Goudsche Courant, zondag 28 januari 1877

Onlangs werd bericht dat bij vele kratftziiinigaa het roode licht zeer weldadig werkte en zelfs t dia aanvallen hadden van razerny terstond bedaard werden zoodra zy in een kamer werden gebracht die geheelrood geschilderd was en waarvan de vensterruitenTan rood glus waren De bekende astronoom pater Secchi heeft nu onlangs gekontteteerd dat de paarscbe kleur van t zoanespektram een buitengewoon weldadigen invloed uitoefent op de ontwikkeling Tan dieren en planten en dat inzonderheid groenten dieaan den invloed van paarsch licht worden blootgesteld buitengewoon snel groeien en ook wat hunnekwaliteit betreft niete te wensohen overlaten Voor tuiniers en bloemisten kan deze waarneming van groot nut zyn Dinsdag stond te Deventer terecht zekere C T oud 67 jaren bedelaan kolonitt verpleegd oidegde te Ommerschans ter zake van moedwillige mishandeling Besch was ten laste gelegd aan een anderen in het Rijksgesticht verpleegde in den nacht van 13 December jl met een mes een snede in de keel te hebben ioegebracht Uit het getuigenverhoor bleek dat besch in gemelden nacht uit zyn hangmat is gegaan en een ia een andere hangmat naast hem slapende verpleegde met een mes een snede in de keel bj bet strottenhoofd heeft toegibrach Besch bekende het feit gepleegd te hebben met het doel om zijn buurman te vermoorden omdat deze zoo hard snorkte Hij voegde er nog bij dat hy met den verwonde nimmer eenigeo twist had gdiad Het O M eischte schuldigverklaring aan hét b j acte van dagvaarding ten laste gelegde feit met veroordeeliug tot 1 jaar celstraf en geldboete van 8 Uits praak a s Dinsdag Oedurende eenigen tijd achten wy ons rerpliekt de aandacht der zieken te vestigen op de wrMaarikge tigentchappen dtr teerkafmla nn Qtyot ingeval van verkoudheid catharrcn teering en audet aandoeningen van de broncbes en longen liene zaak heeft ons echter byionder getroffen namelyk dat vele personen die in onze pharmaehie komen om dat geneesmiddel te vragen den aaam zyn vergeten en het omsohryven met den naam van pUleu globules ja zelfs pastilles Alt men zich direct tet ons huis wendt is het ons gemakkelijk het geheugen van den kooper te hulp te komeu maar dat is niet altyd het geval alt men zich elders aanmeldt om genoemd geneesmiddel te verkrijgen en dat kan tot nadeelige veigisaiagea aanleiding geven Wy verzoeken daarom de koopert vrieadelyk dan naam van teeriapsuUt fan Ougot wel te willen onthouden Ten einde elke dwaling te voorkomen gelieve men zich vooral te herinneren dat de haudteekeniug O u Y o T in drie kienreu gedrukt is op het etiquette dat zich op eiken flacon moet bevinden V INGEZONDEN grgze stichter der vereeuiging hoopt de vergadering bij te wuneu De afdcelingen hebben plau zich dit jaar sterk te doen vertegenwoordigen Uit Beverwijk wordt aan het Hhl bericht dat een onderwijzer te Joure dit voor et uigen tijd de betrekking als zoodanig te Beverwijk heeft aangenomen nu weder heeft bedankt onidHt de gemeenteraad van Joure ziju traktement met ƒ JO verhoogde Naar men verneemt zal de gemeenteraad van Beverwijk op zgne beurt den heer P nog ƒ BO meer bieden Zoo kan men lang voortgaan De bekende heer Byton bevindt zich thans te Kome waar h j proeven van zijn zwcmkuust aflegt die naar men mededeelt vele toeschouwers lokken Als een bewgs dat het buitengewone zachte weder hetwelk gedurende dezeu winter heeft geheerscht in het anders zoo ruwe Eifelgebergte deelt de Tricrar Zeitung het volgende bericht mede Te Gierolatein heeft een inwoner dier plaats een wagenvracht mooi gras aan de zoogenaamde Burymei gemaaid el ecu zeldzaam geval in den Eifel Heeren elfeotenhandcloren te Amsterdam hebben weder de lyuchwet toegepast op een beursbezoeker en hem het lukual uitge lroqgen Uit Maastricht zyn in den laatsten tijd voor ongeveer f 2S U00 aan twee centimestukken naar België uitgevoerd In de Ltinmb ZeUmig wordt gemeld dat in de ijtcren geldkist der failliete spoorwegmaatschappij van de Bassins Uouillers na nauwkeurig onderzoek is gevonden de sum van 12 centimes Ten vervolge op de mededeeliug van den minister van oorlog in de eerste kamer der ttaten geiieraal omtrent het uitoefenen van burgerpractyk door officieren van gezondheid wordt benchl dat Z Exc it uitgegaan van de wensohelykheid om de bevoegdheid tot uitoefening dier practyk meer in overeenstemming te brengen met de geneeskundige wet van 181 5 Aan alle tot het personeel van de geneeskundige dienst der laudioaobt behoorende officiereu van gezond beid en dus ouk aan hen die op non antiviteit zyu is mitsdien uitdrukkelyk verboden genees heel of verloskundigen bijstand aan militaire personen te verleenen in andere gevallen dan die welke zyn opgenoemd by art 3 der gemelde wet Voorts is bepaald da de actief dienend o cierf n van gezondheid wier hulp of raad door nevoegde geneeskundigen wordt ingeroepen dien bijstand slechts zullen mogen verleenen in zooverre als zulks zonder nadeel voor hunne militaire geneeskundige dienst kan geschieden Aan enkele officieren kan echter in het beUwg van de militaire dienst dispensatie van het verbod worden verleend Ingevolge eene aanschrijving van den minister van binnenlandsehe zaken zijn de gemeentebesturen uitgenoodigd zooveel mogelijk voor de tijdige uitroeiing van rupsennesten in het onder hun beheer staand geboomte zorg te dragen en is hun tevens in overweging gegeven verordriiingen uit te vaardigen waarby de ingezetenen voor zooveel ieders grond aangaat tot uithaling dier nesten worden verplicht De soldy der onder officieren en verdere militeiren van de landmacht en het koloniaal werfdepot wordt over het tijdvak van 1 Februari tot en met 31 December 1877 over de dagen reohtgevende op soldy met toelage van brood verhoogd met twee cent Het ration munitiebrood bij de landmacht gedurende gemeld tijdvak te verstrekken zal het gewicht hebben van zes honderd gram De verhooging der dagelyksche soldy met 2 cent strekt tot eompensotie vau de vermindering in gewicht welke het ration hiood ondergaat doch dat bedrag zal moeten worden aangewend om de voeding der Biiiitairen te verbeteren Men meldt uit Maastricht in d 23 Jan Wanneer men in de groote steden over morsige straten klaagt moest men eens een kykje komen nemen op den weg van hier naar Heugem en de klagers zouden wel verder iwygen Vrydag naraiddag zoo verhaalt byv F van den Boore te Scharn in ie Onnr d l U reed ik met een kar met hout door twee paarden voortgetrokken over dien weg O streeks in het midden bleven wij steken en hoewel ik dadelijk nog een derde paard als voorspan gebruikte was het niet mogelyk de vracht die anders door Hm paard op gewonen weg getrokken wordt van de pUata te krygrn De beladen kar is dien nacht op de plaato maelt blgve ttam en daagt daarna heb ik met twee knechten het hout van de kar moeten afladen d kv moeten nitfraoen haar iete verder brengen en weder beladen en toen eattt kon ik Tcrder ryden Een Laatste Poging Sedert tal van jaren heeft men in Gouda gainoht Aeh dat we in het bezit waren van een goed in gerichte zwemschool Men heeft het zelfs niet bü zuchten gelaten men heeft er over gesproken met elkander beraadslaagd gewikt en gewogen j te vergeefs t plan stuitte af op allerlei moeielijkheden op eene geldquaettie een kleiqnaestie en allerlei quaestiet meer In het vorige jaar it de caik op nieuw aan de orde getteld naar ataleidiag vto tn verzoek van eenige ingezetenen aan den gemeenteraad om voor mim ermog0ndm een badgelegenheid t Maken De raadsleden verschilden van opinie Deze wilde een nieuwe badplaate voor den mingegoede gene eene nieuwe badplaate voor den meergigoede terwql de oade dan kon gegeven aan den micgegoeden ten derde wilde de thant bestaande doen strekken voor meer ea mingegoeden tegelijk enz De taak it toen uitgesteld doch zal eerstdaags weder in de raadszaal ter sprake komen B W stellan voor een badgelegenheid te doen maken voor mingegoeden terwijl de oude blijft bestaan voor den ineergegoeden stand Wordt dit voorstel aangenomen dan zijn er weldra 2 badplaatsen in Gouda die geen Tan beiden voldoen aan de eisohen voor een goede inrichting noodig wordt t aangenomen dan is de zaak uit en omdat dit naar myn oordeel jammer zon zijn omdat het te betreuren zou zijn aü aan Gouda ook in de toekoratt de hoop werd ontnomen op een gotde bad en zwerainrichting daarom moet m i een laatste poging gewaagd om de Gondsche inge tetenen op te wekken tot t oprichten van een baden zweminrichting Wanneer we denken aan een behoorlijke zweminrichting in Gouda dan wendt zioh onwIllekearii onze blik naar den IJsel waar atiftmmend water it Zon het onmogelijk zijn om daar iete in te richten dat aan ieder kon behagen f Ik geloof het nietM in de tegenwoordigheid van den man die met z n vlngge goocheltoeren jn publiek zoo onderhoudend kon bezighouden Wie herinnert zich niet dat door hem ons t eerst i geleerd een les die ons de ervariug in t leven later zoo menigmaal heeft herhaald dat tchij iedriegt 1 Het is dan ouk geheel oiiuoodig te zeggen wie Bamberjj is ietlrr kent hera wy vestigen alleen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie waaruit de tegenwoordige ouders kunnen zien dat Bamberg bereid is aan h u e kinderen hetzelfde genot ie vrrsohaifen dat zg vroeger in hunne jouge jaren genoten In de vergadering der vereeniging Winterlezingen op Donderdag 25 januari te Berg Ainbacht gehouden werd de spreekbeurt vervuld door den heer L A de Vreugt van Stolwijk In eene kernachtige en boeiende rede schetotc spreker Het wegruimen van oude meobelen op maatsobappelijk gebied Met onverdeelde goedkeuring werd deze verhandeiiug asngehoani evenals daarna de bydragen door de heereu D C de Koniug ö de Vreugt P Blok P Stoppelenburg A Kuysten P Quint en den spreker allen van Stalw jk en J O Bettink van BergAmbaoht De afdeeling Berg Ambncht van het Ned Protestantenbond hield op Vrijdag 26 Jauuari eene Leesvergadering waarin Ds J A Prins van Berkenwoude eene boeiende verhandeling hield over het ontstaan en de verdere geschied enis van het Pausdom a den toestand van het Katholicisme en UUrauontuisme in den tegenvoordigen tgd Ih T i heeft eene insohryving geopend om aan Z H d n Pant ter gelegenheid van diens gouden bisschopsfecst in Mei a s een geschenk van deNederiandsehe katholieken aan te bieden Men uhrqfi uit Amsterdam In den tutu van het Paleis voor Volksvlqt zal een lomenchouwborg worden opgericht zonder dat daardoor echter de gewone zomer cxploitatie van het Paleis sd worden belemmerd In dezen schouwburg zal het gezelschap van I et tfejerlandeci Toontel gedurende de maanden Juni Julieu Augustus voorstelliugeugeveu De afdeeling Nijmegen van het Protestautenbond heeft besloten pogingen aan te wenden tot oprichting Tan een Zondagschool en tot het samenstellen van ene eommiesie belast met het nemen van meer krachtige maatregelen ter verbreiding van de beginselen die het bond toegedaan is Een te Anuterdam bestaande photografenvereeniging Icoettert het voornemen aldaar in September a s een intematiouale tentoonstelling betreffende haar vak te honden zij heeft 400 gemeeuté snbsidie aangevraagd De SUuiaard ea ook de TieUcie Courant vernemen dit de heer Van Bappart lid der Tweede Kamer bijde a t verkiezing in Juni niet meer in aanmerkingwenaeht te komen Het hoofdbeatunr van het fonds ter aanmoediging en ouderslenning van de gewapende dienst in de Nederbnden heeft gelgk in vorige jaren een circulaire aan de Distriotscommissien gezonden houdende uitnoodiging om maatregelen te nemen ter bevordering der collecte ten behoeve van gemeld fonds over 1877 Het herinnert daarbq dat ingevolge Z M besluit van den 1 6n Nov 1820 no 81 de collecte niet in de kerken maar aan de huizen der ingezetenen be hoort te geschieden en het wenschelyk schgnt dat dia in al de Oemeenten zonder onderscheid zooveel BOgelfk op een en denzelfdea dag plaata hebbe De Haagsehe correspondent van de Roti Ct meentte weten dat in de nieuwe ontwerp kicswet de bepaling tal voorkomen dat men lekeren geruimen tijd bdiatingplichtig en in het patentregt aangeslagenmoet zijn alvorens tot de uitoefening van hetkietreohtte worden toegelaten De minister van oorlog heeft in het belang van het onderwyt eene wqziging gebracht ia het examen vaut ottderofSeieren ter verkrgging van den rang van In luitenant bq de infanterie oavelerie en artillerie l n einde meer gelegenheid te geven voor grondiger itndie van andere vooral van militaire vakken wordt te beginnen met 1878 het programma van het gawoon examen verminderd met de reken en wiakaadige vakken benevens de geschiedenis doch overgehraefat naar het overgangsexamen van de 2e tot dr 1 klaaae van het wetentchappelgk onderwgt Het OTogramma van het gewoon examen voor onderoffieieiea der artillerie wordt daarentegen met dat tqdstip nitgebreid met de Hoogdnitache taal en de beschrqTtnda Meetkantt Uit Zwolle meldt men dd 14 Janaari 9a llgeaHene veigadering der vereeniging Sohat wmH nl SO dewt alhier gehoaden worden D lie ditoHttiet iadertijd in de r atdtttal gehouden lull mij helpen om dit aan te toonen Wat it gebleken uit de beraadslagingen over de itremioriobting in den raad f Het volgende 1 dat de bestaande zwemschool slecht i en iae toetteud dringend voorziening eischt i dat het maken van een zwem en badiulichticg in den IJtel teer goed uitvoerbaar is en rolgeus de berekening an den arohitect den heer Burgeltdyk ongeveer 12 00P zou kotten 3 dat de raadsleden overtuigd waren dat er tot een zoo noodige taak geldelijken steun uit de gemeetttekoa mag verleend worden maar dat het tot itend komen der zaak moet uitgaan niet vou gemeentewege maar van particuliere krachten Dtt allet in aanmerking nemende moet het erkend dat t niet ondoenlijk zon zyn voor eenige flinke menichen om met succes pogingen in t werk te stellen tot de oprichting eeuer zwemschool Daar t eea laak geldt van algemttn belaug zouden eenige kleioe aaudeelen kunnen uitgegeven worden b v van 50 of 100 gulden en zoo noodig zou er eene labsidie kunnen worden gevraagd oiin de gemeentekas die hoogstwaarschijnlijk zoo de zaak in goede handen was niet zou wolden geweigerd Voorte zou t eett inriohliiu warden waarin men sen hoogere entree vorderde tl ui op de ihaus bestaande Iwemschool en goed beschouwd zou de inrilhti Worden hoogst nuttig voor onze gemeente It het te veel gezegd dut voor een gemeente als Gouda waar tal van welvareude en nijvere menadien wonen waar vele jongens en jougeliiigen opgroeien waar door vtlen een flink stuk brood verdient wordt en men niet afkierig is voor amusementen wat nit te geven een zwem en biuliurichting noodig Vki Is t aiet veeleer tet bewaring der gezondheid en behoefte Daarom de handen tan het werk gij allen die t nuttige vifu een dergelijke inrichting inziet I De een met zyn geld de tweede met zyn invloed de dtrde met zijn mond aan dca arbcMl Klkauder overtuigd warm gemaakt voor een zaak die eeu goede zaak is Niet laager gewacht geaarzeld maar er op uit liever heden dan morgen En wie weet alt ieder tijn bett doet voor deze zaak daar ieder belaug by heeft of er niet weldra eeu bad en twemiurichtiug ia Gouda is waarover men zich niet behoeft te schamen tiegenover vreemdelingen maar waarop We veeleer trotach kunnen zijn Na of nooit Betlnit de gemeenteraad eerstdaags ft er it kant op I dat aan de Wachtelstraat een nrcDioriehtiug voor minvermogenden zal verryzeu dat il t uit Toor immer uit Daarom nu terwyl het nog tijd is gedaan wat we kunnen om eeu finki zwemschool op te richten Het it een laatete poging Laat dete niet Tmchtdoot lijal EcN GocDsoH Buaou Ka waarlijk gij hebt wel een opgeruimde ttemming noodig alt gy de koniediezaal van nOn Genotgtn verlaat want er is nog heel wat te worstelen eer ge in de stad zyt wat een gedrang voor die nauwe uitgangen hoeveel voeten en voetjes zinken bij regenachtig weder niet in het slykl Eindelijk gij zyt aan t hek Doch nu rHi H en een paardenkop kijkt heel vertrouwelijk over uw aohduder Gü wilt voor dien viervoetigen vriend wykan maar waarheen Gy moet den hemel danken zoo gy er slechts met bemorste kleederen afkomt En dan gebeurt t soms dat twee i tnigen elkander moeten kruisen I Gij zyt op den Singel nn hebt ge de keus tutüchen een nat pak en eea kneuzing tuttchen de rijtuigen u de huizen de koeUiert toeh nemen ook het eekere voor het onzekere en rijden zoo dicht langs do huizen dat nauwelykt era penoon te gelyk kan paateeren Boiendien wordt r meestal veej te hard gereden En hoe gemakkelijk it t niet daann eenige Tcrbetering te brengen Indien byv bepaald werd dat de vigelantea die komen den Tiendeweg moesten nemen en langs de Boelekade en den Kleiweg vertrekken dan zou reedt menigeen gebaat zijn ü mijnea dank betnigtnde voor de opname dezerngelen heb ik de eer te zijn Md B Uw Dw Dr EiN OmoilW BlZOIUB T M K0NtTJIIN fiMhepnimttaart va t o door KmUminUgotrtmetn ètneitr ingeamdn itricU ign tey too erff y to Uften daar £ t Uaeklen baatten welke deelt on egrml ty deeh gemakkel k U verkelfen door een me dth wenk aan Om Oeneegen t dirtetie De gefUuUate regele konden üaa nut tèiieil daar vooral bij t aangaan der wontelling t groot aantal elkander paueerende rijtuigen het de voetganger toou toer moeilrjk maken m Bedactie 6 OVDA HEEFT VüML GOEDS x T maakt indruk op den vreemdeling zoo hij Gouda wat minitieuser opneemt dat entravagereiide aantel inrichtingen vergelijkenderwys gesproken wel te verslaan met liefdadige strekking Daar hebt ge voor den vuist weg aangeduid de Werkinrichting tot weering van bedelarij n phil mtropieie inrichting die op echt huinanistiese wyze haar roeping vervult waarde lezer Zeker ze kweekt goede vruchten wie zon daaraan twijfelen en wie gevoelt t geen achting voor haar Verder de Spaarbauk die met voldoening t hooge cyfer der onder haar berustende gelden noemen kan ten bewijze dat haar werkkring beslist nuttig prakti S helpend it Daar hebt ge de Uulpbunk r nevens die ook rekening houdt met t Nut van t A4 SAiteeu Aanziet de beide Soepcuinmissieii o menige arme dien zij verkwikking boden en leniging in de ure des gebrek herdenkt t met aandoeuiug haar aanzijn Eu last not least gemoedelijke lezer Gouda heeft ook zijne inrichtingen wuar dames t zij direkt werkzaam t zij ter uudersteuniug van andere genootschappen strevend nuar hetzelfde verheven doel de lieve hand reiken opdat den misdeelden natuurgenoot t leven minder zwaar te dragen valle de piju det lijdens minder nijpe De rreemdeliug leert deze dingen waarderen met aandoening ja zijue aandoening wordt bewondering wanneer t hem blijkt ook dal nog dat bestuurders en bestuurderesseu dier inrichtingen meettel belangeloos hun taak verrichten eu waar ze geldelijke vergoeding erlangen in recompense van de last die hen rust op de schouderen die vergoeding zich oplost in u bijna niet noemenswaardig sakris Maar verstandige lezer I dunkt ook u t oordeel van den vreemdeling niet juist terwijl r dan zooveel wordt gedaan voor den levende zou t goed wezen de dopden niet te vergeten B bestaat alhier n Begrafenis sociëteit Gedcnkt te sterven waaraan men naar t schijnt nog niet de billyke ondersteuning en waardering scheukt Buiten eu behalve t philantrophiet doel dat ook die Sociéteit beoogt geldt t hier eene kapitaalbelegging voor Gouda i burgerij die inderdaad nuttig en goed is BestuUtUeh van genoemde Seciéteit zijn allen ingezetenen Gonda a die mrn hier dm van nabij kent Zie nt m n verstandige lezer de rekening en verantwoording in van t afgeloopen jaar T zal u treffen hoe onvergelijkelijk klein t saUris van den directeur is hoe weinig vergoeding u k de commissarissen voor hunne uocite ontvallen Dut pleit voor hen nietwaar I Overweeg oog reeds meer dan 100 jaar hield deze inrichting stend Niettegenstaande de vele epedimische ziekten die heerschten in dien tijd vervulde zij getrouw hare verplichtingeu Niet alle maatschappijen als zü deden alzoo Ook de premicn en nitkecriugeo op verschillende leeftijdeu roet dezelfde van gelijke maatscbappyen vergeleken mogen billijk gesteld heeteu Gedenkt te sterven heeft n Toldoende reserve kas welke dit pleit alweer voor haur niet waar overwegende leieri welke niet praalt met overdreven cyfers maar n batig saldo beiit ten einde den tegenspoed te kunnen trotseren Heeft de lezer hier overwogen Werd t genoeg wiohti geleverd dat de aitepraak niet aldua nitvalle Gewogen ja maar te licht bevonden Dat t gelukt moge wezen belangttelliog in te boezemen tan Goudt i burgen voor de oilttige taak die werd aanbevolen dat zij hierna deelneming en waardering moge ondervinden it de harUgronde wenich van M VHEEMDEUNG Oouda 25 1 77 FpSTEH ItJEIT Staat Tan onbekende brieven verzonden nit Gouda over de 2e helft der maand December 1876 J Haagman Amsterdam Mej A G de Laenw Ama L Tan der Stek Dordrecht F van Emmelo Jearaveld E Scholten Ymuiden W van der Meer Leiderdorp J Heij Nieuwer Amttel J deBruyn Botterdam Mej M E MullerBotterdam J B de Gou Botterdam A Bmste Botterdam De Direotenr van het postkantoor Qonda 27 Jan 1877 Vam KRUUBEN Burgerlijke Stand GEBOREN H Jin Gernt uiers k UenwsDkoek ea H Hoogendoors Wilhelmns Jseohut ouders J 6 Schoondtrwocrd en O Polet 86 Antboais ondnn 3 vaa der Uoolt a V T Hoti Sin Qonrdi oiden J Ii laleber tn S da Hoog Adritat sudsri i Btasehsten ca J C Hatysnba 0VESLE6£N a J n P Bsboaw t w C Blom SO j C H Tan der Wint 1 j Urn 25 J Keijne 2 j A nn der Geeet wed C Vnorend 75 j W nn Leeuwen 1 j B m ONDERTROUWD 8 Jen f Ufeber 28 j en A Barftf te Oouderak 19 j A T Meijeri 20 j en J M vaaWuai 19 j A de Vrg Ie Krelingen 20 i n H v a der Bef 30 j ADVERTENTlfiNa De ondergeteekende heeft de eer te beriehtendat h DONDERDAG 1 FEBBÜARI a s GoüDA met Zjjne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zat zgn Va Mejufvrouw de Wed A HAEDIJZEB Sooi teit Vredebeetc op de Markt a H aob QpiiciEM AL WEER WAT RA RA WAT IS DAT Voor Ondergeteekende is te Amsterdam aan de Egnspoor een TELEGRAM in ontvangst genomen en Tolgens bewering aan Gouda opgezonden doch is aldaar geheel onbekend gebleren Wacbt U voor schade J M VAN MINDEN Tandheelkondige FAILLISSEIENT Bij Tonnie der Arrondissements Regtbank te Rotterdam Tan 24 Januari U is WILLEM JOHANNES MARINÜS SCHOLSZ Logement en Koffijhuishoader wonende te Gouda getteld in staat van faillissement In dit faillusement ingegaan den 22 Jannari 11 zijn benoemd tot R ter Commisaaris de Ë A Heer Mr W J KAB8TEN Regter in de gemelde Regtbaok en tot Curator de ondergeteekende advokaat ia Gouda Mr P J snel Gouda 27 Jan 77 Cu r ator Eene geTeatigde BIERBROUWBfÜJ vra ra SOLIEB FEBSOON die zich met den Handel Tan Bier in t groot en in détail wil belasten tegen behooriyke ProTisie BrieTen franco ooder letter Dt aan het Borean dezes FIJNE TAFELIIKEIREN LA fiRANDE CHARTREUSE UQUEIIB MENBDICTINE 1 tl EUXER DK SPA I £ SANGLER DES ARDENNES LIOUHUR d OR MABASQUINO Dl ZAR ELIXI R d ANVERS UqUlüR Si hMIUON eai W N RAAUMAAKER8 HATEN TEILINOvanlOüTWAM te ROTTERDAM op WOENSDAG 31 JANUARI 1877 des middags ten 12 uur Tan Ca 150000 stnks PETERSBURGER KROONSTADTSCHE KONINGSBEEGER ZWEBD8CHE RIGA WIJ BURGER en MEMEL8CHI VUREN en GRENEN DELEN PLATEN en BATTINGS Tan verschillende lengte breedt m dikte RIGA SPARREN KOLDERS SPA HOUTEN pni Alles Tench nit Zee aangebracht ligg ad aan de W rf Tan den Heer H dk HOÜjO t Delfihaven en op de Werf cRotterdamsch Wdr Taren n den Hoogen Zeedyk te Hetlerdam De Veiling zal plaats htbben inhetV ikoO lokatd aiul den OostBingel te RolUrdatl ten 0T ntaan Tan denDannraaider JOBANC0SN BAAD LACH bg wim ap aanvrage Kotitién te bekomen zgn Het Hont is 5 dagen v66e d n VeÉttop gi kaveld te bezichtigen Liggende dese Hoatwarao zeer gmutltke ten verroer per wpter en per as