Goudsche Courant, zondag 28 januari 1877

SOCIËTEIT 01 mmm mmmmt Zondag 3S Janiarl 1877 W 1938 GOUDSCHE COURAWT Nieüffs en Advertentieblad voor Gouda en Omslreken Z WEBlDSOIiE dacht te Berlijn wordt dan oo c mi er beziggehouden met de runderpest dan met d parlementaire zaken de vreeseUjke ziekte is pa dis op versohilleudeplaatsen uitgebroken als te Berhjn Altona bij Breslan by Hiimburg de RijksregeeriUg heeft terstoud met voorbeeldigen spoed de strengste raantrpgelea genomen de bcwmette plaatsen dja onmiddellijk door de militaire macht afgezet en men hoopt door afmaking van de aangetaste kopp ls het kwaad te stuiten Bij het nauwkeurig onderzoek is gebleken dat geen twijfel meer bestaat dut de verschillende gevallen op een besmettiiigspunt terugwijzen eeu plaats in OpperSilezié waar de tiekie i aangebracht door uit RosIdnd uitgevoerd vee Ruiland bedreig dus Europa nog met andere fumpeu dan de Oostersohe kwestie De Russische grenien worden thans scherp bewaakt De groote M ui terraad in de llungaarsche hoofdstad is Woensdiig vergaderd geweest maar zander tot een resultaat te geraken de beide partijen zijn t echter een dat overeeustcrnmiug in de gegeven omstandigheden weinchi lijk ja noodzakelijk i en een bemiddelingsvoorstel is ter tafel De latere berichten uit Feslh over de Biinkkwestie iniden niet gunstig het bemiddelingsvoorstel zou geheel tijn mislukt en Tisza tyn besluit hebben te kennen gegeven om zijn ontslag in te dienen wanneer er geen zelfstandige Hongaarsche B ink werd opgericht de Keizer zon in dat geval volgens de Ellenor Seuiiyey met de vorming van een nienw Ministerie belasten Dit bericht komt ons echter toer twijfelachtig voor de medederlingen uit Pesth over die taak zijn in den laalsten ijjd zeer pessimistisch kennelijk met het doel om preaaie uit te oefenen In de Belgi che Kamer had Woensdag bij de begrooting van Binnenlandgohe Zaken een vermakelyk debat idaato naar iuleidiii ib d baiKwming van een geestelijke tot directenr van de middelbare tcfaolen te Bergen De linkerzijde kwam natuurlijk tegen znik een benoeming op die alleen ten gevolge kon hebben dat de school onder beheer kwam van den olericalen bisschop aan wien de directeur gehoorzaamheid verplicht i De Minister van Bionenlandaehe Zaken verzette zich met zennwnohtigheid tegen de bewering dat de benoeming zon zijn geschied om de geestelijke betrekking van den benoemde Het eene woord lokte het andere uit Bara mengde zich in de discussie en wees o s oj hef vreemde in de beweringen van de reohterzyde die steeds verzekert dat de Pau de moderne instellingen niet aanvalt waaruit zooals Bara aanmerkte zou voortvloeien dat de heeren van de rechterzijde den H Vader het weinig vleiende compliment maken dat hij niet weet wat hij zegt De discussie leidde eohter tot niet De Italiaansche Kamer van afgevaardigden heeft naar luid van een telegram het Regeeringsontwerp tot beteugeling van de ambtsmisbruiken der geestelijkheid met eeue meerderheid van 60 it aangenomen De Amerikaausche Senaat heeft het voorstel der gemengde oommissie volgens hetwelk aan een rechtbank samengesteld uit vyf leden van den Senaat vyf van het Hun der vertegenwoordiger en vijf van het Hoog Gerechtshof de beslissing over de quaestie der der presidentskeuze zal worden opgedragen met 47 tegen 17 stemmen gaed keurd Volgen een depêche van Reuter Office tcmden vóór 24 republikeinen en 23 democraten tegen 16 democraten en 1 repnblikein en zou het Hui der Vertegenwoordigei s de bill heden aannemen BINNENL AND GOUDA 27 Jannari 18 7 De Tweede Kamer i tot hervatting harer werkzaamheden byeengeroepen op Maandag 5 Februari de namiddags ten 3 ure Wy kunnen met zekerheid medadeelen dat de voorloopige terugkomst van Dr A Knypar in de eerate dagen der volgende maand mag worden te gemoet gezien Blijkbaar ataat dete vervroegde terugkomst die met het oog op zijn gezondheidstoeatand nog haie bedenkelijke z$da haeft in verband met een mogelyk spoedig onderïoek van het ontwerp tot herziening van dewet qp t tager Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoo£i Dépdt bg M O J HAM te Utrecht Gouda Druk van A Brinkman bestaande nit de Heeren H LirrTEHAN Ie Teuor E LMDqULST Ie Tenor T UGERHOLTZ 2e Tenor Th LVKDCREN Ie B se E URIi G 2e Bas op ZONDAG 28 JANUARI 1877 s avonds te 7 j ure I Aan Zweden Noorweegach lied 3 F A BeiaigerS Zw dschVolkf jïeïanR l A Edgren Uit oPr lmaii8 Epistldr 24 C M B llraana De Waterroo 17 F Abt Stoombootlied 7 O Lindblad Het Boosjein het Dal 36 Ë Hefraes Sohertalied Polka 34 P Wahliii Aan het N oorden ZweedschVolka giiiang met Tenoor Solo 14 C Laurin D Bruiloft TaartinHardanger 4 H Kjenilf Serenade H Mnrsehner II Ui Frednians Epiaüar 23 CBd Bellmann 18 Slaap in vrede met Bariton Solo F Mohring De bggevoegde Nnmmers zyn die van bet TiKSTBOEKJE dat 20 cents aan het Bureau op den Concertavond verkrijgbaar is Ëntréebiljetten ad ƒ 0 99 per persoon voor dt Leden der Sociëteit hunne Dames en Kinderen en ad ƒ 1 70 per persoon voor NietLeden hunne Dames en Kinderen zijn te bekomen Vg den Kastelein der Sociëteit by wien tevens plaatsen te bespreken ziJn Toegestaan door de Maand Commissarissen NOOTHOVEN vak 600B J C USSELSTIJN V Zie de zeer gunstige recensie o a in de Ooudtche Courant van Zondag 11 Ik heb de eer mgne geachte clientèle te berichten dat de ZWARTE ZIJDE II Zaterdag als buitengewoon goedkoop door de firma D FPU JJV TJSJUrPS te Pariis aangeboden voor fr 5 90 de meter dat is met de kosten medegerekend 2 08 per 69 centimeter bg m zoolang de voorraadstrekt verkrggbaar is voor f 1 95 i contant IPJIP De Stalen van DU PRINTEMPS knnnen bg de stukken vergeleken worden 01 STEENKOLEN Nog slechts weinige dagen is de lading RUHR GROVE KACHËLEOLBN in I lossiikg wMTUlt wU voortdurend a OT 65 0 p ffX MiD Kontant sonder korting afleveren VRU AA N HÜIS BEZORGD bij 2 of meer H L mud gelijk genomen JAIN PBIXCE Cie Gouda 25 Jannari 1877 RBAI U8 PILLEIV bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten 3 H aar schuwing De ÜBBANÜS PILLEN zijn door ons in dooqes a ZV Cent en in dubbele doozen te OOfjDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gefield by dea Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschnwen voor het gebruik van a ma ks li te ktwgcn welk loen tracht in omloop GROOTE OPRUIMING Van af heden zeer groote opruiming van JAPOi STOFFE RATOEI Ei en NETELDOEKE DOEKEN KRAAQJES en STRIKKEN voorts alle mogelijke artikelen tot ongekend lage Prijzen Eene groote partij LAPPEN in alle artikelen worden tot SPOTPRIJZEN aangeboden ID SAIiwCSOIs nr Universeel Zuiyerings Zont is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn maagkramp slechte spijsvertering zuor hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij he inmaken van zure vruchten het weekkokeH van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes 18 33 e n 60 cents Haarbalscm of Kau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Perubalsem extract van kina en weiriekende olieëu Hg reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents Analherin Mondwater Met een geljjke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste raondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvle sch en verhindert de vormingskalk op de tanden daar het slgm en overblijfselen der spjjzeu oplost Het flacon ko75 Clents En relsch ïandpoeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Idiaton Droppels zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelgk van de hevigste Kiespijn Het fleschje kost 25 Cents Btr Bü ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijsing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bg L VVelter L Schenk en J C Zeldenrijk te Sc ioonlioven hg Wed Wolff en Zoon te Oudeimter bg F Jonker Idanburg te Woei dm bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON OIMBORN Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Qoshan Alphen ïi VIkossiad Zn Bodegraven P Vkesixiot Botkoop J GODDKADE Harmelen W G Kiirvkes Haierswoude J Gaarkeuken ontfoort 3 k Jacobi Mont oort Wed Bunenbers Oudewater 3 Lieixand Schoonhoven WeA Woipr z Waarder Boüthooe Woerden Gebr Ppenning Zegwaard L DB Odden iedurcnde 20 jaren beproefd AnathcrinPreparaten m Dr J n POPP kk Hof Tgndort Z 1 dru Kcuer viD Oosiennjk t Weeneo Bognrrame Nr 2 Tot VQlllRg van holle Tanden ia er geen heii amer en beter middel duo het Tiiiii iloiabtïer el dat ledeiien zelf reer gemakkelijk eii zuuder iijii m dea hollen TRod kan plMtsen dat zich dnn aan den Tartd en het TaudvIeescK vaBthechl den ToBd voor verder bederr behoedt en de pyn ferdnjfl Anatherin Mondwater in flacoai tett n 11 1 75 en 9 1 20 il het ïoortreffelijkBte middel tegen rhuniaiische tandpijn by ODtateking zw Uen en zweuren vid aet tuudvleeacb liet loat den aanwezigen tandstcea op en foorkomt de nieuwe Torming daarvan maakt losstaande tanden wrdet vast door versterking van het landvleeteh van alle schadelijke stoffen reiniftt geeft aan den mond een aangen me frissehe reuk terwyl het dea ooaaopenamen reak weldra doet verdwijnen Anatherin Tandpasta Dit midde geeft reinheid en friacbhcid aao den adem eft dient bovendien om de tanden een helder witten glans t doen verkrggen hnn bederf te voorkomen eo bet taodvleeaeh te versteikea Prijs fl 1 20 en 80 cents l Vaar schuwing Alle bestaande namaaksels vau Anatherin Mondwater zyn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publicum mrekend en hebben zeur vret schade ten gevolge gehad irf hebben geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het geerde pubheam voor aankoop tu zulke namaaksels AANDOENINGEN ID J C3 i= op p I k k Hof Tindiiti en uitvinder der Anitlierin Freminteil ta Weenen Te Terkrjigen te Oouds b j L Schenk winkelier op de Hoogitraat wgk A 128 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C blaauwe poreelein winkel te Hoge bg J L F C Snabili apoth j te Leyden by E Noordyk te Utrecht bi F Alteua apoth te Amsterdam by F van Windbeim C verkoophuii te Oudewater by T J van VreumiBBu te Schoonkoren bfj A Wolff Itennisgeviug lyaiCHTINGEN WELKE GEV AAB SCHADE OF HINDEE KUNNEN V EKOOKZAKEN PUEGEMBKSTERen WEÏHOÜDEES anGouda Gelet op art 8 der Wet van deu 2ü Juny 1865 StaataUid o 95 Doen te eten Dat zy rerguuning hebben verlerud aan F SIO11AN8 en igne regtrerkrygeuden tot het oprigten rap ecoe Kiii rq in het percerl gelegen aan de Spieringatmat gnteekend K No 87 kadaater Sectie C No 434 Gouda den 23n Januarg 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Baisemeester DaoooLuvia Foktoun van Bebokn IJzjcnuookn KENNISGEViNG De BURGEMEESTER der enifeuti Gouda brengt ter algemeeutt keuuia dat het Kuhier roor ile OrondMtttiüff op de Gebouiedi en Onfftioinnk Elytniimmn deier Gemeente over het jiwr 1877 op deu iiu iaDtiari 1877 door dm Meer Prorinoialeu Inspcotear der Directe Belastingen enx te Rotterdam executoir verklaard is gesteld in haudcu van deu Heer Ontvanger der Dirroie Behistingen alhier rn dat ieder belastingschuldige verpligt is cyneu aanslag op den bü de Wet bepaaldrh voet te voldoen alsmede dat ten d K geene bexwuarMhriften tullen worden aangenomen die iet biuuen deu tijd thu drie maanden na dato itni tullen tiju ingeleverd en waarb moet warden ofttfft egA een dubbel van het aanslugbiljet De Burgemeester voornoemd acht het niet ouooodig dtn groodbeiittera te heriuneten dal om in het r r te KQDiieu worden gesteld van de bij artikels 31 der wet van den 26 Mei 1870 Stil n 8Ï rilde vrijstellingen wegens stiebting herbonwing of opboawlng of gedeeltelijke vernieowing de belanghebbenden volgen art 38 dier wet verplicht 9n by het Bestoor der Gemeente aangifte te doen Unaen Jrü maanden na de geheele of gedeeltelijke iagebrsikstelling der perceelen waarvwr aan hen een tohriftelgk bewy zal worden afgegeven en dat van atlt voornoeiad neboaweu met betrekking tot welke binnen getegden termijn geene aangifte gedaan is de aauapraak op vrijdom of vrydora van vrrhoogiug v it GrondbeWting voor het geheel of ten deele zal vervsllen WoRlende de belanghebbenden nitgenoodigd de Toonehreven bepaling op te volgen ten einde schade ta voorkomen Gouda den 27a Januarg 1877 De Snrgemeesttr wornoeméf VAN BERGEN IJZEXDOORN BUITENLAND T Biiitenlandscli Overzicht In de nabetrnchtingen over de conferentie komt o a voor dat Lord Salisbury den vitier Midhatwwh verantwoordelijk heeft gesteld voor het misliWen der onderhandelingen verantwoordelpheid m i ib eoeur Ugerii aanvaardde Sommigen berietten dat Tnrkye werkelijk Rusland aangeiocht beeft om reohutreeks met deu Ctaar te ahderhaiideten volgens anderen tal Rusland voorstellen aan de mogendheden om ook verder gezamenlyk in de Oostmèht quae8t ie op te reden Te Londen vreest men vbbr matige verwikkelingen Gaat Engeland met Bjiilsnd samen dan tal er vrede tyn too niet dan tMt de oorlog voor de deur De regeering heeft nbg geen baalillt genomen en daarom achten de meeste HMteii disDdfaie op dit oogenblik gevaarlyk ïot ladec der Commissie uit de Fransche Kamer voor da blBgrootiog lyn gekoten 16 afgevaardigden leden der lêpW ileinaobt Uqie 3 die b hooren tot de republik nii lie Ünte en de linkertpe S van de linkertyde 6 van het linker entrum tji van de opnstitutioneale ttMt Ott Oambetta ot vpanif 4et er opqunitaie tiiting van den Prnisiichen Landdag levert onderwijs in de afdeelingen der Tweede Kamer Na afli 0 lau dit ondereoek is Dr Kuyper dan ook ïoorireiiiciis vooreerst weder naar Nice terutr te keeren Dat vrienden en geestverwanten ter wille van de hem nog zoo noodige rust wel rellen daen met dit korte bezoek liefst onopgemerkt te laten voorbijgaan behoeft wel nauwlijk gezegd te worden De Standaard In de maand April van het aanstaande jaar zal zooala vele onzer lezers zullen weten Nederland zyu tweede Internationale Tuinbonw Tentoonstelliug openen Aan de circulaire door het hoofdbestuur verzonden ont lecnen wij het volgende De Tentoonalelling zal worden gehouden te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt en in gebouwen in de nabyheid daarvan optericliten zy zal gepaar gaan met een Teutoonstelliug van Plaulii irdige voortbrengselen eu gelyktijdig zal een Congres van PUut eii Tuinbouwkundigen ook in verband met de br Me onderdeelen der ïentooa telling plaats hebben De herinneriug aan de Internationale Tuinbouwïeutooustclling in 1865 te Amsterdam gehouden de eerste tentoonstelling van dien aard in Nederland is bij velen nog levendig Die tentoonstelling heeft het bewijs geleverd dat onze Vaderlandsohe tmnboow reeds destijds onder de t ikken vau nijverbeid een niet onbelangrijke plaats innam tevens mag aan d invloed door haar uitgeoefend gruoteudeels dcoor zaak worden toegeschreven van de belangrijke uit breidiog welke het tuiubou vvak in het tiental jaren sedert verloopen heeft verkregen en van de ontwik keliug en vooruitgang die daiaria waargenomen kunnen worden De duur der Tentoonstelling van TuinbouwvoorthMaga au i op ongeveer drie weken b ild rwijl Sk Tentoonstelling van Plantaardige Producten ten minste twee maanden zal geopend blyven Het hoofdbestuur tiet in deze tentaoustelling niet slechts een krachtig middel om het wetenscbappelyk karakter van het handelsbedryf in het licht te stelltsn maar tevens een uitstekende gelegenheid tot uitbreiding onzer handelsbetrekkingen en tot bevordering van den bloei van verschillende belangrijke tokkel van nijverheid Het Hootdbestunr ontveinst zich niet dat er aan de goede uitvoering zijner plannen gewichtige bezwaren verbonden zyn en dat tyn verantwoordelijkheid groüter wordt naar gelang de bijval aan de ontworpen onderneming meer algemeen wordt Het vertrouwt echter dat de steun die reeds van verschillende zijden bereidwillig werd verleend bij voortduring tal worden geschonken en dat deze zaak die met zooveel kans op welslagen is aangevangen zich in een waarlijk algemeene medewerking zal mogen verheugen Zoodt de met veel zaakkennis beraamde ontwerpen nog meer bekend zullen zijn Het behoeft geen betoog dat voor het tot stand brengen der beoogde onderneming een zeer aaiiïieolijk fonds beschikbaar zal moeten jijn De pnkoston toch worflen op ruim l j ton gond geraamd Verreweg het grootste gedeelte dezer som zal door subsidién bifdragen en scheukingen moeten worden verkregen Mochten van verschillende tijden reeds belangrijke sommen zyn toegestaan niettemin is eene algemeeae medewerking dringend noodtakelijlt Het Hoofdbestuur doet daarom een beroep op ieder dien de bloei eu de eer van ons vaderland ter harte gaan ten einde tot bet welslagen der teDtooustelling naar vermogen bjj te dragen De eelegenheid daartoe wordt than op twee verechiUende wyzen aangeboden in de eerste plaats door het scheaken van giften voor Mediiilles In de twecda plaats door deelneming in een Waarborgfoada Zij die meer aangaande deze Tentoonstelling wiUea weten en zij die door giften dete goede zaak willen steunen kunnen inlichtingen programma s en insohry ïingsbiljetten verkrygen b deu heer H W Ottoalhier die door bet Hoofdbestuur is nitgenoodigd als i om pandent voor de Tentoonstelling alhier werl zaam te zyn auw tki Wie kentBambeiit nietf i T yia heeft geen aangename herinneringen It tyn jeqgd beboudea v b allaiptUtigato avondaa getiattÉ