Goudsche Courant, zondag 14 januari 1877

Woensdag 17 JftBOari 1877 M J933 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken Alexander van Houten is sedert DONDERDAG 11 JANUARI nit mgo dienst ONTSLAGEN B VAN DEB WEIJDEN Timmerlieden en een Kruilcnjongen GEVRAAGD bn de Erven C A 0IDT8 W N 1R AAIJMAAKERS Banketbakker Haven B 17 HEEFT VOORHANDEN APPELBOLLEl RATTE TONGE iS0ntn0tnnebr00ir Princessenbrood EXm FUKE DRINilGHOCMAAD MSB D ANTEBS ENL Sociëteit 0B $ GeBoegeo Bal Haspe op BIA ANDAG S FEBRUARI 1S77 Aanvang des avonds ten 8 ure Zg die GEMASKERD komen zjjn rerplicht ich aan cans daartoe ge telde Comraissie bekend te maken HH Leden met één Dame of één banner Kinderen hebben VRIJSN TOEGANG Meerdere Dames of Kinderen 50 ets p persoon Kinderen beneden de 16 Jaar worden NIET toegelaten Introductie voor Vreemdelingen L40 per pemon Namens het Bestuur Mr P J SNEL Voorzitter B JAGER Secretant J Bericht van ROTTERDAM sedert meer dan 25 jaar sanstig bekend beriebt gne geachte Clientèle voor GOUDA en Omstreken dat hg door Concnrreutie zich gedwongen ziet zich in directe verbinding te stellen met zgne geëerde Begunstigers en geeft dpor d ae kennis dat hg iedere DOM DERDAG ran elke Week zich op de Markt zal bevinden ten einde GOEDEREN aan te neuieu voor VERWERU mmiMi U CHEMISCHE DR00GW4SSCHËRM De nieawste Modeklearen C rood MarineBlaow Magenta Ja r Groen Penseaa Violetparma Havanna Bismarck enz worden met net grootste sncees op alle mogelgke Stoffen Herverwd APPRETÜRINRICHTING met DBÖÜGWASSCHERIJ Heeren Winterjassen prachtig mooi Indigo Blauw en Castor Zwart zonder dat de Jassen behoeven GETORND te wolden of AFVERWEN Stalen ter bezichtiging Geen goederen worden aangenomen zonder bewgs van ontvangst CIVIELE PBUZEN eni enz t r Plaat der KRAAM MARKT hoek IWdewegstraat VB F DIAMANT Opptrt U Fabriek FsrioaMrut Rotterdam HB Oostvaat sa Japonnen kunnen inelltaar geverwd woidan voor effen Kleoren NIEUW SUSTEEM IDIfinTTAKDEK k GOIIDVIILLINGEN FINKHOF Cha J enti te 5 Alezandertftraat s Gravenhage Dagelgki te oonsnlteeren van 10 tot 4 nur Fabriek S Merk De met roem bekende Dr Airy s Specialiteiten U aarsaparillian tUftmt Mt d ls het MriMoautt middel bq ohronisehe ziekten welke nit bederf in het bloed eo de sappen outstun Pain Expeller onovertref bur by Rbumatisoe Jiektlijdcn eas cai Dr Airy Pillen bq ileehte spijsverteering vtmoppiog ens steeds met het inte f olf san cwead sna voorhaadea te Oonda bq I C ZBLDENBUI Drogist en L SCHENK Ieder die liek voonf vsa de Mt ftwaiu werk mmiai deier Oeneesmiddelen wil overtnigen ku in bovecgeuoemd dépdta fratiê een met vele ari fii t mU attain vooraien nittreksel bekomen uit Dr Airjr B Natuurgeneeswijie Alle utikelea moeten met boven afgedmkt iabriekmerk Toonien ign Nederlandsch TooAfiiiilKWML i Afdeeling GèuDA TOONEBLVOORSTELLING door de Vereeniging op Donderdag 18 Januari ISTT in zaal KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang ten 7 ure JnivroDW SERELAAS Drama in Tien Tafereelen bewerkt naar den Roman de Haagaehe Juffer van H J SCHIMMEL De titelrol wordt vervuld door MeVTOttW KliEINE Toegung sprijzen Voor HH Leden van On Genoeg en yiJ25 Voor NietLeden 1 99 Galerij 0 49 Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren óp Dinsdagavond 16 Januari ten 7 ure precies Het Bureau tot bet bespreken der Plaatsen is geopend DONDERDAG 18 JANUARI van 10 tot 3 nre tegen betaling van 10 Cents voor elke Plaats De Secretaris der Aideeliug Mr W J Fortwijn Droogleever Jr Louis Basoski Co en aanverwante Artikelen bevelen zich minzaam bij hunne geëei de afnemers aan dank zeg ffende voor het vertrouwen in 1876 hun geschonken Kantoor en Pakhuis NONNENWATER O No 2 Iemand die veel ledigen tgd heeft wenscht dezelve te besteden met SCHRIJFWERK liefst aan Hais tegen eene GERINGE vergoeding Franco brieven worden ingewacht onder Lett A bg den Uitgever der Oonrant Openbare Verkoo Hngf op DIN6SDAG 1 JANUARIJ 1877 des vooiv middags ten 9 nre aan het bnis wgk Mi N 200 a aan de Houtmansgracht te Omia van een zeer Netten asoo goed als Nienww bestaande in een zwart AMEUBLEMENT met rood en een brain AMEUBLEMENT met zwart bekleed 4 Noten boomhonten StOELEN met blaauwe zyde bekleed FAUTEUILS BONHEUR DE JOUR LINNENKAST metSPII GEL 2 PENDULES met COUPES ovale ta ronde TAFELS SALON en andere SHBr 6EL8 COMMODE MEUBELGORDUNRH VLOERELEEDEN en KARPETTEN M jto niehonten LEDIKANT 2 BBDOXN mat t M behooren WASCHTAFEL met toebehooraa EAQCHEL8 ea FORNU aMt teebehaanüt verder KRISTAL 6LA8 a AABraWÊU een Pleeten SERVIES ORNABfENTSN m Daag te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 nur te sien Gouda Druk van A Brinkman Nadere inlichtingen ign te bekomen tett Kantors van den Notaris W J FORTUUN DROOQLBBra R te GwHiA s BÜITEPJLAND Bulleslauiiscli uvcndctl Os afloi der OgiteiMbe conferentie wurdt met dsa d g ODicksrder Numnuu de evolmiioktigdea i iiak ioMhikkelyker touueii stügt de linoghartiKkeid der Tarkeu Bg d relerlci f eruchteu cliijiit het oua ket best ter eearoudif de Uuitatc Reuier ielegniiunieu te doea volgaa Ia de BKdèdeeUagen elke gisteren Uwudag door de gevolinaohtigdeu Ier aonfereatie lunileu gedsaa wordeu xoo niet r rdt r urdeu aaufci iirou eu op het roontel betreSeude de geiKUrmerie eu de irerdeeliag Tw BalKsryc ia twee cihijet Wel luu bet vouratel aaogiuude de oonniinie vsu toelicht gebajjhuafil worden muir genvMigd in varm Toor wreel de ooutrole der mogendbedrii betreft Hen verzekert lelb dat de Kuropeescfae oaaniiMie door eeue eraeugde lou i erir nf en worden Ooic soa tlrohta voor tie eerste maal dr K édkeariug der inogendhedrir vereiaoht worden op de benoeminj van ouTcrneurt Oudulia de rersacbiin r van deiiaohen dermogeurikeden doet de tast der Turkeohe miniitei geeue toensdering rerwacblen In de laatet gebonden bijeenkomst der gerolmsch tigdeii san het Biusiscb getantsobap drong de markies Tan Salisbnrjr op de sluiting der eonfereiitie aan maar stemde generaal IgnutieCT vuur nieuwe conoessieii üalerdag werd eene byienkomst gckouden toaiohen MidhatLaeka eo generaal IgostieS ten kaiie ru den grootviner Oeoeniil Ign atieff kondigde nieuwe eoooeaaién aan de gendarmerie loa niet tijn eeaa wtenutiunaK ene HuetoMaiebe axt boitaaF haneobe iustrboteun onder het Turksobe raaodel geworven de ouminiaaie van controle luu niet igu van islcruatioiulen aard maar eeue gemengde uit Turken m vreeuidelingeu beslaande Dew eouoeMiëo sqn eebt r niet door den grootviiier guedgekeord omdat naar k leide nooh altgd de onafhankelijkkeid der Forte wordt aangeMud Nuar ineu venekert heeft de markies van Salisbury iu lust outtungeu om te handelen io overltg met de mi geuilhedeo louder evenwel een gemeenschappelgk ulliiuutniu aau de Porte te udeu Een vrg scherpe diaeoiaie ontwikkelde sieb V rgdag in de fruuiobe Kamer van ifgevoardigdeu naar aanleiding ceuer iuterpelKitic viiu den keer Bodau urer het ontslag aan den heer BjiUeul als advueaat generasl te Bisaufon omdat hg iu een requisitir lof hadtoegeiwaaid aan de gemengde comimaues die ua dencuup d état vsu December 1862 waren iugttteld Dit onialag noemde de interpelUnt een aanslag tegen de mogistratunr De Minister van Justitie begon met eene veroordeeling van genoemde commissie eu verkluarde dat de heer Bailleul den last hem door sgn chef den pro enreurgeueraal gegeven had overtreden wmirdour hg een sware vetaotwoordel kheid op siob had geladen De Miuister voegde er bü dat bg bet gezag zal doeu eerbiedigen omdat zulks de eerste waarlwrg is veA den eerbied jegens de republiek Tot zekere hoogte kaa men de dwaling van magistraten die deel van d genoemde commissies uitmaakten dulden maar de lofspraak vaa die betreurenswaoidige instellingen soa ky nooit gedoogeu Nadat nog de Minister van Biunenlandsohe Zaken Jales Siwou iu gclgkeu ziu htd gesproken betrad de heer Paul de Cassagnae de tribune om de meergenoemde oommissies te verdedigen terwgl hg allerlei belecdigingen eo beaohuldigingen tegen de republiek iobrsoht Na een zeer stormachtig debat werd en slotte met 895 van de 897 stemmen deze motie aai enomen De Kamer de handelvijse van den grootzegelbewaarder goedkeurende siob vereeuigende met bet door hem uitgesproken vonnis over de gemengde oommisaies eu vertrouwen stellende iu igne vaatberadeuheid g t over tot de orde van den dag Onder de stemmen waarmede deze motie van vertrouwen in de rrgeerittg werd aasgenoraen behoorde ook die van prins Kapoleon De Bonaptuliaten iet oitsonderiug van Janvier de la motte den jongeren en Baoul Dnval oathieldeu zich van stem Terwgl d radifale bladen ds aijpivaardigden hunuer partg isnspo om opnieaw ecu amnestie voorstel te iieiien s a de argevaa dtgdt n der hoofdstad vtrstandiger te werk te gaan iig zgn bgeeiigekomen teV eiude middelen te heramen om in d gratie die tot w jtoe aan sommigen verleend wird ben te doen deeleu tiie door baUiugtchap of deportatie geuoegz uun zgu gestraft voor kunne medepUcfatigiieid aun de uitspattingen der Commune doch ep wie geen algemeene maatregel toegepast warden kan omdat ook de aanstokers van den opstand van 1871 daardoor souden profiteeren van eeue straffeloosheid elke sg alleroiinst hebbeu verdiend In de bgeeukoinst welke daie afgevaardigden kielden warea Thiers eu de hertog Deeases uiet tcgeuwoordig maar Thii rs bad de bdufte gezonden dat kg de stappen zguer culUga s zou steunen Loois Blauo is beuoemd oin gisteren Muandng met Jnles Simoa de zaak te bespreken Het tegenwoordig Kabinet sshgot niet ongeneigd hiertoe mede te werken Van de 897 verkieziugru voq den Duiuehen rgkadag sgn 880 bekend Under de gekozenen telt mea 89 eonservstieveu 05 nationaal liberalen 88 van de Rgkspart 11 Polen 19 au de Fortsehrittapartg 95 elerieaien 10 aocialistea 8 ffliasser aulouomisten 3 van de Elziuser protest paitij 8 niet tot de bepaalde netieu behooreude waaronder i partiouiaristeu Voorts ft herst mmiji cea onder 188 oaudidateu daarvoor komen iu aauuwrkiag tS oationaul libcraleu 21 socialisten 15 oouaemtievea 14 van de Fort8chritts piirtg 14 cleftasleu 9 van de Duitsoke rgkspurtg de overigen particalaristeB eu Polen £ en reeds Uiig auiigekuiidig s veisuderiug iu bet MUd ste m 4t tbMi tot stiM Itlcomeu door de benoeming vsu de vulgeiide nieuwe titnUrissSn Manuel Silva voor BuitenUodsobe Zaken Oalderon Collantea voor Justitie en Muriin Herrera voor Koloniën GOUDA 16 Januari 1877 Het Hoofdbestuur vau VolktondtrtBgi keefi in gne vergadering van IU dezer ua ernstige overweging i zer zoü gewiebtige aangelegenheid beslaten eene bnitengewune algemeene vergadering te beleggen ter besprekilig vau de aaiihaugige regerriiign vaonlraebt tot berzieniug der Wet up t lager onderwijs Vooraf zal het Hoofdbestuur sgn oordeel over de Z L belaiigrgkste oiiderdeeleu van het legeeringsontwerp iu eeue aflevering vau den Uoit omsobrgven en beveelt het aau om iis de versehgiiing van bedoelde aflevering en vdór ile algemeene vergadering de zaak lu den boezem der utdeeliog te lfr preken Overhaasting aldus eindigt de circulaire zou hier sleobis kunnen scbadru maar op de beiraohting vau bekwamen spued onzerzgda kan gerekend worden De Eerste Kamer zuu heden vergaderen ter bepaling van deu dag drr di ssie over de Staatabegrooting Wg vernemen dat binueu weinige dagen wgzigingen iu de organisatie vau bet personeel vau den militairen geueeskuudigen dienst kunnen worden te gemoetgezien Feitrl De 2e luit kwartiermeester J Neuweiller is van het 6e bg bef 4e reg inf overgeplaatst Op de Maandag gehouden paardenmarkt te Utrecht was de handel voor het buitenland zeer levendig en daarentegen voor het binnenland bgzonder slap Vele Fransobe kooplieden waren aaowezig die groote aonkoopen deden 447 paarden stonden aan de Ign waaronder ren groot aantal die voor de slachtbank bestemd waren Voor deze Isalste soort werd van 35 tot 85 besteed Werk en luxepaarden golden vso ƒ 400 tot 900 De Miuister van Koloniën beeft ingevolge sKonings machtiging aan de Tweede Kamer afschriften doen toekonjen van 1 s een overeenkomst met de Vorsten en de Bgksgn tM van Fegatau en Kues Zuider en Ooster afdeeling van Borneo i de akten van verband u vaa bevesMgiug verleden bg bet optreden van die Vorsten i ttu 9vereenkonist met den Sultan eu de B ksgruoteu V 1U S imbawa 3 een supletoire overeenkomst met den Sultan ea de Rijksgrooteu van Djambi ffi At supletoire contracten met de Vonten van Siak Panei Bila Deli en Kotts Piuung Sumatra s Oostkust 5 de akten van bevestiging eu vau verband gepsaseerd bij het optreden van den Vorst vaa Boiudi eiUnd Bali Men sohrgfi nit Boskoop dd 18 Jas Heden ochtend tgn onder Alphen aan de grens dezer gemeente bg den verhouder C d TL tWee runderen wegens longziekte afgemaakt Burg én Weth van s Hage hebben ten Bsadbuizs aanbesteed bet vernienwen van straat grint schelpen pniuhoopen in die gemeente Van de zeven bil jetten was bet minste dat vsn den heer H Jougenbutger t Waddinxveen voor ƒ 88 776 De raad der gemeente Schoonhoven beeft besloten dit jaar een hoofdelgken omslsg te beffen tot eea maximum van ƒ 10 000 benevens 65 opeenten op de hoofdsom der petsoneele belastiug Men sehrgfk nit AlUsaserwsard dd 15 Jan Sedert de laatste vier weken is de prgs der kaas 1 per 50 kilo gestegen Het wriiigro is zoo goed als gedaan en de voomod is nagenoeg opgeruimd Door de opkoopeis woidt thans besteed ƒ 80 i ƒ SI 50 Op Vjeawjiaisdsg is op de vusi erg T e Bol onder WilIigê Langerak een groote leehund gevangen die aan een paar inwoners van Scboouhoien went verkocht om er mede langs de huiieu te kgk t gaan Het dier is tot beden nog springlevend Te Tlaardingen maakt men zich ongerust over het uitblijven vso een der loggers de Print van Ormjt die op 1 Deeemb van daar is uitgeteild Sedert ket ruwe weder is dat schip nog door niemand gezien Het plan ia te Weenen gevormd om voor Beethoven een standbeeld op te rigten In de gemeente Krslingen sgn weder 3 runderen onteigend en afgemaakt als Igdcnde san besmetteIgke longziekte Te Breda sal door de bemoeiingen vau de Kie vereenigiug Erndracht maakt macht een BNCiiag gehouden worden ter bespreking van het vHugstuk van de verzameling en den afvoer van fekalicn welk vraagstuk voor die gemeente bg deu Baad aan da orde is De onderwgs literatttur zal weder een nieaw weckUnl a rijker worden Het weekblad Foomit zal weder ouder de vroegere Bedaotie verschg uen Daarentegen zal het bgblad van de SckoMede niet meer versekgaen In ket begin der vorige week werd te s Bosch met groote plakateu aangekondigd dat t schouwburggezelschap van Frücati uit Amsterdam ouder directie van Prot eu Kisteuiaker met medowerkiug van deu beer Henn Momen nu jongstl Zondag lu de Casino Oirt UGirijfla zoude opvoeren De NoonUraiuuttr beeft twee artikelen aau deze opera bouffe gewgd ea het stuk strgdig met de goede zeden genoemd De burgemeester echgut deze opvatting te deeleu althans bg heeft verboden de OirojU Oirf0a te doeu opvoeran Als een bijzonderheid kan veimeld worden dat Hendrik Hoogendoorn koopman te Kookeugaa kati gepasseerde jaar niet minder dan 2783 stuks vee te Utrecht ter markt beeft gebnofct Een drietal knapen van 17 jarigen leeftijd zgn te Amsterdam iu hechtenis genomen betrapt op hetbestelen van wuikelladen bij bakkers Zg wildenzoo gaarne eens nsor de komedie zon er er t geldvoor te bezitten Het plan om een bakker te bestelenwerd uit oerd sa gelakte l