Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1877

Amsterdam en liet Cen model maken naar dat model wordt de toepassing op grooter schaal eretA gemaakt en eerstdaags zal men op den Amstel de uitvinding in practgk zien brengen Een roeier zal dan in een gewone boot waarvan de kop in de richting vuu den Omval ligt plaats nemen met zijn gelaat naar den Omval gekeerd hij z il de handvatsela der nemen in beweging brengen in de richting van de Hoogesluis eu toch naar den Omv d v ireu Dit wordt bereikt door een hef boom aan den roei riem met een handvat lu beweging te brengen Hb De gezondheids commissie te Petersburg heeft de intoer van de teerkaptHlei ean Guyoi geautoriseerd van Wege hunne uitstektnde uitwerlcing ingeval van rerkoudlteid catharre bronehitü en Uering Twee kapsules ingenomen telkens als men gaat eten brengen spoedig beterschap aan De behandeling kost slechts zes ii acht centen per dag Om zeker te zijn dat men de eehU kapsules heeft moet men op de driekleurige handteekeniug van den heer iugot op het étiquette letten Te verkrijgen te Gouda bij Zeldenr gk droogist en in de meeste apotheken Vergadering van den Gemeenteraad DINSÜAG iS JAMARl TegeawoordlK de heer vaa ller t o IJ enfloorD voorzitter en al de leden I e aotuteu di r orige vtr aitenag urd0D gelezen n fcenrrcsteerd IrigekomflD rijo reiie mlMire van de CammiMie over de miiziekscliool me ledeeleode dat de bri r Ueusekamp rgne b ooeiaiD E all lid In dal collegie aaneeuit Notificatie pene aiuaive aa dr etfdr inzendende eene anppletuire staat V in tiegraoting over 187 ter vme eene miaaive van bh Regenten over liet wees en aelemoesenierillnia fotendende eeoe gew xiftde alaat der begrootingover 1876 ter vme I cca i rea van H Faaij verzoekende 54 vierkante meter geiacentegrood belendende aan het vroeger door hem Range l kocbte tegen denzelfdeo pryi per eeultmeter wordt gealeld in banden van Burg en Wein ten ffne van beneht eu raad I een adrea van tl Sehrave verzoekende goed brntltbiarvtater voor zgne bleekerg ia de boelekadr waarvoor door beffl 25 wordt aangeboden in banden van B en W en fine van benelit en raad B en W stellen voor drie wgrigingen in de begrooting over 1879 lese worden met de daarbij behoorende aemone vaa toclicblMg ter viele gelegd ecB rapport vaa B en W op het in hione banden gesteMadrea van W van der Logt en Zn dit strekt lot afstand van bet gevraagde weiland behalve datgene wat tot dierlgke begraafplaata gebrnikt wordt legef y2 3 l de centiare en da twee hufsjea die voor 1 25 per week verhnnrd worden vooi eene som van 2500 en alle zoodanige eoodttien als daarby bepaald zgn ter visie een rapport van B en W op het adres van P van Kooyco te Waddinzveen daar deze afstand in atryd zonde zyn met een vroeger bealait ontraden H ea W dien afstand maarwilten een ander gedeelte aan adressaat onder zekere voorwaarden afstaan tegen 64 i ter visie B en W dealen mede dat in de volgende vergadering aande orde zal worden gtbldd den aanleg eencr koatelooze badplaats op de vroeger door H en W aaogcgevene plaats aan de Bcbtelstraat Notificatie De voorzitter deelt mede dat beden de boeken en ksa an den Gemeente Ontvanger zgn nagesien en in orde bevonden Motifiealle Aas de orde rgn dt voontellen ean Burgemeester eu Wet honden o tot bet in eigendom overdragen aan bet Rgk van dra grond waarop een hetzelve toebehoorend brnggebulsje bg de Mallegatslnts gebouwd is i tot in gebraikgeviag vaa gerioleerden grond aan de Meeren A Jonker en Zo C I nnenburg S vaa der Spild J L W ekhaitrn en dieoa echignnool r tot afwgziitg der verzoeken van de Heeren K van der Borg J C Stüliga 1 Boot en B van Oeib tot in gebrnik gcving van genul rden grond nitkomende saj den Raam deze orden algeini en goedgek srd d tot goedkeuring vsn het be tek en de teekening voor de vergrooting van de borgeravondschool Be beer Straver geeft igoe verwondering te kennen over te dore booworde van ilrn architect wil liever een derde verdieping op het beataande reltrn de heer lamaom wgst op vele materialen ea kenrt verschillrnde zaken van bet bestek al de heer kist is verwondert dat de som met bekend gevaakt wordt dn voorxitter beantwoordt de vorige sprekers en vraagt of lig de vergadering j voor eenigen tgd wil schorsen ott de Uden in de gelegenheid te stellea de verdere inliebtmfean vanden architect teontvaogeii hiertoe wordt overgegaan na heropening wordt door tal van Het verzoek van de Commissie van toezicht over de Stadselnziekscbool tot wgaiging van het Reglement zgiide art 6 eu 10 wonU na korte disensaie algemeen gocdgekeord De soppletoire staat van begrooting vaa het Israëlitisch irmbaatnnr dienst 187tt wordt algemeen ggadgckeurd Benoemd wordt tot holponderwgier aan de bargersohool voor jongens in de fransche taal de heer A Hola te tVaddfnxveen en aan deselfde school in de gewone vakken de beer H Sobberse te Oodewster Oanrna gaat de vergadering tfwr in eens mat gnlatea daena brcDKSt Tan de ongeboBwde ci ndoramen De miiiistfj w in ïclit die oollef 9 te raadplegen oiudat 7 ij door de nel reeds bij de herïiemng der belastbare opiiitni van de gefcuunde eigendommen betrokken gewei it jude naar hy voorziet waar het de ongebonwde eigendommen betreft in niet mindere mate moeten medewetken Naar aanleiding an bij het gemeentebestuur Tan s Gravcnhage ingekomen klachten omtrent de slechte qualiteit van het gas is door burg en weth aan dr Koppcsohaar een on leno k opgedragen naar de lichtsterkte van het gas en de drukking op TerachiUende pnnten in die stad De Hollandsche maatschappij van Landbouw looft haar gouden medaille uit voor een volledige besohryving van de teelt van griend en teenhont in Nederland en het naburige Vlaanderen in al haar onderdeden en bijzonderheden 6 haar gouden medaille CD 100 voor een beknopte beschrijving van den akker en tuinbouw in al zijn deelen geschikt voor een leesen leerboek op de hoogste klasse der lagere scholen ten platten lande c haar gouden medaille en ƒ 100 voor een beknopte beschrijving Tan de Teeteelt en de tuivelbcreiding in al haar deelen geschikt voor een lees en leerboek op de hoogsitr klasse der lagere aeholen ten platten lande antwoorden in te eenden vóór of op den lu Juii 1877 Verder looft de maatschappij nog uit haar gouden medaille waarbij de afdeeling Lekkerkerk en omstreken der maatsehappg namens de heeren Joost Pot teElshont gemeente Nieuw Lekkerland en ComelisSmit Jl te Krimpen aan de Lek een som van ƒ 200 Toegt Toor en aan het doel beantwoordend toestel om lotgrienden te wieden De proefneming cal plaats hebben te Krimpen aan de Lek of te Lekkerkerk omstreeks 1 Juni 1877 1 Er i publiek en pobliek Sr is een publiek dat de komedieual vult in de Tnrige koop dat het eal gesohokt en bewogen worden door de vreesdykste tafpreel n die in menscheubrein kannen apkomen dat verlangd geroerd te worden xoo mogelijk tot sehreiens toe dat er naar smacht iets te zien op t tooneel wat de wereld slechts bij aitxouderiïg en leehts anu enkele bevoorrechte personen te genieten geeft nl iets heel nkeligs of iets leer gemeens een publiek dat zich gaarne vermijdt io het per oni£eeren van alle mogelijke ondeugden terw l eea enkel vlekkeloos braaf en gflheel whuldeloos weien daarbij wordt geduld ora als het ware door zijn witheid het zwarte der anderen des te meer te doen aitkomen Er is echter ook een publiek dat op het tooneel ieis anders verlangt Dit wenscht niet geschokt te iro en dit veim dt zich niet in moord bedrogen andere akelige t fen elen dit wordt niet verlokt door misdaad en ondeugd Dit heeft een ander doel het smaken Tan kunstgenot Dit wenscht Itarakten te den op het tooneel dit wensoht de beweegre lenen i van der mentchen daden te zien ontvouwd opdat de menseh niet sooals die ons in vele romans en tooneelstukken wordt voorgesteld d i of als een soort engel voorzien van alle mogelijke goede hoedanigheden of aU een ware duiTel behebt met alle denkbare ondeugden maar de menseh zoonis hg werkelij k it daar Toor ons staat met zgn goed n kiraad yn deagdtn en gebreken Aan den smaak lan welk publiek zou het ansteren door het gezelschap van de hh Lc Oras van Zn glen en Haspels opgevoerde tooneelstuk Uotder en Zoon bet meest voldoen Wg gelooveu aan dat van de eijrste soort Weet alechti dat er in dit stuk van niets minder qnaestie i dan van een moeder die haar zoon vervloekt weet verder dat die zoon inbrak by en geld weg nam van die moeder dat daarin een paar eeren flauw gevallen wordt dat die meergemelde mptdn ten slotte met loshangende grijze haren i ex wanhoop naby komt weet doch genoeg g j Ife 1 rijpt dat et voldoende elementen voorhanden zijn in t stuk om het eerste soort van publiek te behagen terwijl het tweede soort milder re len van tevnyicnheid heeft Laat ons hier echter dadelgk bgvoegen en wij stellen het op beogen prijs dit te kunnen constateeicn dat deiaal Kunstmin blgkbaar gisteren t merst mensohen bevatte die tot de tweede soort van publiek behoorde Wilt ge een bewg Geen enkele maal werden de acteurs teruggeroepen zelfs niet toen het geheele stuk geëindigd was er waren natuurlijk wel cenigen die zoo nn en dan eens applaodiseerden maar t toejniohcn was uitzondering en van algemeene ftestdtift was geen spoot te ontdekken Het ptouveert zeer Toot de toeschouwers want ook t spel was vrij middelmatig De heer D Haspels daargelaten die zoo los en natuurlijk speelde als ïijn onnatuurlijke rol t maar eenigszins toeliet was er eigenlqk geen enkele rol die voldoende werd wecTgegeTen Aao mcTT Valois die Toor meTr ran Mansfelt peelde gehkt h t i d aandoenlijke psasiges volstrekt niet dtn jaisten toon te treffen 7ij bracht niet in spanning zij deed lachen jui t daar waar t minst gelechen moest worden Niet t minst was dit in t te bedrijf t geval waar haar gemoedsaandoeningen een allerwouderlijk te uiting vonden in een voortdurend bevende retraite naar haar k iiner Mej van Egk jfoldeed nis Selma vooral vóór de pauze nog t best in t weergeven van haar rol terwyl Mevr Haspcls Valois als i rancisoa zoo vlug en vluchtig sprak dat de aardigheid van hare soms zeer aardige gezegden lang niet genoeg uitkwam De heer Chrispijn voorts sprak te ceutooiiig t schijnt ons echter toe dat die persoon na veel studie langzamerhand een verdieHstelyk lid kan worden van het gezelschap waarbij hg met het oog op de leiding die hy zoo hoog noodig heeft het geluk heeft te zgn aangeland Van de overigen valt niets te zeggen Het ongeluk wilde dat de heer Le Gras niet kou optreden wiens plaats als pastoor Eehmann allerbedroefendst vervuld werd door een der minst verdien I stelyke leden van t gezelschap van welke shchte ruiling wg al dadelgk bij t ophalen van het scherm overtuigd werden toen wc onthaald werdeii op een samenspraak die zoo slaperig wefd gevoerd dat men moeite bail te blgveu luisteren De voorstelling van gisteren behoort dus niet tot de goedgeslaagden Moge het een volgende maal beter zgn Ondanks alle krnchts iuspanning zal het niet gelukken de spoorwegbrug over de Sehie te Rotterdam vóór 1 Maart opgeleverd te zien Naar het mi verneemt z il daarom lo Maart a s de spoorweg van Mallegat tot aan het station over de Beurs worden in gebruik genomen om later na voltooiing vab genoemde brug tot aan het Ceutriuilstatiou in dienst te worden gesteld Uit Cuyk a M meldt men van 19 Jan aan De Tijd Woensdag had de door het domeinbestnur aangekondigde publieke verkooping plaats van 806 stuks eiktubooraen staande om en nabg het klooster der Kruisheeren te St Agatha Deze veiling geschiedde niuta daags te voren vanwege de paters bg jm oiflHfer der reg en dom te Boxmeer hiertegen lo M deurwaarder was geprotesteerd als onwettig da Hpreerd wordt dut een en ander nog eigendom der THoiaheeren is en de betaling van 1700 elk jaar bg admodiatie het bestuur der domeinen geen recht tot eigendomsverrreemding geeft In 5 perseelen werd geboden ƒ 3375 terwijl in massa de 6 perceelen werden gebracht tot ƒ 4210 Na een aur beraad verklaarde de ontvanger ora de geringe koopsom den verkoop niet te doen doorgaan maar dat inmiddels de boomen voor eeu veel hooger bod uit de hand te koop waren De praktijk om zgn waren door lotergkansen aan den man te brengen is na wel tot hare volmaaktheid gebracht door de volgende advertentie van een Amsterflamschen restaurateur Op alle uren van den dag te bekomen heerlgke erwtensoep ü 30 cent de portie en voorzien van 3 worstjes In eiken ketel bevinden zich 300 worsten waaruit 100 porties geschept worden In 30 worsten zitten bons voor een exemplaar van het boek Aaltje de zuinige keukenmeid terwql voorts onder de 800 er zich één bevindt waarin bovendieii ren bon voor eene echte pianino Tan Erard In berichten uit de Kaapstad van 25 Dec door het Bil medegedeeld komt omtrent de zaken in den Transvaal het Tolgende Toor De berichten wegens den oorlog zijn bij lange na nist ongunstig De joDgstvorige tijdingen hadden reeds de overtuiging verscHkft dat Seeococnie zeer in het nauw was gebracht thans verneemt men dat hij Merentsky Sen zendeling die groeten invloed bij de Kaffers heeft uit het lager kamp der Transvalers heeft vi rzooht tot hem te komen Men beschouwde dit als den eeraten stap tot zgue onderwerping werkelijk heeft Merentsky den 6n dezer het fort aan de Olifantsrivier verlaten en hoopt weldra den nilslag van zijn onderhoud met Secocoenie te vernemen Wat verder het Transvaalsche betreft blgft de ver kiezing van een president aan de orde van den dag over het algemeen schgnt de heer Burgers meer óp het platteUnd dan op de steden i te kannen rekenen een ernstige tegenstander doet zich niet tegen hem hem op maar zijne vrienden zouden in den tegenwoordigen staat van zaken gaarne zien dat hij met een groote meerderheid herkozen werd daar dit voor het Tertrouwen in hem iioodzakelgk wordt geacht De heer Blainow pikeur der manége te Zwolle heeft met den heer M eeue weddingschap aangegaan Tan ƒ 25 om in 29 a 30 minuten te paard van het Hotel da Zeven Provinciën aldaar tot voor de BnitenSocieteit te Kampen t rijden De heer B vertrok Tan Zwolle Zondagmiddag te 1 10 en arriveerden te b temder plaats te 1 39 dus in 29 minnat IndicB hg halfweg bij Hohland geen bittertje had gebruikt ion hg het tngeot 3 ttreu gaans ia ii minuten hebben afgelegd De spoortrein doet er 20 minuten over Een leerling van de eerste openbare school te Breda had dezA dagen de baldadigheid een met hagel geladen pistool mede naar school te brengen Aldaar vermaakte hij zich met het oppoctaou en schoonmaken van dit gevsarlgk wapen Bij qngelnk of wel door verregaande onTOotfichtigheid gi r het pistool s en trof een der scholieren in den arm waardoor deze eene nog al ernstige verwonding bekwam Te Parijs z n nog altqd wie z a het gelooven 1 139 oude olie lantaarna bg de striatterlicbting in gebruik Te Venetië is in den nacht van 14 op IB deter een allerstoïitmoedigste diefstal befkroefd op een schip dat aan de kade lag en dat 1 700 000 oostenrijksclie guldens aan boord had Hoewel de vaste wakers aan de kade op hun post waren was het drie personen gelukt het schip te naderen eu aan boord te komen zij hadden reeds twe kisten een deel van den kostbaren inhoud oiitro ifd en waren aan de derde bezig toen zg ontdekt werden De Sangm Oaselte bericht het overlijden Tan de NanJan liat is de voornaamste koningin van het Birmansche rijk Het Igk werd gebalsemd en volgens de gewoonte sedert onheugelijke tijden aliiaar in zwang geplaatst in eene der vertrekken van het paleis die de overledene bewoonde In het koninklijk gewaad gedoscht met kleinoodien overdekt en omgeven van al de teekeneii der koiiinklgke waardigheid moet het Igk in dat vertrek blijven liggen tot dat de tgd het in stof doet verkeeren of tot dat een andtr koning den troon beklimt De nu regeereude vont moet dagelijks eenigen tgd bg het Igk doorbrengen Het vernuft der postambteiuiren in het ontcijferen van adressen grenst soins aan het ongeloofelijke Zoo werd dezer dagen te Bcriijn een brief aan het postkantoor bezorgd met het volgende adres Aan den luitenant ter zee N N op het trorapetterschip no 11 Dat onder het raadselachtige trompetterschip een TorpedoKhip was te verstaan was den ambtenaren weldra duidelgk maar wat betcekendr na 11 daar deze schepen volstrekt niet genummerd wordeij Na eenig nadenken schrapte hij echter het no 11 door zette er hef Woord Elbe voor in de plaats en verzond den brief Werkelgk kwam de brief hiermee aan zyne bestemming dr ontvanger heeft het verbeterde adres als eene curiositeit deler dagen aan den directeur generaal der posterijen toegezonden De r i Ct maakt de volgende opmerking Naar aanleiding van eene beraadslaging over den hoofileIgken omslag te Amsterdam uit de Tijd de vrees dat eeu aantal gegoede ingezetenen de hoofdstad zulten verUten en hunne inkomsten en verteringen naar elders zullen overbrengen Die voorspelling is ook TOor andere sted en gemaakt maar men vergeet dtgd den naam er bij te Toegen Tan dat elders waar men geen of weinig belastingen betaalt en aan da ongenoemd oord schijnen toch ook nadeelen Terbonden grooter dan hooge belastingen want bij voortduring neemt het getal inwoners van de dure steden toe en verliezen cle kleine goedkoops gemeenten hare vermogende ingezetenen In de nalatenschap van een onlangs overleden man is een geschrift gevonden waamit blgkt dat de man in de drie laatste jaren van 7gii leven zioh daselgks acht nren heeft bezig gehoudei met de stadie van den bijbel evenwel niet met den inhoud Tan de heilige schrift maar met eene 2eer profane bgzoaderhcid Volgens zgne berekening bevat de bgbel in hare Duitsche bewerking 3 566 400 letters en 773 892 woorden Nadat de man deze moeilgkecn Toor de nakomelingschap loo gewichtige tdlii W volbracht stierf hij De geneeskundige Raad Tan Noordholland heefl de Amsterdarasche couranten nitgenoodigd een waarsohnwing op te nemen tegen het gevaar van groene arseniohoudende kleurstoffen in den handel ondot de namen van Pargsgroen Schweinfurtew bekend een hoogst geyaatlgke verbinding vin koperoxyde met arseniozunr Als groene Terfstof van Tele huishoudelijke zak n komt het in bijna elk gezin Toor waar het aanleiduij kan geven tot het doen ontslaan van slepende ziekietoeatandeSn die niet allqd zoo kenmerkend Optrede dat hnn oorzaak spoedig is te onidekkfen Een eenvoudige proef kan door iede f worden tAgepast door op de ♦ etdaohte kleur waar eft h ook aangebracht enkele droppel ammoriia e nigW tijd te laten inwerkeii Bg tegenwoordigheid vü j aisenic groen wordt de ammonia donkctbttnnW gb klenrd en droogt op wit papier oveigebraoht Tvlgnen op Het anenii gtO n Uat ifdt davmboren htdtetr ncn doordien h t steeds als papverf op de stvfTen ia aangebracht eu bg schuren of wrijven van het weefsel daarvan gemakkelijk Inslaat De volgende in de huishouding vaorkomendc zaken bevatten leer dikvgls deze gevaarlpe kleurstofen a behangselpapier en papieren rolgordgnen b mnuren plandverwen e vloerzeilen en daaronder ue in den laatsteu tgd ingeroerde soort Liaoleum d mei belsitseu voor gordgnen enz e sitspapieren zoowJl de soorten die raak voor omslagen van boeken loor brieven enveloppes enz gebruikt worden als de dik ere waarvan lampenkappen en etiquetten vervaardigd en doozen mede beplakt worden f japonstotfen jTarlatan alsmede de bg het verwen aangebrachte moesjes g groengekleurd speelgoed kunsttiloemen groeue blaadjes voor suikerwerk enz h de groene blokjes dsr waterverfdoozen Vele deze voorwerpen als behiingselpapieren pa lieren rolgordijnen enz verspreidei door allerlei invlof den hun arseitie gehalte in thn vorin van fijne stofdeeltjes of als een zeer gevaarlijk gasvormige verbinding lu de omgevende lucht om bg de ademhaling ongemerkt te worden opgenomen De heer C S Adnma van Schelteina heeft in het Ba iel$Uad van 4 Januari jl een brief gepUatst waaruit blijkt dat de voorzitter van de oomiuijsie der oude kerk te Amsterdam geen seraphine orgel in die kerk wilde dulden ora het kerstlied van de weezen er mee te begeleiden Zulk een verregaande bekrompenheid in de tweede helft der 19de eeuw is bedroevend Zoo iets lezende I waant men zioh verplaatst in de 16de eenw Tden ten jare 1674 besloot de synode van Dordrecht Aangaande het spelen der orgelen in de gemeenden houdt men dat het gansch behoort afgezet te weien volgens de leerc P iuli 1 Cor XIV 19 Eu al hoewel men het alsnog in sommigen dezer kerken I alleen in t einde der predikatien gebruikt op t scheiden van den volke zoo dient het no itnus meest om te vergeten wat men te voren gehoord heeft eu is te vreezen dat het hierna tot superstitie pil gebruikt worden gelgk het uu tot lichtr iardighèid dient De synode aldaar onder voorzitting vsn Petrus Dathenos ia 157S gehouden verklaarde Het gr bmik der orgelen in de kerken houden wg niet voor goed intouderheid voor de predioatiéu Alzoo moeten zg met den eersten en op t allergevne lyksle weggenomen worden Het volk vodral in Holland zegt Josua van Ipercnl heeft zioh echter aan zulke befluilen niet gestoord en de kerkvergadeTÏugeu zweg eb er dan ook verder van Het bleek rWstandiger en onbekrompener te zgn dan de voorzitter van de commissie der oude kerk te Amsterdam dne eeuwen later is t Schgut dal wg in dit opzicht weer achMruitgaan Eene eeuw geleden was men minder bekrompen Op den 30n October 1774 werden te loea de nieuwe psalmen ingevoerd raet een deftig kerkmn ziek t geen door het orgel en ander blaas en siiaurgetuig vergezeld Tan een treffend choorgesnug gelukkiglgk werd uitgevoerd De hartverlustigcride plechtigheid liep ten einde m t een heerlgk concert 1D t welk al de zang en speeltoonen zich vereenig den tot ongemeen en algemeen genoegen der toe hoorders Te Eist bg Nijmegen maakte men insgelijks heerlijke muziek Niet alleen het orgel maar ook een menigte andere muzicktuigen als waldhoorns hoboos enz lieten zich hooren Te Bergen op Zoom vereerde het muzickcoUegede plechtigheid voor en na den godsilienst met een concert van orgel pauken trompetten waldhoorns en allerlei speeltnigen in een groot getal tot ongemeen genoegen van al de toehoerders zoo roomschen ijls onroomsehen Vele gemeenten beklaagden zich over de denkei s wgze onzer voorouders die door een verkeerd Toar oordeel Terznimd hadden hunne godshuizen Tan tnlk neodig huisraad te Toorzien Naar wg vernemen zul de Tweede Kamer Ifg haar terugkomst in Februari een nieuwe kieswet itigtdieud vinden De Pargsche Nation deelde dezer dagen het volgende mede Prins Orloff heef in het hotel der Ruwische ambassade een kinderbal gegeven O a warea de hertog Deoates en bgna alle leden van het corps diplomatique aanwezig Het is eei gwwt ongerief voor hen die met de rielriett toeibooten in beweging brengen dat zü den rug moeten toekeeren aan de vootzgde der boot Om dit ongerief te verhelpen heeft een Amerikoau eep metl waan ige nitvinding gedaan in den geest van het ei ran Columbns Of de tentoonstelling te Philadelphia vond de keer II C Dndok de Wit eeu prospectus met teekeuing waarait de practische toepassing der uitvinding duidelgk wetd Hjj nam die tetkening mede j ar MARKTBERICHTEN Gouda 2 5n Januari Bij kleine omztt was de stemming flauw Poldertarwe p iikr ƒ 10 75 a U 6II Mindere 10 25 a ƒ 10 60 Rogge puike 7 75 ü 7 20 Mindere 7 25a ƒ 7 70 Vorr ii 76 a HO Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ S Mindere ƒ 6 0 a ƒ 7 3 Haver zware ƒ 4 j ü ƒ 5 25 Mindere ƒ 1 ü ƒ 4 50 De Veemarkt met weinig aanvoer eerste kwaliteit vtug inferieure soort traag verkocht vette varkens van 28 a il cents per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Kaas met vluggen handel prgzen van ƒ 29 a fSi Boter ƒ 1 70 a ƒ 1 90 Burgerlijke Stand Gouda GRRnREN 21 Jan lo iannes Wilhelmns ouders P Cabont en A S Zinkhaan 2 Philippine Willemma onderaH Biiuw T en A de Jonp J leter ouders A van t eld en M van fïalen Picttrnella ondera J £ ndrnhurg en G de M il 23 Mathilda Aogosta Sophia ouders F H A Wollf en H A IJointerne 24 Johannes ondi ri M Hoebeek en F Mullaart Johanna Elizabeth ouders C vaa Kgk en A van drr Sloot OVERLfcDKNi al Jan M D Pnnaelie 7 d 22 H Nnveliign 9 n 23 J M Binnendgk Ij m W B Reparon S m H C Bouwmeester 6 w 24 J van den Broek 1 m F A M Onmens 4 m Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 18 tot 25 Januari 1877 Moordrecht GF BOREN Maria ouders A Bloot en S Vcrmcg Arie Johannes oodCTi J Verbiirg en ü A Borkn OVKRLEDEV C H van Werkhoovnn 17 J J K r erlitg van F Vink t7 J ONDERTHOIWU Oeene GEHUWD fieene Stolwijk GF BOREV 20 Jan Weina oultn W Boskoop J de Bram OV R EDEV Geene OM ER I RO f tlTD 19 Jan C vaa der Wal eo N DMlaa4 GEHUWD Geene Haastrecht GEBOREN ii Jan lens ondera K vga dar B ea G van Ingen OVERLEDEN 21 Jan H a tsaglL I Bh ONnEKTROCWUi GesM Uj inW jT GEHUWD Geene Waddinxreen GEBOREN Jan oidera A Joakhtid ea H C Niaawsnhniizen ADVERTE NTIËN OVERLEnEN J Toor t m ONDEItlROUWD Gm GEHLvVU Geene be Heer en Mevrouw BAKKER betirigen hnnnen dank Toor de rele bewezen tbd belangstelling ondervonden bg de geboorte ttó bannen Zoon Visites worden afgewacht Zondag 28 Jaonari e k Voor de vele bewgzen van belangstellinggedurende de ziekte en bfl het overladen mo er Geliefde Zuster MejnfTrouw MAHIA LUSIACÜRNELU BANTZINGER ondervonden betuig ik ook namens de familie m n hartelykendank Uit aller naam Wed C E P STOlWIJf geb BAlnziNoKR Gouda 22 Jannari 1877 293 Staats LoteHJ De TREKKING der EERSJE KLASSE beg int M A AJ DAG k FEBBPAfOJ 18 77 CoDiniaoditaire Vennootscliap cn uuiaamuii L DROOeLEEVER FORTEIN BOTTEKDAM Zuidblaak n 48 Commissie van ToiwirHT de Hekken Mr T KNOTTENBELT L TAN KOETSVELD G VAN SILLBVOLÜT W STOK 6 H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken knnnen e DEPOSITO S gestort worden bfl den Heer Mr J FOiJTÜIJN UROOULEBVBK AdvDcaat WMl haf en n 2U4 te Gouda valg ns Mk ta tl A Kantore verkragbaar Reglctawot