Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1877

Vrijdag 1 JawMrl 1877 N 1934 t4r AfilMling GOUDA OOM EEL VOORSTELLING ▼ ereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader loot en bewjst nitmnntende diensten bj hoofdpijn Terstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maaapön migraine aambeien en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van lazeermidoelen bedient In verzegelde doozen k 60 cents 8 t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het ii te geringe hoeveelheid voorhanden is z n kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natourli ke gevolgen Van alle zoogenaamde zerpraeparaten is deze oplossing de gesohikste Eén eet epel bevat 0 15 gram flzer in een licht verteerbüren vorm De flacon kost l GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bol er poeder VaDVERTKNTIËN wordm g pl rta van 1 5 regels k 50 Centm iedare regel meer 10 Genten GBOOTE LITTSBH worden berekend naar plaatsniimta Afeonderigke Nommers VLIF CENTEN verkort den tjjd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fnwger van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk it 30 cent BU leder artikel is eene uitvoerige gebrulkaaanwÜKlnff T l i n S bekomen in de bekende Jepots voomameliJkT te Öoud bnL VFelter L Schenk eu J C Zeldennjk te SchoofAoven bg Wed Wolff en Zoon te oJt water hu F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En n de andere p in de bekende depots nerikH VON OIMBORN De inzeadi g van advertentiën kan gescbieden tot dén uur des namiddags van den dag der uitgav 1 4oor de Veraeniging IBT HEDSRUNDSCH TOOHEEL op Dondcrdae 18 Januari 1877 in ZmI Jitiwmnv Sociëteit Ons ÏEiroaoiiN JUFVROUW SERELAAS Druaa is 10 tsfereelen bewerkt naar den roman iét BaagtdieJaAr ran B J iiiCHIMMEL f 4i4E De TiMrol wordt ferrnld door MEVR KLËIIHE AANVA NG ten 7 uw Prö n der plaatsen fW HH Leden der Sociëteit Ons Genoe Geurice Maryland en Portorico n l 2S Voor HH Niet leden 1 99 Gaan ofBij J Switzer Az Het Bureau tot het besgreken der PlaatMn VNGE TIENDEWEG II geopend Donderdag 18 Januari tan des S kan direct een LEERLING geplaatst worden i morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen Maling Tan 10 Cents voor elke Plaats I De Secretaris der Afdeeliag hh W J POBTÜUN DBOöGLBBVER Jr Gouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE STEENKOLEN Voortdurend in loeaing de lading mrHROKOVE kachkleolbm vuruit wij tot ö e ondervinding ieefl geleerd dat vele Igders aan het zoo JBstige als onverdragel ke Rhumatiek nog onbekend zijn met het eenige radicale halpmiddel dat reeds doizenden heeft verlost van hunne pyneu want nog is er een ontelbaar getal Igders dat de proef nog niet heeft genomen met de onfeilbare ABSHADBBIi Anti Khufflatbciie VVaiten daar diegenen welke proef hebben senomen ook binnen weinige dagen verlost werden vau alle Rhumathiek Jicht Kramp Hbumatische aandoeningen iv de mg en id de i jden Uoofdkramp enz Daar dit middel aiterst goedkoop en dasrbg zeer genakkel k en eenvondis aan te wenden is zoo hebben die Igders wellte de uitwerking dezer Watten nog niet beproefd hebben cfeen voorwendsel meer om de proefneming langer uit te stellen Lijders de afwisselende voorjaart weersgesteldheid dreigt n met een nieuwen aanval van Rhumatiek Flanel Baai Jicht neteldoek en allerlei in en uitwendige reesmiddelen lieten u vroeger in den steek Abihaubbin s Watten hebben nog niemand in hvnne heilzame uitwerking teleurgesteld een aantal attesten van dankbare herstelde Igders z n in het bezit van den ondergeteekende om zulks te bewezen en sommige daarvan van tgd tot tjjd in dit blad openbaiir gemaakt Alleen zorge men de ec U te bekomen door zich te overtuigen of elk paige is gerold in blaauw lapier houdende de namen van al de depdtlouders en onderteekend door den Hoofddepóthooder A BREETVEI T A te Delft DiA deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld 30 ets per pakje bg T A G TAW DETB Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zetmhuüen T W D ii UIL Sbhöonhoven J GOÜDKADE Boskoop OTTO HOOGENDUK CapeUe njd IJud A RELNABT Oortpoort Rotttrdam 3 H KELLER kn W 0N Weste Wagenstr êbCt p H L Qnm kontant sondar korting afleveren VUU AAN HUIS BESSOBODk mits bij meer B L mud gelijk genomen JAN PRIIMCË Cie Gimda 16 Januari 1877 l Bericht van ROTTERDAM sedert meer dan 25 jaar ganstig bekend b lieht zqna geachte Cliënte e voor GOUDA en Omstreken dat hjj door Concurrentie zich gedwongen ziet zich in directe verbinding te stellen met zijne geëerde Begunstigers en geeft door deze keunis dat hy iedere DONDERDAG van elke Week zich op de Markt zal bevinden tei einde GOEDEREN aan te nemen vo w VËRWEBU DHlIKKEiUJ U CHEMISCHE DROOfiWMÜCHERIJ De nieuwste Modekleuren C rood Marin Blftuw Magenta Jager Groen Penseen Violei parma Havanna Bismarck enz worden met het grootste succes op alle mogelijke Stoffen Barverwd APPRETURINRICHTING met DBOOGWASSCHERLJ Heeren Winterjassen prachtig mooi Indigo Blauw en Csstor Zwart zoBder dat de Jassen behoeven GETORND te wttdM of AFVEftWEN Stalen ter bezicbü ng Geen goederen worden aangenomen loader bewns van ontvangst CIVIELS Pftli EN enz ena r PhMte der KBAAH MARKT hoekTiwdewegatrMi Pfï x X F tHAMANT Oppert 14 Ï abriak VerlaaUtrvat Rotterdam B Coatomea n Japonnen konnw in elkaar geverwd worden voor eMeu Kleuren Eene gevestigde BIERBROUWERU vraagt EEN SOLIES FESSOONp die zich met den Handel van Bier in t groot en in détail wil belasten tegen behoorlgke Provisie Brieven franco onder letter D aan het Bureau dezes F W Salomons Afi ent Rottenlam Seheepmakergnaven 24 beveelt zich aan voor zendingen BOTER KAAS AARDAPPELEN enz tot verkoop in Engeland door zyue Agenten Men verlangt met Mei eene DIENSTBODE goed kunnende KOKEN en HUISWERK varrigten Te bevragen bg den BoekhandeUar A BRINKMAN te Gouda SiHin en Naagplllen Deze FIIJjEN die uudi vele jaren xl bet beste iietolf tegen de Slljm U maagVOTSterkond ebnukt wajUeu dour linri erjiu de spljsverteriag zeer bevorderen ngzunder Koed tegeu de gal en leer zacbt laxerend r ya tyu letjrn 32 oeut het duo je uirt barigt vso bet nebiuik veikrijgbsar bj de ii ul end Herren te AaiiterdtiB M CiébSM b O Droog Heilige weg O 311 Beiawgk 9 v d Krsats Delft K UiUobat Boamei Zsit J r i VrgU Delfihnen 1 B WMlerhaff D fcnier Gebroed Tiniiui Dordrecbt H J GilUv Oouila L Sebenk op de Hoogitrut Gurinahem B J B Bowh firms I P Lasaoder OnveDbaiie J Viwer k Zoou in de Spaiitrast HsMtreebt K Ootterliag LeijdsD 1 T Terburgb HMrIemmerstrsst Lekkerkerk A den Ouditea LinKbotfD B Kruithof Butterdsm Ssnten KollT korte Hoofdilecg Stolwijk Wed A Züderlsso Scbiedim IVed A U Bombouts Tiel A J Fsmen Utrecht Alteni ie Kroon Steenwsg orer de Doa keiatr 873 TIsardiijgeu M Ë Hoffmaon Tjadfn Zevenbuiten A Prioi De SLIJM eo MAAGPILLËN bsieid volms bet eobte recept tU door mg te BmidM iSlee e uUtlmtni terkrggbsar gatteld bg den hssr L SCHENK op de Hoogitnut LET WELt Om elk dsoqe der ecUe en siols oobnigelijks jareo gebraikls 8UJM en MAAOPILLEN ia een biljet vooizien met de bandteekeAing van 3 J SCHBEUDËB apotheker welko bandteekcDing tich ook bevindt op het zegellak waarmede bet dooqje verzegeld ii Men geUe e dsar wel stteat op te sga ca lub ts waohtea voor hetgebrnik ran een D nia k ayl dit mea traoht in omloop t brengen Gouda Druk van AHnn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en YRUDAG In 8tad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BHlteulaailscli Overzicht Over den loop der Maandag gehouden eoufereatie wordt bet volgende gemeld Lonl Salisbury deed nit naam zijner ambtgeuouten luededeeliug van de laatste vooratelleu der inogiiulhedea in deu vustgestelden meer gematigden vorm Naar luid hiervan wordt de iiiteruatiouole gendarmerie de kantouaeenug der Tnrksohe troepen eo de verdeeliug van Bnlgarije geheel opg even De vraag betreffeude den afstand vau KleinZworuik aan Servië blijft hangende Wat de vergroeiing van Monleucgro betreft wordt dit punt vettaeht naar de Inzichten der Porte Men beeft dus alle quaeaticuae punten laten valleo uitgezonderd die betreffeude de benoeming der gouverneurs eo de oommiuit van tueziclit Maat ook deze zjjn verzacht De gauverueurs zuUeu ged rBnde ue eerste vg Jaren door de mogeudhedeu bevestigd wordea eo de £ aropeesofae commissie lal vervangen wordeo door eene gementtde Europeescb Turkaohe Na deze mededeeliog verklaarde lord Salisbuiy dat hij bü verwerping dezer voontellen in laat had zich terug te trekken Sir Heuiy Elliat verklaarde insgelgks dat hy bevel bad oiitvaiigeo om iu dit gevaL te vertrekken en een zaakgelastigde achter te laten De gezamenigke overige gevolmuohtigden legden daarop aohterceuvolgeus verklaringen sf in deuzelfden geest eeuigen hunoer onder bijvoeging dat de Porie er groot belang by h deze voorstellen aso te nemen Savfet Pacha antwoordde dat hg dit besluit betreurde dat hg de Parte voor een beslissend antwoord moest raadplegen dat hg het echter niet mogelgk achtte dat de Porte zon toegeven in de reeds twee afgewezen punten betreffende de benoeming eener commissie eo de gauverueurs omdat de ooafhaukelijkheid der Porte daardoor werd aiiugeMst Intnssohen zou de Porte de mededeeliug onderzoeken BB in de aaustoande zitting een beslissend antwoord feven Die zittiug zul heden zoo uoodig Zaterdag plaats hebben De uit 180 waardIgheidsbeUeeders gevormde Turkscbe Oroote Raad zou bijeeogeroepen worden en het antwodrd be aleu Indien de Porte weigert wat waanohgnigk wordt geacht lollen de gevolmachtigden en ambanadeursJCoostsotioopel onmiddellijk verlaten Een belangrijk bericht is dat NiiW Paoha zott zgn benoemd tot gouverneur van Bulgarije Indien emaod dan is deze bekwame man instaat om in den toutand van dit ongelnkkige gewest groote verbetering te brengen en zijne benoeming ton met vele eonoessiéo der ntogeodhedru kunnen versoenen Het Santal herstemmingen welke voor den Duitsoben Hyksdag moeten plaats hebben is seer groot j het klimt tot ongeveer een 60 tal Men hoopt dat het aan èt liberale partjjen lal gelukken om doarby Eoodsnige lAaatrcgelen te nemen dat door een vlgtige opkomst der ledeu van de partij l uitslag voorde democratische partij ongunstig moge zijn Men bekoort er naar te streven zegt de KSIk Zeitvng en dit plan vindt alftemeen bijval om het getal socialisten niet te doen klimmen tot 16 leden Beperkt men het tot minder dan 15 zoo heeft die partij n de gelegenheid om nit eigen initiatief voorstellen ter tafel te brengen want bet reglement vau orde chrijft voer dat minstens 16 leden daartoe worden gevorderd Men mag aannemen dat dit gevaar zal worden afgeweerd Zelb uit de röea der leden van de partg van vooroitgang gaan vele stemmen op in boveogemelden ziu Ouder de part die voor zoo weinige dager in de veraterkii g vun het democratische element geeoerlei gevaar zag wordt thans met klem aangedrongen op eeo eendrachtige poging vao de liberalen om het dreigende gevaar te verhoedeo Anderen zgn optimistischer gestemd en achten deu toestand zoo ongunstig niet Ziehier hoe het HandeUbUtd de redeueeriog vau dszen teruggeeft De partij der socialisten heeft vorderiiseo gemaakt maar wanneer berekend wordt dat iJi 16 stammen wiooeo zal dan moeten ook sUe kanIMomiugen ongunstig uit vallen En dan is het nog de vraag of dit kwaad zoo groot is als meo denkt Liever socialistische redevoeringen io het parlement wsardadelijksophismen van een betoog kunnen worden aangewezen dan op I de meetings van gelijkgezinden waar d onjuistheid doorgang niet kan wordea aangetoond hetaq dan i door gebrek san oatwikkdiofi bg de vergadenuj of door kare ttemming die tegenstanders het zwijgen oplegt Ëu ook voor de tegenpartij kan deze versterking van de socialisten in de Kamer baar uut hebben Vooreerst natuurlijk doet zg duideUjker het gevaar zien van verdeeldheid onder de liberalen en zullen deseo de les wel ter harte nemen Ten andere zuUen zjj in bet Parlement er toe moeten komen om de stellingen der tegenpartij cu ook hunne eigene nauwkeuriger te oodenöeken De degelijkheid van aaoval en verdedigiug kso doarbg niet dan winnen Uaar boveudien iedere theorie hoe vtsemd ook op den eeisten aanblik heeft eene betrekkelijke waarde Geen boek zoo slecht zei reeds Lessing of er ia iets goeds in Heo zal er nu toe kunnen komen dit goede te viudeu en te ootdoeo van het slechte wat stellig niet gebeurd wezeu sou wanneer meo had kunueo vsortgaao met de zaak eenvoudig te ignoreeren Vanzelf zal er dan ook io de leerstelliugen dor sooialistea eene wijziging komen wanneer ze door hunne plaats in het Parlement ge I noodzaakt worden die uit te spreken voortdurend I met het oog op de practiache eischeu van bet leven I De Pruiaiscbe minister van financiën heeft bij het Huis der afgevaardigden ingediend de begrooting I voor 1877 78 Bg die gelegenheid heeft hij een I overzicht gegeven van deu fiiianoiéelen toestand waarbij Ü raoeilijkheden edurende het vorige jaar ondervonden toelicht Meu mag zeer tevreden zijn nu de begrooting zouder deficit sluit De inkomsten voorden dienst 1877 78 zgu geraamd op661 413 931 u derhalve 16 466 m minder don bij de begrooting van het vorige jaar De zedsae uitgaven sijn begroot op 631 075 487 m d i dus 11 316 363 meer dan de vorige begrooting de buitengewone uitgave zijn geraamd op 20 368 338 m derhalve op 11 938 136 minder dan op den vorigen dienst Het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft den heer von Benuigsen nationaal liberaal tot voorzitter den heer Klotz Fortsohritts partij tot eersten en graaf Bethnsy Uuc vrge conservatieve partg tot tweeden voorzitter benoemd Vele nationaal liberalen hadden aan hune partij overweging gegeven niet te stemmen op een lid der Portsohritta partij De meerderheid kon zioh echter met dit denkbeeld niet vereenigen vootal niet omdat de Fortschrit partg verkbiarde niet gelgk vroeger prof Hknel op de voordracht te zullen plaatsen maar den heer Klotz die i bij de bf handeliiig der rechtcilijke wetten in don Rijks 1 dag ecue gematigder houding tegenover da nationaalliberalen had aangenomen Aizoo is de heer KloU by wgze vau compromis beooemd De Belgische Kamer hervatte hare zittiogen Door deo minister Malou is eeo wetsontwerp ingediend strekkende tot het tegeogooo vso knoeierqeo bg de verkieziogen Uet ootwerp werd door den Miiuslat voergelezen Hg stelt den couloir volgeus bet Eugelsehe stelsel voor eo de stemming mot gedrukte biljetten waa op de kiezers de caodidateu hunner keuze met een kruisje merken binuen bet afgeschoten hokje van den couloir De candidateo worden binueu zekeren d vóór de verkiezingen opgegeven Is er geen str d omtrent de caudidaten dan worden de vooigestelden zander stemming gekozen verklaard De Zweedsche Bijksdag ia door den Koning met eeoe troonrede geopend Daarin wordt o a gesproken van de indiening eener voordracht op de uitbreiding van deo militairen dienstplicht en de apeooefeningen welke den grondslag zidlea ritnaksn eeuei nieuwe legetotgauiaatie Wgdera werden geldmiddelen aangevraagd tot vermeerdering der vloot De Kamer der Vertegenwoordigen te Washington heeft een resolutie genomen waarbg wordt bepaald dat elke poging strekkende om invloed uit te oefenen op de algemeene opinie aangaande de rerkiesing van deu nieuwen president alvorens dese quaestie op ooustitutioueele wgze is beslist zal worden besebouwd als grvaarlgk voor de mat van den Staat en onvaderlandslievend De bevelhebber der federale troepen te NewOrleoua heeft ran dru president Graut in hut ontvangen om deu heer Packard als republikeinseh gouverneur te erkennen Laatatgcaoemde heeft eene proclamatie oi vaardigd waariu hg den demooraten gelaat het paUia van justitie te ontruimen eu uiteen te gaan BINNENLAND GOUDA 18 Januari 1877 Maandag 22 Januari a st heeft naar wg varaemen een algemeene vergadering plaats van de afdeeling GoKiia Owutreien vau de vereeoigiug VolktooderKg Beeds sedert eenigen tqd is bg het departement van Financiën in bewerking era herziening vso de patentwet Deze zal nu weldra gereed komen Ook de herziening van de personecle belasting wordt beatbeid en is feeds seet vet gevoiderd Maakten wy vtoeger melding dat zioh t 9lolwj k een dolle hond had vertoond die verscheidene koadea beeft gebeten thans meldt men van daar dat ziek na dien tgd vele gevallen vmi hondsdolheid hebben voorgedaan Zoo sgn in deze week weder esn paar honden afgemaakt die versohgnseleo van dis siekte vertoonden Te Beeuwgk zgn in 1876 gebaren 64 m ea 61 vr overleden 38 m en 81 vr gehuwd 22 ver trokken 74 m en 67 rr gevestigd 66 m en 66 vr De bevolking bestond op 81 December 1876 uit Nederduitsoh Hervormden 916 lu en 958 vr Roomsch Katholieken 330 381 Christelijke Afgescheidenen 10 9 Bemonstranteo t n n i m