Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1877

nrd ftn in de maand December jl bg gelegenheid aer voorstelling in den schouwburg aldaar eeu der tsBtrdenrs over de toegangskaartjes moeliwiUlg te Ubben verwond De otScier is veroordeeld tot 8 dagen eellolsire gevangenisstraf Oomiddelgk na de aitspnwk is de auditeur militair sameas den advo taatiakaal voor s konmgs zee en landmacht vau ket vannls iu koogrr befoep eto eu l r Mr Cï HetkeeteelZnydewgn te Vi hoeven Capelle met al lie dotthii behaareudc landergeu bossehen en wandeldreven benevens de heeriijkheid Seydewinte of Znydewgo werd deiet dagen door den notaris Middelkoop ia publieke veiling gebracht en heeft bij inzetraim ƒ 100 000 opgebracht De gesehiedenis vandie heerlgkheid voert ons naar het midden der 14deteuv terug want toen werd zg door Albrecht vauBegsna aan Jan vuu Zugdewinden geschonken In 1432 ging zg over aan i der Dirk van Merwede kamerfieer van Filips van Bourgondiè doch bij huwekjksveieevigiug kwam zij ia 1544 in het geslacht van Nuyssenburg dat haar tot 1758 heeft bezeteu toen ig bg erfenis aan Beruardas van Niel Drossaard vau Hegeu is gekomen uit welk geslacht zg weder door bawelgksvereeniging in dat van Moute is overgei iiiu Door den dood van Cathariua Monteus doulinère de Koy kwam zg in handen van deu heeri J J de Rojr die in het vurige jaar op ziju geliefd iomerverbi f ket kasteel Zuydewgu iu jiougea eaderdoB overleden is Voor eeuige dagen is een aienw model wagen voorde geaeeskandige dienst te velde naar hier overgubraekt ten einde door den Minister van Oorlog eu verdere aataateiten vau kut depaneUeut vaa Oorlog bureau materiftl der geuie in oogeusehoaw te worden genomeu Dit stuk dat met belaiigstulliiig werdbezichtig 1 was op i = grootte bg het bit miueurs eu sappeurs te Utreeht vervaardigd Eeuige meesterwerkUedeu en de Ie laitenaut voor sjx eiiile dieustea vau gruoeiad bataillon Waren bij het ineogeusAoaw nemi u alhier tegunwoordig om de hoodige aauwijzifuf te ger u U Eea aieawe fabriek van halpmestatofen is oulangs b i oua te lande te CapeUe a d IJsel bg Rotti rdain tot staad gekomen Wat zg maakt blgkt ouzeu lezen il de kg dit nx gevoegde prijt tmrmU der ciemiteit tlirietem van den heer M H Salomonaon legi de UmU a O een schaal veel grooter das ia eeaige der tot hnlea Mj oos heetaaade mntfabriekeo is r alles iapriebt o a kannen er 120 000 kilogr bewdeieu per week verwerkt wordeu behalve een meuigte andere stoïea Wg ttoeaen hier voord heenderen om dat de heer i S bezig is deze iu ous land overal t verzamelen waardoor de uitvoer die onzen Jaudbouw zooveel sehsile berokkent voor een aaanenlijk deei zal opkoadeu Orrrigrss zal de nadenkende lezer met geaoegea en beUiigstelling alt de pr e eofttant den dat de heer S die kennis heeft gemaakt roet de belangrijkste fiibriekuu in ket baiteuland zgn taak flink asnrai t tulleude hg zgn fabriekatea zuodra die inrichltaf daarvoor geopend is ouder de eontrSle van bet i t Proefstatisu te Wageaingeo stellen Hjj biedt due a besten waarborg Voor goede en diugdeljjke waar aan die men verlangen kan Ter bevordering vaa eene gelgke wgze vaa verrekening het kosteu van verlichting van kazerne loealen keeft de Mtnialer vaa Oerlof bepaald tetdeMzaIlen wordea varrekead ah volgte e die van loealen bewoond of ten dienste der onderoffieieren korporaals en manschappen ten laste van ds menages der onder ofleiereu ea niuderen met hwdhaving aaa de bspabogen volgens welke in sommige garnizoenen die verlichtiug geheel ef ge dsdtelgk voor rekening van het Rijk komt i du van iuiiohtingett van ondel Je auder de Hgtvea ea bet militaii onderwijr dia V a satiaea en aitapanningalaealen ten Uite dier inijehlingeD d dia ra buiwMix of woitingea v o konmaadeere e os eieiea en aüadareo woningen voor gehuwden eAZ ten laete vaa de belanghsbbewleD NmT fc t m verneemt Wordt er thaus aan gedacht om de pupülensehool te Nieowersluis te vestigen Iwaar eeuige taiilitaite gtbdnwtn tot het beoogde Ax ia gtmedheid worden tcbracht O KuaaaMaria 4ea lüamagi in deze provineie kttlt aan de faaeente heatann voorschriften medegedeeld omtrent de afawkinf wtt lougziek vee en vu vee van die ziekte verdaebt De voornaamste dsttna zijn de volgende B voormeld rundvee ofde niemand toegelaten dan tii die met de ver rging van iMt Wi belut xijB of db I ket ud£t y Zaterdag werd het wetsontwerp ter verauclcc mg m het l i thnis i roeuihal in handen gesteld vim Je hegrootiag eoiü nissfe de beswaren die vrocijer teftea Ut ontoerp bejtimdeii orailat het tni l is ook rgkstijjeadom w s ziju en dtn wes geruimd de wet die a iil e4ilykt Losten ii i sicli sk it wtrti Iojt iiet CfutiHiin en iuk lo r den b keudt u grtpen Von jeriadi Jintredeii deels omdat de iiuai eiiele toeslai d van ket iuuel te tfeuiig ia om naii mik en iiiik otfcrs te breujjfu luU uit protest tegen deu ourlog 8U t 8 die door iirlach nig altgcl ifoor onrecht ïBurdiij wordt ithoudiu Donilenlaf al de mnsehe befi roatitijiacanmissie waaisohijnlgk dojr de Kamer worden verkozen de tenoemiug van Gainbi ttii is nop oiro ker men Je t dat hij verküsen het Voorzittersohap zal afstaan aan Germtnn lid van hi t liukerraidden In de Baskische prnvineies stait de uitvoering der wet tot opheiHiij dir finaWs vooruamelgk wat betreft de óUtaire liclitii op groote nioeilijHiedeu de burxemeester an S m Sebasli m beeft gewei i rd lijsten te Inten wnk i mi de dienstplichtigen Icrwijl de gameeoteraad eiju ontsUi heeft j euoiueu bin nMlSo T GDÜOA 23 Januari 1877 Bg Zr Ms besl is aan J E le Vo gt op igu erzoek eervol ontsios verleend uU burg der gem Nieuwerkerk a d Ustl en XJapelle a d I Tsei en Ix oerad tot btirj der cia Nieuwerkerk a il IJsel W F Smits BU tut i rg durKem Capellea d JJsei il W ticb dg De kileuaut iugenieur S Hémkcs alhier iu gar xoeu is overgeplaatst naar Goriuehcin Oiaterenwoed had eune algemeeue vergadering iplaats der afdeekiug Goud i en Oraslrtken van i oUamierKij waarin verslag werd silgebiaeht v ia den toestand der afdei liug over het afgeluopcu jaar D rekening en verantwoording gedaai dour deu Penningmeester Uit het verslag bleek dat de ver eniging meer dan éau teeken van leven had gegeven Twee choolfeesteu erden iu het afgeloopen jaar j eorgauiseerd ï ie pr suudeeiing op de school van den heer Posthumus t n 2 het vroeger in dit 4 lad uitvoerig beschreven reif jc luuir sGrarenhage en Scheveyingeu Twee voordrachten werden gehouden 1 door Prof Pekelharing ait Delft eu 2 door den èeer G B JUUeinau oil Moordrecht Naar aanleiding der voordracht van laatstgeuueiudc waarin over let uoodige tot regeling li het voorbereidend lager ouderwgs gehandeld werd was dit puut op de algeux vergttdormg behandeld en thans in onderzoek Volgeus art 7 van het reglement waren drie leden vaa het bestuur aan de beurt van afireiliiis nl de bh Mr J Fortugn Drooglecver W ü N de Keiier o D Rugter wiutrvau echter de twee ecrslgenoemden als de betrekkingen van Vooreitter eu Sioretaris ver Uend hcrkiesliaar waren Bovendien was er nog te vooreieu in eene vacature ontst iaii doordien de heer N Franpois Snel voor bestuurslid had bedankt De vergadering benoemde da rop opnieuw tot baren voorzitter den heer Mr 1 Fortugu Droogleerer waarna eveneeus herbenoemd werd tot bestuurslid de heer W G N de Keizer terwgl vervolgens benoemd werden lot nieuwe leden van t bestuur de hh C Messemaker eu dr VV Julius Ten slotte werd een reglementswijziging vastgesteld waarin dit punt de aandacht verdient dat voortvloeide oit de wijziging Tan t alg regl dat de hoogste oontribuiie van ƒ 1 00 wordt in plaats van ƒ 1 5Ü welke vermindering in verband staat met t bedr tg door de afdeelingskaasen aan t hoofdbestuur uit te keeren Dit bedrag ia van i Vj geklo nmen zoodat de individuéele leden voordeel maar de afdeelingsklasseu nadeel Igden door deze verandering Het bestuur drukte echter deu wensch uit dat de leden der afdeeling ia de overtuiging dat de kas het wel noodig heeft die vgftig centen vrijwjllig zullen blijven storten als een soort gift opdat de kas door genoemde bepaling dank ig de royaliteit der leden geen aiieel Igde Naar aanleiding van de reeds vroeger door onsaangekondigde algera vergadering van CeUaonitmyê waarin over het wetsontwerp Heemskerk zal gehandeld worden zal weldra ook een vergaJering onzer fSeeling worden bgerngeroepen nadat iu de Botlt M FolinonJenoiJi de punten ittUea xgn aangeven die het Hoofdbestuur voornamelijk gaarne wil nen Uhandeld In Tijd leest men hl t volgende De heer B H Brinkman past te deu Helder schonk de leden derB K Leeavereeuigiug il Gouda Zondag jl een waar genot 4oor net een keurige lezing op te treden Het onderwierp waa niet nieuw maar de stale volharding Waumede oog immer de Middel eeuweo gelasterd wor fcn sw ermeer in nrofessor Mol s Keriigeschiedenis Wekt een kr ek ge wedeil gia immer gQiatt Spreker belnuidcUc Be JKiWeleeuwen vefdienpm den getvonen Inltèr liM maar itaau setft boven deiflQen eeuw in GodsdieiMtftin Architcctmrr Schilder k unst Irfvensgriiut Po zie en Wetenschap Op hoogst bevattelgke n ijze werd eeu an ander aangetoond om zoo tot den shitsoiu te ko oen Europa dankt hare besch iving aan de katholieke middeleeuwen en de tegenwoorilige kunst en wetenschap is slechts naboulling of voortbonwiugiraD die der Duddelaetulta Naar men verneemt zullen binnenkort de reisgelegenheden op de Lek we er met écue vermeerderd warden In Wel door ket in de vaart brengen van eene tweede stoombdot Van Sohoanfaoveu op Uotterdam eu terug Naar men uit Haarlem meldt zal binnen korten tyd door de hh W van der Xjwn eu Gebr Cohen aldaar op een stuk laud aan de Leidsohe vaart worden opgericht eene kunstboter fabriek welke door stoom zal worden gedreven Aan de Tweede Kamer der Staten Geiieraal zijn ter liekrachtiging voorgelegd soiiiiuigr bepalingen der met hit bestuur ler maatschappij tot laiidaauwiiining op de Friesche wadden gesloten overeenkomst betreffende van stiiatBwege aan de maatschappij te verleenen hulp He thaiia gesloten overeeukoiiist beantwoordt ten volle in het doel dat geen ander is dan du luiuiisohappy in staat te stellen het door hnar aiingevuiigen werk voort te zetten on te voltooien zoiidtr van diii laat meer opoffering te vorderen dan reeds luegtstaan wiis of hem te betrekkeu in de kansen eener particuliere onderneming Volgen opg ne is voor de gelicele voltooiing van den dam volgeus het thaus aujigenomeii plan hoogstens eene som van ƒ 200 000 noodig Door den staat znllen uu Mi de mantschappg ri iitelooze voorschotten worden virstrekt elk van JUUÜ hoogstens tot een bedrag van 200 000 waarvan de terugbetaling ten volle gewaarborgd is De regeering is van meening dat de bestaaiidr iiioeilgkheden door de thans getroiïen schikking op de beste wijze worden uit clen weg geruimd Bij voltooiing van den dam is er gegrond vooruiUiieht dat un verloop van eenigen tijd belangrgke lauduuuwiuiiing zal ontstaan en alzoo het hoofddoel der ouderueimng ten volle zgn bereikt Betreffende de internationale tuinbouwtentoonstelUng te Amsterdam ia 1877 deelt Sieboldia o a mede De Itid Ct deelt mede dat niet alleen het terrein achter het paleis van volksvljjt maar ook het geheele Frederiksphtiu daartoe door de stedelijke regeering vau Amsterdam beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling zul gebruikt worden Beeds nu kunnen wg metledeelen dat op het Frederiksplein behalve vereehiUende iirichtingen voor speciaal doel b v restauratie post en telegraaf buresux zullen verrgzen drie ijzeren plantenkassen waarvan d grootiste 400 vierkante meter oppervlakte zal hebbeo eu tot wintertuin zal ingericht worden terwgl de twee andere elk 100 vierkante meter oppervlakte beslaande tot warme en gematigde kas zullen ingericht warden Uit de nu reeds ingekomen bijgedragen voor medailles en iuschrgvingen voor het waarborg kapitaal blijkt dat deze tentoonstelling ook in ons land op hare waarde geschat wordt en veel sympathie vindt Door de Duitsche rijkskanseUrg is in don RiiduJiteeifer van eergisteren bekend gemaakt dat in den avond van deu 18u de veepest te Berlgn in de stallen voor slachtvee geconstateerd is bg een rund hetwelk op de beestenmarkt in aanraking geweest was met een uit Opper Sileziê aangeroerd transport ossen Terstond Zgn de vcrtischte maatregelen genomen om de verdere verspreiding der ziekte te verhoeden Hetzelfde blad bericht dat een landeigenaar in OpperSilezie die niettegenstaande het verbod vaninvoer van vee een aantal runderen over de grenzenhad wetbn te krijgen in hechtenis genomen is en gerecbtelgk vervolgd z d warden StaaU ei De Vereeniging H Wille Xruit te Anpterdaai heefl aan de Tweede Kiamer der Stuten Generaal een adres gericht om te levorderen dat io de wet op het lager onderwgs worde opgenomen lo dat aan de aanstaande onderwgzers en onderwgzeresssen op alle kweek en uormaalscholen voldoend onderricht gegeven worde in ontleedkunde en noiiinrleer physiologic van den menseh tot recht begrip van de algemeeue waarheden iët gezondheidsleer 2o dat de ooderwgzers en onderwgieressen alvorens eene acte tot het geven van onderw s te ontvangen moeten oonen van de algemeeue waarheden der gezondheidsleer grondige dedkbeelden t hebban om die niet alleen in hunne scholen iu practijk te breagea maar ook op de scholen aan de leerlingen ed te deeleni 3q dat op de scholen voor lager on4 rwjjii en op herhalingscholen de kennis van de algripccne waarheden der gezondheidsleer door het gebrajJt xVfi ftn üktt lecrboefcen worde verspreid Op 15 Februarg a s zal door het jmtmm jdf spoorwegmaatschappij Leiden Woerden werden Wyt besteed 1 het maken van de aardebonn onderbouw der kunstwerken enz van den spoorweg Leiden VVoefOSu Mr n peni 1K tt Wlken ta itt en van den metulei bovenbonw voor de bruggen vtn deu spoorwi g Leiden Weerden in een xiHel t het levertn van 48600 cikeidioutan dwars gen iu ï pereeelen en 1 S sti tikenhoirtvoorwiMels ing peroeelen Stateu Oeneraal ëebste KaItek Zitting van 20 December 1877 In deze zitting is aaqgtnoman de vcatiqgbegrooting met 26 tegen 4 stemmen bet hoofdstuk Oorlog na discussie met 28 tegen 6 stemmen en hel hoofdstuk Koloniën met algemeens stemmen De kamer ia daarna qp reces niteengegaan Ii den bgzonderen kerkaquid der Herv Oemaante te Amsterdam zijn door twee vertegenwooruigers van tegenovergestelde richtingen voocstellen t r tafel gebracht die ten doel hebben een oplossing der kerkelgke qnaestie voor te bereiden J e heer Ph R Hugeuholtz stelde voor dat de kerkeraad zich tot de Synode zon wenden ten einde aau te dringen op een ondubbelzinnig rniterlgk antwoord op de adressen en protesten der modernen en tevens een ontwerp van reorganisatie aan te bieden waaraan de volgende beginselen ten grondslag Ugpn t w volstrekte autonomie van de plaatselgke gemeen ten in alles wat de geestelijke zaken betreft met de verplichting gelijke autonomie toe te kennen aan alle fractien die zich met de beslsiten der meerderheid niet kunnen vereenigeu en handhaving van het recht der minderheid op eeu proportioneel vruohtgebruik van alle kerkelijke goederen en iukomsteu De heer Ph J Hoedemaker bood van zgne zijile een ontwerp aan waarbij het bestuur in alb grestelgke zaken vau de Synode naar de kerkeraden werd overgebracht als gemeenten der Ned Herv Kerk werden erkend zij die op den bodem der belijdenis stonden aan alle fractien die zich met dit beginsel niet kouden vereenigeu werd de mogelijkheid eener zelfstandige organisatie geopend met toekenning van het vruchtgebruik der kerkelijke goedereu en inkomsten Volgeus dit ontwerp bleef de bestaande organisatie van hel gemeentelgk leven in haar geheel maar werd den leden vifheid verhseod betrekkelijk zelfstandige kerspelen of gemeenten lu de gemeenten te rormeu Tevens kende het der gemeente het reoht toe zich door afkoop der fractipo kerkgebouwen gestioh ten enz toe te eigenen De beide voorstellen werden in handen gesteldvan een commissie bestaande uit acht leden die inmandaat heeft den kerkeraad te dienen van oousideratie en advies en desverkiezende een gewijzigd ofnieuw onliwerp ter tafel te brengen üil Sedert het pr zeuswaardige besluit van den geineenteraad van Zutphep waarbg het vangen van vogelsen het uithalen van vogelciereu binnen die gemeente wordt verboden begeven zich de Zutfensohe vogelvaugers naar de omliggende gemeenten waar dergelijke verordening utet bestaat en dat z iil hun onedel bedrijf maar al te wel slagen bewijzen de wel voorziene vogelkooien waarmede zij s avonds hier terugterugkomen Het ware dus te wensohen dat eenealgemeens wet de bescherming dier nuttige vpgel onder bare hoede ntkm De l ordr Ct verneemt dat de raadkamer det rechtbank te Dordrecht rechtsingang met gevangen houding en instructie heeft verleend tegen den persoon van G A P in wiens atgnfabriek in de Groote kerksbunrt aldaar in den naeht van 5 op op S Jan II brand is onWtaan Hü wotdi verdacht vnn moedwillige brandstichting De KSlnueie ZtU ng is alles beba ret vredeao er de hrug door en in de stad Rot rdam awr de Maas gelegd Zij neemt het Rotterdam kwal k dat di spoorwegbrug niet in overleg met de centrale coqi missie der Rijnvaart is gebouwd Die brug noemt zg veel te laag en belemmervnd voor de scheepvaart Oe duitsche beUnghebbenden bij die scheepvaart zegt het blad hebben het recht te eitchen öf een fariig hoog genoeg voor de doorvaart met gebogen sehooreteeaen en masten óf een opening o tuk voorziening als behoeft opdat d uhepen doer d bruggen over de Uitas en over de Kooidaiharaa zonder belangrgk tgdverlies en zonder gemui Relijk i U reeds bestaat kunne v ren ÜB dntciJB eiwkent met recht en billgkhetd overeenkomende die Me alleen in het belang der duitsche BjJAVMrt wwur ooic in het welbegrepen belang van Rotterdam zgn Aan het belang van eene l antscbamiü vm ein ll het Kfuhohe blad die de uitbreiding van de t r naar den kant van BeKenotrrd beoogt mag de vrijheid der seheepvaart niet woid en opgisófferd £ ei iatercn ia door idea krygsratd té itTHmfgn basdk ia ket iMri iBV m tiginwoa wjjg iw iHu un w I ui idweeen tegen den officier welke beschuldigd verrichten hebben De waardeering ran het vee datonteigend moet worden eu de afmaking moeten niet aan eigenaars houders o hoeders van vee opgedragenwordeft Tegen te hooge waardeering worde gewaakt zoodra mogelijk na de onteigening warda het veeaigeuuakt liiecst ga reiuiging worde de toegaug totde plaats waar de overblijfselen van het vee zichbevonden vrijgelaten en het vleesch eu de hnideuverkocht Wij vernemen met genoegen dat de Nederlandsehe viscbkweekerij te Velp sedert Novemlier 1876 ter ontwikkeling in hare lokalen heeft gtplaatit 10 000 forelleneieren verkregen uit haft eigen geteelde forellenen yUO OOO zalmeleren in Zwitserland bevrucht endirect van daar als passagiersgoed naar hare instelling verzonden Vie verzending is uitstekend goed aanbekumeu en het bigkt thans ook dat de bevruchting buitengewoon goed gesUiagd is Door bet feit iswederom bewezen dat de wetenschap is veirgkt metde kennis dat ook de verzending wanneer die met kennis van zaken geschiedt even goed dueet na de bevruchtiu van af eli gene plaatsen ka geschiedenen niet behoeit te wachten totdat deze op dikwgls meestal te warm water om de ontwikkeling te bevorderen tot het embryo ivet oogen zichtbaar verkregen is w utroudcr het individu in den regel te veel Igdt Vüor il voor die kweekerijen welke de natuur tot basis uataurlijk stroomend wnter bezigen waardoorhel visehje gelgktgdig met de iuseeten die als natuurlek voedsel later dienen moeten in dit aatuurlijkewater zieh kan ontwikkelen J Cl Te Beehtbank te Maaatrient ui eerstdaai hebben te beslissen cf bet vervoer van Belgische eenti u uit 4ine greaaplwits nOar eeu audeee gemseute al dan l niet als fnuiduteozen invoer moet worden beschouwd AiUuidiiig tot Ut geding gaf de aaubooding van 40 Belgisebe eeuteu op een dienstmaagd van den lieer P te St Pieter die daarmede naar Maastricht was gesoudeu om rekeningen te betalen en tegen wie door de rijks ambtenaten proces verbai is opgemaakt Te Burgeteiufart wooat een grgtaard vaf 15 jaren diefden slag van Wattrloome emaakt ja ieUa hem gewonnen heeft Ziehier hoe Geluk bekend is hadden de Ëogelschcn den 16 Jank sis éfen Mrarenstr d te streden Ik weuschtewel dat het avond was en dat de Pruisen kwamen zuehtte Welltugton Tegen den avond kwamen de Pruisen eerst Bulow bttar Bliiektsir en wierpeu zieh op de reehterSaiik van de Franaoheu Bdlow beval ajn ordonnaiiee trompetter Oi land een siguaol voor de ruiterij welke signaal niet wae dat van deu aauvid OrUnd had eehtei blikbaar verkeerd verstaau ivanthg blies wel dcgelgk Valt aan En men eetdat juist die aanval den strgd beliste en deu geallieetdea de zege Gebonk Later ie Orland tot wien Bulow den volgenden dag zeide rOrland dat zal iknooit vergeten gerechtsbode gewordeu en thans leeft de man van ea klein peostoeutje vergeten ea blind te Burgneinfart Wellington Bldcher eu Bülow hebben zelfs nooit meer gedacht aau den man die zg hetonwetend het meest beeft bggsdragea tot den val van Napoleon KUNSTZIN Zeer tereeht wordt in het verslag over de laatste voorstelling van het Ntdtrlandtck Tooneel gezegd dat het Gondsche pabliek telkens blgken geeft tan de waardeering vaa ware kaoet Wg ziru biervan eeu nieuw bewgs iu de talrgke ititeekeuing voor het aanstaande Concert van J 4m B tltir t TlemUijmtoh Kwm Ut Die belangstelling zal vermoedelgk nog nlgemeeuer worden indien men eeuige bijzonderhedeu verneemt van het geen dit viertal kuusleuaara op mnziekaal gebied te genieten geeft In de eerste plaata is het niet overbodig de mogelijk bestaande vreee voor al U klauitke uniei misschien wel van IT nmanteii ricUtuf I voor ten eeaenmale ongegrond te verklaren Ieder die zooveel voor muziek gevoelt dat hg gaarne het sohoone eener uitvoering van welken aard ook erkent mott bg bet hoeren vau Bechar t Xtcarlt uUciaf vau geuot en bewondering vervuld worden Dit neemt niet weg dat men thans mqziek van de meest ernstige en degelijke soort moet Verwaehum De grodtete ertnpomsten van den vroegeren en latereu tüd hebben n tt eene duidelijke vdorJufde hunne beste krachten aan het scheppen van Kwartetmuziek gewijd Eu met welk gevolg Dit zuUen we binnenkort kunnen beöCtrdoden M het hooren vad de wonderbaar schoone elfekten die door het samenwerken van zulk een Strijk Kwartet wordeu bereikt Maar geheel eigenaardig is kier juist dut saiM i ertot der kunstenaars want al ware elk banner een meester op zgu iakttument zulk eeu ptieel in opvatting beschaving kraoht eu Weur was en is enkel door langdurige CB ndhardeude studie te verktggeo Sinds tal vu jaren wordt vdór elke eonoertreis eeo $ enim d aoa dl stodia fewgd as op die w ce hetteeds zoo groote repertoire met nieuwe produotea verrijkt De kuustreizeu van dit edel lertal waien dan ook steeds werkelgke zegetochten op muzikaal gebied eu dal eik jaar ons land op hunne route ligt terivgl ook iu kleiue plaatsen huuue coiicerLeu bij herhaliug veel bezoekers lokken is zcktr wel een bewijs dat het te smaken genot uiet van vuorbijgoauden aard is eu dat het niet alleen de muziekaal fijner ontwikkelde personen zgn voor wie bier wat te genieten valt Het programma vooreieu 31 Januari wird met zorg gekozen De hoot dnumincrs zijn een kwartet C dur uo 6 van ilviart eu een kwartet opus J8 uo 1 in F dur van o Betlkove Verder wordt het répertoire aangevuld inet vier kleine nunindri waarvau elk op zich zelf eeu juweeltje heeLeu mag hel zijn a Maroia van Haydn i Cauzonetta v Mendduoh c Scherzo van Engel d Preslj van e Beethoven Wg meeiieo te mogru urwaehten dstde kunstliefhebbers vau G juii i en o nliggende pla iiseii in grooten getale zulleo opkomen om het Flcreutijuer kwartet te hooren Blijkens achterstaande advertentie wordeu de inteekeuhjstcu deu 28 Januari gesloten de toeganffsprij wordt daarna verhoogd terwgl alleen hh inteekeuaren tijdens het rondbrengen der biljetten reChi hebbeu meer kaarten tegen den inteekenprijs te nemen Slechts goede producten roepen eoncurrentie in t leven De teerkapsules van Ouyot die zulk eeu heilzame uitwerking heben ingeval van eerioudheul Calkar ren BroHckttU eu teering zijn ontelbare keeren nagenaaH I De Hciir Guyot kan slecht instaan voor die flanj cons aarop zich zgue haudteekeuiug bevindt gedrukt in drieklemrcH Ie verknjgen te Gouda bij Zetdenrijk diougist eu iu de meeste apotheken Laatste Berichten Londen 22 Jau De faeer Gladstone keeft aan eene deputatie bet volgende verklaard Hij geloofde dat aau lord Salisbury persoonlijk niets vifH te verwgten wegens het raislukkeu der coufereutie Daar de Porte de gewijzigde voorstellen heeft verworpen zon de aanbieding vau nadere voorstellen iu strijd zijn geweest met de waardigheid van Europa Hel is duidelijk dat Ëuropu bg Turkije niets had moeten aanbevelen zouder het vaste voornemen om er in te volharden Thans rijst de gewichtige quaestie of de Porto na sebandelgk tb de vervulling haver belofte Ie aobtergeblevLU in het genot mag blijien van de voordeelen haar bg het tractoat van 1856 verUelid Op Engeland rust in deze eene ernstige verantwoordeIgkheid Het Gouvernement moet het land met de gevolgen van de mislukking der conferentie bi krnd maken Ten slotte verklaarde de heer Gladetone de leiding der liberale partg niet weder op zich te willen nemen BuTgerliJke Stand OEBOREN 20 Jan Martmaa oodm M DortloBd en 6 W A Ridderhar Marl Elizabeth oadars k vau dar HilUnk ea M M Verbsul Cornelia ouders D Boer ea C J Boakot 11 Maria Jokuaa oadera H l W Halw ea A bokiapo Wlllebrordoi oadera W Bron ea A aaa Buurra 22 JaesU Wgnuida ea Wilhelmiu Seassiia oidtrs 0 Uorlenaiue ea 6 Ootna OVERLEDEN 10 Jan W Baija Ij ta L LiMsr 79 20 J $ aDder i j V vaa d Kleg 4 ia SI J do Jong 4 m APVERTENTIËN Heden beviel ontydig doch zeer vo r poeiUg van twee welgeschi ien Oochter aiG OOMS geUefda Eehtgenoot van G HORTBNSIIJS f Otuda 22 laaoati 1877 m A HUBËB SoHkAAoer Gmda Zi Jinvaii 1877 Zacht en kalm overleed te Delft inden ouderdom van b na 32 jaren once geliefdeDochter JENNETJE Echtgenoote van J BBOKAA nalatende 3 jevgdige kinderen Hare bedroefde ouders P H BERUIN N BCHTOKKOOTB 6 md a 82 Jannari 1877 293 Staats LoteriJ DeTREKKING der EËBSTÏ tLASSJ begiBt J fAMPAG 5 FEBKOAIUJ 187