeu goed gezond te wezen Ook den 6den was de Pon nog volmaakt in orde De C nde lichamen Elk van de beide partgen nl heeft oandidaten eenvoudig geïnstalleerd Het gebied via den republikeinsohen gouverneur beperkte zich eekter volgens de laatste berichten tot het paleis der wetgevende maöbt iraarin kg door de demoerates wordt opgesloten gehoudelL Tot dusver is er geen bloed gevloeid Van wege het boudsbesWtir i aan de federale troepen te New Orlean last gveveii geen der beide gooverapars te erkennen en ziel alleen te bepalen tot de baqSiaviag der rust BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1S77 Woensdag 17 Januari a s zal eene vergadering plajita hebben van de Ütbatiiig Cltib Als spreker zal optreden de heer Dr C A Tebbenboff Het onderwerp is r O sdienst en Wqsbegeerte Verschil en Overeeusteminiag i essing Spinoza V Zondag avond had eene dienstmeid alhier terwijl baar meester en meesteres uit waren haar beminde bg zich in de keuken ontvangen Toen de heer en mevrouw weder te huis kwamen en zulks bemerkten geUstte haar meester daC de vrijer moest vertrekken waaraan werd voldaan De dienstbodemaakte zich echter daarover zoo boos dat eg in onmacht viel en daardoor een hevige neusbloeding kreeg zoodat men geneeskundige knip moest inroepen hetgeen echter niet baatte daar de dienstbode spoedig daarna overleed Dagblad De Eerste Kamer beeft Dinsdagavond hare werkzaamheden hervat en na eene korte zitting bet onderzoek der begiooting in de aMselingen aangevangen De afdeelingea van de SeM Kamer der StatenOeaenul tga W efMd f é i l i m l tot het onderzoeken der begrootings ontwerpen Blgkent een bg het Departement van Kolonién ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nedekudtch Indië dd 9 dezer heeft de nieuwe radja van Simpaug Olim de voorwaarden aangenomen die voor de onderwerping van dat landschap gesteld waren waaronder de bevoegdheid van het gouvernement om de belasting tegen schadeloosstelling over te nemen Nadat hg was beeedigd is op den 6en dezer op plechtige wgze de Nederlatidsofae vlag te Simpang Olim gebeschen en op den 7den de blokkade opgeheven Volgens waarnemingen o a aan de sterrewacht te Pargs gedaan is er atrenge vorst oplianden die tot het laatst van Maart zou aanhouden Zooveel is zeker dat de temperatuur van de laatste 14 dagen gelijk stond aan die van de lente ter gl op uitersten in de natuur doorgaans andere uitersten volgen Dinsdagavond wat een talrgke schare dames en beeren in de zoal Nut en Fermaak bgeengekomen tot bgwoning eener leesvergadering van het depart Gouda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen woar mej Betsy Perk de spreekbeurt vervulde Was de volle zaal een teeken van belangstellingen was tg als t ware een zeer duidelijk ontkennend antwoord op een deter dagen door ons gedane opmerking dat publieke voordrachten tegenwoordig in onze gemeente minder belangstelling ondervinden dan zij verdienen of sproot veler komst voort uit het nog zelden voorkomende feit dat een dame voor t publiek zou optreden P Moeilgk te be intwoorden vraag waaraan wg ons niet zullen wagen dat dan ook onnoodig is daar ieder voor zich moet weten waarom men een leting bgwoont maar dit i zeker woont men een vooidraobt bij dan moet men zich voegen naar de omstandigheden en zoo men al niet voor zich luisteren wil of kan ten minste niet anderen verhinderen alle aandacht te wgden aan de voordracht Prefereeren de dames een gezellig praatje met elkaar boren een geduldige oplettendheid naar de woorden van één persoon goed hunne voorkeur is te begrgpen maar laten zg dan naar een kransje gaan en niet naar een zaal waar een voordracht plaats heeft Wil men liever fluisteren dan luisteren nogmaals goed maar men bigve t hms en ga niet naar eene lezing Deze opmerking moet ons uit de pen want het was toch woarlgk te erg dat de pn id ntale hamer tot driemool toe een gedeelte van het pnblielc tot de orde moest roepen en telkens weder verhief zioh een gegons een half onderdrukt gepraat en een bedwongen gelach dat t hinderlgk was èn voor de spreekster èn voor de aandaehtige booiders Ja maar hooren wij ons toevoegen wanneer wg nu zitten ouder een voordracht die ons niet bevalt Wanneer de lezing ons niet boeit Wanneer onze aandacht onwillekeurig afdwaalt Dan vordert de beleefdheid antwoorden wg dat gg niet toont dat gij a niet amuseert Het spijt ons dat wij t moeten zeggen maar een getleelle van t publiek Dinsdag in Nut en Vermaak bijeen toonde niet t weten hoe men zich moet gedragen Doch genoeg Wg hopen van harte dat wij nimmermeer een zoo onaangename opmerking terneer zullen behoeven te schrijven De voordracht zelve bestond uit een tooneclstuk in dichtmaat vervaardigd door de spreekster zelve naar aanleiding van de legende van Valkenburg een plaats iu Liuiburg bij Maastricht te weinig bekend volkens spr en waard Nederlandsdi Zwitserland gepeuoemd te worden gevolgd door een gedicht daarop betrekking hebbende Mej Perk verzocht geen hooge eischeqte stellni aan hare voordracht en aUeeu haar werk als gedicht te beoordceleu Hoewel dat verzoek niet behoeft inïew illigd daar men eenqiaitl zich aan een voordracht wagende aan het publiek geheel het recht in banden geeft reeds alleen door het feit van op te tnden om èn voordracht èn het voortedragene te beounleclcB zoo willen wij in aanmerking nemende het hoo t moeilgke i an verschillende personen te doen verlollcen doop fe penoou de voordraobt inderdoa grht l duurlaten en ons bepalen tot de opmerking dal bet gedicht zelve werkelgk zeer veel schoons bevatte Onwillekeurig kwam de wensch bg ons op het nog eens te kunnen lezen waartoe wg zeker later bij een eveutueele uitgave wel zullen in de gelegenheid worden eeteld Er waren passages die treffend van inhoud en keurig van vorm waren Bg den veehouder D van der Vis te Alphen a d Rgn onder wuns vee zicb drie gevallen van longziekte voor deden h de ffeheele koppel bestaande uit 40 stuks onteigend en afgemaakt voor de som van 6637 20 Te Oude Wetering is de longziekte uilgebroken op den stal van de veehouder J van der Zalm Nadat ééa rond werd fgemaakt hebben nu de overige 4B hetzelfde lot eudergaan Men schrgft uit s Hage aan het UtrecMêch DagH In strijd met de geopperde onderstelling van den Haagschen correspondent der Gron Cl kan ik u nit goede brjii rnededeelen dat er bitter weinig kans bestaat dat dr A Kujrper deel zal kunnen nemen aan het debat ov r de ouderwgswet Eene hoogst ernstige ongesteldheid waardoor Mevr zijne eohtgtnoote op leü rand van het graf werd gebracht heeft hem diep zeer diep geschokt zoodat wat zgne gezondheid betreft veel verloren is wat gewonnen wa Men verondepitelt das zgn verblijf ia Zwitsei lw nog van langen duur zal moeten zgn tóo De qnaestie van het gymnastiek onderwij aan de hoogere burgerschool te s Hage heeft in de zitting van den gemeenteraad aldaar op Dinsdag jl bare tiesliosing erlangd De slotsom was dat ii i uitvoerige discnsfién het gevoelen B en W ieeft gezegevierd en de directeur der hoogere burgerechool in het gelijk is gesteld Met 20 tegen 15 stemmen verleetyle de raad aan B en W toestemming om den Hlulster van Binnenlandsche Zaken te kennen te geven dat niettegenstaand de tot gezegde gzigiiig der vooi waarden het ryiniiastickonderwljs aan de hoogere burgerschool alhifr niet volgens het door Z ExA verlangde stelsel indeeling van het bedoelde onderwgs tussohen Ie gewone les uren als integreerea deel v n Het onderwijs kan worden ingevoerd j De Ominbus Maatsohnppg te Amstïrdom hs ft twee nieuwe Ignen in exploitatie gebracht Van de tramway Dom Vondelstraat is het gedeelte van de