Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1877

last oil eena gaar het paardenspel te gaankwifi nu ook op De pakkers waren er goed voor Deïi tweide u XTulie gelukte ook t Wu echter ïóó mooi iu het paurclriispel dat Zij er nog wel eens hWn wilden Urn bakker op ó Nii uwmarkt ifien Vj heteent bestalen zou ditmaid weer kei gel betalen l e man w ia echter op z ii hoede fu had een lakjemet leiiieleu iu de irieata vau zijn guldz k gesteld dien hg un p een andeh plaat borg Door de glasruit was het lok ias zoo gord gevuld den knapen thans in het oog gevallen De kans werd weer gewaagd behoedzaam doop e B tiui detjeugdige dierenden winkel is terwyl do hree nndeteu op den i itktjk stonden de grwp werd gewaagd ntaar de bakkerhad den kuaup opgemerkt en zich achter de deurTerscliolen en toen dr diefatal begaan was lat dedief in den knip Hij werd overgeleverd aan dePolitie die spoedig ook de twee handlangers geraugen nam A e d O De Commissie vau oppertoeiicht en beheer over de K wiekiohool voor üleevaart te Leiden brengt ter kennis dat op Maandag deu 29steu dezer in roornoeiude luriohting eeiie keuring zal plaats hebben vau knapen welke b sRjks Zeemacht eeu verbiudteuis weuschen aan te gaau Sa Vereeniging in het belang der Wrezenverpleging heeft een adres gericht aan den Minister van Justitie over de voogdij vau regcrten eu weeahuizeu De Vereeniging duet uitkomen dat zij by haar ondenoek naar deu toestand der weezenvirpleging iu ons Vaderland herhaaldilijk grzieu heeft welke btbezwarcn do onvoldoende welgeving te dien opzichte opleverde en hoe daardoor goede maatregelen dikwijls onmogelijk wtrden gtmaaki In het byzjuder vestigt zg de aandacht des Ministen op twee puuteu de toi keuning der voigdg niet alleen aan regeuteu van weeahuizeu maar iu het algemeen aan regenten vau instellingen van we dadighcid waarin niiudeijarigen liju opgeuoineu en de voorwaarde dt de instelling door deu staat bevoegd r j verklaard m ndeijarigeu op te uetpen welke voorwaarde toeziofat van sttiatswege op de handhaving der reglementen nz noodzakelijk medebrengt Aan het slot van haar adr s verzoekt de vereeniging den minister dringend in het belang der weezenopvoeding zoo spoedis mogclgk een wetsontwerp tot henieuiiig der wettelgke bepalingen omtrent de voogdij nu regenten in bewerking te doeu nemew t Is bij ons eeu algemeene gewoonte da aardappelen tusscheu Februari en Mei te poten Dit is wel goed om smakelijke aardappelen te bekomen maar om vroege aardappelen te hebben dient men anders te handelen Wer heeft wel eens opgemerkt dat op eeu veld waar aardappelen gestaan hebben des Toogaars een menigte spruiten uit den grond komen vtór men nog aan het uitpoten der aardappelen denkt Harkt men deze uitspruitsels telkens weer ouder dan heeft men reeds vroeg groote beste aardappelen die een goed beschot opleveren Neemt men uu ia iaTolgiug dezer ervaring een stukje beschntteu tuingrond en bestrooit men dat in Augustus met paarjlenmeat om het vervolgens om te spitten en na eenigen tgd n eens en poot men dan in t laatat van October aardapmlen dan komen tegen het eiude van Februari of iu I begin van Maart de spruiten voor deu dag Deze harkt inen telkens onder om het afvriezen te batetten ii de kuolvorming te bevorderen en men k a nads iu Mei of Juni nieuwe aardappelen eten dia goed van kwaliteit stok en kwantiteit zijn Smftr Firm Het SmMtilad verhaalt een geval van afietterü ooals er dezer dagen te Amsterdam meer in practyk okqnen te aja gebracht Iemand had eene aftpraak op een afgelegen gedaelte van den openbaren weg aan de IJzgde en werd daarbjj plotseling overrompeld door een man tooi gerende nachtwacht te zqn en die den jongen man inncAtenis wilde nemen NatntarlijTc kwam vrij spoedig Tin den voorgewenden nachtwacht de mededeeling dat hg voor zekere som ook wel zich wilde laten vinden om ign arrestant te laten ontkomen De jonge man die de gevraagde som niet bg zich had was dwaas genoeg zijn horloge tot pand achter te laten en toen hq met het geld terug kwam was de vrgwilligenachtwaker natuurlijk veniwenen Door een samenloop Tan omstandigheden te lang om mede te deelen ward de afietter een paar dagen daarna gevangen genomen nog met het horloge iu zijn bezit wat hg erkende M iat wgte te hebben verkregen Nu echter is dee anaar niet te vinden Het gerechtshof te Amhea heeft Zaterdag een aanvang gemaakt met de behandeling der strafzaak tagen J H Thnia uit Zeveoaor beschuldigd van vergiftiging De andiijntiezaal van het Hof waa te Uau om alle belangstellenden en nienwagierigen te bevatten Na de voorleiing van de akte van böohnldigia werd net het hooren der getuigen bagonnea Er zijn 3S getnigen a charge en 11 i déekimgt tiltf vaard De l Mal tildigde 4 ferde i d war or deu heer Mr vau Geleiii tringa De hoeveelliei l regeii die volgens waarneiniogen te yredertkauurd daar eu i den onttrek binatit twee etmalen van Ziindagavoail tot Dinsdag jongstl gevalleuis is buiteiigswaou groot xij bedroeg volgens deu regeumeter S9 inillinietrr streep eu maakt ruim het aohttiende deel uit vaa ui Utjt renen M sneeuwwater dat daar in 1870 gemeteu werd lir waren iu dat jaar vgf mauiideu Jaunari Mei I Juni JnU en October die in haar 30 of 31 dogen niet zooveel water gaven dan de geuoaude twee dogen Donderdagavond werd door het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van t Algemeen een buiteugewoue vergadering gehouden ter bespreking van het bekende Nuts rupport over de wetkiug der wet op het middelbaar onderwijs Verschillende autoriteiten op dit gebied woonden ile vergadering bij De bespreking werd ingeleid door den heer dr D de Loos directeur van de H B S aldaar Niet in alle onderdeelen volgde spr het rapport Slechts rie hoofdE iken die op de Koogenmiinde hoogere burgtrsciiolen betrekking hebben wilde hg bchaiidilcu En dan trok het terstond zgn aaadaciii dat de coniii issie van rapporteurs zich bg haar arbeid op eeu geheel verkeerd stwidpuut heelt geplaatst Zij hield geen rekening met het beblaaude maar heefl eenvoudig daarvoor tets anders iets nieuws doch daarom noch met iets beters in de plaats gesteld Achtereenvolgen beHaudelde de he T de Loos uu euktle voorname oudcrdeeluu van het rapport en trok zgu besohuuwingeu samen in de volgende punten die hg auu het oordeel der vergadering onderwierp lo Op het adinissie exaraeu tot de hoogere burgerschool moet eeuige kenuis van de Frausche taal geéisoht worden 2o Het denkbeeld om de hoogere burgerschool met Sjurigeu en met Sjarigeu cursus te veranderen iu hoogere burgerscholen met 4jurigen cursus en daarop het onderwijs te doen voortzetten in vakscholen is niet aan te bevelen Ho Eeuigü wijziging van het leerplan der hoogere burgerscholen met ijarigen cursus is wenschelijk Deze is te verkrijgen oS door iukrimpiug van het aantal leervakkeu vooruamelgk van prufessioneeleu aard öf door verlenging van den oursus tot een zesjarigen of door toepassing van beide maatregelen 4o Eindexamens v n de H B S door zelfstandige oommissiën bulten de school zgb wenschelgk voor deu bloei vau het middelbaar onderwgs Na deu heer de Loos voerde de heer dr Sleyn I Parvé inspecteur van het middelbaar onderivijs het woord Ofschoon zelf lid der commissie van rapporteurs had ha 2iah niet met haar conolnsien kunnen vereeiagen Vooral de strekking van het rapport keurt ook hg af Deze is afbreken van het bestaande opbouwen vau iets geheel nieuws De ondervinding van de 12 jaren gedurende welke de wet gewerkt heeft is iiug te kort om iets dergelijks noodzakelijk te maken Zgn oordeel over de werking der wet is dan ook zoo onguustig uiet Haar hoofdbeginsel moet behouden blgven De hoogere burgerscholen met 3eu Sjarigen oursns behoeven niet afgeschaft te worden De voorgestelde oprichting vau hoogere burgerscholen met 4jarigen cursus en daarop volgende vakscholen zou blgken veel minder ganstig te werken Ook de overbrenging van het Fransch naar hit middelbaar onderwijs zou de heer Stejrn Parvé betreuren Zij die meer dau gewoon lager onderwgs noodig hebben moeten vó £ hun 12e of 13e levensjaar met het aanleeren eener nieuwe taal beginnen De meer wetensohappelgke behandeling dier taid op de H B 8 gaat dan beter Ook zou er bg de luvoering van hoogere burgerschoolen met ijarigeu oursns op deze wgze van het eerste jaar wider eeu groot deel verloren gaan door het aanleeren van de beginselen der Fransche taal Ook tegen de lakscholen verklaart zich de heer Steyn Parvé uitdrukkrlgk Ons land is daarvoor te klein Waar zij bestaan geven zg weinig teekeneu van bloei lileuige wgzigingen in het leerplan der hoogere burgerscholen acht ook den spreker zeer weniehelgt flg kan zich in dit opzicht geheel met de opinie van den heer de Loos ver euigen Vooral zal met het oog op het beginsel der wet algemeene ontwikkeling inkrimping van het aantal leervakken noodzakelgk zgn Iu de hoogere klassen is vereenvoudiging van het onderwgs dan ook zeer weasohelgk Voor de bnrgerg iu het algemeen zon de heer Stryn Parvé gaarne op meerdere plaateen naaat de hoogere burgerscholen mtt ójarigen cnrsns een met Sjari n cursus opgericht zien Wat eindel k de eind examens betreft ook de heer Steyn Parvé wil deze op den duur zien afnemen door commiaslen buiten de school Controle is en blqft wenscheiyk zoowel in het belang der sohool als van de leerlingen zelren Over de bestaande barger dag en avondscholen heefi de iiispectenr van het middelbaar onderwgs eveneens geheel andere gevoelens dan zgn medeleden in de oomDaiuie van lapportenra Mogen ir al enkaW gevondev worden die niet aan het doel fatantiroor den er zijn ook zeer goede b v die te Leiden Nadat nog door de heeren J A van Dgk en Q Japikse met den waarn voofzittcr prof P voa Qeer en enkele andere zich in krairiitige bewoordingen tegen de meeste oouclusiéu ran het report rei 1aai hadded werden de drie eerste der door d pi heer de Loos gestelde pnuten door de vergadering aangenomen Geen der aanwezigen verklaarde zich daartegen Op eeju vraag aan den heer de Loos aa welke der in pant 3 genoemde maa regden van iging van het leerpUm hij de voorkeur geeft aottroonlt deae dat hst onmogelijk is in eeu vergadering als de tegenwoordige daarop volledig te antwoorden Aangaande punt 4 over de eindexamens handelende eidi na een laagdnrig debat aldus besloten de vergadering gehoord hebbende het pro en oontra acht iiolk incompetent in deze een beslissing te nemen De vissoberg te Egraond aan Zee heeft in 1878 ongunstige uitkomsten opgeleverd Ging het den viesohers in bet voorjiuir en den gaiiadien lomer al uiet voordeelig des te meer was hnn hoop op het najaar gevestigd waarin de faoekwaut visseherij wordt uitgeoefend die zoo zg mocht slagen de uitkomst nog ten goede kon doen keeren Ofschoon het weder voor gemelde visscherg vrij gunstig was en een enkele g lede vangst soms de hoop verievendigde leverde dit bedrgf weken achtereen zulke sleobta resultaten op dat meu de onkosten nauwelijks koa goedmaken en de visschers hun arbeid staakten Te Amsterdam is in het logement de Stad Oldenburg St Nicolansstraat no 26 iu een bedstede hangende gevonden het Igk van een bejaard persoon die ilaags te voren aldaar zijn intrek genomen en opgegeven had voornemens te rijn zich deu volgenden liag te begeven naar n ii te Harderwgk wanende dochter cantine houdster aldaar De man was naar gissing 60 jaren oud terwijl eeu bnrstrok en een paar sokken door hem gedragen doeu vermoeden dat hg vroeger in een der Rgksgestichten voor bedelaars is verpleegd geweest De berichten over de winter veldvrOdhten in de provincie Utrecht luiden zeer gunstig vooral het wintergraan laat niets te wenschrii over een weinig over zou echter daar in de laatste dagen het ongedierte zich begint te vertoonin geen kwaad dj n de weilanden zgn reeds loo groen als of het in 4 maand Maart ware Een gevolg van de maatregelen van reorganisatie in de Bgksgestichteu te Oramerschans en Yeenhnizen is o a geweest dat besloten was voor alle verpleegden zonder onderscheid een algemerne keukeu op te riehten De heer L P Jacobs lid der Permanente Commissie in het bestuur van het Israel Kerkgenootschap en als zoodanig admiuislratenr van het fonds tot voorUening in de godsdienstige behoeften di r IsraSlielen in de koloniën van Weldadigheid heeft daarop zoo deelt het IfeMl e Iirafl me ie bij den Minister vau Justitie ernstige pogingen met goed gevolg aangewend om van het genomen besluit terug te liomen en de Jood Che verpleegden in die kolonie geen gewetensdwaug op Ie leggen Het IFetkblad vermeldt dat met bgzonder genoegen eu brengt den Minister van Justitie hulde voor zgn bereidvaardigheid en eerbiedigiug van de begrippen vau andersdenkenden Te Piirgs leeft een jongmensch in zonderlinge omstandigheden de wet verbiedt hem zgn naam te dragen omdat hij bg den burgerlgken stand als overleden is opgegeven en kent hem een anderen naam niet toe Tgdens den oorlog met Doitschland diende hg bg het leger By dezelfde compagnie waa een zgner vrienden ingelijfd Op zekeren morgen werd er alarm geblazen en in hnn haast trokken de beide vrienden elkanders kapotjassen aan Het ongCluk wilde dat de vriend door een granaat gedood en geheel onkenbaar gemaakt werd Slechts door het nummer dat z jtt kapo as droeg kon men tune identiteit vaststellen dasr echter die kapo as den held van ona verhaal toebehoorde zoo wenl deze op de doodenlijst geplaatst Nadat de vrede gesloten was vestigde hij zich te Pargs Hij stelde veel belang in s lands aangelegenheden en wilds zich laten inschrijven ala kiezer Dit werd hem echter geweigerd omdat zgn overlgden wettig was Tastgestdd Onlangs wilde h in t hnwel k treden Alles wai vastgesteld dag en nnr der pleobtigheid waren be paald Een geboorte acte weni aangevraagd en ook toegezonden maar met een aote van overlgden er b j Zoo was die vergissing op het sbigveld de oorzaak dat het huwelgk niet kon doorgaan Hg vertrok naar zijn geboorteplaats zgne bloedverwanten en vrienden de maite zelf herkenden hem maar al die getuigenisaon gaven hem uiet het recht terug om ion Weder obder de levenden te rekenen Alleen een reehterlqlc vonnis kon hem weder de rechten der levende tanr gen Hruggeveu Koot h t gaat niet geuikJ Ijkeen dergelgk vonnis te vetlcrggtn de gevallen f jn leldzaao da de justitie ten gunste van den venóalier durft beslissen I Pe PM MM OauU deelt iets mede dat als het wut is nergens anders kon gebeuren ian in Amerika De stad Virginia in den staat Neveda zoo verkaalt het blad ttog onlangs uit zijns den hnis een jeugdigen verkwister vcrdwgnen die geen enkele saugename herinnering maar een hoop schulden achterliet Kort na lijn vertrek telegrafeerde de lichtmis aan i n rader Uw zoon Walter is dezen morgen vsitoa nkt Wat moeten wfj aanvangen met zijnIjjkf In antwoord werden per telegraaf issel 160 doUan gezoud met het verzoek Bej af hfct I De onwaardige zoon stak het geld op eu leidde er eeliige dagen een jolig levciilje van Toen de laatste doller gevlogen was moest nuiunrlijk een nieow middel om aan geld te komen worden beproefd De deugniet zoud nu zgn roder het volgende briefje Zooe en verneem ik dat een lage schurk Barker genaamd u een verdicht verhaal van mijn dood gezonden heeft en n voor 16U dollars heeft afgezet Hij bedroog ook mg voor circa 85 dollars en verliet het landIk schrijf om a te doea weten dot ik iu leven benen er vurig naar verlang het vaderlgk dak tirug tetien Ik ben shicbt bij kas eu zoo ge mij dus 200 dollarf wilt zendeu z u ilj a eeunig dankbaar zgn Ugne groete aai olteu iSSet antwoord Van den vailer was Waarde zooik ik heb u erumaul begraven eu daarmede is het uit Ik wil met eeu lijTt niets meer te maken hebben Ow u liefhebbende I vade r Iedereen weet hoeveel borstdranker patés eu siroopen men gewoonlgk gebruiken moet ter genezing van eene terkouHeid CaUarn o BroncluUt De nieiure behaudaHiq tiecer ziekten door de tMrkapsules f n Oiijrot kost slechts Zi ii acht centen daags Men behoeft slechts twee kapsales bg eiken maaltgd te nemen en dikwgls doet de ireldadige uitwerking sioh leeds terstond gevoelen Ten eiude zich voor de talrijke aamaaksela te vrQwalvB moet men de handteekening van den Heer Onyot in drüi kleuren gedrukt op eiken flacon eischeo Te verkrijgen te GoAda bg geldemrijk droogist en in de meeste fpothekaa Kolonlöti JUn ota rapport van den militMren levens oiviplea Bevelhebber te AleUn gedagteekeod SO November jl omtrent den stand vau taken aldaar wonit t volgende ontleend De opentila aaa de oostku t wodta et een gunstig n uitslag tiekroond Din 7 den dezer werd te Kota Lrsoeng en Herbati door de troepen van Toenkoe Moeda Angkasa genomen en bezet den 14den werd Taiiiljong Semantoh door ome roepen ttomnuderhaud vermeesterd eu onmiddellijk daarna bood de Hailja van Simpang Olim onvoorwaardelijk zgne onderwerping aan Ik verwacht den Eadja van Simpaug Olim dagelijks hier en vertrouw dat onze troepen reeds zullen t ti overgegaan tot het bezetten ran diè landstreek Van Malaboeh weid eeu schrijven van den Krani ontvangen waaruit blgkt dat men aldaar verUngend is naar de komst vau den adsistent resident Kroesen De radja van Pedir jongere toon van den Vorst geleidde ons naar den passer waar in een nieow voor toko bestemd Chineisoh gebouw da Badja met tgn oudsten toon Tougkoe Sleman en zgne rgksgnoteD vereenigd waren Om eene met wit katoen gedekte vierkante tafcl namen we pUats Qeb ikmakende van ds stilte die na de groote drukte Volgde veroorzaakt door de massa menschen die zich voor en om het buis bewoog stond ik op en reikte met een korte toespraak waarin ik de geschiedenis igner onderweniing en zijn verplichtingen jegens het Gouvernement herinnerde de akte van erkenning uit hem tevens mgn gelukwentchen aanbiedende met t jn bevestiging door het NederlaudsehIndische gouvemelnent als Vorst van Pedir De Vorst daarvoor gnen dank betuigende liet tevens boor den qaobpaqder Nja Bhing tgn wensoh reftofteu dat b j E jn erentSel orerlgden zgn oudste lods Tongkoe Sleman hem in joe waardigheid mo oprolgeii Ik antwoordde dat ik tgn renoek ton orerbrengen aan den müitatren en eivieien Berelhebber te Atchin Do Torst waa bgzonder gunstig gestamd en noodigde on uit met hem zijne familieleden en Bgksgroateu het middagmaal te gebruiken welke nitnoodigihg dobr ons werd aangenomen De thfel was geheel inlandsoh maar smakelijk toebereid terwg alles een zindelgk aanzien had Ifa afloop hiervan maakte we vergezeld van den Badja met gevolg eeA wandeling in den kamjlong die hoofdaakal oit eea wlg Kide marktpkata aét T lk t 00 atè r gd gedroeg zidlüMr ordelgk Al wandelende aan de rivier gekomen waar onze sloepen lagen namen w j afscheid van den Kadja en keerden huiswaarts Het was ongeveer zes uur in dei avond toen we op het etabliisement aankwamen Door de waardige en hortelgke wijze waarop de Vorst ons ontving heeft hij aan vriend en vgand eeu Bienw opeulgk bewgs vau erkenning van Nederlands soovereiuiteit gegeven De rede van den Assistent resident luidde volgeus het Pad Mil als volgt Badja Pskeh Niet lang geleden waart gg Wgi ee vgagtl van ons en streed gg aan de zijde vin derf Shltail tegeu het N I Gouvaruewent Die hulp aan Groot Atchin bewezen strekt oos ten waarborg dat ook g j een eenmaal gegeven woord jliet licht verbreekt dat g j het Gouvernement met dezelfde trouw en vrieudachap zult dienen als weleer den Sultau van Atchin De Badja van ïelok Kroet hernieuwde zgn aanbod tot onderwerping door aan een Chiueesch handelaar te Kloesug zgu tj ip klanc seiiig mede te geven In Grool Atohin viel op militair terrein niets b zonders voor Tjongkoe Tjihiq Lamnga maakt het gebergte tusscheu de IVde en Vide Moekims steeds onveilig PatroaiUes worden uitgezandan om die streken veilig te maken terwijl genoenid hoofd iu lijn versterkte aehuilplaats door gesOhatrunr woTdt vefontmst De benemen omtrent den rgaud ingewonnen melden dat de bentiii a trgenover de 2 0 linie miiider dau vroeger bezet zgn ea dat de hooldinacht d a vliauds zioh bevindt ia de XXVIde moekims alwaar ook Habib Akdoel Uachmau zwh bezig houdt met het verzamelen van gilden maar meer en meer aaa invk ed sebgnt te verliezen De broeder van het hoofd der moekim Gani XXVI moekim imam Nja Mohainad kwam bg den assUtentreiident zgne onderwerping aanluedeu In de laatste 14 dageu tg ruim 140 Ckinectehe koelies aangebracht die met het oog op de vele Werklaanhcden aan de wegen zeer welkom waren De weertgatteldhnd ia regenachtig loodat de Atchinrivier herhaaldelijk buiten kare oevers trad Er zgn voel zieken vooral koortslg ders de sterfte is betrekkelijk gering Den 12deu dezer werd de spoorweg tot aan het faavoibooM voltooid en voor bet paMiek opengeateld Den Haten werdoi dé verpachtiugeii gronden voor 1877 Er as weinig oonourreutie de opium Ueef geuoeginam atatienair a bnoht 8310 de maands op de dobbelspelen 7550 dea maaads dus minder dau bg de vonge verpaehling Van den Assistent resident te Pedir is t volgende bericht outvangen Op den 6 November had ingevolge de opdraoht ontvangen bg missive van deu milita en en eivieien Bevelhebber van deu 16 October jL n 81 de plechtige uitreiking plaats van de akte van erkenning van radja Pakeh ia tegenwoordigheid van z JBa aoaeb eu rijksgrooteu Nadat in de kampong ran den Radja op ongeveer een uur roeieus van het goavemements etablisseraenta geiegeu de toebereidseiea tot onze ontvangst door den Bjaoh bao lar üji Blang bggestaan door den klerk Vaa Daalen wareu geregeld kwamen onstreeks kalf elf ure radja Uengkoeto eu radja Oebiu daartoe door dea Vorat afgetoiiden oua afhalen Met den sUtioua kammandaut den militairen koBunaadant en heeren officieren en den controleur be aven we ons in drie stoepen verdeeld naar boven Bg aankomst in den kampong werden wg met een saluut van elf schoten ontvangen Te midden van de rampeu des oorlogs die uW bind troffen schonk Allah u wgsheid eu g j sloot vriendschap met het Gouvernement Dat bewgs van vrieudsohap de Nederlandsofaa vUg onlvingt gg uit de handen van den stationskommandant ter Noordkuat den overste Me jer Van het oogenblik af dat die vlag aan het strand van Pedir werd gehesdien hebt gg gebroken met GrootAtehin hebt g j opgehouden eeu oaderhoorige vaadat Bgk te tgn maar ook vi n dat oogenblik t t gij een zelbtandig Vorst geworden staande onder de directe besohermiug der NedefL vlag Het biewgsdat gjj Vorst van Pedir züt vindt gg in deze akte ran erkenning bekrachtigd door Z E GouV Gen ran Ned Iudië Van heden af dtis Wortlt g radjk Pakeh I zooji ran wljlea tongkoe Pakeh Hoeslen erkend als Vorit ran het Pedirsche Bgk Ontvang deze akte met m jn dpr efct gttakweaschen voor uw persoon uw zoqen en roor uw Land Ontrangt terens de renekering dat zoolang de hemel rond de aarde rlak het iroor wit en de raaf zwart tullen tgn de rlag ran den Koning der Nederlaodui op Atohin a ku st ook tal blgven Wap peren CORBSBFONiJSNTIE Het iags adsn itafc vaa X woedt ia een volgrad v gaplsalat os RaDtcria OEBOBBNi lï JsB Wllleoi Antooioi oodfn A ï Bm sold en E H imI 13 Teaatje CernHia ondm B Kruijthcer en C Klyo Nietje Coroelia oedrrt C van Xyk ea N tin den Toorn Site l oii oiidi ri S de lao e sa G Ki jiia 14 Toontje JolianM oudrra J StSrrknf ea H AMe Mam Dorothea audrra M Huoarlic ea M D vaa én Noot 15 Maltiass tleadneai ouden A A tan I eeu en en D Tijboat OVEB W N IS Jna g gnmt l LO A tn dar Hek 1 j 10 la H € Kroon f4 j I P Moiterdvli boun an O vaa der KI 37 j 15 J va i Wi 0 l4cn I al ADVERTOWTlfil Bsralteo raa een Dochter i vas dbw TOOBN Echtgeuoote ran C vam EIJK Goii ta 13 Jamttri 1877 Ncvreuw JoBgenecl te Ooiewatcr verlangt met 1 MEI eene genegen HUISWERK U renichteD Briaraa franee of io Penoota VEBWAARLOOSOE VERKOUDBOD CanONISCHE BRONCmTES TEERING r um RATTOinCELE BEHAIimiRfi TEER CAPSULES DE GUYOT n mt m Wfattaaav fc Ji Deze capsules ter grootte tan een gewone p§Jp bevatten teer mt Ploorwei cii checl zuiver en v II de eiTste qdiliteit De capsule binoU in de inaag IP en de teer wordt gemattkia opgeoeAeu en V weri tHK edi8 j f SX1CK Jff h c Het d3Ketij ucSe getript der teerlsscerMle TiJea c voor hertte londcn en twatkc pcnionfn Hul i loveni € eea aeer goed praeser itiet voor eene nirn j e stekten t msral in lijden dat Kpulctnea litenulipii AwtiMiretle tfteitifituttifue du proruaaeur BODCHiiniT Dateer gtm A Cair nne wofitl mol kgiondei f ancceil geNuikl trpn Iaiifc4 l wi1 a i i llt Hul ia kiaaèbti JwJijk door de w aiWW eaLa dal lic leer eenntimiik eieni on iinloed htt ft rndjt bij luatignuar geregeld gebruik dt t ertiuui iiifii iliTS iipu ilcinug a sachl ifwekl e i ivn goadeii bIo l niJoui buvonlerl M De werking lcr lc i inwendig is ils otït Zij rerQ nieonlcrt de ui ini af ihcubng iM kt li ii cellual i p en bcvoidcit de spij ui t riog Mm hrijllde leer voor al voor bij chniiilsi ht éathji ivn vau flo btaat en lon gen i TraiU dt PharmacU du piofcsstur SoiiitiBM Bij t gebruik an eeu ol twie cap lltes op t ooijenblik dal men ga it eeten nerkl de teer hut st merkwaardig lu de volgende gevallen r ONCHITCt STHSI f 16 f i iB Do jiiiia ll l i oc CE vtmuuo no I i l t iWllfijNTSTEHr o EM TEERINa SLCCHT spijiv RTscama KOUDC or DE BLallS n in t algemeen tegen alle aandoeningen der slgmvlieien ledere Hacon van fr i 50 baval 80 capsules Dit la genoeg geiegd om san te touiieu hoe weinig deie geneeswgie kost van 5 lot 7 1 3 cent por dag 0 nidittgM tKmpnm nimaêk$tlteimein moet tam t aHeUm op ttuntU eltipicUf naarof 4 ttbfmet artiitUtnil afyedmitende mUrit kming tan GlIoT ua dr UaaHK T Gouda bU J C 2eldent jk B iudcmeeste Ipoifiekeu te brkonieu tfier Ugaumt e Mt a ck M