Goudsche Courant, zondag 21 januari 1877

nn KKReeran A Jonker en Zn C Luneiiburjr J Tan der Speld J L Wijckhuizen en diens echtgenoot e tot ifwijzing der verzoeken van de Heerca K van der 9urg J C Sibbes L Boot eu B ran Deth tot in gebruik geving van geriuleerdeu grond uitkomende aan den Banni d tot goedkeuring van het bestek en de teekening oor de rergrootïng van de burgeravondsohool Het verzoek van de Commissie v in toezicht o er de Stads Muziekschool tot iryzigiug van het Reglement Den suppletoiien staat v u b gf acting van he Israëlitisch armbestuur dienst 1876 Te benoemen Twee hulponderwijzers aan de burgerschool voor jongao Zondag 2S Januari a s ïal in Kunitmiu alhier Ihet Zwtèitck Zmgerf heartet zich iSen hooren Dit Ihreft een te gunstige reputatie dan dat het ons niet ion spyteu wanneer niet velen die uitvoering met hunne tegenwoordigheid vereerden Wy lazen een oonleel over dat kwartet in verschil tende bladen waaraan wy iets willen ontleeneu opdat onze stadgenooten zilve mogen oordeelen iu hoeverre lie bywouing eener uitvoering tijd en geld waard is Het HoHdehilad zegt er o a van De eenheid de goede verstandhouding kunnen niet Jieter in aöht worden genomen de nnanoeeringen iiju tfrsai en vortbeu heerlgke contrasten zonder d it de xaehte tinten in ziekelijke pianissimo s ontaarden en de iforie s tot hardheid overgaan Ieder nummer iwordt met fijnen kieschen smaak gezongen en de iverschillende stemmen der vijf hceren zijn schoon en iungenaam van timbre De eerste tenor vaA op imilde en zuivere geluiden roemen en het schoon lOigaan der eerste ed tweede bassen zou den naijver tvan nwaigen geoefeudeu operazanger opwekken Diarbij gaat het zingen allen loo gemakkelijk af dat men dikw U in de verzoeking geraakt tot eeae herhaling Tau een bgzonder geliefkoosd nummer uit te noodigen bet is alleen de bescheidenheid die dit weêrhuudt Het repertoire der vijf Zweedsche heeren is vervolgen zeer aArissélend en dan eens wordt het gehoor ge streeM door een smachtend of melancholisch lied dan veder door een luimig en opgewekt nummer vol grillige Tantaisie Aan het Befliner Fremdmllatt ontleeneu wij onderstaand oordeel Het predioaat beroemd dat voor het woord kwartet geplaatst was bleek in alle opzichten verdiend te zg n want deze fijf heeren uit het aan volksliederen loo rgke Zweden voldeden aan alle isohen die men met mogelgkheid aan een mannenauartet kan stellen wat betreft juistheid van toon intonatie forto en piano en fijne nuanceering Z j bezitteta bovendien een buitengewoon schoon stemgeInid De beide tenors laten niets te wenschen over de baryton heeft een volle edele stem velke ons levendig herinnerde aan onzen voortreifelijken operazanger Betz Wat echter de kunstwaarde van hunne uitvoeringen nog meer verhoogt is de fijne zielvolle wgze waarmee zg hunne schooue noordsche inelodien voordragen Het is bekend dat de litteratuur der Zweedsche volksliederen de rgkste is waar het geldt uitdrukking te geven aan diepheid van gevoel zoete melancholie eu die poëzie welke zich te midden der grootsohe en verhevene natuur van Scandinavië in den liederenschat van zgn volk ontwikkeld hee t Minder dan iu de Duitsche liederen vooral die der Znidelqke ttreken van Duitschland vindt men daarin bet naïve en humoristische element Den meesten lof oogstten daarom dt heeren zangers inet hunne eerste bordraohten in overigens niet alleen uit zuiver noordsche liedereu bestaande maar ook uit twee Duitsche verzen van onzen U JfaUündMM met de schoon gezongfo tenor solo en Die H aiterrof Van de Zweedsche liederen beviel pns t best Der Abend van A Billeter dat onder daverend applaus nog eens herhaald werd Wg kunnen dit kwartet niet genoeg aan de vrienden der zangkunst aanbevelen vooral moeten de leden onzer manuen zangvereenigingen ze gaan hooren Die kunnen van hen leeren op welke wijze iet gezang der mannen tot het hoogste toppunt van volmaaktheid gebracht kan worden zonder in kunstenar en opgesohroefiheid te vervallen twee leelgke eigenschappen die onze Zweedsche gasten Streng vermgden Bl kens een offioieëel bericht bjj de regeering oit Londen ontvangen heeft sloh de veepest geopenbaard onder eene lading mnderen uit Hamburg in de haven van Deptford aangebracht Door de Praiaisohe regeering is den 17n dezer bekend gemaakt dat de oitbarsting der ve est onder den veestapel eener suikerfabriek te Bneg in Silezië o ficiéel geconstateerd is De ziekte was aangebracht door een transport ossen aangekocht op de veemarkt te Breslau Gttaten Gtoneraal Eibste Kaxis Zittingen van 18 en 19 Januari Bq het Toeren van ii s meene beschonwingeD over de staatsbegrootiiig tu d zitting van Donderdag heeft de heer Boraiu geklaagd over de late indiening der wet op het lager onderwijs en zijne bezorgdheid geuit over de handhaving vau het hoofdbeginsel der wet van 18Ï7 In elk geval drong hij aan op afdoening van deze bra i leüde quacstie vódr den verkiezingsstrijd De linister brnoht in herinnering dat hg steeds de of j e had geuit d tt het hooger onderwijs moest voorgaan Zoodra dit was nfgeloopen heeft hij het lager onderwgs dehnitief ter h ind genomen Het hoofdbeginsel dfr wel vtu 1837 is en blgft gehandhaaftl Op de alfdaeniiig d r zaak bij de st i eii geuera l kan de regeering geen invloed uitoefenen maar ook zg acht afdoening vóór de verkiezingen allezin wcnsohelijk De hoofdstukken II hooge ooUegiën en III bniteulandsche zaken werden zonder discussie met algemeeiie stemmen aangenomen Bij het hoofdstuk justitie heeft de minister zich atkerrig beUJond ongeroepen zich te mengen iu het beheer der kerkelijke goederen eu lof brengende aan den prooureur eneraid te s Bosch gemeend dnt feilelijk be lunnde processièn geoorloofd waren doch bij zou alle andere streng tegengaan De hoofdstukken werden niet algem stemmen aangenomen eu de discussie o er dat vju biuueubiudsche zaken aangevangen In de zitting v m gisteren is na discussie over de afdueling VVaieralaat hoofdstuk V der Staatsbegrootin aaugeuomen zooiiiede do hoofdstukken VI en Vil U met nagenoeg algumeene stemmeu alsook de begrootiugen voor 8uriuame en Ourai o Heden zijn de hoofdstukkeu Oorlog eu Koloniën aan de orde Men schrijft uit Aruhem Als eene curiositeit deelen wij mede d it dezer dagen bg de behandeling der zaak van Thuis iu de door een buitengewoon talrgk publiek bezette zanl van het Crerechtshof te Arnhem een geval van zakkeuruUerg heeft plaats gehad Donderdagavond had de tooneelVooratelliug plaats gegeven iloor de afdeeling Oouda van het Nede LiNuscu ÏOONBELVEBBOND wimrin werd opgevoerd een drama getiteld jJufvronw Serklaas bewerkt naar Schiinmel s roman vde Haagsohe Juffer Verdient de keuze van dit stuk goedkeuring Wijmoeten deze vraag ongetwijfeld bevestigend beantwoorden daar dit stuk het volle licht deed vallen op het uitnemende talent Tan onze groote actrice Mevr Kleine Het is zeker tej volle waar dat ook Jufvr Serklaos gelijk alle t ileelstukken naar romans bewerkt den lezer dier roman niet geheel voldoet dat t hem minder geeft dan hij verwachtte dat t hemtot op zekere hoogte ontevreden maakt over t geenhg niet ziet eu hem daardoor eenigszins onbillijk doetzgn over wat hij ziet mmr dut neemt niet weg dat we met geheel ons bart dankbaar moeten zgn en t ten volle waardeeren een drama te hebben zien oproeren waarin Mevr Kleine i kunst zoo geheel tot haar recht kwam j n dat uit dat oogpoiit beschouwd betdrama van Donderdagavond een gelukkige keuze was zal zeker niemand van de in zulk een grooten getale opgekomen toeschouwers ontkennen 1 Mevrouw Kleine vervulde de rol zoo dat men onraiddeltgkreeds bg haar perste optreden moest erkennen Dut is geheel eu al jufvrouw Serklaas zooals de sohr ons haar geschetst heeft zooals de lezer zich die heeft voorgesteld Wat keurige netheid en tot in alle dótails zoo juist weergegeven eigenaardigheden in haar toilet I Wat een eenvoud en naïviteit in hare gestes wat een uitdrukking in hare woorden wat een kalmte in geheel haar spel I Van het eerste tafereel af tot aan het laatste van haar zoo karakteristiekeei r dt cïmmbre bij de aartshertogin tot aan haar afscheid van den markies de Bedinar met de schalksche uitnoodiging haar in den Haag te k men opzoeken van bet begin tot t einde gedurende den loop van t hinge stuk hield zg haar rol uitnemend vol Geen enkele beweging die niet pastte bij haor persoonlijkheid geen handgebaar dat misstond geen woord dat niet vergezeld ging van een geste daarbij geheel en al behoorende of liever den indruk daai van nog verhoogende Mevr Kleine loonde ons opnieuw hoe zü geheel in haar rol opgaat hoe zij de persoon wordt die zü voorstellen moet en zelfs dan wauneer zg door de toeschouwers werd teruggeroepen om den dank te ontvangen voor het door haar geschonken kunstgenot wat Donderdag telkens het geval was dan kwam niet de actrice Mevr Kleine maar wel de oud Hollandsske Jnfvrouw Serklaos dien donk met een eenvoudige neiging ontvangen De samenspraken van Jufvr Serklaas met markies de Bed mar gaven wel het meest aanleiding om mevr Kleioe s groote zeggingskracht uit te doen komen Hare rol in betrekking tot de markies was voorzeker een zeer moeielijke in den aanvang alleen de burgeijnfvronw moest zij meer en meer de diplomate worden die ten slotte I zelfs zegevierde over d D slnweo geslepen tastamaa Wnt verschillende nuances moest zij aan die ri4 weten te geven wat een fijn onderscheid moest lif maken in manieren en wijze van spreken op het een oogenblik en t itnderei nn ps de kleinhandel drgvende Jufvrouw die haar boter vOor geen oeut minder dan bepaald is wil geven dan weder eene die een aartshntogin en een markies de waarheid onder het oog bracht wat gereede aanleiding tot ovetdryving tot verkeerde voorstelling tot verwarring Alle moeielgkhedeu werden echter glansrgk overwonnen en zg speelde met een soberheid n kalmte die hoe dikwijls ook gezien niranm nalaten den toeschouwer in btwoitdering a dntikbare verrukking te brengen Het was voorzeker naar ieders gevoelen een goede gedachte van de vereeniging op wier verzoek mevf Kleine bier optrad haar bq haar eerste vcrsohijaiag op het tooneel elkbm te keten met een bouquet De markies de Bedmar met vien zü voortdurend schermutselingen leverde werd eveneens zeer goed vertolkt door den heer Veltmau Hjj o geheel de sluwe stilnlsman steeds éón doel in t oog houdende zich om private belangen niet bekommerende eu wat hem in den weg was verwgderende Hg Kat den fieren trotscheu Spanjaard en tevens den laaghurtigen intriguant zijn eige i verherrlgking bedoelende Hg wil veel beter dan wij hem vroeger dikwijl zagen Hij was niet een val oliaard wiens karakter wg op t eerste gezicht al dadelijk doorgronden dat op t toouecl dikwijls in t leven nooit t geval is maar uiterlijk den beleefdrn hoffelgkeu staatsman wiens valscbheid eerst langzamerhand aun t licht komt en eindclgk geheel openbaar wordt De heer Veltraan nam dus de noodige zelfbeheerschiiig in acht en ook zijn spel vereischtc waardecring en dank De twee hoofdpersonen waren dus uitstekend en aan de eerste voorwaarde om een stuk suooes te doru hebbeu was dus voldaan Ken tweede voorwaarde daartoe is dat de neveurollen ook goed bezet zija Waa ook daaraan voldaan Dat zouden wij niet durven beweren Wanneer wg toch de heeren van Beem eu vaa Schoonhoven die de rollen v m fern tndo en Sin de Valckeuaere vertolkteu uitzonderen dau waren de verdere dames en heeren van niet veel beieekeuis Herinner u o a hem die de rol van Alfred vaa Maldaghem moest weergeven Het had al den schijn dat deze persoon voor liet eerst het tooueel betrad wat al linksohheid in zijn bewegingen en gestes wat eengemis aan uitdrukking wat een koel en ssgfheid in zijn liefdesbetuigingen I Boep u verder voor den geest den heer Vos die Spinola s rol vertolkte wat een houterigheid in zijn b wegingeu eu zijn spreken P Was hel niet geheel eu al het opdreunen van een van buiten geleerd lesje I Voorts waren mevr Sluijters en mevr Coerdes de la Bey niet veel biler en mejufvr Bertha Vos was e eueeus iu de scène met haren geliefden Alfred veel te koud te weinig hartstochtelijk Haar spel kwam te weinig uit eu de dauies over t algemeen mistten juist al de goede hoedanigheden die ons in Mevr Kleine zoo aantrekken komt bij deze laatste ieder woord tot zijn recht is iedere geste juist gekozen en beweegt zij zich vrij en natuurlijk over t tooneel de genoemde dames uiten de woorden door hen vau buiten geleerd zonder den minsten nadruk van bestudeerde gestes is geen sprake eu natuurlijk spel is hun vreemd De heeren van Beem eu van Schoonhoven zonderden wij uit bij de ongunstige beoordeeling der nevenrolkn Dit wil niet zeggen dat zij geheel waren die zq moesten zjjn maar zij poogden althans iu sommige tooneelen met ucoes hun gemoedsstrijd te doen lezen op hun gelaat en hnnne gebaren zonder nogthans tot belachelijke overdrijving hun toevlucht te zoeken De heer van Beem was in zijn strgd tusschen het goud van Jofvrouw Serklaas en de trouw aan zijn meester werkelgk vrü goed en de heer van Schoonhoven toonde in zijn saOienspraak met Adèle veel aanleg te hebben om eenmaal te worden een goed acteur Het verwondert ons niet weinig dat de vereeniging Het Nedertandtck Tomiel die zulke uitstekende acteurs onder hare vleugelen vereenigt die over zulke hoogst verdienstelijke mannen en vrouwen heeft t beschikken een voorstelling doet geven door personen waarvan enkelen eerst na lange studie daarvoor in aanmerking zouden mogen komen en waarvan anderen die eer nooit zouden mogen genieten Hoe I Een vereeniging die mannen heeft als Moor Spoor Tonrniaire enz doet een Potharst en Vos optreden zij die over mevr EUenberger mejufvr Verwoert en rqevr Evel Kapper kan beschikken stelt het succes harer voorstellingen door een mevr Slugter in de waagschaal Wat baat het op deze wijze of er al een vereeniging is die vele uitnemende talenten in ziek heeft opgenomen als zg voorname rollen doet vertolken door personen die slechts een eersten stap zetten op het pad der knnsi Doch dit ter loops Het is nu eenmaal zoo dat tot heden geen tooacelvoontelling magel k schijnt alleen bestaande uit Icunstennars van hoo n rang Bod laat ons daarom niet over bet hoofd zien het groote voorrecht dat we hadden Donderdagavond een mevr Kleine te zien schitteren op ons tooneel Dat ws dat voorrecht hadden we stellen het op hoogen prgs en re vergeten niet dat we het te danken hebpM aan de hier gevestigde afdeeling van rhet Toone verbond die in deze gesteund werd door de kunstidb der beschaafde iiivnners van Oonda en Omstreken Die knnstzin bleek duidelijk uitdetalrgke opkomst by de voorstelling van Donderdag avond zg moge ook daarna zich alten door het feit dat vele toetreden nl lid der Vereeniging die met groote letteren iu haar banier heeft geschreven VXMSTXBIMa TAN HET NlDERLANDSCH ToOMEtL te Kotterdam heeft Woensdag eene vrouw bij zekere bejaarde weduwe iu de Kerklaan woonachtig aangebeld Xa binnengelaten te zgn traclitte zij van deweduwe geld te leeneii maar dit werd geweigerd Hierna bleef zg nog een gemimet tijd iu het buismet de weduwe spreken en bracht haar vervolgensmet een steeneu kruik die zg bij zich hul een slag op het hoofd toe waardoor de weduwenog al erustig gewand werd Op haar gekerm zgneenige buren toegesehoten De dsilcies had zich inmiddels verscholen op het privaat ivaar de buren haar opsloten totdat de politie kwam die haar spoedig daarna heeft overgebracht naar een der politie bureaui De toestand van de gewonde weduwe is niet zorgwekkend Bij een t sWuleriugen gehouden veiling eener liuizinge werd i er de verkoops conditien de bepaling opgenomen dat in het veilen pand ten eeuwigen doge geen tapptrg herberg kroeg of sti rken dranknering zid mogen gehouden worden Betreffende het spoorwegougrtok te Gladbaoh Dinsdag namiddag wordt van daar gemeld De omsteeks S uur uit Dusseldorp aankoOKude personentrein was op een verkeerd spoor tengevolge waarvan eene andere loeomorief hem in de liank liep Twe personenwagans werden verbrijzeld zoadat de personen die zich daarin bevonden zeer zwaar gekwetst werden Vg ftien personen hadden arm of beenbreuken of ndeie zware terwuudmgeu Het was vreeselgk het gekerm vau deze ongelukkigeo san te hooren Een Omtrent de zandverpluatsing in het Noordieekanaal Ineldt ineu nog dat door het openzetten van de groote sluisdeuren lerwijl er een harde oostenwiiyl Wies M water zM sterk viel dat de grond aan den zuidelijken oever lau het kanaal over eene lengte van ruim 1500 meter werd iteggenomen tengevolge waarvan het kanaal dat reeds o eene diepte was van 7 50 A P werd tiroggebracht tot p m 6 50 M Buiten de schade aan den zuidelgken oever tg n geene oanzielgke verliezen aan het materieel toegebracht het geen als eene bg onderheid aangemerkt wordt in oaainerkiiig nolneude dat de stroom zoo hevig was dat ern schip voor de Velzertburg liggende vau zgue trossen werd losgerukt en met een kracht tegen de brug aandrong dat men het niet dan na de sptiiing weder verwgderen kon Niettegenstaande de groote zandafschniviug is de vaart niet gestremd Schepen Van 60 dM diepte gaan er nog zonder hinder doqr De invoer van versch vleesch uit Amerika n En g eland neemt gestadig toe In de maand October van et vorige jaar werden gemiddeld per week 1000 geslaehte runderen oit Amerika Illinois naar Oroot Brittannie verscheept Maar sedert is er de invoer nog aanzienlijk grooter geworden Zoo hebben de handeUreu te Liverpool de vorige week niet minder dan 700 000 kilos vleesoh afkomstig van 3000 ossen ontvangen Deze hoeveelheid werd door drie stoombooten aangebracht Dat de prijzen van het Amerikaansch versch vleesoh aanzienlijk goedkooper lijn dan van het vee uit Engeland of het vasteland Tan Europa is bekend Doch hier komt bij dat de qnaliteit gezegd wordt beier te zgn dan van de mnderen die gemiddeld in Engeland geslacht worden De buitengewoon zachte temperotuur heeft in Frankrijk ten gevolge dat de jacht vroeger dan gewoonlijk zal gesloten worden Men heeft nl opgemerkt dat de patrgzen zich reeds in paren vertoonen en de broeitHd dus wordt vervroegd Derhalve eisoht het behoud van het wild dat de jachttgd verkort worde Te Dantumadeel wilde iemand Zondag in de gods dienstoefening het woord voeren Door den rijks eldwaohter werd hem dit belet waarop hij zich ge nrende den dienst mstig hield maar na afloop aarrsn haalde hg een geladen revolver te voorsohgn Om op den veldwachter te schieten Gelukkig werd hem dit door de omstanders belei De bedoelde persoon is een gevaarlijk sujet en schijnt niet wel bij t hoold te zijn De Eng Spectator maakt melding van een zonderling gerucht dat de Porte in hare geldveriegenheid het erfelijk poshaluat over t heilige Liand zou aangeboden heblu n aan de Joden tegen eene leening Deze transactie meent de Spectator hoe vreemd ook zou niet buiten de grens van t mogelijke liggen Palestina behoeft slechts irrigatie en boomeu enhoewel de Joden zelf geen landbouwers zgn zoudenzij tot t vruchtbaar maken des lands Egyptische teerUah s alsarbeiders kunnen ontbieden De restauratie van t Joodsche volk met Lord Beancousfield alseerste Koning zou een incident zijn romantisch genoeg zelfs voor de verbeelding vou den schrijver van tlroy Indien de Joden weigeren voegt de Spectator er bij konden de Turken aankloppen bij Brigham Young die naar men zeide verteden jaar reeds met de Porte aan t onderhandelen inoet 2ijn geweest De Mormonenprofeet zou zich als Pasha wel in zijn element gevoelen 5 Volgens ile Poll Mali Gaiettr zullen aan de Derby wedrennen van dit jaar 31 vreemde paarden deelnemen waaronder twee wureu aangegeven door den heer Shorlland het psendoiiiein van den Prins vnn Oranje Een dezer paarden is echler gestorven De hnrddrnvers vaa drn keer Shortland worden in Chantilly afgericht Vele personen die hunne bezigheden buitenshuis hebben kunnen zicji niet genoeg verplegen wanneer zij verkoudheden zijn of aan tironckitu catiarren oj anilere atnioeningeR van de Ironchet of longen lijden I Niets is voor beu inderdaad beter eu gemakkelgker dan t gebruik der teerkapttile $ van Gugot die alle afkooksels siroopen patés eu borstdranken vervangen j t Is voldoende om telkens wanneer uien gaat eten twee of drie kupsulen in te nemen Daar elke flacon zettig trerkapsules bevat kost dit werkdodig geneesmiddel slechts den geringen prijs van zet a aeht centen daags terwijl het ontheft vnn bet gebruik van andere geneesmiddelen I Om zeker te zijn dat men de echte kapsules heeft moet men op de driekleurige bandteekpning van den heer Guyo op het étiquette letten Te verkrijgen te I Gouda by ZeUenrijk droogist en in de meeste apot heken Iiaatste Belichten Londen li Jan Aan Krutet wordt van 19 dezer uit Konslantinopel gemeld Er waren door Grieksche coiiiit 8 toebereidselen gemaakt om Thracie Macedonië Thessalie ICpiriis Kreta en andere Grieksche eiUndtn in opstand te brengen indien de Porie óoh I vereenigde met het programma der conferentie waar1 door privilegie aan de Slaven werden toegestaan Door haar besluit van gisteren is de Porte aau dit I gevaar ontsnapt Uetdoel van het GVieksche comité waf niet gericht tegen de Porte maar strekte alleen am met de Wapenen iu de hand tegen de beslissing van Europa te protesteeren LOAdeD IS Janaari A a Reutere Office wordt van heden uit Koiistaiitino Ml gemeld dat na afloop van den Groeten Raad de Groptvjzier en de ExGrootvizier gisteren nan den Sultf n de beslissing onderwierpen welke onmiddellgk aan de ambassadeurs der mogendheden is medegedeeld Burgerlijke Stand nEBOKEN 17 I Ulntini Aariiiu oodera T W i Keyïcr rii T van ilir Bom Moftituleni Emoierentil oodfr J Jansen cd W S van Scliaik Ifi Salomon ondrra J D vau do Wati r o k N de kooing TbofnSa ooderi 6 WitsoD eu H Smit Antouiaa Wilbelfflua underH W H Daniëla ea f Mamsteekcr 19 Martinn oudfrs A Spea Q 1 vau liCeuwca 20 Uackul oujera Si Kaatelciii ea W de Rrago OVERt ED£V 18 Jan B A Reebeen 7 v UNUEKTKOUWD 21 Jan W H van Oordt te Zoeterwonde i j as C 1 BruDting 83 j J B Ilai 29 j UB W Jongense 84 j CORRKSPONDENTIE Eea paar ingefdBdeB Stokken sya ot q rolgend Dnamcr oitgeituld Dl Kkdactiii APVERTENTIÊN Bevallen van een Jongen M M SPABNAAIJ DiBSTïiHOMT RcMerdam 17 Januari 1877 Voorspoedig bevallen van een Zoon C WAMSTEKEEB geliefde Echtgenoot van W H DANIELS Gouda 18 Jannari 1877 25 JARIOE ECHTYEHEEHIG VAN JOHANNES Dï BBÜIN VS ANNA DEK OUDEN Gouda 18 Januari 1877 Hunne dankbare Kinderen lÜVs JARIOE VAH 7 i A D VEBMAAT en G ZONNE Gouda 20 Jan 1877 == Voor de vele beivijzen van deelneming ontvangen b het overlijden van m n EerwaardeWg Broeder betuig ik m nen hartelgken dank P W J VAN LUENEN Gouda 20 Jan 1876 t n T FIJPIETAFELLIKEIlRIS J f U GR 4NDE CHARTR£liSR LiqUBR BENEDICTINE fi j j jj ELIXER DE SPA IB SANGiER DES ABDENNESk LiqüEüB d OH MABASqüINO Dl ZABA f EUXBB d ANVEHS tBJOBCR 8v BMIUON o m f N R4AIJMMKEil8 H 4V8H + NIEUW SIJSTEEM ZUnTTAlEi k fiOllDVCLUtei PINKHOF Chs Dentigte r fi 6 AlexanderstfiMt sGravenhagfi Da k le eonsulteeren van 10 tot 4 mut ÜDEBS en VOOGDEN die Voor hunne KINDEKEN of PUPILLEN ONDERWIJS lit DË mum TAAL mochten verlangen twee Avondep per week telken Twee uur worden veriocht zich te weivden tot den ondergeteekende Bg feelname van minsten tien leerlinge i 1 de prjjs bepaald op 2 gulden por maand isifVi l R vaa der Woerd Onderwflzer aan de Openb School voor voortgezet nitgp 5hwpr Onderwfls Westhaven B 161 his P OkBRlJ EN STEENl TOT Blijven wij voortdurend uit het in lossing liggende schip kootant zonder korting afleveren VRIJ AAN HUia BEZOBOD bij 2 of meer S Iti ilWWSb gelijk genomen b il erf JA PRINCE Cle A Goifda 20 JMinari 1877