Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1877

uut van het houden van katten op ftt 6öb ij en vooral van die soort welke de gewoonte l eU v m van tijd tot tijd veldwaurts te gaan eene eigenschap die geregeld op de jongen overerft nid iwia ikitecdp 4 ewonleelfl H t tal lisjobiAi i MlBBi wikken maar by tet booren vmiTdiju vfah t 1 BS ik eer verrast dan vehtthrikt het libeen my otóttbgelyk tóe dM hiHn zirtk eéd mbnZtWiihtige gereohteliJfce wSKag tot het einde toe kon volhcitiden Ir verliep ene raoaMt Ik 41M iéX tt m vrienden r mj werkten en ik n s vol vertrouwen üïao leefde ik 8eift t aiet óji ékWèti rtt rg ii ten 8 uur nBja JrieaWviidet de ïww keer JCeinia tt i oei binnentrad om m j aan té kondigen dnt ik ging aterveta Zijne op ini ae sohouder geplsutsts hand het i Hide i Mpta kamer teeft gisteren de begroeting voor i t 8piÉnve en met 22 tegen 1 stem en die van dumeiutbuds niet tdgemeene stemmen aangenomen it is de staatsbegrüotitig aan de orde Se gemrratvruad van s Uraveuhage beeft na i itvoerige dilcussie met 19 tegen 17 steidfileil tot bebüiid der iternns betloten Bij het Departement van Justitie is in bewerking eei ontwerp van et tot uitbreiding der wet van 19 Sem l H S aatMad n 130j hoadeude maatregelen tot het t Dgaao van ovc iitigeB rMd es verwa rloaf g rail n 4 Alvorens echter xieze wetsvoordraoht vast te stellen weusoht de Mii ister de ziensw ze der Kamers van Kquphandel en Fabrieken te vernemen met betrekking tot sommige hoofdpunten die daarbij in aanmerking ifliiMtu üt Mwisler leeft m ts éii de lichamen ene lijst van vraagpunten voorgelegd Waarop h j g iarne j hiuiu Mitwaonlea tal inwach u met l vo ging van zoodanige beschouwingeu als waartoe het onderwerp I ug overigens aanleiding niaoht geiven I ie lijst is van den volgenden inhoud Yrat pMiiten betreffende de vaststAllfag T i wetteIgke liepaUngen omtrent den arbeid rau kinderen JMpli en en vrouwen T Behoort de wet van 19 Sept 1874 SiaaUhlad no 130 te worden uitgebreid iu dier voege dat naast en volstrekt virbori van arbeid voor kinderen beneden eeu bepalen leeftijd de wet vooncbriften inhonde fepiB orermarigen arbeid van kinderen boven dien 6fl en Vim jongelieden Zoo ja zoude dan het volstrekt verbod van arbeid kunnen beperkt worden tot kinderen beneden den leef t jd ran tien jaren P i Ware voor kinderen van b v 10 tot l3 j irigen leeftyd een wettelg maximum van zes en voor jon gelieden van b v dertien tot achttieujarigen leeftijdeen maximum van twaalf uren arbeid per etmaal aante bevelen met verbod boveddien van nachtwerk en wn te langdurig louder nisten voortgezet werk 4 Behooren de wettel ke bepalingen tegen overmati n arbeid zich ook uit te strekken tot vrouwen onversehillig van welken leeflyd en deze b v evenAls in de Engelsehe wetgeving met jongelieden te orden elijk gesteld ook ie verband niet de omstaiidigl eid dnt bq wettel ke beperking van den arbeid van Ikinderen en jongelieden daarvoor in menig geval Irroi weiiarbeid als het minst kostbaar zal in de plaats komen t Is als voorwaarde voor het te werk stelten van kindenn en jongelieden te vorderen erne verklaring van een geneesheer dat de krachten van den persoontoereikend tq n voor den arbeid dien hg te verrichten keen 8 Verdient het Engelsche halflime systeem hier te lande navolging met dien verstande dat men ook onder wettelyke invoering van sohooldwang zou be hoorvn te verbieden dat een kind van tien tot dertieiyarigen leeftijd op denzelfden dag zoowel T órIS lire des voormiddagi als na 1 nre des namiddagswordt te werk gesteld 7 Behoort de wet aan kinderen jongelieden en TouWen jaarmks enkele vrq dagen in Engeland rier geheele of aoht halve vrge dagen te vene ksrai hetijj met hetz zonder behoud van loon 8 Moet de wet van toepassing zijn op de fabrieken W rkpUatsen of moet zy zich uitstrekken tot allen Toor loon verrichten arbeid 8 Is in het eerste bij de vorige vraag bedoeldege h4 begrip Van werkplaats voor eene ondabbeliiiitj it wéUal ka omaoh ving vatbaar Of is dit iKgrjp op lich zelf in de toepassing genoegzaam duidslyk Of wel verdient het de voorkeur in de W t als werkplaala aan te merken elke plaats waar bqv vier of vijf personen gezamenlyk arbeiden 10 Kan indien het wetsontwerp alzoo op eenigerlei wqie positief aanwijst op welken arbeid het van toepassing is de uitzonderingsbeplingder wet van 1874 Toorl huisel ke en peraoonlqke diensten niet ver i Wf 11 Worden er afzonderlijke inspeotenrs vereisoht om tp waken voor de nakoming der nieuwe wet I i leevisscher te Katwjjk begint te berlevoi Br kU9 een 6 tal bomscbniteii tot dat doel met mooi Vweer teewaarts gegaan Ku zullen er spoedig wel f meer volgen i In de memorie van antwoord ran den minister ititie op het voorloopig verslag der eerste kamer leest men van al de geruchten die loopen omtrent eene aftreding van den proonrenr generaal bg het gereckitshof te s Hertogenbosch is slechts dit eene Waarj dat die verdienstelijke ambtenaar z jn ontslag om redenen van gezondheid tegen 1 Februari e k bf vroeger Tieet gevraagd maar het i niet verleend Integendeel de minister heeft gemeand geen voordracht tot het verleenen van het gevraagde ontslag u den koning te mogen doen op een oogenblik dat liet tennadecle van het prestige van het gezag door het hoafd iMl bet ppenlfefat m tlaterie te a Boacb vertegenwoordigd zon kunnen worden in verband gebracht met de even grievende als onverdiende be JCgeiiiijg waariLiu de heer d Auliiis de Joiirouill heeft brotógeeta eu waarvan liet voorloopig Wrslsg zoo tereobt iu afkeureiidi U ziu gewaagt Buartoe door den koning geuiiichti9 d heel t l j miiiisler dan ook aan genoemden procun ui geuer Mil te leuMen gegeven dat let in het belang van de dienst rliadzaam voorkomt dut bij zijne betrekking voorbande blijde bekleeden De prucrssen verbanl opgemaakt ter zake van gehouden prucessieu luu gesteld in hauvan de betfouen ambtenaren van het openbaar ministerie eu worden daaromtrent nog nadere berichten tegemoet gezien Blykens het antwoord OD hoofdstuk Financiën is een nieuw ontwerprtot involriug van bronzen pasmunt reeds op weg naar den Hmd van St te Voor eeu voorstel tot verkoop eener bepaalde hoeveelheid overtollig zilver bestaat voonlsnog geen noodzakelijkheid Het aau de Rykslandbouwachool te VVi eiiingen verbonden proefstation is th ui8 geopend Hoewel voorloopig nog slechts iu eeu klein lokaal van het gebonw der school gevisligd zal hoogstwaarschijnlijk in deu loop van het jaar zoodanige uitbreiding aan lokalen laboratoria enz gegeven worden als weuschelijk is om de openbare coutrole tot de ineststofien uit te breiden Voorloopig zal de openbare controle zich bepalen tot de zaden die ten veikoop aangeboden worden of wier ondereoek door particulieren gewenscht wordt hoewel onderzoek van meststoffen voederstoffen grondsoorten enz voor zoover de beschikbare hulpmiddelen reiken voor alle landbouwers openstaat tegen een tarief dat binnen ieders bereik valt Op 27 Januari zul in een buitengewone vergadering van de onderwgzersgezeUchHppen uit alle districten iu de provincie Groningen iu de hoofdplaats der Provincie te houden iu behandeling worden genomen het rapport eener Commissie in zake het aanhangige ontwerp van wet op het lager onderwijs Ook de atd Uroningen van Volkmndermj zal op 19 Januari bqeenkonien ten einde over het ontwerp te beraadslagen Te Oorinchem zal den 23 a s een werkinriohting geopend worden Tot directeur is benoemd de heer U L Heymans aldaar Se werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan in zakkenplukken beonen en erwten lezen enz Aan de ouders wordt vergund hunne de school bezoekende kinderen des morgens mede t0 brengen ten einde dan gezamenlijk te ontbijten na het ontbijt gaan de kinderen ter school en by het einde der morgenschool komen de kinderen te 12 nre weder in de werkinrichting ontvangen dun warm middageten bezoeken daarna de middagschool en komen bij het einde daarvan weder bij hunne ouders in de inrichting avondeten ontv ii iiu wnuma zy gezamenlijk huiswaarts gaan zoodat bij het einde van den dag allen gevoed zijn en naar gdung van den arbeid hun loon outVaugeik Te Amsterdam begingen dezer dagen eenige jongens de baldadigheid om op een test met vuur die een jong meisje droeg eenig kruid te werpen In een oogenblik stond het meisje in brand Dank z j de tegenwoordigheid van geest van een vourügvunger die zijn jas uittrok en het meisje daarin wikkelde werden de vlammen spoedig gebluscht Het kind heeft echter Tr j ernstige brandwonden bekomen Br H schrijft in de Vimd Cl Be vruchtbaarheid van de gewone veldmuis typudaens arvalis grenst bijna aan het ongrloofelijke Se nakomelingschap toch van een enkel paar dat de winter doorgekomen is mftet in één jaar eiuige houderden worden Zoo had ik in het jaar 1874 vier oude muizen 3 mannetjes en 2 wyljes iu een groote kist gedaan Beeds ia verloop van S j week in den loop der maand Hei had het eene wijfje 2 jongen het andere bracht er spoedig 1 ter wereld In de maand Juni wierden er weder 1 0 en S geworpen Se jongen van de eerste dracht werden weder door m U 6en andere ki t gedaan i ittim van voedsel voorzien om een wederzydsofa verslinden te voorkomen Be ouden wierpen nog ns in October en hadden onderscheidenlijk 31 en 30 jongen gebracht Omstreeks het midden van Augustus wierpen er de wJQQes van de eerste dracht 6 twee anderen ieder 6 jongen ééae bmcht voor de tweede maal in October nog weder nakomeKngschap ter wereld Ik ben dus overtuigd dat muizen van de eerste dracht nog in den nazomer en herftt weder jongen wat men wet eens betwijfelde Zonder twyfel is de vmchtbaarheid in het vrije veld bij een volkomen ongestoord leven oneindig grooter dan iu gevangenschap al kan men ook als overdreven aannemen dat natuurkundigen het aantal nakomelingen van één jaar op 10 000 de Bnitsehe natuurkundige Leunis zelfs op 28 000 schat Vit bovenstaande blijkt ten duidelykste het gtoote van die gerej Se groote kunstmatige ys rink te Manchester 700 meters oppervlakte en 10 centimeten dik is op den 9 Jai uaii jl ouder algemeen entbousiMuna ingewyd Be rink It verkregen door de fameuse machines Piohet rue Grammont te Parijs Sedert eenigeu t jd was het b j de politie bekend dat de tapper H in de Poppesteeg te Belft er zyn werk van maakte om knapen in zQne herberg te lokken en hun sterken drank te schenken Zondag 7 dezer werd h j door deu hoofdagent ë Muis op heeterdand betrapt dat h j aan v jf jongelieden beneden deu ouderdom van zestien jaren sterken dn tapte Behalve deze v jf waren nog een twintigtal jongens van iH in jaren in de kroeg aarfwMig die allen zich met kaart of audere spelen bezig hielden en onder ngelag zaten t Ia te hopen dat de tappende kiudervrieud zijne welverdiende straf niet zal ontgaan Uit Oostcrend meldt men aan de Fr Ct dd 18 Jan Het volgende ourieuse voorval had hier voor korten tgd plaats Toen de diaken IJ ïj liefdegaven had ingezameld haalde hij iu t hek terug gekomen iets uit deu buidel eu beklom da irmee den trap des preckstocis t Was eeu steeu dieu hyilen predikant vertoonde Hoe die lu t zakje uos gekomen Soinniii en zyn niet vrij Van te e poven d t hij er dour den dinken zelf kon ryii Iti uan Hoe kon hij tuch ande s t aanwezen daarvan vi r moeden Na dtté htad Verrickt t licDbtii lueitit hy ouder gewoonte zijn hootclileksel eu denkt d kerk te verlaten doch h j vond de deir die de eigi nlijke kerk van de voorkerk scheidt gesloten Zeer velen kerkgangers n I had het al lang gei rgerd dat genoemde diaken steeds de kerk verlii t Keu geheime boodschap kon de reden niet zyn t was blijkbaar tegenzin in de predikatie die dit weggaan veroorzaakte Nu had een Ijveraar voor blijveu ich aan de andere zijde der deur geposteerd en hield die stevig vast De diaken niet van plan teru Ie keeren rukte stompte enz doch te vergeefs Dit spektakel moede kxvam daarop de predikant van den stoel en verzocht deze den ijveraar voor blijven de deur los te laten en den man vryheid te geven te vertrekken Bit geschiedde en nu kon de godsdieustoefening verder worden voortgezet Een en andn had plaats tydens het tweede zingen Laat iemand die bezigheid zoekt toch struisvogel gnao boeren Aan de Kaap heeft deze teelt bul wat opgang gemaakt en is zy zeer winstgeveud gebleken Er is geen groot kapitaal voor noodig en de k ns van niet te slagen is waatlgk gering terwyl de zorg die men voor deze dieren te dragen heeft niet grooter is dan die men aan andere dieren besteden moet Iemand die deze zaak ondernomen heeft 2egt dat by er wel 300 a 400 percent van trekt Het groote doel der struisvogelbroeiery is de struisveder Wel km de vogel gegeten worden en blyveu de eiereu die dertigmaal grooter zyn dan een boenderei twee a drie inaaudeu laiig versch maar om de vederen is het toch te doen Deze vederen mak n een belangryke tak van handil uit In 1874 kophten de Eugelschen voor niet minder dan p st 608 000 pronken struisvederen Een vierde gedeelte van Werd weer uitgevoerd maar er bleven toch voor h jna een half millioen iu het land eeu aardig sommetje voor zulk een artikel vooral wanneer het jaarlijks weerkomt Vederen kosten tegenwoordig veel meer dan vroeger Struisveeren die voor een twintig jaar 1 kostten betaalt nj en nu met ƒ 20 a 80 Die verhooging van den prys is voornaraelyk toe te schrijven aau het veelvuldig gebruik dat thans van struisveeren gemaakt wordt voor parurn voqr bet optooien van hoeden en andere dergelyke doeleinden Ondertusschen warden de veeren steeds zeldzsn r daar da struis weinig geneigd zich voor dé Ii fbebber j der dames te laten jagen vangen en olukken zich diep in de woeit jnneeft teruggetrokken Hij schynt diu wys geworden te zyn en begrepen te hebben dat hei om verborgen te blijven niet noldoende is den kóp te venobnilen en de oogen te luiten De geleerden en ongeleerden hebben hen zoolang uitgelachen dat hij tJles begrepen heeft en thans zich op een eerbiedwaardigeo afstand houdt van de galante ridders die hem dooden willen om hunne dames met den roof zjner vederen te tooien De beste en schoonste stniisvederen komen in de groote wereld en aan bet hof Oedureude de twee laatste eeuwenis bet in Engeland regel geweest an het hof struisvederen te dragen Welaan dan aan het houden en broeien van tmisvogeUl Wat land en hekwerk een paar g de jonge beesten eu wat keunis en gy zyt er dgéi ln j ootMkea en ik begreep tenUmd WU bij m j kwam zeggen ondanks het vertrouwen dat my bezield had Het bloed week m j uil de aderen ik wilde spreken maar myn mond vertrok ziéfa krampachtig en de speekselvlp iiig hield eeusklaps op terwijl het benedenste gedeelte van miju lichaam plotseling Ijskoud werd Eindelyk na vreesel inspanning gelukte bet my te stamelen No e wro dat is niet waar Wat de ptieeter m j antwoordde weet k niet Ik hoorde slechts een verward gebrom ik was als door een beroerte getroffen en had sohier alle bewustz jn van mijn toestand verloren Se paezter doopte een servet iu het water en bevoehtigije mijn voorhoofd Ik stiet eeu vreeselyken Icreet uit Ik ben onschuldig De geeMeljgke maande my aau myn lyden aan God op te dragen eu op nieuw begon h j m toe te spreken Ik had het gebruik van myn gehoor teruggekregen en bespeurde dat zich eenige in het zWurt gekleede personen in miju cel bevoudeu de eeu had een rol papier in de hand hij had mijn vennis toOrgefezen maar ik had er niets van verstaan Toeu kreeg ik eeu plotseling gevoel van Aerbeid Gedurenile eenige minuten wi s ik niet bang meer ik richtte my op en zeide zoo ik moet sterven zal ik toouen dat een onschuldige inoedi deu dood weet iu te gaan Ik sprak snel al had ik haast om te eindigen Op gelyke wijze bedaukte ik den directeur der gevangenis en vroeg om te eten Men bracht my eeu kop chocolade maar ik stiet ze terug Ik was in myii vorigeu afsohnwéiyken toe stanti vervallen ik had vizioeneu die op het schavot betrekking hadden eu werktuigetijk vroeg ik deu Boet bet erg piju een stem ant Te leidaa leeft nog een man die ia Juiraari 1807 vaD onder de puinhoopen door t springen in het bttskruidschip outataan is gered Het i3 de 85 jarige A Leviüon Tengevolge van de synodale itepalingen In de aannemingsqvaestie heeft een der diktntra te ZaltBomm l aan zyne cateohisauten bekend gemankt dnt er in het vooijaar geen aanneming tot liamaat alplaat hebben Men verhaalt wonderen van de vereeniging der mieren tot gemeenscbappelyken arbeid Te Lissabon lag een natunrkandige hoe zeventien mieren tegen den wand van een loodrechten muur een olyf van g Wone grootte opsleepten Z j waren ree li 36 centimeters boven den grond toen een windvlaag hen et de vrucht naar beneden wierp Zy verloren den moed niet maar hervatten dadelijk deu arbeid Door mldel jd n eg bewondering ovef de kmelit en het talent tot samenwerking getroffen nam de waarnemer de vraoht u de diertjes en zette z boven op dep I f f 4 m i l T Voor kb ine machines naaimachines stikiniichinet gelijk ook voor velerlei mechanische toestellen die snel draaien heeft men tot het smeren van de tappen een vet noodig dat niet verhardt De gewone olieu voldoen aan deze voorivaarde in geeueii deele VolgWis de Blëtler ür fin ut rle iind Gemrie schyiit het geschiktste de gewone selitikundig zuivere eehter niet met water gemengde glycerine Vooral tan bet gebruik van zulke glycerine aan eigenaars van naaien dergelijke inachiues anngerndeii worden omdat het de eigenschap heeft geeu vetvhikkeu a ht r te laten aanweiigüii A erf i Over een voortreffelijk middel om eene vrouw die te IniK iMr Jek tit n kili Kkn fcl0 t elcu gaat spoeilig terug te doeu koineii schrijft de HochttUr ofaurktr E n welbekeud bur er alhier ergerde zich er onlangs over dat zijn vrouw die eeu bezoek braeht aan hare in t verre Westen voiiende familie zoolang weg blerf Hij liet daarom zijn woonhuis photografeeren en pl t te zich daarbij met de vrouw van zijn buurman op de verund i zoodat beiden mede gephotografeerd werden Die photograüe zond hij naar zijn vrouw en met eeu prachtig resultaat want zy keerde met den eerstvolgenden trein naar huis f Men meldt oit Zwolle Eeu fittaoeolyk gekleed FraoachmaB vertrok Zondag net den trein vau 11 uur 4S min van daar per Crntrualspoor naar Utrecht Met eea paar heeren was hij gezeten in een Coupé e klaseft Toen men de halte Hulshorst op kleinen afstand van Harderwijk was gepasseenl vroeg hy aan zyne medereizigers aan welk station men nu het eerst aankwam toen men hem Harderwijk noemde wierp hij onder deu uitroep Voila mon chapeau I zyn hoed buiten deu trriu eu sprang dieu terstond na Zijne verschrikte medereizigera keken door het portier en zagen deu mau op zyn rug aan den weg liggen By aan komst te Harderwyk werd onmiddellijk een ouderzoek ingesteld maar men is er niet in geslaagd zijn spoor te vinden Vermoedelijk had men met een sertenr van bet kolouiiuU werfdepot te doen Men meldt uit Gorinchem dd 13 Januari aan de Uaart Ct I Qepasserrde week werd bij de justitie alhier aao i gihe gedaaa van eene poging tot moord gepleeg4 door een predikant der Chr Afg in de gemeente B 0Jl jniT vrouw Bij onderzoek echter bleek dat dg lKnw ia den wiuur eeu gi had wdtfcn 1 naiU t I woordde Neen volstrekt niet Ter zelfder tijd zag I ik eeu nieuwe personage voor um gekleed ie een zwart linnen kiel den beul Ik wilde opstaan mij verdedigen schreeuwen dat ik onschuldig was doch ik viel in zwijm Toen ik tot mij zelven kwam lag ik gebonden op een kar en de kar hield stil op een plaats waar het scliivot stond Ik wierp eeu wilden bUk op het vreeselijfce werktuig ik dacht niet meer eu het kwam my voor dut de houten stijlen van de guillotine zoo hoog waren als de masten van een schip Men heesch mij op het platvorm slechts én gedachte bezielde my weerstand bieden Maar hoe Ik voelde mij gegrepen op de plank neer gelegd ik was verlamd eu my dacht dat ik daar lang wachtte ontzettend lang Vervolgens voelde ik een doffen en bevfgeu slag en andermaal viel ik onmacht met die onderscheidende gedachte t ket t oM tras t w tny raakte t Was evenwel niet het mes maar het bovenste gedeelte van de lunift geweeat Ik ontwaakte in de liekeokanier der gevangenis De ware moordenaar had zich zelf aangekbiagd Wat waa gebetrd Het me woa werkelijk gevallen doch op een paar centimeters alstauds vau den nek des veroordeelden bl jven steken en terwyl men bezig was de guillotine te herstellen kwam het bevel om de terechtstelling te schorsen Twee of drie teerkapsules genomen by den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zyn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid n bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenigszibs gevorderde tering geneest in dat geval belet de teer de decompositie van Ie tuberkels en met medewerking der natuur is de geuezibg dikw jh sneRer dan men had durven hopen Men kan dit reeds loo popalaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoo wel van wege zijn uitstekende uitwerking als om zijn foedimptm pry Méif dtUSon tuch or teerkapsnli bevat 40 kap eenige bl Lls hgestupt Wul eq op deze Wfze ilt Se gtfkeele behandelinK koet dtt slechts zes laeht ballen eobtgeifcot van ug¥ K tot nwwrd ta acht oenten ippr dag en onf aat van het gebruik ileze is ouBuddeUyk vrije kannen betichten van afkooksels pitee en siiopep BtJI bevat b t volgentMfiÉ Hêtklinkl wel vijpoM dat een gegntlloiiileeide de indrukken z jqDP kohtstsUing kun iae le ieelen en tock i L het zoo i tuige em in de Mtlum tr dt VU ne vodftonend Terlinial vm iKkeren Moudate die lu W HIP n iH t il j p waaraan hy jriet stloUMt J was ter doJ BpQtPlld Bit verhaal luidt aldus Met bet tot het éflWrftjtbanUlA èa mij beschuldigde mKVPfS ttfë lkt MW Bat Om zeker te ijn dat lurn db mUe kêpsulea heeftmoet msB op de driekleurige ksadtf euing van den heer Oayot Sp het étiquette 1 MM Te verkrygen te Oouda bij SelêMT droogist en in de meestetpotbAtu N PE N I N a E iZ Ö Nï t N mn t m fn uwe unuijuere v n 1 en 10 Januari jl konlt een stuk voor Èaij3ele nde over longtering 1 De Itelatii e S Wi S K ïeHffng voldoendeom ft iet andsrs Van te Zfeg fl dim dat het spijtig U iht 4etgelgke stukkeu niet ttitttlei d onder de Bd tttt tien plaatst worden Het wooni IjoagteriDf dat in wovele fomilijsn en biionder treiiri e betekenis keelti teriuneit m j aan m jn jonge Jdt n Ik Was Ills üaAkoiamdt J B èn tH ngel k aan eén spieriisg lim eU sHitil I n mijner na i8le TjloéÜveri iiitéb ÖVWIeed in diMi ia 8 Bah IldufftMHhg ftiAha Wik bezorgd over myn zwakke borst eu raadpleegde professor Lonoq te Utrecht HU adviseerde my imiiergfmiiattie goed Vjpeaiel bedaarde levenswijze Vooral op het eerste legde h j nadrn1c Ik bad nooit aan gymnastie gedaan behalve dat ik zoo nu en dan eens met mijne vrienden ktoppart jtjes hield in de boainen klauterde over slootjes sprong en wedrennefi bield Miju ouders verbonden aan gymnastie de onafscheidelijke gedachte vau hals arm of beenbrekerij zoodat ik nooit miju spieren aan een gelijkmatige inspanning en stelselmatige ontwMAMHag had onderworpen Nu de professor bad gesprolcen Ifas bet gesmolten Ik kocht voor eenige stuivers eeu paar lichte halters beuevens een werkje over kamargyttuustie van Moritz Kloss en ik oefende mij dagelijks Ik zorgde voor frissohe lucht bet lichaam vooral hals en borst ruim omsluitende kleediug ik waakte tegen groote vermoeidheid eu matte een paar minuten xoodra ik begon t zweeten Overigens nu kte ik vooral die oefeningen waardoor de borstspieren geoefend en versterkt werden Be bewegingen die gemnakt moeten worden zijn zoo cenvoadig zoo geheel en al ongevaarlijk zoo heilzaam tevens dat ik na eeli dozijn jaren vBn oefening gerust kan verklaren overtuigd te zijn dat ik daaraan myn flinke gezondheid myn breede borat miju diepe en veerkrachtige ade iihaling te danken heb Wie iets naders weten wil vindt mij bereid tsantwoorden door middel van uw blad X Staat van brieven geadresseerd aan onbeluigden verzonden uit Gouda over de maanden Oetober November en Beoenber 1876 die op schriftelijke aanvrage door den a eader of geadreaseenie aan het Postkantoor te Qouda kunnen rorden gereelaueenl Geeiiink St Co Bniosel Van Borstel 2 ttaks Emiuericli F Dste St Amand Mad Kuspef Sohaay St Morits Uit MoordreMtifi taiTgïB J vnn l Bn Sok Anlwetpen Be Sirecteur van het Posltaintobr D J A TAK KRÜIJNB KaDtous erecbt te Gouda Op de Terechtzitting van deu 20 December 1876 zijn de navolgende personen veroordeeld A W tot eene geldboete van ƒ 6 of nb gevangenisstraf van 2 dagen ifMeos hdi ah letArskger iu zyo toawslagery iu diëtist hebben van eenkind bCueden de 12 jaren D 3 tot eene geldboete vau 3 X m gevangeuisstraf van 2 dagen wegen liet vindes op den openbaren weg te Oouda van iets dat waalde bezit zonder het binnen 24 uren bij het onbekend zg u des eigenaars aan den CommitsArii ran Pplitie te hebben ter hand gesteld B W tot gelboejè j jtevangennstraf vin I do w na b te V P den openbaren weg buiten een opelibaren wawrWk datgene verrichten waarvoor die inrichting bestegid is F W K tot eene geldboete van 3 of sube gevangenisstraf van 1 dag Wfgeiis hét te Oeitóa rijden harder dat in een matigeu draf J V tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van 1 dog wegens het rijden harder dan Mitivoets op een bewe blire brag A Z tot eene geWboete van l of subs gevangenisstraf van 1 dag wegens het als tapper iu zy ue tapperij te Waddinxveeit aauwezig beblïsn van niet tot zyn gezin behoorende personen na bet voor de sluiting bepaalde uur zonder die Politie te fcé wn ingeroepen ora heu te noen vertrekken J V R B V A 0 0 d E en M d K ieder tot eene gelboese van l of sulis gevangenisstraf van 1 dag voor ieder wegens het als niet by den tapper inwonende of als aiet rfoortrekkende personen zich in vereeniging en gelijktijdig ia eene tapperij e Waddinxveen ophouden grditruide dan tijd voor de sluitiug der tapperyeii iUla r bepaald B V L en H v d M ieder tot eene gel boetevnu 3 of snbs gevangenisstraf itn 1 d g voorieiér wegens het iu verwjiiging en gelijktijdig 11 vkschan in eens aiidea tibeliwalcr xoiidi r voorzien te zijn van een sohriftelyk Ijewijs van vergunning van den eigenaar of rechtbeltó ude op dat vischwater En allen in de kosten At nood iiivcwdqrbaar V S L o a i f 4 J i i MARKTBERICHTEN Qouda U Janiikri B j kleine omzet wa d stemming flauw Poldertarwe pnike ƒ 10 7B l f 1 2 1 Mindire lO i ƒ 10 60 Bogge pbike 7 It i 8 Mindere ƒ 7 a 7 40 Voer ƒ 8 fl 6 f wa QtM k fintik 8 je fi iMih 4 ƒ 4 76 De Veemarkt m t iiMit auwtoef aUg vlfd tot enorme hooge prijzen verkocht vetl varkens van 18