Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1877

Vrijdag 36 Januari 1877 N 1937 GOUDSCHE GOURANT leaws en Advertentieblad v or fiouda en Omstreken TERIHG lONGZIEKTEV VERKOUDHEID BOEST TEEB CiPSVLES TAR 6DT0T TEER TiR 6DT0T Geconcentreerde Likeur EENE GEBRUIKSAANWIJZING IS BIJ IEDERE FUCON GEVOEGD Talrijke Namaaksels 4 Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GtnroT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er rooral op te letten dat de handteekening GUYOT IH DRIE KLEUREH op het etiquette moei zijn gedrukt Te Gouda b J C Zeidenrijk droogist en In de meeste Apotheken te bekoioen fl De vergejljkende analyM hetft beneien dat de nirnnkieb van de edbte v aehiDen door hunne zamenstelling n de hoeveelheid teer die t bevaUeii De heer Ouyot kan leehls de bereiding waarborgen der van lijoe haodteekaniaf vooniene pmduetMU Lokaal NUT en VERMAAK sa CONCSBT van het Il4 rentSjner Kwartet JEAN BECKER ia vaat gesteldop WOENSDAG den 31 JANUABI 1877 Ae Inteekeamsten werdn fesloten Zondaf SS Janasrt A Daarna wordt de pr s verhoog HET COMITÉ Sociëteit O fS GENüEGEi ComDiiisuissen der Sociëteit Otu Genoegen brengen ter kennisse run HH Leden ingerolge Art 30 raa bet Beglement dat b gel enheid Tan de 3de Abonnements Tooneelroomtelliug op WOENSDAG den 24a JANDABI 1877 de SOCIËTEIT van af den avonds SSES UVR Mü GESLOTEN zyn NameoB Camulissarissen Mr P J SNEL Preddent H JAGER Secretarie Gouda 23 JaBMri 1877 V Ondergeteekende hoeft de eer aan z ne Begunstigers bekend te nuken dat van af 1 JANUARI 1877 tn huur is orergeguan aan GORIS VAN DORDT de Koornmolen genaamd de Koombloeni blarende onder de Krma van A JONKER 4 ZONEN Ondergeteekende beveelt boTengenoemde in UEds geëerde gnnst aan niet twgfelende of bj zal bet gegeven rertronwen waardig maken UEd Dienaar C IJSSELSTIJN Ontvangsten en uitgaven zullen ten niiJAen kantore blijven plaats hebben lO gulden belooning MQ bem die aanw zing kan doen van een CABTON DOOSJE een gedeelte ran een Kunstgebit inboadende hetwelk 13 dezer aan het Postkantoor alhier in ontvangst is genönien en niet aan zjjn dies ia bezorgd J M VAN MINDEN Tandheelkandige Een fatsoenlgk MEISJE zog zich gaarne tegen Februari of Mei te Gouda geplaatst als Adres franco letter G aan het Boieaa dezer Courant GEHUWDE Pr LIEDEN zonderKipderen zoeken tegen Mei a s EENE voorzien van gemakken tegen matigen pr s in bet midden der stad Adres met opgaven Tan prgs onder letter H bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier SfÉEINROLEN TOO QbCt p H L m BUiven wij voortdurend uit het in los8 ng liggende schip kontant zonder koitrng jffleveren VKIJ AAN HUIS BEZOUQD bij 2 of meer H L mud gelijk genomen JAi PRLXCE dl Cle HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins dpëcialjj d Agrandissements et de Portraits emaillés Ter genezing van de meest ingewortelde Rhumatiek finmatische Tand Hals en Hoofdpgn Rhumatische Kramp en Aandoeningen in den Rag au de Zjjde enz bestaat er tot nog geen heilzamer en tevens ook geen goedkooper middel dan de krachtig werkende ABSHAÜBBIN S ADtl Rliuinatisclie Watten die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelgk aanwendbaar te zgn en niet de geringste schadelijke uitwerking kunnen te wee brengen b j Ijjders die te gelgk met andeie kwalen bezocht zgn De uiterst goedkoope prgs van 30 CCHiM per Blad zal ook niemand terug behoeven te houden om zich aan eene proefneming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de eehtt aan te schaffen kenbaar aan de onderteekening der blauwe omslagen door den berüder en Hoofd depöthonder A BREETVBLT Az te DelftDie deze Watten o a veikrggbaar heeftgesteld ii 30 ets per pakje bgT A 6 VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhmen T W D H UIL SehooiJioMH 3 GOUDKADE Boekoop OTTO HOOGENDUK CapelU a d Umi A REL NART Oostooort Rotterdam j H K EL LER w ZOON West Wagtastr Gouda Drak van A Briokmaa IIIlllLKORrE De ondergeteekende bericht dat bjj MUIL KORVEN vervaardigt die wat vorm kleur m sterkte aangaat beter zgn dan de officieels en tevens zoo licht dat de bond van dit onding weinig last heeft Tegen toezending van 50 Cent de groote en 40 Cent de gewone en kleine ontvangt men direct per spoor of schipper het gevraagde De wgdte der hals en van het midden der nek tot de punt van den nens is voldoende Prinsengracht No 330 te AnMirdam Er wordt zoo spoedig mogelgk in een GAREN RENen BANDWINKEL gevraagd een WHiUUSJl die tevens gene is in bet hoishonden bthnlpzaam te zgn mits van goede getnigen voorzien Adres tn persoon bg den Uitgwnr dezer Courant oTNotari H J F HEUMAN te Haoêtnck zal aldaar namens de rteb Van Mmnfvroaw de Weduwe HÜIBERT HOÜWELING WOENSDAG U FEBRUARI a s in h t Logement van L BLANKEN voom om 10 nar in bet openbaar bg inzet hoogiag D afslag verkoopen Een kapitale HOFSTEDE bestaande in B0ÜWMAN8W0NING Twee SCHURjtóT Zesroedigen HOOIBERG ERVEN en TjOQ mitsgaders ongeveer 25 Hectaren nitaontwii BOUW WEI flÖOI en GRIENDLAND alles staande en liggende op de polders Roosea daal en Snelrewaanf onder Haattreck inPei ceelen Combinatiea en massa InfbrmatiSn zgn te bekomen zoo tMi kantósÉ van voohi Notaris als bg den Heer C HDD WELING Of de Hofstede onder nofttrefh KENNISOBVING jES IEj JtC X J JE BüBOEMEESTBEen WETHOUDERS van Oouda Gelet op hu besluit ran hoeren Gedeputeerde Staten der proviucié Znid HolInnd van den S7n December 1878 No 11 1 Prov bind No 87 Breaj en ter algemeene keunia dst de HERIJK der Maten es Gewtgten dit jaar zul plaats hebben van den Sn tot den 28n Pebniary aanataande op alle Werkdagen uitgeuomen Donderdags van des voormiüdags S i tot des namiddags 3 daartoe iogerigt lokaal aau den Oroeiiewrfr uaiist de Opeubure Burgerschool en dat de letter K in den en drukroroi schuin gesteld bestemd is tut er zoowel rau deu IJK als van d n HEUUK Öpveraoek van den IJker wordt den belanghebbenden medegedeeld dat tot regeling der werkzaamheden de sarolgeude dagen zijn aaiigeweKu Wgk A B en C 6 6 7 en 9 Febniarij DenB 10 Uen IS FenG 14 en 18 H lenK 17 en 19 L M NenO 20 21en23 P Q B 8énT Ï4 26 27en28 Wordende de bel mghebbendcn voorts herinnerd dat zij verpligt zyu huuue Maten en Gewigten behoorlijL schoongemaakt by den IJker tydeus zijn verblgf iu de gemeente tot het oodergaaa Vi i leu Herijk te bezorgen i dat zij die zulks verzuimen of daarin verhinderd wórden voormelde Maten en Gewigten vóór den lu September uog aan den IJker ter Standplaats van iïet TJkkantoor vsarooder dese gemeente behoort Rotterdam ter Her IJking moeten aanbieden e dat na het eindigen van den termgn van den Hergk het gebruiken of voorhanden hebben van Maten en iewigten niet Voorzien van de vefeisehte stempehnerken volgens art 39 der Wet vun deu 7a April 1 169 Slaaliilad no 67 ver boden en strafb i ir is d dat geen andere Gewigten mügrh bestaan dan van 50 25 20 10 6 2 en 1 Kilogram Pond G 2 en 1 Hectogram Ons 5 2 en 1 Decagram jjood en B 2 en 1 Gram Wigtje s dat voorwerpen waaraan de wettelyke benaming of de wanri e ontbreekt niet geykt worden dat de IJK en Her IJk ketteloot geschieden dat voorwerpen uiet ain de voorschriften voldoende met een afkeuringsteeken gestempeld worden en dat de niet juist bevonden gewigten wanneer zij voor justeering vastbaarzyn zonder buitengewone hersttlling l behoeven door de IJkers op verzoek van de belanghebbenden gejusteerd worden naar bet by art 4 van het koninklijk besluit van den 18n October 6 MaalMad no 180 vsetgesteld tarief bedragende VOOB UZEEEN I H J GEWIGTEN V l I 6 3 en 1 B Voor KOPEREN GEWIGTEN bestemd voor gewoon gebmik van 1 Kilogram en daarbeneden S cents boven het Kilogram het dubbele van het bedrag t welk voor IJzeren Gewigten der zelfde zwaarte bepaald is Bestemd voor fijnere wegingen van 1 Kilogram en daarbeneden 10 Cents boven het Kilogram het drievoud van het bedrag hetwelk voor IJzeren Gewichten deizelfde zwaarte bepaald is Ba wordt hun verder medegedeeld dat by Z M Besluit van 9 December 1876 is bepaald dat de iahoudsmaten voor Natte Wareo en de Lengtematen van een halve Decimeter en daarbeneden voor het jaar 1877 van den Heryk tyn vrygesteld voor zooverre die voorwerpen met het goedkeonngsmerk van 1876 zgn voorzien Dientengevolge worden de ingezetenen aangemaand om zich op bovengenoemde dagen te vervoegen aan Kt k kaal voor den Hsigk bestemd tea eiade voor te komen de onaangename gevolgen die bij verznim daarvan voor hen zouden ontstaan Gouda den 23n Jonuarg 1877 Burgemeester en Wethowlers voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLKEVKK PoETOIJN VAN BeBOEN JJzKNDOOgll Nationale Militie KBNNISGEVING BUEGEMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda l ien te weten dat het register van inschrijving met dl alphabetische naamlijst van ken die in het afgeloopen j i ir in deze geiueeiite voor de Militie zyn iiiKuschreven van deu 28n Jsuunri 1877 tot en met den In February daanianvolgende de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 1 0 tot lic s uamiddags 1 ure op de Secrekirie der gemeente vuor de beüingheblieudeii ter leiiag zijn ledergeicgd en dat tegen register en lyst bezwaar k m wordeu ingi bragt bij deu Commissaris des Kooiugs iu deze provincie dooV uiidilel van eea met de noudi e bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op onfff egeld papier onderteekeiid door hem die het bezwawr inbrengt welk verzoekschrift voor of op den 2ii February 1877 moet worden ingeleverd by den Burgemeester dezer gemeente Oouda den 22n January 1§77Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooolekvkb Fortbi n van Bugkn IJzendooen BUITENLAND BuUenlanilscli uverzlclit Van de plauneu vaii Rusland tegen Turkyezal men vooreerst niet veel hooreu Men schijnt te willen afwachten wat Turkije uit eigen beweging en gewapend met zyu nieuwe oountilutie zal doen Daar mede is natuurlyk een vrij geruime tyd gemoeid De Russische l9o oi beschouwt het als een gewicbtig gevolg der conferentie dat Turkye thaus niet meer als Eurcopeesohe mogendheid kan wordeu aangemerkt en Europa uu van elkeu plicht is ontheven om de onschendbaarheid van het Muzelmaiische ryk te beschermen vermits de Portei door hare weigering het I aryscbe vredesverdrag en al zyne gevolgen heeft vernietigd Voortaan kan de eveiilueele bemoeiing van de eeue of andere mogendheid met Turksohe aangelegenheden met meer beschouwd worden als de schending mn internationale verdrageu Het blad verklaart verder geen vertrouweit te schenken aan de geruchten welke te Koustantinopel in omloop zyn gebracht betreffende het voornemen der Porte om afzonderlijk met Rusland te onderhandelen Het Engelsche Ministerie zal onmiddellijk na de opening van het Parlement een boekdeel stukken overleggen betreffende de Turksche zaken men zegt dat onder de stukken ook zal voorkomen een overzicht van de verhandelingen der mislukte conferentie Het doel van deze bezending zou zyn de liberale oppositie te ontwapenen De laatstgehonden zitting van de Fransche kamer van afgevaardigden muntte uit door onbeduidendheid In stryd met het advies van den minister van finanoiëD L n Say besloot zy een wetsvoorste om verandering te breugen in de belasting op de rytuigen in behandeling te nemen en verdaagde of verwierp verschillende voorstellen van meer ondergeschikt belang Heden zal andermaal eene zitting worden gehouden terwyl tegen heden aan de orde is gesteld de verkiezing van de budgetoommissie Over het algemeen heersoht in Franki yk buitengewoon groote politieke kalmte De voormalige minister van binnenlandsohe zaken de Maroère heeft in bet linkercentrum eene redevoering uitgesproken waarin hij die parlementaire groep het ware eonser vatiefrepublikeineche element heeft genoemd en verklaard he ft bet kabinet Ie zuUen slewun Dit is ook het eenige eenigszina belangrijke teeken van leven op het gebied van biiinenlandsche politiek De bl uil n maken zich druk met de polemiek tegen de Diiiische jrganea over de verhouding tusschen Frankryk tn lluitschland en kaatsen natuurlijk de besohuldigiiigeu van de Duitsche pers op lia ir zelve terug De Belgische Kamer gaat voort met de behandeling der begroütiug van bioneul zaken en spaart hare krach i ten voor de discussie over de nieuwe wijze van ateinmen Pe Pruisische L inddag zal waarschijulyk reeds Maandag een aanvang maken met de tweeile lezing xj der begrootiug en meu hoopt op t laatst vau Februari klaar te zyn De nieuwe ouderwyswet die ontelbare malen reeds ia aangekondigd zal naar thanswordt verzekerd iii October a s bij deu Landdagworden ingediend Men aciit de indiening dezer wet een ilringeude behoefte ook omdat daarby z il worden geregeld het godsdienstonderwijs op de lagere scholen thans den ultramontauen en terecht een voortdurende ergernis Iu de Italiaausche kamer van afgevaardigden worden belangrijke discaasien gevoerd over een wetsontwerp tegeu misbruiken door geestelijken in de uitoefening van hun iimbt Door verscheidene sprekers werd het met warmte verdedigd door andere echter bestreden als een inbreuk op de vrijheid terwijl enkele het zelfs als gevdarlyk voor de openbare rust beschouwden Het schijnt echter over het algemeen vrij onschuldig te zijn en tot gien moeilijkheden aanleiding te zullen geren indien het met de gematigdheid der Itahaansche regeeriug eigen wordt toegepast Bij de voortgezette beraadslaging over het wetsontwerp zijn eenige motieu voorgesteld maar weder ingetrokken Nadat de heeren Mancini en Pierantoni wit woord hadden geveerd besloot de kamer tot és behandeling der artikelen over te gaan ea werd art I daarop aangenomen na eene wijziging waarmede de minister instemde Voorts hee ft de minister Mancini nog verklaard dat de waarborgwet een plechtig onderpand rs der volkomen onafhankelykheid van het geestelijk gezag des Pausen De Regeering heeft erilstig besloten die wet te doen eerbiedigen zij wil onder liare staatkundige vrienden geen lUussien dienaangaande laten bestaan Eindelyk zal de bankquaestie tusschen Oostenryk en Hongarije die nog de eenige hinderpaal oplevert tot het sluiten van een nieuwen JutjlèicA tusschen de beide deeleu der monarchie worden uit den weg geruimd Indien de thans nog gevoerd wordende onderhandeiiugen riet tot de gewensohte overeenstemming mochten leiden ten aanzien der handhaving van één bank voor beide landen zal de koning aau Hongarije machtiging varleenen een eigen bank op te richten onder voorwaarde dat zy uitsluitend met Hongaarsche kapitalen worde gesticht waartoe Kolomen Tisza ca u qtto een beroep op de natie zal doen In den Hongaarscheu landdag die zijn werkzaamheden heeft hervat is een brief van den beroemden exdictator Kossuth ingekomen wairin hij verklaart het mandaat als afgevaardigde van Gzegled niet aan te nemen BINNENLAND GOUDA 25 Januari 1877 Z K H de prina van Oraiye is op zijn verzoek eervol oatslagen als inspecteur van het wapen der cavalerie De gemeenteraad van s Hage heeft voor het toonedi jaar 1877 78 wederom een subsidie van 8000 aan den Franschen schouwburg toegestaan Het voorstd van den heer Evers tot openbaren verkoop van het gemeente badhuis is aangehouden in afwachting vaA eene door den voorsteller toegezegde nota van toelichting en van de gevraagde adviezen vau borg en weth en de badhuis oommissie De minister van financiën heefl eene circulaire doea toekomen aan de gedrp staten der onderscheidene provinciën over eene beniening der bekstbare p