Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1877

I t il eenli per half kil rarkms roor Londen rtn 24 t S6 oenla niAg varkens en bi rn vlujc verkocht Ajuigevserd 30 partijeu kaas de handel ving prijwD van ƒ 0 a 34 Gorboter 1H 0 a ƒ 1 Weiboter ƒ l S o a ƒ 1 Zondag 21 Januari 1877 N 1936 GOUDSCHE COURANT leuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t 40 K ► Vm wam gxnNA XJUlOCan is een saar es aangenaara ÈUl hetwelk uithoofde der bijMmdere bereldlngswijie van LAROCBX S af de ariuune bastanddeelen der 3 tieste 1 Kina eoofteo ged rood ea grija bevat sï Zijne vaortMffelijkheid boren alle andere i preparaten la in de Hospitalen degelijk bewe sen alsmede door een twintigjarig sucoes tegen VerzwaftAtiB of moedeloosheid maag 5 Kwalen Kritische leeftijd en tegen de bekende koortwn dar vochtige landen P fABMBl S rua Drow W i hie n Burgerlijk Stand Gouda 6tiKlftM G ifn JobaoDii OQd ri 6 de R jk eo C vsD 4cr H j IC ëerritjt ouders L vid Ouuikd bq P D dkalWC f CMIhlw oudru I C na der lilt en A C lüiUt AawKf Uenricut Fraaeiecui ouderk J i n WMMlHi n M Koninf OVCRUSDBMt 16 Ju J Hol 46 j M L C Bintliaiicr j 17 Snel 4 w M Verhoef wed J tan Han S7 j GEHUWD 17 Jan S Shigter en S J Haai D A Awiioen en A M Warburg P F Kwint en W M Zwarijaa Dargerlqke Stand van onderstaande Qemeeuten van 11 tot 18 Januari U77 Hoordreobt GEBOSKNi WilIiB oideii J W G ean Mianen en C A Viaaer l aMardua ouder IJ de Jong en A Rietield OVERIJiOBN A Loendenloot hoiiir vu P Tom 86 j M C Ham 3 d H Tettero 5 j J Zoet c4 van C Rupke 8S j A Perk 3 m Oouderak 6ER0REN ï Jan Marrite ouden J Vink en i Tsigt IS Janna oudert 1 van tjchievcen en A W Joakera 14 A tje ondpri J Terlonw en £ Verboom 16 NmHjc oiidtn t B9er el 0 C Verkerk OVEBLEOEN 14 Jan W Tom d van Hsorlrceht OWnEBTROOWDi Oeene OEHUWO Geene Stolwijk OEBOREN 11 Jan Annijqe Maru oadcra A Wenaveen en W VerdfllJB 14 Tcvma Ju ondéra H Hol en G Kool OVEBUSDEN Geine ONDXKTKOÜWD 11 Jan S Bnn ger en J vu Eek 6IBCW0 Oeuo Haastrecht SIBOftEN Gmm OTXRI CSEH 12 Jan G J vu der SUegt t m Tmm 16 d ONSEBTBOUWI Geane GiaCWD Oeene Reeuwljk GEBOBENt Geene OVERIXDEN U Jan N Stalwük ecbt Kn van J Krak 66 j U J Krnit eerit wednwn van A van der Linden laatat edown van H HoUauder 88 j ONDER rBOUWD Oeene GEHUWüi 17 Ju J luftalag U j en J vu der iidea iOi Waddinxreen CEBOREN Arie onda Straver en H Foor Lena 4m A Milder en A Boer Calharini ondera J G vu KrJHfU ea J Muit teendtrt L Koetsier en J Unit Margaretka ouders W van Berkisleijn en P van Ja Vliet hrk euders P Metselair en J Roggeieen OVERLEDEN S van de Water S ONDERTROUWD Geene OEEtUWO J van dn Koij en A Veerman ADVERTBNTIEN Voor de vele bew zen van deelneming NtinwngM l g Het overladen van ons kind betoigtn wg onxen liaHel keu dank i P PB MlNK J G DE MINK EüiuiimntG êtné 18 Janniri 1877 Tegen HOOG LOON en voor VAST WERK warden gevraagd llli ËMM benevens eenige BALFWASSEN eu lO XGENS Adne met franco brieven onder letters 8 A aan bat cAlgeraeen Advertentie Bareun van NIJGH VAK DITMAR RolUrdam STEEMÖLÉN TOT MCt p H L m BU U U Toortdupead uit het iA loartBg liggende sohip kontant zonder korting Averen vB U AAW HUIS k60 bij 2 of meer 3 L mud gtiiji genomen SiN PRINCE Cie ït Jaaiaii M77 Sociëteit 0 S GE 0EGE1V Zaal Kunstmin te Godda Vierde Voorstelling in het Abonnement DOOR D £ ItüiUDt Soiturdsmhfhc ithouuibrgcf Ktni gin j onder Directie van de Heeren LB GRAS VAN ZUYLEN HASPELS Woensdag M Januari 1877 Tooneelspel in 2 Afdeelingen of 5 Bedrjjven met vrge gebmikmaking van Fbederika Brehee s Koman De Biuren van Charlotte BirchppKmEB Op nieaw nit het Hoogduitsch vertaald Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN DER PLAATSEN Voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaanderjj 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op DINSDAG 23 Januari 1877 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats Wtr Alleen HH licdea der Sociëteit kiumen loten vour die HH luteekeiiwen welke pertiooniyk verbinderd iiju Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Woensdag 24 Januari van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats mP HH Inteekenaren wordt herinnerd dat aUeeu des Diasdags Avond nog Uameskasrten tegen den mteekeopr s te verkregen zvja Namens de Directie der Sociëteit Oss Genoegen 1 Mr P J SNEL Frendmt H JAGER Secretari Cominandllaire Vennootschap L DR006LEEVER FORTDIJN ROTTERDAM Zuidblaak n 48 COHMISSIE VAN ToEZICHT UE HeEREN Mr J KNOTTENBELT L VAN KüLïSVELD G VAN 8ILLEV0LDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda ec Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bfl den Heer Mr J FORTUIJN DBOOüLEEVEtt Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkr gbaar Reglement DE mm mm van KOKSMA is steeds bn den ondergeteekende voorhanden CATALOGUSSEN a 5 Cents verkragbaar Ook worden ten spoedigste de EDITIES van Li tolff Peters Holle Porberg en Cotta op bestelling geleverd A Brinkman Boekhandelaar Lange Tiendeweg Gedurende 26 jaren beproefd AnatherinPreparaten van Dr G POPP kk Hiif Tauduris Z Vt in Eciaer van Ooalciirgk te Weeneii Bogiterjcaaae Nr i Tot vulling van iiolie Tanden il r geen beiluner cd beter imddd dau het Tand iloaibeerBel dat iedereen self zeer iftmnkkelijk eu Küoder ptjn lu deg hollen Tund kna pUutKu dal zich daa aan den ThiuI het Tandvlecach vitrithecbt deo Tacd voor verder bederffc hoedt eu de pijn verdrijft Aiiatherin illondwater ii ilntons trpcii fl 1 7 u 11 Mi II het vuortrrffelijlciitv midrli I trgMi rlmitiHtische tindp n bij OQtalt kui C awellen eit lu teren van licl tuudvlceato liet luit den aaaue igeii tan lïteeo up en vuerkuut de uieawe vormiDg daarvan maaltt loMlaaode taudea wrder vatt door veratcrkiig ttD het tandvlerich aa alle lehadthjke loffea rt iuifttt ftetit ua den mood een aangename frieache renk terwijl het d a OBaaugcnaioeB reuk weldra doet eidMuueu Andtherin Tandpasta Dit Diuldel teeft reinheid en iiisclititid iuid den adem i dient buvendien uiu i e tnitdbii leii btldrr iiii n Uiia b doen verkrijj en bun bcdirf te vonrkotaeu en bet tandrlaeadl te verstel keu I iga fl 1 0 u bO crats Plantaardig Tand nocrier liet reinigt di Uudeu Zfiodanig dat duur r en dajialykach gebruik nii t olle n de gewoonlijk zoo Usliga tnti Utteii erwtjdert maar ook het glazuur der tanden aau beldrrheid ea fljnhtid toeneemt Pryt per dooa 80 seut TantenborsteU Tolgeni annwgxini van Dr J fl Popp kk Hof TandartaZ M dea kcfxer ten Ooeteorijh Is Weeaen vaor VolwaaaeneD fl 1 foor Kiaderea 80 ücnta ëWaarschuwing Alle beitaaode naoiaakMU van Anathenti Mondwater ga alleeo op de lichte geloofwaardigheid van het Publtnim bórekend en bebbeo ziur veel schade ten gevolg gehad of hebben gt hecl geen werking teweeg gebracbf daaruui waar eehnw ik hicrmrde het geerde poblicoio voor aunkoop vaa inike uamankitla ID cr o FO FT k k Hof Tandarts en uitvinder der A natheriu Preparaten t Weeuen Te verkrijgen te Gouda bjj L Selienk wiakglitr op de Hoogatraat wyk A ISS te Rotlardain bjj F E van Santen Kolff apotli en A 8chippei yn it C blaanwe porceleinwinkel te Huge by i L F C Snabilié apoth te Leyden by F Noonlyü te Ttreokt by F Alten apotb te Am terdam bij F van Wladheim It Vi verkoophui te Ondawater bij T J van Vrenningen te Sehoonboven by A Welf STAUHOUDEND Aanbevolen tegen AnuTTiNS tan ubftiio of vnuiOBmai blobdssebrbk of zijne klsur LOOSHHO BLBRKZUCHT te LAKOZAHE HBRSTIb uns OKVOLSBN vah hbt kraambed enz Fabrieksmerk gedeponeerd gbhbraldbpot itmiterdam bft H H OloA et O Gonda Drnk van A Brinkmnn Kennisgeving Belasting op de Honden BÜHOBMEESTEE ïn WETHOUDERS van Gouda in orerv n nemende dat bij art i der verordening op de invordering der belattiug op de honden vaatgesteld door den Raad dier gemeente den 8 October 1876 aan eigenaren of bezitters dezer dieren de verpliobting is opgelegd om daarvan jaarlyks in de maand Januari aangifte en beluliag der belasting te doen Ileriooeren den belanghebbenden aan die bepaling met niinoodiging de gtvonirrde aangifte en betaling binnen den daarvoor gestelden termijn te doen ten einde beboeiing voor te komen Gouda den 19n Janaarg 1877 Burgemeester en Wathonders voornoemd De lijecretaris De Burgemeester DaOOOLEKVER FoRTOIJN VAN BeRGEN IJzKNUOORN x Pe openbare OesondheidE Commlasie nrengt ter kennis van belanghebbenden dat op baur verzoek het water nit de pomp der Werkinrichting scbeikondig werd onderzocht door de hh Schalkunik en I ermink te Rotterdam Bg dit onderzoek is gebleken dat dit water roor het oogenblik geheel bedorven is en het gebruik als drinkwater daarom teti strengste moet worden ontraden Volgens het gevoelen der Commissie is het niet onwaarschgnlgk dat dit bederf aan tgdel jke oorzaken is toe te schrijven de sterk gele kbar KL da bootst on sa n g e name rank van het water ilanede zv n groot gehalte aan opgeloste vaste tivflen niim 1 4 Grm per liter tegenover hoog tens 1 Grm in het hardste welwater waaronder aanzieniyke hoeveelheden organische zelfitandigheden ammonia en andere stikstofhoudende yerbindingen doen vermoeden dat het water door aanraking met rottende produkten van dierlyken oorsprong is besmei De Commissie stelt zich voor het scheikundig onderzoek wekelgks voort te zetten en met HB Bestuurderen van bovengenoemde Vereeniging in overleg te treden omtrent andere in t b ang der zaïik te nemen maatregelen Zoodra betere uitkomsten worden verkregen zal hiervan in deze Courant kennis worden gegeven Intusschen meent de Commissie het gebruik van goed geflltreerd eu loodvrg regenwater als drinkwater te moeten aanbevelen Npmens de Openbare Gezondheids Commissie Mr J H VAN MIEROP Voorz Dr H IJS8EL de SCHEPPER Seor BUITENLAND Bnitenlandscli Uverzickt Het ultimatum by de Porte ingediend is ia kiaolttiger vorm vervat dan Sanvankel k onderateld w nl liet ontnemen van het uitvoerend gezag aan d intetnationale commissie brengt geen wezenlijke re andenng in de eisohen der mogendheden aangezien dc instrwitisn worden gehandhaafd waarmede oor spronlcUik die oommissie was bekleed en de Porte reeds vrpeger ten il rlute tegen die iostrootiiin opkwam De commissie zon dus in werkelijkheid tooh met het uitvoerend g jjag bekleed zyn I j ioestie werd slephts mondeling besproken Eejiig inliohtinge i wefden gegeven waaruit moest l l ken dat ds oouHoissi geijn i itvoefeod gezag had m uit het ultinj itiirö blijkt dit niet ó m e ar iidig wo dt ge gd d at een oe i imiMie van t W ofi t ïfl zijn om het 09g t hoHden op de uitvwpg r hervormingen Vyst Moijteijpgro betreft wordt hel oprsprwkeljfti voorstel aangaande eene vergroeiing van grondgebied mptj eflf kleine nijffigii behouden E w l S iyi mf M Wje i 9 p e wHe Woemd tort regeligg der gtensqoaestie op én grondslag van het verdrag van 1833 waarby de Drijia tot grens werd verklaard aldus Kleiu Zwornifc aan Servië latende De Porte heeft hierin toegettend evenals in de zaak der buitenlandsche grrdarinerie zooais het voorstel dienaangaande later gewijzigd is Maar er bestaat tot dusver niet de minste reden om te onderstellen dat de Porie zal toegeven in de qaaestie der internationale commissie of commissie van oontrdle zooaU het in t ultimatum heet Overigens is hrt oorspronkelijk voorstel der conferentie byna woonlelijk behouden Lord Sali bory toont veel vastheid Wanneer in de heden te handen zitting der oonferi mie een weigerend antwoord door de Porte wordt gegeven op de voorstellen der mogendheden zullen gclyk reeds is medegedeeld de gevolmachtigden en Binbasssdenrs onmiddcllyk Kooslantiuopel verlaten Niettemin blijft men nog de lioop voeden dat de vrede z il kunnen gehandhaafd Worden Deur dagen is gemeld dat ds Porte afgezien heeft van haar voornemen om voor een bedrag van zeven millioen Tnrksche ponden in piipierengeUl nit te geven Men verneemt thans dat zy pUc heeft om de drie millioen Tnrksche ponden thans in omloop met een of twee millioeu te vermecnlereo V olgras te Bucharest ontvangen beriobt heeft Savfetpnoba aan den Rumeenschen agent te Konstanti napel verklaanl met betrekking tot de artikelen 1 en 7 van de nienwe Turksahe groodwat dat hij eene nota in gereedheid brengt waarbjj aau het verlangen van Ruraenié ordt toegegeven Satvet paoha beeft aan den IWkschen bevelhebberte Silistria gebist om de Boabi Bozouks te straffen die op 8 dner het Uumeensobe grondgebied hebben geHuaden Het wetsontwerp tot vering na kwade praktijken bij de verkiezingen in de Belgische Kamer inge diend it onder diep stilzwijgeu aangehoord en naar de afdeelingen verzonden £ en van de voornaamste bepalingen houdt in dat ofBcieele eandidatenlysten warden opgemaakt en dat elke candidaat een persoon kun aanwyzen die als getuige in t verkirzingslokaal mag blyven vertoeven Behalve die officieele lysten waarop de oandidaten van alle partijen voorkomen kunnen de verschillende partijen ook lijsten opmaken alleen van haar candidaten volgens een vaatsteld model Ia elk verkiezingslokaal zyn een zeker aantal van elkander afgezonderde compartimenten aanwezig De kiezers warden elk op zyn beurt opgeroepen en ontvangen van den president van het stembureel een officieel steinbrieQe in vieren gevouwen de kiezer gaat daarmede in een der oompartiraenten om op het brieQe aan te duiden wien hi kiest Wil hij een briefje van een der partyen gebruiken dan moet hij het eveneens in vieren vouwen maar mag geen namen daarop schrappen of er byvoegen Wie niet lezen of schryier kan mag de hulp van een der leden van het stembureel inroepen wie blind of invalide is mag zich laten begileiden In de compartimenten mag anders slechts i n persoon tegelyk vertoeven en niet lunger dan noodig is om zyn stembriefje in orde te luiiken Daarop geeft hy het gevouwen orieQe aau den president die het in de bus steekt In Duitschlnnd is de veepest uitgebroken In de Italiaansche Kamer is de behandeling aangevangen vaa het wetsontwerp tegen de misbruiken ran de geestelyken De Commissie door de beide huizen van h t Amerikaansch congres benoemd om aan bet bestaande verschil omtfent de presidentskeuze een einde te maken heeft rapport uitgefairnpht en q voorstel daaromtrent ingediend Het geeft ai n een hof tapiengesteld uit leden van den Senaat de Kamer en het haoggerechttbof het reoht om te beslissen welke stemmen geldig zjjn De beslissing zou definitief zyn tenzy ze veder door eene gemeenschappelijke handeling der beide Kamers w rd te niet gedaan Ia het rapport wprdt nog de noodzakelükheid betoogd van een spoedige beslissing door het Congres waardoor en einde wordt gemaakt aan de bestaande spanning Het voorstel vsn de commissie is gunstig ontvangen behalve dooi Os uiterste partijen BINNENLAND WUDA 20 Januari 1S77 Naar wy met genoegen vernemen hebben zich by de laatst gehouden inschryving voor leerlingen aan de Stadsmuziekschool alhier aangemeld Voor de Piano klasse 20 leerlingen II Zang klasse 63 n II Instrnm kl S Totaal 93 leerlingen zoodat bet getal lenlingen thans op die school aanwezig bedraagt 240 ingedeeld als volgt In de Piano klasse 30 leerlingen K Zang klasse 173 K II Instrnm kl 37 Totaal 240 leerlingen Wy sditen het niet overbodiz er op te wijxendat die toenemende belangstelling in bet onderwijsop de Stadsmuziekschool zich blylt rertoonea ia weerwil vau het onlangs eenigsztns rerhooKde schoolgeld Z M heeft benoemd tot burgerlyke leden en honna plaatsvi rvangers in den millti aad voor de liehtiqg i er nationale militie van 1877 inde prov ZuidHol Und in het 3de miUtiedi9tricl de volgende hh tot voorzitter K N Heiigeveld lid der provinciale staten tot zyn plaatsvervanger mr A A van Bergen Ur endoora lid der provinciale staten tot lid mr R T Byleveld lid van den gcmeenleraAd van leiden tot zijn pUiatsvervanger P L C Dciesseu lid vnn den genuentenad van Lridan In de StaaUcouranl van heden 20 Jan ia qbgenomen het Koninklyk Besluit van 21 Dec 187 $ hcndende aanwijzing der perceclen en eigendommm welke in de gemeente Oversohie Hillegersbeiï Kralingen Capelle a d IJsel Nieowerkerk a d IJsel Oiderkerk a d IJsel Barkeiiwonde Berjrahibacht Schoonhoven Willige Langer ik Lopik Benschop IJselstein Jutphaas en Hoqteo onteigend worden ten name van de spoorwegmaatschappij Rotierdam Hunster De vereeniging van burgemeesters in de kantons Alphen en Woubrugge heeft in hare vergadering van jl Maandag besloten om op de eerstvolgende fayeenkomst der provinciale vereeniging te Botterdara een bespreking nit te lokken over het overladen met werkzaamheden van burgemeesters ten behoeve van het Ryk zonde vergoeding van kosten Aan de Burgemeesters van Alphen Kouderkerk en Zoeterwoode is opgedragen dit punt op de agenda der provinciale vergadering te doen omschry ven en ean jtu de asprekins daarover in te leiden Gouda s inwoners hebben het geluk dank zy dea loffelyken ijver van Ons Öenoegen s directie om hier geregeld een gezelschap tooneelkuustenaara te zien optreden dat uitnemende elementen iu zich bevat nl dat van de heeren Le Gras v Zujrlen en Haspels Woensdag a s zal de 4de abonnementsvoantel ling worden gegeven en hef is te hopen dat dan opnieuw zal blijken dat de reputatie onzer stadgenoofeu van tooneelvoorstellingen door goede gezelschappen gegeven op prys te stellen een wel verdien ie is en dat zij door een trouwe opkomst de directie moed zullen geven om ook voor t vervolg goede gezelschappen in Kunstmin te doen optreden tf Alphen Aarlandervcen Bodegrav u ea nd qpdorpen langs den Ryn heeft de longziekte onder i t rundvee iu de laatste weken eeof groote uitbieidjiBg verkregen VERGADERING vak den GEMEENTERAAD Dinsdag den 23 Januari 1877 dea namiddags ton 1 ure ten einde te behandelen De voorstellen van Burgemeester en Wethpuders a tot het in eigendom overdragen aan het Ryk van den grond waarop een hetzelve toebfho r nd bmggehuisje by de Mallegatsluis gebouwd i n i tot ia gebruik geving van gerioleerden grond