Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1877

PaleisstroAt by de Spnistrivat tot betLeidsohe Plein in gebruik genomen Voorloopig zal om de 10 minnteu vau beide standplaatsen een wagen vertrekken Van het K idijk plein naar den Dam langs den Buitenkant loopt eeue omnibuslijn ran 8 i ure s ochtends tot 1 0 j ure s avonds vertrekt om de 30 minuten een omnibus van de eindpunten terw i ten 10 60 nog een laatste gelegenheid wordt verschaft om van den Dam naar het Kudyksplein te ryden De heeren A Kaptijn en dr J H Geutis hebben naar wy vernemen aan den Minister van Binnenlandsche Znkeu vensocht de toekenning te bevorderenvan een Rijkssubsidie van vier millioen voor de spoorweglyu Harlingeu Siilibergen van het verleenen van elk subsidie de firm i Lescaune Ptrdoux te Faryshare verbindtenis tot den aanleg en de exploitatie derIqn afhankelijk heeft gesteld Genoemde heeren roepenthans de medewerking in van alle gemeenten autoriteiten en corporatiën die overtuigd zqn van tgroote belang decer onderneming voor Friesland enDrenthe om hunoe pogingen bq de Hooge Regeeringte steiueu P D C De geraarlqke inbreker Adriauus Daal die uit de gerawenis was ontvlucht en in ümmerik gevat was wen Maandagochtend te Arnhem verwacht waarheen hii uit Daitsehland cou overgebracht worden £ en te menigte wachtte den trein op maar te ver eh De ryks policie kwam terug zouder gevangene lie den vorigeii nacht ook te Emmerik uit de kerker had weten te ontsnappen In appel werd Dinsdag door het gerechtshof te sGravenhage behandeld de zaak van J v V J L M C V V G V T J N en A v d H allen te Leiden woouaehtig beklungd van op den 18 Juli 11 eene vrouw lie wegens haiselgke oueenighedeii hare woonplaats wilde verlaten en naar het suheeu hare achterstallige huur niet had voldaan door het toebrengen van slagen en stompen en aan de haren te trekken te hebben mishandeld tengevolge waarvan die vrouw ten einde raad met haar kind op den arm in het water is gesprongen raaar spoedig weder op h t drooge gebracht daarvan geen nadeelige ge▼olgen ▼ heeft ondervonden Hoewel allen hunne schuld ontkenden veroordeelde de Leidsche rechtbank vijf der beklaagden tot gevangenisstraf en sprak deu zesden vrq Twee der veroordeelden voorzagen sich in hooger beroep en het openb min kwam van het geheele Tonnia in appèl Ook nu hield het Zestal voor den koogeren rechter tque onschuhi vol zelfs werden twee getuigen ten verzoeke van den eersten beklaagde nkoord maar dezen konden over de zaak Zelf geen inliditingen verstrekken Adv gen Mr Gregory requireerde de bevestiging van het vonnis door de rechtbank gewezen Het bof zal aanstaanden Maandag aitspnuik doen Naar aanleiding van een berieht in de LamdèouwQmriml over de opening van het proefstation sohryft men aan de rnk Ct uit Wageniiigen dat die opening tegen 1 Februari a s is bepaald echter alleen voor ket onderzoek van zaden Voor Nederlandsche landbouwers geschiedt zulks gratis voor de handelaars in meststoffen benevens voor de kontróle wordt eene kleine vergoeding gevorderd Het onderzoek der meststoffen zal echter eerst dan kunnen geschieden wanneer een tweetal zqvleugels aa t de rigkslaudbouwschoal iqn aangebouwd waarvan de aanbesteding eerlang wordt te gemoet gczren IKosdagmorgen trok het te Leiden de aanda bt van een voorb ganger aan deu Singel nab de voorBulige Koepoort dat aldaar een melkwegen stond waaronder een hond gespannen terwyl een buis en en pet in de onmiddelijke nabyheid op den grond hgen Dit gaf natuurlyk aanleiding tot t vermoeden dat den vervoerder van deu melkwegen een ongeluk ion ijjn overkomen Op grond daarvan werd daar ter plaatte onder toezicht der politie gevischt en poedig werd dit vermoeden bevestigd door het phalen van twee Igken het een van den melkboer p en het ander van A smid van beroep De wittgenoemde had de hand geklemd aan het been an den laatstgenoemden zoodat men veronderstellen moet dat een hunner te water is geraakt en dat de ndeie bet slachtoffer geworden van zjjue zucht om linn te redden Naar men u zon O die aan de zuidzyde nabq de Asehsohuur woonachtig is en eiken ochtend met de kar melk haalt onder Zoeterwoude een poging kebben gedaan om een man te redden die zich zelven Bet leven wilde benemen Deze persoon toch sedert weken te Leiden woonachtig in de Baamsteeg van Ooikum gekomen had over een stuk werk wqorden Aad met zqn patroon Hedeii moi en in stede B aaar iljn werk te gaan ontliep hy zy n woning nat kwade bedoelingen Zijn vrouw had hem langs 4a 8t Jaoohagraeht nog met sgn boterham nagtlooJMa doek kq wiJde daarvan niets hooren Omtrent de karingvisscherg te Vlaardingen wordt gemeld dat in het afgeloopen jaar inzonderheid j door loggers besomd is van ƒ 20 000 tot ƒ 23 000 j ofschoon de aanvoer kleiner Was dan andere jaren Door de gezamenlyke ter hariugvisschcry uitgeruste schepen was toch 3566 ton minder dau in 1976 8776 ton minder dan in 1874 aangebracht Niettegenstaande die ongunstige uitkomst meent men zekerheid te hebben dat aan de aandeelhouders der gezamenl ke recderyen nog een bevredigend dividend zal kunnen uitgekeerd worden daar de prijzen van den haring hoog zyu De pryzen toch zy n gestegen van ƒ 24 tot 32 terwyl voor hoekerhariug ƒ 36 en voor bootsmansharing ƒ 43 betaald wordt Het aantal der door de reederijeu in 1876 gebezigde schepen hoekers loggers sloepen en bomsohuiten bedroeg 338 als van Vlaardingen 57 van Maassluis 40 van sHage 6 van Scheveningen 176 van de Ryp 1 van Amsterdam 3 van Zwsrtewaal 2 van Harlingen I en van Katwijk 62 De StaatKonrant bevat het verslag van de ccMnmissie belast met het afnemen van examen van gepatenteerde veeartsen krachtens art 16 der wet van 8 Juli 1374 gewijzigd by de wet van 4 April Van de 61 geëxamiueerden werd aan 20 het bewijs van toelating verleend Voor Zuidholland aan de hh J Okkerse te Woerden J van der Mast te Dubbeldam J van Dam te Woubrugge en W v Wijngaarden te Stolwyk De heer A van Lier directeur von het GrandTheêtre in de Amstelstraat te Amsterdam heeft jl Maandag zijn 25 jarig jubileum gevierd Van de verschillejide theatres in Berlyn Leipzig Frankfort Rotterdam tot zelfs uit St Peterburg ontving hy heilwensohen vau directeuren en artisten Ook Clara Ziegler seinde uit Leipzig haar heilbeden Namens if Duitsohe artisten werd hem een prachtige lanwerfraus op bet hoofd gedrukt en door de leden van het orchesf werd hem een zilveren lier aangeboden E n commissie van vrienden en vereerders uit de burgery van Amsterdam bood hem een gesohenk aan bestaande in een prachtige landauer met harnachement met zilveren beslag In de Amstelstraat Werd algemeen gevlagd In een aan den Nederlandschen Gezant te Konstantinopel door den Nederlandschen Gedelegeerde bij deu Oppersten Gezondheidsraad aldaar ingediend rapport van 13 December jl wordt gezegd dat er volgens de jongste by dien Raad ontvangen berichten uit Bagdad meer en maer reden bestaat om voor eeoe nieuwe uitbanting der pest gedurende dezen winter te vreezen De inspecteur te Bagdad vernomen hebbende dat in de Arabische kampementen tusschen Azi zieh en Bagdadieh verdachte ziekte verschynselen waargenomen waren had zich derwaarts begeven en geconstateerd dat werkelyk eenige ziektegevallen waren voorgekomen met poatbnilen en bloedbrakingen welke zeer spoedig den dood der lyders ten gevolge hadden gehad lüen telegram van den Inspecteur te Hilleh hield in dat hq aldaar insgelyks een geval van pest had waargenomen en gewaagde van het voorkomen I an verdachte verschijnselen in ondersóbeiden plaatsen aan het kanaal va Mouhassil waar de ziekte verleden jaar het eerst was uitgebarsten Allé maatregelen waren genomen om verdere verspreiding tegen te gaan St Cl Mat betrekking lot den dezer dagen door de Maatsskappq tot Exploitatie van Staatsspoorwegen genomenmaatregel vernemen wy nader dat de relonrkaartenin binnenverkeer thans geldig zy n van 1 160 kil afstand 2 dagen van 161 kil en daarboven 3 dagen Vroeger was dit voor een afstand van 40 kil dag van 40 150 kil 2 dagen en daarboven 8 dagen Men schryft ons De winter kenmerkt zich totnog toe door groene weilanden weinig zonneschynen veel nattigheid behoudens een paar dagen dathet streng heeft gevroren hetgeen ieder in de meeningbracht dat de winter begonnen was Hoewel hetzachte weer daar beginnen reeds knoppen te kwellenvan vroegbloeiende heesters nu veel b ndstofspaart in de kweekereien veroorzaakt het gemis aanzonneschijn weinig vertier in de kassen zoodat ertoch meer dan gewoonlyk moet gestookt worden omhet eece gewas te doen vooruitkomen en het anderevoor bederf te behoeden Er wordt iutuseehen allerleihoutgewas g ooid gepoot en vervoerd en als uit ééaen mond verneemt men dat de wintergranen uitmuntend staan De poldermolena kunnen op des duuraan het malen blijven ook is er genoeg wind aan deInoht en dan zwelt de boezem die eerst met eengunatigen wind op legeren stand was gebracht weetmet ieqer uur Ltidtcke Ct De brievenmalen naar Nederlandsch Indië door middel van de stoomschepen der Maatschappij Nedsrhfd worden in het vervolg om de drie in plaats van ifm vier wej ni op de navolgende tydstippen oit Nederland veizoaden a van het Kicuwediep Zaterdag 13 Januari en vervolgens dea Zaterdags m dedrie weken i langs deu weg van Napels van Am sterdam Maandag 22 Januari en vervolgens des Maandags om de drie weken per eenten Byuipoor smorgens 7 uur Ten aanzien der verzendingen uit Ne derlandschIndië naar Nederland wordt te beginnenmet deu 24 Maart of daaromtrent met de drie wekelyksohe dienst aangevangen St Ct Zondag voormiddag tusschen 10 en 12 ureiate Amsterdam weder een brutale diebtal gepleegd ia het huis op den Singel hoek Bomeinsarmsteeg Terwyl de bewoners naar de kerk waren hebben de dieven met een looper de deur weten open te maken Daar de echtelieden vergeten hadden den sleutel vag een kast waarin zy den effecten trommel en andere preciosa bewaarden mede te nemen hadden de dieven niet noodig veel geraas te maken dat zoo licht by het openbreken wordt veroorzaakt De dieven hebben alles wat zij vonden medegenomen waardoor de heer G in armoede is gebracht Zij zijn gekomen en heengegaan zonder door de bewoners van den kelder te zijn opgemerkt die wel hoorden dat er in huis geloopen werd doch meenden dat de heer G te huis Was De vergadering der Watersnood oommissiën Zaterdag te Amsterdam gehouden was byeengekomen op initiatief van de Haagsche commissie ten einde middelen te beramen om bij onverhoopte uieuwo rampen dadelyk met meer eenheid spoed en billijkheid te kannen handelen De verschillende commissien waren van oordeel dat zulks het best zou kunnen geschiedeu wanaeer een der commissien bij onverhoopte nieuwe rampen als centrale commissie werd aangewezen aan welke de overige commissien van alle te verstrekken dadelijke hulp keunis zouden moeten geven terwijl het verleenen van vergoeding voor schade aan gebouwen getimmerten veldvruchten enz te lijden onder soutrole dier centrale commissie zou behooren te geschieden Men was van oordeel dat het verkieslyk was thans nu de werkzaamheden van al de commissien waren afgeloopen met hen die door den laatstcii watersnood ervaring hadden opgedaan te overleggen hoe in bet vervolg te handelen opdat de zoo geweiischte eenheid in het besteden van de liefdrgav en die voor alle noodlijdenden worden bygedragen wonie verkregen De Burgemeester van Amsterdam had de beleefdheid aan de leden der commissien ten zyoent een gezellig diner aan te bieden Een ieder weet welk een heerlyk geneesmiddel k teer is in geval van Bronehilu ieering Cattarfen verkoudheden en in t algemeen tegen alle aandoeningen van hroncha en Imtgen Vele zieken helaas voor wie dit geneesmiddel uitstekend zou wezen gebruiken de teer niet hetzy uit tegenzin tegen deu smaak hetzy dat het hun verveelt om het teerwatrr Uaar te maken Dank zy het geniale denkbeeld van den Heer Ottgot Pbarmacien te Par s hebben al die min of meer rechtvaardige grieven tkn de zieken opgehouden te bestaan r Het is den heer Guyot gelukt de teer te omgeven met een licht bedeksel van doorschynende gelatine en er ronde kapsules van te maken ter grootte van ein pil Deze kapsnles kan meu zeer gemakkeiyk innemeli op t oogenblik dat men gaat eten ze hebben volstrekt geen smaak Zoodn ze in de maag komen smelt ds gelatine en wordt de teer opgenomen Dele kapsnles zijn zeer duurzaam zóó zelfs dat de kapknles van een aangebroken flacon nog na jaren te gebmiken zyn De teerkapsniea van Guyot lyn een zeer rationeel geneesmiduel dat niet meer kost dan zes of acht centen daags en tevens ontslaat van het gebruik van alle borskruiden De heer Guyot kan slechte instaan voor die flaoani waarop zich zijne handteekening bevindt gedrukt ih drie kleuren en die te vsrkrygen zyn te Gouda bjj Zeldeitrijk droogist en in de meeste apothdcen Vergadering van den Gemeenten DINSDAG 9 JANUARI Tegenwoordig ds heeren vso Berden Uzeodoora VMfl Virul j Remij Kiat Prince Noothofea rsn Ooor Afeiif ksf van Straatsn Foat Dmtt Sanuom Sirater 9 W en Snel Da notnlan der vorige veigodsring werden vsorgtlessa sa gearresteerd Ingekomen ie eene miMire van hb pedepnteetdfl Statsa hondende goedkearing tot afstand van grond aan het RuIli saa de hh P Verbroggen te Waddidivet en E de w er lUer B W HOtileattA doen io overleg met den diitriets aebaete ieasr en dea boofdooderwijzer der Bargaravasidschael porjoajiens eene voordracht tot hnipondsrwgstr belsft qft i e CfWiasI taal den heer A Hola te Waddicxteen en tot gewoo b W onderwijzer de hh H Robberse te Oodewater ra J vin Sk Heiden te Sliedrecht neer geaebikte soinoitanteu badcfen sfda niet aangeneld ter vilie en hsnesoiing in eens valgsadktergadeiing tn voorstel vanB ea W 9i P 1 llf a ffiASWI ssn itilija gceaa waaiep d a Iliaister van Bianeal Zèksn eeo briigwschterahuiqe atoat en vroeger aan de proviocis ia afgestaan tfaaoa aan bet Rgk over te dragen ter viaie B en W hebben de eer beatek en teekening aan te bieden tot vergrooting der BargeraTODdacbool ter viaie Een fcrzoek van den beer S fau Milligeo om éene avond de leek ene demea angTereeniging te nogen houden tn hst lokaal der nnsiekacbool Arti J egi wordt algemeen goedgekierd Eepe BÏaaire van bet laraelittach Armbeatnar io ndendeeene anpletom begrootiog o rr W ter tiaie £ coige niiaaivea van verschil Ipnde Commta ien dat de nieuw benoemde leden bonne betrekking aauneoien Ë ne niiaïve vaa da Commtaaie OTer de Stada Moziekacbool jie eene wijziging vooratellen in de instructie Toor den tweeden llasiekmeeater en bem ook met piano leaaen niilen Ix Usten tegCD eene tegemoetkoming van 7b pCt der acboolgelden de liorzit ateU roor zulka ter viaie te Ifggen de beer Mcaac aker wil zolka dadelijk in behandeling nemen maar nadat de voorz aanmerkte dat het atnk zooeveu waa ingediend an er geene gelegenheid waa bedoeld artikel na te zien wordt bet ter viaie gelegd Eeoa miasiva van dea beer C J C Prince dat bij zqnebeDocmtog tot lid van de commissie van toezicht otcr bet Moaeum san Oodbedea aanneemt iVotiÜLStl Eene missive van den b er dr H IJssel de Schepper datbij zyne twee benoeiuingen aanneemt Notif Ëenig adressen vsn verschillende innonera dezer gemerote tot bet in grbrnik geveu uo genoteerden rund met derapporten daarop van B en W om tegen 10 c a de centiare co de bestaande condition grond af te staan nan de heerenA Jonker t Zn 224 e C Lunenburg 24 c J L Wukbuizen 8 40 e roerr Wykboizen Tao Korsetrn 6 6 c eu b van derSpelt 8 65 e voorts afvMjzend te beschikken op die au K van dar Borg J C blbbea h Boot en B van Detb adreaaea CB rspporteo ter viste £ co adres van W van der I ugt Zn te Rotterdam die vragen tegen welken pnjs zg cigensars kunnen worden ian een i rcf Ujc of gedeelte Wnland en van twee bMisjes gtlegeo aast bunoe panden wordt gesteld lo banden van H en U ter fine vaa bericht en nad Krn adrea vsn F van Rooijeo te Waddinxveen aanvragende fs koop grond aaa de oustzgde der L rabetbatraat met ver Ï lichting oa dien in 4 jaren te beboowen wordt gesteld in aiideo van B en W Eeoe missive van den heer M Sprnijt dankzeggende voor xijne tractements verbneglog Notif £ B missive van di n heer F Jaaacn na gelyka strekking wordt ede voor kennisgeving aangenomen Aan da orde is bet verzutk tan eeni e bedienden in de Baak vaa Lcening om verhooging vau bezoldiging dit wordt algemeen afgewezen Wordt benoemd tot hulponderwijzer aan de la openbare AlBeaa wl da heer W Groot ta Waddinivecn Na acbtigisg om san de genomen beslalten Uvseriag ie gevtfi zoadar reaumptia eindigt de vcrgadfnpg Laatste Berichten v j psaillMf 10 Jann i De Senaat heeft den hertog d Andtfrretl usi tf er toet 195 stemmen vau de 239 tot voorzitter herkozen Btantin qiel lO Januari Daar de Forte vrrii iiJ ii heeft dat lluroenie ongerustheid aan dea ém gelegd ten aauzuin viin deu tekst dtruiauwe Tiirksche Constitutie zoo heeft zy zich gehaast officieel te verkhireu jet die Constitutie alleen iKtrekkuig heeft op de Turksche gewesten eti dat de Porte er volstrekt f inat aan denkt inbreuk te maken op de reehten van Bumenié die by iotcrnalionaal verdnig gtwaorboi Kantdttgerecht te Glauda Op de sMebtzittingen van 13 December 1876 zyn de navolgende personcKveraordeeld f Tot drie gcWboetcn elk van 8 of dit aiuuij isstraf van een dag voor elke boete wegens h t te Beeuwyk bewonen van een klleioe woning t niet voorzien van woonvertrek met een beboorlyke schoorsteen of andere doelmatige rookleidin en 20 waarvan het houtwerk niet meer dan 7 decimeters van de stookplaats verwyderd behoorlyk was bemetseld of bekleed met yzeren koperen of zinken platen en zulks wat de onder N 1 opgenoemde overtreding betreft die op twee verschillende t4j4stippeD te hebben begaan J V d N Tot eene geldboete van ƒ 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het met een trein verder reizen dau bet station waarvoor het plaatsbew genomen was zonder hiervan vouiaf l eniri te hebben gegeven en den conducteur te hebben geweigerd de verschuldigde bijkomende vracht te betalen If B Tot eene geldboete van 5 50 of subs gevan gtnilistraf van twee dagen wegens het maken van nachtelyk burengerucht tot verstoring van de rust der inw J 8 G V d 8 en T v d S Ieder tot twee geldboeten een van f 3 en een van 5 50 tf eubs gevangenisstraf van een dag voor de boete Tan ƒ 8 en van twee dagen voor de boete van ƒ 5 60 voor ieder wegens 1 Het zich te Moordrecht oj de openbare straat in vereeniging en gelijktydig ettoonen in kennelyl en staat van dronkenschap en ï ketin vereeniging en gelijktydig maken van nachM burengerucht tot verstoring van da rust der inwonen A K Tot eene geldboete van ƒ 1 of snbs gevaagenisstraf van een dag wegens bet zonder noodzaak rydeu over de klinkerstraat te Gouda met een kraiwagen oiot btladen met glas of aardewerk O T d W Tot twee geldboeten een van ƒ 1 en een vnn ƒ 3 = of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het te Gouda lo werpen van afval van een dier iu het tot openbare dienst bestemde water en 2o het reinigen van afval vau een dier in het water beide zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders J V V eii D H Ieder tot eene geldboete van ƒ 3 of ieder een dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda ryden harder dan in een matigen draf H R en G d E Ieder tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te GKiuda laten stilstaan van hunne met een paard bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of een ander geschikt persoon de tengels hield of onmiddellijk by of voor de bespanniug was geplaatst Ën lillen in de kosten des uonds invorderbaar bij lijfsdwang MARKTBEBICHTEM Gouda 11 Januari By kleine omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike U 25 a ƒ 11 60 Mindere ƒ 10 a ƒ 11 Kogge puike 7 75 a f 8 Mindere a ƒ 7 25 Voer 8 60 a ƒ 6 80 Gerst puike ƒ 7 50 i ƒ 8 26 Mindere ƒ 6 50 ü ƒ 7 Haver zware ƒ 5 a ƒ 5 50 Lichte ƒ 4 85 ƒ 4 75 De Veemarkt roet weini aanvoer alles werd tot enorme hooge pryzen verkocht vette varkens van 28 a 32 cents per half kilo varkeus voor Londen van 25 a 27 cents mag varkens en biggen vlug verkocht Aangevoerd 28 partijen kaas de handel vlug prij7 en van ƒ 30 a ƒ 33 Joeboler 1 5Ü a l fiO Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 6 Jan ornclia Sara Jseoba oiders J T van Schuuweuburg en £ H l van Ëlten U Arie Hermanns ouders H Vermeulen en W Kwinkelenberg VV illem onders H Worst en A M de Joug 9 A odnes ouders A Rietveld en M van £ ede 10 Cbnatianua Theodoras oodera B Hoogerwaard en A de Wilde OVERLEDEN 8 Jan C L no Eijk 10 m GfcHUWD 10 Jan A Vogt m G Okker A vaa Dam en J Nederhof Bnrgerlyke Stand van onderstaande Gemeenten van 4 tot 10 Januari 1877 Moordreoht GEBOREN Willejnius udcra F Tom m A LoeoderalooU Jan Sebastiaan ouders h Eiatto en J H de Jong Aria Jo4wines Marinus oodera F vaa den Ring en M Azalto Maft alhariua owdcn A A Ham en R do Boog OVBStEDEN Geaue OM £ltl KUütVD Gaaaie GEHUWD Oeene Oouderak GEKORE V 4 Jan Maria oodm O Riogendoorn en A van Dam Maria ouders H Terlonw en N van der Vliat t aaltje Jobanna oodera C da Jong J Jongabrenr 9 lagj ewdiers G de Jong en G Anker 10 Jan Gijabert oudera A titiogeuduorn en 11 van Dam OVERLEDEN Jan R vaa Buijrendqk oud na GBHUWD Geene ONDERTROUWD Geene i t StolwUk GEBOREN 7 lm Jan Pleler oMara W Koolwijk en G Blonk 8 Martnna oodera fl Molsnaar en U vsa Uenaien OVERLEDEN 8 Jan D J vu Eek 7 J 8 M Natitjl n t C Honkoop 8 m OADERTBOUWD Gceue GEHUWU 6 Jan W Uolb es J Verklik 8 J van der Wal aa if Blonk Haastrecht GEBOREN 8 Jan Mana ouders F Hsnink en i vaa Dsm 8 Everhsrdos oodera J ds Jong n A Hoelener OVERLEDEN 7 Jan M de Graaf 5 m ONDEBTHOUWU Geene OëHUUD 4 Jan G Hnisman 88 j So X J Saelleman 88 HeeuwUk GEBOREN 4 Jan Francises ouders L Verbeü en M Manrita Catbarinn onders M Scbooteil a C Veraseg b Aafje ouders A van Dykeo A Perdtjk 6 Jaaob onders J Koster en L Jongeueel Cornelia Jobanoa ooderaC Streng en M 6 Stolwyk OVERLEDEN 5 Jan A Verklejj 8i j ONDERTROUWD 5 in i Langealag 24 j en J vsa der Winden 20 j GEHUWD 5 Jan 6 Riinpeek 28 j en W Klaverveld 88 j 8 I Segttorst 87 j ea H C vaa OaUhoarn 25j WaddinxTeen GEBOREN Arie Gijsbertos onders H Veerman en A van der Heijden Adriana onders J fan den Berg eo A Varweij I ons Adriana onder W Kort en J Kieaenbarg OVERLEDBN A M de Koot 9 m M Stolwyk 5 j goh met C Boekhorst C an der Hazen I j agehowd D Jacobi 6 m oTvan Triet 8 j ONDERTROUWD Oeene GEHUWD Oeeoe ADVERTENTIËN Door Qods goedheid voorspoedig bevallea van een Zoon M RIBTVELD tfAi Bdw Qovda 9 Jan 1877 ♦ Heden overleed on jongste lieveling PIL I li na een kort Igden in den aanvalligen leeruj i vau 7 jaren Diep treft ons deze slag na t zoo kort geleden verlies van onzen Vader P DE MINK J G DB MINK Endknbvro Gonda 10 Januari 1877 Eenige kennUgmng In een klein Huisgezin wordt tegen 1 Februari GEVRAAGD een MlilD ALLEEK kunnende KOKEN en WEBKEN Loon eO Meu adresseere zich aan den Boekbandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg Te Waddinxveen VRAAGT men tegen FEBRUARI of iets later eene KNAPPE Dienstbode 5 die goed WERKEN en een BURGERPOT KOKEN kan Men sdresseere zich franc onder lett M aan het Bnrean dezer Courant SCHIÜsIFBÖÊRË SOLIED PABRIEKAAT in verschillende grootten en mime Sorteering voorhanden in de BOEK en KANTOOBHANDEL van A Brinkmin LA NGE TIENDEWEG Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Recept waarop men in bet bijzonder attent maakt Zyn leer nuttig in oogestrldheden Sa MAAG en werken heilzaam op de 8PIJSV£BTEaiN i Zg zgn uitmuntend tefren de GAL SCHËHPTS in bet BLOED en UITSLAG der HUID iij zijn ZACHT LAXEREND en 8L1JMAPDR1JVENW Verzi elde doezen van 37 i Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bq de kh JliUuserdam J de Boer Amtterdam M Cléban C drog heilige eg D tlS Bodegraeen B Versloot Boiioop A van t Woudt Delft H W de Krugff Del tkaeen J B Weaterhoff i lV Oouda L Sohenk op de Hoogstraat Haaitreckt K Oosierling Hage J L F C SnabUié Buitenhof Legden i T Terborgb Haarlem hoek BakkerstaiK Meerkerk W van Beekum Moordrecht G H Post Oudewater Pr Vree i Rotterdam v d Toorn Beker Weste Wagenstraat Schoonhocen A Wolff Utrecht Altena ie Kroon op het Steenw over daa Duukerstr n 37S Flaardtngn Wouter Plegsier Woerden J F Sweerman Zeeenkmzen A Prins Het depèt dezer echtO VrbaMs PiHMi linda zoovele jaren met roem bekend en in ali emeen ebruik IS door ons te GOUda alleen en TtitBloitend geplaatst by den heer L SCHEtllC op de Hougstraat WAARSOHÜWI a Men ivorüt instantelgk verzocht el Vtlsot te willen zyn dat door ons bg nisBaHd aineM ie Urbanus Pillen bereid volgens het MJe xt eehta Recept in Dépdt sgn verkrggbaar gesteld i ie Aierbooen opgegeven Steden en Plaateen da bij de ki r baoengenoemde DépSthoiider In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige Dasmteekening van de vervaardigers Wed Kiunbn Zoon Apothekers welke Handteekenieg zitih ook bevindt op het Zegel ak waarmede de Doosjes verzég M tün Wg vertoeken de gebruikers imtantdi k lkit iib op te letten en raden hun san wei tcM tiEt Itfèft bg wieu men de Doosjes Pillen haalt Mlanriii Dooqta waarin een bijet met Onze Jlaad atlnM4 is zieh aan te Schaffen en zich ie waehtea vMr hét gebruik van de vele namaaksels