Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1877

Woensdag 24 Januari 1877 Sociëteit ONS eE OEGK Sociëteit Ons Genoegen Bal Hasqné op MAANDAG 5 FEBRUAKI 1877 Aanvang des avonds ten 8 nre Zy die GEMASKERD komen zgn verplicht zich aan eene daartoe gestelde Commissie bekend te maken BH Leden met ééue Dame of ééu hunner Kinderen hebben VRIJEN TOEGANG Meerdere Dames of Kinderen 50 ets p persoon Kindereii beneden de 10 Jaar worden NIET toegelaten Introductie voor Vreemdelingen ƒ 1 49 per persoon Namens het Bestuur Mr r J SNEL Voonilter H JAGER Secretarii N 1936 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SOEE SliENBSüE M y M t e t Bestellingen op B e eji enk Ot nje den meesüefl spoed uiigcvoerd Zaal Kosstmin te Goüda Vierde Voorstelling in het Abonnement DOOB DB j mm Sottïrd nsthe schouiuliurgiicreenijinj onder Directie Yan de Peeren U 6RAS VAN ZUYLEN HASPELS Woensdag 24 Januari 1877 idiiii il mm Toooealspel in 2 Af deelingen of 5 Bedrjjven met vr gebruikmaking van FniEDïRUi Bhxksb s Koman De Buren vau Chael tk B ech rttttrm Op nieuw uit het Hoogduitsch vertaald Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN DBE PLAATSEN Voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Gaanderij 0 49 per pers De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenareu zul plaats hebben op DINSDAG 23 Januari 1877 dei avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaata aar AUeen HH leden der Sociëteit kmmen toten Toor die HU Inteekeuareu welke penoon ijk verhiuderil zU Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Woensdag 24 Januari van des morgens TO tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats B HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Dinsdaga Avond nog Dameskaarten tegen den inteekenprjjs te verkrggen zija Namens de Directie der Sociëteit OSS OENOEOES Mr P J SNEL President H JAGER Secretarii W S RAAIJ1AA 1 RS Baütketbakkbe Haven B 17 hbeft voorhanden sKONINGINNEBEOOD TEESTGEBAK PBINCESSEBROOD RATTE TOi GE HEEBENBANKET Ihogolat bonbohs Hfev ForttiijnDroc leever Nijhoff Werthaven B 156 vraagt met lo Febrnari ee KEUKENMEID e een TWEEDE MWD DIRECT UIT EDINBÜBG ONTVANGEN PllW PÖIl 18 ets per halve Flescji per 6 Flesscben franco a a Huis P P IfW NT Lange Tiendeweg No 911 der beroemde WekelUksche Zamensprakon Oltg v J J H KEMMip te Utrecht is heden voorbanden bg den Boekhandeltwr Lange Tiendeweg 60W4 TABAKSFABRIÊK LEVERT GEURIGE UABTLANB FOItTOEIOO Slijters genieten RABAT Kan een LEERLING geplaatst worden In KICHTER S BOEKHANDEL te Nijmege is verocheiien en b j alle boekhaudelnren voor handui Dr Alrjr s Natuurgoneeswijze 4 ti bliidr sterk met veel in den tekst gedrukt anatomiscbe afbeeldingen Prü 1 Dit uitniauteude werk kau aan alle zieken ouverBchilli aan welke ziekte zij lijden daarom dringend worden aanbevolen omdat deze geneeswijze de proef sobitterend heeft doorgestaan zooals bUjkt uit de tulrijke in het boek opgeuomeu liitslekeDde getuigiobjtiften De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg zich hier gevestigd heeft Gouwe hoek Turfmarkt C n 07 Hü neemt de vrflheid zich beleefdelijk aan te bevelen P C HOOG voor Gouda en Omstreken Een voorioopige CATALOGUS is ter Perse en zal eerstdaags VERKfiUQBAAE ZIJN Kantoor en Schrijfbehoeften M aTÏXzIJ IX Gouda Dmk van A BrinkipM VAN IPIGI MKilfil SOCIËTEI T ONS m miv € Ü€11T VAM HM Z WE1EIDSCT3IB op ZONDAG 28 JANUARI 1877 te 7 i nre bestaande nit de Heeren H LUTTEIIAIV Ie Temr E LUriNtllIST Ie Tenor T LAGEBUOLTZ Se Tenor Th LtKDGREN Ie Baa ea E DURine 8e Vu Entréebiljetten ad ƒ 0 99 per persoon vooar de Leden der Sociëteit hunne Dames en Kio deren en ad ƒ 1 70 per persoon voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen zgn van af heden te bekomen en plaatsen te bespreken in gemelde Sociëteit Toegedaan door de MaandCommissarissen NOOTHOVEN va GOOR J C IJS8EL8TIJN Administratie Een J0NGMEN9CH van Goeden Hvi biedt zich aan tot het BIJHOUDEN vaj BOEKEN of ander ADMINISTRATIEF WERK tegen billgk Honorarium Adres franeo onder leit M aan het AdverteatteBureau van A KOK COMP te Gouda SE MEE UMTB van KOKSMA is steeds bjj den ondergeteekende voorbanden CATALOGUSSEN a 5 Cents verkrijgbaar Ook worden teu spokmostk de EDITIEb van Litolff Peters Holle Forberg en Cotta op bestelling geleverd A Brinkmani Boekhandelaar Lange Tiendeweg B0R8TLLIDBRS VINDEN BAAT bji den voortreffeljjken R jnlandschen DRÜiVE B0asr HOi ICf Dongen 30 Mei 1876 Da ondergeteekende verklaart volgaarne dat hij door het gebruik van den zoo gunstig bekenden DRüIVBNBORST HONKJ vam dea Heer W H Zickenheiuï te Maim genezen is van eene Borstkwaal waaraan hji tweejarett geleden heeft Hg beveelt dus de Borsthonig alle Borstliiders ten zeerste aan A BBMMEN Daar er namaaksels ip 4en l tndel voorkomen wordt nwa verkocht er op attmt te üën dat de flacon van fl £ vafieene geele die van flj 1 vul eene r ode en die fl 0 65 vm eene wiUe capeule njaiji never staand fabriekstep pel voorzien is Alleen echj ver rflgbwr te Smda dü P H W lï Zooo A BodefratéH V Vtrtint Buhxip A J nn Twq Dtlft L na tee n i auulMaft I 1 H O I Saplui AfM Haxeupttule W H i nk Hiuitr U 1 D den Harlog milfferthff ired dt Rudt Ii Apotk SijimiK C a SlnkeL m miiuv n j wmir It ia ituUii £ Nowdult Begrootings üiscussiéD Wat nitzondering moest zgn wordt meeren meer regel Ook dit jaar moest de eerste ka I mer der Btaten Generaal weder in bet begin des jsars bjjeenkomen om werk af te doen wat met 31 December bad moeten gereed zgn Was de wet op de middelen nog in 1876 aangeno men de begrootingen der uitgaven moesten wegens tjjdigebrek tot later uitgesteld worden Reeds meermalen ia daarover geklaagd klaj en scbgnt niet te belpen het grondig onderzoek en de uitvoerige bespreking dier begrootingen door de tweede kamer vordert steeds zoo veel igd dat de eerste kamer haar onderzoek tot de eerste maand des jaars moet uitstellen In de afgeloopen week zgn dan weder be grootingsdisenssiëa gebonden en al mogen die zooveel tgd niet vonferen als die der tweede kamer 1 it de stryd daar niet zoo hevig van belang zjjn zg toch niet ontbloot omdat dan aan ae leden der eerste kamer niet zelden de gelegenheid gegeven is bjj dia discussie getuigenis af te leggen van bet meerdere of mindere i Tertrouwen dat zg in de rcoeering stellen terwgl de rageering gelegenheid kiseft ophelderingen te i geven en verklanngeB af te leggen die van in vloed kaanen zgn op den aigemeenen gang van akni Daalt de tweede kamer tot de kleinste h zonderheden af de eerste kamer bemoeit zich aleohtf net de hoofdzaken daardoor zjjn de disenssiSa veel korter maar tevens niet zelden scherper weet mea na de hevigste discussie dikwgls niet vrat de meerderheid der tweede kamer wil één spreker maakt niet zelden het gevoelen der eerste ksmer aan de re eering Eenbaar en boe wellevend en bescheiden de Tona moge zjjn waarin de grieren worden medt edeeld de regeering weet waaraan zg zich heeft te houden Vooreerst dan is de spoorwegbegrooting na eenige diseossie met groote meerderheid aangenomen Grieven ia de tweede kamer besproken kwamen weer ter sprake het eenige nieuwe wat troawens reeds algemeen bekend was was de precaire toestand der concessie van die vroeger ooveel besproken spoorwêglgn Rotterdam Munster over Houten Intrekking der concessie zal het wsarschnnlgkegevolgzgnder finantieele nmpen in BelgiS waarin een der voornaamste actiehonders zeer beAokken is Bg de algemeene beraadslagingen over de begrooting werd door den hmr Borsios een poging aangewend om van het ministerie een yeiklaring te verkrggen dat bet alle pogingen in het werk zonde stellen om het ontwerp tot rsgiriin van het Lager onderwga nog in dit attingjaar of te doen met het o op de verkiezingen in den aanstaanden zomer een wensch reeds m het Kamerverslag genit doch door het ministerie geen aandacht waardig gekeurd en hoewel de minister betoogde dat geen onwil aar onmacht de oorzaak was dat geen bepaalde beloften gedaan waren was de minister olgkbaar niet te bewegen tot de verklariqg dat de regeering alles wat in heutr vermogen was zoude doen om tot een spoedige afdoening te geraken aa da begrooting van Justitie kwam het incident s Bertc nbosch ter iprake en de liiocessiSn daarmMe onafi eheidelgk verbonden alainede de positiSn van den Staat tegenover de uaestifin odttrent de kerkeljjke goe£ren en bezittingen Da procureur generaal wordt gehandhaafd en het OMnbai r ministerie onderzocht de procesverbale terwgl de bekeurden dikwgls met zgn te vinden De ministor wil niet benioeilgken w t eteeda lp geoorloofil it beschouwd maar ook strang toezien dat men zich hiertoe zal bepalen Een opmerking van den heer Borsius omtrent de onbillijke regeling der getuigengelden werd door den minister met beaamd Met algemeene stemmen werd die begrooting aangenomen over Boitedlandsche zaken bad zeUs geen discussie plaate gehad Bg de begrooting van Binnenlandsche zaken werden achtereenvolgens besproken de volksgezondheid in verband met een herziening der geneeskundige wetten de verpbchtmg der regeering om de gemeente besturen te ontlasten van de kosten van werkzaamheden in stands belang verricht de bevoegdheid der burgemeesters om tooneelvoorstollingen te verbieden naar aanleiding van bet herhaaldelijk gegeven verbod van den Borgemeester van s Hertogenboscb veel troost kregen de sprekers niet Bg de discnssiën over de aldeeling Waterstaat kreeg de Rotterdamüche waterweg het leeuwenaandeel Niet slechte afgevaardigden uit Zttid HoUand maar ook uit Zeeland en Friesland en Noord HoUand drongen bg den minister op een spoedige voltooiing aan niet slechts in net belang van Rotterdam maar van het geheele laad de noodzakelgkheid v4n groote baggerraachines werd aangetoond en de minister toonde zich niet onwillig aan dat verlangen te voldoen De periodieke overstroomingen in NoordBrabant en Gelderland kregen ook haar beurt en de Keulsche vaart die leveusquaestie voor Anutordam wtird aiet vergaten htet alles op eens zeide de minister eerst onderzoek dan plannen en is er geld dan de uitvoering Niet veel troost dus voor hen die een spoedige uitvoering noodzakelgk achtten De andere afdeeüngen der begrooting voor Binnenlandsche zaken lokten geen discassie uit die met algemeene stemmen is aangenomen De ministor van Marine beantwoordde eenige opmerkingen ui iet Kamerverslag goede zorg voor de bebakening en verlichting onzer zeegaten werd hem aanbevolen waarna de begrooting met algemeene stemmen werd goedgekeurd Bg de bebaiideliug der begrooting van den minister van Financiën werd boonlzakelgk gesproken over de strekking van het votnm der Kamer bg de verwerping der mnntwet Een verklaring van den minister dat een gewgrigde patentwet spoedig te verwachten is weid met genoegen ontvangen De begrooting van dien minister werd met 32 tegen 2 stemmen aangenomen Na eenige discussie over den gestoorden invoer van koelies in Suriname en de oprichting van een emigratiefonds waaromtrent de minister nog geen inlichtingen kon geven omdat de voorstellen eerst in Suriname in behandeling waren werden ook de begrootingen van Suriname en Curasao met algemeene stemmen aangenomen Nadat in de zitting van Zaterdag de vestingbegrootiiig met 26 t en 4 stemmen was aangenomen opende de neer Viruly de discnssiën over de oorfogsbegrooting Zoowel die spreker als vele anderen achtten het eindcgfer te bezwarend sedert 1848 is 400 millioen voor oorlog uitgegeven en welk tafi eel heeft de minister in i Tweede Kamer van onze defensie geschilderd Alleen het vertrouwen dat men in deioa minister stelde deden verschillende leden boewei zuchtend en met een bezwaard hafte voor de begrooting stemmen In weerwil van dit vertrouwen en in weerwil dek ingenomenheid met den minister verklaarden zich toch nog zes leden tegen het eindcgiér Veel nieuws gaf de discussie niet te booreu Bg de begrootit van Koloniën kwam de nieuwe haven van Batevia ter sprake een werk dat 20 k 30 millioen zal kosten en waaromtrent de Kamer van Koophandel te Bütavia onlangs een hoogst ougun iti oordeel hmi ui itesproken gesteund door hel julries van nlle di skundigen handhaafde de iniiii t r evenwel ilo lannen en aan het vooruemeii om bg motie een nader onderzoek te verzoeken werd na de iwrtinwto verklaring van den minister opgi even De begrooting van dien minister werd daarop even als die voor onvoorziene uitgaven met algemeene stemmen aangenomen Zoo zijn wg nnn het einde der hcgroOtingsdiscussiëu Voor 1877 is het ministerie weder gemachtigd de noodige uitgaven te doen Zalhet allon gegeven zijn tot het einde des jaar als dienaren der kroon werkzaam te blijven zaldoor onderling overleg de goede verstendbouding tusschen vertegeuwoordiginp en ministerie bewaard blijden Zeer zeker is dit in het belangdes lands te wenachen Nog in het afgeloopen jaar hebben wij ondervonden hoe nadeelig ministeriëele crisissen zijn Er is nog veel te regelen te herzien en te wijzigen om uiet zeer zuinig te zijn met den nationalen tgd De rechterlijkeorganisatie de kieswet de Wet tot regeling vafc het lager onderwijs zjjn aan de orde Moge door onderling overleg die zoo hoogst gewicbti zaken dit jaar in het waarachtig belang d 4 lands geregeld worden L BUITENLAND Buitenlaiidseh Overzicht De conferentie is miilokt Lord Salisbury heeft ia de laatste zitting geconstateerd düt zij il geëindigd moest besckouird vrurden Wel bescbuuwd heeft deze oonfeniifie der grootii mogeudhedeu te Koustimtiuopel t een Ireurig figuur gemaakt en is tij door de Porte vrij wel iü een hoek gezet Wie zon ooit hebben vermoed dat de tiek e man iudien het er op aankwam het hoofS ton durven opheffen tegen Rusland Engeland Oostenrijk Dnitsohland Frankrijk en Italië P Toch ia het zoo Aanvaukelyk hadden de vertegenwoordigers der mogendheden negen punten in hun voorstel j die negen zjjn tot twee gereduceerd en zelf deze twetf betreffende de benoeming van gonverneurs en eené conlrolecomniisaie zijn aanmerkelijk gewijzigd n verzacht Te vergeef de Porte roept den groote rand bijeen en deze heeft uiet alleen de than gedane voorstellen verklaard te zijn in strijd met de onafhaukelij heid en de iutcgriteit V8U het rijk miiaif i beeft tevens als haar gevoeleii uitgesproken dat het niet weuBohelijk i om over de nieuwe voorstellen te sprekeft Zal er nu oorlog zfln Deze vraag is met de mislukking der oonferettie nog niet beslist Voor loopig gaan de ambassaleurs been maar de secretarissen van legatie bl jrin de diplomatieke betrekkittgcn aanhouden Meu U waarschijul k afwachten wat Turkse uu doen il Zal de Porte haar bdit doen san de mogendheden elk voorwendsel tot iumen ging te ontnemen f Ken telegram over Londen uit Kon tantinopel ontvangen hondt de hoop daarop levendig De Ports zegt het zal wnarsehijnl k na het vertrek der gezanten meer toestaan dan gevraagd werd Tevens echter worden ook andere middelen niet verzuimd om tuisohenkomst ongeraden te maken Door aanstelling van buitenlandsehe officieren wenseht de Porte het gehalte van leger en vloot te verbeteren Vrijdag werd in den Pmisisehrn LiiidJag de begrooting in eenta lezing afgedaan het voorstel om de geheele begrooting te verzenden naar de eomniia sie werd verworpen en besloten alletn enkele hoofd stokken te laten ondensoeken door bijzondere com missies Bij de hersteminiugen voor deu Kijkadaf zal op velschillende plaatsen de Fortschritt part weder met de oationaal hberaleu temmen uiet uvcral u dit echter bet geval te Berljjn o a heeft de Forttohritttpartg geweigard om we er met de uitioimlr il Hl 8 een traowetie astt te gaan